Voorbereiding Wessac 2006

16 maart 2006

Eerst een paar aanwijzingen in verband met de evolutie van deze groep en van andere groepen in de aanloop naar het Wessac-gebeuren. U zult vooraf een gezamenlijke bijeenkomst hebben met de andere groep. Er zijn nog een aantal andere zaken die moeten op punt gesteld worden.

Dit jaar, gezien alle veranderingen wereldwijd, ook wat het Wessac-gebeuren betreft, gaan we hier een paar wijzigingen aanbrengen. Het gebeuren zelf zal op zijn vertrouwde manier plaats vinden maar er zal, zeker deze maal, met ontzettend zware krachten, invloeden gewerkt worden die mede gaan bepalend zijn naar de toekomst van de aarde toe. Waar het vroeger meer algemeen ging naar de toekomst van de mensheid is het nu meer bepaald of nog sterker bepaald, de ganse planeet.

Daarom is het belangrijk dat we mensen hebben die, op het moment van het gebeuren zich daar kunnen op instellen en die op het moment van het gebeuren een harmonie kunnen creëren die als een soort netwerk omheen deze aarde kan gelegd worden. En hoe fijner en hoe sterker dit netwerk is, hoe beter de uitwerking van de krachten die op dat moment zullen gemanifesteerd worden en die de aarde zullen omwikkelen. We spreken over puur kosmische zaken die niet zo evident te vertalen zijn in menselijke woorden omdat in vele gevallen er geen woorden voor bestaan.

Daarom is het van belang dat een groep zoals deze, die bestaat uit mensen die op verschillende plaatsen wonen, zich als dusdanig gaat differentiëren zodat op de verschillende woonplaatsen er een kern kan ontstaan. Wanneer we deze groep bekijken zouden we dit in een drietal plaatsen kunnen gieten. Het is belangrijk dat dit in de komende weken gebeurt.

Voor degenen die de voorganger van zo’n groep willen worden kunnen we stellen dat binnen zo’n groep ook andere personen die dezelfde ingesteldheid hebben, harmonie, Licht enz. die dezelfde denkpistes volgen, zoekende zijn, zij kunnen zich eventueel mede aansluiten voor dit gebeuren. Het is dan van belang dat, in de tussentijd deze groepjes een paar maal samen komen, dat de harmonie tussen de personen ontstaat zodat zij tegen het Wessac-gebeuren samen kunnen komen onder leiding van een voorganger en dat deze dan met dit groepje op het moment van de Wessac een samenkomst houdt, meditatief zal gesteund worden vanuit onze zijde, inspiratief ook en dit gedurende een klein uur of iets langer de aandacht kan gaande houden aan het gebeuren.

Wij laten het van onze zijde volledig vrij, hoe u het opbouwt, hoe u het uitwerkt. Maar we zouden het wel appreciëren dat u hier geen gras laat over groeien.Ik wil daar direct bij zeggen, en dat is ook belangrijk, uw medium heeft daar geen deel aan. Voor uw medium  hebben we een andere taak voorzien. Jullie hebben al aardig wat lering achter de rug en we achten jullie in staat om dit, met de kennis die je al hebt op een zelfstandige basis, gesteund door ons, geïnspireerd door ons tot een goed einde te brengen. Mag dit duidelijk zijn voor iedereen?

We zullen vervolgens over een week, 14 dagen, kort na het Wessac-gebeuren een samenkomst beleggen van al de deelnemers om alzo samen een evaluatie te maken van hetgeen heeft plaats gegrepen en van daaruit dan te bepalen welke de mogelijkheden naar de toekomst zijn. Verder kunnen we niet gaan omdat we op dit ogenblik nog niet kunnen inschatten welke invloeden wat gaat veroorzaken en welke gevolgen daaraan verbonden zijn. We zullen dan, als we ongeveer, maar daar moet je enkele maanden voor rekenen, de totale uitwerking kunnen overzien kunnen we beslissen op welke wijze we naar de toekomst met dit werk verder gaan. Dit wil niet zeggen dat jullie in de tussentijd niets aan de hand hebben. Het is van belang dat jullie zelfstandig als groepjes verder blijven functioneren, dat je blijft bezig  zijn met de positieve evolutie die voor deze aarde een noodzaak is. Ik hoop dat dit duidelijk is.

Verder kunnen we stellen dat door op verschillende plaatsen brandpunten te hebben, dat we de mogelijkheid creëren naar vele anderen die op het ogenblik zoekende zijn om aansluiting te vinden en om alzo een bredere waaier van mogelijkheden te creëren. Voor degenen die een voormanschap willen aangaan zal er getracht worden van deze vanuit onze zijde zo sterk mogelijk inspiratief te benaderen. Daarom is het van belang dat ieder van jullie de oefeningen die tot hiertoe naar voor zijn gebracht zo goed mogelijk tracht in te vullen. Anderzijds, wordt het heel belangrijk dat je leert terug te gaan naar het eenvoudigste en dit op alle terreinen. Hoe eenvoudiger u een zaak kunt benaderen, u een ontleding kunt maken, hoe gemakkelijker u wisselwerkingen zult hebben, hoe juister u ook kunt functioneren.

Ik weet dat dit, in een maatschappij als deze, waar men de zaken ingewikkeld maakt, hoe ingewikkelder, hoe belangrijker, dat dit als een vloek klinkt in vele oren. Maar, niettegenstaande dat moet ik zeggen dat zelfs de grootste wetenschappers enkel maar resultaten behaalden op het ogenblik dat zij naar de eenvoud gingen. En dit moet zeker gelden voor al wat het geestelijke aangaat.

Ga naar de eenvoud, maak het niet ingewikkeld, begin niet met alle mogelijke regeltjes, ritueeltjes op te stellen. Ga naar uzelf en hou het bij de eenvoud, bij het besef dat je deel bent van het grote geheel en dat je binnen dat grote geheel kunt functioneren. Verder is het ook belangrijk dat je beseft dat je alles bezit wat je nodig hebt om te kunnen komen waar je moet komen, dat je u niet blind staart of bindt aan al wat materieel is. Wat u bezit kunt u gebruiken, dat is geen probleem. U leeft in een materiële wereld, u kunt de zaken gebruiken die er zijn, maar veranker u er niet aan en wees steeds bereid, zeker in de komende maanden, maar naar de Wessac toe nog meer, van hetgeen wat je bezit spontaan te delen met de ander.

Die ingesteldheid maakt juist de kracht uit van hetgeen wat je kunt bereiken. Op het ogenblik dat, in uw wezen er een drang bestaat van iets voor u te houden ben je al een anker aan het gooien naar het negatieve. Probeer die zaken te vermijden. Ook hier weet ik dat dit niet eenvoudig is voor de hedendaagse mens in deze maatschappij. Hiermee heb ik niet gezegd dat je nu alles over de balk moet gooien, u mag gerust verder leven zoals u bezig bent maar u moet beseffen dat u niet de slaaf bent, niet geketend bent aan uw kennis of uw materieel bezit. En dat u, wanneer het nodig is, u zich daarvan kunt distantiëren om uw weg verder te gaan. Dat je ook geen problemen hebt wanneer je ziet dat van mogelijkheden die latent aanwezig waren in uw omgeving, maar die u beschouwde als de uwe, dat deze plots door anderen gebruikt worden om ook op het pad naar bewustwording verder te gaan.

Het is belangrijk dat u deze juiste ingesteldheid krijgt en dat u die u in de komende twee maanden die u resten voor het Wessac-gebeuren, toch redelijk goed gaat in de hand krijgen en zelfs naar de buitenwereld gaat uitstralen.

Vragen.

De kennis die we hebben, mogen we die toepassen in een nieuw groepje. Worden we voldoende gestuurd wat we wel of niet kunnen zeggen omdat gezegd is dat we bepaalde zaken niet buiten de groep mochten brengen?

 

Door u open te stellen naar anderen zul je in contact komen met degenen die hetzelfde pad bewandelen, degenen die hetzelfde zoeken. Je zal binnen dat kader heel goed kunnen aanvoelen wat kan en wat niet kan. Het is niet de bedoeling om de scholing die jullie gekregen hebt alleen in jullie op te bergen, ongebruikt te laten. Langzaam maar zeker zullen jullie de verantwoordelijkheid moeten nemen om de kennis die je gekregen hebt, de ervaring die daaruit ontstaat ook door te geven aan weer anderen, mits je dezelfde voorzichtigheid in acht neemt. Maar dit wil niet zeggen dat je niet mensen kunt tegen komen die bv. vanuit een totaal andere bron naar u toekomen toch over dezelfde kennis en mogelijkheden als u beschikken. En dan kan een samenvloeien van de twee zeer leerrijk zijn. Anderen die misschien in kennis nog niet zo ver geëvolueerd zijn maar er wel de mogelijkheid toe hebben, kun je dan, zoals het u is aangeleerd, de zaken doorgeven. We blijven erbij dat hetgeen wat we leren niet is gebracht om dit in de krant te zetten.

Bij de oefeningen begin ik met de aura, probeer de geest aan te voelen en ik voel altijd een contact op mijn linkerschouder, altijd op dezelfde plaats, is dat normaal?

 

Daar is geen enkel probleem dat u dat langs een bepaalde zijde waarneemt. Het is belangrijk dat u waarnemingen leert herkennen en dat je, vanuit hetgeen je aanvoelt kunt gaan detecteren welke mogelijkheden er in die contacten zitten om van daaruit uw oefening verder op te bouwen. Of het uw linkerschouder is of uw kleine teen begint te jeuken, dat maakt niet uit. Belangrijk is dat je leert de signalen herkennen en bij de mens kan dit wel eens verschillen naargelang zijn geaardheid en de opbouw van het lichaam, het signaal is er en u kunt het gebruiken en ermee werken.

Mag ik een vraag stellen? Hoe hebt u de oefeningen ervaren die we u laatst hebben gegeven?Het valt mij op dat deze groep een groep is die wat de oefeningen aangaat nogal een eigen weg gaat, niet dat dit fout is, dit heeft voordelen om zelfstandig te beginnen. Anderzijds verbaast het me dat, wanneer we de vorige maal zaken naar voor hebben geschoven dat, zeker wat het materiële aangaat, dat hier zo weinig reactie is op gekomen. Want hetgeen wat naar voor is geschoven, is niet zo evident. Een van de vragen zou kunnen geweest zijn: Moeten wij dan alles achterlaten? Alles zo maar loslaten? Blijkbaar zeggen jullie wel en die idee hebben jullie allemaal nogal gelijkmatig: Geestelijk kunnen we wel dit en dat omdat je één voor één gunstig gepositioneerd zijt in de stof. Maar stel je nu eens voor dat, op korte tijd deze gunstige situatie wegvalt. Is het dan nog voor u zo evident om dit te denken?

Er is aangegeven dat we niet alles de rug moeten toekeren wat materialistisch is. Anderzijds de meesten zijn van een generatie die gemakkelijk met een stuk minder kunnen. Ik zelf heb het idee dat ik geen probleem zou hebben met een stuk minder.

 

 Het is heel mooi verwoord. Maar stel u voor dat u van het ene moment op het andere alleen komt te staan

Dat zou niet meevallen. Ik zie het om me heen gebeuren. Dan heb je een rouwperiode en dat zal een aanpassing van levensstijl zijn.

 

Waar ik naartoe wil is dat, wat er ook gebeurt op dit stoffelijk materieel terrein, dat je dit nooit gaat naar uzelf trekken als een beklag, maar dat je dit tracht te zien als zijnde gewoonweg een fase in uw bestaan en dat je – en daar wordt het belangrijk – steeds vooruit kunt kijken, dat je kunt zeggen van: oké, dat is achter mij maar dat kan ik nog en daar ga ik mee verder. Dat, wat er ook gebeurt, je steeds het goede kunt herkennen, het Licht kunt waarnemen en dat is niet zo evident. Want op bepaalde ogenblikken zou het kunnen dat zaken gebeuren waar je helemaal geen vat meer op hebt en dan moet je toch verder. Het mag niet gebeuren dat je in een zelfbeklag valt. Want op het ogenblik dat er een zelfbeklag ontstaat, sluit je u aan met de grote negatieve golven die aanwezig zijn en ga je op een enorm snelle manier in de verkeerde richting. Dat gebeurt bij het merendeel van de mensen.

Daarom moet je kunnen, wat er ook gebeurt, steeds dit zien als zijnde een deel van het Goddelijk plan. Maar binnen dat Goddelijk plan functioneer je en weet je dat alles zijn evenwicht heeft en dat je daardoor doormaakt wat je moet doormaken om te komen tot het volgende stadium.

En ik kan me voorstellen dat je vooral denkt aan materiële zaken. Er kunnen zich andere terreinen voordoen waar je niet direct bij stilstaat die u als stofmens kunnen problemen geven, om in zelfbeklag te gaan. Juist die zaken moet je kunnen vermijden. Het is een beetje het verhaal van Job die op de mesthoop zat en nog bleef geloven in God. Wat er ook plaats vindt, op welk terrein ook, dat je het kunt beschouwen als een deel van de weg die je gaat. En dit sluit niet uit dat je, wat er ook gebeurt, niet steeds op uw broeders en zusters kunt terugvallen. Daarom is het ook belangrijk: Neem met elkaar contact, leer elkaar beter kennen, tracht een wisselwerking te hebben binnen de groep. Dat laatste gaat nog in belang toenemen naargelang je nu zult moeten uw eigen groepen, uw eigen weg ontwikkelen, en vanuit uw eigen krachtpunt beginnen werken. En dit volhouden ondanks wat rondom u gebeurt. Zijn hier opmerkingen bij?

Een kleine 15 jaar geleden ben ik mijn man, mijn werk, mijn huis kwijtgeraakt. Ik heb zoiets van: Ik heb het toen overleefd, ik zal het nu ook wel overleven. Is dat een misplaatst vertrouwen?

 

Wat u hier zegt, is het verleden. Ieder van de aanwezigen heeft zo zijn verleden. En de meesten hebben dat redelijk goed aangepakt. Wat u naar voor schuift door te zeggen: Ik heb dat aangekund, zo zal ik de rest ook wel aankunnen is een positieve ingesteldheid. Maar het mag niet uitdraaien dat je daardoor uzelf te zelfzeker gaat voelen van wat er gebeurt en daardoor uw alertheid zou verminderen. Je leeft steeds in het heden. De wereld die je kent, is uw wereld. Het is belangrijk dit te beseffen. Uw wereld is niet de wereld van uw broeder of zuster. En wat er in uw wereld gebeurt is het uwe.

Mensen denken dat zij leven in de wereld en dat die wereld voor iedereen gelijk is. Deze valse indruk heb je in de stofwereld. Nochtans wanneer u naar onze zijde komt bestaat de wereld niet meer, uw wereld. Wat je in het verleden meegemaakt hebt, behoort tot uw wereld, heb je een leerschool uit gehaald. Maar wat naar u toekomt in uw weg van bewustwording, enkel uw wereld, maar daar moet je telkens weer opnieuw alert zijn en niet denken of uzelf in slaap doezelen van: ik heb al zoveel meegemaakt dus het zal wel gaan.

Want hetgeen op de mens zijn weg komt in zijn ontwikkeling is juist datgene wat hij of zij niet kan voorzien in zijn wereld. Dat is juist de stap naar bewustwording. Al hetgeen wat in uw wereld heeft plaats gehad, herhaalt zich niet op dezelfde wijze maar kan zich gaan voordoen in een totaal andere verpakking die je helemaal niet kunt voorzien, niet kunt inschatten omdat dat deel is van die weg. En telkens weer ga je een stapje verder. Ook hier weer: Blijf steeds beseffen van, wat er ook plaats vindt, wat er ook gebeurt in mijn wereld is de weg die ik ga en ik benader het steeds positief. Blijf steeds de zon zien schijnen. Anders zou je wel eens, door een foute ingesteldheid van: Ik kan het allemaal wel aan, plots kunnen geconfronteerd worden met zaken die voor u van een grootteorde zijn die je niet had ingeschat en die u onderuit kunnen halen. Wees alert in uw wereld. Deze uitleg is voor ieder van u geldig. IJ bent allemaal op een leeftijd dat u al belangrijke zaken hebt meegemaakt.

Wanneer u een partner hebt die maar gedeeltelijk meegaat op die weg?

 

Waarom zou je iemand moeten verlaten en waarom moet je iemand van iets overtuigen? U gaat de weg die voor u belangrijk is en op het moment dat uw partner zou zeggen: “Ik verbied u om uw weg te gaan” dan heb jij het recht om te zeggen: “Mijn lieve vriend, ik heb het recht om mijn weg te gaan en jij de uwe. Als je het mij verbiedt dan scheiden hier onze wegen” Maar zolang er tussen de partners een begrip is van: Wat de ene doet, als zij zich daar gelukkig in voelt, mij goed” dan is er geen probleem. De kwestie is dat je van elkaar weet voor wat je staat en dat je van elkaar kunt aanvaarden dat je anders denkt. Of dit nu een partner is of een vriend of een familielid, ieder persoon heeft het recht van zijn eigen denkwereld, zijn eigen weg te gaan. Niemand heeft het recht om te zeggen: Gij moet zo denken en zo handelen want ik vind het zo. Op het ogenblik dat iemand dat tegen u zegt, kun je gewoon stellen: U kunt het zo zien, maar ik zie het anders. Zonder dat je probeert de ander te overtuigen van uw gelijk. Want, als iemand vindt dat je verkeerd bezig bent en je tracht die te overtuigen van uw gelijk ga je alleen hem versterken in zijn gelijk. En als er op een bepaald moment iets belangrijk voor u is binnen uw weg die je gaat, dan ga je gewoon voor hetgeen voor u belangrijk is. Is dit voltrokken, kan je kijken hoe de andere partij er tegenover staat. Hou voor ogen dat een mens die met u samenleeft ook zijn weg gaat en dat het niet is dat iemand voor u uw weg kan gaan. Wanneer u om welke verkeerde emotionele reden ook zou trachten te beantwoorden aan de eis van iemand, partner, broer enz. is steeds een verkeerde beslissing. Je kan die weg niet gaan omdat het de uwe niet is. Maar zolang er tussen personen een harmonie is, is er geen reden tot strijd. U weet toch wat een huwelijk is. Een oud citaat: “Een huwelijk is een permanente oorlog tussen man en vrouw waar kortstondig vrede in bed wordt gesloten”

U zegt dat we in kleine groepjes moeten opsplitsen mag dat een overlapping zijn met de andere groep?

 

Dat kan perfect. Op het moment dat er eenzelfde ingesteldheid is, kan die samengaan. Een stoffelijk leven van een mens is zo dat je op bepaalde ogenblikken in harmonie komt met bepaalde personen en dat je een tijd gezamenlijk een weg gaat. Dan merk je op dat de weg in een andere richting splitst omdat de weg die je gaat een andere richting uitgaat. Omdat u beiden uw eigen leerschool volgt en het niet noodzakelijk is dat in de stof een samenwerking een gans stoffelijk bestaan duurt. Het kan zijn dat er mensen zijn die in de geest met mensen van deze groep reeds zijn samen geweest, andere incarnaties samen hebben gehad en nu voorlopig een andere weg gaan.

Als stofmens zou je het beeld moeten loslaten, dit heeft ook te maken met loslaten van materie, het is niet omdat er vandaag tussen jou en iemand een samenwerking is, een samen leven dat dit voor de rest van het bestaan zo is. De harmonie blijft bestaan. Maar op bepaalde momenten kan het zijn dat de ene links moet gaan en de ander rechts. Het kan dat je door de spiraal van de weg op een bepaald ogenblik weer samenwerkt. Wanneer je dit nu bekijkt naar deze groep, naar de andere groep die hier komt, ook nog naar vele anderen die hetzelfde zoeken en doen. Zolang men in dezelfde richting gaat, zolang men tracht van het Licht op deze aarde zijn werk te laten doen, dan kan er veel samengaan en dan is het dikwijls alleen het stoffelijk idee dat een belemmering is.

Groep vormen met andere mensen, moet ge zien wie er op uw weg komt of kan je een ballonnetje oplaten?

 

Wanneer u uw gedachten opbouwt bv. als beeld van de tweede werkelijkheid, dat daar automatisch een respons op komt van degenen die daar ook mee bezig zijn. Je moet heus niet in de kranten gaan zetten: “Ik zoek medewerkers” Maar het kan zijn dat u toevallig morgen iemand tegenkomt waarmee u een aangenaam praatje hebt en dat u opmerkt: “Wij hebben dezelfde waarden” En wat belet u om deze contacten uit te diepen? Wees niet bang wanneer iemand u laat aanvoelen: “Deze wereld is ook de mijne” om te zeggen hoe u denkt en wat u voelt. Wees gewoon uzelf en dan zal u opmerken dat u de juiste contacten zult ervaren. Mensen die zoeken om ermee in de belangstelling te staan, dat neemt u rap waar.

Wees ervan overtuigd, er zijn nog voldoende mensen rondom u die het goed menen en waar iets mee te doen is. En het aantal mensen is niet belangrijk. Je kan beter met een klein aantal zijn, 3, 4, 5, 6 mensen om een echte harmonie te kunnen vormen, een kracht kunnen opbouwen. Begin gewoon bij het begin. Stel u open en zie wat op uw weg komt en wees niet bang u te uiten zoals je bent.

Ik heb begrepen dat de wekelijkse samenkomst nog tot de Wessac is en dat daarna jullie met het medium andere dingen wil gaan doen?

 

Ik herhaal: je hebt tot de Wessac tijd om voor uzelf een kern op te bouwen. Ik heb niet gezegd dat ieder van deze groep afzonderlijk een kern moet opbouwen. Je kan ongeveer een drietal kernen maken. We komen nog driemaal samen. De gezamenlijke maal is om een redelijk gelijke trilling te verkrijgen. Vervolgens is het aan jullie om, op het Wessac gebeuren vanuit uw eigen brandpunt de contacten te leggen.

Daar heb ik gezegd: Het medium heeft van ons een andere taak gekregen. Daarmee sluiten we uit dat een groepje zou zeggen: Het medium is bij ons en wij zijn de eersten. Daarna zullen we naargelang het mogelijk is een evaluatiesamenkomst doen. Dat zal waarschijnlijk een kleine 14 dagen na het Wessac-gebeuren zijn. In het slechtste geval kan het een maand zijn. Alles hangt af, hoe de Wessac verloopt en wat de plannen zijn van de geestelijke leiding want waar we vroeger vooral de Witte Broederschap hadden die naar de mensheid toe vooral bepaalde wat er gebeurde, zitten we nu ook met bv. de ganse leiding van het Verborgen Priesterrijk die medebepalend gaat zijn wat er op de aarde gebeurt. En deze zaken zijn, ook voor de aarde, in deze periode redelijk nieuw. Het behoort tot de nieuwe kosmische heerser en de zaken worden op punt gesteld. Aquarius vormt zich in zijn volledige ontplooiing, de Vissen is volledig afgesloten, maar ook dit is voor degenen die de algemene leiding hebben van deze planeet een aanpassen aan die tendensen.

Bv. U hebt altijd met een Lada gereden en nu gaat u met een moderne Citroen rijden. U verplaatst zich in beiden, maar als chauffeur zul je begrijpen dat rijden met een Lada anders is dan rijden met een Citroen. Zo kun je het een beetje beschouwen en hier wil ik niet oneerbiedig zijn ten opzichte van de geestelijke leiding maar ik tracht zo duidelijk mogelijk in de stof te doen aanvoelen wat er aan de hand is.

Als we die bijeenkomst gehad hebben, na de Wessac, daaruit zullen we dan kunnen onze besluiten trekken hoe we verder gaan, hoe de structuur van deze groep en andere groepen kunnen, ook in lesgeven en in leren, verdergezet worden. De kans is mogelijk, dat sluit ik niet uit, dat dit op dezelfde dagen behouden blijft maar het kan ook zijn dat er zo een splitsing ontstaat dat bv. bepaalde mensen in een bepaalde richting willen gaan en anderen in een andere richting, dat zich de oude groepen omvormen tot nieuwe groepen, dat daar misschien ook andere mensen in voorkomen. Dat zijn allemaal zaken die we op dit ogenblik nog niet met zekerheid kunnen vastleggen.

Dat het niet meer bij het oude zal blijven is logisch want dit oude is eigenlijk een overgang. En wees nu eerlijk, u hebt de kans al gehad, de laatste tijd, telkens je samen kwam om aardig wat bij te leren. De bedoeling is altijd geweest dat je dat ook kon omzetten in uw dagdagelijkse leven. En waar wij vooral belang aan hechten is dat u effectief vanuit uzelf naar de anderen toe hetgeen wat u geleerd hebt, hetgeen wat in u leeft, wat u aanvoelt, waar u voor geïncarneerd bent, dat u dit, naar de anderen toe kunt overdragen. En, wees niet bang, zelfs als het niet onder de huidige vorm is, wij zijn niet uit de kosmos weg. Je weet toch, wanneer je aan ons denkt, dat wij bij u zijn. Dus, het is niet, als er iets verandert dat daardoor alles verdwijnt, integendeel, het vormt nieuwe mogelijkheden en je zult vanuit die nieuwe mogelijkheden zien: Kijk, dat is mijn weg.

De dag van de Wessac zelf, is die dat zo niet meer? Dan zijn het groepjes zelf?

 

 Nee. Groepjes die op de dag van de Wessac, bij de volle maan van Mei, dat is het kenteken van de Wessac voor uw maatschappij,  – er spelen ook andere zaken een rol, maar goed en dit valt dit jaar rond de dertiende – dat je bij die volle maan met de gelijkgestemden, met uw groepje samenkomt, samen mediteert over het gebeuren, u daar op instelt. En dan kan het wel zijn dat in sommige groepen iemand voldoende zijn mediamieke gaven kan openbaren zodat vanuit het meditatief gebeuren er een boodschap komt die spontaan naar voor wordt gebracht of een spontane meditatie die de opbouw van de kracht inhoudt.

De kwestie is dat je allemaal op verschillende plaatsen u één gaat voelen met het gebeuren. Hoe dat je dat invult, dat laat ik aan jullie over. De ene zal dit misschien een beetje plechtstatig doen, de ander heel eenvoudig. De kwestie is dat de gedachte, het meditatieve proces aansluit bij het gebeuren van de Wessac, bij het gebeuren van de grote geestelijke leiding van deze wereld. Dat, als het ware, een lint vanuit de Andes tot bij u is, van kracht, van harmonie, van Licht, van energie. En zo naar alle verschillende groepen hier.

En waarom is dit belangrijk? Ten eerste omdat we daardoor een betere spreiding kunnen krijgen en omdat we nu al weten dat hetgeen, zoals het vroeger gedaan werd, geconcentreerd op één plaats, het te sterk zou zijn voor de aanwezigen. Je moet goed – en dit is binnen dit milieu gezegd – beseffen dat, gezien we met een totaal nieuwe kosmische invloed zitten, gezien we met totaal nieuwe krachten zitten die de aarde overspoelen, het voor ons ook, zo goed als voor de hoogste geestelijke leiding een aanpassen zal zijn. En dat we willen voorkomen dat de invloed die ervan uitgaat zo sterk zou zijn dat het voor het individu niet te dragen zou zijn;

Daarom hebben we beslist van dit zoveel mogelijk te spreiden. In plaats, zoals het vroeger was met een brandglas op één punt de kracht te laten neerkomen, gaan we nu het difuser maken waardoor het een betere verspreiding en verdeling heeft. Maar daarom hebben we jullie medewerking nodig.

Is het wenselijk je de dag na de Wessac, of 2 dagen erna, je rustig te houden? Ik heb er vorig jaar een heel zweverig gevoel aan over gehouden.

 

Het is aan te raden dat u, wanneer u deze samenkomst houdt, voorziet dat u de volgende 48 uur toch het rustig aan kunt doen. Het is misschien een tip dat met de mensen waarmee u het samen doet, dat je na het gebeuren bv., heel rustig, iets samen drinkt, iets samen eet. En indien het mogelijk is samen een kleine natuurwandeling doet. Waarom?

Doordat u zich instelt op het gebeuren gaat uw eigen energetisch niveau omhoog gebracht worden. Je gaat doordat je u instelt en deel wordt van die kracht effectief in uw lichaam een andere, simpel uitgedrukt, trilling veroorzaken. Dit zal voor ieder van de deelnemers een meerwaarde geven maar je zou dit kunnen vergelijken voor velen dat dit eigenlijk een redelijk zware fysieke inspanning is. En dat je dan achteraf een beetje rust neemt. Maar wees niet bang, we hebben nog verschillende bijeenkomsten eer het zo ver is. Daar kun je die vragen nogmaals stellen. Begin langzaam maar zeker een beetje meer zekerheid in uzelf te krijgen, een beetje meer overtuigd te zijn van: Wat ik aanvoel, innerlijk, is hetgeen wat ik volg. En twijfel niet zoveel meer aan dat aanvoelen. Dit wordt belangrijk naar de toekomst toe.

U had het over een voorganger bij elke groep. Ik begrijp dat zich dat uit zichzelf ook zal ontwikkelen?

 

Kijk, in een groepje zal altijd iemand moeten zijn die zich bepaalde organisatorische feiten aantrekt want anders gebeurt er heel weinig. Degene die daar op dit ogenblik zich toe geschikt voelt die doet het. Maar dat wil niet zeggen dat je dit altijd moet doen. Het is altijd degene die aanvoelt van nu is het mijn taak of ik kan dit volvoeren dat deze het doet.

Het is niet gerelateerd aan het vermogen om goed inspiratief te kunnen werken?

 

 leder van de aanwezigen kan inspiratief werken maar kijk, wanneer je dan samen zijt moet er niet gezegd worden: En nu gaat u of u even inspiratief spreken, nee, iemand kan de meditatie beginnen leiden maar dan kan het zijn dat plots iemand het woord kan nemen, laat dit in mekaar vloeien en dan kan daar een eerste aanzet zijn om een mededeling, een meditatie te leiden. Maar begin niet om te zeggen: Jij of jij of jij moet dit of dat doen. Tracht gewoon vanuit hetgeen we u hier geleerd hebben de spirituele vrijheid te handelen in harmonie, in samenwerking en geef uw broeders en zusters de mogelijkheid om elk op hun eigenste wijze in dit gebeuren binnen deze groepen hun aanvoelen naar voor te brengen en dan zal je opmerken, eens dat je daarmee bezig bent dat de meesten onder u veel meer nog in petto hebben dan ze tot heden toe gedacht hadden.

Iemand van de broeders is ook aanwezig op zo’n moment?

 

Voor elke groep zullen een veelvoud van broeders van onze zijde aanwezig zijn. Wees ervan overtuigd dat we niemand van jullie dit alleen laten doen.

Weet u wat het gekke is? Als wij gebruik maken van een medium dan voelt u zich zelfzeker. Maar in wezen kunnen wij al hetzelfde bij ieder van u doen zonder dat we dat medium gebruiken. Alleen moet u durven luisteren, durven open staan voor hetgeen we u doorgeven en stoppen met de idee van: Ach, dat is maar een hersenspinsel of geruis. Tracht gewoon open te staan en hetgeen in u opwelt, wat je aanvoelt als goed, als juist, te volgen. En je zal zien dat dit eens je dit meerdere malen doet en spontaner, dat dit ook gemakkelijker gaat. U kunt meer, allemaal hier dan u voor uzelf durft toe te geven. U moet gewoon trachten een deel van uw opvoeding, dat u in uw hersen-denken beperkt, trachten los te laten, en trachten te gaan voor wat je eigenlijk aanvoelt dat voor u goed is.

Mijn beminde mensen, ik ga het afronden. U hebt nu een eerste echte taak die verder gaat dan alleen maar een oefening. Ik hoop dat je echt durft uitkomen voor hetgeen je gaat doen en dan samen gaat werken zodat we, tussen dit en 2 maanden, we in deze contreien verschillende steunpunten kunnen hebben die dan naar de toekomst toe bepalend gaan zijn voor wat er gaat plaats vinden.

U hebt als groep zonder dat u het zelf beseft in deze streken al heel veel veroorzaakt. Telkens weer hebben we de krachten van deze groep kunnen gebruiken om bepaalde zaken af te wentelen, om bepaalde gebeurtenissen op een redelijk aanvaardbare manier te laten gebeuren. Alles wordt nog belangrijker wanneer jullie het voor mekaar kunnen krijgen, wanneer jullie zelf één voor één de kracht hebben om voor uw omgeving te zorgen dat het juiste kan geschieden, dat het Licht zijn werk op deze plaats kan doen.

Meditatie: Een zijn met de krachten van het Licht

Stel je even voor: Het is winter. Het sneeuwt. Concentreer jullie op één sneeuwvlok. Zie hoe die ene sneeuwvlok een prachtig kristal is. Zie hoe die ene sneeuwvlok een schittering is in de ganse natuur. Voel u één met die sneeuwvlok, voel hoe die sneeuwvlok vanuit de eigen hoogten neerdaalt op de aarde. Voel hoe die sneeuwvlok, hoe u één wordt met het ganse tapijt, het witte tapijt van sneeuwkristallen dat de aarde bekleedt. Voel hoe deze éne vlok deel wordt van het sneeuwtapijt En zo is het met de mensen ook. De mens is als een sneeuwkristal. Wanneer hij één wordt in gedachten met zijn medemens dan vormt hij een prachtig geheel. Zie hoe dat sneeuwtapijt, dat eenheid mogelijk maakt ondanks zijn afsluiting, de aarde de kracht geeft om nieuw leven te laten ontkiemen. Dankzij het sneeuwtapijt kan het zaad dat in de aarde zit nog dikwijls in de bevroren aarde langzaam maar zeker aan zijn ontwikkeling beginnen.

En terwijl deze aarde bedekt is met een prachtig lichtend tapijt begint het leven onder dit tapijt. Langzaam maar zeker gaat dan in de atmosfeer de temperatuur toenemen. En dan zien we hoe wij, o mooi kristal, o mooi sneeuwtapijt ons omzetten in een voedende kracht. Eerst waren we beschermd en nu worden we de voeding. De individuele kristallen verdwijnen en worden één geheel. Al onze gedachten, al onze gedachten en energieën, alles wat we zijn, versmelt. Zo versmelten wij hier ook. Een kracht, één energie en het sneeuwtapijt wordt voedsel voor het ontkiemende nieuwe leven, voor de nieuwe mogelijkheden van de aarde.

En langzaam maar zeker sijpelen we in, worden we opgenomen door het nieuwe leven. En ziet, zo worden we deel met het nieuwe. De ene zal zich verenigen met een grasspriet, de andere misschien met een boom, een volgende met een struik, een volgende met dierlijk leven. Ach, wat maakt het uit, alles is in éénheid, wij zijn een éénheid want alles is vertrokken vanuit de bron, vanuit de harmonie vanuit die bron. En er is geen verschil tussen een druppel die helder is en een druppel die wat zand mee draagt. De druppel blijft een druppel. En ook hier is de kracht die het leven heeft mogelijk gemaakt dezelfde.

Of deze kracht nu ontleend is in plantaardig of dierlijk leven, het is de oerkracht die het mogelijk maakt dat alles zich vernieuwt. En in die vernieuwing geven we de geestelijke stimulans om de weg te gaan die nodig is om te komen tot de bron van waar we ooit ontsproten zijn.

Deze kracht, lieve vrienden, die we nu in ons midden hier hebben, laat deze kracht uitgaan, laat deze kracht uitgaan naar de aarde naar alles wat op aarde zoekende is, naar het Licht, wat zoekende is naar harmonie, naar vrede, naar evenwicht. Laat ons deze eenheid uitstralen, geef dit door aan al degenen die ermee kunnen werken. Geef het door aan al degenen die ernaar smachten. Zie hoe deze kracht zich verspreidt. Zie hoe deze eenheid zich voltrekt, hoe de kracht van de Vader, de kracht van het Licht zich openbaart.

Wanneer we dan rond ons kijken dan zien we de schittering in de zielen van de mensen die het Licht zoeken, dan zien we de schittering in hun hart wanneer zij denken aan de mogelijkheden die voor hen geopenbaard zijn.

Dan zien we plots hoe velen zaken kunnen loslaten, hoe spanning verandert in ontspanning, hoe ongeluk verandert in geluk, hoe donkerte omslaat in Licht, hoe disharmonie tot harmonie wordt. En zo zien we over de wereld de evenwichten, evenwichten waaraan wij deel zijn. Evenwichten die wij uitdragen, die wij uitsturen om zo het Licht op deze wereld de kracht te geven deze wereld in evenwicht, in harmonie te houden.

En zo voltooien wij een taak waarvoor wij geboren zijn. Zo voltrekken wij een gebeurtenis die wij in deze incarnatie gezocht hebben. Want waarlijk, de weg die we gaan is omslachtig, soms moeilijk, is de weg van het Licht, de weg die we reeds eeuwen door ons bestaan hebben gevolgd. De weg die ons steeds opnieuw brengt in de liefde voor de ander, in de steun voor de ander. Opdat deze ook tot het besef moge komen dat het Licht in de ziel nog niet is verdwenen maar dat, wanneer, hoe klein ook het vonkje maar is, wanneer de aandacht gericht wordt op dit kleine partikeltje Licht de geest zich kan bevrijden van uit zijn ketens der duisternis en zo, langzaam maar zeker vanuit het duister kan opstijgen en de nieuwe weg bewandelen komende tot de sferen van het Licht en zo opnieuw deel zijn van de schepper, van de Vader die ons allen ontzettend lief heeft.

Laat nu even uw gedachten gaan naar al degenen die je kent en die het misschien op dit ogenblik even moeilijk hebben. Wees één met hen en neem even hun moeilijkheden over. Wees even voor hen de mogelijkheid om het Licht te zien in hun duisternis. Wees even voor hen de mogelijkheid om te ontsnappen uit de cirkel van duister waarin zij zichzelf hebben gevlochten. En door deze daad creëer je een nieuwe kans, een nieuwe weg voor degenen die het vanuit zichzelf niet kunnen waarmaken.

Wees zelf één met de krachten van het Licht. Wees een prachtig kristal dat schittert in de dode momenten van de natuur. Wees het kristal dat reflectie verzorgt van het Licht en zo maakt dat het nieuwe leven zelfs onder zijn bedekking de kracht van het Licht weerspiegelt. Wees het kristal dat uitstraalt en uitdraagt zodat je in de komende weken en maanden het lichtbaken kunt zijn voor al degenen die samen met u op deze aarde geïncarneerd zijn en die samen met u het Licht zoeken om zo bevrijd te worden van de donkere ballast die op hun schouders rust. Dat het Licht steeds vanuit uw hart en uw ziel moge schijnen als een schitterend sneeuwkristal. En wanneer u nu deze krachten hebt vrijgegeven dan kunt u rustig terugkomen tot uw eigen eenheid, tot uw eigenheid beseffende dat je deze kracht steeds kunt aanspreken op ieder ogenblik dat u zich maar even in harmonie zet met de Vader in u, met het Licht dat uw deel is.

Zo, mijne lieve vrienden, dan rest er mij nog enkel u onze dank over te brengen voor uw medewerking. Tracht hetgeen we u geleerd hebben steeds opnieuw uit te voeren, tracht u steeds opnieuw dag na dag één te voelen met de krachten van de Vader en de krachten van het Licht zodat u dag na dag meer betekenis kunt krijgen voor uw medemens.

Mijn moment van afscheid nemen is gekomen maar wees ervan overtuigd dat ik steeds bij jullie in gedachten aanwezig zal zijn wanneer u uw taken volvoert. Ik wens jullie nog allen een gezegende huisgang toe en dat de kracht van het Licht u de komende tijd als reisgezel moge vergezellen.