Voorbereiding Wessac 2013

09 april 2013

Ik zou vanavond graag met jullie het hebben over de komende Wessac bijeenkomst. En gezien de huidige situatie, in de wereld, met alle mogelijke vernieuwingen kunnen we stellen dat de bijeenkomst zeer belangrijk gaat zijn, in die mate dat er op dit ogenblik reeds redelijk wat voorbereidende werkzaamheden, vooral in de geest, maar ook in de stof bezig zijn. U zult al opgemerkt hebben rondom u dat er op de aarde toch de laatste maanden aardig wat niet normaal te klasseren fenomenen hebben plaatsgegrepen. U moet maar gewoon rondom u kijken en dan zult u zelf wel van alles naar voor kunnen brengen waarvan u denkt van eh, dit loopt toch niet zoals wij het gewoon zijn.
Nu is het zo dat naar de voorbereiding toe van de Wessac er vele krachten reeds worden aangesproken en opgewekt. Omdat we verwachten dat bij de celebratie van de hoogste geestelijke vertegenwoordiging, zo goed op aarde als in de geest, er enorme sturingen zullen gaan ontstaan. Daarmee bedoel ik het volgende: dat op zeer korte tijd op velerlei plaatsen en dikwijls terzelfder tijd zaken gaan wijzigen.
Tot op heden hebt u, alles kunnen als toeschouwer vanop een zekere afstand kunnen beschouwen. U ondervindt wel misschien hier en daar enige hinder. En u hebt de laatste jaren misschien wel gedacht dat zaken waarvan u zo zeker was dat die eigenlijk toch niet zo zeker waren. Och, en dit geldt niet alleen in de financiële wereld. Maar dit geldt voor alle mogelijke voorzieningen in uw maatschappij. Maar goed. U stond zo een beetje aan de zijlijn. U bent allen in de loop van vele bijeenkomsten er genoeg op gewezen dat alles in een andere context komt. Maar zoals we nu kunnen inschatten en ja, dit is misschien raar omdat meestal maar na de Wessac gesteld wordt wat er allemaal zo kan veranderen en gaat gebeuren, dat we dit nu reeds op voorhand naar voor brengen. Ligt hem in het feit dat vele zaken aan gang zijn en gewoon door de bijeenkomst van de hoogste geestelijke leiding bevestigd gaan worden en, sta mij toe te zeggen, in een hogere versnelling zullen zich voltrekken. Daarom zouden wij graag ook jullie hier op voorbereiden. Niet dat we jullie heel moeilijke opdrachten gaan geven. Helemaal niet. Want zoals u weet vertrekt het vanuit het geestelijke en is in onze ogen ook de stoffelijke wijziging eigenlijk van ondergeschikt belang. Misschien voor jullie minder maar toch.
Wat van belang is, is dat u in de eerste plaats u in harmonie kunt blijven voelen. Want, neemt gerust van mij aan, niet altijd evident zal zijn. En daarom is het misschien interessant van vanaf heden toch dagelijks in uw meditatie u meer en meer gaat kunnen één voelen met al degenen die op dit ogenblik met dit gebeuren bezig zijn. Oh, en dat zijn er aardig wat. Dan spreken we over vele duizenden. En daarom zou ik vanavond ook graag jullie duidelijk maken hoe de zaken zich gaan voltrekken.
De meesten onder jullie weten of hebben al een Wessac meegemaakt en weten dat dit de laatste jaren in de Zuid-Amerikaanse Andes zich voltrekt. Sommigen van u zullen via uittreding op deze brand, op dit brandpunt, om het zo te zeggen, waarschijnlijk al geweest zijn. Voor anderen is het misschien nieuwer. Maar, je moet het zich als volgt voorstellen. De stoffelijke plaats op aarde waar voor de mensheid de krachtsopbouw en de celebratie, om het zo te zeggen, plaatsgrijpt is een plaats die zeer goed is afgeschermd.
En nu kunt u misschien wel denken, ja, maar met de moderne middelen die we hebben is er geen enkele plaats op de wereld die niet in kaart is gebracht of waarvan we niet weten hoe alles in elkaar steekt. Vergist u niet. Er spelen hier andere krachten en de plaats waar de samenkomst is, deze ga je niet op een zoals jullie zeggen: Google map kunnen terugvinden. Deze is nooit vastgelegd en zal ook in de toekomst niet vastgelegd geraken om de doodeenvoudige reden dat deze volledig, niet alleen geestelijk maar ook stoffelijk, zo is voorzien dat zij volledig is afgeschermd tegen zulke indringers om het zo te zeggen. Of dit nu van menselijke of technische oorsprong is, maakt niet uit.
Je kunt de plaats alleen maar bereiken, en dat is niet onbelangrijk, wanneer u werkelijk met het gebeuren in een totale harmonie zijt. En dan kan u eigenlijk zonder dat u een kaart behoeft op deze plaats geraken. Maar dit wordt van jullie niet verlangd. Misschien zijn er die dit wel graag eens zouden doen maar dit heeft weinig nut of zin. Wanneer u weet dat de toegankelijkheid zeer beperkt is en dat daar maar enkele, laat ons zeggen, honderden mensen eigenlijk juist kunnen verblijven. Het aantal entiteiten dat daar verblijft is van een andere grootorde. Maar dat doet er niet toe. De plaats wordt door deze mensen gevrijwaard van alle mogelijke invloeden zodat deze zo zuiver mogelijk blijft om met de krachten vanuit de kosmos en met energieën van de aarde een goed resultaat te kunnen behalen. Een bevestiging te kunnen maken van de geestelijke planning die voor ligt en ook de voor de aarde belangrijke, stoffelijke ingrepen.
Ik zou zeggen voor jullie, een voorstelling te geven van het geheel, dan kunnen jullie dit als volgt in jullie meditatie opnemen.
Zie voor u, bij wijze van spreken, een nog redelijk zuiver natuurlijk berggebied waar geen menselijke vervuiling aanwezig is. Daarmee bedoel ik allerlei kabels of allerlei installaties. Om de plaats van de Wessac te kunnen bereiken moet u eerst en vooral al door een soort bergtunnel kunnen. En dan komt u op een soort binnenplaats dat u zou kunnen noemen. Een redelijk grote binnenplaats binnen het hooggebergte. Daar is een natuurlijke bewoning van enkele tientallen, authentieke bewoners van die plaats – die speciaal daar bij wijze van spreken geïncarneerd zijn in de voertuigen die daar ter beschikking waren – en die deze plaats zo goed mogelijk onderhouden en de mogelijkheid steeds opnieuw geven dat daar kan gewerkt worden. En dit is nu al enkele generaties na mekaar.
Je zou kunnen zeggen dat er een, voor het menselijke voertuig, een stoffelijke afstamming is van de oorspronkelijke bewoners van het Karakoram gebergte in de Himalaya. Die toen de grote verhuizing heeft plaats gehad meegegaan zijn naar dit nieuwe gebied.
Het ganse gebied zelf kunt u omschrijven als een overkoepeld zijnde – enerzijds door de bergwanden, anderzijds  in jullie moderne technologie gezegd – door een soort magnetisch schild, dat zich over het geheel heeft gevormd. Ik zeg magnetisch omdat dit voor jullie eigenlijk de beste omschrijving is. Hierdoor krijg je dat er geen beeldvorming mogelijk is van het gebied dat daaronder afgeschermd is. En dat is heel belangrijk.
U vindt centraal daar een soort, sta me toe te zeggen, natuurlijk altaar. Dat wil zeggen: in het midden van de open plaats bevindt zich een afgevlakte rots, om het zo voor te stellen, en daar rond kunnen de celebranten plaatsnemen, in een soort cirkelvorm. Het is ook die plaats die het brandpunt vormt van de krachten van het Licht. Ik laat het aan jullie fantasie over hoe dat ieder voor zich die beeldvorming maakt. Het is niet belangrijk dat die beeldvorming overeenkomt honderd procent met de bestaande stoffelijke toestand.
Het is van belang dat u er zich met in harmonie kunt voelen. Dat u zich één kunt voelen met de Kracht, de geladenheid van die plaats. En daarom is het dus noodzakelijk dat u de komende tijd tot de Wessac zelf, u zich daar meer en meer eigen mee maakt. Dus in uw meditatie: het voor u dus meer en meer als normaal gaat bezien dat u zich verplaatst naar het brandpunt. Dat u zich dus naar  de plaats van gebeuren kunt richten. In zo verre dat u, uzelf kan zien staan rond dit altaar samen met de anderen van de groep. Dat u dus een soort cirkel vormt die ook de voorgangers aan het altaar omcirkelt.
Als u die voorstelling kunt opbouwen en u hebt daar nog rustig de tijd voor, dan gaat u op het moment dat we samen komen om ons aan te sluiten bij het gebeuren en via het medium, een van de celebranten ons te laten deelnemen aan het gebeuren, dan gaat u op dat moment ook in die beeldvorming kunnen gaan en de harmonie als het ware die er dan is, in elke vezel van u wezen kunnen ervaren.
De reden waarom dat we deze oefening naar voor brengen is heel simpel. Hoe meer mensen in de stof,we er kunnen doen in slagen, op het ogenblik van de krachtsuitstorting daarmee in harmonie te zijn, hoe meer punten we krijgen overal over deze aarde waar de vernieuwing zich kan doorzetten, waar er een, laat ons zeggen, fundament is, een uitstraling is, die de mogelijkheden die aangeboord worden op zo’n moment kunnen uitwerken. Het is in tegenstelling tot wat de meesten zullen ervaren want de meesten gaan in die periode en de maanden daarachter in een chaos komen. Een chaos omdat de vernieuwing eigenlijk vele zaken, die als normaal aanvaard worden, zullen wijzigen.
Ook en dat is zeker niet onbelangrijk, vele van de huidige structuren van uw maatschappij -die nog behoren tot het oude vissentijdperk, maar die heel moeizaam opgeheven worden omdat velen ervan nog doordrongen zijn dat zij alleen maar macht willen en macht over de ander omdat zij zich anders onmachtig voelen – deze zaken krijgen heel zware dreunen te verwerken. En dit gaat op alle gebieden. Dit gaat van politiek over economie over financiën, noem maar op. U zult opmerken dat deze zaken dikwijls de wereld zullen doen, ja moet ik zeggen, daveren op zijn grondvesten.
Maar het is zoals de geboorte van een nieuwe mens. Geboorteweeën kunnen soms zwaar zijn. Maar eens het nieuwe leven der is, is dit rap vergeten en gaat de aandacht naar het nieuwe. Ook in dit geval zult je opmerken dat we hier komen dat, doordat je meewerkt aan de opbouw van het nieuwe, je van de verandering eigenlijk weinig of geen last zal hebben, maar dat het nieuwe voor u ook sterk ingrijpend kan zijn en u kan vooruithelpen, niet alleen om de juiste weg te vinden in uw stoffelijk bestaan, maar zeker ook om uw geestelijke waarden te verhogen, om zaken die voor u in uw incarnatie belangrijk zijn, ineens meer naar voor te brengen en tot ontplooiing te laten komen.
Er zullen veel zaken zijn die na de Wessac, die tot op heden in uw ogen materieel belangrijk waren, plots van veel minder waarde gaan zijn. En dit zal voor iedereen op hun eigenste wijze gebeuren. U zult ook rekening moeten houden dat er ook in de levens van de mensen er aardig wat verschuivingen naar onze zijde zullen zijn. Dus ook daar zult u weer moeten doorzien wat eigenlijk goed is en niet meegaan in de klaagzang van: hoe is het mogelijk dat zulke zaken konden gebeuren. Uiteindelijk zijn vele terugkomenden naar onze zijde nogal redelijk gewilde keuzes.
Dus, beste broeders en zusters, er is aardig wat werk aan de winkel om in harmonie met het gebeuren van de Wessac zich daarin te kunnen profileren en de noodzakelijke handelingen uit te voeren. Het is niet zo, daar wil ik toch nog een accent op leggen, dat je naar elkaar moet zitten kijken: hoe doet mijn gebuur het? Neen. Het gaat er hem om hoe doe ik het? Hoe voel ik het aan? Hoe vertrek ik vanuit mijn positie. Want de ene zal een beeldvorming opbouwen, laat ons zeggen, met veel groen en de andere zal het misschien veel mystieker inkleuren. Maar dat geeft niet. Het is belangrijk dat ieder voor zich, voor hem of haar, op de meest harmonieuze wijze tot de harmonie met het gebeuren kan komen. En dat kan je door het langzaam maar zeker op te bouwen.
Het is niet zo dat het mogelijk is van te zeggen, ah, ik ga deelnemen aan het gebeuren zonder voorbereiding. Dat kon vroeger gemakkelijker. En we hebben meermaals bijeenkomsten van de Wessac gehad waar iedereen kon deelnemen, waar iedereen, bij wijze van spreken, een bepaald gevoel van eenheid daaruit kon trekken. Maar mag ik u ook opmerken dat de verhoudingen van zulke bijeenkomsten niet zo groot zijn geweest dan het aantal Wessac’s die we in de loop der tijden gekend hebben.
De laatste periodes heeft men, om de mens inzicht te geven, nogal eens gemakkelijk hem deze ervaringen laten doormaken. Dan moet je wel weten dat deze ervaringen wanneer zij door het medium via de celebrant werden gegeven, al redelijk gestuurd en afgezwakt waren om te voorkomen dat er deelnemers dit niet zouden kunnen verwerken. En dan denk ik niet alleen lichamelijk niet verwerken maar vooral voor sommigen geestelijk niet zouden kunnen verwerken. Want je mag niet vergeten je bent hier met hoog, ik zal het zo uitdrukken, geestelijke energieën bezig. Er worden bevestigingen gemaakt van energieën die voor een stoffelijk voertuig te hoog zijn. Energieën die zelfs voor een geïncarneerde geest in de stof moeilijk te plaatsen zijn of te verwerken.
Dus wanneer dit, gewoon zonder voorbereiding, zuiver zou doorgelaten worden, dan zou het wel eens kunnen zijn, dat geestelijk, u volledig verward eruit zou voorkomen. En dat is nooit de bedoeling geweest en is ook niet de bedoeling van zulke bijeenkomst. Maar gezien dat we dit jaar een versterking hebben van alles, is het daarom noodzakelijk dat ieder van u zich daar rustig op voorbereid. Als er zijn die, bij wijze van spreken, bijvoorbeeld via symbolieken van brandende kaarsen of iets dergelijk willen werken, dit is geen enkel probleem. U kan dit gerust doen. Maar u mag ook gerust voor uzelf andere zaken gebruiken. De basis moet steeds zijn dat u, langzaam maar zeker, u één gaat voelen met de plaats van het gebeuren. U één gaat voelen met de vele stoffelijke aanwezigen maar zeker, en in niettemin, met de ontzettend vele geestelijke aanwezigen. Is misschien niet zo evident.
U moet zich gewoon in de voorbereiding steeds meer voorstellen. U brengt er in uw gedachte, of u laat in uw gedachte steeds meer mensen en entiteiten ontstaan. Het is niet zo dat u aan iedereen een naam of een beeld moet geven. Dit mag algemeen zijn. Maar zo krijgt u langzaam maar zeker, dag na dag, meer de sfeeropbouw die op de plaats aanwezig is. En door dat u dit steeds herhaalt, wordt de link met de plaats in de Andes, om het zo te zeggen, sterker. En kan u, binnen dit en een kleine anderhalve maand, u één voelen met dit gegeven en gaat u op het moment van de Wessac niet zozeer luisteren wat het medium laat doorkomen maar gaat u bij wijze van spreken kunnen opgaan samen met het medium in de sfeer die daar aanwezig is en volledig opgenomen worden in het geheel van het gebeuren ter plaatse.
En dan kan je zeggen dat je achteraf een aardige stap verder bent gekomen en dat je met hetgeen wat je vanuit het gebeuren mee hebt gekregen, aardig aan de slag kunt. Misschien dat achteraf mensen rondom u zullen zeggen dat ge een slag van de molen hebt gehad. Dat kan. Dat is niet abnormaal. Maar dat zal u niet storen. Integendeel. Want u zult zich, vanuit de deelname en de harmonie en de eenheid met de Krach,t u gesterkt voelen en zult ge aanvoelen en beseffen dat je op het juiste spoor zijt. Niet alleen stoffelijk en misschien nog veel belangrijker vooral geestelijk.
Zo. Dat is hetgeen, beste mensen, wat ik u vanavond wou brengen. Ik ga het verder niet meer te ingewikkeld maken. Ik wil het accent leggen op het feit dat hetgeen wat u in het tweede gedeelte zal krijgen als voorbeeld kan dienen, maar dat ieder van u daar zijn eigen invulling kan aan geven. Het is als het ware een soort blauwdruk die we u gaan laten ervaren maar waarin u het recht hebt en misschien zelfs de plicht hebt om naar uw eigen aanvoelen, uw eigen geestelijke ingesteldheid, dit verder in te vullen en bij te werken.

Deel 2 : Vragen

  • Ja broeder, is het nog nodig om lichamelijk eten aan te passen, een soort lichamelijk schoonmaken?

Als u, voor uzelf, vindt dat dit belangrijk kan zijn om uw lichaam in een betere conditie te brengen dan durf ik gerust te zeggen dat mag u doen. U hebt vele mogelijkheden. Er zullen anderen zijn die misschien van de idee vertrekken, van kijk ik stop bijvoorbeeld met die of die handeling als zijnde een ondersteuning. Een soort opoffering. Een soort offer. Dat kan van alles zijn. Het kan ook zijn dat u zegt van kijk, ik ga tot die periode dat of dat ook dagelijks doen. Is weer iets anders. Maar het is zoals ik u aangebracht heb.
U moet het zelf aanvoelen. Het is niet zo, als u voor uzelf aanvoelt, van kijk ik wens mijn lichaam te zuiveren dat u mag verwachten dat uw buur dit ook doet. Voor uw buur kan het misschien belangrijk zijn dat die zegt van: ah, ik neem gedurende gans de periode bijvoorbeeld geen koffie meer. Is weer iets anders. Of iemand anders die zegt: kijk ik steek gedurende gans die periode dat ik eraan werk steeds een kaars aan die blijft branden. Het zijn kleine zaken maar het zijn mogelijkheden

  • Ik heb op Kracht gemediteerd en ik ervoer een oranje-gele bal op mijn zonnevlecht. Is dit mijn weg naar de Krachtbron?

Wanneer je op Kracht mediteert tracht dan in plaats van te gaan visualiseren gewoon één te zijn. Dan zult u opmerken dat er aardig wat anders naar voor komt dan bepaalde beeldvorming.
Wanneer u spreekt, ik heb ter hoogte van mijn zonnevlecht een bol gezien, dan kun je dat beschouwen als zijnde: tussen de stoffelijke wereld, de fijnstoffelijke, dat je dus een energie, een bundeling laat het mij zo zeggen, hebt waargenomen. Maar zo zijn er zeer velen. En het kan best zijn dat door de ontspanning die de handelingen meebrengt je er langzaam maar zeker meer waarneemt. Maar dit is onbelangrijk. Dit zijn zijde gebeurtenissen, of hoe ik het moet uitdrukken. Wat belangrijk is, is wat u werkelijk doorleeft, wat er werkelijk in u gebeurt. En daarom zou ik zeggen, richt uw aandacht op de Kracht niet op hetgeen wat er als illustratie rond gaat.

  • Ik heb gedroomd over grote kevers. Ook kom ik spierwitte reigers tegen. Willen deze dieren mij iets vertellen?

Wanneer u geconfronteerd wordt met dieren,  dan wilt dat zeggen dat er bepaalde harmonieën bestaan. Wanneer daar kevers in voorkomen dan wil dat vooral zeggen dat je bepaalde zaken best achter u laat, loslaat. Een kever, en mag ik u herinneren aan de goddelijkheid van het dier in Egypte, staat voor hetgeen wat voorbij is. Wanneer u meerdere kevers ziet, laat het oude los en ga voor het nieuwe. En als u daar dan een witte vogel in brengt dan kan het toch duidelijk zijn dat het nieuwe zich bevindt in zaken die voor u geestelijk zuiver zijn, belangrijk zijn.

Meditatie : de Krachtplaats

Mag ik jullie vragen nu gewoon u te ontspannen. Even te vergeten met wat jullie in de stof allemaal bezig zijt wat in wezen onbelangrijk is. En samen met mij een kleine reis te maken door tijd en ruimte, om het misschien in stoffelijke termen te zeggen, om te kunnen komen naar de voor de aarde op dit ogenblik bijzonderste plek, het brandpunt van de kosmische krachten. Het brandpunt dat ervoor zal zorgen dat deze planeet zich kan hernieuwen zoals voorzien is in het verloop der zaken.
Stel u even gewoon voor dat we allen gezamenlijk ons in de weidse natuur van het hooggebergte bevinden. Niet boven de boomgrens. Juist onder de boomgrens. We zijn omgeven door prachtige halmen, om het zo te zeggen, anderzijds aardig wat mooie oude bomen. Rondom ons zien we bergtoppen. Je zou het zelf kunnen zeggen, bergtoppen waar eeuwige sneeuw op aanwezig is.
Maar het is niet onze bedoeling van bergen te beklimmen. Het is onze bedoeling te komen op de krachtplaats van de wereld. We verplaatsen ons rustig door deze groene natuur tot we voor ons, als het ware, voor een soort groene muur komen te staan. Allerlei planten, heel mooi zelfs, bomen, struiken, varenachtige, noemt maar op, heel groenrijk om het zo uit te drukken. We staan daar voor en op het ogenblik dat we er voor komen te staan, zien we hoe dit groen zich opent. Het is als het ware of deze grote tropische bladeren, deze varenachtige, de takken als het ware van de bomen maken een opening. We gaan gewoon rustig door de opening heen. En dan komen we in wat je zou zeggen een soort grotachtig gegeven. Wanneer we ons daarin verplaatsen dan sluit achter ons gewoon het groen, alsof het nooit zich heeft geopend. Er is geen spoor nog te zien van de doorgang waar we zijn door gegaan.
Dan gaan we gewoon verder, omgeven door het gesteente. En dan wil ik u toch opmerken dat dat gesteente als het ware een schittering geeft, waardoor het in dit grotachtig, tunnelachtig, bergdeel, niet donker is maar voldoende licht om er door te gaan.
En aan het einde van deze tunnel, om het zo uit te drukken, dat gebruiken jullie mensen in het Westen graag, ook daar weer, krijg je, als het ware een soort opening. Maar nu niet van groen maar van water. Want het einde van de doorgang is afgesloten met een watergordijn. We komen daar aan en je ziet dat het watergordijn zich opent en dat je heel mooie en door kunt gaan, zonder dat je uzelf ook maar enigszins wordt benat, integendeel. En eens dat u daar door bent sluit dat watergordijn zich spontaan. Je kunt niet meer terug want je ziet nergens meer een doorgang. Maar je staat nu in een grote open ruimte.
Deze open ruimte heeft een eigen lichtinval om het zo te zeggen. Een licht dat u beroert. Je kan niet zeggen dat het zuiver daglicht of zonlicht is. Het is een licht dat u raakt. En wanneer u rondom u kijkt dan ziet u niets anders als hoge, redelijk steile bergwanden, rotswanden. Maar in het geheel ziet u hier en daar een kleine hut staan. En ziet u ook mensen die naar u toekomen als het ware. Zij spreken u niet aan maar zij geven u tekens. Zij geven u teken van: volg maar. Zij geven u een groet waarvan je kan zeggen kijk dit betekent: u zijt gekomen in vrede, de vrede zij met u. U herkent deze gebaren zonder dat u ze in wezen zelf kent. En deze personen brengen u gewoon verder.
Want de ruimte waarin u zich bevindt blijkt veel groter te zijn dan dat u op het eerste gezicht kan vaststellen. U komt van de ene grote ruimte in de andere om eindelijk op een plaats te komen waarvan je zou kunnen zeggen dat zij door een natuurlijke uitslijting van de rotsen een soort grote cirkelvormige kom vormt. Je staat er van boven aan en je kijkt rustig naar beneden. Je zou kunnen zeggen dat die cirkelvormige kom de grootte heeft van, toch in jullie afmetingen uitgedrukt, enkele voetbalvelden. Iedereen kan zo ongeveer de voorstelling maken van de grootte. En in het midden van die kom daar zie je een soort rotstafel staan. Die rotstafel die staat op een verhoging die ook vanuit het midden vertrekt en mogelijkheid geeft om dat daar verschillende personen kunnen op staan. Het ganse geheel van, sta me toe te zeggen, die schotel is dat die zo is opgebouwd dat je overal kan gaan plaatsnemen en dat je overal het altaar kan zien. Dat je overal volledig deelgenoot kan zijn van hetgeen wat in het centrum van die schotel, als het ware, bevindt. Ook hier weer is het licht van eigenaardige grootorde. Je zou denken het is zonlicht maar er is geen zon te zien. Want als je naar boven kijkt dan zie je eigenlijk alleen tussen de rotsen een soort blauwe gloed. Meer niet. Nochtans zoals we nu in deze schotel staan, in deze complex staan, staan we precies of zijn we precies omgeven door een soort geelachtig licht. Het is heel raar maar ook de wanden, die toch aardig wat van ons verwijderd zijn, geven als het ware een licht af.
We bevinden ons nu in het centrum van de krachtigste plaats op aarde. Daar trachten we nu aan te voelen wat dit voor ons betekent. Wat de zinderingen, de trillingen die er aanwezig zijn ons zeggen.
En je kan best gewoon het beeld even in u opnemen door uw ogen te sluiten en door trachten u één te voelen met de energieën die daar aanwezig zijn. U kan proberen u één te voelen met de Kracht die daar als een soort lading gestockeerd is. U kan proberen gewoon deelgenoot te zijn van het ganse gedachtebeeld, de ganse voorbereidingen die daar plaatsgrijpt. U één te voelen, u opgenomen te voelen in die sferen. En hoe meer u zich opgenomen voelt, hoe rustiger uw lichaam wordt. Hoe geladener uw ganse geheel van stof en geest en fijnstof wordt. U wordt als het ware verzadigd van geestelijk voedsel. U voelt dat er gewerkt wordt aan hetgeen waarvan u weet dat bij u het zwakste is. U voelt dat alles rustig wordt opgebouwd en bijgestuurd. Het is alsof u op dit ogenblik een soort een galadiner doormaakt van geestelijke krachten die u versterken, inzicht geven, maar vooral tot eenheid brengen met het ganse geheel waarin u nu betrokken bent.
Dit is het beeld dat u voor uzelf kan gaan gebruiken. U kan daar invullingen aan geven naargelang u, uw eigen evolutie erin terug vindt. U bent daar nu maar u zal opmerken dat langzaam maar zeker ook anderen zich daar op deze plaats bij u gaan voegen. Want tegen het moment dat de celebratie zal plaats hebben, tegen het moment dat de voorgangers alles zullen bevestigen, zal deze schotel als het ware volledig volzet zijn. Er zal geen plaatsje nog onbenut zijn. En u zult één zijn met al deze Krachten. U zult één zijn met al deze mensen, geesten, al wat er aanwezig is. En het zal verlopen, voor zo een grote groep, in een ontzettende rust, een onverbreekbare stilte, één krachtige harmonie. Alleen de woorden van de voorgangers, woorden die voor u niet tot uw taal behoren, zullen u raken. De zindering van de uitspraak zal vastgelegd worden. En ondanks het feit dat u deze magische woorden niet kan omzetten in een voor u kenbare taal zal hun werking u niet ontgaan. Zal de kracht die zij geven uw deel zijn. En zo kan je langzaam maar zeker deelachtig zijn aan het belangrijkste gebeuren in de komende tijd. We zitten nu rustig gezamenlijk daar.
Ik heb u allen een beeld gegeven. Een beeld dat nu bruikbaar is om in de komende dagen verder aan te roeren. Een beeld dat je verder kan uitbouwen. Een beeld en een plaats die de jouwe is. Het is als het ware jouw plaats. En deze blijft voor jou. En deze wordt niet doorgegeven aan anderen. Want dit gaat niet. Uw plaats is uw plaats die u hebt ingenomen. Het is uw deel van het gebeuren en het is van daaruit dat u verder kan werken, verder kan evolueren.
Wanneer u nu gewoon uw gedachten terugbrengt naar onze tipi dan verlaten we deze plaats. We zijn niet gebonden aan de stof dus we kunnen ons gedachten terugbrengen naar ons vertrekpunt. Zo goed dat je nu het beeld in u opgenomen hebbende er steeds spontaan terug naar kan gaan. U spontaan daar in de schotel op uw plaats kan neervlijen en daar mediteren. U kan spontaan daar in contact komen met de beheerders van de plaats. De taal is geen probleem want de gedachte is de uitwisseling. U hebt nu de mogelijkheid. U hebt als het ware de sleutel. Maak er nu gebruik van zodat de ontwikkelingen zich kunnen voltrekken, zodat je tegen het gebeuren van de celebratie alles doorlopen hebt om er één mee te zijn, om één te zijn met deze Kosmische Krachten, om één te zijn met de krachten van de aarde die de aarde, uw moederdrager gaan veranderen, gaan vernieuwen, gaan als het ware verjongen.
En laat ons nu terug gezamenlijk voelen dat we hier aanwezig zijn, als één kracht in uw tipi en toch voor ons zelf verantwoordelijk blijven. Eén zijn en toch individueel blijven. Want het is vanuit uw individualiteit dat u kan evolueren, samen met de ander. Maar u moet blijven wie u bent. Want wanneer u uw persoonlijkheid verliest, verliest u alles. Dat is hetgeen wat teveel gebeurt in uw maatschappij. Mensen gaan op in een idee, in groep, in een partij, in een religie en verliezen hun eigen persoonlijkheid, hun eigenwaarde met alle negatieve implicaties van dien. Daarom blijf wie u bent. Evolueer volgens uw eigen mogelijkheden en voel u één met uw broeders en zusters in het werk dat u volvoert. U bent één met het groter geheel.
Zo. Ik denk dat ik het hier rustig kan afsluiten. De avond is misschien een beetje anders verlopen dan dat u verwacht had. Maar neemt gerust van mij aan dat in de toekomst veel zaken hier op aarde anders zullen verlopen dan men gedacht had of ingeschat of voorzien had. Dus wat dat betreft hebt u een heel goede voorbereiding en kunt u zich juist positioneren in hetgeen wat er gebeurt. Het is zoals het spreekwoord zegt, een verwittigd mens is er twee waard. Dat zijn jullie nu zeker. Dan rest er mij niets meer als jullie veel succes te wensen met jullie oefening,  en dat de Kracht en het Licht u zeker in de komende dagen uw begeleider mag wezen.