Vragenavond: 1985-03

image_pdf

29 maart 1985

Aan het begin van de bijeenkomst wijs ik u er op dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk zelf na. Zoals u is medegedeeld, is het een 5e vrijdag en dus vragenavond. Ik zal uw vragen beantwoorden voor zover ik dit verantwoord kan doen. Zijn er vragen bij die ik om welke reden dan ook niet wil of kan benaderen, dan zeg ik “geen commentaar” en ga over naar de volgende vraag. Wanneer een vraag door mij deels is beantwoord en ik meen dat dit met de intentie van de vraagsteller overeenstemt, zal ik desalniettemin u de kans geven aanvullende vragen te stellen. Mag ik nu beginnen met de eerste vraag?

 • Nu vaststaat dat de radioactiviteit niet de oorzaak is van de schadelijke werking van beeldbuizen, wat is dat dan wel?

Ik kan mij deze vraag niet geheel juist voor ogen brengen. Het is zo: beeldbuizen hebben een straling. Deze is te vergelijken met een röntgenstraling. Maar de op redelijke afstand kenbare straling is schadelijk. Er zijn echter andere factoren in het spel. In de eerste plaats is er een psychische gebondenheid tijdens het kijken. Daarnaast kan er sprake zijn, vooral bij verkeerde afstelling, van overprikkeling van zowel gehoor als ogen. Ten laatste zien we heel vaak dat mensen zich in niet al te gezonde houdingen neervlijen en dat dan aanvullen met allerlei vette en knapperige eetwaar, zodat wanneer het programma uit is, de toeschouwers barsten. Dit is uitermate ongezond. Veel van de schadelijke nevengevolgen zijn een combinatie van het voornoemde.

 • Heeft het ook nog invloed op de aura of het levenslichaam?

Deze invloeden bestaan praktisch niet. Wel kunt u van mij aannemen, dat het vrijwel onmogelijk is u redelijk open te stellen wanneer u binnen ongeveer 5 m afstand bent van een werkende beeldbuis met een diameter groter dan 51 cm.

 • Enkele vragen over uittreding. De eerste: Kunt u een definitie geven van uittreding?

Uittreding is een projectie van waarnemingsvermogen en bewustzijn buiten de kring van het lichamelijk mogelijke. Hierbij kunnen zowel andere werelden als andere plaatsen op eigen wereld worden waargenomen en daar feitelijk beleefd worden. Er zijn uittredingsmogelijkheden waarbij bovendien verschuiving in tijd optreedt.

 • Iemand treedt bv. uit en hij brengt in zijn bewustzijn gebeurtenissen die hier op aarde gebeurd zijn. Maar ook kan hij voorwerpen beschrijven die hij gezien heeft. Kan hij alleen voorwerpen die op aarde zijn, waarnemen of alleen voorwerpen die astraal aanwezig zijn?

Men kan alles waarnemen zoals het stoffelijk wordt waargenomen. Met dien verstande dat het eigen gezichtspunt bepalend is voor de hoek van waaruit je waarneemt, hetgeen dus vaak enige verschuivingen veroorzaakt omdat waarnemers zich vaak betrekkelijk hoog boven de grond bevinden zonder dit te beseffen.

 • Hoe kan men zich trainen om uit te treden?

Dat hebben we al vele malen verteld. Heel kort het volgende: Uittreding berust op ontspanning, lichamelijk absoluut ontspannen zijn.

In de tweede plaats: voor de bewuste uittreding is een doel noodzakelijk. Dit moet gevisualiseerd kunnen worden. Sluit u af van alle signalen van buiten. U komt in een half droomtoestand, waarin u zelf het beeld nog kunt manipuleren. Indien u dat regelmatig doet, komt er een ogenblik waarop het beeld zelfstandigheid verkrijgt. Door te kiezen voor bekende punten, waar dus latere controle mogelijk is, kunt u dan nagaan of er inderdaad bij nicht Lies al narcissen op tafel staan, of er misschien een verandering is geweest in de opstelling van meubels bij tante Leen, die zo graag binnenshuis verhuist, en eventueel ook of er visite was bij oom Joop.

Door dit te controleren, krijgt u een mate van zelfverzekerdheid en u leert langzaam onderscheiden tussen de door uzelf nog gemanipuleerde dagdroom en de uittreding, die in feite de voortzetting is van iets dat als een dagdroom pleegt te beginnen.

 • Wanneer zal uittreding wetenschappelijk worden aanvaard?

Dat ligt aan de wetenschappers. Ik vermoed wanneer de generatie die op dit ogenblik stemgevend is, geheel weg is plus ongeveer drie kwart van de daarop volgende generatie.

 • Is het goed voor uittreding om contact te vragen voor begeleiding?

Het kan geen kwaad, maar het haalt weinig uit. Een uittreding naar een sfeer zal praktisch altijd onder geleide geschieden tot u zelf voldoende ervaring van die wereld hebt. U kunt deze zelfstandig meestal niet betreden. Wat betreft projecties op uw eigen wereld, daar heb u geen begeleiding nodig, mits u zich blijft realiseren dat u niet feitelijk ter plaatse aanwezig bent. Dan kunt u altijd gewoon zeggen:  “Maar ik lig in bed en ik slaap” of: “Ik zit in een stoel en ik ben uitgetreden”. Dan is het meteen afgelopen.

 • Is het mogelijk dat entiteiten uit duistere sferen zich in de wereld van stof manifesteren zodat paranormaal begaafden hen kunnen waarnemen en wel op een dusdanige wijze dat angst wordt gewekt? Bv. een half vergaan lijk gepaard gaande met onaangename geur.

Dat behoeft geen geest in een duistere sfeer te zijn. Een dergelijke waarneming is over het algemeen een waarneming van het astraal dat bezield wordt door een entiteit die nog gelooft in eigen lichamelijkheid. Dat is dus geen duistere sfeer. De verschijnselen, inclusief de geurhallucinatie, kunnen dan optreden.

Maar het is wel mogelijk dat entiteiten uit duistere sferen zich kunnen manifesteren. Alleen moet u zich wel realiseren dat wanneer ze  dit doen met een bepaald doel, ze maar zelden schrikwekkend optreden. Meestal zijn ze veel liever en veel vriendelijker dan al die mensen die de waarheid proberen te verkondigen.

 • Zullen er in de toekomst apparaten worden geconstrueerd waarmee entiteiten zich tot de stoffelijke wereld kunnen wenden, zodat mediums min of meer overbodig worden?

Ja, de beginselen bestaan op dit ogenblik al, bv. verbetering van het Jürgenson-Raudive-effect (red. Friedrich Jürgenson: schrijver van ‘Voices from space; Konstantin Raudive: schrijver en intellectueel, onderzocht elektronische stemverschijnselen van overledenen), maar er zijn meer mogelijkheden zoals doorlaatbaarheidsvariaties in het luchtdialectricum van een betrekkelijk grote condensator onder een gelijkspanning van ongeveer 200 volt.  Dit opgesteld in een kooi van Faraday, om invloeden Van buiten te voorkomen, geeft bij een versterkingsfactor ad 100.000 een ruisfactor van 0,8 %. Dat is nog tamelijk veel.

Toch geeft het reeds de mogelijkheid om al herkenbare geluiden te produceren. Worden de versterkers beter en leert men juister de apparatuur af te stellen op datgene wat men feitelijk wil ontvangen, dan lijkt het mij heel goed mogelijk dat er binnenkort hier een klein kastje op tafel staat waarmee u converseert. Ik vermoed dat dat, gezien de huidige ontwikkeling plus de behoefte van zeer velen om die ontwikkeling af te remmen of tegen te houden,  nog ongeveer 35 à 40 jaar duurt. Maar praktisch is het reeds nu mogelijk.

 • Zal in de toekomst het ook mogelijk zijn entiteiten die doorkomen, te visualiseren door apparatuur?

Dit is een veel complexere zaak en wordt erg moeilijk. Het kan alleen wanneer ook een factor wordt ingebracht, bv. een manipuleerbaar veld dat vergelijkbaar is met menselijke levenskracht in een bepaalde vorm, het zogenaamd plasma of ectoplasma. Wanneer dit aanwezig is, kunnen manifestaties van die aard plaatsvinden. Maar dan is het ook een directe manifestatie van de geest in kwestie, en dus niet bij een geluidsprojectie.

 • Is het functioneren van die apparatuur afhankelijk van personen in de buurt die hun levenskracht daartoe lenen, of werkt het autonoom?

Het is mogelijk dat dergelijke apparatuur autonoom werkt. Maar voor zover mij bekend is, is men tot op heden mee afhankelijk van de aanwezigheid van personen, die dan in zekere mate mediamiek zijn en daardoor zelf helpen om de te manipuleren krachten in versterkte mate aanwezig te doen zijn.

Dit is op dit ogenblik bij het maken van z.g. geestenfoto’s e.d. erg belangrijk. Maar wanneer je gebruik zou maken van dezelfde stralingsvelden die er voor het vastleggen van bv. het Kirlian-effect  worden gebruikt, dan zou het mogelijk moeten zijn om zo ook gedachtebeelden en eventueel ook projecties vanuit de geest op een geïsoleerde plaat vast te doen leggen, mits deze lichtgevoelig is.

 • Waarom moest Jezus zo’n ontzettend pijnlijke dood sterven? Stierf hij werkelijk aan het kruis?

Naar hetgeen onderzoekers aan onze kant hebben geconstateerd, is Jezus inderdaad aan het kruis gestorven. Dit in tegenspraak met andere overleveringen die zeggen dat hij schijndood is afgenomen door Nikodemus en later is weggetrokken en ergens in Voor-Indië is begraven als heilig man. Zijn graf zou nu nog bestaan.

De pijnlijke dood van Jezus was op zich niet noodzakelijk. Maar zonder deze vorm van sterven — die overigens in zijn tijd niet zo ongewoon was — zou zeer waarschijnlijk de impact op de volgelingen aanmerkelijk minder zijn geweest. Daardoor zou de verdere verbreiding van de leer in veel mindere mate geschied zijn.

 • Wanneer een huisdier, bv. een kat, sterft, is het dan helemaal met hem afgelopen?

Net zomin als met u. Alleen, die kat heeft bepaalde voordelen. In de eerste plaats: haar geestelijk bestaan duurt meestal niet erg lang, is erg gelukkig en wanneer ze zin heeft, kan ze heus nog wel eens haar oude woning of baas of bazin opzoeken. Alleen ziet u haar meestal niet. Andere huisdieren zien ze eerder. Ze heeft geen honger en geen dorst meer; er is altijd iets waar ze zich kan koesteren. Kortom, een ideaal beeld van leven, met uitzondering eventueel van het jachtinstinct, dat veel minder wordt.

Hetzelfde geldt voor honden en ook voor andere dieren. Het voortleven is dus gewoon een kwestie van wennen in een geestelijke wereld en het daar opnieuw aanvaarden van een incarnatiemogelijkheid. De binding die eventueel ontstaat met mensen, de onzelfzuchtigheid die natuurlijk maar zeer betrekkelijk is, van bepaalde genegenheden, spelen een grote rol bij een eventueel incarneren bij dieren van hogere orde of zelfs in de lagere soort mens.

 • Volgens onderzoekers, o.a. die van de NASA, zou de maan als een soort kunstmatige satelliet door een hogere beschaving in de ruimte zijn gebracht. Wat is hiervan waar en hoe moeten wij ons dit voorstellen?

Dit is niet waar en ook niet zonder meer mogelijk. Wanneer ik  kijk naar de massaverhoudingen, dan zou dit een bestuurbaarheid, een afrembaarheid van de maan veronderstellen die zeer zeker heel grote tekenen van kunstmatigheid zouden moeten hebben achtergelaten. Dit is echter niet het geval. Er zijn wel enkele ruimten die kunstmatig zijn, maar voor zover mij bekend zijn die nog niet geheel ontdekt.  Behalve misschien met die laatste expeditie die geheim is gehouden.

Meer gelijk heeft men wanneer men dit beweert omtrent Phobos en  Deimos (red. 2 manen van Mars). Deze manen hebben wel een gedeeltelijk kunstmatig karakter en hun baan is bepaald onafhankelijk van natuurlijke invloeden. Dit is inderdaad constateerbaar. Dat zij zeer weinig massa hebben en dat het dus grote holle ruimten moeten zijn, is iets wat wordt verondersteld en door sommigen wordt waargenomen, maar met de huidige middelen niet bewijsbaar is. Volgens mij is dit juist.

 • Wat was de oorzaak van de eerste ramp van Atlantis?

De oorzaak van de eerste ramp lag niet alleen in Atlantis zelf. Er is toen een fout, die over de bodem van de Stille Oceaan loopt, gaan stuwen. Er is zelfs een soort gebergte gevormd in het midden. Hierdoor zijn gelijktijdig delen opzij afgegleden en onder de waterspiegel terecht gekomen.

Men zegt wel dat het gebruik van bepaalde energieën mede schuld was, maar ik kan niet nagaan in hoeverre dit juist is. Als u zich realiseert dat men zegt dat strenge winters te danken zijn aan atoomproeven in de atmosfeer, dan zitten we met iets dat evenmin bewijsbaar is en waarbij de samenhang meer geconstrueerd dan reëel schijnt te zijn.

 • En plaatst u dat ongeveer 80.000 jaar voor onze jaartelling en in de Stille Oceaan?

Niet in de Stille Oceaan. Bovendien, 80.000 jaar geleden was de ondergang van het drie eilandenrijk. Dat lag wel in de Stille Oceaan. Atlantis lag in de Atlantische oceaan en bestond uit een keten van kleinere eilanden, waarbij een zevental hoofdeilanden bestonden. Eén  van die eilanden bestaat eigenlijk nog wel, maar heeft zijn hele oorspronkelijke cultuur praktisch verloren. Dat is namelijk Ierland.

Onderdeel van Atlantis waren delen van Spanje en delen van Wales. Ik noem dit maar even om duidelijk te maken dat u niet kunt zeggen: het was dit of dat rijk. Het deed ook aan koloniseren zodat de invloed zich zelfs tot de huidige Middellandse Zee uitstrekte. En aan de andere kant tot het Caraïbisch gebied en zelfs een groot gedeelte van Brazilië en de oostkust van een deel van de Amerika’s.

Nogmaals, het lag in de Atlantische Oceaan. Om het heel eenvoudig te maken, zegt men wel eens — en dat is inderdaad waar voor een van de havens — dat een haven lag op het punt 0.0. met de Greenwich meridiaan en de Equator als snijpunt. Daar bevinden zich nog heel diep in zee een aantal verzakte relieken.

 • Kunt u ook zeggen wat de oorzaak van de tweede ramp was?

Het misbruik maken van vulkanische krachten. De tweede ramp vond plaats ongeveer 5.000 jaar v.Chr. Het was deze laatste ramp die veroorzaakt werd door vulkanisme. De eerste ramp van Atlantis, ongeveer 40.000 jaar geleden, geschiedde zoals reeds gezegd door grote verschuivingen bij een aardfout, aardbreuk of schotsbreuk, die op dit ogenblik nog bestaat.

 • Is er ook sprake van een grote komeet, die toen op de aarde is geëxplodeerd in de Atlantische Oceaan?

Daar zou je weinig van hebben gemerkt. Het zou misschien erg vervelend kunnen zijn, maar een komeet heeft zo weinig vaste materie in verhouding tot zijn omvang, dat die door de atmosfeer zou worden opgenomen en eventuele wrijvingswarmte zou hitte kunnen veroorzaken. Maar toch geen enorme inslag of een grote fout. Dat zou wel mogelijk zijn wanneer een zeer grote meteoriet zou inslaan. Maar een zo grote meteoriet zou waarschijnlijk de hele aardkern in beroering hebben gebracht, en dat zou betekenen dat overal, en niet alleen op één plaats, de ondergang zich had voltrokken.

 • Otto Mukken heeft in 1976 een boek geschreven waarin hij stelt dat bij Porto Rico diepe trechters van 7000 m in zuidwestelijke richting zijn ingeslagen. Hij verbindt hiermee een verklaring van een Duitse astronoom Robbert Hensler dat een dubbelvoudige conjunctie van Venus, maan en zon … jaar v. Chr. plaatsvond. Dan zou je, als je die twee elementen combineert, kunnen veronderstellen dat door de diepte van de trechters en het merkwaardige tijdstip van de conjunctie er een planetoïde is ingeslagen.

Dat is iets anders dan een komeet. Er werd gezegd: komeet. En ik heb u geantwoord: een meteoriet. Als u zegt: planetoïde, dan wordt de massa wel erg groot en de gaten die u omschrijft, zouden gemaakt kunnen zijn door een grote meteoriet, dat geef ik toe. Maar weer niet door een planetoïde, want die zou zoveel massa hebben gehad dat de omvang van dergelijk trechters zelfs beneden op het diepste punt nog altijd   meerdere kilometers zou moeten bedragen, terwijl de feitelijke omvang iets minder is dan 1700 m. Dat kunt u controleren, want misschien zijn de gegevens ook in het boek opgenomen.

 • Is er nu volgens u sprake van coïncidentie?

Wat betreft de stand van de planeten zou je nog kunnen zeggen: hierdoor ontstaat een verandering in de attractieverhoudingen binnen het zonnestelsel. En wanneer een eenzijdige aantrekking ontstaat, ontstaat gelijktijdig een grotere versnelling waardoor eventueel de aardbaan gemakkelijker gekruist wordt. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat juist door die grote snelheid een groter deel van de vaste materie niet vergast wordt voor het aardoppervlak bereikt wordt.

Maar wanneer je dan gaat kijken naar de feitelijke oorlog, die tussen de Atlantische vorsten heeft gewoed, dan weten we dat ze hun  priesters aan het werk hebben gezet en dat daar o.m. toegangen zijn gemaakt, waardoor zeewater in de basis van een kraterkanaal kon lopen, waardoor een enorme stoomdruk is ontstaan. We zouden zelfs kunnen stellen dat hierdoor ook grote brokstukken zijn weggeslingerd. Maar dan zou de diepte van de trechters, waarover u spreekt, minder moeten zijn.

Ik neem dus aan dat het coïncidentie is en dat misschien het samentreffen van deze gebeurtenissen een bijzondere nadruk heeft gegeven aan de ondergangsgedachten, zoals die vooral in Midden—Amerika bestaan: de stenenregen, de vluchtende grotten etc. die u in de legenden terug vindt.

 • Is het waar dat, zoals Plato vertelt, Solon 600 v. Chr. op een reis naar de stad Saïs in Egypte het Atlantisverhaal heeft vernomen van Saïtische priesters?

Niet geheel juist. Maar er is een kern van waarheid. En dat is weer te wijten aan het volgende: Bij de z.g. tweede Atlantische uittocht zijn er een groot aantal slavenvolkeren meegetrokken. Een deel daarvan is terecht gekomen aan de grenzen van het bovenrijk en is daar een tijdlang in oorlog geweest. Maar van de eerste golf, waarbij meer blanken (edelen en priesters) waren, is een deel voornamelijk terecht gekomen in het benedenrijk en ook nog wel in het eerste Carthago, dat toen overigens anders heette.

Hierdoor zullen de legenden 0f verhalen over Atlantis inderdaad terecht gekomen zijn in de priesterkaste. Ik kan mij voorstellen dat men zeer bekwame mensen zoals bouwmeesters, mensen die iets wisten over metalen,’ over chemie en bepaalde magische plechtigheden graag in het priesterdom heeft opgenomen. Atlantisverhalen zullen daar dan zijn vastgelegd, waaruit priesters inderdaad het een en ander konden putten.

Maar ik meen 0ok dat het door u genoemde verhaal over Atlantis en de structuur daarvan voor een groot gedeelte gefantaseerd is. De gegevens over de bouw van de stad zijn in ieder geval niet volledig juist, maar bij benadering. Datgene wat echter wordt gezegd over de gebruiken, daar klopt heel weinig van.

 • Er was op de tv een uitzending over iemand die 11 jaar in coma ligt. Mag in zo’n geval euthanasie worden toegepast?

Het ligt er aan wat u daaronder verstaat. Ik zou zeggen: op het ogenblik dat de zekerheid bestaat dat zodanige hersenbeschadigingen zijn opgetreden dat een normaal leven niet meer verwacht kan worden, terwijl er geen enkel zicht is op een binnen korte termijn genezen van een dergelijke patiënt, dan is men niet verplicht deze met alle kunstmatige middelen in leven te houden. Ik noem dit geen euthanasie omdat de dood dan uit natuurlijke oorzaken ontstaat, terwijl de toestand van coma door onnatuurlijke ingrepen in stand wordt gehouden.

 • Waar bevindt zich het etherische lichaam bij zo iemand?

Over het algemeen bij het rustende lichaam. Maar de geest treedt uit en zwerft. Ze is echter aan het lichaam gebonden en heeft daardoor niet alle mogelijkheden die voor haar anders geestelijk beschikbaar zouden zijn.

 • Wat beleeft men tijdens een coma? En hoe is de overgang?

Mag ik een gelijkenis gebruiken? Tijdens een coma voel je je als een hond die aan de ketting ligt en weliswaar zo nu en dan een knook  krijgt toegeworpen, maar die vlak buiten zijn bereik allerlei heerlijke schotels ziet. De overgang betekent dan dat je naar die schotels toe kunt omdat je die vervloekte ketting kwijt bent.

 • Heeft de toenemende materialistische levensbeschouwing veel van doen met de toenemende criminaliteit?

Neen, Niet direct. Ik zal proberen om een kort antwoord te vinden. Criminaliteit wordt veroorzaakt door de neiging van mensen de normen, die anderen voor zich hanteren, ook voor zichzelf op te eisen. Wanneer we het gedrag zien van politici, staatslieden, grote fabrikanten etc., dan is duidelijk dat ze heel weinig respect hebben voor eigendom, voor eer, voor rechten van de gewone burger. Ze belijden deze met de mond maar in de praktijk lichten ze er de hand mee. Is het dan verwonderlijk dat eenvoudige mensen, die bovendien vaak zijn opgevoed op een wijze waardoor zij menen van het leven bepaalde dingen te mogen eisen en verwachten, bij teleurstelling grijpen naar dezelfde middelen die hun voorgangers (weliswaar wettelijk en via allerlei wetjes en regeringsmaatregelen etc. ) toepassen om zichzelf met hun posities en macht te handhaven?

 • Wat is er te zeggen over hetgeen men bij Subub onderwijst?

Er is niet veel over te zeggen wat u niet kunt leren over de geschriften daaromtrent. In feite gaat het er om met innerlijke verstilling een bepaalde bereiking te krijgen waardoor je het totaal van je eigen krachten en wezen gemakkelijker erkent en beheerst.

 • Is het bekend of Nostradamus een politieke situatie bedoelde: ‘In het jaar 1999 en 7 maanden zal uit de hemel een koning der verschrikkingen komen om de grote koning uit de dood op te wekken. Daarvoor en daarna regeert Mars in geluk.’

Nostradamus was inderdaad ziener en astroloog. Dat wil zeggen, zijn interpretaties zijn visionair en niet zuiver astrologisch. Wat hij bedoeld heeft hiermee, is dat er een verandering aan de hemel zal plaatsvinden. Dat is niet een verandering die politiek is. Wanneer een koning komt om een grote koning op te wekken, zou je dit kunnen omschrijven als macht. ‘Koning’ is macht in zijn termen. Hij wekt dus een macht die op aarde sluimerde. Anders gezegd: hij voorspelt een revolutie die gezien de formulering waarschijnlijk meer heeft te maken met de mores dan met politieke machtsverhouding.

 • Kunt u ons wat nader inlichten over de komende kleurinvloeden van dit jaar? Momenteel is er een sterke golf van rood licht, dacht ik.

Er is een roodinvloed die, zoals u gemerkt heeft, enkele malen is onderbroken door witinvloeden. De komende periode brengt daarnaast nogal wat geel en in die geelinvloed een aantal elementen blauw. Elementen blauw wijzen er op dat er zeer waarschijnlijk op wetenschappelijk of technisch gebied binnen twee maanden een aantal nieuwe ontdekkingen gedaan worden of veranderingen van benadering komen. Dan hebben we daarna te maken met een periode van inderdaad nogal erg veel rood, waarin ook factoren groen een rol spelen. We zouden kunnen zeggen: hier worden de hartstochten in feite gewekt door geloof en idealen. Er ontstaan dan rampen die eigenlijk niet nodig waren.

 • Men spreekt wel over het z.g. teruglopen van planeten, althans van de aarde af gezien. Wat voor invloed heeft dat op het wereldgebeuren in het algemeen? En wat op de persoonlijke horoscoop? Bij iedere planeet kan dat zich weer anders uiten.

Dat is niet zo eenvoudig te verklaren. De retrogade bewegingen zijn natuurlijk iets wat je alleen op aarde ziet. Het is de verhouding tussen aardbaan en baan van de betrokken planeet. Wanneer dit verschijnsel optreedt, neemt men aan dat de normale invloeden van die planeet omkeren zover het betreft de verhoudingen die in oppositie driehoek, vierkant e.d. bestaan. Hier worden dus tijdelijk de betekenissen van die planeet in een dergelijk samenstel gewijzigd.

Verder kun je zeggen: op de aarde heeft het als geheel weinig invloed. In een persoonlijke horoscoop kan het echter betekenen dat iemand, die normaal gezien die horoscoop plus een progressie over het lopende jaar, een pechperiode, moet hebben. Dan opeens, op het ogenblik dat de regressie begint, ziet men de pech wegvallen en komen er een aantal meevallers. Natuurlijk is dit een zeer eenvoudige benadering.

 • Getuigt het niet van hypocrisie dat het gebruik van bv. heroïne op de hele wereld wordt bestreden terwijl het alcoholgebruik, ondanks de vele negatieve gevolgen, in de meeste landen wordt aanvaard en legaal is?

Uw gehele maatschappij is op hypocrisie gebaseerd. Christenen zijn christenen omdat zij christen zijn van anderen kunnen eisen zonder zelf aan de eisen van christen zijn te voldoen. Dat zien we hier in zekere mate ook. Maar er zijn andere factoren die u niet mag vergeten. Heroïne bv. is verslavend. Dat wil zeggen dat je niet alleen daarvan kunt genieten, maar ook niet daarvan los kunt komen. Dit geldt niet voor enkele, maar voor alle gebruikers. Het is zo dat van de duizend gebruikers van heroïne en cocaïne er slechts 2 of 3 zich daarvan zelfstandig kunnen losmaken.

Bij alcoholgebruik is het echter zo dat er op duizend gebruikers maar 1 verslaafde is en dat die dan vaak nog gemakkelijk te helpen is, terwijl er pas op de tienduizend een 20 à 50 werkelijke alcoholici zijn; die dus zelfs met een kuur al niet helemaal meer te helpen zijn. Dit verschil is betrekkelijk groot. Ik geloof dat je het daarom  niet zonder meer hypocrisie kan noemen en zeggen dat deze dingen gelijkwaardig zijn. Ik vind het wel hypocriet dat men zegt: hennep is verboden. Hennep in zich is namelijk niet verslavend, alleen psychisch verslavend. Maar dat kunnen we  voor tabak, thee, voor koffie en voor veel andere zaken die heel normaal zijn tot en met het biertje en zelfs de Coca-Cola.

Het argument dat men gebruikt, dat het voert naar verdere verslaving, is niet geheel juist, omdat uiteindelijk bij een redelijk gebruik hiervan, en ook van hasj, men meestal de milde trance blijft vinden waarin men zich dan toch gelukkiger voelt. De maatschappij wijst echter alles af wat een ontvluchting mogelijk maakt aan haar eigen rigide systematiek.

Elk bestaan in de maatschappij is gebaseerd op een conditionering. Op het ogenblik dat er middelen komen waardoor die conditionering zou kunnen worden verminderd, grijpt men onmiddellijk weer naar regulering. Een aardig voorbeeld hiervan: in de Russische revolutie besloot men de huwelijksband af te schaffen. In feite werd dus vrije seks het gebruik, zij het niet bij iedereen. Het bleek echter dat daardoor de aandacht van degenen die moesten werken om de revolutie goed te doen slagen, dermate werd afgeleid in andere richtingen dat men reeds in 1925 weer begon met een soort huwelijk in te stellen. Dan blijkt hieruit dat een grote vrijheid ook op een dergelijk gebied voor de staat niet aanvaardbaar is omdat het de aandacht afleidt van de doeleinden die binnen die staat gewenst worden.

 • Hoe komt het dat een kind geobsedeerd is door vuur en wat kun je er tegen doen?

 Wat bedoelt u: bang voor vuur of aangetrokken tot vuur? Het aangetrokken zijn tot vuur is bij vele kinderen aanwezig. De meeste kinderen zijn dus beginnende pyromanen, die alleen door de nodige goede woorden en begeleiding kunnen worden bekeerd.

Maar wanneer er angst is voor vuur, dan moeten we ons eerst afvragen of de moeder zich misschien ernstig heeft gebrand in de laatste vier maanden van de zwangerschap. Dit zal al deze aversie kunnen verklaren. Is dat niet zo en is er een zeer grote angst voor vuur, dan zou dit eventueel ook nog in een vorige incarnatie de oorzaak kunnen zijn. Bv. iemand die in een brand is omgekomen, incarneert en iets van die herinnering blijft behouden. Hij zou daardoor geobsedeerd kunnen worden en dat zou dan tot die aversie kunnen voeren. De neiging tot brand stichten is meer algemeen in het mensdom ingeburgerd, alleen is het te kostbaar om er aan toe te geven.

 • Hoe kun je belevingen van gedeeltes van het hogere zelf goed naar het bewustzijn transformeren? Misschien door het bouwen van een astraal tussenlichaam?

Dat is bijna niet mogelijk omdat het geheel van uw wezen, zonder een apart tussenlichaam van het astraal, altijd verbonden blijft met het levenslichaam, en het levenslichaam deel uitmaakt van de levenskracht die pulseert in uw eigen corpus, zodat u een directe lijn hebt naar uw zenuwstelsel en uw hersenen.

Maar u moet in analogieën denken en dat wil zeggen dat hetgeen u in hogere geestelijke werelden beleeft, voor u vertaald moet worden op grond van herinneringen die in u bestaan. Dus u moet eerst zelf de gegevens hebben, de samenvoeging daarvan kan dan een soort replica zijn (zij het beperkt) van de beleving die de geest heeft doorgemaakt en heeft doorgezonden aan het lichaam.

 • De Orde heeft eens gezegd dat de door haar gegeven technieken aanleiding kunnen zijn om geestelijk contact te krijgen met andere groepen. Wat is de relatie tussen oefeningen van de ODV en Orde van Melchisedek en Orde van de Gouden Ankh?

U hebt een eigen karakteristiek. U behoort tot een bepaalde lijn. Of, als u het anders wilt zeggen: u resulteert onder één der Stralen en bovendien onder één der Heren van Stralen. Hierdoor zijn uw harmonische mogelijkheden niet alleen die van dit moment met de Orde ontstaan, maar zij houden eveneens in dat u bv. in rituele zin getrokken wordt in de richting van één of andere priestergroep of priesterrijk. Het is mogelijk dat u door vroegere incarnaties verbonden bent met bepaalde denkbeelden t.a.v. levenskracht en dat uw eigen harmonie het bewustzijn van die levenskracht verscherpt. Dan zult u weer terecht komen bij een groepering waarin dit een grote rol speelt.

Het is dus duidelijk, de Orde geeft wel mogelijkheden om die contacten te bereiken, maar zij limiteert opzettelijk daarbij niet de techniek zodanig dat het enige contact wat u kunt bereiken met de  Orde is; want u hebt de vrijheid om uzelf te zijn, zelf te denken en wij achten het van groot belang dat u op basis van uw eigen achtergronden, uw eigen bewustzijn op de meest juiste wijze kunt leven en werken.

Nu wil ik graag verder gaan met de vragen,

 • Welke tantra-oefeningen werken geestelijk verruimend? Kunt u er enkele noemen?

Het heeft geen zin om ze allemaal te noemen. Want eigenlijk kan elke tantra-oefening op zich geestverruimend werken, mits ze op de juiste wijze wordt uitgevoerd. U vraagt me: wat is beter: kippensoep, bonensoep, uiensoep of erwtensoep? Dan zeg ik: elke soep is voedzaam, maar je moet er niet te veel van nemen. Je moet wel zorgen dat je er genoeg van krijgt.

 • Wat betekent een achtarmig rad met wit en geelgroene achtergrond als symbool?

Zoals u het nu zegt, is het zeer waarschijnlijk een vereenvoudigde uitvoering van het z.g. rad des levens en zou dus als symbool zowel de werking van goden als de kosmische werking kunnen betekenen zowel als de indeling van de levensfasen.

 • Er zijn klopverschijnselen in een huis. Ze hebben een geestelijke oorsprong maar worden versterkt door angsten en ruzies van de bewoners. De entiteit wil na contact niet weggaan. Wat is uw advies om dit te verhelpen?

Tja, in de eerste plaats: kijk toch even goed na of die klopverschijnselen misschien ook iets anders zijn. Want ik herinner me een geval dat houtworm werd aangezien voor een hoge geest. Maar als u werkelijk zeker bent dat al die verschijnselen voortkomen uit een niet stoffelijke oorzaak, gaat u dan nog eens een keer na of misschien een van de aanwezigen zelf niet de oorzaak is van dergelijke verschijnselen. Vooral als er wat jongere mensen bij zijn, kan dat nogal eens gebeuren.

Is ook dit niet het geval en kunt u dus niet anders dan aannemen dat er een geest is, probeer die geest dan allereerst duidelijk te maken dat hij bij u op visite is, en als u zegt: “Je moet weggaan”, en hij heeft geen zin, dan zeg je: “Jongen, als je verder wil kloppen, klop dan de kleden.” Dan wordt hij waarschijnlijk zo nijdig, dat je hem voorlopig niet terugziet.

Afschermingen zijn overigens ook mogelijk. Maar dat is allemaal heel ingewikkeld en moet vakkundig gebeuren. Dit lukt alleen maar als je het heel goed doet. Dat is dan o.m. werken met wierook, met zout en houtskool, eventueel met bepaalde voorstellingen, met gewijd water enz. Daar kun je wel iets mee bereiken, maar het is nooit blijvend.

 • Ik heb gehoord en gelezen over spiritistische genezingen, verricht door een in 1957 overleden Engelse arts. Vanuit de geestelijke wereld onderzoekt hij via een medium het astrale lichaam van zijn patiënten. Hoe stelt hij zijn diagnose? En hoe brengt hij al dan niet operatief wonderbaarlijke genezingen tot stand in gevallen die door aardse wetenschappers zijn opgegeven? De vraag luidt: Is dit uniek en uitzonderlijk?

 Neen, Het is niet uniek. Maar er is een moeilijkheid bij. Als je namelijk medicus bent, werk je met de kennis die je hebt en dat is voor de inmiddels voortgeschreden geneeskunde niet aanvaardbaar. Geestelijke operaties bestaan. Ze zijn nogal moeilijk en vergen veel kracht. Waar haal je die vandaan? Dan moet je ook nog een medium hebben dat heel precies reageert. Want als je zegt: 0,3 mg arseen en hij zet 50 mg arseen op het recept, dan komen de patiënten bij jou klagen. Dus je moet ontzettend uitkijken.

Er zijn veel andere methoden om te genezen. Ik vermoed dat juist het stellen van diagnoses e.d. erg aantrekkelijk zijn. Maar uiteindelijk gebeurt dat ook als u geholpen wordt door een magnetiseur die een geestelijke geleider heeft. Die stelt dan de diagnose, alleen wordt het u niet meegedeeld.

Deze werkmethode is dus altijd gebaseerd op de omgeving, de mogelijkheden van een medium en vooral de juistheid  waarmee alles dan wordt doorgegeven.

 • Hoe komen de hiëroglyfen van Zaïs aan hun informatie over Atlantis? Voor 3.000 v. Chr. waren er toch nog geen hiëroglyfen?

Er was een glyfenschrift, maar de glyfen betekenden een totale zin; een letterschrift bestond in deze tijd nog niet. Dus je kunt heel eenvoudig zeggen: men heeft dat later zo uitgedrukt. Maar vergeet één ding niet: De geschriften uit het Sanskriet die later zijn overgezet in het Europees, dus in het Arabische schrift en het Europese schrift, dus het letterschrift, het seridisch schrift. Dan kun je zeggen dat ze anders zijn neergeschreven. Natuurlijk. Maar het ligt er maar aan of de vertaler goed heeft gewerkt.

We kunnen aannemen dat die hiëroglyfen van Zaïs wel redelijk vertaald zijn. Vooral in een tijd dat overleveringen veel sterker bewaard werden dan in deze tegenwoordige tijd.

 • Er schijnen personen in ufo’s enige tijd te zijn meegenomen. Zeker 60 gevallen zijn hierover onderzocht. Het blijkt dat personen die zijn meegenomen, hun geheugen voor enige tijd kwijt waren. Ook kwam misselijkheid, ziek zijn e.d. voor. Onder hypnose werd dit naar voren gebracht. Zijn ufonauten in staat menselijke geheugens ten dele uit te wissen?

Jazeker, en niet alleen zij. Er zijn mensen op aarde die het ook kunnen. Er bestaat op het ogenblik in Rusland o.m. een methode die daar gebruikt wordt waardoor je door een bepaalde volgorde van injecties inderdaad een amnesie teweeg kunt brengen die zo ver reikt dat je de mens gewoon opnieuw kunt indoctrineren. Ook in de concentratiekampen is men met die technieken bezig geweest. Ik weet alleen niet hoe ver men daarmee is gekomen. We hebben wel veel van die klanten bij ons, maar ze vertellen er zo weinig over.

Maar volgens mij moet het mogelijk zijn zelfs met een variant van een elektro-encefalogram bepaalde delen van de hersenen — als je de centra goed kan lokaliseren — dermate te overladen met energie dat daardoor de specifieke doorlaatbaarheid van de cellen wordt veranderd in algemene doorlaatbaarheid, en dan heb je ook een patroon dat lijkt op amnesie. Het enige wat je daarbij dan wel hebt, is dat er een voorkeur bestaat voor de oude doorlatingswegen in de cellen en dat je weer een terugkeer van het geheugen zou kunnen krijgen op het ogenblik dat een aantal nieuwe impressies samenvallen met de oude.

 • Als men uittreedt naar een woning, is dat dan geen inbreuk op de privésfeer van de mensen die daar zijn?

Neen, dat vind ik niet. Per slot van rekening hebben ze er geen last van. U leeft in een wereld waarin de geest heus nog wel eens op aarde ronddoolt. Als u wist hoeveel aardgebondenen er zijn, zou u schrikken. Het is best mogelijk dat er een soort verkeersweg door uw badkamer heen loopt. Daar hebt u toch geen last van. U moet ook niet denken dat ze allemaal staan te kijken, want daar zijn de meesten al lang overheen.

 • Ja, de geest misschien wel, maar de mensen?

Maar je merkt er niets van, dat is juist het mooie. De één heeft het niet meer nodig en de ander zit er zich aan te ergeren. Dus er is eigenlijk niets gebeurd. Neen, je moet het zo bekijken: je kunt natuurlijk wel proberen om een soort geestelijke loerder te worden, waarom niet. Maar als je alleen maar dat nastreeft, dan vraag ik me af of je niet van uittredingsmogelijkheden langzaam maar zeker verzeild raakt in een soort doolhof van erotische droombeelden. Want dan zoek je iets wat niet altijd voorradig is en als je dan denkt dat je het gevonden hebt, dan breid je het nog een beetje uit. Dan is zo iemand niet alleen maar iemand die denkt: ik dring eens ergens binnen en ik ga eens waarnemen, maar die zegt: ik wil een harem zien. En voordat hij het weet, denkt hij dat hij koning Salomo is die de dag van het jaar registreerde aan de hand van de vrouw die toevallig aan de beurt was. Tenminste, zo zegt men bij ons. Maar ik weet niet of die man wel zo’n geweldenaar is geweest. Ik heb hem trouwens nooit gezien, hoor. Het schijnt dat hij nadien is geïncarneerd en van zijn Salomo-zijn niets meer af wil weten. Zeer waarschijnlijk omdat hij dus al voor rassengelijkheid was in een tijd dat nationale gevoelens nog heel hoog waren op basis van de superioriteit van de stam.

Dat ziet u op dit ogenb1ik toch nog. Er zijn nog stammen die elkaar de grond in stampen, alleen om te laten zien dat zij hoger staan dan een ander. Tegenwoordig zijn er mensen bezig de waarheid van hun geloof te bewijzen door anderen te vermoorden.

Ik hoop dus, dat u begrijpt: het is niet een feitelijk storing van de privésfeer omdat het geen aantasting betekent hiervan. Terwijl de privésfeer die u  zou willen hebben, in feite nooit bestaat omdat u nooit in een lichte wereld kunt komen, wanneer niet al uw herinneringen gedeeld kunnen worden met anderen. Je moet dus gewoon aanvaarden wat je bent. Mensen die privacy zoeken, zoeken juist de gelegenheid om datgene te zijn wat ze eigenlijk zijn, omdat ze dat niet willen zijn in de ogen van anderen. Iemand die geheimen heeft, is iemand die dus niet in staat is om volkomen eerlijk tegenover de wereld te zijn. Vandaar dat er zoveel staatsgeheimen zijn.

Ik hoop, dat ik u tenminste heb getroost. Als er dan zo’n verkeersweg is, tja, als het al te lastig wordt, probeer u tot de geest te richten, of desnoods tot God; want dat komt vaak op hetzelfde neer. Als je je aandacht maar richt op het hoogste en zegt: Jongens, zet er een bordje met ‘omleiding’, dan komt het er.

 • De Bermudadriehoek zou een bijzondere constellatie hebben. Wat is daarvan waar?

Ja dat is inderdaad waar. Ik zou me er van af kunnen maken door te zeggen: de Bermudadriehoek is een afleiding van de vrouwelijke Bermuda short.

Het is inderdaad zo dat in een deel van die driehoek bepaalde dieptes aanwezig zijn. Daar bevinden zich voorwerpen waardoor bepaalde elektromagnetische verschijnselen kunnen ontstaan. Op het ogenblik dat dat gebeurt, ontstaat er het volgende: In de eerste plaats sterke wolkvorming. In de tweede plaats zeer veel van de infusoriën (red. in het water levende eencelligen die van bacteriën leven) komen naar boven. De zee wordt soms lichtend, soms melkwit. In de derde plaats ontstaan er wat men noemt ‘kaders’. Dat zijn eigenlijk niet veel meer dan een soort dimensionale velden. Wanneer iemand daarin terecht komt, kan hij inderdaad terechtkomen in een andere wereld.

Of hij dit overleeft, is de vraag. Want je kunt nooit weten of die wereld gelijke levenscondities kan bieden als de aarde. Maar het is dus niet zo dat in de Bermudadriehoek een stelletje vissers zitten van een andere planeet die zeggen: Kom jongens, we hebben niets op tafel, laten we eens een paar mensen vangen.

 • Wat zijn de voorwerpen die zich daar bevinden?

Het is een bijna piramideachtige structuur, waarin zich o.a. een soort goudlegering, bijna bolvormig, iets peervormig, bevindt en dat is dan weer in een primitief glas (troebel groen) gevat. Behalve één punt. Dat staat in verband met de basis. Daar bevindt zich ook iets, ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen, het is geen zuiver metaal. Het is ook geen magneetsteen. Maar het is een laag, zeg maar, steen waarin onder meer zilveraders en zink voorkomen. Wanneer de atmosferische condities juist zijn, dan schijnt daar een enorme lading te ontstaan. Hoe het precies werkt, weet ik niet. Het schijnt dat het vroeger wel een grote betekenis heeft gehad, maar dat zou je aan een specialist moeten vragen.

 • Het is dus door mensenhanden gemaakt?

Ja, dat is door mensenhanden gemaakt. Men neemt aan dat dat ook inderdaad heel lang geleden is gebeurd. Sommigen hebben het over 30.000 jaar geleden. Maar zo lang ben ik nog niet dood en het interesseert mij ook weinig.

Hiermee besluit ik dan deze vragenavond. Ik dank u voor uw aandacht.

image_pdf