Vragenavond: 1984-06

image_pdf

29 juni 1984

Ook nu moet ik beginnen met de mededeling dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na. Het is vanavond: vragenavond. En dus zullen wij maar meteen overgaan naar de eerste vraag.

 • Indien iemand die rechtshandig dacht te zijn, op latere leeftijd bemerkt linkshandig te zijn, heeft het dan nog zin alsnog links te leren schrijven?

Dat zal men zelf moeten uitmaken. Ik meen dat de mens in aanleg ambidextrous is, dus beiden handen even goed zou kunnen gebruiken. De cultuur echter veroorzaakt vooroordelen. Het rechterhandje is lange tijd het “mooie handje” geweest. Bij de Arabieren bv. mag men wel met de rechterhand eten, naar niet met de linker, die voor tegenovergestelde doeleinden gereserveerd blijft.

Het rechts-zijn is gemeenlijk dus een mede of voornamelijk door de cultuurbepaalde training en vorming. Men kan in feite beide handen voor alles leren gebruiken. Zou men op latere leeftijd een voorkeur voor en grotere mogelijkheden met de linkerhand ontdekken, zo lijkt het mij overdreven, links te willen leren schrijven wanneer men dit rechts zonder moeite reeds kan doen; indien u er prijs op stelt twee verschillende handschriften te bezitten, kunt u het natuurlijk altijd nog leren.

 • Bij welke kwalen acht u hypnose aan te bevelen?

Hypnose is aan te bevelen voor alle zaken die samenhangen met het zenuwstelsel. Bij andere kwalen kan de hypnose soms worden toegepast om de pijn te doen afnemen of een gevoel van genezing te geven. Voor het genezen van lichamelijke kwalen kun je met hypnose verder niet veel bereiken. Wel kan zij gebruikt worden om verdovingen tot stand te brengen. Bij vatbare sujetten kan zij zelfs de narcose vervangen daar de gegeven suggestie alle pijngevoelens doet onderdrukken.

Wie bij het behandelen van kwalen hypnose wil gebruiken en daarmee goede resultaten wenst te behalen, zal er goed aan doen bij elk ziektebeeld na te gaan, in hoeverre psychische belasting, psychosen e.d. hierbij mede een rol spelen. Bij vele ziektebeelden stuiten wij immers op niet slechts somatische, maar ook psychische symptomen. Deze laatste kan men met hypnose gemeenlijk redelijk goed onderdrukken en daarna door suggesties bestrijden. Neemt men de psychische onrust – mede bron — weg, dan zal de kwaal van de soma gemakkelijker te behandelen zijn.

 • Heeft berglucht een psychisch genezende inwerking? Zo ja, voor welke gevallen is deze omgeving aan te beleven en voor hoelang?

Over een hoelang is algemeen geen zinnig woord te zeggen, daar dit sterk afhangt van de patiënt en diens kwaal.

Op zich werkt berglucht niet genezend, ofschoon zij vaak zuiverder is dan de lucht die men bv. in steden inademt. Berglucht is wat ijler, maar bezit één ding dat men in lagere landen niet zo vindt: Er is veel meer straling. Per ademhaling komen dan ook in verhouding veel meer geïoniseerde deeltjes binnen.

Verblijf in de bergen is dan ook gemeenlijk goed voor aandoeningen van de ademhalingswegen, – daarnaast voor sommige reumatische aandoeningen. Ook waar aansterken noodzakelijk is, zijn er enkele voordelen: de mens neemt om het oosters uit te drukken hier meer prana op en verwerft zo gemeenlijk een harmonischer levenskrachtpatroon,

De aanwezigheid van meer ozon in de ademlucht kan eveneens bijdragen tot een sneller en beter genezen van bepaalde longkwalen, maar ook voor zaken als migraine, mits deze geen zuiver stoffelijke afwijking als oorzaak heeft.

 • Ongeveer 20 jaar geleden namen westerlingen een indiaans geneesmiddel over: de zgn. taheebo thee getrokken uit de bast van de rode Lapacho en de Lapacho morado. De Inca’s gebruikten dit reeds. Het zou een wondermiddel tegen kanker zijn en met veel succes in Brazilië worden toegepast.

Deze indiaanse medicijn is in feite voornamelijk bloedzuiverend en zal dus in vele gevallen zelfs bij beginnende kanker, de genezingskans doen toenemen. De weerstand van het lichaam wordt dus groter. Het Westen heeft indertijd eigen oplossingen gebruikt. Zo gold lange tijd voor onreinheden van het bloed – waaronder ook beginnende kanker – brandnetelthee als goed middel. Ook dit werkt voornamelijk bloedzuiverend.

 • Er is ook nog een plantaardig middel in omloop, getrokken uit de mistletoe. Kent u dit?

Het is mij bekend. Bij het gebruik hiervan zitten wij echter wel aan de rand van de zgn. mystieke genezingen. Toch bevat het middel enkele actieve stoffen. Vandaar waarschijnlijk dat Paracelsus dit recept voor bepaalde ziekten eveneens gebruikte. Toch ben ik persoonlijk van mening dat hier niet kan worden gesproken over een zelf actief geneesmiddel, omdat niet alleen nauwkeurige dosering, maar ook psychische beïnvloeding voor het behalen van redelijke resultaten noodzakelijk zijn. Daarnaast zij opgemerkt dat bij een regelmatig gebruik van dit medicament gedurende langere tijd bij de patiënt werkelijkheidsvervreemding kan optreden.

 • Er worden vanuit gene zijde pogingen gedaan tot het ontkrachten van machtige negatieve invloeden in onze wereld, door reorganisatie van geestelijke stromingen. Hoe werkt dit en wat kunnen wij daaraan bijdragen?

Een vraag als deze mag ik slechts beperkt beantwoorden. Om het verder eenvoudig te stellen: Op het ogenblik is een te groot deel van de mensenwereld voornamelijk negatief ingesteld. Oorzaak: een te zeer beheerst worden door bezit-denkbeelden en recht-gedachten.

Daar tegenover blijkt men zeer weinig begrip voor de werkelijkheid en de noodzaken of mogelijkheden van een bepaalde situatie te bezitten, terwijl er in te geringe mate sprake is van ware menselijkheid en medemenselijkheid.

Ons standpunt: vergroot het begrip voor de werkelijkheid en het gevoel voor ware medemenselijkheid en u zult als vanzelf de negatieve machten afstoten. Zo breng je geestelijk een kleine omwenteling tot stand die zich al snel ook maatschappelijk zal weerkaatsen o.m. door een afname van bezit-verering en bezitsgebondenheid.

 • Oefent men vanuit gene zijde ook invloed uit op geestelijke stromingen om dit te bewerkstelligen?

Men probeert het wel, maar ontmoet daarbij nogal wat moeilijkheden. Stel dat de H. Geest zelf zou doorkomen bij een christelijke gemeenschap; tenzij deze geest alle geliefde dogmata en uitverkiezingen bevestigt, zal deze snel het zwijgen worden opgelegd of een duivelse origine worden verweten. Je kunt godsdiensten en sekten niet zo eenvoudig omvormen. Je kunt echter wel steeds meer mensen duidelijk maken dat het niet gaat om riten, rechten en plichten binnen een religieuze beweging, maar om de innerlijke beleving en levenspraktijk van de werkelijke inhoud van een leer. Op deze wijze zul je uiteindelijk ook een reformatie veroorzaken in geloven, leerstellingen enz. ongeacht de vraag of zij nu Westers, Oosters of van andere origine zijn.

 • Bestaan er in de geest tegenstellingen tussen links en rechts denken, zoals bij ons?

Neen. Er bestaan wel verschillende benaderingen, maar uw links en rechts hebben gemeenlijk ook geheel verschillende doelstellingen. Bij ons komt dit in veel mindere mate voor, tenzij u zou willen zeggen dat degenen die op aarde inwerken vanuit het duister links of rechts zijn. U kunt de aanduiding zelf kiezen.

Bij ons gaat het vooral om de vraag hoe je harmonie tot stand kunt brengen. Deze harmonie wordt daardoor in alle aspecten en vanuit alle mogelijke punten van benadering door ons nagestreefd en uitgewerkt.

Maar ja, wanneer je dit doet door de mensen te wijzen op het feit dat zij bepaalde sociale verantwoordelijkheden en plichten hebben, dan zullen velen uitroepen dat je links bent. Wijst men de mensen op ordening en de daaruit voortvloeiende verplichtingen je taak te vervullen, desnoods zonder een volgens jou aangemeten vergoeding, dan roepen anderen weer, dat je rechts bent.

Toch probeer je dan als geest alleen maar, eenieder duidelijk te maken dat een perfecte samenwerking op harmonische basis voor de mensheid noodzakelijk is, zowel om materieel meer te kunnen bereiken als om een verdere ontplooiing van geestelijk bewustzijn mogelijk te maken.

 • Is er een relatie tussen de Witte Broederschap en de Indiaanse medicijnmannen en zieners van bv. de Hopi en andere indianenstammen die immers steeds weer verzet plegen tegen de aantasting van het milieu in de V.S.?

Geen zinnig antwoord is hier mogelijk. Er zullen er ongetwijfeld velen zijn die op welke wijze dan ook middels de geesten van voorvaderen bepaalde harmonieën in de natuur e.d. feitelijk wel samenwerken met de Witte Broederschap.

Of zij dit volbewust doen is mij een grote vraag; of hun streven daardoor kan worden aangepast aan elke variant die de Witte Broederschap op een gegeven ogenblik ontwikkelt, lijkt mij een nog veel grotere vraag.

Een algemeen geldend antwoord lijkt mij dan ook moeilijk te geven. Wel kunnen wij m.i. zeggen: mensen die strijden voor een beter milieu in deze dagen strijden feitelijk ook voor een juistere en grotere onderlinge harmonie in de mensheid.

Van betekenis is dit alleen, wanneer zij steeds bereid blijken te zijn alle consequenties van hun eigen streven voor zich te aanvaarden. Bij de Indianen blijkt dit inderdaad in zeer grote mate het geval te zijn. Bij vele milieuverbeteraars in het Westen zien wij echter, dat zij enerzijds wel het milieu schoner willen hebben, maar anderzijds niet belast willen worden met de kosten, prijsstijgingen en verminderingen van arbeidsgelegenheid, die daaruit voortvloeien. Nog feller dan voor het behoud van natuurlijke evenwichten vechten zij gemeenlijk tegen de verstoringen van eigen inkomensverhoudingen, die gemeenlijk met een gevolg geven aan hun eisen gepaard gaan.

 • Wat denkt u van de voorspellingen van grote milieurampen e.d. aan het einde van deze eeuw zoals voorspeld door Edgar Cayce en de Hopi-profeten? Vinden dergelijke rampen alleen plaats in de V.S. of ook in Europa?

Er voltrekken zich inderdaad wijzigingen in het milieu die op korte termijn vergaande aanpassingen van levensvormen en leefwijze vereisen. Daarnaast zijn enkele grotere natuurrampen eveneens te verwachten. Maar dit alles zal zich zeker niet alleen beperken tot de USA.

Of de rampen die omvang hebben die de interpretatoren van Cayce en ander profeten tot Nostradamus toe menen te moeten veronderstellen, betwijfel ik echter zeer. Wat de natuurrampen betreft, deze schijnen vooral samen te hangen met toenemende spanningen op breuklijnen in de aardschotsen.

Voorbeeld: zware bevingen, uitgaande van San Fernando Valley en doorwerkende naar het noorden tot Vancouver of zelfs Nome. De verschuiving die hier dan plaats vindt, heeft tot resultaat dat elders nieuwe spanningen ontstaan. Korte tijd nadien zal er dan o.m. sprake zijn van vulkanische werkingen, zeebevingen in het gebied van de Stille Oceaan.

Naar de andere kant werken de spanningen door via Midden-Amerika naar het Caraïbisch gebied, vandaar via de Atlantische Oceaan naar het middellandse zeegebied en grenzende contreien: Italië, Joegoslavië, Griekenland, Turkije en eventueel verder tot in Afrika en Pakistan toe.

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat er op aarde nimmer sprake kan zijn van een nationaal beperkt gebeuren van grotere omvang. Dit zal nooit het geval kunnen zijn,

Natuur en milieurampen kunnen ergens beginnen, dat is waar. Maar stel eens, dat in een bepaald gebied een temperatuursverhoging ontstaat. Deze zal de gehele atmosfeer beïnvloeden en eventueel kunnen voeren tot bv. een verder afsmelten van de poolkappen. Een stijging van het zeepeil met meerdere decimeters zelfs hoe gering ook in vergelijking tot de mogelijke verhoging met meerdere meters – zou voor vele kustgebieden en eilanden over de gehele wereld een grote verandering en kans op vele rampen betekenen. Ook zou een grotere hoeveelheid water in de wereldzeeën bijdragen tot een peilverhoging die vooral rond de evenaar groot wordt en daar de kans op het optreden van stormvloeden, vloedgolven e.d. sterk doet toenemen. Wat gelden mag als voorbeeld voor de wijze, waarop elke ramp van grotere omvang in feite de gehele wereld mede beïnvloedt.

In milieu en natuur zal altijd alles het geheel beïnvloeden. Maar dat er rampen ontstaan van een omvang dat bv. Atlantis weer naar boven komt, terwijl grote delen van Europa en Amerika onder de waterspiegel verdwijnen, lijkt mij uitermate onwaarschijnlijk. Ik heb daarvoor, evenmin als voor een ondergang door bv. bijtende, zure regens, geen enkele aanduiding gevonden.

 • Wat is de toekomstige relatie tussen China en Tibet? Leven er nog meesters in Tibet, zo ja, wat doen zij?

Ingewijden of meesters lijkt mij wat te veel gezegd, maar er leven in Tibet nog een aantal monniken met meer dan normale paranormale vermogens. Enkelen van hen zijn op het ogenblik ingeschakeld bij de opkomende Chinese toeristenindustrie – het kost u veel – maar u kunt werkende tempels en levende kloosters bezoeken. Ook enkele zeer afgelegen kloosters worden met rust gelaten. Hier vindt u voornamelijk oudere monniken. Onder hen “De 3 wijzen van de wilgen” en “De zeven blinden”. Er zijn er meer. Hun orakels worden nog verbreid, zij hebben nog onder het volk reputatie.

De belangrijkste schatten en meesters uit Tibet en zelfs uit aangrenzende gebieden als bv. Nepal zijn sinds langere tijd naar elders vertrokken. Zo ook meesters die in Tibet geen mogelijkheid of reden meer hebben tot werken. Ik zou u de plaatsen kunnen noemen, maar dit is mij nu niet toegestaan.

Wat de toekomstige relatie tussen China en Tibet betreft deze blijft ongeveer zoals deze nu is. Men streeft naar een langzame integratie van Tibet. Zeker nu men de bevolking weer wat meer vrijheid geeft eigen aard en geloof te uiten, lijkt deze poging te slagen. Ook al is het geen begrip of menslievendheid van de Chinezen die deze gedragsverandering veroorzaakt, maar eerder het denkbeeld dat men van Tibet een zeer rendabele Chinese versie van Marken en Volendam kan maken.

Gelijktijdig begint men steeds duidelijker te beseffen dat men, evenmin als de Mongolen, de Tibetanen geheel kan opnemen in een chinees denken dat in feite voornamelijk vanuit de kustprovincies beheerst en verbreid wordt. In de eerste tijd zal vooral sprake zijn van wederkerige duiding, gepaard gaande met toename van welvaart voor een groot deel van de Tibetanen. Daarna een toenemend wederkerig begrip, waardoor de chinezen zekere Tibetaanse elementen in hun eigen cultuur gaan onderbrengen.

 • Zal het boeddhisme of het taoïsme herleven in China?

Het taoïsme behoeft in feite niet te herleven, zeker niet nu de voornaamste leermeesters en filosofen weer worden erkend en hun werken – vaak in nieuwe, enigszins aangepaste edities – weer voor iedereen verkrijgbaar zijn. Onder de bevolking komt onofficieel ook het geloof aan en werken met bepaalde vormen van taoïstische magie weer in zwang.

Wat de boeddhisten betreft? Er is nu sprake van enige vrijheid van godsdienst. Toch worden boeddhisten met enige achterdocht behandeld, omdat zij in vele gevallen te strijdvaardig optreden. Evenals de christelijke gemeenschappen kan worden gesteld dat zij tot op zekere hoogte geduld worden, maar dat bv. missionering wordt belemmerd. In tegenstelling tot het taoïsme kan op medewerking van autoriteiten niet gerekend worden. Daardoor zal de invloed van deze godsdiensten m.i. nog langere tijd zeer beperkt blijven.

 • Is het u bekend dat vanuit de geest de raad is gegeven gewoon de doden te begraven zoals God dit van het begin af heeft gewild?

Het is mij bekend dat bepaalde entiteiten op aarde – gemeenlijk doorkomende en verder in zomerland vertoevende – deze raad geven. Dit op grond van hun vroeger geloof, vroegere vooroordelen. Dezen bepalen de entiteiten waarmee zij harmonisch zijn en zo menen zij ten onrechte soms te kunnen spreken “namens alle geesten uit het licht”.

In feite maakt de vraag of begraven of cremeren weinig uit voor de geest tenzij men de nadruk legt op een sneller vrijkomen van het stoffelijke voertuig en bindingen met de aarde. Verbranding, overleveren van dode lichamen aan de vogels of dieren des velds (Tibet) dwingen de overgegane entiteit ertoe, eigen nieuwe status eerder te erkennen.

Het voordeel is dan, dat het lichaam zo snel zijn vorm verliest, dat identificatie daarmee niet meer doenlijk is en dus het feit van doodzijn eerder moet worden aanvaard. Maar dit voordeel zien dergelijke entiteiten gemeenlijk liever over het hoofd, zij leggen liever de nadruk op de grote kwelling die een dergelijke procedure kan betekenen voor degenen die haar ondergaan. Wat deels waar kan zijn, maar lang niet altijd is: wanneer je je jas in de vuilverbranding gooit terwijl je er nog inzit, is het pijnlijk, maar wanneer je op een afstand staat en weet, dat het alleen maar een oude jas is, kan het je niet deren.

 • Degene die dit zegt, stelt afkomstig te zijn uit de vijfde lichte sfeer.

Iemand die voor zich een dergelijke aanduiding gebruikt, maakt alleen hiermee reeds duidelijk nog gebonden te zijn aan menselijke voorstellingen, indelingen en interpretaties. Een dergelijke indeling bestaat in de geest niet werkelijk, maar wordt door mensen wel vaak gehanteerd om verschillen in ontwikkeling, hoogheid, macht, grootheid aan te duiden. Onthoud daarbij het volgende: iemand die u komt vertellen dat hij hoog, belangrijk, ingewijd e.d. is, zal dit gemeenlijk niet zijn.

 • Hoeveel tijd moet na de dood verlopen voor een crematie zonder pijnlijke gevolgen? Vanuit de geest zou zijn gesteld: minimaal 10 dagen. D.w.z.: eerst bij het begin van de ontbinding.

Het laatste is juist. Maar het begin van ontbinding vindt over het algemeen reeds eerder plaats. Bij het gemiddelde verloop in uw klimaat voor lichamen die niet in koeling of anderszins conserverend bewaard worden, zal ontbinding in 3 à 4 dagen optreden.

In tropische gebieden kan het zelfs sneller gebeuren en zal ontbinding gemiddeld rond 14 uren na de dood optreden. De tijd die hiervoor staat is overigens ook nog sterk afhankelijk van andere omstandigheden. Sommige ziekten en meer chronische ziektebeelden hebben als gevolg dat na de dood het lichaam veel sneller zal ontbinden dan normaal. Wat erop neerkomt, dat zonder kwelling voor de geest e.d. de verbranding eerder dan na de gestelde termijn plaats zal kunnen vinden.

 • Hoe zit het dan met mensen die van nature mummificeren?

Dit is van zeer bijzondere voorwaarden afhankelijk. Gebeurt het, dan is het aan de ene kant wel leuk: het lichaam kan je dienen als een basis, als een soort buitenhuisje op aarde. Aan de andere kant zit je er wel aan vast en betaal je, door de lasten van de verbondenheid die dan gemeenlijk langere tijd met het lichaam blijft bestaan, een soort emotionele belasting die vaak moeilijk op te brengen blijkt. Het is zeker niet alleen naar een voordeel.

 • Hoeveel dagen houden de Hindoes aan bij crematie na de dood?

Geen redelijk algemeen antwoord mogelijk. Er zijn heel wat verschillende sekten en denkwijzen met hun eigen regels. De duur dat het lichaam wordt bewaard, loopt uiteen van meer dan een jaar; men wacht dan met de verbranding op de astrologisch juiste sterrenstand, tot een verbranding die – indien de middelen aanwezig zijn – reeds tussen de 3 en 10 dagen na de dood plaats zal vinden. Enkele groepen die deze tijd normaal aanhouden, kennen echter de behoefte, aan de oevers van de Ganges verbrand te worden en dan asse en resten in deze rivier te doen werpen. Dan zal de gemiddelde duur liggen tussen de 4 en de 8 weken.

 • Wat is vanuit uw standpunt dementie? Is het bewustzijn dan nog aanwezig? Nog intact?

Het bewustzijn blijft voor ons geheel hetzelfde. Dit is vanuit ons standpunt immers geestelijk. Datgene waarmee dit bewustzijn op aarde normaal zou moeten worden uitgedrukt, vertoont echter een aantal kortsluitingen. De uiting en het mentale reageren vertonen dan een soort loop, als een bandje dat steeds weer hetzelfde herhaalt. Inkomende signalen kunnen dan gemeenlijk niet of niet meer voldoende worden geregistreerd en verwerkt en zo dit al het geval is, worden zij alleen tegenover vaststaande sterke herinneringsbeelden afgewogen. Deze herinneringsbeelden worden bovendien bij de meeste reacties gehanteerd als vervanging voor het werkelijkheidsbeeld dat anderen hebben.

Vanuit ons standpunt is dementie dus alleen maar een verschijnsel waardoor werkelijkheidservaring wordt beperkt op aarde en in verband met de aarde. Maar wij beseffen dat het voor mensen een zeer onaangenaam verschijnsel is en voor degene die daaraan leidt een terugkeer betekent naar een grote afhankelijkheid van anderen,

daar men niet meer in staat is goed te reageren op signalen uit de wereld en in vele gevallen ook eigen lichamelijke functies niet meer beheerst. Nogmaals: pijnlijk voor degenen die er mee geconfronteerd worden en zo nu en dan bij oplevend besef, ook zeer pijnlijk voor degenen die in deze toestand geraken. Geestelijk is er echter niets aan de hand.

Wanneer u een auto hebt die niet meer trekt of loopt vanwege bv. fouten in de bougies, dan kunt u immers gewoon uitstappen en wachten tot het euvel is gerepareerd. En lijkt u dit niet waarschijnlijk – zoals bij dementie – dan kun je nog uitstappen en de bus nemen. Je blijft jezelf, ook wanneer je voertuig het geheel of deels heeft laten afweten.

 • Begrijpen demente mensen wel iets van hetgeen je zegt of wat ook?

Een algemeen antwoord is niet mogelijk. Deze mensen kunnen over het algemeen wel enige dingen aanvoelen en begrijpen, maar meer complexe zaken kunnen zij niet meer verwerken. De reacties zijn vaak teleurstellend voor anderen, omdat deze mensen nu eenmaal niet meer in staat zijn alles in de termen van het heden te beseffen, maar het voor zich vertalen in associatieve beelden en reacties die betrekking hebben op hun verleden. Voor u is de reactie dan niet juist, niet aangemeten of blijft soms zelfs geheel uit. Dit betekent echter nog niet dat er geen constatering van het signaal heeft plaatsgevonden.

 • Stel: een entiteit plant bij zijn volgende incarnatie ook het ogenblik van geboorte, maar deze wordt door kunstmatige ingrepen aanmerkelijk vervroegd. Bij een geheel andere astrologische situatie zullen belangrijke karaktereigenschappen anders uitvallen dan was voorzien. Betekent dit dat het gekozen levensplan ingrijpend wordt aangetast?

Gesteld dat een geest kiest voor een bepaalde incarnatie. Dan ligt voor die geest de band niet in het ogenblik van geboorte, maar op het ogenblik dat de eerste claim kan worden gelegd op een zich dan splitsende eicel. Karakter, aard, zwakke en sterke punten worden in de eerste plaats bepaald door genetische factoren. Gevoeligheid voor astrologische invloeden wordt bepaald door het punt van beslaglegging en dus niet werkelijk zoals de astrologie aanneemt, door het feitelijke ogenblik van de geboorte, het loskomen van het moederlichaam. In het door u gestelde geval zullen de astrologische beelden die men berekent dus niet geheel juist zijn.

Wanneer het lichaam over bepaalde kwaliteiten dient te beschikken, worden deze ook door vervroegde geboorte dus niet wezenlijk veranderd. Beziet men echter de geboortehoroscoop na enige jaren van leven, dan blijkt gemeenlijk, dat de ascendant van groter belang is voor een juistere interpretatie die rekening houdt met bekende feiten.

Vanuit het standpunt van de betrokken geest zou je dus kunnen stellen: enige kleine afwijkingen zijn dan wel denkbaar, maar eigenlijk is er toch niets aan de hand. Een werkelijk bewust gekozen levensplan blijkt ook onder gestelde omstandigheden niet aantastbaar.

Overigens: invloeden van buitenaf, bv. van zon en planeten, bepalen nooit alleen maar je eigen mogelijkheden en reacties, maar ook de reacties van anderen. En de reactie van anderen op jouw leven en zijn, vormen in een levensplan de meest belangrijke factor, daar zij ervaring en daarmee nieuwe geestelijke mogelijkheden kunnen aandragen.

 • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de volgende bewustzijnstoestanden: De psychose, die de psychiatrie hanteert en de meditatieve bewustzijnsstaat.

Bij de psychose hebben wij te maken met een “ziekelijk” en dus niet beheersbaar verschijnsel. Het is niet mogelijk, deze tendens naar willekeur in of af te schakelen. Bij meditatie zelfs indien deze vergelijkbare innerlijke of interpretatieve belevingen behelst, is dit wel het geval,

Bij psychosen hebben wij te maken met een vertekening van het reactiepatroon, waarbij de reacties gemeenlijk disharmonisch en asymmetrisch zijn. Bij een juiste wijze van mediteren zal het patroon echter altijd harmonisch zijn en zal het geheel van de beleving zowel emotioneel als anderszins symmetrisch zijn. Goede meditatie zal daarom de evenwichtigheid van de persoon versterken, de psychose zal deze – vaak in toenemende mate – verstoren.

Natuurlijk kan iemand die goed mediteert vanuit het standpunt van anderen wel tijdelijk een psychotisch gedrag vertonen. Maar dit komt vaak voor. Wanneer een mens geheel normaal is, zal deze in de ogen van de meeste mensen met wie hij te maken krijgt, abnormaal zijn. De afwijking of psychose ligt in dergelijke gevallen alleen in het oog van de beschouwer.

 • Wie is of was Carlos Castaneda? Zijn de denkwijzen uit zijn boeken geënt op een magische school en zo ja, op welke?

Inderdaad, de achtergrond ligt in een magische school. Het magisch denken van de Inca’s enerzijds en een bezweringsschool die vergelijkbaar is met de leringen van “the Golden Dawn”.

Carlos Castaneda is een pseudoniem. Zijn geboortenaam bv. is Juan enz. Hij heeft een magische opleiding gehad in zijn eigen omgeving en werd door zijn werken enkele malen geconfronteerd door magiërs en denkers van andere richtingen. Hij heeft van hen geleerd. Het geheel van zijn filosofieën enz. is geënt op verzamelbegrippen. Bij de verwerking van het geheel speelt Spaans-Indiaanse traditie een grote rol.

 • Rond 1220 v.Chr. moet zich in de buurt van de Kaspische zee en in de Kaukasus een belangrijker esoterische school bevonden hebben. Kunt u kort beschrijven wat de leringen inhielden en welke trainingen centraal stonden? Worden dergelijke oefeningen ook door de Orde aanbevolen?

Wat het laatste betreft: geen commentaar. U moogt dit zelf uitmaken. Wat het eerste betreft: de school noemt men esoterisch, maar zij was zoals alle dergelijke scholen in die tijd tevens magisch.

De opleiding omvatte dan ook naast allerhande bespiegelingen innerlijke belevingen en oefeningen, onderricht in lezen, schrijven, kennis van kruiden, kennis van het menselijke lichaam, ontwikkeling van paranormale kwaliteiten. Lessen omvatten ontwikkeling van vermogen tot hypnose, helderziendheid, telepathie en projectie.

De kern van de leer kan in het kort omschreven worden als: wij zijn deel van een geheel. Uit ons besef van het geheel richten wij ons op een enkel deel of verschijnsel daarin. Wij beleven innerlijk het beeld hiervan dan zoals wij ons in verband met de totaliteit ons daarvan een voorstelling kunnen vormen. Wij zelf echter worden gevormd door het geheel en in de aanvaarding van dit door het geheel gevormd en bepaald zijn, kunnen wij de krachten beheersen die niet gebonden zijn, zoals wijzelf aan een door dit geheel bepaalde vaste vorm en patroon.

Alle Goden en krachten die werkzaam zijn op aarde, zijn slechts facetten van de eenheid en kunnen gehanteerd worden door ons wanneer wij hun deelzijn van de eenheid beseffen. Zij worden voor ons dan tot ondergeschikte factoren die wij kunnen gebruiken om onszelf beter te kennen of onze projecties juister in onze wereld te richten. Welke sterk verkorte versie hopelijk voldoende is.

 • Is het juist dat degenen die wij gekend hebben als Plato, een meester was van het gele of witte licht? Is deze entiteit nog vaker op aarde geïncarneerd?

Zo platonisch als u veronderstelt is men in het witte en gele licht nu ook weer niet. Om het geheel juist te zeggen: Plato was een incarnatie van een kracht die streefde in het blauwe licht en is later overgegaan tot de werkingen van het zilveren licht.

Zover mij bekend heeft hij na zijn verschijnen als Plato nog twee incarnaties doorgemaakt en zal waarschijnlijk niet meer als mens incarneren.

 • Vele oefeningen die de Orde geeft, zijn gebaseerd op visualisaties. Wat te doen voor mensen die absoluut geen visualisatievermogen hebben?

Dat is eenvoudig genoeg: Een mens denkt over het algemeen in woorden. Woord-denken is althans de meest algemene vorm van bewust denken. Kunt u moeilijk of niet visualiseren, bouw uzelf dan een woordomschrijving op die zoveel mogelijk en tot in detai1s de voorstellingen behelst die u anders zou visualiseren. Door de zo’n geconcentreerd beleefde omschrijving voor uzelf te herhalen, bereikt u hetzelfde effect als de visualisatie.

 • Hoe werkt trance-dansen?

Dansen in trance berust op het volgende: ritme van beweging plus gelijktijdig in het ik gehanteerde denkbeelden veroorzaken een ontrukt worden aan de omgeving. De bewegingen worden een automatisme dat echter gelijktijdig een uitbeelding van de gedachten inhoudt. Een goed voorbeeld van de wijze waarop men dit in de praktijk brengt was – al mag het openbaar naar ik meen niet meer vertoond worden – het dansen van de derwisjen, zoals dit o.m. in Turkije voorkomt. Hier wordt een kosmisch patroon uitgebeeld compleet met de kosmische draaiingen, wentelingen. In het steeds sneller pirouetteren worden bovendien de levensgang van de mens mede betrokken. De “grafzerk”, zijnde de hoge vilten hoed, maakt duidelijk dat de levenden dood zijn, maar dat de doden leven in het kosmische patroon. Door meditatie plus de bewegingen ontstaat bij de deelnemers een toestand van ontruktheid waarbij in hen visioenen kunnen optreden en in hun besef aanmerkelijke wijzigingen t.a.v. de norm ondergaat.

 • Hoe kan een entiteit in sterk beweeglijke activiteit een mens oversluieren?

Oversluiering betekent alleen dat een entiteit met zijn eigen krachten plus gedachtenwezen uw aura dermate omringt of zelfs doordringt dat hierdoor uw eigen gedachten en eventuele bewegingen kunnen worden beïnvloed. Het doel waarmee dit geschiedt, kan bepalend zijn voor de effecten die ontstaan, niet de stoffelijke bewegingen, maar de toestand van de aura is mogelijk voor de ander bepalend. Bewegingen in de stof kunnen echter gevoelswereld en denken beïnvloeden en daarmee ook de ontvankelijkheid van de aura voor beïnvloedingen.

Bewegingen zijn dus niet bepalend voor of hinderlijk voor het ontstaan van oversluiering en eventueel de ontwikkeling hiervan tot een toestand van trance. Zal men zich in de bewegingen echter steeds weer afstemmen op een openstellen voor bepaalde entiteiten, dan bevordert dit een conditie waarbij men – ook in rust – voor trance-contacten eerder open zal staan. Bewegingen en oversluiering kunnen dus voeren tot trance, maar dit is geen zekerheid.

Wat uittredingen betreft: zolang er alleen maar sprake is van een oversluiering zal van uittreding geen sprake zijn, De uittreding kan eerst ontstaan wanneer afstemming en afscherming zodanig in overeenstemming komen met kernwaarden in uw eigen wezen dat u hierdoor in staat bent te reageren op alle impulsen die een verlenging van het zilveren koord ten gevolge hebben. Zelfs dan heeft u vooral in het begin altijd nog een “God” nodig: iemand die u helpt een bepaalde wereld te betreden, gemeenlijk is dat iemand anders dan degene die u afschermt.

 • Wat bepaalt of een medium tijdens trance uittreedt dan wel de persoonlijkheid door de beslagnemende entiteit wordt onderdrukt?

Bij trance-contacten wordt de eigen persoonlijkheid van het medium altijd grotendeels onderdrukt. De lichamelijke mogelijkheden en de geheugen-inhouden zullen echter altijd gebruikt worden. Deze worden gemanipuleerd. Gedachten en herinneringsinhouden worden gebruikt en gemanipuleerd tot ongebruikelijke patronen om zo als middel tot weergave van de beslag nemende persoonlijkheid en diens boodschappen te kunnen dienen.

Het vermogen tot uittreden kan bepaald worden door de training, wens en mogelijkheden van het medium zelf, dat dan beheerst en redelijk vrij dient te zijn. Een medium dat niet getraind en beheerst is, zal veel vaker onderdrukt worden en zo het geheel als van een afstand meemaken, daarbij echter niet in staat zijnde tot een ingrijpen. Op het ogenblik dat een volledige harmonie is ontstaan tussen in beslag nemende geesten en medium, zelfs wanneer het in feite gaat om variaties tussen half trance en vol trance, is het mogelijk dat het eigen bewustzijn dankzij de entiteiten naar andere punten wordt verplaatst. Deze kunnen zowel in geestelijke werelden als elders in eigen wereld. De uittreding is in dergelijke gevallen iets dat door de beslag nemende entiteiten wordt bevorderd en vaak geleid, omdat zij hierdoor een onbelemmerd doorkomen en uitdrukken van hun eigen persoonlijkheid en wens vereenvoudigen.

Een persoon die getraind is in uittreden zal, op het ogenblik dat een voldoende geestelijke bescherming wordt ervaren, dan wel een oversluiering of omhulling van eigen voertuig heeft plaats gevonden, zich bij voorkeur projecteren naar de werelden of sferen waar men ook in andere omstandigheden hetzij werkzaam is, dan wel zich pleegt te ontspannen.

Is er dus sprake van één van de omschreven condities, dan hebt u te maken met een medium dat vaak of zelfs als regel uittreedt tijdens trancetoestanden van welke aard dan ook.

Dit was dan de laatste vraag die ik voor u behandel.

Ik hoop dat ik uw vragen redelijk heb beantwoord. Er zijn echter vragen waarop wij niet mogen en kunnen ingaan. Wanneer wij u gaan vertellen op uw vraag, dat hier meester zus op aarde woont en daar meester zo, dan is de mogelijkheid zeer groot dat wij handelen tegen de wensen en belangen van de genoemden. Voor onszelf is het al evenmin aanvaardbaar omdat de mogelijkheid dan groot wordt dat wij steeds weer de vraag krijgen of wij even een adreslijst van meesters willen doorgeven. Iets wat zinloos en onnuttig is.

Een meester zal op aarde leven in dat deel van de wereld waar deze zich volgens taak en wezen het beste en nuttigste kan manifesteren. Elke meester zal zich bovendien op een voor hem geheel eigen wijze manifesteren en bewust een doel nastreven. Een meester zal zich alleen dan en daar aan anderen te kennen geven waar hij kan aannemen dat zij in staat zijn, zijn wezen enigszins te begrijpen en gelijktijdig tot de vervulling van de door hem aanvaarde taak kunnen bijdragen. Wat naar ik hoop een voldoende verklaring is voor mijn: “geen commentaar”.

Tweede deel

Aan mij de eer om in dit tweede gedeelte, zo goed mij mogelijk is, uw vragen verder te beantwoorden. Laat ons verder gaan op het punt waar mijn voorganger moest eindigen, de eerste vraag a.u.b.

 • Hoe kun je het beste beheersing over je emoties verkrijgen? Zijn concentratieoefeningen hierbij goede hulpmiddelen?

Meesterschap over emoties kan het beste verkregen worden wanneer men leert afstand te nemen van zichzelf. Probeer, wanneer u emotioneel bent of reageert, even als van buitenaf uw eigen reacties en gedragingen gade te slaan. Eventueel compleet met een beeld van hetgeen u in de ogen van anderen op het ogenblik bent, doet enz. Hierdoor leert u beseffen in hoeverre een beheerst zijn door de emotie onaanvaardbaar is en op welke wijze u de uiting daarvan meer aanvaardbaar kunt maken voor uzelf en anderen.

Toch moet je emoties niet geheel willen overheersen of zelfs onderdrukken. Zij zijn deel van je leven. Wel moet je leren de emoties beter aan te wenden en te hanteren.

Concentratie en meditatie kunnen bijdragen tot een juister begrip en grotere zelfdiscipline, maar het allerbelangrijkste is toch wel dat u in uzelf een positief beeld opbouwt waarin elke emotie kan worden ingevoegd, zodat elke emotie voor u zowel stoffelijk als geestelijk hoofdzakelijk als positief beleefd kan worden.

 • Kunt u een voorbeeld geven?

Ik zal een van de vaak gebruikte voorbeelden herhalen: Wanneer je een spanning van woede in jezelf voelt, moet je beseffen dat het weinig zin heeft deze onbeheerst op mensen uit te leven. Maar wanneer je toevallig bv. hout te hakken hebt, beschik je wel over extra energie waardoor de bijl verder doorbijt dan normaal per slag. U reageert zo de spanning af en kunt de emotie later meer beheerst gebruiken tot een verbetering van begrip, relatie e.d.

 • Is het mogelijk emotie te onderdrukken door relativering?

Je onderdrukt een emotie niet werkelijk door de oorzaak van haar bestaan en de betekenis van gebeuren of eigen beleven te relativeren. Wel helpt relativeren je, afstand te nemen. De emotie blijft dan echter normaal aanwezig, alleen het gedachtebeeld wordt meer rationeel en kan eventuele reacties bijsturen. Met relativering kun je dus alleen bereiken dat de emotie in haar uiting gemakkelijker beheersbaar wordt, maar u kunt deze gelukkig op deze wijze niet geheel wegwerken. Emotie is belangrijk omdat zij in zekere zin een draaggolf of voertuig vormt voor die delen van het menselijk bewustzijn en beleven die worden overgedragen naar de geest.

 • Seksualiteit is volgens vele groepen van het hoogste belang voor een harmonisch leven. Toch bestaan er magische oefeningen waarbij weer onthouding van het grootste belang is, zelfs wel voor 3 maanden. Welke oefeningen zijn dit? Kunt u een praktisch voorbeeld geven?

Onthouding, niet alleen van seksuele contacten maar ook van vele andere stoffelijke zaken, heeft tot doel: a. De concentratie te verhogen. b. Spanningen in de persoon zodanig op te voeren dat hierdoor het geheel van wil en zijn op een bepaald onderwerp beter en vollediger gericht kunnen worden.

U stelt dat voor bepaalde magische oefeningen 3 maanden onthouding belangrijk is. Deze tijd is echter variabel. Voorbeeld: voor kleinere bezweringen zal men zich gemeenlijk niet langer dan 3 tot 7 dagen onthouden en reinigen. Voor zeer belangrijke en gevaarlijke of grote magische ingrepen kan de tijd van voorbereiding, inclusief de onthouding en reinigingsprocedures, echter uitlopen tot zelfs een jaar of langer. Er bestaat dus geen vaste tijdspanne voor onthoudingen. Deze is afhankelijk van je eigen toestand, hetgeen je tot stand wilt brengen, de krachten waarmee je wilt werken en de harmonieën die voor jou eventueel belangrijk zullen zijn.

Het is bekend dat bepaalde toestanden en krachten zowel via seksualiteit en seksuele riten als door onthoudingen bereikbaar zijn. Daar echter bij vele mensen door onthouding een grotere en meer gerichte concentratie verkregen kan worden, zal de magiër gemeenlijk daaraan de voorkeur geven.

 • Fantasie-oefeningen, meditatie en contemplatie van eigen ik verhogen je eigen geestelijke afstemming periodiek. Hoe komt deze verhoging tot stand? Stel, iemand is afgestemd op Laag-Zomerland. Hoelang zal deze moeten contempleren om hoogzomerland te bereiken?

Wat men van node heeft, is een verandering van afstemming. Wanneer je afgestemd bent op laag zomerland heb je dus bepaalde vormvoorstellingen die je in een fantasiebeeld kunt verwerken, Wanneer je je nu concentreert op een – uitgaande van dit beeld – ijlere en hogere wereld, desnoods door te denken dat je een berg beklimt, zo ontstaat hierdoor, ook al is het gehele proces in feite fantasie, toch een verandering in de eigen afstemming en zelfs in de eigen emotionele opmaak. Het gevolg is dat u kunt gaan reageren op impulsen die stammen uit hoog zomerland. Hoe lang en hoe vaak men dergelijke oefeningen zou moeten doen, is sterk afhankelijk van de eigen persoonlijkheid en geestelijke inhoud.

Contempleren wordt gemeenlijk gebruikt om eenheid te voelen. Hierbij zal de eenheid met het Al zijnde het doel blijven. Bij meditatie echter proberen wij eerder op te gaan in een bepaald verschijnsel, een bepaald facet van het bestaan of een bepaalde kracht die in het geheel een rol speelt. Bij meditatie is dus gerichtheid van het grootste belang, bij contemplatie daarentegen eenheid beleven. In de fantasiewereld zoeken wij naar het opbouwen van een associatief geheel, waarbij ons wezen aanspreekbaar wordt voor bepaalde impulsen.

 • Weet u een goede geestelijke behandelingswijze voor de volgende psychosomatische klachten: langdurige migraine, steeds terugkerende hyperventilatie aanvallen.

Migraine kan vele oorzaken hebben. Zij kan ook een zuiver stoffelijke oorzaak hebben. Het is zelfs mogelijk dat deze veroorzaakt wordt door het bestaan van een klein gezwel binnen de schedelpan. Het zal u duidelijk zijn, dat u iets dergelijks niet zonder meer en alleen door geestelijke behandelingen kunt wegnemen, tenzij u in staat bent tot een zgn. geestelijke operatie. Daar deze op astraal vlak een absolute beheersing vergt, neem ik niet aan dat u daartoe in staat zult zijn. Wilt u migraine behandelen dan kunt u van het volgende procedé gebruik maken.

Probeer een stroming te voelen die bestaat tussen de plaats van het zgn. derde oog – pijnappelklier – en de nekaanzet. Probeer vervolgens met passes, gaande van voor naar achter en van de grote naar de kleine hersenen, zoveel mogelijk een gelijkmatigheid te veroorzaken. Wanneer u goed contact hebt krijgt u het gevoel dat uw hand soms enigszins terzijde wordt gedreven, geef hieraan echter niet toe, maar tracht in rechte lijnen van voren naar achteren gaan. Beëindig de behandeling altijd met het afnemen van uw patiënt. Vooral bij onregelmatige, maar fel optredende migraine aanvallen kan dit laatste van groot belang zijn.

Bij hyperventilatie hebben wij gemeenlijk te maken met zenuwimpulsen die de ademhaling versnellen. Nervositeit is bijna altijd medeoorzaak. Het heeft daarom weinig zin je te richten op het ademhalingssysteem als zodanig. Noodzakelijk is vooral een zich ontspannen van de patiënt. Dit kan door instraling – niet doorstralen dus – soms bereikt worden. Stoffelijk kan men vaak met enig resultaat grijpen naar het oude recept van Schiedam dat, mits mate genoten, ertoe kan bijdragen dat hyperventilatie, maar ook astma-aanvallen nalaten. Bij hyperventilatie is het echter van belang, ervoor te zorgen dat zo mogelijk de overmatige toevoer van zuurstof ten einde komt. Zorg er daarom voor dat de patiënt eigen ademlucht weer inademt.

 • Vraag over het afnemen van een patiënt (niet geheel verstaanbaar)

Het afnemen van de patiënt kan zeer vaak, maar zeker bij het behandelen van migraine, zeer belangrijk zijn.

U hebt gewerkt met energieën die verdringend kunnen werken op delen van de eigen zenuwkracht van de patiënt. Zouden deze zonder meer terugvloeien dan zou de verstoring wel eens verder geënt kunnen worden op de krachten die u reeds aan uw patiënt hebt toegevoegd. Hierdoor zou een verheviging en niet een vermindering van pijn wel eens het gevolg kunnen zijn. In alle gevallen waarin men krachten toevoegt en in feite een onregelmatigheid in de eigen levensstromen van een patiënt probeert te bestrijden, is afnemen na behandeling daarom van belang.

Bij hyperventilatie worden de krachten omgezet in stoffelijke actie en verbruikt. Bij de behandeling gaat het erom energie toe te voegen in de levenskrachtbanen en deze, die tweeledig zijn, tot evenwicht te brengen. Verder heeft uw concentratie en behandeling vooral tot doel de patiënt tot rust te doen komen en de krampverschijnselen zo te onderdrukken. Hierbij zal eventueel overbodige energie ten hoogste een tijdelijke lethargie ten gevolge kunnen hebben die echter t.a.v. het ziektebeeld eerder genezend dan hinderlijk werkt.

 • En bij astma dan?

Deze kan o.m. ontstaan door overgevoeligheid van de ademhalingswegen voor bepaalde stoffen, iets wat men bij ernstige astma inderdaad volgens mij zo goed mogelijk dient na te gaan.

Rond de helft van de astmagevallen blijken echter niet op een dergelijke overgevoeligheid van slijmvliezen te berusten en evenmin het gevolg te zijn van bepaalde fouten in het bloedbeeld. Hier is voornamelijk dan sprake van zenuwachtigheid, vaak als gevolg van bepaalde frustraties. Hierdoor ontstaat een neiging tot krampachtig maar te oppervlakkig ademhalen. Resultaat hijgende benauwdheden. Zo iemand kun je helpen door rustig sprekende het ademtempo aan te geven, trager altijd dan het hijgen en zo snel mogelijk zo iemand een slokje stimulerende drank – alcoholhoudend – toe te dienen.

Daarnaast bestaan er nogal wat hiervoor bruikbare tisanes. De samenstelling daarvan is bij veel kruidenwinkels bekend. Het geheel wordt vaak verkocht als “astmakruiden” waarvan dan een thee getrokken dient te worden.

Ik ontraad het overmatig gebruik van de “spuit” waarmee men verstoven vloeistof inbrengt om de ademwegen “vrij te maken”, maar in feite deels verdooft. Bij langdurig gebruik heeft het invloed op de weerstand en maakt gevoeligheid voor long en bronchiale aandoeningen groter. Ook het veelvuldig gebruiken van de zgn. “astmasigaretten” heeft minder goede gevolgen. Wel mag men de dampen van de “astmathee” zo geconcentreerd mogelijk inademen indien men zich niet in staat voelt deze te drinken.

 • Kunt u ook iets zeggen over psychosomatische huidirritaties?

Indien de oorzaak geheel psychisch is, kan deze met geestelijke middelen genezen worden en wel door instraling op de betrokken plaatsen. U echter gebruikt de term psychosomatisch. Hiermee duidt u aan, dat er tevens een lichamelijke oorzaak aanwezig moet zijn. Psychische spanningen kunnen wij geestelijk wegnemen. Daarnaast zal het echter belangrijk zijn na te gaan wanneer en in welk verband of door welke stoffen de irritaties ontstaan. Aandacht voor de gedragen kleding: deze kan vaak medeoorzaak zijn voor de verschijnselen. In andere gevallen blijkt vaak een afwijking in de atmosfeer binnen de woonomgeving medeaansprakelijk.

 • Het gevoel van welbevinden is afhankelijk van een evenwicht van de interne secreties. Dezen hebben weer een relatie met de werking van de chakra’s. Hoe groot is deze invloed op het gevoel van welbehagen? Welke andere factoren spelen bij dit gevoel nog verder mee?

Sta mij toe eerst even af te wijken van het door u gestelde: De interne secreties omvatten een aantal afscheidingen van klieren die onderling een evenwicht behoren te vormen. Het zijn voornamelijk verschuivingen in dit evenwicht en hormonale invloeden die voeren tot het gevoel van behagen of onbehagen. Maar de reactie op veranderingen van evenwicht is niet altijd dezelfde. Bij een verhoging van adrenalinegehalte bv. kan zowel een gevoel van behagen als onbehagen ontstaan, afhankelijk van het mentaal beeld van omstandigheden.

Evenwicht kan behouden blijven, wanneer niet slechts één van de klieren, maar de meeste klieren gelijktijdig overmatig gaan produceren. Stel dus niet a priori dat de interne secreties een evenwicht bezitten dat voor het gevoel van welbehagen altijd gelijk zou moeten zijn. U stelt ten tweede dat er een directe relatie is tussen klieren en chakra’s. Dit is niet geheel juist. De chakra’s zijn nl. niet in de eerste plaats met de klieren gerelateerd, maar met belangrijke knooppunten van het zenuwstelsel. Ook al kan een beïnvloeding van het zenuwstelsel betekenen dat het interne evenwicht van de secreties mede wordt beïnvloed. Bij chakra’s hebben wij in de eerste plaats echter te maken met zaken als levenskracht, zenuwkracht op harmonische of disharmonische wijze. Het betreft dus krachten die in het organisme een rol spelen dan wel in de aura actief zijn. Nogmaals wanneer middels de chakra’s invloed wordt uitgeoefend op het zenuwstelsel zal dit zich ongetwijfeld mede tonen in de intensiteit van de interne secreties en hun eventueel evenwicht.

U hebt dus deels gelijk. Stelt u dat u dit alles middels de chakra’s wilt beïnvloeden om bv. welbehagen te veroorzaken, zo moet ik u als mens – en dat bent u toch – raden af te zien van een bewust beïnvloeden van de chakra’s met dit doel, tenzij u bij voortduring in staat bent deze geestelijke organen waar te nemen en ten tweede uw eigen afstemming zodanig kunt beheersen dat u alle positieve en negatieve delen van eigen uitstraling naar willekeur kunt veranderen.

Is dit niet het geval, zo ontraad ik u dus op de chakra’s in te werken voor een dergelijk doel. Welbehagen kan echter eenvoudiger worden veroorzaakt door het geven van bepaalde aan de persoon en de omstandigheden aangepaste suggesties. Men maakt eenvoudig mentaal en vooral emotioneel de bestaande toestand meer aanvaardbaar. De spiegel van verschillende afscheidingen wordt hierdoor beïnvloed zodat ook lichamelijk veranderingen optreden. Het welbehagen echter is vooral te wijten dat zowel de gegeven suggestie als de lichamelijke veranderingen positief worden ervaren, zodat een juistere relatie tussen ik en wereld beleefbaar wordt.

 • In het verre verleden werkten magiërs met de elementen voor magische en geestelijke bereikingen. Zij werkten met evenwichten tussen de 4 elementen. Kunt u een praktisch voorbeeld geven van de wijze waarop men daarmee werkte en wat de resultaten waren. Dit op wit-magisch gebied.

Op zwart-magisch gebied zou ik u niet eens een antwoord mogen geven. Ik kan u alleen dit zeggen: De oude elementen: aarde, water, vuur en lucht, staan niet alleen: er is nog een element dat in de oude magie en geestelijke oefeningen een grote speelt, nl. de zogenaamde ether, die een bindende en overbruggende factor in alles heet te zijn.

Een magiër die positief werkte met de elementen, probeerde een evenwicht tot stand te brengen door een zo gelijk mogelijke werking van vloeibaarheid, hitte en adem tot stand te brengen in verhouding tot een basis van vaste stof. Door het samenvoegen van deze elementen op basis van verschillende vaste stoffen en eventueel aan te vullen met geestelijke kracht of ether verkreeg men dan inderdaad vele verschillende werkzame stoffen, die op hun beurt weer konden worden gebruikt om het evenwicht in mens of geest te verstoren dan wel te herstellen. De vastgelegde verhoudingen van elementen kon men immers overdragen op anderen. Wilde men voor zich gebruik maken van dit evenwicht dan diende men niet te rekenen met de werking van de ether, maar door geestelijke en lichamelijke oefeningen deze opnieuw in zich op te wekken. Men kan dan komen tot een zowel geestelijke als stoffelijke relaxatie van de persoonlijkheid, waardoor de eigen instelling en doelstellingen daarbij dan bv. een visionair beleven of ingrijpen met geeste1ijke middelen mogelijk heette te maken.

 • Werd gewerkt vanuit het standpunt, dat je eerst een evenwicht opbouwt en dan een onevenwichtigheid introduceert?

Zover het de witte magie betreft, hebt u wel gelijk. Deze gaat uit van de bestaande toestand, bouwt daarin een evenwicht op, om vervolgens de relaties tussen feitelijke onevenwichtigheden en opgebouwd evenwicht overziende, een nieuwe onevenwichtigheid te introduceren en wel zo, dat dankzij de kracht van het opgebouwde evenwicht hierdoor een nieuwe harmonie kan ontstaan.

 • Sommige theosofische mensen zeggen dat er voorwaarden zijn om met geestelijke krachten te werken, vooral t.a.v. je geestelijke reinheid.

Ik weet niet precies wat u verstaat onder geestelijke reinheid. Zou u spreken van mentale reinheid, dan zou ik u nog kunnen volgen. Laat ons één ding goed onthouden: Wanneer je werken wilt met geestelijke of paranormale krachten is het belangrijk dat je deze als vanzelfsprekend aanneemt, deze ziende als deel van je wereld en zelfs een deel van jezelf.

Ik ben het dus met u eens, wanneer u daarmee bedoelt dat je vrij moet zijn van alle pogingen om jezelf te doen gelden, jezelf te bevredigen of jezelf te verrijken. Indien u dit onder reinheid verstaat is het gestelde wel juist,

Daarnaast kan worden opgemerkt: wie werken wil met geestelijke krachten zal dit het beste doen door in zichzelf een harmonie met een geestelijke sfeer, wereld, wezen of kracht op te bouwen. Dit dient echter op zuiver persoonlijke basis te geschieden. Deze kan sterk verschillen op grond van aard, karakter en geestelijke mogelijkheden. Maar ook dan is en blijft het van belang dat u tijdens het ontvangen, opwekken en werken met dergelijke krachten niet materieel geïnteresseerd zijt. Het gaat u wel om een bepaalde bereiking, maar deze mag voor u niet direct in verband staan met uw eigen stoffelijke omstandigheden of waarden voor eigen persoonlijkheid. Zo gezien is de stelling juist. Zou men echter met geestelijke reinheid iets anders bedoelen, dan kan ik u tot mijn spijt niet van dienst zijn.

 • Is u bekend dat paus Paulus de eerste in feite vergiftigd zou zijn?

Ik kan u hier verwijzen naar onze uitspraak, kort na diens dood gedaan. U zult dan constateren dat wij reeds in die dagen deze veronderstelling bevestigd hebben. Tevens zult u zien, dat wij reeds toen stelden dat deze paus moest sterven omdat zijn hervormingsdrift niet in overeenstemming was met de belangen van de regerende leden van de curie.

 • Is bij trance-dansen het ritme van groot belang om de trance-toestand te bereiken en zo allerhande invloeden te ontvangen?

Van trance-dansen kennen wij zeer veel verschillende versies en men volgt dan ook vele verschillende methoden. Het zal u duidelijk zijn hoe en waarom. Wanneer u zich realiseert, dat dit door u trance-dansen genoemde verschijnsel deel uitmaakt van verschillende voodoo culten en daarmee verwante christelijk-animistische groepen.

Wij kennen vormen van trance-dansen bij vele bij indianen enz. De basis is nogal verschillend, omdat soms kreten, soms ritmen, tamtam bv. soms ook luidkeels geciteerde teksten de hoofdrol spelen. De benadering is echter dermate verschillend, dat niet van enige werkelijke overeenkomst kan worden gesproken. In Italië bestaat in het zuiden, een groep die eerst een processie houdt, dan overgaat tot een tamelijk onordelijk hossen en uiteindelijk zover in trance komt, dat de deelnemers in staat zijn de zgn. vuurloop te volbrengen, waarbij men een tientalmeters aflegt over een bed van gloeiende kolen en wel barrevoets. Deze mensen gaan uit van een gebed: eerst tijdens de processie en na beëindiging daarvan zegt men nog een litanie, waarbij eenieder op eigen wijze bewegingen maakt die worden afgeleid van de aanroepingen tijdens een litanie. Ritmisch bezien is er weinig samenhang. Kennelijk is de litanie bij het bereiken van een toestand van verruiming het voornaamste, de bewegingen zijn bijkomstig en schijnen alleen als doel te hebben de gebeden van de litanie te onderstrepen.

Bij vele negerstammen blijkt men van zgn. magische ritmen uit te gaan. Hier is kennelijk niet het bewegingspatroon zelf belangrijk, maar het ritme waarin die bewegingen worden gemaakt.

Bij de dansende derwisjen is echter juist het patroon van de bewegingen al-belangrijk, ofschoon dit wel een versnelling van ritme kent.

Bij vele indianenstammen blijken sterk gestileerde bewegingen de basis te vormen die echter door kreten en trommel wel in een tevoren bepaald ritme worden uitgevoerd. Hier is het de overgave aan dit geheel dat bepalend is voor het bereiken van een trance of halve trance, inclusief de daaruit voortvloeiende mogelijkheden en ervaringen.

Ik gaf slechts enkele voorbeelden, er zijn er veel meer te vinden. Het zal u duidelijk zijn, dat soms ritme, soms gedachtegangen, soms vereenzelviging met bepaalde waarden, dan weer een samengaan van één of meer van deze factoren optreedt en schijnbaar voor succes bepalend is. Dien ten gevolge is het onredelijk een vaste regel te geven.

Wel meen ik te mogen stellen dat in alle gevallen een innerlijk beeld en een verwachting worden omgezet lichaamsbeweging en vooral voert tot een zodanige verstoring van alle lichamelijk evenwichtsgevoel en besef, dat een verandering van geestelijke toestand hiervan het gevolg is met alle invloeden die stoffelijk daaraan ontleend kunnen worden dan wel daarmee gepaard gaan.

 • Ik ken iemand die wanneer zij muziek hoort, dansen uit gaat voeren en daarbij dan danspatronen uitvoert die zij niet kan erkennen maar die volgens deskundigen elders bestaan of uit de oudheid stammen. Waarmee u stelt dat zoals er automatisch schrift bestaat e.d. ook automatische bewegingspatronen voor kunnen komen die een dans vormen.

Juist. Zoals mediamiek muziek kan worden gecomponeerd of uitgevoerd, kan ook middels het lichaam muziek worden uitgedrukt onder beïnvloeding of oversluiering.

 • Kunt u zeggen hoe de Aquarius invloeden zich in Latijns-Amerika manifesteren bv. onder de Indianen?

Enerzijds is er een groei naar groter en meer omvattend bewustzijn bij velen kenbaar en een verlangen naar grotere eenheid. Aan de andere kant groeit de behoefte te grote tegenstellingen en de daarmee vaak gepaard gaande onmenselijkheden te niet te doen. Voorlopig zal men echter, volgens mij verkeerdelijk trachten, geweld met geweld, onrecht met onrecht te bestrijden. Dit nu is m.i. onjuist.

 • Wanneer iemand in grote nood is, erg verdrietig bv. word dit dan aan uw zijde opgemerkt en kan daaraan dan iets gedaan worden?

Het zal worden geconstateerd door persoonlijkheden die afgestemd zijn op de uitstraling van de persoon die in nood is. Onder hen zullen degenen die met het probleem enige binding hebben bv. op grond van vroegere ervaringen dan wel banden met de persoon die de nood ondergaat, kunnen reageren. Is men harmonisch met een lichtende wereld dan is ingrijpen zeer waarschijnlijk. Is men tijdelijk of blijvend niet harmonisch met een lichtende wereld kunnen duisterder sferen vaak reageren door het versterken van factoren in angst en nood. Want werelden die behoren tot het duister of zelfs het halfduister plegen verval, paniek, terreur als delen van eigen levenswaarde te kennen en zullen waar zij deze ontmoeten dan ook trachten, dergelijke uitstralingen te versterken.

Ingrijpen komt echter inderdaad vaak voor. Doet men in een dergelijke situatie een beroep op hogere krachten die inderdaad lichtend zijn dan zal, mits de persoon zelf niet te negatief is ingesteld, deze kracht toe kunnen vloeien zonder persoonlijke waarde. Deze betekent, geen werkelijk ingrijpen, maar betekent een opvoeren van de eigen reserves waardoor het overwinnen of tenminste beheersen van de situatie eenvoudiger wordt.

image_pdf