Vorming van een spirituele groep

image_pdf

17 februari 2005

We hebben u vanavond laten samen komen met de bedoeling om te zien of het mogelijk is om een groepje te vormen voor deze streek. Mensen die de inspanning willen doen om regelmatig samen te komen, minstens 2 maal per maand en die bereid zijn om dagelijks minstens enkele minuten tijd te nemen om te mediteren, niet alleen zo maar algemeen maar ook naar de groep toe waar zij mee willen samenwerken. Dit is heel belangrijk.

Onze bedoeling is dat dankzij de verscheidenheid van mensen die in een groep aanwezig kunnen zijn, we kunnen komen tot een opbouw van een zeer krachtig instrument dat enerzijds door ons kan gebruikt worden om nieuwe mogelijkheden in deze tijd te creëren – dat is toch zeer belangrijk – ook – en dat is niet minder belangrijk – voor deze streek te voorkomen dat de chaos in deze contreien te groot wordt zodat er te veel zou verloren gaan.

Het is een zeer zware opdracht en u moet er zich goed van bewust zijn, als u dit wil volvoeren dat dit van u meer vraagt dan alleen maar even samen komen.

Het vraagt voor ieder van u een 100% inzet voor deze samenwerking. Je kan zeggen: voor de verspreiding van het Licht, voor de verspreiding van de harmonie, voor de verspreiding van de, wat je zou kunnen omschrijven als de nieuwe kosmische filosofie die onder Aquarius op deze planeet zich vestigt.

Het grote verschil met al wat hieraan vooraf is gegaan is dat de laatste 2000 jaar we filosofieën gekend hebben die bijna nooit in praktijk zijn gebracht. U mag alle grote filosofieën natrekken en zien wat ervan geworden is. Nog voor zij tot ontplooiing konden komen was de inhoud al gefnuikt door degenen die macht wilden hebben. Dit was iets wat eigen was aan de oude tijd.

Maar nu we langzaam maar zeker in de nieuwe tijd komen kunnen deze zaken niet meer. Nu is het: “Hoe gaan we het beleven, hoe gaan we ons plaatsen in deze nieuwe kosmische momenten?” Dit is heel belangrijk.

Waar vroeger kon gezegd worden:” Heb uw naaste lief” en dan over gaan tot de orde van de dag en iedereen uitbuiten zonder dat men enige scrupules had, zul je opmerken, naargelang de tijd vordert dat al deze zaken snel gecorrigeerd worden.

Op het ogenblik dat je A zegt, zal B zeer snel volgen. Het zal niet meer zijn zoals 50 jaar geleden dat je A kon zeggen en 30 jaar wachten vooraleer er reactie op kwam.

We leven in een totaal andere sfeer. Dit zal zich niet alleen uiten op alle systemen die je tot op heden kent en dan denk ik niet alleen aan religies maar ook economische systemen, financiële systemen. Verder zul je kunnen opmerken dat zelfs de natuur, de aarde, zich zeer snel, veel sneller dan in de eeuwen hiervoor, zal gaan aanpassen aan de nieuwe tendensen uit de kosmos.

Dit alles leidt ertoe dat we steeds sterker zullen geconfronteerd worden met allerlei onhoudbare toestanden. De huidige machthebbers, de huidige patronen die in deze maatschappij aanwezig zijn trachten zichzelf te bestendigen. Maar steeds weer zal je zien dat dit niet lukt.

Men zal trachten u steeds meer te doen betalen om uiteindelijk te merken dat er niets meer is en dat betalen geen mogelijkheid meer inhoudt.

Uit alles zal, langzaam maar zeker zal de mens moeten ontdekken dat een nieuwe vorm van samenleven zich aan het ontplooien is.

Zo lang je tracht u te handhaven in het oude systeem en daar mee bedoel ik: denken dat regeltjes die vandaag bestaan belangrijk zijn en dat je die regeltjes moet volgen omdat zij opgelegd zijn door één of andere structuur of bestuur of machtshebbers, dan ga je mee in de chaos van het oude.

De toekomst en de mogelijkheden zitten bij die mensen die op het ogenblik zeggen: regels die tellen voor mij niet wanneer zij volgens mijn aanvoelen niet juist zijn of schadelijk zijn voor mijn naasten of verwanten. De kosmische regel, de kosmische wetten, kun je niet overtreden. Maar veel regels die geschreven zijn om macht op u uit te oefenen zijn in deze tijd aan ‘t verdwijnen. Je zal ook opmerken dat, vanuit het onhoudbaar zijn van alle mogelijke wetten, van alle mogelijke systemen die op het ogenblik zijn opgebouwd, dat ook uw rechtssysteem, langzaam maar zeker, in elkaar zal donderen. Dan kan u misschien schrik hebben dat u in een rechtsloze staat komt, neen, de systemen zullen andere waarden krijgen, zullen andere uitingen krijgen.

Het is zeer belangrijk dat u zich van deze zaken kunt distantiëren om werkelijk te ontdekken wat er op het ogenblik op deze wereld gaande is en welke mogelijkheden u daarin hebt om uw eigen bewustzijn verder te ontplooien, verder te vergroten.

Al deze zaken zullen, natuurlijk, voor ieder die hier aanwezig is en die zich ervoor wil inzetten, inhouden dat hij zeker de eerste tijd zich geïsoleerd zal voelen.

Het is niet evident van u te distantiëren van een massa; op het ogenblik dat via media en alle andere mogelijkheden u warm gemaakt wordt om een bepaalde houding aan te nemen.

Toch zal je te allen tijde u hiervan moeten kunnen afzonderen. Want wie daarin meegaat gaat ook mee de prijs van de ondergang betalen. Het is belangrijk dat u tegen deze opkomende stromingen, als het ware, een soort ankerplaats bent van waaruit ook anderen die aanvoelen: dit kan zo maar niet en trachten het anders te doen, bij u steun kunnen vinden en hulp.

Het is ook zo en dit zal belangrijk zijn naar de toekomst dat u onderling voor mekaar er moet zijn. Dat je mekaar onderling zult moeten steunen. En als ik dat zeg, broeders en zusters, houd er rekening mee, deze ondersteuning kan op alle terreinen zijn.

Deze zaken kunnen soms zeer sterk naar voor komen en voor degene die deze weg wil gaan, als het ware, een test vormen om te zien of je het wel degelijk aankunt. En neem gerust van mij aan, zulke testen zullen misschien sneller komen dan u gehoopt hebt.

Anderzijds, wanneer u erin slaagt om samen te werken in groep, samen een kracht op te bouwen, samen dagelijks te mediteren. En je moet niet afspreken: wij mediteren om 1 uur s ‘middags. Voor ons en voor de kosmos is tijd relatief. Het is voldoende dat u op een bepaald ogenblik u rustig kunt zetten en enkele minuten aan de groep kunt denken vanuit een meditatief proces. En dan mag dat bij de ene om 8 u. s ‘morgens zijn en bij de andere om 10 u. s ‘avonds. Deze zaken klikken in mekaar als een Lego-systeem en vormen één krachtig geheel.

Het is belangrijk dat je dat beseft.

Doordat je op deze wijze kunt samenwerken zul je ook opmerken dat je doorzicht gaat krijgen in vele dingen die gebeuren, dat is heel belangrijk.

Dat je ook zeer veel zaken gaat voorvoelen, gaat aanvoelen en vanuit dit aanvoelen weer een houding kunt aannemen die juist is ten opzichte van hetgeen gebeurt.

Al deze zaken zullen tot één punt leiden dat uw weg van bewustwording vlotter en rijker verloopt dan voor de meeste anderen het geval zal zijn.

Anderzijds moet ik er dadelijk bijstellen: Wanneer je samen met ons wil werken, dat wij een zekere discipline vragen. Dat wanneer er een afspraak is om de 14 dagen samen te komen, dat deze afspraak gehouden wordt. Waarom vragen wij dat?

Op het ogenblik dat u met deze groep verder gaat, vormt u onderling een zeer sterke band, daar worden krachten uit opgebouwd. Op het ogenblik dat je liever naar een film gaat kijken dan in de groep te zijn, dan breekt u ergens een schakel in dat krachtveld.

Dat krachtveld zelf zal daar niet zo onder lijden maar doordat u uit het krachtveld stapt, door de afspraak niet na te komen, krijgt u een terugslag. En deze terugslag kan serieuze gevolgen voor u inhouden, bv. op gezondheidsgebied, vooral op het psychische gebied.

Daarom is het noodzakelijk: Wanneer je in een groep als deze wilt meewerken, dat je ervan bewust zijt, dat op het ogenblik dat je er niet meer wenst mee te werken, dat je dat binnen deze groep zelf zegt op het moment dat de groep samen is.

Zo kunnen wij vanuit onze zijde trachten de reactie naar u, door het uitstappen, af te bouwen.

En dat is belangrijk. Want door de opbouw die je langzaam maar zeker doet bij deze groep ga je een soort trilling opbouwen in uw eigen fijnstoffelijk lichaam. Het wordt vertaald naar uw zenuwstelsel enz. Door u los te maken van dat geheel verandert die trillingsverhouding met als gevolg dat er reacties in het lichaam kunnen ontstaan van onevenwichtigheid.

Dus, voor dat je je inzet, denk goed na. Nu kan je nog altijd zeggen: Ik doe mee of niet. Wij zullen u dat niet kwalijk nemen. We zullen het spijtig vinden.

Als je meedoet, wees dan met uzelf eerlijk, dat wij u verwittigd hebben van de consequenties die mogelijk zouden zijn wanneer u zo maar zonder een goede reden het geheel verbreekt.

Wij willen voorkomen dat we mensen zouden meenemen in een project om te zien dat ze het meer gedaan hebben uit nieuwsgierigheid en nu kunnen ze niet meer mee. Dat willen we vermijden.

Zijn er onzekerheden waar je een verklaring voor wilt hebben?

 • Kan er rekening gehouden worden met vakanties?

Voor het werk dat we willen doen, kunnen we ons daar niet mee inlaten. Vakantie nemen is geen reden om niet aanwezig te zijn. Er bestaat in wezen geen enkele reden om niet aanwezig te zijn. We willen iets opbouwen. U kan na deze avond een keuze maken.

Je bouwt een bepaald ritme op en dat ritme wordt gehandhaafd. Dat is heel belangrijk.

 • Wat in verband met ziekte?

Wanneer je behoort tot een groep als deze en je bent erg ziek, dan blijf je opgenomen binnen dat geheel. Stel dat de ziekte u zou verhinderen om aanwezig te zijn, zal je lichamelijk niet aanwezig zijn maar zal je er wel volledig bij betrokken zijn.

De groep die samen zit is niet beperkt tot de ruimte waar wij inzitten wanneer zich zoiets voordoet. Wij zijn bij machte om een volledige overkoepeling te maken, zelfs naar de zieke persoon. En dan zal dat voor degene die dan ziek is een moment zijn van zeer sterke recuperatie en herstel, waardoor de ziekte, dankzij de kracht van de groep redelijk snel overwonnen kan worden en de gezondheid op zijn normale niveau kan worden gebracht.

We gaan hier werken met krachten die over tijd en ruimte gaan, die sterker zijn dan de materie. Het is de bedoeling om met energieën te werken die niet alleen verschuivingen kunnen veroorzaken in uw stoffelijke maatschappij, maar die ook openingen maken naar uw geestelijke werelden en in dit, de volledige kosmische beweging die hier aanwezig is.

U gaat ook, binnen deze groep, zaken leren die u zelf zult kunnen toepassen, die zullen leiden naar ontwikkeling van uw geestelijke gaven die in u aanwezig zijn maar die tot heden steeds onderdrukt zijn geworden. U zult geconfronteerd worden, doordat je bepaalde sleutels zult te hanteren krijgen, met zeer veel onzin die in deze maatschappij nog steeds over geestelijke en spirituele zaken naar voor wordt geschoven door bepaalde belangengroepen.

U zult op een bepaald moment zeker zware confrontaties meemaken maar telkens zullen zij ervoor zorgen dat je in uw weg naar bewustzijn een stap verderzet. Let wel op, de wereld rondom u zal wijzigen. De oude wereld die u kent, zal verdwijnen en u zult ook opmerken, door deze ontwikkeling te doorlopen dat zeer veel van de mensen die nu rondom u zijn wegvallen. En dat er anderen plots op uw weg komen die een meerwaarde voor u en voor de anderen kunnen betekenen.

Laat mij zeer duidelijk zijn dat het geen gewoon spelletje is van: we gaan eens rustig mediteren, naar de geest luisteren, we gaan naar huis en gaan over tot de orde van de dag.

De bedoeling is: mensen te hebben die samen met ons een mogelijkheid creëren in de nieuwe ontwikkelingen die deze aarde op het ogenblik ondergaat.

 • In vorige bijeenkomsten had u de raad gegeven: Probeer zoveel mogelijk in harmonie te leven met uzelf en uw omgeving. Gaat het nog verder mogelijk zijn?

Het is een essentieel punt om in harmonie te leven met uw omgeving, maar de harmonie zal niet meer zijn zoals ze vroeger was. De meeste mensen zagen en zien nog: Harmonie is wanneer het de anderen goed bevalt.

Harmonie is hier, wanneer je opmerkt dat er tekorten zijn, dat er noden zijn, daar spontaan op in te spelen zonder u af te vragen: wat krijg ik ervoor? Wat kost het mij?

En dat is op het ogenblik het grootste probleem van de meeste mensen hier in deze streken dat zij harmonie zien volgens bepaalde beperkingen. Het moet rendabel zijn.

Al deze zaken zul je zien wegzakken in drijfzand. Er zullen, naar jullie toe harmonieën ontstaan, nieuwe, maar die zullen onvoorwaardelijk zijn.

Een voorbeeld: De meesten onder u hebben een auto. Op een bepaald moment is het noodzakelijk dat iemand uw auto gebruikt en dat u te voet moet gaan. Dat is niet zo evident. Men zal zeggen: Ik heb hem zelf nodig.

Ik stel dit cru om te zeggen: De zaken veranderen. Dit zal in de toekomst meer en meer voorkomen.

Een ander voorbeeld: Het wordt koud. Jij hebt 2 wintermantels. Uw buurman komt. Hij heeft geen centen om een jas te kopen. Wanneer hij uw jas vraagt moet u die geven. Dat is harmonie. En niet geven met de gedachte: ik krijg er wel iets voor terug. Nee, geven omdat je erkent dat de ander te kort heeft. Dat is harmonie.

Ik kan mij voorstellen dat dit zwaar valt. Theoretisch klinkt dit heel mooi maar in praktijk is dat zeer moeilijk voor jullie omdat jullie allemaal nog gebonden zitten in een maatschappij die steeds gezegd heeft: je moet bezit hebben, ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk naar je toe haalt en dit kan in de nieuwe kosmische tendens niet overleven.

Hoe meer je naar je toe wilt halen, hoe meer je wilt bezitten, hoe meer je zult verliezen.

Je kan vandaag een grote slag slaan. Waar dit 50 jaar geleden zou geleid hebben tot tientallen jaren te leven in luxe en comfort, krijg je nu meestal op zeer korte tijd een herstel van een situatie waardoor je meer kwijt bent dan je hebt binnengehaald.

En dit gaat van bij de gewone mens, die zijn begeerte achternaloopt, tot de eerste minister van dit land die ook zijn begeerte achternaloopt. Ook deze krijgt dezelfde rekeningen en betaalt.

En dit zal met alles zo gaan. En het zal steeds sneller gaan.

 • Iemand doet u te kort. Hebt ge dan nog het recht om voor uw rechten op te komen?

Wanneer iemand u te kort wil doen, dan is dat zijn verantwoordelijkheid en zal hij daarvoor de rekening betalen. De beste houding daar tegenover is u neutraal te zetten. Ga daar niet tegenin. Ga geen strijd aan want als je in deze momenten zo zou beginnen strijden, zul je zien dat u nog meer verliest, want dan creëer je tussen degene die u wil tekortdoen en uzelf een harmonie van strijd die voor beide partijen nefast zal zijn.

Op het ogenblik dat ge u neutraal stelt, niet mee doet met hetgeen wat gebeurt, zul je opmerken dat die situatie zichzelf recht trekt en dat jij uiteindelijk aan het einde van de rit, niets te kort zult hebben, integendeel. Op het ogenblik dat u in verweer gaat, gaat u mee in de verkeerde richting.

 •  Als wij samenkomen en we komen aan een zeker trillingsniveau, wat gebeurt er dan rondom ons?

Wanneer je, langzaam maar zeker deze groep opbouwt, dan zul je zien dat je, wat de maatschappij aangaat, er anders tegenover zult staan. Dat het meer mogelijk is liefde uit te stralen.  Maar dat niet alleen. Je zal de mogelijkheid hebben om voor je medemens in te grijpen. Op bepaalde punten waar je ziet dat het echt mis gaat, kan je tussenkomen en ervoor zorgen dat mensen terug hun weg vinden.

Je zal ook de mogelijkheid hebben van voor je eigen lichaam sterker te zijn en naar anderen toe ook de mogelijkheid te geven van u energie en kracht te nemen, waardoor dat, zeker wanneer de zaken zich op het psychische niveau afspelen, gemakkelijker kunnen gecorrigeerd worden maar ook lichamelijke problemen kunnen, door de energieën waar je over beschikt, dikwijls verholpen worden.

Je moet weten dat, wanneer je in een ontwikkeling gaat, je in harmonie komt met de krachten van de kosmos en dat, op dat ogenblik, wanneer je vanuit deze harmonie naar de medemens kunt handelen, je in de ogen van de buitenstaander kleine wonderen verricht.

Er is iemand die je goed kent en die zeer veel hoofdpijn heeft, dan zou je kunnen bv. door te zeggen: Ik schenk u mijn liefde en een simpele handoplegging, bereiken dat die hoofdpijn zich oplost. Zulke zaken zijn zeker mogelijk.

Je zal ook opmerken dat, doordat je een sterkere uitstraling krijgt in uw omgeving, dat er velen zich van u zullen verwijderen. Want waar jij licht laat schijnen trekt al hetgeen zich harmonieert met het duister, terug. En je zal opmerken dat dikwijls zaken waarvan jij dacht: deze behoren toch zeker tot de lichtende ontwikkeling, zich plots zullen manifesteren als behorende tot het duister. Want het is zeker in deze tijd zo dat de duivel niet in een zwart pak tevoorschijn treedt maar in een mooi kostuum met een vriendelijke glimlach.

 • Is de duurtijd van de opleiding gekend, is het onze eigen inzet, bestaat er een tijdsduur voor?

Wanneer je aan zoiets begint dan is dit een levenswerk. Daarom zit je niet voor de rest van je leven vast aan deze groep. Op een bepaald moment zal het mogelijk zijn dat je zo ver geëvolueerd bent dat je bv. vanuit uzelf een eigen groep kunt opstarten en daar mee verder werken. Maar wanneer je aan zoiets begint, kun je wel stellen dat dit voor de rest van je stoffelijke leven is en voor de meesten onder u die een inzet hebben, dat dit over leven en dood verder gaat.

U moet goed begrijpen: Wanneer je een ontwikkeling aanvat en deze ontwikkeling biedt u mogelijkheden dat je steeds verder kan. Maar doordat je steeds verder gaat in dat licht en deze bewustzijnsvorm steeds verder opent, krijg je ook steeds meer de kans om dit verder te laten gaan. Want zaken waar je nu nog geen enkel besef van hebt, waar je niets van kent, die je binnen enkele jaren wel degelijk doorhebt en kent, openen dan opnieuw voor u weer andere werelden waar je nu geen benul van hebt, maar die dan voor u zeer interessant zijn.

En zo krijg je dat, door elke stap die je zet, er zich een nieuwe mogelijkheid aanbiedt. En dit is een levenswerk.

 • Zijn wij een tussenschakel tussen de oude en de nieuwe tijd en kunnen wij de mensen meenemen die zich daarvoor openstellen?

Op het ogenblik is het zo dat de oude tijd zijn laatste stuiptrekkingen meemaakt en dat zeker, de jonge generatie al bepaalde invloeden van de nieuwe kosmische heerser in zich dragen. Dit gaat tot gevolg hebben dat daardoor veel nieuwe mogelijkheden ontstaan.

De andere generatie onder u – de mensen vanaf een jaar of 40 – de meesten van hen hebben nog het vissentijdperk volledig gekend en zijn nog onder het tijdperk geboren. Deze vechten eigenlijk onbewust nog met die oude kenmerken, maar velen van hen hebben ook, of zijn geraakt geworden door juist de nieuwe impulsen van Aquarius die hen duidelijk maken dat het oude met zijn vaste voorschriften, zijn dogma’s, zijn onwrikbaarheid eigenlijk niet meer kan.

Kijk naar uw wereld. Een wereld die gebaseerd is op moord en doodslag, op uitbuiting, niet alleen van de mens maar van de ganse aarde. Dit leidt tot een onmogelijke situatie.

Het heeft geleid, om maar één factor te noemen, dat de wereld zoveel mensen draagt op het ogenblik dat dit voor de aarde niet meer aanvaardbaar is. De aarde zal dit langzaam maar zeker opruimen en tussen dit en een kleine 200, 300 jaar zal de ganse wereldbevolking rond de 600 miljoen mensen liggen. Al de rest zal dan van deze planeet verdwenen zijn. Maar op dat ogenblik zal deze planeet haar waarde en haar volle ontwikkeling kunnen hebben.

Wanneer je op deze wereld incarneert dan zul je in een wereld zijn die geen enkel verband meer heeft met hetgeen vandaag is op deze aarde. De evolutie zal zeer snel gaan, maar maak je geen zorgen, je hebt tijd genoeg. Want uiteindelijk, elk stoffelijk leven is maar een zeer korte en tijdelijke leerschool. Maar het is zoals in een leerjaar: Je kunt de inspanning doen om zoveel mogelijk kennis op te nemen, zoveel mogelijk te leren of je kunt zeggen: Ik laat het aan mij voorbijgaan en ik kom nog wel eens op herhaling. Daar is de mens volledig vrij in.

Wanneer je met deze groep werkt ben je dan een stap verder dan de mensen hier bv. in de straat die niet met zo’n groep werken?  Wij zijn stoffelijk aanwezig maar door onze ontwikkeling gaan we andere mensen inspireren, gaan wij die dan me nemen in een geestelijk ontwikkeling?

 

Door uw houding en uw uitstraling zul je mensen tegenkomen en mensen verder kunnen helpen. Daarom, het kan zijn dat je na verloop van tijd een eigen groep vormt en dat je met die mensen verder evolueert. Op dat ogenblik zal die mogelijkheid daar zijn want dan past dat binnen de totale evolutie. Dan zal je ook niet naar deze bestaande groep een negatief signaal geven, integendeel, dan zul je van hieruit de mogelijkheid en de steun hebben om die andere groep te laten ontwikkelen.

Onze bedoeling is niet een groep te vormen die na 20 jaar nog gezellig samen zit, maar een groep te vormen van mensen die, op een tijd, en daar wil ik geen tijd op plakken, zo ver is gekomen dat zij voldoende zelfkennis en bagage hebben om hetgeen wat wij geleerd hebben door te geven aan de anderen.

Nu zit je een beetje vast aan het feit dat wij via een medium tot u spreken. Maar er komt een tijd, wanneer je in zo’n groep als deze evolueert, dat je de gevoeligheid hebt om regelrecht met ons contact te nemen. Hier zijn er zelfs een paar bij die, wanneer zij het zouden wensen, een ontwikkeling kunnen doormaken, dat zij, zoals dit medium, even goed ons de mogelijkheid kunnen geven om met hen te werken en als medium te fungeren.

Je mag de groep niet zien als iets dat onveranderlijk is. Deze groep zal evolueren en vanuit die evolutie zullen er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Maar steeds in de lijn van het licht, in de lijn van de nieuwe kosmische tendensen.

Het potentiaal is hier aanwezig, het moet alleen ontwikkeld worden en de mens moet zich kunnen vrij maken van zijn stoffelijke remmingen. Zo lang je gevangen zit in de gedachtebeelden van: wanneer ik dit doe, zou dit mij misschien last kunnen geven, minder inkomen, kan ik mijn vakantie niet nemen enz. Zolang deze stoffelijke denkpistes een rol spelen en u remmen, is dit een probleem. Dat zijn zaken die moeten kunnen losgelaten worden.

 • Als ik met de groep meega, ik zal waarschijnlijk een andere uitstraling krijgen, geraak ik dan mijn vrouw en dochter kwijt?

U zegt: Ik heb die mensen lief. Van daaruit is er geen enkel probleem. Op het ogenblik dat deze mensen u ook liefhebben dan zal er een harmonie zijn, zal er weinig problematisch zijn.

Maar, wanneer de liefde er een is van: wat kan ik daaruit krijgen? Dan zou het kunnen zijn dat je in een conflictsituatie komt.

De vraag is: wat wens jij zelf? Want op het ogenblik dat een mens zegt: Ik ga mijn weg niet die ik eigenlijk zou moeten gaan, die ik aanvoel en u doet dit niet, dan creëert u geestelijk een spanningsveld, een disharmonie die zich op uw omgeving vertaalt met als gevolg dat u in het normale verloop van de doorsnee relatie komt die deze maatschappij op het ogenblik kent. Dat wil zeggen: na 12, 15 jaar gaan we eens kijken hoe het op een ander gaat.

Op dat moment heb je, doordat je uw eigen intuïtie, uw eigen aanvoelen verloochend hebt, misschien ingekaderd in het woord liefde maar dan van een andere betekenis en dan kom je met uzelf in conflict.

Het kan zijn dat je uw intuïtie volgt en dat juist daardoor je een relatie opbouwt die duizendmaal beter is dan wanneer je het op een andere wijze had gedaan.

Dat zijn stappen in het onzekere die, wanneer je op weg naar bewustwording bent, je steeds weer zult moeten nemen. Niemand van ons kan in zijn leven alles op voorhand incalculeren. En je kunt maar geestelijk vooruitgaan wanneer je, op een bepaald moment durft een stap doen, “over de ravijn” of “door de muur’

En wanneer je werkelijk ervoor gaat dan stap je zonder moeite “over deze ravijn” Maar wanneer je aan jezelf twijfelt dan is de ravijn voor u onoverkomelijk.

Zo is dit met alles. Mag ik opmerken dat 2000 jaar geleden er een figuur rondliep, die Jezus noemde waar men deze vraag ook gesteld heeft. Waar hij op antwoordde: “Vriend, laat uw vrouw, kind en ouders achter en volg mij” Hij zegde dat het gemakkelijker was door de poort van Jeruzalem te gaan dan dit te doen.

Dit is nog niet veranderd. Op het ogenblik dat u zegt: Ik wens mijn geestelijke ontwikkeling waar te maken, zul je voor jezelf consequent moeten zijn. Daarom moet je anderen niet benadelen. Het kan zijn, doordat je zegt: ik ga die weg en de anderen willen niet meegaan, dat zij juist, doordat zij zich afscheiden van u, zich in een betere positie plaatsen dan wanneer zij, ondanks alles met u willen meegaan wanneer dit hun weg niet is.

De keuze is altijd individueel. Je kunt nooit of nooit de keuze voor een ander maken. Wat niet wil zeggen: Wanneer je deze keuze maakt dat je geen verantwoordelijkheid meer zou hebben ten opzichte van uw dochter. Jij draagt de verantwoordelijkheid tot zij volwassen is. Wanneer zij krijgt wat zij nodig heeft, is aan uw verantwoordelijkheid voldaan.

Wij worden geacht te werken aan de verspreiding van meer licht. Er moet evenwel evenwicht zijn en hoe meer licht er komt, hoe meer duisternis er ook komt. Hoe ziet u dat?

In de vader is alles aanwezig. U hebt gekozen door te incarneren op deze planeet om een bepaalde stroming, een bepaalde ontwikkeling door te maken. Deze ontwikkeling is gericht op het licht. Wat voor u licht is kan voor een ander deel van de schepping duister zijn en omgekeerd. Wat voor anderen duister is in uw ogen, kan voor hen licht zijn.

En zo is de ganse kosmos opgebouwd. Maar je behoort tot een bepaalde evolutie, tot een bepaalde richting. Zo goed het duister als het licht zullen steeds in evenwicht zijn.

En wanneer je op het einde van de rit, de rit van het bestaan, terugkeert tot de bron, dan zul je opmerken dat daar geen licht of duister is, daar is alleen maar “Het, het Zijn, het bestaan.”

Het is “De Vader, de bron”

Ik geef u de raad: tracht dit voorlopig gewoon te aanvaarden zonder dat je dat gaat proberen te analyseren. Want dan ga je het volgende doen, zoals het verhaaltje bestaat van het kleine kind dat met een schelpje de zee wou leegscheppen.

Die taak is in principe onmogelijk. Het is belangrijk dat je dat begrijpt, maar je hebt gelijk, in de kosmos zal er altijd een evenwicht zijn. Simpel uitgedrukt zou je kunnen zeggen: Wanneer je een zware catastrofe hebt zoals in Azië, dan denken velen onder jullie: dat is zeer duister, negatief. De waarheid is anders. Want dankzij deze catastrofe die als apocalyptisch wordt ervaren, zijn er zeer veel nieuwe mogelijkheden ontstaan, zijn zeer veel mensen uit hun lijden verlost en kunnen zij nieuwe wegen bewandelen. Dankzij dat kan de natuur nieuwe evenwichten herstellen. Maar je ziet de ellende van uw medemens, de tijdelijke vernietiging van de natuur en dan zeg je: dat is voor mij niet aanvaardbaar. En toch, besef dat de Vader dit volledig heeft toegelaten juist omdat het in die Goddelijkheid een evenwicht is.

Een ander voorbeeld: Wanneer deze zomer weer grote branden zullen woeden, kan je zeggen: hoe erg is dit, al die dieren, die bomen. Toch is dit voor de aarde dikwijls een gevoel zoals jij een douche neemt wanneer het warm is. Zo is zo’n brand voor de aarde dikwijls een opluchting en zorgt ervoor dat de nieuwe evenwichten kunnen ontplooien.

Niets gebeurt in de kosmos, in de schepping dat niet zinvol is. Zelfs niet 2000 jaar vissen die gekenmerkt zijn door 2000 jaar moord en brand, daar alles wat trachtte het licht naar voor te brengen, werd vernietigd. Toch is dit in de totaliteit zeer belangrijk geweest.

Maar nu krijg je voor de mens een totaal ander evenwicht. Voor de nieuwe mens is er een gouden periode aan het aanbreken waarin hij geestelijk sterk kan evolueren, werkelijk kan opgaan in het licht.

Stel u even voor dat u de kans krijgt het licht in zijn zuiverste vorm te aanschouwen, wat zou u zien? Pure duisternis. Want het licht is zo sterk dat het niet verdraagbaar is.

Mensen die een goede ingesteldheid hebben, zullen wel op de juiste plek terechtkomen, de mogelijkheden krijgen om het te doen?

 

Wanneer je zelf zoekende bent en je stelt je open dan zal dat zeker gebeuren. Het probleem is meestal dat een mens zoekende is, maar dat hij aan dat zoeken bepaalde eisen stelt. Daardoor creëer je een barrière.

Maar op het ogenblik dat de mens zegt: Ik ga ervoor, wat het mij ook kost. Dan zal hij vinden wat voor hem nodig is. En wij, van onze zijde, een mens die zo zoekt, zullen wij zoveel mogelijk trachten te helpen. Maar je moet openstaan voor de signalen. Dan zul je steeds de juiste mensen tegenkomen.

Maar mensen zoeken zogezegd en dan komen ze iemand tegen die hen kan helpen, maar hij heeft niet het juiste pak aan, de juiste huidskleur en men wil niet luisteren. Men denkt: dat kan voor mij de juiste weg niet zijn. Maar, als je vanuit de grond van uw hart de juiste weg zoekt, dan zul je steeds de juiste wegwijzers zien staan.

Ik heb het gevoel dat ik het goed doe. Maar door met deze groep te gaan werken heb ik het gevoel dat ik er een andere levenswijze moet op nahouden dan wat ik nu doe, terwijl ik er op het moment gelukkig mee ben en er voldoening in vind. Gaat mijn levenswijze veranderen? Wanneer je een boek kunt lezen, in het Nederlands, dan kun je je daar gelukkig mee voelen.

Je leert een tweede taal bv. Frans. Ga je minder gelukkig zijn wanneer je een frans boek kunt lezen? Het is niet omdat je de zaken bijleert, meerwaarde creëert dat hetgeen nu in uw leven waarde heeft zal wegvallen. Het kan juist zijn zoals bij een diamant dat wanneer er facetten bijgeslepen worden hij nog meer schittert.

 • Het kan een verrijking zijn?

Ja, zeker. De stoffelijke mens is bang om los te laten.

U voelt zich op het ogenblik gelukkig in uw materiële wereld maar u ziet die materiële wereld onzeker worden. U ziet zaken rondom u afbrokkelen en u hebt er geen vat op. Dat is de ene kant. De andere kant: u ontwikkelt, u zult ook die materiële wereld zien afbrokkelen maar door het feit dat u het kunt benaderen vanuit een andere optiek heb je meer mogelijkheden om te doorleven van wat daar gebeurt. Waar je in het eerste geval het ook moet doormaken maar angst zult hebben. En vanuit die angst zeer dikwijls totaal verkeerde beslissingen neemt.

Wanneer een mens op drijfzand komt, dan kan je twee zaken hebben: ofwel slaat hij in paniek en wordt hij door het drijfzand naar onder getrokken en sterft. Ofwel legt hij zich plat op dat zand en met langzame bewegingen komt hij ervan af.

Waar de ene persoon in zijn paniek, de natuurwet over het hoofd ziet en meegezogen wordt, kun je vergelijken met de persoon die aan de materie wilt vasthouden, ziet dat de materie afbrokkelt, dat de verhoudingen veranderen, maar dat oude wil behouden. Hij wordt steeds dieper in het zand gezogen. De andere persoon legt zich erbij neer en met een zachte zwembeweging kan hij vaste aarde onder zijn voeten krijgen.

 • Op het ogenblik ervaar ik vanuit de maatschappij nog geen echt negatieve dingen.

Is de lucht die u inademt zo gezond? Het voedsel is dat zo gezond?

U leeft op het ogenblik nog in een illusiewereld. U maakt zichzelf wijs dat het allemaal nog goed is. Maar je moet er rekening mee houden dat de lucht die je inademt niet de juiste lucht meer zal zijn. Dat het voedsel niet meer het ideale zal zijn. Dit zijn zaken die zich, op een heel korte tijd kunnen voordoen. Je leeft voor het ogenblik volgens materiële normen, redelijk goed.

Maar zijn die zaken de essentie van uw bestaan? Wat heb je eraan? Heel weinig.

Op het ogenblik dat er iets misgaat, kun je niet verder. Op het ogenblik dat je bij machte bent om in harmonie te zijn met de krachten rondom u en je wordt dan geconfronteerd met een lucht die niet te ademen is, kun je veel meer bereiken. Want dankzij uw harmonie kun je juist ontkomen aan hetgeen waar een ander, in zijn angst aan ten onder gaat.

Maar, wij aan onze zijde hebben veel liever dat u het goed hebt, dat u zich gelukkig voelt, dan dat u problemen hebt. Alleen is het zo, dat voor uw eigen geest, het weinig of niets uitmaakt, dat uw eigen geest in bewustzijn maar verder gaat op het ogenblik dat hij bepaalde confrontaties kan aangaan.

Een mens die geboren wordt, een gans leven leeft zonder enig probleem, dat is voor de geest een verloren leven. Uw geest zal steeds trachten dat lichaam zo te sturen dat het in een situatie komt waar het het meest kan leren.

Vanavond krijg je een mogelijkheid aangeboden om lering op te doen zonder dat je direct op de blaren moet gaan zitten.

Natuurlijk, door hetgeen je leert zal de wereld rondom u anders worden want u wordt ook anders. Maar het is op een manier die misschien de meest juiste is als je wilt gaan voor het licht.

 • Wij hoeven niets te doen om een bepaald niveau te bereiken, boeken te lezen?

U mag boeken lezen, cursussen volgen als u daar gelukkig mee bent. Maar hetgeen in u aanwezig is, wat uw geest in zich draagt, dat is wat de mogelijkheid maakt om binnen zulk geheel iets te realiseren. En wanneer je zegt: Ik heb dat bestudeerd heeft dat een meerwaarde. Maar je zult op bepaalde ogenblikken moeten vaststellen dat veel zaken die je in de stof geleerd hebt in de praktijk niet overeenkomen. En dan kan ook de cursus of het boek dat je gelezen hebt zijn waarde bewijzen door het feit dat je ontdekt: Een boek of een cursus hangt af van de schrijver of de lector maar de echte waarde moet je in jezelf vinden.

U hebt op deze wereld prachtige boeken, neem nu het leven van Jezus met prachtige voorbeelden, het is wel herschreven en verwerkt maar tot daar. U hebt de Veda’s, de werken van Mohamed. Maar wat heeft de mens ervan gemaakt. Het waren in wezen zeer waardevolle geschriften maar de schrijvers hebben ze aangepast.

Kijk wat de katholieke kerk gemaakt heeft van de waarden die gebracht zijn door de Christos. Zo kan je deze waardevolle dingen gaan bekijken en dan moet je terug kunnen gaan naar de bron. Kijk wat ze gedaan hebben? Ze hebben de mens geknecht. Van de grote filosofieën hebben ze compost gemaakt. Maar vanuit dat zal het nieuwe geboren worden.

Het is niet voor niets dat zich in Irak, Iran, de nieuwe leer zich aan het ontplooien is.

De essentie is gelijk in het christendom, het boeddhisme, het hindoeïsme. Het is allemaal dezelfde basis maar het moet opnieuw ontgonnen worden. Dan moet je even vergeten wat de schrijvers ervan gemaakt hebben en kunnen gaan naar hetgeen in je hart leeft.

 • Is de kabbala interessant?

Wanneer de kabbala u aanspreekt, wanneer je daar de harmonie en de éénheid vindt, dan is het perfect. Maar wanneer je de kabbala beschouwt als een boek waar je godennamen in kunt vinden, waar je berekeningen in kunt vinden om zo een weg te vinden naar bewustwording dan zul je niet ver komen. Want de kabbala is eigenlijk een versleuteling van de oude leer die reeds in Atlantis bestond en die, je kunt zeggen, onder een nieuwe verpakking door Jezus 2000 jaar geleden is gebracht. Het is een samenvloeien van oude Hindoeïstische geschriften met oude Egyptische geschriften en die dan onder een Joods gedachtengoed zijn samengebracht en opgebouwd. Vele mensen denken dat de kabbala enkel en alleen behoort tot het Jodendom, niets is minder waar, maar de Joden zijn het wel gaan gebruiken om van daaruit een geestelijke structuur en een geestelijke ontwikkeling op te bouwen.

Het is ook niet voor niets dat men bv. in de joodse studie bepaalt dat men een zekere leeftijd moet hebben om de kabbala te mogen bestuderen.

Maar nogmaals, wanneer u aanvoelt: ik voel mij daar in harmonie mee, het geeft mij een goed gevoel, ik voel een meerwaarde naar de medemens toe, waarom zou je het dan niet doen?

image_pdf