Voorbereiding Wessac 2012 (2) – Kosmische tendens

24 april 2012

We zijn hier vanavond samen om een paar zaken, die we graag naar voor willen brengen, op punt te stellen aangaande het Wessac-gebeuren. U weet allemaal dat op het ogenblik de voorbereidingen tot de Wessac volop aan gang zijn. Aan diegenen die daaraan deelnemen, zal tijdens de deelname een redelijk zware inspanning gevraagd worden. Het is namelijk zo dat deze Wessac niet verloopt zoals je het gewoon bent, omdat we een volledige afsluiting meemaken van het oude tijdperk, waardoor dat de nieuwe kosmische tendensen in volle kracht in dit deel van uw zonnestelsel tot uitwerking kunnen komen.

In tegenstelling tot andere jaren weten we nu al dat het gebeuren gaat plaatsgrijpen onder helder wit licht, een vorm die voor u niet benaderbaar en eigenlijk ongekend is, ook een vorm van licht waar u zich onmogelijk op kan concentreren; u kunt ook niet onbeschermd met uw ogen in de volle zon kijken. U kunt dit licht over u laten komen, u kunt dit met al de zaken die u al geleerd hebt emotioneel door u heen laten gaan en zo aanvoelen wat er aan het gebeuren is. Wat u het laatste jaar geleerd hebt, is bij dit gebeuren van groot belang. Dit wil zeggen dat u u vooral moet kunnen richten tot uw tweede werkelijkheid, dat u zich vooral moet kunnen richten tot uw eigen geest, beseffende dat het bestaan eeuwig is. Dat uw stoffelijk zijn op dit moment maar een heel tijdelijke passage is. Het houdt ook in dat u uw gevoeligheden, die u bezit, kunt gebruiken, kunt aanscherpen. Het houdt in dat voor uw eigen geest op dat ogenblik tijd en materie onbestaande zijn. Op het moment dat u deze zaken voor uzelf kunt waarmaken, dat u op het moment dat u deelneemt aan het gebeuren deze harmonie in u kunt laten spelen, dat u ten opzichte van de wereld vanuit de geest u kunt profileren, dan gaat u bij dit gebeuren heel wat mogelijkheden ontdekken.

Voor de wereld rondom u zullen de gevolgen zeer verstrekkend zijn. We gaan hier niet op vooruit lopen, maar het enige wat ik daar nog kan aan toevoegen, is dat door deze kosmische invloed niets verborgen kan blijven. Het oude dat, zogezegd, alles met de mantel der liefde kon bedekken, verdwijnt. Want die mantel der liefde is er niet meer. Je zal zien, er zal, zeker ten opzichte van religies enzoverder, een nog sterkere machtsstrijd losbarsten dan nu al bezig is waardoor je op korte tijd al deze grote religies zult zien verschrompelen tot fanatieke sekten, erger nog dan ze op het ogenblik zijn. Maar dit is niet alleen voor diegenen die religieuze macht wensen. Dit gaat op alle terreinen zich manifesteren. Daarom is hetgeen wat u geleerd hebt van uiterst belang. Het is belangrijk dat u uw wereld kunt vormen. Dat u in uw wereld kunt leven. De andere wereld bestaat, in wezen, voor u niet dan. Het grote voordeel daarvan is dat u wel rondom u de veranderingen zeer scherp zult kunnen waarnemen, maar dat uw wereld daar geen deel van hoeft te zijn.

Het besef dat u in harmonie bent met uw geest, dat u in harmonie bent met al uw voertuigen en dat het stoffelijke voertuig maar een tijdelijke uiting is van een leerschool, geeft u de mogelijkheid om in deze tijd met hetgeen wat zich voltrekt uw eigen bewustwordingsweg in een versneld tempo voort te zetten.

U zal opmerken dat bij het Wessac-gebeuren door deze energieën u ook stoffelijk geraakt zult worden. Daarom is hier ook de stoffelijke gedachte van belang. In deze dat u zich zo positief mogelijk in stoffelijke gedachten tracht te positioneren. Elke angstgedachte, en we kunnen er nu al zeker van zijn dat de angst enorm zal zijn, over de ganse wereld, bijna bij iedereen die niet beseft wat er gaande is, dat angstgedachten uit den boze zijn. Je moet voor uzelf trachten, zoals u is aangeleerd, evenwichten en positieve ingesteldheid prioritair te stellen.

Je zou kunnen, voor een groep als deze, het als volgt bekijken: de Wessac die komende is en de ganse kosmische tendens die daaruit voortkomt, kun je beschouwen als een soort proef. Een soort proef die voor ieder van u individueel zal aantonen waar u zich bevindt en wat u reeds geestelijk hebt kunnen realiseren. Schijn gaat u niet meer kunnen ophouden. De schijn valt weg. U kunt trachten, op sommige ogenblikken, uzelf nog iets wijs te maken, maar de volgende ogenblikken stort die illusie in elkaar. Maar met de kennis die u in de loop van de laatste tijd ontvangen hebt, zeker met de intense scholing die u van onze vrienden van het Verborgen Priesterrijk gekregen hebt, moet het voor jullie haalbaar zijn.

We bezien een groep als deze als een soort ankerpunt. Je zal er ook rekening mee moeten houden dat je na de Wessac veel gemakkelijker gaat geconfronteerd worden met mensen rondom u, een wereld rondom u, die uw hulp vraagt. Een wereld die, omdat ze niet willen erkennen dat het oude afgesloten is, zichzelf in zo’n positie brengt dat het voor velen onleefbaar wordt. U zult dan ook opmerken dat er aardig wat hun lichaam zullen achterlaten. Dit jaar is een brandpuntjaar. Niet het jaar dat alle mogelijke profeten voorspellen. Het is een jaar waarin de krachten van de kosmos zich herprofileren en mogelijk maken dat de nieuwe kosmische tendensen zich volvoeren. Of dat je nu als mens, of als geest, dit aangenaam of niet aangenaam vindt, daar gaat de kosmos niet overheen. Het zit hem in het ganse plaatje, dat deze omwenteling bevestigd wordt en dat we na deze Wessac de volledige richting uitgaan van wat Aquarius inhoudt.

Hou er rekening mee dat door de invloed van deze straling, voor ieder van u, zaken plots anders gaan bezien worden dan dat u tot op heden dacht. Delen van uw wereld, waar u zo zeker van was, zullen ineens anders lijken of blijken te zijn dan u overtuigd was.

Ook de aarde als planeet zal haar steentje daar ten goede aan bijdragen. De rest van uw zonnestelsel is volop bezig zich te heroriënteren. Kijkt u maar even naar de werkingen van uw zon, hoe uw zon op het ogenblik uw atmosfeer aan het beïnvloeden is, waardoor deze van samenstelling wijzigt. Ook dit gaat een directe impact hebben op de mensheid, op dierlijk leven en op plantenleven, om de doodeenvoudige reden dat andere prikkels zich gaan voordoen. Prikkels die het leven op aarde nog niet kent of gewoon is. Kijk verder naar de andere planeten wat zij doen, welke standen zij innemen en dan zal u begrijpen dat de verandering zich in volle kracht en duidelijkheid zal voltrekken. Daarom: gebruik uw kennis. Gebruik hetgeen wat is aangeleerd, meer dan ooit tevoren. Laat het oude los en zie u in de nieuwe mogelijkheden. Durf ermee om te gaan, durf er in te handelen. En dan zal u zien, dan zijn deze veranderingen echt voor uw ontwikkeling meer dan de moeite waard. Tracht u niet vast te houden aan iets waarvan u dacht of denkt dat het onontbeerlijk voor u is. In deze periode en de periode van de komende jaren is er voor de mens niets onontbeerlijk. De geest die in de stof aanwezig is, is hier vooral voor de leerschool die de stof hem kan geven. De rest is bijzaak. Al het emotionele, het menselijk emotionele, alle voorschriften zijn menselijk, stoffelijk, zijn voor de geest dikwijls meer een beperking dan een waardevol gegeven.

Vertrek daarom vanuit de tweede werkelijkheid die we u hebben leren opbouwen. In zoverre dat je daar, wanneer je eerlijk bent ten opzichte van uzelf, wanneer je durft hetgeen naar voor te laten komen wat werkelijk geestelijk in u aanwezig is, als je dat doet, dan kan je vooruit. Dan is de verandering een hulpmiddel voor u, een werkinstrument waarmee je veel betekenis kan hebben. Niet alleen voor uw medemens, voor de ganse aarde, voor uw ganse stelsel rondom u. En dan kan u, na verloop van tijd, met een voldaan gemoed terug in de geestelijke sferen uw evolutie verder gaan, niet meer belemmerd door allerlei duistere sferen die tot op heden heel sterk hebben gespeeld.

Zo, lieve mensen, dit is de boodschap die ik u vanavond wou brengen. U kunt straks, na de pauze, eventueel nog enkele vragen daarover stellen. Houd er rekening mee dat, wanneer u samen bent voor de Wessac, u daar geen vragen zult kunnen stellen en dat u na afloop, en dat kan ik u nu al zeggen, best even het rustig aan doet. U kan ervan op aan dat door de opbouw die gaat gebeuren en door deelname aan de opbouw van deze krachten, het voor uw stoffelijke voertuig even moeilijk gaat zijn. En daarmee wil ik u waarschuwen dat u na de Wessac soms ongecoördineerd zult stoffelijk reageren. Het is daarom ook geraadzaam, zeker 30 minuten tot 60 minuten na de celebratie te rusten en bijvoorbeeld, wat in uw tijd nogal aan de orde is, u niet in verkeer of zo te begeven. We zeggen dit niet zomaar: we weten wat deze krachten gaan teweeg brengen en het is best dat u daar ten volle rekening mee houdt, dat u ten volle kunt beseffen wat er op het moment van de celebratie opgebouwd wordt, dat dit sterker is dan dat eigenlijk een menselijk voertuig zou kunnen verdragen, maar gezien de ganse opbouw en de afscherming, ook vanuit de geest, is het wel zo dat de omzetting u de mogelijkheid geeft dit, ondanks de kracht, mee te doorleven.

We kunnen ook stellen dat, zoals men nu bezig is op de plaats van het gebeuren of waar het gaat voltrokken worden, dat alle voor de mens, wat u zou noemen, heel hoog bewuste entiteiten aanwezig  zijn. Dat ook van daaruit daarna wereldwijd zal opgemerkt worden dat hetgeen wat in de jaren ‘70, begin de jaren’80 aan de aarde geschonken is, wat in jullie taal als de ‘Nieuwe Leer’ wordt omschreven, zich langzaam maar zeker plots overal gaat opdiepen en gaat voordoen. Op het ogenblik zijn er aardig wat geïncarneerde bewuste entiteiten die zich hierop volop voorbereiden. Dit is ook weer een van de taken die in deze verandering moeten volvoerd worden.

U ziet, het bent u niet alleen als groep. Er zijn op het ogenblik zeer vele groepen zich aan het voorbereiden zodat overal waar het mogelijk is en waar de mens nog wenst te aanhoren, kan gestuurd worden, kan geholpen worden om de veranderingen op een zo goed mogelijke basis te laten verlopen.

Zo, lieve mensen, ik zou nog het volgende eraan willen toevoegen: u hebt nog enkele dagen de tijd als voorbereiding. Gebruik deze dagen om voor uzelf via meditatie, contemplatie, u voor te bereiden op dit gebeuren. Ontleed een beetje uzelf. Kijk een beetje na wat u de laatste tijd zo al gedreven heeft. Schrap alle overbodige zaken en tracht naar uw zuivere ik te gaan, uw geestelijke ik. Bouw van daaruit een nieuwe wereld, uw wereld, niet de wereld van een ander, uw wereld, op. Bouw daarin op wat u werkelijk in dit leven wenst te zijn. Niet wat u begeert, maar wat u werkelijk wenst te zijn en zorg dat dit de juiste vorm in uw tweede werkelijkheid kan aannemen. Dan hebt u tegen dat je mee de krachten van het Wessac-gebeuren ondergaat, voor u een fixatiepunt dat u in dit geheel kunt projecteren waar u op dat ogenblik voldoende krachten zult krijgen om dat beeld tot werkelijkheid te maken waarmee je direct een aanzet hebt om in de komende dagen, weken, maanden aan de slag te gaan, bevrijd van al de oude obsessiepunten die toch nog in zeer velen van u leven. De meeste onder u hebben het voordeel dat ze al aardig wat jaren hier in de stof rondlopen. Ze hebben al aardig wat kunnen leren, maar het nadeel daarvan is dat je op sommige punten te verankerd bent geraakt. Probeer in de komende dagen deze punten los te laten, vóór u weg te laten vloeien. Geef ze aan de aarde en zorg ervoor dat wat uw ‘ik’, uw geestelijk zijn werkelijk wenst, dat dit centraal komt te staan, dat je daarmee verder kan gaan, dat je daar de kracht kan inleggen om de rest van uw leven in de stof mee af te ronden. En voor de ene zal dit over kortere tijd lopen, voor de andere zal dit misschien nog over vele jaren lopen. Maar dat maakt niet uit. Want het belangrijkste is, en u zult aan mijn woorden denken in de komende maanden, het belangrijkste is dat u zich kan distantiëren van de gedachte dat het leven eindig is.

Lieve mensen, het leven is oneindig; het leven stopt nooit! Maar in de komende tijd moet u deze stoffelijke gedachte, die zeer geaccentueerd aanwezig zal zijn, kunnen loslaten. Wat er ook rondom u gebeurt, u moet het loslaten en u moet voor uzelf beseffen dat het bestaan, het leven, anders is dan dat de stof het u in de komende maanden voorschotelt. Want hier ga je de uitersten krijgen, juist door deze lichtinvloeden.

En wanneer u het besef van oneindig leven in uw ‘ik’, in uw geestelijke werkelijkheid, kunt handhaven, dan bent u daar voor de anderen en dan kunt u de anderen ondersteunen en helpen. Anders zal het niet gaan. Tracht dit alles in de komende dagen langzaam maar zeker uit te werken. U hebt geen maanden de tijd meer. U hebt nog enkele dagen de tijd en dan is het verankerd.

O, het Licht is al aanwezig. Ik denk dat de meeste onder u dit wel al ervaren hebben. Kijk maar rondom u en beschouw even uzelf. Zie even naar u en wees eens eerlijk: hoe hebt u zich gedragen de laatste weken, de laatste maanden? Soms zeer nerveus, soms zeer agressief, soms zeer explosief. Niemand is daaraan ontsnapt. De ene zal het meer geuit hebben, de ander zal het meer van binnen hebben gehad, met alle gevolgen van dien. Maar nu komen we langzaam maar zeker tot wat je zou kunnen zeggen: de vulkaanuitbarsting van het heldere licht, het heldere witte licht. Het zal zich geconcentreerd in de celebratie manifesteren voor deze aarde en zal zich dan van daar uit, en het beste dat ik kan als voorstelling geven, als een vulkaanexplosie door de kosmos verplaatsen.

Neem gerust van mij aan: de impact zal zwaarder zijn als de zwaarste vulkaanuitbarsting die ooit de aarde gekend heeft, en ze heeft er menige gekend, ver voor uw tijd. Maar het is positief. Het is vernieuwing. Het biedt nieuwe mogelijkheden. Het biedt ook voor ons, als geest, in de toekomst nieuwe incarnatiemogelijkheden. Alhoewel de meeste stofmensen het zo niet zullen ervaren. Maar goed.

Daarom, nog een laatste maal, ga naar hetgeen wat u geleerd hebt, ga naar uw geestelijke ik, bouw uw tweede werkelijkheid zo correct mogelijk op en wees voorbereid op hetgeen wat komen gaat. En dan zal je zien, dan zal het Wessac-gebeuren voor ieder van u een enorme meerwaarde hebben. Het zal voor u het alchemistische goud waar maken.

Zo, lieve mensen, hier ga ik het bij laten. Heb je er vragen rond, kan je ze even noteren zodat ze kunnen gesteld worden en dan zou ik zeggen: veel succes met uw voorbereiding en tot wederhoren.

Deel 2

Aan mij het tweede deel van de avond te volvoeren. Mag ik jullie vragen alsjeblieft?

  • Aangezien ik niet fysiek aanwezig ben op de Wessacviering zal ik mij op hetzelfde uur als de viering instellen. Wat kan ik nog verder doen?

Wanneer u zich instelt op het Wessac-gebeuren dan kun je verder niets anders doen. Je kunt u alleen gewoon heel rustig ergens zetten en u geestelijk openstellen voor hetgeen wat er gebeurt en hopen, of beter gezegd, zorgen dat u ongestoord blijft gedurende de ganse periode van het gebeuren. Maar verder heb je geen mogelijkheden.

  • Gaat er op het vlak van de groepen iets veranderen na de Wessac?

Ach kijk, de Wessac zal waarschijnlijk voor velen onder jullie aardig wat gaan wijzigen. En dat kan dan wel degelijk inhouden dat ook bepaalde mogelijkheden veranderen. Dat kan ook inhouden dat werkingen van groepen zich moeten aanpassen enzoverder. Maar dat zult u allemaal wel waarnemen nadat het gebeuren heeft plaats gevonden.

U vraagt zaken die voor mij heel moeilijk te beantwoorden zijn omdat ik ook maar een klein radertje ben in het gebeuren. En ja, ik ook moet hier gewoon afwachten wat er allemaal aan mogelijkheden zich zal voordoen. Maar we kunnen toch, wanneer we zien wat er aan het gebeuren is op het ogenblik, stellen dat niets blijft zoals het is. Dus ook wat de geestelijke werkingen aangaat, zullen er waarschijnlijk wel aanpassingen komen. Meer kan ik daar echt nu niet over naar voor brengen.

  • Kunnen wij na de Wessac werken met wit licht of is dit af te raden o.w.v. de intensiteit?

Kijk, wanneer je wilt vermijden dat je verwondingen oploopt dan ga je niet met vuur spelen. Dit zelfde is hier het geval. Als u zulke vraag stelt: “kunnen we na de Wessac met wit licht werken?”, dan is het voor mij duidelijk dat u niet door hebt wat wit licht inhoudt, welke ontzettende kracht dit is en dat dit voor de stofmens noch voor de geest die de stofmens bestuurt een haalbare kaart is.

Ik denk, wanneer u u houdt aan het goudgele licht, dat u best aardig wat kunt realiseren. Maar wanneer u de krachten van het heldere witte licht zou willen gaan manipuleren, zelfs ten goede, dan denk ik dat je, ja, hoe moet ik het uitdrukken, u ten onder werkt, u eigen zelf vernietigt.

Kijk, misschien is dit een duidelijk voorbeeld: wanneer u in de stof probeert zonder bescherming in de vlam van een lasser te kijken, dan weet u toch wat de gevolgen zijn. En wanneer u dan zou zeggen: “Nu ga ik deze vlam gebruiken zonder bescherming om van alles en nog wat te doen, want dit is nou ‘het van het’, dan kunt u er toch van op aan dat u stoffelijk een catastrofe veroorzaakt.

Ik tracht het een beetje in de stof te plaatsen omdat het duidelijk zou zijn, want voor de stofmens is het heldere Witte Licht iets wat onvatbaar is. U kunt wit licht erkennen, juist, maar het heldere witte licht is nog iets van een ander kaliber. En het is zeker niet geraadzaam van als stofmens daarmee trachten te gaan werken of weet ik veel wat u in gedachten heeft om er mee te doen.

Deze krachten, want het zijn krachten, behoren tot de hoogste niveaus in uw denkbare kosmos. Ik zal het zo uitdrukken, ik zou bijna kunnen zeggen dat deze krachten eigendom zijn, en dat is dan menselijk uitgedrukt, van de goden. En met de goden bedoel ik dan de zeer hoog ingewijden. Ik moet het een omschrijving geven en ik weet ook dat de omschrijving mank loopt. Maar ik wil jullie trachten duidelijk te maken dat deze krachten, die toch krachten zijn die door de kosmos gaan, die een melkwegstelsel beroeren, een melkwegstelsel waarvan u zelfs nog niet kunt inschatten wat de werkelijke grootte is, uw astronomen zullen misschien wel zeggen zo of zo maar ze kennen er ook niks van. Ze hebben totaal fictieve beelden en ideeën van de grootorde van de kosmos. Dus ja, daar kan je niet met werken. Je kan alleen, en dat is dan het mooie van dit, emotioneel het aanvoelen, het ondergaan. En het is, als het ware, dat wat je daar van krijgt en wat voor ieder mens op zijn eigen niveau waardevol zal zijn, dat je kan gebruiken. En dat je dan kan omzetten. Je kan daar dan effectief iets mee doen.

Maar sta mij toe te zeggen, het is lijk de lasser die een zeer donkere bril moet voorhouden om te kunnen lassen. En dan mag hij het nog niet te lang doen, want anders ondervindt hij nog schade. En zo is het met dit heldere witte licht.

Ik zou zelfs durven zeggen dat een mens die zich tracht te zien, maar werkelijk in dat witte heldere licht zich zet en tracht te zien wie hij is, ach, vanuit mijn optiek vernietigt hij zichzelf, want dit kun je niet aan. Je kunt als mens, en zeker als stofmens, niet aan dat u uzelf ziet zonder enige franje, puur naakt, zoals je werkelijk in wezen opgebouwd bent. Ik denk niet dat één stoofmens dit aankan.

  • Broeder, om een situatie te verduidelijken: kan men dan, tussen aanhalingstekens, met gewoon wit licht werken? Niet dat extreem helder wit licht?

Gewoon wit licht is licht dat de zaken duidelijk maakt. Het is licht dat kan gebruikt worden zoals je goudgeel licht gebruikt.  Persoonlijk, dit is mijn persoonlijke visie, is voor de mens, zeker wanneer hij aardig wat in de stof zit, is goudgeel het gemakkelijkst werkbaar.

Wanneer je wit licht gebruikt, ach, dan ga nogal dikwijls tot botsingen komen omdat wit licht ook al in zich draagt dat je de zaken zuiverder ziet. En nu moeten we toch eens eerlijk met elkaar zijn. Een mens is niet geneigd zichzelf volledig eerlijk te bekijken. Een mens beziet zichzelf liever een beetje genuanceerd. Zeker in zijn uiting naar zijn medemens toe. En dit wordt natuurlijk in de komende tijd moeilijker en moeilijker. Dat besef ik wel. Maar kijk, je moet roeien met de riemen die je hebt.

En wanneer je, en hier wil ik even verder gaan dan de essentie van de vraag, maar wanneer je in de komende periode, zoals de broeder in het eerste gedeelte naar voor heeft gebracht, probeert duidelijk voor uzelf en eerlijk voor uzelf naar voor te brengen wat je werkelijk wenst dat je kunt uitvoeren in dit leven, in de stof, maar werkelijk eerlijk en oprecht, dan heb je nu de kans via deze invloeden van dat waar te maken.

Maar ook hier, dit is wel gemakkelijk gezegd, maar wij weten vanuit onze zijde dat het voor de mens heel moeilijk is om eerlijk te zijn, stoffelijk, ten opzichte van zichzelf. En ik durf iedereen die hier aanwezig is, uitdagen, ik ga het niet doen hoor, maar het is maar om u aan het denken te zetten, om eerlijk te zijn met zichzelf. Hier is niemand aanwezig die niet zijn eigen geheimpjes heeft die hij of zij liefst niet kenbaar maakt. Die hij of zij liefst heeft dat niemand anders daar iets van weet. Ach, dit is eigen aan een stoffelijk  voertuig. Het is  geen verwijt. Maar het zijn al deze ankerpuntjes die maken dat het dikwijls niet gemakkelijk is om werkelijk eerlijk te staan ten opzichte van uzelf.  En wanneer je dat bereikt, wanneer je kunt zeggen: ik laat dit achter mij, ook die diepste geheimen die ik met niemand wil delen, ik laat dit los, dat stoort mij niet meer, dat maakt voor mij niets meer uit en ik ga echt voor dat, ja, dan kan je wel degelijk dat witte licht gebruiken. Maar het is nog iets totaal anders dan hetgeen wat op de Wessac zich gaat voltrekken.

Kijk, wij hebben toch in die duizenden jaren dat het Wessac-gebeuren plaats grijpt enkel en alleen maar zulke zaken meegemaakt op het ogenblik van wisselingen van kosmische heersers. Ik moet mij zo uitdrukken want uiteindelijk zit het allemaal toch nog een beetje anders in elkaar. Maar voor de stof en met de beperkingen die de stof heeft, kunnen we niet anders dan het zo naar voor brengen.

Wat ook, en dan ga ik even hier afsluiten wat dit antwoord betreft, want ik ben aan het uitweiden, maar het is misschien toch nog wel belangrijk te beseffen dat de wereld niet bestaat. Er bestaat alleen uw wereld. Daar moet je ook eens bij stilstaan. Er bestaat alleen uw wereld. U bekijkt de wereld vanuit uw oogpunt met alles wat dat daar aan verbonden zit. Maar dit is niet zuiver. Er is geen enkele mens die de wereld kan kennen of overschouwen. Neen, het is alleen uw wereld. En daar ga je dan ook opmerken dat na het Wessac-gebeuren het uw wereld is die wijzigt, het uw wereld is die zich anders gaat opstellen. En je kunt daar maar van vrijkomen op de moment dat u uw stoflichaam kunt loslaten. Dan kunt u een breder beeld zien. Dan krijgt u meer overzicht over het geheel. Want wat er ook gebeurt op deze aarde, het is altijd maar fragmentarisch voor u. U hebt nooit het volledige plaatje en u calculeert het voor u in zoals u het kan vertalen, niet zoals het werkelijk gebeurt. Hou daar rekening mee. Het is heel belangrijk in de komende tijd.

  • Graag tips om tot ons geestelijke “ik” te komen.

Ach, ik denk dat u die met overdaad hebt gekregen de laatste maanden, in alle lessen die u gehad hebt van het Verborgen Priesterrijk. Wat moet ik daar aan toevoegen?

Kijk, ik heb niet de pretentie van het beter te weten dan uw leraren, die het u gebracht hebben. Tracht eerst en vooral uzelf tot rust te brengen. Als u uzelf tot rust kunt brengen, dan kan u al aardig wat resultaat bereiken.

Vervolgens, naargelang uw gevoeligheid, tracht rustig te mediteren, te contempleren en sommigen misschien onder u zelfs te bidden. Door u in deze sfeer te brengen, ga je al veel zaken gemakkelijker kunnen aanvaarden, gemakkelijker overzien. En dan, wanneer je probeert van u in uzelf te keren, van uw geest als het ware aan te voelen, en dat kun je vooral wanneer je, en dat zijn dan mijn woorden, de wereld rondom u lief hebt, dat u uw wereld volledig benadert met liefde.

Kijk, voor de mens is het niet gemakkelijk, want wanneer iemand op uw teen trapt, dan zult u vloeken en dan zult u boos zijn omdat iemand op uw teen trapt. Maar wanneer u dit niet doet en wanneer u deze persoon liefde toezendt, dan verandert totaal de situatie, maar ook uw situatie, en krijgt u een duidelijker inzicht in wat er gebeurt. U staat daar als mens waarschijnlijk veel te weinig bij stil.

Maar in wezen, wanneer u u openstelt voor de inspiratie van uw eigen geest en probeert alles in te vullen, men heeft u vroeger gezegd via harmonie, en ik zou die harmonie nog liever omschrijven door het woord “een universele liefde”. Ik bedoel hier geen stoffelijk liefde. Begrijp mij niet verkeerd. Ik bedoel hier geen lichamelijke liefde, geen begeerte-liefde enzoverder, want dat is een totaal verkeerd woord voor wat de mens in zijn begeerte en zijn dwangmatigheid doormaakt. Dit heeft niets met realiteit te maken. Maar ik bedoel werkelijk de echte liefde. De liefde die opofferend is. Maar ik denk dat u dan als mens en als geest onbegrensd bent. Dat alle mogelijkheden openstaan en dat u heel gemakkelijk het stoffelijke,  even kan opzij zetten, er van los komen op dat ogenblik, de tijd voor u als het ware even stil zetten en uzelf overschouwen dan. Dat wil zeggen dat je dan opmerkt wat reeds geweest is, maar ook wat komen gaat, want alles is in u aanwezig.

Van op het moment dat je die eenheid, die harmonie aanvoelt, die kosmische liefde als het ware in u ontwikkelt, open laat bloeien, dan hebt u volgens mij de werktuigen waarmee u echt aardig wat kan bereiken. Waarmee u de mogelijkheid hebt, je projecteert dat naar uw stoffelijke voertuig, om in de stof aardig wat op een juist spoor te zetten en te realiseren. Want het probleem is altijd dat jullie denken dat de stof u als het ware bepaalt, dat de stof eigenlijk een vast gegeven is. Er is niets minder waar. Op het ogenblik dat u kan komen vanuit uw geest, kunt u vele zaken anders laten verlopen.

U mag niet vergeten, dit klinkt misschien gek voor een stofmens, maar alle mogelijkheden zijn aanwezig in uw wereld. Daarmee bedoel ik: stoffelijk kan u op een stoel gaan zitten of u kan er niet op gaan zitten. Stoffelijk kan u een been breken of u ontsnapt er aan. Maar al die zaken zijn aanwezig. En het is door uw juiste instelling, vertrekkende vanuit uw geestelijke voertuigen, dat u als individu, als “ik”, in uw wereld de keuzes kunt maken. En daar staan te weinig mensen bij stil. Want de meesten onder u zijn er nog altijd van overtuigd: “ik zit in dat patroon en het kan niet anders.” En dat is iets ook wat broeder Ambrosius in het eerste gedeelte heeft trachten duidelijk te maken. Het kan wel anders, maar je moet er willen voor open staan. U moet het durven onder ogen zien. En als u dat doet, dan gaat u zien, dan hebt u aardig wat mogelijkheden in de komende tijd.

Zo, ik denk dat mijn tip hier, wanneer je er een beetje gaat over nadenken toch voldoende zal geweest zijn.

Ah, even nog een kleine toevoeging, is toch belangrijk. U vraagt tips, maar maak de fout niet, maak alsjeblieft de fout niet van u te focussen op hetgeen alleen gezegd is en daarmee aan de slag te gaan. U moet zelf er over nadenken. U moet zelf gaan zoals u het aanvoelt. Het is heel belangrijk. Want als u nu enkel en alleen dit maar doet omdat de geest het u verteld heeft, dan zit u in deze tijd al niet op het juiste spoor. Wij brengen het u omdat u er zelf mee aan de slag zou gaan. Omdat u probeert vanuit uw geestelijk zijn op uw eigenste wijze, en dat kan voor ieder van de aanwezigen hier aardig wat verschillen, aan de slag te gaan. U bent geen marionettenpopjes die aan touwtjes hangen. U bent elk een individu. U leeft in uw eigen wereld en u moet het in uw eigen wereld met uw eigen mogelijkheden en uw eigen zoeken en durven waar maken. Vanuit onze zijde kunnen we u alleen bepaalde zaken aanreiken, maar de ontwikkeling en de werking ervan, dat ligt bij jullie, mijn beminde broeders en zusters.

Zo, u ziet, we staan voor een drukke agenda. Er gaat in de komende weken aardig wat schuiven. Maar het is, zoals ik al gezegd heb, voor ieder anders. En wanneer u na de Wessac terug samenkomt, dan zal de ene deze ervaring hebben gehad en de andere een andere ervaring. En als ik jullie daar een kleine raad in mag geven, vraag u niet af: “Wie heeft nu de beste ervaring? Wie heeft nu de juiste ervaring?” Ieder heeft zijn juiste ervaring. Ieder zal de best mogelijke ervaring hebben die voor hem of haar haalbaar is. En naargelang dat u zich daarop voorbereid hebt, naargelang u zich hebt, ik zou bijna zeggen, gereinigd van al het oude en dan, magisch uitgedrukt, de nieuwe zuivere kleding hebt aangetrokken, naargelang dat zult u zien welke resultaten het geeft.

Begin niet de fout te maken van rondom u te gaan kijken en te zeggen van: “zie eens, dat is nu weer dat en dat is nu weer, oh, en dat is”, want als u dat doet, dan gaat u mee in dat chaotische.

U zult opmerken, het kan ook niet anders, uw maatschappij is zo gestructureerd dat er een toename zal zijn van onzekerheid, dat er een enorme toename van angst zal zijn enzoverder. Bekijk dit gewoon van op afstand, maar ga niet mee. Als men u iets vraagt, geef naar uw goed gevoelen een juist antwoord, maar vermijdt dat u in discussie gaat. Vermijdt dat u gaat anderen voorleggen hoe het anders zou kunnen, want dan gaat u zich koppelen aan hetgeen wat in afbraak is.

 Maar wanneer men u vraagt: kun je mij helpen, dan kun je antwoorden volgens hetgeen wat in jou leeft, niet volgens hetgeen men verwacht dat je zult zeggen.

Let op, mijn beminde broeders en zusters, dit is iets totaal anders dan u gewoon bent. U moet daar goed over nadenken. En dan kan u in uw wereld de juiste harmonieën, de juiste kosmische liefdesverhouding opbouwen en doorgeven. En dan gaat u zeker en vast dit ganse gebeuren, niet alleen geestelijk maar ook stoffelijk, als een meerwaarde kunnen ervaren.

Zo, dat was een kleine toegift. Dan rest er mij niets meer anders dan nog de meditatie te leiden voor deze avond.

Meditatie: Wijzigende krachten in de atmosfeer

Ik ga even inspelen op de wijzigende krachten die zich in uw atmosfeer op het ogenblik voordoen.

Dan zou ik zeggen: we zitten hier gezellig in een kring. Laat ons even in gedachten deze kring omsluiten door een soort van lichtblauwachtig licht.

Tracht u voor te stellen dat we hier omkaderd zijn door een kring die ieder van ons vult met zeer lichtblauw licht. En dat lichtblauwe licht vertegenwoordigt eigenlijk onze atmosfeer. Onze atmosfeer die voor onze stoffelijk voertuigen een levensnoodzaak is. Ach, voor ons als geest heeft die weinig belang. Maar voor uw stoffelijk zijn is deze onmisbaar. En wanneer je nu dit lichtblauwe licht dat ons omcirkelt, ons volledig onze aura opvult, ons aan elkaar bindt, dan kunnen we heel rustig, heel ontspannen ook de energie voelen die dit licht in zich draagt. Want dit licht is geladen met de nieuwe krachten die uw moederplaneet de zon, als het ware, aan uw atmosfeer heeft overgedragen.

En tracht nu aan te voelen hoe elke cel van uw lichaam zich in evenwicht tracht te stellen met deze nieuwe lichtkracht in de atmosfeer. De zindering van deze kracht is iets anders dan de oude zinderingen van uw atmosfeer. Deze zindering is veel fijner, subtieler. En wanneer je deze toelaat uw ganse stoffelijke voertuig in te nemen, dan gaat u ondervinden dat u, stoffelijk gezien, plots helderder gaat voelen, lichter gaat voelen. Want deze nieuwe kracht geeft u de mogelijkheid om helderder zaken te benaderen. Om als het ware zuiverder inspiratie vanuit het kosmische zijn te ontvangen. De kleine zinderingen zijn voldoende om uw ganse systeem, uw energiebanen, uw energiepunten en vervolgens uw zenuwcellen op een nieuwe wijze actiever, zuiverder, fijner te laten functioneren.

Dit is de positieve kracht die de zon naar de aarde en naar de atmosfeer overdraagt. Voel deze positieve krachten in u. En dan kunnen we, en dat is het mooie van dit gegeven, nu binnen ons patroon van dit nieuwe lichtblauwe zinderende licht mensen brengen, vrienden brengen, kennissen brengen die volgens jou uw hulp gevraagd hebben, die volgens jou kunnen geholpen worden.

 En dan breng je deze gedachtebeelden hier midden in onze kring. En dan ga je met uw gedachten deze helpen door heel bewust hun aura in te kleuren met dit nieuwe lichtblauwe zinderend, trillend licht zodat voor hen die uw hulp gevraagd hebben, die uw hulp kunnen gebruiken, hun aura in eerste instantie nieuwe evenwichten vindt en zo het stoffelijke voertuig zich ook kan herpositioneren.

 En dit alles hangt van uw beeldvorming af, dit alles hangt van uw overdracht af om daar een mooi resultaat in te verkrijgen. Ieder voor zich bouwt dit op. Ik kan niets anders doen dan dit bevestigen binnen deze kring.

Laat deze kracht zijn inwerking doen. En deze kracht zal niet alleen zorgen dat stoffelijk zaken gecorrigeerd worden, dat stoffelijk zaken terug in evenwicht komen, dat cellen terug een samenwerking vinden, maar deze kracht gaat er ook voor zorgen dat je geestelijk helderder wordt. Deze kracht gaat er voor zorgen dat niet alleen uw stoffelijke zijn en het stoffelijke zijn van de hulpvrager verbetert, maar dat tevens ook het inzicht in het geestelijke op een hoger niveau getild wordt. Want het is niet enkel door deze nieuwe energetische kracht dat de stof wijzigt, maar het is ook op het niveau van het geestelijk denken dat er helderheid kan ontstaan.

Bevestig dan, mijn beminde broeders en zusters, deze kracht voor degenen die u hebt doorgegeven. Bevestig dan deze kracht ook voor uzelf, ja, u doet het zelf. Zeg in uzelf: “Ik bevestig deze kracht”.

En wanneer dit voltrokken is, dan kunt u er zeker van zijn: u hebt nieuwe energieën aangeboord. U hebt uzelf geestelijk en ook stoffelijk versterkt. U hebt geestelijk en stoffelijk nieuwe harmonieën, die op deze aarde zich ontwikkelen, in u opgenomen.

Want oh, onze moeder zon heeft het niet slecht voor met ons. De krachten die zij nu uitgooit naar de aarde, is om ons te helpen, niet om ons te benadelen. Maar je moet het op de juiste wijze benaderen. Je moet het op de juiste harmonische wijze tot u laten komen. U moet er durven voor open staan zoals u nu gedaan hebt. En dan gaat u zien, dan gaat zelfs in de komende maanden elke eruptie, die telkens weer opnieuw wijzigingen in deze dampkring aanbrengt, ook voor u positief zijn, niet negatief, en gaat dit blauwe licht, want het zal zich vooral in de dampkring om het lichtblauwe concentreren, voor u een meerwaarde hebben. En dan zal u dat steeds opnieuw kunnen gebruiken en zal u zich steeds opnieuw bij elke nieuwe eruptie sterker kunnen voelen, meer één kunnen zijn met hetgeen wat zich daar voltrekt. Dan hebt u, als het ware, een gratis energetische apotheek om veel zaken steeds weer opnieuw te herstellen, in evenwicht te trekken, als een genezende kracht te gebruiken.

Beminde broeders en zusters, sta mij toe te zeggen dat dit bevestigd is. Sta mij toe te zeggen dat ik dit bevestig in naam van degene die mij de kracht heeft gegeven en de mogelijkheid om dit uit te voeren.

Wij zijn allen deel van de oerkracht. Wij hebben allen de goddelijke kracht, de bronkracht in ons. Laat ons dit steeds beseffen. Laat ons steeds beseffen dat wij onze eigen wereld steeds in de hand hebben en dat wij het zijn die ons eigen leven bepalen. Positief, negatief, wij doen het zelf. Ook met deze prachtige energieën, met deze prachtige krachten. Wij zijn zelf de Bron.

Zo, en dan, beminde broeders en zusters, gaan we heel rustig de cirkel terug opheffen. De kring, als het ware, terug openen. Maar vergeet niet: het is niet omdat we dit openen, dat we niet meer aan elkaar gelieerd zijn. Integendeel. Nu heeft ieder van u een meerwaarde. Ieder van u is iets meer verenigd met zijn broeder en zijn zuster. En dit is de kracht van de komende tijd. Blijf één met elkaar. Wees één in denken. Wees één in werken en u zal zien: de waardevolste en de mooiste periodes staan voor het aanbreken.

Ik hoop dat ieder van u er met volle teugen van zal kunnen genieten, om het in stoffelijke termen uit te drukken.

Zo, beminde broeders en zusters, het was voor mij een waar genoegen om deze avond met jullie te mogen doorbrengen. Ik zal er ook bij zijn bij het Wessac-gebeuren en ik hoop jullie allemaal daar ook te kunnen waarnemen. En dat we samen deze krachten kunnen doorleven en dat we dan samen, mens en geest, als één krachtig geheel deze nieuwe kosmische periode zijn mogelijkheden laten uitwerken en dat we daar ten volle samen de vruchten van mogen plukken, stoffelijk en geestelijk.

Beminde broeders en zusters, dat het Licht steeds aan uw zijde mag blijven. Ik wens jullie een goede voorbereiding en alle licht en kracht dat de kosmos u geven kan.