Vragenavond: 1984-12

image_pdf

17 december 1984

U weet allemaal natuurlijk, we zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk zelf na, ook over de antwoorden die u krijgt.

 • Bij de bespreking van het laatste Wessacfeest vertelde een ODV-spreker dat de eerstkomende drie jaren zeker geen wereldoorlog zou ontstaan. Zijn we na die drie jaren wellicht zo ver gevorderd dat een dergelijke vernietigingsramp steeds minder tot de mogelijkheden gaat behoren en ten slotte ondenkbaar wordt?

Uiteindelijk zal het wel ondenkbaar worden, dat ben ik met u eens. Maar of dat nou na 3 jaar al het geval is? Kijk om u heen. Kijk een keer in een spiegel en let op uw eigen gedrag. Vraag u af in hoeverre naastenliefde en redelijkheid bij u alle reacties overheersen. Zolang dat niet het geval is en er zijn atoombommen, zijn ze ook gevaarlijk.

 • Een psychiater stelt met betrekking tot transplantatie dat daaraan risico’s zijn verbonden, omdat een ingeplant nieuw orgaan niet psychologisch willoos is. Veel transplantatie-patiënten zouden zich sterk verbonden voelen met de donor. Mag men stellen dat de ontvanger eigenschappen van de donor overneemt?

Dat ligt er wel aan welk orgaan wordt overgeplant. We weten bv. dat bij een niertransplant inderdaad eigenschappen en vooral een interne verandering van balansen en secreties plaatsvindt, die ongeveer 6 maanden minimaal tot ongeveer een jaar maximaal aanhoudt. Bij een harttransplant is daarvan geen sprake. Dit ligt aan de geaardheid van de spier. Wel is er een verandering in de zenuwreactie van de spier. Wel is er een verandering in de zenuwreactie van de patiënt en dat blijft meestal 20 jaar. Dit wil zeggen dat ook na dc 7-jaarse vernieuwingscyclus in het merendeel van de cellen deze  blijft voortbestaan. Maar dat het ligt aan de geaardheid van een dwarsgestreepte spier. Dus je kunt hier niet met zekerheid ja of nee zeggen. Je kunt alleen zeggen: een absolute karakterverandering door een transplantatie is zeer onwaarschijnlijk. Dat daarbij gedragsveranderingen ontstaan, veranderingen in habites enz. kan voorkomen. Het ligt er aan welk orgaan getransplanteerd wordt.

 • Iemand vertoont om de twee jaar zware psychotische en paranoïde kenmerken en gedrag. Stabiliseren en kalmeren met geestelijke krachten werkt slechts voor korte tijd. De klachten zijn ontstaan na een mislukte LSD-trip. Heeft u een advies voor een blijvende genezing, eventueel met geestelijke krachten. Zijn andere krachten misschien ook mogelijk?

Ja, een mislukte LSD trip, dus u bedoelt waarschijnlijk een ‘black trip’, zoals dat heet. Ik zou zeggen dat de enige oplossing daarvoor zou kunnen zijn – maar dat moet onder zeer deskundig toezicht geschieden – een hernieuwde trip. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om de lichte kant van de persoonlijkheid weer wat op de voorgrond te krijgen en daarmee dus de balans te herstellen.

Wat betreft het werken met geestelijke krachten, u kunt wel tijdelijk onevenwichtigheden verdrijven. U kunt ze alleen niet blijvend verdrijven wanneer ze uit de patiënt zelf voortkomen. Dus daar geef ik u in dit geval niet al te veel hoop op. Dan zegt u verder een tweejaarlijkse cyclus. Mij dunkt dat u dan in maanjaren moet denken en dat het aantal maanfasen daarbij een grote rol speelt en niet dus het verloop van werkelijk twee keer 365 dagen.

 • Hoe dient een zenuwontsteking d.m.v. magnetiseren te worden behandeld?

Ja, dat ligt aan de oorzaak van de zenuwontsteking, dat ligt aan de plaats, kortom aan allerhande dingen. Maar wanneer je het zeer algemeen wilt zeggen: Wanneer we te maken hebben met een zenuwontsteking, dan is er zeker sprake van overprikkeling. En dat wil zeggen dat we moeten proberen de overmatige spanning weg te nemen. Pas wanneer we het gevoel hebben dat er een soort vacuüm ontstaan is, vullen we op door in te stralen. En daarbij steeds gaande van het punt dichtst bij het hart gelegen naar datgene wat het dichtst bij de extremiteiten ligt.

 • Aquarius is een tijdperk van broederschap tussen mensen. Kan dit ook voor volkeren gelden? Is het niet waarschijnlijk dat onderlinge verschillen ten gevolge van afwijkende astrologische achtergronden hierin een grote belemmering vormen?

Volkeren zijn massaliteiten die opgebouwd zijn uit eenlingen. Wanneer eenlingen de kracht van broederschap, dus beter begrip van de naaste, ondergaan zullen volkeren als zodanig niet meer in staat zijn zich op een totaal andere wijze te gedragen. Wel zal dit proces trager zijn dan het bewustwordingsproces onder de mensen. We kunnen zeggen dat het bewustwordingsproces onder de mensen waarschijnlijk in het jaar 2100 voor een groot gedeelte voltooid zal zijn. Wat de volkeren betreft moeten we echter rekenen met een periode van globaal 700 jaar na heden. Dus daar zitten wel verschillen tussen. Wat betreft de astrologische tekens moet u één ding goed onthouden: Aquarius is dominant. En wanneer u de werking van Aquarius in het teken waarin de staat geboren is beschouwt, dan zult u zien op welke wijze de eerste manifestaties van de Aquarius-inwerking plaats zullen vinden. En die zijn in enkele gevallen zelfs agressief, dat geef ik toe, Maar er is gelijktijdig een absolute rem die Aquarius ons oplegt aan de verdere ontwikkelingen, zeker wanneer je een redelijk gunstige Uranus- en een aanvaardbare Jupiterpositie hebt zitten. Dan kun je zeggen: zo’n horoscoop, zo’n volk neigt naar vrede en komt tot een verandering in structuur.

 • Als je bent overgegaan, word je dan ook bekend met de incarnaties van vorige levens?

Ja, ik ben geneigd om hier plagiaat te plegen bij een collega van mij die dezelfde vraag elders te beantwoorden kreeg. Asoka zegt: Wanneer je geleefd en gewoond hebt in de beelden van je leven, komt er een ogenblik dat je wegtrekt, de eenzaamheid zoekt om dan onder de boom van herinneringen aan de kloof van de tijd je gehele verleden te zien en je te herinneren wie je bent. En dan ga je verder.

 • Is het juist dat u toegang heeft tot ons denken, terwijl wij uw denken alleen maar waar kunnen nemen via het zeer gewaardeerde medium?

Dat is niet helemaal juist. Bij een groot gedeelte van onze bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van bepaalde subliminale beïnvloeding. Ze is niet bindend of dwingend, dat ligt niet in de aard van onze Orde. Maar we delen u dus meer mee dan er met woorden kan worden gezegd. Woorden in zichzelf zijn  het meest gevaarlijke communicatiemiddel dat er bestaat, omdat eenieder slechts die woorden wil horen en begrijpen die passen in het  beeld dat hij in zichzelf koestert.

 • Kunt u iets over pendelen zeggen? Met name, hoe kan men weten of een uitslag van jezelf komt of dat die uitslag inderdaad geïnspireerd is?

Ik zou haast willen stellen: aan een geïnspireerde uitslag krab je niet. Maar wat pendelen betreft, pendelen is in feite alleen maar gebruik maken van automatische beweeglijkheden die voor een deel uw gedachteprocessen, maar ook de ontvangst van inspiratie weergeven en daardoor de trilling van een pendel mee bepalen. Het is zelfs mogelijk de trillingen van een pendel alleen te bepalen door fluctuaties die in de aura ontstaan wanneer men dus zeer sterk is ingesteld op bepaalde gedachten of bepaalde waarden. Dat is punt één. Punt twee: inspiraties. Ja, een inspiratie noemt de mens al datgene waarvan hij de redelijke achtergronden voor zichzelf niet kan kennen. Een groot gedeelte van de inspiraties zijn dus in feite het product van het onderbewustzijn. Een ander deel wordt veroorzaakt, maar niet in zijn gehele structuur gevormd, door prikkels die van buiten af, maar ook door de geest, worden gegeven en die dan op eigen wijze door de ontvanger verwerkt, al dan niet onderbewust en al dan niet via pendel of andere middelen gemanifesteerd.

 • Wat gebeurt er na de overgang met al de onvervulde hunkeringen?

Ja, wat doe je met alle vodden die je hebt bewaard, tot je ontdekt dat je er niets meer aan hebt? Je gooit ze in de prullenbak. Veel van je hunkeringen zijn uiteindelijk maar hunkeringen die direct of indirect met je stoffelijke omstandigheden, met je opvoeding en psychologisch beeld te maken hebben. Als zodanig ben je ze kwijt na je dood. Je hebt ze niet meer. En er blijven dan enkele dingen over die eerder een drijven naar een bepaalde beleving of erkenning inhouden. Deze kunnen dus na de dood als het ware worden gesublimeerd en worden omgezet in de erkenning van de werkelijke behoefte.

En die werkelijke behoefte wordt dan in de geest evt. voldaan, ofwel (en dat gebeurt ook) het wordt geregistreerd als een onevenwichtigheid in de persoonlijkheidsopmaak. Dan zal heel vaak juist dat probleem of die hunkering, zoals die door u genoemd wordt, in volgende incarnatie een zeer grote rol in uw leven spelen.

 • Kun je na de overgang door het uitwisselen van persoonlijkheidsinhouden met vroegere relaties, voor zover al overgegaan, ervaren hoe je elkaar toen hebt beleefd. Dat lijkt bijzonder leerzaam.

Een pak slaag kan leerzaam zijn. U hebt in zekere zin gelijk. Maar wanneer je persoonlijkheidsinhouden uitwisselt, dan voelt u zich niet meer zo betrokken bij het beeld dat u krijgt. Er is veel minder identificatie met het beeld dat je in de ander aantreft. Als zodanig is het wel een leerproces waarbij je verhoudingen en relaties als dusdanig wel anders gaat zien maar het is geen proces waarmee je jezelf als zodanig nog kunt identificeren.

 • Wat houdt de raad ‘Zorg dat je geen nieuw karma maakt’ in?

Ja, dat is een kwestie van …   laat ik het zo stellen: Degene die uitgaat van het standpunt dat een mens die geen bewuste en eigen keuzes maakt en daarmee ook voorkomt dat hij nieuw karma op zich laadt, tot daadloosheid aanmoedigt. In zichzelf acht ik dit echter niet juist. Wanneer je zou zeggen: Pas op dat je geen nieuw karma maakt, dan zou je ook kunnen zeggen: Blijf maar in je oude karma hangen, want een karma heb je altijd. Een karma is niets anders dan datgene wat je door ervaringen geleerd hebt en dat bepalend, conditionerend of richtend zal optreden bij elke volgende fase van bestaan, of dit nu in de geest ligt of in de stof.

 • Wanneer je de medemens ergert of slecht bejegent, betekent dit dan niet het scheppen van een nieuw karma?

Wanneer u dat bewust doet: ja, want u schept een conflictsituatie die u zelf moet verwerken. Maar wanneer u het onbewust doet – kijk, als alle mensen zich aan u ergeren en u bedoelt het eerlijk en oprecht, dan voelt u zich niet schuldig. En dat heeft met uw karma, als u het zo wilt noemen, niets te maken.

U gaat alleen begrijpen misschien dat het verstandiger is om datgene wat u wilt vragen of wilt zeggen, iets anders te formuleren zodat anderen zich niet te veel ergeren, waarmee u dus hen het vormen van een onaangenaam nieuw karma kunt besparen.

 • Hoe en waarom ontstond in de christelijke cultuurkring de onbespreekbaarheid van hele levensgebieden? Wat is de theologische fundering van al die taboes waarin soms onwetendheid met onschuld werd gelijkgesteld?

Ik vind het een fantastisch mooie vraag. Laten we het zo stellen: De werkelijke ondergang van het christendom, dat tot die tijd nog wel redelijk heeft bestaan, vinden we eigenlijk op het ogenblik dat een zekere Constantijn een visioen nodig heeft om zich, met de hulp overigens van de monniken uit zijn staat, een leger aan te meten dat een beetje ferventer zou vechten en daardoor dus het West-Romeinse rijk overvleugelen. Vanaf dat ogenblik hebben we te maken met geestdrijvers die alleen hun eigen visie op het leven belangrijk achten. Vanaf dat ogenblik wordt bv. de seksualiteit steeds minder bespreekbaar, worden bepaalde eigen gedachten als demonisch omschreven, daar ze immers in strijd zijn of zouden kunnen zijn met de axioma’s die verkondigd worden onder de leerstelligheden van de kerk. Dan zien wij verder dat er dus een christelijke macht ontstaat. Met het primaat van Rome van een paus is er dan nog geen sprake. Hij is alleen primus inter pares.

De pauselijke titel komt wat later. En dan begint men zich in Rome een hiërarchie te bouwen, een geestelijke hiërarchie. Om haar macht en invloed te behouden, moet zij alle stemmen die tegen haar gericht zijn, eenvoudig uitschakelen. Er volgen enkele concilies waarbij bv. z.g. apocriefen eenvoudig terzijde worden geschoven. Dat zijn dus geschriften die niet als volwaardig zijn  erkend maar die vaak zeer belangrijke commentaar of aanvullingen op de erkende geschriften bevatten.

Er wordt enorm  geïntrigeerd o.m. tegen de patriarchen van Noord-Afrika, die heel vaak iets anders en ruimer denken. En vanaf   dat ogenblik begint de greep naar de macht steeds erger te worden. Men wil mensen beheersen en kan dit het beste doen door ze aan de ene kant angst in te boezemen en schuldbewustzijn moet dus worden aangewakkerd, terwijl aan de andere kant de mensen in de juiste richting worden geleid door hen het worteltje van een hemelse zaligheid enz. voor te houden, zonder ze de kans te geven er in te happen.

Dus je kunt zeggen: de taboes zijn voor een groot gedeelte in principe vóór het jaar 800 al tot stand gekomen. Van daaruit vindt een versmelting van kerk en staat in steeds grotere mate plaats. Kijk naar Karel de Grote die al eigenlijk horig was, althans in bepaalde opzichten, aan zijn bisschoppen. We krijgen te maken met een poging om de kerkelijke macht zodanig te bevestigen dat een aantasting op welk terrein dan ook, inclusief de eventuele verwerving van de gelden voor de bouw van de Sint Pieter door aflaatverkopen e.d., niet meer mogelijk is. Hiertoe wordt dus een steeds grotere reeks van voorschriften maar ook van banvloeken uitgesproken. Deze resulteren uiteindelijk in een taboeverklaring van een aantal gebieden. Pas na de Reformatie wordt in de kerk van Rome enig eigen denken weer toegelaten. En het zelf lezen van de Bijbel, mijn vrienden, is de katholieken officieel eigenlijk pas 120 jaar geleden toegestaan.

 • De huidige theologische studie, die jaren duurt, geeft die aan studenten niet de mogelijkheid deze dingen in te zien en tegenstoom te geven?

Bij enkelingen gebeurt dat inderdaad en u weet misschien dat Nederland het land is dat op dit ogenblik de meest conflict veroorzakende theologen ter wereld heeft voortgebracht. Maar dat is ook de Nederlandse aard. Realiseer u wel dat de studie theologie begonnen wordt door degenen die gedreven worden door een geloof. Een geloof nu is een redeloze aanvaarding van bepaalde zekerheden die niet bewezen zijn en op grond van deze gevoelsmatige zekerheden volgt een eenzijdige interpretatie van wetenschappelijke gegevens.

 • Blijft een telepathische band na de dood bestaan met goede kennissen?

Realiseer even wat u zegt. Een telepathische band is een onderlinge harmonie, het is een afstemming. Zeker wanneer er sprake is van een wisselwerking, zodat wederkerigheid in grote mate aanwezig is. Wanneer die tussen mensen op aarde bestaat, dan is er een afstemming dat deze harmonie van de werkelijke persoonlijkheid niet teniet kan doen. Het contact blijft bestaan.

En als de tweede ook overgaat, blijft het eveneens bestaan. De wijze waarop het zich manifesteert, is sterk afhankelijk van de ontvanger in beide gevallen dus. Of dit nu na de dood is of voor de dood. En gemeenlijk kun je het aan het volgende herkennen: Een werkelijk telepathisch contact is niet alleen maar een gesprek, het omvat heel vaak aanwijzingen of tips. Deze zijn dan onverwacht waar. Wanneer u op aarde hebt geconstateerd dat dergelijke aanwijzingen vaak telepathisch worden toegevoegd, dan kunt u er van uitgaan dat dit een reëel contact is. Bestaat het met iemand die al dood is, dan is dat tevens het bewijs dat dit contact niet teniet is gegaan en dat u erop kunt rekenen dat het ook na uw eigen dood zal blijven voortbestaan.

 • Dat het al tien jaar niet geregend heeft in grote delen van Afrika, is ook aan uw zijde bekend. Wat beweegt miljoenen zielen dan toch om daar te incarneren met zo weinig overlevingskansen?

 Ja misschien hebben ze die ervaring nodig om geestelijk verder te kunnen. Dat is een persoonlijke keuze. Je kunt dat door dwaasheid doen, je kunt dat zeer bewust doen. Maar die regenkwestie is er een waar ook de mens een beetje een rol bij speelt. En ik geloof dat wanneer de mensen zelf op zouden houden met het beïnvloeden van hun eigen atmosfeer, het steeds veranderen van de inhoud daarvan, dat die regenval ook weer terug zou keren. De mensen zelf in die gebieden zouden moeten leren dat je niet altijd maar de natuur kunt blijven exploiteren zonder iets terug te doen, want dat is één van de grote redenen dat uitbreidende woestijngebieden zich op dit ogenblik in de hongerzone bevinden.

 • Voor zijn hemelvaart beloofde Jezus de trooster te zullen zenden. Wie of wat is de Heilige Geest?

Onder de ‘Heilige Geest’ wordt een inspiratie van verondersteld Goddelijke aard verstaan, waarbij deze kracht aan alwetendheid en een alvermogen ten toon zou kunnen spreiden. Ze zou zich eveneens kunnen manifesteren op paranormale wijze als bv. lichtende tongen. Een lichtverschijnsel, wat ook op bepaalde donkere kamerseances waarneembaar is,  zou er sprake kunnen zijn van plotselinge veranderingen in het bewustzijn waardoor mensen bv. vreemde talen spreken. Of een zodanige uitstraling ontwikkelen dat zij, sprekend in hun eigen taal, worden begrepen en verstaan door hen die deze taal niet beheersen.

 • Wat geschiedde er tijdens de uitstorting van die Heilige Geest?

Er was een verandering in het bewustzijn van de aanwezigen. U moet zich realiseren dat er ook psychologisch bepaalde redenen zijn voor die verandering. Deze mensen zijn samen om in feite afscheid te nemen. Ze komen in angst en vreze nog één keer samen voordat zij voor de vervolging, die zich aankondigt, zullen wegtrekken. Ze zijn samen; hun gemeenschappelijke aandacht en gebed echter smeedt hen tot een eenheid. In die eenheid ontstaat nu plotseling een contact (waarmee, dat laten we buiten beschouwing) en zij voelen zich allen opeens gedreven om de boodschap, ondanks alles, te verkondigen. Daarna gaan ze naar buiten en werd hen gezegd dat ze zo spraken dat iedereen hen kon verstaan. En elk in zijn eigen taal. Dit laatste is natuurlijk niet reëel. Je zou niet moeten spreken over verstaan maar over begrijpen. En wanneer je dit alles samenvat, kun je zeggen: De uitstorting van de Heilige Geest, zoals het Pinksterfeest wordt genoemd, heeft in feite ten gevolge gehad dat mensen hun onzekerheid overwonnen, daardoor voor zich een innerlijke eenheid kregen die een zeer krachtige uitstraling ook naar buiten toe mogelijk maakte.

 • Wat moeten we verstaan van een zonde tegen de Heilige Geest die niet vergeven kan worden?

Dat is iets waar men kerkelijk zoveel bezwaar tegen heeft, men probeert u ten koste van alles er van terug te houden, met andere woorden: u kunt niet zondigen tegen God. Want God is te groot om tegen te zondigen. Zondigen kun je alleen tegen jezelf.

Je kunt dus ook niet zondigen tegen de Heilige Geest. Het enige wat je kunt doen, is voor jezelf een schuldbewustzijn doen ontstaan waardoor je beheerst wordt. In dit geval heb je inderdaad gezondigd. Geen enkele zonde wordt niet vergeven. Met andere woorden: er is geen schuld tegenover God. Er is een schuld over uzelf en zodra u dit beseft en probeert die schuld af te doen, is het ook voorbij . Het is geen eindeloos proces.

 • Het opvangen van beelden vindt plaats aan de achterkant van het hoofd. Waar vindt dit in de hersens plaats en hoe gaat dat?

Ja, het vindt plaats in het achterhoofd, maar dat is natuurlijk slechts een betrekkelijke voorstelling. U moet het als volgt zien: Beelden e.d. die u paranormaal ontvangt, zullen geënt moeten worden op de zenuwstromen. Wanneer dat aan de achterkant van het hoofd gebeurt, is dat begrijpelijk omdat bij de aanzet van de atlas er zeer compacte zenuwbundels binnenkomen die bv. tastzin e.d. mee omvatten.

In de hersens zelf vindt de oorspronkelijke definitie van het inkomende signaal plaats in de rechter hersenhelft en via de brug tussen beide hersenhelften gaan dan signalen die herkenningsbeelden zoeken over naar de linker hersenhelft waarin een deel van het herinneringscentrum wordt gestimuleerd. De indrukken keren dan echter, maar nu vormgegeven, terug naar de rechter hersenhelft en brengen daar een bepaalde gevoelsreactie met zich mee, terwijl in de linker hersenhelft de beelden tot het bewustzijn kunnen doordringen.

 • Kunt u iets zeggen over krachten van zogenaamd heilige plaatsen?

Wanneer u op een heilige plaats bent, ondergaat u een sfeer, een uitstraling. Bent u daar gevoelig voor, dan zal mijn raad zijn: probeer voor uzelf in de ruimte een punt te lokaliseren waaruit de straling u schijnt te bereiken. Je kunt jezelf met die kracht evt. opladen door je er voor open te stellen wanneer je zeker bent dat je er harmonisch voor bent.

 • Als je krachten om een groep te harmoniseren uitstraalt, kun je je dan beter richten op enkele personen of op de ruimte waarin men is of op iets anders?

Wanneer je een groep wilt harmoniseren, dan moet je uitgaan van die personen die de grootste invloed hebben binnen die groep. Je richt je dus op personen. U krijgt dan het beste resultaat. Wilt u zeker zijn dat een evt. bestaande harmonie zo goed mogelijk tot uiting zal komen, werk dan in het lokaal waarin  zo’n bijeenkomst wordt gehouden voor het begin van die bijeenkomst en door zeer sterke concentratie. Het effect kunt u vaak versterken door gebruik te maken van bepaalde reukwerken bv. Adyar wierook. En dan ten laatste, als u zich op iets anders wilt richten, moet u wel begrijpen dat hoe groter datgene is waarop u zich richt, hoe minder u in staat zult zijn te bepalen op welke wijze het uitwerkt.

 • Vorig jaar is op een cursus gesproken over niet aardse kunstvormen; kunt u dit toelichten? Hoe kan men hiervoor openstaan?

Ik vraag me af of een kunstenaar dat kan. Je kunt het alleen uitdrukken in vergelijkingen. Stel u voor dat er een rookkolom is en dat u door snelle bewegingen die rookkolom als het ware beeldhouwt zodat een bepaald figuur ontstaat. Het is er maar voor een enkel ogenblik. Stel u dan voor dat u dat ogenblik fotografeert en dat u dat beeld tegen verschillende achtergronden projecteert. Dan hebt u iets van een kunstvorm die in de sferen is, althans een gelijkenis. U openstellen voor kunst in de sferen lijkt me dus erg moeilijk zolang je nog aan je eigen voorstellingswereld gebonden bent en het uitdrukken daarvan met stoffelijke middelen doet.

 • Wat betekent het dat men in een droom leviteert en dat vaak als demonstratie t.o.v. anderen doet?

Ja, vergeef me wanneer ik hier enigszins nuchter ben. Zeer waarschijnlijk is er een druk uitgeoefend, hetzij door een bewegen uwerzijds of door een andere oorzaak op het voeteneinde van het bed. Dit geeft een lichte evenwichtsverstoring en brengt een gevoel van zweven tot stand. Wanneer u dan bezig bent met allerhande geestelijke krachten en misschien ook graag t.a.v. anderen leraar of leermeester zou willen zijn, dan zult u die ervaring in dit verband plaatsen. Komt dit vele male voor, dan raad ik u eerst aan de stabiliteit na te gaan van vooral het voeteneinde van uw legerstede.

 • Wat betekent het als men in een uittreding steeds een grijze mist ervaart en in deze weinig of niets onderscheidt.

Wanneer u inderdaad zo uittreedt, dan komt u in Nevelland terecht en dit zou betekenen dat u zeer sterk bezig bent met eigen voorstellingen en daardoor niet openstaat voor contacten met anderen. Wilt u daarin verandering brengen, probeer dan eens u gewoon een lichtende kracht voor te stellen en u daarmee zoveel mogelijk één te voelen. Volgt dan een uittreding, dan zullen er contacten zijn en uw nevel zal verdwijnen.

 • Bestaat er een relatie tussen de 5 elementen en de uittreding?

Geen directe. De 5 elementen, zoals u weet, zijn de oorspronkelijke indeling van werkingen op aarde. Te weten dus aarde, vuur, water, lucht en dan de doordringende ether. Dit zijn elementen waarmee men het geheel van de levensprocessen en bestaansprocessen verklaart. Je kunt niet zeggen dat ze een bijzondere betekenis hebben. Je kunt wel zeggen dat de grootorde die wordt aangeduid door elk van deze z.g. elementen van belang kan zijn voor het bereiken van een bepaalde instelling en zelfs soms voor het doen ontstaan van bepaalde werkingen middels geestelijke kracht in de materie.

 • Wat zegt het als een bekende steeds maar weer in de droom terug keert en deze steeds emotioneel geladen is?

Als die bekende nog op aarde leeft, dan zou ik zeggen: er is sprake van een innerlijk conflict waarbij bv. wens, leven en werkelijkheid met elkaar in strijd zijn. Is de persoon in kwestie overgegaan, dan wordt het tijd je af te vragen of de voorstelling waarmee je geconfronteerd wordt een mededeling inhoudt dan wel voor u een poging is om te ontkomen aan een tekort of gemis.

 • Wat wil het zeggen als men handelingen in de droom verricht die volstrekt irrationeel zijn, maar die in de droom als volkomen logisch worden ervaren? Heeft dit te maken met het psychisch functioneren?

Onder meer, ja. lk mag misschien het volgende stellen: Wanneer wij kijken hoe u handelt en leeft op aarde, dan komt een groot gedeelte daarvan ons als irrationeel voor. De irrationaliteit van de dingen is sterk afhankelijk van de ratio. Met andere woorden, de redelijkheid die je aanvaard hebt. Redelijkheid is niets anders dan een kader van denken en beoordelen dat in zichzelf niet altijd toepasselijk is op de totaliteit. Wanneer u dingen doet in uw droom en u vindt ze irreëel, dan moet u zich maar eens afvragen of u daardoor iets compenseert misschien van de verdrongen irrealiteit die het stoffelijke bestaan beheerst.

 • Eén van uw sprekers raadde aan om voor het vinden van harmonieën in de vormloze sferen te zoeken naar bepaalde niet verder omschreven rituelen. Een andere gaf het advies het contempleren van de zespuntige ster op een wit vlak. Welke rituelen worden bedoeld?

Rituelen die u alleen zelf zult vinden wanneer u daarvoor geestelijk ver genoeg gevorderd bent. Gebruik daarvan door niet volledig geestelijk ingewijden is gevaarlijk en erg schadelijk.

 • Kun je die rituelen dan tot een zinvolle werkzame essentie terugbrengen?

Een ritueel is uiteindelijk een symboolschrift waarin handelingen, gevoelens, gedachtebeelden en bepaalde psychische krachten worden samengetrokken.

 • Wat is uw advies om een harmonie met het éénkleurig licht te zoeken? En hoe wordt deze subjectief dan ervaren?

Wanneer u die harmonie zoekt, moet u zoeken naar een die uw eigen denken en bewustzijn zoveel mogelijk uitschakelt. Welke werkwijze u daarvoor prefereert, is uw eigen zaak. Wanneer u het ervaart, hebt u een gevoel van licht van een enorme vreugde en vrede. Maar u kunt ze wanneer u weer wakker wordt, niet omschrijven. U weet alleen dat dat gevoel in u blijft doorzinderen.

 • Waar staat het volgende samengestelde symbool voor: de zespuntige ster met de Ank in het midden omsloten door de slang die in zijn eigen staart bijt? Welke afstemmingssfeer en kracht wordt hiermee bedoeld?

Ja, met elk symbool is het natuurlijk zo dat het alleen al die dingen kan aangeven die in het weten van degene die dit symbool gebruikt aanwezig zijn. Maar laten we beginnen met de slang. De slang op zichzelf is niet alleen de buitenste cirkel van een zegel in dit geval, maar ze is gelijktijdig de aanduiding van tijdloosheid of oneindigheid. De zespuntige ster bestaat uit twee driehoeken die elkaar doorkruisen. Ze wordt heel vaak omschreven als het samenvloeien der twee werelden, waarin de totaliteit van geest en stof volledig is gemanifesteerd. Wanneer u daar te midden van dit alles, en als het even kan in het middelpunt, een Ank-teken plaatst, dan zet u hier de staf des levens neer die gelijktijdig de oneindigheid bevat. Het is een sleutel tot andere werelden en als zodanig een symbool van Goddelijke waarde en van Goddelijke macht. Dan zou het geheel betekenen: Door het samenvloeien van stoffelijke en geestelijke werelden, binnen het kader van de oneindigheid, vind ik de sleutel tot alle werelden die in die oneindigheid als deel daarvan kunnen bestaan.

 • Welke bladeren corresponderen met welke klanken van de keel- en voorhoofdschakra? Ze zouden de volgende kwaliteiten activeren: de aura zien, geesten zien, helderziendheid in ruimte en tijd.

Ik zou daarop liever geen antwoord geven. Wanneer u namelijk tot een ontplooiing komt van één der bovengenoemde, dan zal dat altijd een evenwichtige moeten zijn. Wanneer u bepaalde klanksleutels zou willen gebruiken, komt u tot een onevenwichtige ontwikkeling welke dus voor het geheel van uw verdere ontplooiing soms bezwaarlijke gevolgen kan hebben.

 • Bij Bombay bevindt zich op een eiland de grot van Elephanta. Wat is het oorspronkelijk gebruik van deze grot geweest? En wie waren erbij betrokken?

Oorspronkelijk was het een wijsheidstempel en bevatte ze ook een z.g. wereldspiegel of spiegel der wijsheid. Die is nu teloorgegaan. Voor zover mij bekend is er nog maar één werkzaam en die ligt op de grens tussen de lage en de hoge Karakorums. De tempel werd dus gebruikt door bepaalde mensen die zich als ingewijden, heilige mannen, beschouwden. De riten die er eventueel door gelovigen werden voltrokken, hadden er weinig of niets mee te maken. Ofschoon sommige toch wel zijdelings met de wijsheid hadden te maken, omdat er een verering van Kandia heeft plaatsgevonden.

 • Is het mogelijk dat Rusland en Amerika elkaar gaan  waarderen, zodat zij elkaar direct en indirect met rust gaan laten?

Als ze elkaar niet zouden waarderen, zouden ze elkaar niet vrezen.

Ja, vrienden, we hebben nu de schriftelijke vragen behandeld. We hebben, gezien de omstandigheden, wel het uiterste gedaan wat voor ons mogelijk is. Mij rest alleen u te danken voor uw aandacht en uw vragen en de hoop uit te drukken dat de antwoorden daarop aan u gegeven, voor u enige betekenis zullen hebben.

image_pdf