Vragenavond: 1983-04

image_pdf

29 april 1983

Zoals op elke avond wijs ik er ook vandaag op dat wij niet alle dingen weten, dat wij niet onfeilbaar zijn. Denk a.u.b. zelf na. Zoals u weet is het vanavond vragenavond.

Persoonlijke vragen worden niet beantwoord, wel alle andere vragen zover als mogelijk is. Wij beginnen met al datgene wat schriftelijk is binnengekomen.

 • De opheffing van negatief geladen plaatsen.

Wanneer een plaats negatief geladen is en deze lading het resultaat is van krachten die uit de gehele aarde stammen, kunt u daar niets tegen doen. Wel kunt u dan gemakkelijk elders gaan zitten omdat dergelijke plaatsen dan zeer sterk begrensd plegen te zijn.

Is het een lading met astrale of mentale energieën – een spookhuis e.d. – dan is het mogelijk daar lichtende energieën tegenover te stellen die echter een grote intensiteit vergen. Om dit te doen, is deskundigheid en kracht nodig.

Gaat het om plaatsen die slechts toevallig negatief geladen zijn, dan zal dit gemeenlijk het gevolg zijn van gedachteninvloeden op aarde, hetzij dat deze ter plaatse zijn ontstaan, dan wel dat zij van elders naar deze plaats werden gezonden – magie – zo zal men wel iets kunnen doen. Men kan daarbij het beste uitgaan van: a) een jezelf afschermen, b) in jezelf een zuiver begrip van licht opwekken, zo mogelijk een aanvoelen van het witte licht, anders van het gouden licht. Dit licht moet men vervolgens zo sterk mogelijk uitstralen.

Daarna moet men proberen met deze zelfde uitstraling wat houtskool gemengd met zout te laden. Deze eenmaal geladen materie dient men dan in kleine schaaltjes geplaats te verdelen rond het centrum waar de negatieve krachten zich het sterkste tonen.

 • Wat is de eenvoudigste weg om innerlijke kennis te vinden en om je latente potentieel actueel te maken?

Ten eerste: kennis kun je niet bezitten. Je kunt deze alleen in jezelf voelen weerkaatsen. De herinnering is veelal daarna onvolledig, maar voldoende.

Er is een kosmisch bewustzijn dat de gehele aarde omringt en een zgn. gemeenschappelijk bovenbewustzijn. Daarnaast bestaan er bepaalde geestelijke centra van bewustzijn waarop men zich kan leren instellen.

Indien u probeert zich op een van deze waarden in te stellen, na eerst voor uzelf het punt van beschouwing zeer zorgvuldig geformuleerd te hebben, of de vraag, moet u proberen zich de gewenste wereld of vorm van bewustzijn goed in te denken. Indien u er daarna ook nog in slaagt u leeg van gedachten te maken, zult u in de vrije ontwikkeling van associaties in uzelf gemeenlijk bepaalde inspiraties ontdekken. Deze dient u dan verder toe te passen op het eigen begrip omtrent de gewenste materie, zover deze reeds door u op aarde verworven werd.

Wat het bruikbaar maken van eigen potentieel betreft: dit is een kwestie van steeds er mee te werken, steeds weer jezelf oefenen. Probeer of iets je kan gelukken. Eerst wanneer je na meerdere pogingen overtuigd bent dat je hiermee geen succes hebt, kun je overgaan tot een volgend item van de veronderstelde mogelijkheden. Probeer nooit meerdere gaven of kwaliteiten gelijktijdig te ontwikkelen, doch beperk u altijd tot één gave waarvan u veronderstelt dat u die in bepaalde mate bezit.

 • Kunt u praktische aanwijzingen geven om vanuit spiritueel denken en voelen, kunst te creëren?

Kunst is altijd uiting van spiritueel of anders denken en voelen. Er is dus geen bijzondere aanwijzing voor nodig. Op het ogenblik dat je je geheel laat leiden door het beeld dat er in je leeft of de melodie die in je bestaat, zul je ontdekken dat je steeds weer verder gaat dan je eigen techniek en veronderstellingen mogelijk maakten.

Laat deze invloed op u doorwerken tot het geheel schijnbaar voltooid is, of stilstand langere tijd optreedt. U kunt het ogenblik kennen door de wegvallende werkdrift en de neiging terug te treden en na te gaan wat u in het werk moet corrigeren. Is het werk niet werkelijk voltooid, laat het rusten tot u lust gevoelt ermee verder te gaan. Beschouw het dan tot u instinctief voelt hoe verder te gaan.

Is alleen correctie nog noodzakelijk, doe dit dan niet onmiddellijk nadat het werk voltooid werd, maar wacht daar tenminste 3 dagen mee. Ook dan dient u het geheel weer te beschouwen, te ondergaan, op u in te laten werken tot iets van de oude stemming herleeft. Dan kunt u de juiste toetsen aanbrengen, de kleine veranderingen aanbrengen die dan noodzakelijk schijnen.

Op deze wijze verkrijgt u een kunstwerk dat geïnspireerd is, waarin zowel persoonlijke als geestelijke waarden en krachten een grote rol zullen spelen terwijl door een dergelijke werkwijze ook inspirerende entiteiten een grotere mogelijkheid vinden hun inbreng tot gelding te doen komen.

 • Er zijn onderwerpen waarop de ODV niet uitgebreid wil ingaan zoals Bhagwan, Castaneda e.d. Hebben deze een te persoonlijke boodschap in een andere harmonie dan de ODV?

Wat dit laatste betreft, luidt het antwoord: neen. Er zijn zowel in de leringen van Castaneda als die van de Bhagwan en bepaalde anderen, zaken die door mensen verkeerd benaderd zullen worden, wanneer zij in hun werkelijke betekenis ten volle worden verklaard. Er schuilen ook vaak onjuistheden of zuiver persoonlijke, maar onjuiste interpretaties van mogelijkheden en feiten in. Toch is de boodschap als geheel van te positieve waarde voor de mensheid om tot een verwerpen van het geheel te raden.

Wij hebben dan de keuze tussen het afbreken van de onjuistheden – wat gemeenlijk zal voeren tot verwerping van het geheel – dan wel een meedoen aan verheerlijking, zonder te wijzen op de gebreken. Maar dit zou betekenen dat wij een onjuiste impressie scheppen.

Wij kunnen ons ook beperken tot zeer korte antwoorden, waarin de voorwaardelijkheid van het geheel genoemd wordt. Wij achten dit de meest juiste weg omdat de eigen kritische vermogens van de mens dan de onbeïnvloede maatstaf blijven aan de hand waarvan hij de waarde van de leringen voor zichzelf kan bepalen.

 • Dat wat ik niet weet, kan ik niet vragen, omdat in elke vraag reeds een groot deel van het antwoord besloten ligt. Toch ben ik benieuwd naar dat wat ik niet weet en wat niet te vragen is.

Mijn antwoord is eenvoudig: wanneer u zich afvraagt wat u niet te vragen hebt omdat u niet weet, hoe het te vragen, zo vindt u een richting plus de aanleiding om vragen te formuleren die nog liggen binnen het kader van uw eigen denken en toch enige benadering van het niet gewetene mogelijk maken.

 • In Japan is een nieuw geneesmiddel ontdekt: oesterpillen, dat goed zou zijn tegen suikerziekte, hartkwalen en nog meer ziekten. Is dat nu zo?

Niet geheel. Het betreft hier vocht dat uit weekdieren, dus niet alleen oesters, maar ook bv. mosselen e.d. gewonnen wordt. Men maakt van de sappen daarvan een concentraat dat in capsules wordt verpakt.

In deze capsules bevindt zich dan een groot aantal natuurlijke sporenstoffen zoals die o.m. in zee voorkomen in opgeloste vorm, plus enkele stoffen die weekdieren in het bijzonder door hun levensproces plegen uit te filteren.

Al deze stoffen tezamen kunnen vaak tekorten opheffen die bij de voor u normale wijze van leven en zich voeden, bij het merendeel van de mensen plegen te ontstaan. Het middel geneest dus niet, maar schept enige mogelijkheid tekorten aan te vullen. Voor een normaal mens met een levens-, voedings- en bewegingspatroon zoals dit in Nederland veel voorkomt, betekent dit dat een dagelijkse dosis van twee capsules een redelijke aanvulling zouden vormen. Is er sprake van suikerziekte, dan zal men veel meer van enkele werkstoffen van node hebben en ligt de dagdosis waarschijnlijk tussen de 10 en de 20. Voor bepaalde vaatziekten is zelfs een nog hogere dosis nodig wil men enig resultaat boeken.

De pillen doen dus wel iets, maar zijn geen werkelijk, laat staan een gespecialiseerd geneesmiddel. Tekorten die voorkomen en soms ook de aanleiding vormen voor het ontstaan van bepaalde kwalen worden opgeheven. Dit heeft invloed op de werking van de innerlijke secreties, stofwisseling en bloedsomloop. Maar het is niet al zaligmakend. Dit was ons medisch uurtje.

 • Zijn de gevonden dagboeken van Hitler echt? Zo ja, waar kwamen zij dan vandaan?

De gevonden dagboeken van Hitler zijn niet in hun geheel echt. De banden waarin zij gevat zijn, zijn wel oud, maar niet die waarin deze dagboeken oorspronkelijk gevat zouden zijn.

Er is inderdaad de laatste dagen van de oorlog, ik meen eind februari of begin maart 1944, een vliegtuig vanuit Berlijn vertrokken in de richting van Beieren, doel waarschijnlijk München. Dit vliegtuig is inderdaad verongelukt als gevolg van schade die door een Britse jager werd toegevoegd. Dit vliegtuig is verbrand, evenals een groter deel van de lading. Gered werden door de bemanning een kist en een drietal lederen tassen waarin zich geschriften bevonden die o.m. van de hand van de Führer waren. Hieronder een aantal “dagboeken” – wanneer je voor losse aantekeningen althans die naam moogt gebruiken – stammende uit de jaren 1927 tot 1939.

In uw dagboeken is een reeks van de originele opmerkingen uit deze geschriften overgenomen. Men heeft echter de boeken doen schrijven en herschrijven door een goed psycholoog en in handen gegeven van een zeer bekwaam vervalser kopiist. Daarbij zorgde men ervoor gegevens op te nemen die niet van Hitler zelf stamden, maar waarvan men aan kon nemen dat zij de trots en de vooropgezette mening van bepaalde naties zou kunnen schokken. Nadat de papieren gevonden waren, heeft men deze wel bestudeerd, maar er verder niet veel mee gedaan. Later heeft men besloten tot deze vervalsing, die in zijn geheel rond drie en een half jaar beslag heeft genomen. Daarna heeft men het resultaat nog langere tijd bewaard tot men de zekerheid had dat het geheel publicistisch en propagandistisch van belang kon zijn wanneer men het op een gegeven ogenblik in omloop kon brengen. Men heeft het daarna echter nog enige tijd gebruikt om na te gaan hoe en waar men er het meeste geld voor kon krijgen, dit omdat het land in kwestie dat voor het geheel verantwoordelijk is, behoefte had aan deviezen. Ten laatste: de vervalsingen en “correcties” worden volbracht in Leibniz en nabij Breslau.

 • Hoe denkt u over reageerbuisbaby’s?

Zover mij bekend bestaan die niet echt. Uw reageerbuisbaby’s zijn in feite buiten het lichaam bevruchte eicellen die vervolgens in een moederlichaam worden geplaatst. De groei is dus geheel normaal. Afwijkend is alleen de wijze waarop de eicel bevrucht werd en vervolgens in het moederlichaam werd ingebracht. Wij zijn ervan overtuigd dat, aangezien de gastmoeder al aanwezig dient te zijn voor de bevruchting van de eicel plaats kan vinden, er geestelijk gezien geen groot verschil bestaat. Het is de sfeer van de moeder en eventueel de vader – mits aanwezig – die bepalend zal zijn voor het al dan niet aangetrokken zijn van in een dergelijk lichaam incarnerende geesten.

 • Van een tweeling, waarvan er één in de couveuse is overleden, voelt de ander nu na vele jaren hoe langer hoe meer een sterke band met deze gestorven tweeling. Hoe kan dit?

Wat betreft het loskomen van dit gevoel, kan ik geen antwoord geven, daar ik dan op zeer persoonlijke zaken in zou moeten gaan. Hetgeen mij, zoals u weten kunt, verboden is. Zeer algemeen gezegd: wanneer het gaat om een twee-eiige tweeling is het gestelde onverklaarbaar. Gaat het om een ééneiige tweeling dan betekent dit dat er een zeer sterke band waarschijnlijk is tussen de beide zo incarnerende entiteiten. In dit laatste geval zou het opeens sterk met de andere tweeling bezig zijn, kunnen inhouden dat dit tweede deel in deze tijd en waarschijnlijk op niet al te grote afstand geïncarneerd werd.

Van dit gevoel zal men dan niet af kunnen komen, tenzij men gebruik maakt van een hypnotische behandeling van langere duur, waardoor het geheel naar het onderbewustzijn wordt verplaatst.

 • Deze week zijn twee vliegtuigen naar beneden gestort. Hoe kon dit gebeuren?

Er zijn er wel meer naar beneden gestort deze week. De oorzaak was eenvoudig, maar voor u waarschijnlijk ongeloofwaardig. Er was een korte storing van het aardmagnetische veld die zich over geheel Nederland heeft uitgestrekt. Het maximum van deze storing lag op een hoogte tussen 3500 en 4000 meter. Vliegers die zich tijdens de kritieke periode op deze hoogte bevonden en sterk op hun instrumenten vertrouwden, kwamen daardoor in een situatie te verkeren, waarbij zij – wanneer zij voornamelijk op hun instrumenten vertrouwden – verkeerd konden reageren. Ik neem aan dat dit gebeurd is in het door u bedoelde geval en waarschijnlijk door een overigens niet grote afwijking van een hoogtemeter.

 • Wanneer men een zich uitbreidende zee van licht boven iemands hoofd ziet, bij de allereerste indruk, wijst dit dan noodzakelijkerwijs op een hoger lichtend niveau?

Alweer een vraag die heel moeilijk precies te beantwoorden is. Wanneer u een zich uitbreidend licht ziet boven een persoon, is dit in ieder geval niet diens eigen uitstraling zonder meer.  Anders zou u een vaste lichtuitstraling waarnemen. Het is mogelijk dat het door u genoemde licht het gevolg is van een overschaduwing door een lichtende entiteit. Het is ook mogelijk dat in deze persoon zich op dat ogenblik een proces afspeelt dat door u als lichtend herkend wordt. U neemt iets waar en vertaalt dit in licht.

In al deze gevallen betekent het in ieder geval niet dat de persoon in kwestie hoger en altijd meer lichtend zal zijn dan u of anderen. Het betekent alleen dat op dit specifieke ogenblik en onder deze specifieke omstandigheden er een verlichtende invloed in of rond deze persoon aanwezig was, waarvan u op dat ogenblik ook – waarschijnlijk eveneens als gevolg van bepaalde omstandigheden – kennis kon nemen.

 • Wat is de oorzaak van beginnende multiple sclerose, handen en voeten met nog twee jaar te gaan. Kan blindheid hiervan het gevolg zijn?

Multiple sclerose speelt zich over het algemeen vooral in de hersenen af. Wanneer dit het geval is kan inderdaad ook blindheid hiervan het gevolg zijn. In alle gevallen kan worden gezegd dat het allereerste begin van de ziekte gepaard gaat met zeer hoge bloeddruk, ook in de hersenen en vooral ook schadelijk voor de kleine hersenen. Daarnaast tonen zich storingen om en nabij de ruggengraat. Het zenuwstelsel zal niet geheel normaal meer functioneren. Beperking van beheersingsmogelijkheid bij beweging kan ook reeds in het begin een rol spelen.

Gezien het gestelde begin in handen en voeten lijkt mij een storing in de kleine hersenen het meest waarschijnlijk. De aanleg hiertoe kan reeds erfelijk aanwezig zijn. Daarnaast kan een dergelijke onderbreking van de normale zenuwkanalen ook door een beschadiging veroorzaakt worden.

 • Bij heteroseksueel contact is aura- en vitaliteitsuitwisseling mogelijk. Dit met een stijging van licht die theoretisch tot het hoogste toe kan gaan. Komt dit ook bij homoseksualiteit voor?

Wanneer het gaat om de uitwisseling van hormonen die bij heteroseksueel contact een rol speelt, zal u wel duidelijk zijn dat daarvan bij homoseksueel contact niet in die mate of niet sprake zal zijn.

Wanneer het gaat om de versmelting van de aura, waarin niet de erotische elementen, maar eerder de menselijke waarden die men in elkander erkent een grote rol spelen, zal geen groot verschil optreden. De versmelting vindt plaats, kan voeren tot een grotere eenheid en indien beiden geestelijk voldoende zijn afgestemd, ook tot een groter licht.

Ik neem aan dat in beide gevallen, hetero en homo, indien de partners voor elkander ideaal zijn, het hoogste licht theoretisch bereikbaar is.

 • Wat is het wezen of de oorsprong van hysterie? Is deze altijd gebaseerd op of vergezeld van een seksueel motief? Komt zij ook bij mannen en dieren voor? Hoe komt het dat deze mensen echt geloven in wat zij fantaseren? Welke benadering is het beste?

In de eerste plaats: hysterie kan een oorzaak vinden in de seksualiteit, maar dit is slechts bij 10 tot 15% van alle gevallen van hysterie werkelijk het geval.

Hysterie is in feite een eenzijdig functioneren van het zenuwstelsel, waarbij men ook naar buiten toe de neiging heeft eenzijdig te reageren en te functioneren. In de eenzijdigheid van de functie speelt bovendien een zelfopzwepingsproces gemeenlijk een grote rol. Het zal u duidelijk zijn dat iemand in een dergelijke toestand, wanneer deze een waanbeeld aangrijpt om te ontkomen aan de erkenning van eigen onvolkomenheid of eigen onevenwichtigheid het erg moeilijk wordt daartegen direct iets te doen. Voor de persoon is dit een kwestie van zelfbehoud geworden.

De beste benadering is: voorlopig even in het geheel berusten en geen al te grote strijd leveren, hierdoor zal de persoon in kwestie waarschijnlijk wat minder gespannen worden. Eerst dan kan men, zeer geleidelijk en zeker niet eensklaps, bepaalde argumenten gaan aanvoeren of bepaalde handelingen gaan stellen die de door hystericus of hysterica naar voren gebrachte waanbeelden afzwakken.

Uit dit laatste blijkt al dat wij te maken hebben met een verschijnsel dat zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomt. Bij mannen zal echter de hysterie zich vaak in gewelddadigheid ontladen. Dit wordt dan verkeerdelijk beschouwd als een uiting van overdreven machismo, terwijl er in feite sprake is van een protest en feitenverdraaiing als gevolg van gevoelens van onmacht.

Bepaalde uitingen van mannelijke hysterie komt men vaak tegen rond voetbalvelden, boksringen e.d. De vrouwelijke hysterie is meestal wat meer op de eigen persoon en het eigen gezin gericht. Maar ook hier zijn uiterlijke oorzaken voor een publiekelijk vertoon van hysterie veelvuldig. Denk aan het gedrag van jonge meisjes tegenover bepaalde beat- en popzangers e.d. Of tegenover het persoonlijk verschijnen van de paus.

In alle gevallen is er sprake van een steeds verder opzwepen van jezelf, waardoor zowel je lichamelijke uitingen als je denkprocessen dermate eenzijdig worden gericht, dat de gevolgen daarvan zowel lichamelijk als psychisch kenbaar kunnen worden. De uitingen zijn het uitvloeisel hiervan. Overigens is niet elke uitbarsting van hysterie als op zich schadelijk te beschouwen.

 • De eerste mensenlichamen zijn voortgekomen uit gemeenschap tussen aap en mens. De eerste op aarde levende mensen dus ook. Wat heeft de aap voor op bv. hond of kat? Is de aap intelligenter?

Wanneer er nog geen mensenlichamen zijn kunnen mens en aap moeilijk samenkomen, vindt u ook niet? Overigens is het een feit dat de aap een groter vrij geheugensysteem heeft dan bv. de hond of de kat. De olifant bezit dit wel, maar beschikt weer niet over de nodige werktuigen die een menselijke ontwikkeling mogelijk zouden maken. Hetzelfde geldt voor sommige andere dieren als bv. de dolfijn.

Het is m.i. juist de aapachtige te zien als voorouders van de mens.  Er dient rekening gehouden worden met het feit dat de eerste mensachtigen – een tussenvorm tussen een berglandgorilla en een neanderthaler – contact hebben gehad met wezens die niet van deze aarde stamden en dat uit deze contacten een nageslacht is voortgekomen dat zich waarschijnlijk in zeer korte tijd reeds heeft ontwikkeld tot de soort homo sapiens.

 • Aan wat voor andere wezens denkt u?

Aan humanoïde reizigers door de ruimte die in moeilijkheden zaten en op aarde neerdaalden voor reparaties en mogelijk het zoeken van voorraden. Zij zullen contact hebben gemaakt met primitieven, die hen waarschijnlijk als een soort goden beschouwd zullen hebben. Tijdens die contacten zullen ruimtevaarders wel eens iets verder zijn gegaan dan volgens de huidige morele opvattingen geheel aanvaardbaar is. Er moet een grote basis overeenstemming bestaan hebben tussen de mensachtigen en deze ruimtemensen, daar hun contacten vrucht droegen. Deze vruchten zijn dan de eerste echte “mensen” geweest. Enige herinnering schijnt in vele overleveringen te bestaan, want zonder dit kan ik fasen niet verklaren als bv. het Bijbelse ingaan van de zonen des hemels tot de dochteren der aarde. Het lijkt mij althans niet redelijk aan te nemen dat men hiermee een soort trancetoestand bedoelt.

Nogmaals, ik denk hierbij aan levende wezens uit de ruimte, humanoïde van vorm en in velerlei opzicht van gelijke ontwikkeling als de mensheid – anders zou een voortplantingsmogelijkheid niet bestaan – maar wezens van een in verhouding zeer veel hogere en technisch ontwikkelde beschaving.

Ik neem verder aan dat hierdoor de evolutie een grote sprong maakte of in ieder geval sterk versneld werd en gelijktijdig ook een andere richting kreeg.

 • Is dit de stap waaraan Teilhard de Chardin denkt in zijn evolutieleer?

Tja, de resultaten van een dergelijke paring zouden zeer waarschijnlijk een groot deel van het systematisch denken dat deel uitmaakt van volkeren wie een technisch hoogstaande beschaving eigen is als potentiële kwaliteit aan een groot deel van het nageslacht overdragen. Hierdoor zou inderdaad het denken en de benadering van de omgeving een zeer sterke verandering hebben ondergaan.

Er is dus sprake van een grote overeenstemming wat de resultaten betreft, maar ik vraag mij toch wel af of een Teilhard de Chardin alles wat ik als oorzaak hiervoor noemde, zonder meer zou willen onderschrijven.

 • Zijn er in de evolutie van het begin af aan vele diersoorten aanwezig, ieder met eigen vertakkingen? Of komen alle soorten rechtlijnig voort uit een oer-soort?

Wanneer u de eencelligen en de half eiwitten als oer-soort neemt, kunt u zeggen dat er één basis is. De eerste levensvorm was een zgn. grazer, een eencellig wezen dat zich voedde met in een oplossing water aanwezige reeks sporen van elementen. Bij voldoende voeding pleegde deze cel zich door deling te vermenigvuldigen. Van hieruit ontstaan mutaties, plantaardig leven en een begin van dierlijk leven, waarop de naam grazer overgaat. Bij voedselgebrek trachten sommige van deze wezens hun soortgenoten te absorberen. Er ontstaan grazers en jagers. Meercellige vormen komen door de omstandigheden meer en meer voor en blijken zich eerder aan te passen, maar ook sneller te muteren. Vooral bij tijdelijke moeilijkheden in voedselvoorziening ontstaan steeds grotere meercelligen, die zich ten koste van andere levensvormen weten te handhaven.

De omstandigheden op aarde veranderen langzaam. Het wordt steeds belangrijker je sneller te kunnen bewegen, meer kracht te ontwikkelen.  Wat voert tot ingewikkelder vormen met grotere overlevingskansen, andere vormen van voortplanting die voor de soort een grotere overlevingskans betekenen. Wat maar een heel klein stukje is uit het gehele verhaal.

Zoekt u echten naar een oervorm die alle leven voortbrengt en dus ook alle soorten, dan moeten wij terugkeren tot de eerste brijige zeeën en de half eiwitten en eencelligen, die zich daarin door straling hebben ontwikkeld.

 • Wat betekent het Pars Fortuna in huis vier?

Of men harmonie vooral in huiselijke sfeer zal moeten zoeken, dan wel geheel daarbuiten, is sterk afhankelijk van de stand van planeten in dit huis en het tegenoverliggende. Houd dus bij duiding sterk rekening met het evenwicht dat tussen deze beide huizen bestaat. Houd verder rekening met de driehoeken die in het vierde huis of op het pars spelen. Zij duiden huiselijk geluk en de bijkomende aspecten aan. Maar wanneer er bv. meerdere vierkanten voorkomen waarbij het vierde huis betrokken is, mag men aannemen dat weliswaar in huiselijke omstandigheden harmonie gewenst wordt, maar zelden gevonden zal worden.

 • Geven maanknopen informatie t.a.v. vorige levens?

Zonder een verdere voornamelijk op paranormale gevoelens gebaseerde duiding, waarbij de maanknoop alleen aanleiding is, volgens mij niet.

 • Is degene die als Krishna op aarde leefde nu in uw wereld een volingewijde in de hoogste sferen?

De danser is al vele malen op aarde terug geweest. Op dit ogenblik houdt hij zich op bij de grens tussen gouden en wit licht. Wat u een volingewijde wilt noemen, weet ik niet. Stel dat hij krachtens bereiking en wezen behoort tot dit grensgebied tussen gouden en wit licht en alle mogelijkheden daarvan heeft, dan hebt u natuurlijk gelijk.

 • Was Maria een volbewuste en Jozef beslist niet de vader van Jezus?

U maakt het me weer erg moeilijk. Denk aan de gebruiken van die tijd: een huwelijk werd eerst voltrokken nadat bevruchting had plaats gevonden. Verloving was in feite proefhuwelijk. Dit, daar juist vruchtbaarheid bepalend was voor de zin van en vervulling van het huwelijk. Wanneer wij verder constateren dat zowel Jozef als Maria behoorden tot een soort “derde orde” van de Essenen en beseffen dat in deze gemeenschap bepaalde rangorden en regels golden, zult u begrijpen dat deze regels ook op hen van toepassing waren en dat Jozef daaraan gehoorzaamde wanneer Maria door een “engel” zwanger werd gemaakt. Engel was overigens een titel die ook werd toegekend aan bepaalde leiders van deze orde der Essenen. Gezien dit alles is het begrijpelijk dat Jozef geen protest uit, maar zich gezegend acht dat hij deze vrouw mag huwen en dit kind als het zijne mag beschouwen.

 • Wat acht u de juiste maatstaf voor materiële beloning?

Geen enkele. Er is voor mij geen juiste maatstaf voor materiële beloningen omdat materiële beloning voor mij alleen gelegen kan zijn in de voldoening die men heeft in de taken die men verricht, plus het werkelijke nut dat dergelijke taken ook voor anderen hebben. Daar deze waarde nooit geheel vast te stellen is, lijkt het mij ook niet redelijk een norm van redelijke materiële beloning voor het verrichten van dergelijke taken te stellen.

Dat bepaalde gebruiken in uw wereld gelden en dat daarom systemen voor een stoffelijke beloning bepaalde normen hebben aanvaard, is overigens m. i. zeker niet in verband met of te wijten aan de werkelijke verdienste voor het geheel van degenen die beloond worden, maar eerder bepaald door tradities plus machtsverhoudingen. Het gevolg is m.i. dat bepaalde mensen beloningen kunnen eisen, die anderen die meer voor de gemeenschap doen wel kunnen begeren, maar nooit zullen verkrijgen.

 • Is de Babaji van Haidakhan bekend? Is hij een reïncarnatie van Babaji uit de Yoganandalijn? enz. Is Abu Babaji dezelfde?

Zover mij bekend is, bestaat tussen de genoemde personen geen directe relatie in de zin van reïncarnatie, voor het bestaan van één en dezelfde geestelijke kracht in de verschillende voertuigen. Wel bestaat er althans zeer waarschijnlijk een zgn. harmonische relatie, maar in geen geval van een geheel geestelijk identiek zijn. Rebirthing op zich is zeker een aardig iets. Of het echter veel tot bevrijding bijdraagt, is een geheel andere vraag. Werkelijke bevrijding is immers gelegen in het ontkomen aan de dwingende drijfveren van het leven, de angsten en de begeerten. Ik meen dat rebirthing daartoe slechts in zeer beperkte mate pleegt bij te dragen.

 • Wat is rebirthing?

Het hervinden van de eigen nieuwe, maar toch aloude persoonlijkheid, hetzij tijdens één leven dan wel door voorbereiding op een bewuste reïncarnatie. Er zijn verschillende praktijken en reeksen van geestelijke oefeningen onder deze naam bekend. Elk van deze praktijken is gericht op een levensvoortzetting met een veranderde bewustzijnsgraad.

 • Moeten zij die het rad van wedergeboorte achter de rug hebben en een taak op aarde op zich willen nemen, daartoe een toestemming van de andere boeddha’s ontvangen?

Dit is een stelling die werkelijk absurd is: Een boeddha, ja zelfs een bodhisattva, is een wezen dat de werkelijke rust kent. Deze werkelijke rust is echter ook de werkelijke eenheid.

Wie in deze werkelijke eenheid voor zich een beslissing neemt, neemt deze vanuit deze „eenheid”, maar voor zichzelf als deel daarvan met alle consequenties daarvan voor het eigen ik, inclusief het tijdelijk of mogelijk zelfs voor langere tijd verliezen van eenheid.

Wat betekent dat niemand een dergelijk besluit behoeft goed te keuren, maar dat de eenheid waarin je verkeert toch onwillekeurig betrokken zal zijn bij elk terugkeren naar de wereld.

 • Is het waar dat Russen en Amerikanen op het hoogste niveau samenwerken aan een ruimteproject waarbij een kolonie gevormd wordt op Mars om het onomkeerbare broeikaseffect op aarde te ontlopen. Dit geheime project zou bekend staan als alternatief 3. Er bestaan kennelijk veel aanwijzingen in die richting

Het zal u duidelijk zijn dat een dergelijke samenwerking, zelfs indien zij mogelijk zou zijn, niet op een voor de deelnemers psychisch en emotioneel verantwoorde wijze zou kunnen worden uitgevoerd. Beide partijen zouden proberen ten koste van de ander gegevens te verwerven en eigen gegevens deels achterhouden. Dit om, ten koste van elkander, werkelijke macht te verwerven op een steunpunt buiten de aarde. Dit alleen reeds zou u duidelijk moeten maken dat een dergelijke samenwerking zelfs op het hoogste niveau niet haalbaar is.

Wel bestaan er overeenkomsten die soms worden aangeduid als alternatieven 1,2,3,4,5. Alternatief 4 is eveneens een geheime overeenkomst, maar die heeft betrekking op geheel andere en zuiver aardse ontwikkelingen. 1,2,3 en 5 hebben betrekking op het feit dat men tot de conclusie is gekomen dat er inderdaad technisch beschaafd leven in de ruimte is. 1 behelst een overeenkomst waarbij de grootste naties op aarde besluiten tot enige samenwerking op het gebied van de ruimtevaart, zodat zij over de nodige machtsmiddelen kunnen beschikken op het ogenblik dat hun suprematie op aarde vanuit de ruimte bedreigd zou kunnen worden.

Deze eerste fase bestond uit een geheime samenwerking, terwijl naar buiten toe een geheel gescheiden ontwikkeling van ruimtevaart in schijnbare concurrentie tot stand werd gebracht. De tweede fase bestond uit uitwisseling van bepaalde gegevens plus een samenwerking die althans deels ook publiekelijk bekend mocht worden. Fase 3 slaat op uitwisseling van gegevens en wetenschappelijke constateringen, vooral ook in verband met uitgezonden ruimtesondes door beide partijen. Wat neerkomt op een samenwerking waarbij ook in spacelaboratoriums verkregen gegevens aan de ander bekend worden gemaakt, zover deze niet direct zouden kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe aanvallende en verdedigende technieken. Alternatief 5 kwam tot stand voor Reagan aan het bewind kwam en staat sindsdien op een heel zacht pitje. Het betrof een overeenkomst tot het nemen van verschillende proeven met voortplanting van mensen in de ruimte, onderzoek hoe een mens langere tijd in de ruimte en in gewichtsloosheid zijn daad en spierkracht in stand kan houden. Ten laatste hield deze overeenkomst in, dat men van beide zijden zich zou richten op de reeds deels bekende stralingseffecten die de aarde beïnvloeden en de wijze waarop deze eventueel kunnen worden beperkt of afgeleid.

Dat een broeikaseffect op aarde niet omkeerbaar is, is overigens onjuist. Dit proces is wel omkeerbaar, maar eerst in een langere periode. Wat erop neerkomt dat dit niet alleen door menselijk ingrijpen mogelijk is. Hier speelt de uitstraling van de zon en vooral een te verwachten sterkere ontvangst van bèta partikels een grote rol. Naar volgens schatting 5000 jaren zou de aarde door een toenemend wolkendek dermate ingesloten zijn, dat te weinig zonnewarmte wordt ontvangen. Wat zou resulteren in een ijstijd die waarschijnlijk vooral het westen van het noordelijk halfrond zou treffen. Vandaar dat men grote prijs stelt op het verwerven van gezag op het zuidelijke halfrond.

 • Is er sprake van een reële dreiging vanuit de ruimte?

Zover mij bekend op het ogenblik zeker niet. Daarbij merk ik op dat de aarde in vele opzichten voor andere volkeren minder interessant is. Zij heeft een zeer grote bevolking met een technisch gezien zeer middelmatige ontwikkeling, heeft wel grondstoffen, maar niet van dien aard en in die hoeveelheden dat deze niet elders eenvoudiger verkregen kunnen worden.

De aarde bevindt zich verder een uitloper van de ruimte en is strategisch van zeer gering belang, terwijl zij ook niet gelegen is nabij of langs de grote wegen waar ruimteschepen zich plegen te verplaatsen, zodat zij ook als mogelijke pleisterplaats van geen betekenis is, tenzij voor de enkele schepen die een afwijkende baan zouden volgen als bv. verkenners die in deze uithoek van het melkwegstelsel op onderzoek uit zijn.

 • IJstijd in verband met het broeikaseffect? Dat is toch een contradictie?

Zeker niet wanneer u doordenkt. Stel u het volgende voor: er gaat zich een steeds dichter wolkendek vormen. Het zal dan langere tijd duren voor de van de zon in de aarde opgenomen warmte geheel is uitgestraald. Aan de andere kant valt een zeer groot deel van de zonnewarmte weg die normaal mee de temperaturen op aarde veroorzaakt. Hoe meer er door het wolkendek aan zonnewarmte in de ruimte wordt weerkaatst en dus afgestoten, hoe meer de aarde afhankelijk wordt van haar kernwarmte plus de nog aanwezige restwarmte.

De algemene afkoeling die hierdoor wordt veroorzaakt, is er de oorzaak van dat elk langdurig broeikaseffect pleegt over te gaan in een grotere of minder belangrijke ijstijd, waarin het wolkendek dan weer grotendeels op aarde neer kan slaan.

 • Hebben oude zielen bepaalde kenmerken? En hoe staat het met “jonge” zielen?

Ik zou haast zeggen dat oudere zielen vaak een grotere wijsheid bezitten, maar in vele opzichten ook geneigd zijn snel blijk te geven van enige vermoeidheid wanneer zij met problemen worden geconfronteerd. Dit is niet altijd waar, maar de meesten doen flegmatisch aan in hun reacties.

Jongere zielen kenmerken zich gemeenlijk door een vooral naar buitengericht gedrag. Zij zijn meestal geneigd oppervlakkig te reageren en te denken. Hun uitbundigheid vertoont vaak meer dierlijke aspecten zoals een sterke territoriumdrang enz.

Overigens beroemen oude zielen zich er vaak op, dat zij oud zijn. Dit nu lijkt mij geen reden om zich te beroemen of meerderwaardig te achten. Wanneer iemand vele malen is gereïncarneerd als mens, moet men toch wel constateren dat hij of zij tenminste de helft van dit aantal incarnaties of meer gefaald moet hebben. Anders zou men immers niet in menselijke vorm zijn teruggekeerd?

 • Reïncarneren mensen wel eens in dieren. Wat voor dieren en waarom? Spelen ras of nationaliteit daarbij een rol?

Het is theoretisch mogelijk dat mensen in dieren reïncarneren. De waarschijnlijkheid dat dit werkelijk gebeurt is echter uitermate gering.

U vraagt zich af of nationaliteit e.d. een rol spelen. Dit is in zoverre waar dat mensen die binnen een bepaalde gemeenschap leven ook een reeks ervaringen zullen opdoen en denkbeelden zullen ontwikkelen die bij een verdere reïncarnatie een rol zullen spelen bij het kiezen van een reïncarnatiedoel.

In zoverre is dit laatste dus wel juist. U kunt echter niet zeggen dat een Nederlander alleen omdat hij Nederlander was, nu zal prefereren wederom in dit land ter wereld te komen. Gezien de Nederlandse mentaliteit en de hoge belastingen alhier lijkt mij het tegenovergestelde eerder waarschijnlijk.

 • Komen paranormale stemmen alleen uit duistere sferen?

Paranormale stemmen, indien u daarmee de directe stem bedoelt, kunnen uit elke sfeer of wereld voortkomen. Dus zeker niet alleen uit duistere werelden.

Hebben wij echter te maken met zgn. interferentieverschijnselen, zoals werden vastgelegd op bandrecorders, tussen de stations op een radio e.d., zo hebben wij te maken met entiteiten die nog niet zo ver in welke richting dan ook van uw wereld verwijderd zijn.

Hun wijze van beïnvloeding vindt immers plaats binnen het elektromagnetisch spectrum en dat betekent dat een groot deel hiervan door hen nog wordt gekend en zij nog over energieën beschikken die zonder grote omvormingen soortgelijke trillingen en dus de mogelijkheid tot het moduleren van bestaande velden bevatten.

Op dit gebied is er dus weinig of geen directe uitingsmogelijkheid aanwezig voor entiteiten die behoren tot hogere of zeer lage sferen.

Gaat het over geprojecteerde stemmen, zoals men die bv. helderhorend meent waar te nemen, zo kunnen deze weer uit alle sferen stammen. Bepalend is, dat de sfeer nog de mogelijkheid biedt tot een telepathisch rapport met een mens. Al speelt de afgestemdheid van de ontvanger hier vaak een grotere rol, in de praktijk zullen uit alle sferen dergelijke benaderingen van een mens kunnen plaatsvinden. Overigens is de gehoorde stem in feite een auditieve illusie, veroorzaakt door een telepathische impuls.

 • Is de strijd om de predestinatie zinvol?

Mij schijnt zij niet zinvol te zijn. Wanneer een predestinatie werkelijk zou bestaan, zou het immers geen zin meer hebben je over het bestaan daarvan nog druk te maken. Dan is alles immers voorbestemd, dus zoals het lopen moet, loopt het toch.

Bestaat er geen predestinatie, zo heeft het evenmin zin je over deze vraag druk te maken. Door je bezig te houden met de omstandigheden waarin je verkeert en daarin het meest juiste te doen, zul je immers veel meer bereiken dan met een vechten over een denkbeeld dat nooit van feitelijke invloed zal kunnen zijn op je ontwikkeling of het gebeuren.

Wat mij betreft, zou ik willen zeggen: er bestaat in zekere zin een predestinatie, omdat wij allen voortkomen uit één Kracht en voorbestemd zijn tot die Kracht terug te keren. Zover mij bekend staat echter niet vast, langs welke weg die terugkeer dan dient te geschieden.

Zolang wij dus als zelfstandig en denkend wezen in wereld of sferen actief zijn, zijn wij niet waarlijk gepredestineerd behalve dan door de inhouden van ons bewustzijn.

 • Wat is het wezenlijke van de Findhorn-groep?

Het wezenlijke hier lijkt mij: het vinden van een harmonie waarbij men zich één kan gevoelen met alle krachten van leven en de krachten van de aarde zelf. Dit zodat men hierdoor een innerlijke verandering leert ondergaan die zich naar buiten toe als een verrijking van levenskracht manifesteert.

 • Waarin verschillen de denkbeelden van de Witte Broederschap van die van de Rozenkruisers?

Een zeer moeilijke vraag. U zou evengoed kunnen zeggen: in welke opzichten verschillen het ministerie van economische zaken en het ministerie van sociale zaken en dat van justitie onderling? Allen zijn deel van de regering en vormen een feitelijke eenheid waarbij de uitvoerende benadering echter pleegt uit te gaan van verschillende standpunten.

De kern van de Rozenkruisers is het Verborgen Priesterrijk. Dit verborgen rijk werkt aan de bewustwording van de mens en volgt hierbij een zuiver innerlijke weg die tot inwijding moet voeren.

De Witte Broederschap werkt eveneens aan de bewustwording van de mens, maar gebruikt hierbij ook uiterlijke omstandigheden en mogelijkheden tot ingrijpen, stoffelijke middelen dus.

De broederschap gebruikt alle mogelijke middelen en krachten en zelfs wanneer deze ook zonder de broederschap en haar ingrijpen zou optreden, probeert zij nog steeds deze zoveel mogelijk te richten en zo juist mogelijk te projecteren om haar doel te helpen bereiken. Dus zelfs die zaken die op aarde reeds onafhankelijk werken of bestaan.

Ik meen dat hiermee zowel de verschillen als de overeenkomst in doel voldoende is gekarakteriseerd.

 • Neem bv. het in Nederland bestaande Forum Rosicrucianum. Zijn de bronnen hiervan zuiver?

Wat u betreft, bestaat voor al deze groepen slechts één enkel criterium: word ik hierdoor bewuster en harmonischer? Alle groepen die het rozenkruis voeren, werken wel – in de verre verten dan – vanuit één en dezelfde bron en deze bron op zich is wel zuiver.

Maar door interpretaties en honger naar leergezag worden zuivere waarden op aarde altijd weer vervalst. Interpreterende groepen zijn, zoals steeds weer blijkt, zelfs in staat een weg van bewustwording voor zich en hun medestanders in het tegendeel te doen verkeren. Bij het Lectorium Rosicrucianum en het Forum Rosicrucianum is dit echter, zover mij bekend, niet in ernstige mate het geval. Dit ofschoon er wel degelijk sprake is van afwijkingen van de zuivere leer en bron zowel als de zuivere praxis, iets wat zich echter bij alle groepen die werken onder het Rozenkruis zich in mindere of meerdere mate manifesteert. Alleen de afwijkingen in verschillende richtingen veroorzaken de onderlinge afwijkingen en geschillen.

 • Zijn denkgolven principieel anders dan energiegolven?

Principieel zijn alle golven hetzelfde: energieverplaatsingen middels een middenstof.

Denkgolven maken echter voornamelijk gebruik van een deel van de algemene energie als middelstof, zoals deze overal, ook in de ruimte, bestaat. Zij zijn hierdoor niet gebonden aan de wetten waaraan bv. geluid en licht door hun middenstof wel gebonden zijn.

D.w.z. dat gedachtengolven niet functioneren binnen het kader van het u bekende dimensionale stelsel, maar verder vergelijkbaar zijn met al dan niet gerichte magnetische golven – van een hogere orde dan — terwijl u de tussenstof m.i. het beste met de oude term kosmische ether weer zou kunnen geven.

Er zijn moderne fysische theorieën die stellen: de kracht in de kleinste corpuscula of zelfs lichtdeeltjes is van elektromagnetische aard en zijn in feite ongeveer hetzelfde als denken of zelfs als waarschijnlijkheid.

Ik ben geneigd een onderscheid te stellen. Gedachtegolven houden zich bezig met een meer specifieke vorm energie van kosmische aard. In feite zijn de kleinste deeltjes die in de kosmos voorkomen niets anders dan wervelingen van energie. Deze energie is gelijk aan de energie van de kosmische ruimte. Maar door hun werveling verkrijgen zij een massawerking en vertonen een onderling gedrag van aantrekking en afstoting en zullen onderling bindende velden ontwikkelen rond zich, waardoor o.m. materie kan ontstaan.

In het menselijke denken – het hersendenken – hebben wij te maken met impulsen die nog het meest doen denken aan micro-elektrische impulsen welke echter geleid worden aan de hand van door deze impulsen zelf geactiveerde en tot die tijd passieve magneetvelden.

In zoverre is het denken in stoffelijke zin onder te brengen bij de door u genoemde theorieën reeks. Dit is echter niet het geval voor geestelijke waarden van het denken. Vooral ook het ver buiten eigen omgeving uitgestraalde denken van een mens, onttrekt zich overigens ook aan zuiver fysieke omstandigheden. Deze impulsen verplaatsen zich bv. sneller dan het licht, gehoorzamen aan wetten die niet vergelijkbaar zijn met die welke in de fysica bekend zijn als behorende tot het fysieke universum en kent ook geen verlies van intensiteit, daar de gedachte de bekende ruimte niet doorloopt, maar a.h.w. de ruimte tussen zender en ontvanger overspringt.

Ik ben daarom persoonlijk ten zeerste geneigd te ontkennen dat er enige overeenkomst als genoemd voor het geestelijke denken bestaat en beveel als werkhypothese de kosmische ether of een vergelijkbaar hypothetisch medium aan. Men zou tot betere uitkomsten komen wanneer men een dergelijke veronderstelling als uitgangspunt zou gebruiken bij benadering van paranormale verschijnselen, vormen van gedachten en levenskracht-overdracht etc.

 • Is Jezus Christus inderdaad onbevlekt en eveneens door God verlaten?

Ik ben zo vrij de theologen en interpretatoren van de evangeliën enz. niet bij te springen. Volgens mij is Jezus ontvangen op normale stoffelijk wijze en dus niet alleen door een bovennatuurlijke ingreep.

In deze tijd zou men dit mogelijk nog constateren door onderzoek, indien nog een cel van Jezus lichaam op aarde gevonden zou kunnen worden. De celstructuur zou dit dan uitwijzen. Helaas beschikt u niet over die mogelijkheid.

Overigens kan Jezus nooit werkelijk door God zijn verlaten. Er is zelfs een mogelijkheid om, uitgaande van dezelfde joodse lettertekens zowel verlaten als verheerlijkt te lezen. Het verschil in betekenis is groot, in letters klein. In dat geval zou gekozen zijn tussen de termen: “mijn God, mijn God, hoe hebt gij mij verheerlijkt” en het gangbare: “mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten”. Ik wijs erop dat deze zinsnede voor het eerst voorkomt in een Griekse vertaling, terwijl voordien andere versies in zwang waren. De versie “verheerlijkt” blijkt overigens te komen bij de vertalingen die gehanteerd werden door sommige van de Afrikaanse kerkvaders. Nogmaals: dat Jezus door God verlaten werd, is mij niet denkbaar. Wij allen zijn deel van God. Wie zich bewust is van God en zich dan ook rechtens een zoon van God mag noemen, weet zeer wel dat deze band nooit verbroken kan zijn of worden.

Indien Jezus dus waarlijk een zoon Gods was, zal hij een dergelijke uitspraak ook nooit gedaan hebben. Wat Jezus stoffelijke origine betreft: meent men nu werkelijk dat God langs wonderlijke paden zal gaan werken en geen gebruik zal maken van de door Hem geschapen mogelijkheden en middelen om een lichaam te scheppen waarin een zeer hoog bewustzijn kan leven?

Wie zijn God tot dergelijke buitenissigheden meent te moeten veroordelen onder het motto dat de wegen des Heren wonderbaarlijk zijn, kan ook elders tot de meest eigenaardige conclusies komen.

Zeer waarschijnlijk is het geboorteverhaal grotendeels symbolisch bedoeld. Ik wil u eraan herinneren dat het geboren worden in een stal niet alleen voorkomt bij Jezus, maar bv. ook bij de Boeddha en zelfs bij Franciscus van Assisi om anderen maar niet te noemen. Kennelijk wordt het buitengewone van de persoonlijkheid op deze wijze onderstreept.

Ik meen dat men bij het verhaal van Jezus geboorte dan ook het geheel meende te moeten omgeven met dergelijke symbolen om het zeer uitzonderlijke van de hier geboren persoon te benadrukken.

 • Bestaat er mediamiek contact met entiteiten uit de ruimte, bv. entiteiten van Venus?

Helaas bestaan er geen bewuste entiteiten op Venus die autochtoon hier thuis behoren. Er zijn wel een soort missionarissen die een soort basis hadden en mogelijk nu nog hebben op Venus, maar behoren niet tot dit zonnestelsel qua oorsprong.

Contacten op basis van telepathie en zelfs op basis van elektromechanisch vastleggen van versterkte telepathische signalen vanuit de ruimte is niet ondenkbaar of onmogelijk, maar berust op allerhande regels, zodat er voor ontvangst op aarde van satellieten of ruimtevoertuigen gebruik zal moeten worden gemaakt van toestellen die zich tenminste 10.000 mijlen buiten de dampkring van Venus bewegen.

Mediamieke ontvangst lijkt mij eveneens wel denkbaar, maar ik teken hierbij onmiddellijk aan dat de vertaling van de boodschap zal moeten liggen binnen de associaties en kennismogelijkheden van het medium dat een dergelijke boodschap ontvangt. Vandaar dat alleen reeds het ontbreken van de noodzakelijke parallellen voor sommige begrippen reeds een enorme vertekening van ontvangen boodschappen langs deze weg ten gevolge moet hebben.

 • Vraag onverstaanbaar

U zou de groepen in kwestie zelf moeten vragen, welke entiteiten volgens hen dan wel doorkomen. Wel wil ik u een criterium geven dat u kunt gebruiken om althans enigszins de echtheid te controleren.

Volkeren die uit de ruimte stammen, moeten over grotere technische mogelijkheden beschikken dan mensen op aarde. Personen die gebruik maken van de mogelijkheid tot ruimtevaart zullen van die kennis zeker een deel bezitten.

Dergelijke entiteiten zouden dan tenminste alle technische vooruitgang van de laatste tijd moeten kennen en de juistheid van vele stellingen moeten kunnen beoordelen. Men zou moeten aannemen dat zij ook een antwoord weten op technische vragen, zelfs wanneer die op aarde nog nooit beantwoord zijn. Brengen zij alleen theorieën en waarschuwingen of zoiets, dan kan dit alles wel oprecht zijn, maar is het niet mogelijk na te gaan in hoeverre ruimtewezens als bron voor dit alles aansprakelijke kunnen worden gesteld. Dan moet men het geheel met zeer grote voorzichtigheid benaderen.

 • Kunnen dergelijke boodschappen ook van aardse of zelfs onderaardse oorsprong zijn?

Tenzij u antipode naties als onderaards wilt aanduiden, neen. Er bestaan wel ufo’s, althans schijfvormig schijnende voertuigen, die door een drietal naties op aarde in proefmodellen worden gelanceerd en zich gemeenlijk bewegen op de grens tussen stratosfeer en troposfeer.

Zover mij bekend, heeft men op aarde nog geen ruimtevaartuigen van grotere capaciteit ontwikkeld. Laat staan de discus of schotelachtigen die men bij voorkeur als unidentified flying object meent waar te nemen.

Oorsprong bij sterke aardse telepaten is niet onmogelijk, maar lijkt mij gezien de hiervoor noodzakelijke geestelijke ontwikkeling niet bepaald waarschijnlijk.

 • In de Andes wordt volgens persberichten een landingsbaan voor vliegende schotels gebouwd. Denkt u dat daar ooit een schotel zal kunnen landen?

Ik denk niet dat dit het geval zal zijn. Waarom ook? De echte zgn. vliegende schotels landen al op een ruimte die aan alle zijden slechts een 10-tal centimeters groter is. De werkelijke vaartuigen, waarvan de ufo’s ten hoogste landingsvaartuigen vormen, landen nooit op een planeet omdat hun structuur hiervoor niet geëigend is.

De kleine vaartuigen kunnen rechtstandig dalen en stijgen, maken gebruik van magnetische aandrijvingen binnen een zonnestelsel en hebben geen behoefte aan bijzondere landingsbanen, ook al zou mogelijk een deel van de materie onder de landende schotel wat verkoold worden. Wat vaartuigen van andere volkeren uit de ruimte betreft, is een dergelijke landingsbaan dus niet noodzakelijk. De tijd dat zij daaraan nog behoefte hadden, is al heel lang voorbij.

 • Zijn wij niet, misschien onbewust, Boeddha’s?

Eigenlijk wel, wij zijn allen deel van één en dezelfde kracht, bevinden ons op de terugweg naar eenheid met die kracht, maar zijn ons van onze weg en deze kwaliteit in onszelf nog niet voldoende bewust. Wil men zich echter met alle geweld met een titel sieren, dan mag elke mens zich voor mij een onbewuste aspirant boeddha noemen. Dit verandert dan echter niets aan de feiten.

 • Hoe zal de wetenschap het paranormale gaan benaderen?

Zolang men blijft bij een zuiver natuurwetenschappelijk denken, heeft men te maken met een dogmatisme. D.w.z. dat men, eenzijdig georiënteerd, verschijnselen die op zich apart zijn, zodanig zal proberen om te buigen en aan te passen, dat zij passen binnen reeds bestaande opvattingen. In deze tijd verandert het wetenschappelijk denken wel, daar het onder sterke druk komt te staan. Op de duur kan een zekere openheid en een geheel nieuwe benadering dan ook verwacht worden, maar niet binnenkort.

Hiermee moet ik eindigen. Ik heb mijn best gedaan u duidelijk en omvattend te woord te staan. Laat mij duidelijk stellen dat deze antwoorden gebaseerd waren op een bij ons bestaande kennis. Dit betekent niet dat zij zonder meer een volledige waarheid behoeven te omvatten. Wilt u verder denken over de onderwerpen die u ter sprake bracht, zo hoop ik echter dat u ook onze argumenten niet geheel buiten beschouwing zult laten.

image_pdf