Voorbereiding Wessac 2013

16 april 2013

Vanavond zal de avond een beetje anders zijn dan wat u gewoon bent omdat wij alle groepen waar wij op het ogenblik mee werken, aan het voorbereiden zijn voor de Wessac bijeenkomst. Misschien is dat in jullie gedachten nog veraf maar op dit eigenste ogenblik is men al volop bezig met de voorbereidingen. Een van de redenen daarvan is dat deze Wessac waarschijnlijk op korte termijn zeer sterke impact zal hebben op uw maatschappelijk bestel en zo verder. En daarom is het ook zo dat wij vanuit onze zijde en ook door de inspiratie van de geestelijke leiding en vooral de besturende groepen van de Witte Broederschap en het Verborgen Priesterrijk wij erop geattendeerd zijn van ‘diegenen die dit jaar wensen deel te nemen aan dit gebeuren een zekere voorbereiding moeten ondergaan om te voorkomen dat de impact, die zal vrijkomen, anders u een beetje teveel in, laat ons zeggen, een onevenwicht zou kunnen brengen’. Daarom is het ook niet geraadzaam dat, vooral wat de celebratie aangaat, bij deze Wessac buitenstaanders of, laat ons zeggen, gewoon nieuwsgierigen aanwezig zouden zijn. Niet dat er iets gebeurt dat men niet mag horen of zien maar de reden is vooral dat dit voor buitenstaanders een zeer sterk effect zou hebben op het zenuwstelsel, een effect dat redelijk grote onevenwichtigheid met zich mee kan brengen en dit is dus niet geraadzaam.
Daarom is het dat wij u vanavond eerstens een meer gedetailleerd beeld gaan geven in dit eerste gedeelte om de voorbereidingen, wat betreft deze samenkomst, en in het tweede gedeelte u een meditatie zullen geven die je in de komende weken dus liefst dagelijks voor uzelf in herhaling neemt zodat u als individu maar ook als groep, langzaam maar zeker, u gaat voorbereiden op deze samenkomst en deze krachtontplooiing.
Je zou kunnen zeggen dat, wanneer we het ganse plaatje trachten te bekijken van hetgeen dat komende is, dat dit een zeer aangename, positieve gebeurtenis gaat zijn. Een gebeurtenis die het mogelijk zal maken dat veel zaken veel sneller en intenser zullen wijzigen dan tot hiertoe mogelijk is geweest. Je zou kunnen zeggen bij voorbeeld dat het een geboorte is van de nieuwe mogelijkheden. En een geboorte, beste broeders en zusters, is normaal gesproken altijd een zeer aangename gebeurtenis, zeker wanneer het resultaat achteraf te zien is. Zo moet je het bekijken. Wanneer je uw aandacht anders gaat leggen op hetgeen wat gebeurt, dan is de kans heel groot dat het ook met u volledig fout gaat. En dat willen we vermijden. Je kunt geen geboorte hebben zonder geboorteweeën, dat is juist. Maar deze geboorteweeën, die doen op dit ogenblik voor een groep als deze en voor u individueel eigenlijk niets. U bent al lang genoeg op de hoogte van de evolutie. U weet al lang genoeg waar deze aarde naartoe gaat en wat er allemaal te wachten staat. Dus kunnen we ons beter toespitsen op het positieve, het mooie resultaat dat het uiteindelijk zal zijn en de mogelijkheden die eruit zullen voortkomen, zeker naar diegenen die, sta mij toe te zeggen, in de toekomst op deze planeet verder willen leren, dus alle nieuwe incarnaties en misschien zelfs nog incarnaties van jullie in de toekomst. Dus we hebben er alle belang bij dat we, niet alleen met deze groep maar met alle groepen die op het ogenblik het goed menen met de aarde, en trachten zo harmonisch mogelijk te zijn dat daar een link komt, een samenwerking, dat deze krachten gebundeld worden. En dit kunnen we best doordat wij allen op een zelfde brandpunt zijn gericht, namelijk het altaar waar de Wessac plaatsgrijpt, waar de Kosmische Kracht eigenlijk gebundeld neerkomt en zich van daaruit rond de ganse aarde kan verspreiden en, als het ware, een soort energieveld geven aan de aarde. Want het is niet alleen een belangrijk moment voor u als mens, voor ons als geest maar het is ook een belangrijk moment voor uw planeet. Het is een belangrijk moment voor eigenlijk uw ganse planetenstelsel en ik zou zelfs kunnen zeggen: het deint uit in de ganse Melkweg rondom u, stoffelijk gezien dan. Geestelijk gezien kunnen we zeggen dat er op vele terreinen, of misschien beter uitgedrukt, in vele sferen een zeer sterke impact zal zijn die het mogelijk zal maken de nieuwe tendensen, die zich volop aan het ontwikkelen zijn, sterker te doen doordringen en, niet alleen op uw aarde maar ook in andere delen van de kosmos, een serieuze voet aan de grond te krijgen.
Dit alles houdt natuurlijk in dat aardig wat wijzigt op de aarde. En voor diegenen die de laatste weken een beetje aandacht hebben gehad voor wat er rondom hen gebeurt en soms zelfs met henzelf, zullen hebben opgemerkt dat er toch aardig wat zaken zijn die niet meer logisch in het plaatje passen van hetgeen je zou verwachten. Als je kijkt hoe uw aarde zich gedraagt, en dan moet je wat verder kijken dan uw achterdeur, dan zie je dat deze volop bezig is ook zich, als het ware, voor te bereiden op de vernieuwingen die plaatsgrijpen. De aarde op zich, daarvan kunnen we zeggen, is eigenlijk verheugd dat ze de mogelijkheid krijgt van vele zaken, als het ware, op te ruimen en anderzijds vele functies van haar te vernieuwen zodat ze, bij wijze van spreken, in de komende eeuwen als een verjongde, om het zo uit te drukken, planeet verder haar taak kan volvoeren. En dit is niet alleen voor de aarde, dit is ook voor de andere planeten zo.
Natuurlijk, voor de mens die in vele gevallen, neem mij de uitdrukking niet kwalijk, een nogal gewoontedier is, zijn alle vernieuwingen die nogal bruusk gaan, alle veranderingen die nogal bruusk optreden, niet zo aangenaam. Zeker wanneer je probeert het oude dat verdwijnt, vast te houden want dat gaat niet. En daarom is het zo noodzakelijk dat u beseft dat je vanuit een samenwerking in deze groep, een eenheidsgevoel in deze groep, een harmonie in deze groep verder kunt komen, dat je samen aardig wat resultaat kan bereiken. En dat wil heus niet zeggen dat je allemaal aan dezelfde tafel moet gaan zitten eten, dat heeft daar niks mee te maken.
Waar het vooral mee te maken heeft, is dat je om te beginnen beseft de eenheid die je bent. Dat houdt in dat je moet achterwege laten wanneer je bij voorbeeld samenkomt, van bepaalde gedachten te hebben over de ander. Wij hebben dit tot hiertoe, ook in deze groep, laten gebeuren, we hebben ons daar niet zo sterk aan gestoord. Maar nu wordt het noodzakelijk dat je, wanneer je samenkomt, ieder van de groep gewoon aanvaardt als lid van de groep, als evenwaardig deel van de groep. Wanneer je dat kan, dan kun je ook volledig, bij wijze van spreken, in de harmonie van de groep opgaan. Op het ogenblik dat je nog maar de gedachte maakt van ‘die of die is zo of zo’, zet je in deze harmonievorming een rem. Oh, en we weten best dat er aardig wat verschillen zijn maar die verschillen zijn niet erg, dat is eigenlijk een meerwaarde. Een punt is dat je voor uzelf het best u gewoon als gelijke ziet aan al de rest. Doordat je die gedachte voor u in de groep naar voor brengt, en ook wanneer de groep niet samen is maar wanneer u mediteert en denkt aan de groep, dan krijg je dat je opgenomen wordt in het volledige krachtveld, dit krachtveld dat dan op zijn beurt gekoppeld wordt aan vele andere. En dan mag u niet vergeten dat door die koppelingen mogelijkheden ontstaan die voor ieder veel groter zijn, veel omvattender zijn dan dat je als eenling, zelfs als je je volledig inzet voor wat wij zouden omschrijven als zijnde Harmonie, Licht en noem maar op, zelfs dan is, via de groep, deze kracht veel groter, veel intenser. Deze kan u mee sturen, deze kan u mee begeleiden in alles wat er eigenlijk rondom u gebeurt. En dit is heus niet alleen materieel, want dat is het minste van het geheel, maar dit heeft ook te maken met biologische evenwichten maar vooral, wat voor ons van belang is, dat u geestelijk er veel sterker uit naar voor komt. Dat, geestelijk, u door de binding, door het grotere geheel eerstens veel meer kennis krijgt van zaken, aanvoelen gaat belangrijk worden, dat vele zaken verder tot ontplooiing kunnen komen op deze terreinen.
En dan kun je denken: “ja, stoffelijk…“. Stoffelijk zal het evenwicht er wel zijn, daar moet je geen angst voor hebben. Het evenwicht zal er zijn maar niet in de mate dat de stofmens van deze tijd in deze cultuur nogal veel eisen heeft. Daar wordt niet aan tegemoet gekomen. Waarom zouden we? Waar wel aan tegemoet gekomen wordt, is dat de mogelijkheid van de geestelijke gevoelsontwikkeling, om het zo uit te drukken, steeds versterkt en versneld wordt.
Met als gevolg dat u, zeker eens de bevestiging van de Wessac er geweest is, u zult opmerken dat uw gevoeligheden aardig wat adequater worden, dat u meer en meer kan betrouwen op hetgeen dat u voelt. In tegenstelling tot diegene die zich vertrouwt of betrouwt op kennis, zal moeten opmerken dat kennis steeds meer en meer een misleiding gaat inhouden en steeds verder u laat afdrijven. Want wat is er belangrijk in een leven van een mens? Niet dat hij massa’s kennis vergaart, dat is meegenomen als u dat boeit, maar wanneer u naar onze zijde komt, dan bent u daar niets mee. Maar wat is belangrijk? Dat hij wel emotioneel zaken doorleeft, aanvoelt, waarneemt. Dat zijn voor de mens de belangrijkste gegevens in een stoffelijk leven. Daarvoor heeft de geest het voertuig gezocht. En juist in deze periode is het voor de mens mogelijk, met de juiste instelling, van daar de beste leringen uit te halen die voor zijn of haar geest het meest opportuun is.
Daarom kunnen we ook zeggen dat deze periode een periode is van geluk, in wezen, van mogelijkheden die u steeds verder brengen. Het is een zeer positieve periode voor al diegenen die er zich willen voor inzetten, die zich willen en durven vrijmaken van de oude gewoontepatronen, de geplogenheden die tot op heden overal nogal vast lagen. En u zal zien, er zal rondom u veel veranderen. Er zullen aardig wat mensen het stoffelijke voor het geestelijke gaan verwisselen. ’t Gaat een periode zijn dat het een op het andere volgt. En als u zich daar mee bezig gaat houden als zijnde ‘dit is toch erg’ of ‘dit is toch rampzalig’, dan gaat u mee in die disharmonie, in die chaos. U bent verwittigd, u weet het, u weet wat er gaat komen, dus stoor u er niet aan.
Het is van belang nu, en daarom zou ik nog een kleine toevoeging hier willen doen, dat u zich gaat richten op het gebeuren van de Wessac, en in de eerste plaats dat u zich gaat richten op de plaats van het gebeuren. Dit klinkt misschien raar maar juist doordat u zich daarop gaat richten, wordt u mee opgenomen in het krachtveld. De meeste onder u zijn op de hoogte van waar het Wessac gebeuren plaatsgrijpt, daar vertel ik eigenlijk niets nieuw. Het is in de hoge Andes, het is een perfect afgeschermde plaats. Het is een, laat ons zeggen, dal dat niet kan vastgelegd worden door jullie moderne communicatiemiddelen, gelukkig maar, maar waar in alle rust de voorbereidingen op dit ogenblik kunnen plaats hebben. In het dal bevindt zich, dat weet u allemaal, een zeer grote open ruimte, een open ruimte die centraal een soort altaar heeft. Dat altaar is eigenlijk niet meer dan een afgeplatte rots die daar heel mooi gelegen is. Daarrond, kunt u u voorstellen, zijn dus de mogelijkheden om dus aanwezigen plaats te geven, dit in een, laat ons zeggen, cirkelvormige toestand. Er zijn op het moment van het gebeuren aardig wat stofmensen aanwezig, niet alleen diegenen die deze plaats ginder intact houden maar ook aardig wat die daar als stofmens noodzakelijk aanwezig zijn. Vervolgens kunnen we stellen dat het merendeel van de aanwezigen van het geestelijk niveau is of, zoals in jullie geval, vanuit een groep een gedachte die daar plaatsneemt.
En dat is niet onbelangrijk. Wanneer jullie hier ter plaatse de Wessac meemaken maar u kunt zich in gedachten voorstellen dat u op de plaats van het brandpunt bent, dan zijn er veel zwaardere linken, veel sterkere mogelijkheden, met alle positieve invloeden van dien. Daarom zult u zo dadelijk in het tweede gedeelte een meditatieopbouw krijgen die niet zo moeilijk is voor jullie maar wel een bruikbaar werkinstrument om u voor te bereiden op dit gebeuren.
Ik denk dat ik hiermede het voornaamste naar voor heb gebracht. Denk er rustig over na. Besef dat dit ook een deel is van de lering die u krijgt, dat dit niet zomaar een fait divers is maar dat in deze voorbereiding er aardig wat meer achter steekt dan alleen, wat je zou kunnen noemen, een geestelijke reis naar de Andes.
U mag in het tweede gedeelte, wanneer u het noodzakelijk acht, vragen stellen over hetgeen dat ik u hier nu in dit eerste deel heb naar voor gebracht. Aan de hand van deze vragen zullen we u zo goed mogelijk trachten te informeren. Let wel op, want dit heeft deze groep nogal gemakkelijk in zich: verval niet in details. We hebben opgemerkt dat jullie nogal eens gemakkelijk het hoofditem van de werking vergeten om te gaan discuteren over een bijzaak die van geen enkel belang is. Wanneer we deze groep soms in discussie zien, doet mij dat soms denken aan de tijd van Constantinopel, dat men ging discuteren hoeveel engelen er op een speldenkop konden neerstrijken terwijl de Barbaren voor de poorten stonden, dat was minder belangrijk.
Ik hoop dat u begrijpt wat ik hiermee wil zeggen: wanneer u zich teveel gaat bezighouden met zulke details, dan vergeet u het geheel, dan overziet u het geheel niet meer. Het is heus niet belangrijk of iets zo lang duurt of zo snel gaat, het is niet belangrijk of er zoveel sferen zijn of dat jij weet hoe Zomerland in elkaar zit, daar gaat het niet om. Het gaat om het geheel. En wanneer je teveel gaat uitrafelen, dan word je lijk de wetenschapper die steeds verder en verder uitrafelt maar niet meer het overzicht heeft van het geheel. En dat is iets dat in uw dagen zeer aan de orde is. Kijk naar vele technieken: er zijn specialisten te over maar zij zijn alleen maar in staat juist dat deel van hun specialisme toe te passen. Ze zien het plaatje niet. Kijk naar uw geneeskundige specialisten, zij kennen zelfs geen mens meer, zij kennen een orgaan en ja, daarvan weten ze zogezegd alles. Of beter gezegd: ze weten niks maar ze pretenderen dat ze alles kennen en vergeten dat de mens één groot geheel is. Ze vergeten dat je als mens veel meer zelfregulerende krachten in u hebt, veel meer zelf genezende energieën in u draagt, dan al hetgeen dat zij naar voor brengen in dikke boeken of lezingen over één klein onderwerp. Het is zoals eens een vriend van mij in de geest in een andere zitting gezegd heeft: “u hebt tegenwoordig fantastische arbeiders, fantastische ambachtsmannen; zij kunnen tafelpoten maken maar slagen er niet in van een tafel in elkaar te zetten want dan moeten ze met verschillende zijn; de ene moet het blad kunnen maken, de andere de poten en zo verder. Zij zien het geheel niet meer. En dat is ook de grote ziekte van uw maatschappij. Uw maatschappij ziet het geheel niet meer. Uw maatschappij vergaat in de details. En dat is iets dat we teveel hier ook nog in deze groep hebben waargenomen. Daarom, beste broeders en zusters, tracht nu eens dat ook achterwege te laten en tracht u nu toe te spitsen op hetgeen we u vragen. En begin niet te zoeken hoe of waar of op welke seconde of op welke minuut. Dit heeft geen zin. Het heeft zin wanneer je samen de harmonie beleeft, wanneer je samen de eenheid, als het ware, kunt vatten.

Meditatie: Reis naar de Andes

Mag ik jullie vragen, lieve mensen, van even jullie dagdagelijkse beslommeringen achterwege te laten en jullie te concentreren op het geheel, de groep hier aanwezig.
Vergeet even wie je bent. Ik ga proberen jullie, als het ware, mee op reis te nemen. Niet een stoffelijke reis want stoffelijk mogen jullie hier rustig, ontspannen blijven zitten, maar wel geestelijk. En volg mij dan gewoon. U zal zien, u zal de beelden kunnen oproepen die ik hier naar voor breng. U zal ze kunnen vastleggen. U zal ze kunnen meenemen en u zal ze kunnen gebruiken alle komende dagen die nu volgen.
Stel u voor dat u vanuit de hoogte een ontzettend prachtig hooggebergte ziet. Want het moet gezegd: de Andes op zich is een prachtig hooggebergte. Het is een van de mooiste zaken van de natuur.
En samen gaan we daar naar onze krachtplaats. Een plaats die door de natuur zeer goed is beschermd. En het is het heus niet alleen door de opbouw van de Kracht en, ik zou bijna zeggen, een soort, technische gezien, afgeschermde koepel die over het geheel hangt dat deze niet registreerbaar is. Maar dit is eigenlijk bijzaak en daar moeten we ons niet mee bezig houden.
Wanneer we dit ganse landschap bekijken, dan kunnen wij, als het ware, ons laten neerdalen op een open ruimte in dit gebergte. Een soort, laat ons zeggen, grasvlakte die afgeboord is met redelijk scherpe en hoge bergtoppen, met bergflanken die begroeid zijn door allerlei bomen, vervolgens struiken en zo verder. U kent dit wel, aan de boomgrens en zo voort.
En laat ons nu rustig verplaatsen over deze vlakte naar dus de wanden van deze bergen. En dan komen we op een bepaalde plaats dat, als het ware, de struiken en de bomen, wanneer we er aankomen, zich even opzij plooien. En wat zien we voor ons? We zien voor ons een doorgang. Een doorgang die enkel en alleen maar voor degenen die er moeten zijn, bestaat. De gewone Peruviaan of Zuid-Amerikaan zal deze doorgang nooit opmerken. Want hij bestaat voor hen niet. Voor hen is dit een wand, een begroeide wand. En laat ons gewoon daar doorgaan. Dan komen we in een soort tunnel en gaan we door deze tunnel en aan het eind van deze tunnel zien we en horen we een waterval. Deze tunnel is afgesloten, als het ware, door een zeer krachtige waterval. Maar ook dit is voor ons geen hinder.
Wanneer we daar aankomen, allemaal gezamenlijk, gans deze groep, dan gaat dit water even open. Het is, als het ware, of een gordijn schuift open.  En we kunnen door deze waterval heen, zonder dat hij ons beroert, komen op de meest krachtige, de meest geheiligde plaats van deze aarde. De plaats waar nu gedurende decennia reeds de Wessac plaats vindt.
Wanneer wij uit de tunnel door de waterval heen zijn gekomen, dan staan we eigenlijk in een ontzettend grote open ruimte. Een open ruimte die een eigenaardig licht in zich houdt. Een licht dat we niet kennen maar dat ons rust geeft. Een licht dat ons eigenlijk, ja, laat goed voelen, laat harmonisch, evenwichtig voelen.
Wanneer we rondom ons kijken, zien we hoe immense rotswanden eigenlijk een soort koepel gaan vormen. En het is een eigenaardig beeld want deze rotswanden zijn allen begroeid. Ze zijn niet kaal. En uiteindelijk, wanneer we naar boven kijken, dan zien we daar de blauwe lucht. Het ganse dal is niet afgesloten, als het ware. We kunnen de lucht boven ons, de hemel boven ons, waarnemen.
We zijn nu binnen in dat immense dal. Want dit dal is ontzettend groot. We zien daar hier en daar mensen. Mensen in de stof die zorgen dat dit dal in stand blijft. En voor de rest is het er heel rustig en vredig.
Wanneer we ons verder verplaatsen dan zien we dat in dat dal eigenlijk een enorm groot, je zou het bijna kunnen vergelijken met een amfitheater, aanwezig is. Alleen is het een natuurlijk gegeven. Het is niet iets dat door de mens ooit is gecreëerd. Het is een grote kring met verschillende niveaus.
En in het centrum van die kring daar vind je een prachtige rots, een schitterende rots eigenlijk, die bovenaan gewoon is afgevlakt. Dat is het altaar van de Wessac. Het altaar waar op het moment van de Wessac de grote Krachten zich ontplooien. Het altaar waar het Licht, als het ware, op neerdaalt wanneer de celebrant en zijn helpers daar aanwezig is en de magische procedure laat voltrekken. Dan daalt daar het krachtige Licht en vertrekt van daaruit het Licht rond de ganse aarde.
Nu kunt u voorstellen dat tijdens de Wessac de geestelijke leiding van de aarde zich verenigd heeft rond dit altaar. En zo ver zijn we nog niet. En ook wij behoren niet tot die geestelijke leiding. We zijn wel uitgenodigd. We zijn uitgenodigd om ons in de grote cirkel rondom dit geheel neder te vlijen. We kunnen daar gewoon zitten en mee ervaren wat er gebeurt.
We kunnen ons duidelijk voorstellen dat rond dit altaar na de priesters, of de celebrant en zijn priesters, dat daar rond een menigte mensen aanwezig is, stoffelijk, die bij hebben gedragen tot de opbouw en de mogelijkheid van het gebeuren.
Daar achter kun je dus al  diegenen, oh, en het zijn er zo velen, die in groepen zich voorbereid hebben om via hun gedachten aanwezig te zijn bij dit gebeuren. En denk niet dat dit minder is dan degenen die stoffelijk aanwezig zijn. Integendeel. Het is de gedachte, de energievelden, die van grote tel zijn. En vervolgens kunt u achter uzelf ontzettend aantal grote groepen entiteiten waarnemen. Entiteiten die tot veel verschillende groepen behoren. Oh, want het is wel degelijk zo dat ook in de geest er heel veel strekkingen aanwezig zijn. Dat er in de geest heel veel verschillende beelden aanwezig zijn. Maar allen die mee deelnemen aan dit geheel zijn toegespitst op de werking van deze enorme geestelijke kosmische Kracht. Ik durf bijna zeggen: deze Bronkracht, deze goddelijke Kracht, die op het moment van de celebratie van de Wessac zich open plooit. Waar dat we allen deel van zullen zijn. Waarvan de Kracht en de Energie niet alleen via onze gedachtewereld, via onze geestwereld, invloed zal hebben maar rechtstreeks ook een impact zal hebben op ons stoffelijk zijn.
En dit zal voor de ene betekenen dat de stof een krachtige boost krijgt om zijn taak in de stof verder te zetten. Voor de andere kan het misschien betekenen dat het voor de stof een afsluiting is. Maar een positieve afsluiting. Waardoor dat de geest met de meerwaarde die hij opgedaan heeft in de stoffelijke reactie, verder kan op zijn weg naar bewustwording. Dit alles, lieve mensen, zit hierin besloten. Dit alles is hier in dit Krachtcentrum aanwezig. En dit is hetgeen waar u, en wat wij graag zouden hebben, waar u vanaf nu dagelijks best over mediteert.
U plaatst zich best op de plaats waar u nu zit en u tracht gewoon te overschouwen zodat u kunt wegdeemsteren in de energieën die er nu al aanwezig zijn.
Want u mag niet vergeten dat deze plaats die al zo dikwijls het centrum is geweest van de Kracht die op aarde wordt ontplooid, ook buiten het Wessac gebeuren een enorme uitstraling heeft. Een enorme impact heeft. Een sturing geeft aan deze aarde. De aarde zelf, als het ware, zou je kunnen zeggen, is verliefd op deze plaats. Omdat zij deze plaats aanvoelt als zijnde haar verjonging, haar mogelijkheid om zichzelf, als het ware, te vernieuwen, te reinigen van alles wat er op het ogenblik haar is aangedaan.
Want vergeet niet, lieve mensen, de aarde vindt het niet heus zo leuk dat de mens steeds weer alles vernietigt. De aarde vindt het heus niet zo leuk dat de mens denkt dat zij zonder problemen kunnen vervuilen. Dat zij zonder problemen misbruik kunnen maken van de Krachten en de Energieën die deze planeet heeft. U zou het ook niet leuk vinden wanneer iemand steeds aan uw haar zou trekken.  U zou het ook niet leuk vinden wanneer iemand u slecht eten zou geven. U zou het ook niet leuk vinden wanneer iemand u af en toe een uppercut zou geven. Dus dan begrijp je wel dat de aarde het heus niet leuk vindt wat de huidige mensheid met haar doet. En daarom is deze plaats, deze Krachtplaats, voor haar zo belangrijk omdat ze ook als planeet vanuit deze plaats aanvoelt dat ze zich kan herstellen, dat ze terug haar juiste taak ter harte kan nemen. En de aarde is heus niet bekommerd om het individu. De aarde is bekommerd om het geheel van de kosmos, om de taak die zij heeft in dat grotere beeld. En zij zal steeds meer vanuit deze Krachtplaats haar energie halen om zich te herstellen. Om terug de evenwichten te creëren. Om hetgeen wat haar is aangedaan, ongedaan te maken op een manier dat alles terug opnieuw op de meest juiste harmonische wijze verder kan. Dus de aarde is als het ware deelgenoot van het gebeuren. En niet alleen uw aarde maar alle planeten van uw zonnestelsel. Ook uw zon zelf is een deelnemer aan dit kosmisch gebeuren. Want het grijpt wel plaats op deze planeet maar het gaat verder dan de aarde. Het omvat uw ganse planetenstelsel. En het omvat een groot gedeelte van uw gekende Melkweg. Want deze Krachten die op het altaar zich bevestigen, zijn Krachten die van ver uit de kosmos komen. Krachten die u als stofmens onmogelijk kan plaatsen, die u alleen kan ervaren.
En dat is nu juist het mooie. U kan ze niet uitleggen. U kan ze niet beschrijven. Maar u kan ze wel ervaren. Het kan in uw lichaam een warme gloed geven. Het kan in uw lichaam een goed gevoel geven. Het kan u een gevoel van eenheid geven die ver de aarde overstijgt. Een gevoel van eenheid met de schepping, als het ware. Een gevoel van eenheid met de Bron. En dit is voor ieder van u individueel. Dit is voor ieder van u oh zo persoonlijk. Het heeft ook geen nut van het trachten duidelijk te maken aan de ander. Degene die het ervaart, doorleeft het en weet dat hij of zij er mee verder kan. En dit is niet alleen maar individueel maar dit is ook als groep. Als groep zij je een kracht. In die groep ben je een eenheid. En je zal ook tijdens het gebeuren van het geheel de groep voor uzelf waarnemen. De kracht van de groep. En dit is het mooie want de kracht van de groep maakt dat je na de celebratie als groep verder kan in de veranderingen die plaatsgrijpen maar dat ook het individuele in die groep beschermd is en zo zijn juiste weg kan doormaken.
Oh, en je zult opmerken, ja, dat er aardig wat wijzigt. Dat er aardig wat verschuift. Maar lig daar, als het ware, niet wakker van. Bekijk het ganse plaatje. Bezie alles. Zie hoe je een deeltje van die puzzel bent. Maar dat deeltje kan niet ontbreken. Dat deeltje is een noodzaak. Zo goed dat het een noodzaak is dat jullie allen aanwezig zijn bij het gebeuren. Dat jullie allen dit gebeuren individueel en als groep doorleven.
En dan zijn jullie één met deze Krachten. Dan zijn jullie één met de verandering. Dan zijn jullie één met de positieve energie die de nieuwe stimulans is voor deze aarde. Die deze aarde maakt tot wat ze is. En dan zal je zien, ondanks alles, dat je verder kan. Dat je niet geremd bent door de gebeurtenissen maar dat je juist boven deze gebeurtenissen uitgaat. Dat je juist steeds verder kan gaan en dat je juist steeds koppelt aan hetgeen wat nodig is om deze Krachten hun werk te laten uitvoeren op deze aarde, op deze veranderingen die plaats grijpen.
En zo, lieve mensen, zijn jullie een onontbeerlijk deeltje van de vernieuwing. Maken jullie het mogelijk samen met de vele andere groepen die rondom u aanwezig zullen zijn, één zelfde gedachteketen, een gedachteketen die de basis gaat vormen van de nieuwe tijd, van de nieuwe tijdsgeest en die al het andere, langzaam maar zeker, achter zich zal laten.
En dan kunt u rustig, wanneer het gebeuren van de Wessac voorbij zal zijn, terugkeren tot de kern van uw wezen. U kunt terugkeren tot wie u zelf bent. Maar met een meerwaarde. Een meerwaarde die voor de mens stoffelijk niet uitdrukbaar is. Want de mens heeft gewoon, of de gewoonte, van overal een prijs op te plakken. Maar hier gaat dit niet. Hier is deze meerwaarde. U bent als het ware geladen door de Harmonie, door de Krachten van het Licht, door de Krachten van de Bron waarvan u deel bent geweest tijdens de celebratie. En deze meerwaarde draag je dan uit. Geef je door, als het ware, aan de andere. Niet opdringerig. Niet belerend. Maar gewoon vanuit uw houding. U bent degene die dan op het juiste ogenblik, op het juiste moment, het juiste woord kan zeggen. Het juiste schouderklopje kan geven. De juiste glimlach kan doorgeven. Ach, er zijn zoveel zaken die dan aan de orde zullen komen. Die tot uw mogelijkheden behoren om uw medemens, die nogal eens in chaos zal zijn, een beetje stabiliteit, een beetje licht, een beetje harmonie te geven. En dit alles gewoon komende  van uw deelname, het opgaan in dit geheel, in deze Kracht.
En wanneer u nu in de komende dagen tijdens uw meditatie rustig aan u steeds weer begeeft naar deze geheiligde plaats, u daar steeds weer neervlijt om de invloeden en de voorbereidende Krachten in u op te nemen, zo zal u opmerken dat u in het korte tijdsbestek dat ons nog rest voor het gebeuren, u langzaam maar zeker, lichter zult voelen, geladener maar lichter. U zult meer en meer deel zijn van het Licht. Van de positieve energie die wordt opgebouwd. Enerzijds vanuit de kosmos, anderzijds van de aarde zelf. En zo zult u volledig voorbereid, volledig geladen als het ware, kunnen deelnemen aan de celebratie. U zult, als het ware, kunnen doorstraald worden, overspoeld worden door deze Krachten zonder dat uw lichaam, uw stoffelijk voertuig, er hinder van ondervindt. Integendeel. Uw systemen zullen er door evenwichtiger worden. De geladenheid zal u dragen. De Kracht geeft u mogelijkheden. Dit is hetgeen waar u zich op voorbereidt. De vernieuwing die zal doordringen tot het kleinste vezeltje van de aarde. De vernieuwing die u zult aan kunnen voelen en plaatsen als een instrument dat uw weg naar geestelijke bewustwording, als het ware, doordringt, doorstraalt en u zelf, langzaam maar zeker, verder brengt op het pad dat ieder van u gaat, dat ieder van u zoekt, de Bron van alle bestaan.
En dan zou ik zeggen, lieve mensen, laat ons rustig nu terugkeren naar ons stoffelijke voertuig. Laat onze geest en ons gedachte terug één zijn met dit voertuig. Laat het besef niet verzwakken maar steeds aanwezig zijn. Dat de eenheid van de groep de Kracht vormt waarbinnen wij ons bewegen. Dat de eenheid van de groep de sterkte is waaruit wij handelen. En heus het zijn niet alleen de stoffelijke mensen of geest die hier aanwezig is, maar het is het combinaad van de velen die op hetzelfde spoor werken, de vele groepen die op hetzelfde niveau bezig zijn, gesteund door de entiteiten die de mogelijkheid nog hebben om de stofwereld te ondersteunen.
En zo komt u tot een ontzettend groot aantal energieën. En daar bedoel ik duidelijk mens en geest mee, die samen één krachtig geheel kunnen vormen. En juist dat geheel zal na de bevestiging, de celebratie van de Wessac, zich kunnen verder ontplooien en steeds meer geest en mens bereiken om zo te zorgen dat deze aarde niet alleen haar vernieuwing kan doormaken maar dat ook de mogelijkheid voor de geest tot waardevolle incarnaties op deze aarde zich open plooit.
En dan zullen we zien dat deze aarde naar de toekomst toe een prachtig, stralende, gelukkige planeet is binnen het ganse geheel.

Zo. Ik denk dat ik hiermee, lieve mensen, voor jullie een goede leidraad heb gegeven. Ik hoop dat ieder nu op zijn eigenste wijze dit in de komende tijd, dagelijks even herhaalt. Ja, wij staan er op van te zeggen: dagelijks. Zo veel tijd is er niet meer tot de Wessac. En de dagen die er zijn, wanneer je er steeds weer opnieuw aan denkt, over mediteert, dan vorm je langzaam maar zeker in deze korte tijdspanne een enorme zuil, om het zo te zeggen, van Kracht en Energie die het u mogelijk maakt van op de Wessac zelf een volwaardige deelnemer of deelneemster te zijn. Het is een mogelijkheid die aan weinigen is gegeven. Ik zou zeggen: “gebruik deze mogelijkheid met uw beide handen. Zorg er voor dat je uw plaats bij het gebeuren waardig zijt”.
En dan kun je zeggen dat het resultaat dat eruit zal voortkomen, voor ieder van u een enorme voldoening zal schenken en er voor zal zorgen dat u op uw weg van bewustwording aardig wat stappen voorwaarts kan zetten. En dat gunnen wij jullie heel graag. Want zo ook is voor ons er een meerwaarde aan jullie gegeven en blijft het niet alleen bij, hoe mooi en hoe goed ze ook zijn, de lessen die je krijgt. Maar krijg je ervoor een praktische doorleving, een praktische ervaring die ontzettende keren meer waard is dan alleen maar het theoretische gedeelte.
Zo, lieve mensen, dan rest er mij niets meer als gewoon jullie te danken voor jullie inzet. Want heus, ook aan onze zijde weten we wel dat het niet evident is voor een stofmens om zich te geven voor de geestelijke ontplooiing, ondanks het feit dat het uw eigen ontplooiing is. U leeft nou eenmaal in een stoffelijke maatschappij met al zijn moeilijkheden, zijn beperkingen en zo verder. Maar besef heel goed dat, wanneer u dit kunt loslaten, wanneer u maar even uw gedachten anders kan richten, wanneer u maar even kan breken met uw gewoontepatronen, om het zo te zeggen, dat er voor u een snelweg van bewustwording open ligt. Een snelweg van mogelijkheden die u anders niet ziet of kunt inschatten.
Zo lieve mensen, ik hoop dat u allen huiswaarts kunt keren heden avond met een harmonisch en goed gevoel. Met een gevoel van ‘hier kan ik voor gaan, dit geeft een meerwaarde aan mijn leven’. En als we dat samen bereikt hebben, dan hebben we deze avond zeer goed gewerkt.
Vanuit mijn zijde zeg ik: ik heb er heel veel aan gehad dit voor jullie te mogen doen. Voor mij zit er de meerwaarde in van deel te kunnen zijn geweest van jullie groep. En ik hoop in de toekomst dat we elkaar nog meer mogen ontmoeten.