Vragenavond: 1983-09

image_pdf

30 september 1983

Ook op deze avond moet ik u er op wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn en er prijs op stellen wanneer u zelf nadenkt. Vanavond is het vragenavond.

 • Wat kan men doen om een beroerte te voorkomen?

Algemeen gesteld: er zijn bijzondere gevallen denkbaar. Zorg dat u in beweging blijft, u behoeft niet hard te lopen, maar zorg er voor dat u voldoende lichaamsbeweging krijgt. Vermijd te veel zout en te vette voeding. Gebruik zoveel mogelijk groenten die vers zijn, zo mogelijk ook veel rauw. Eet regelmatig. Probeer in uw leven een zekere regelmaat in te voeren en te handhaven. Train uzelf u niet op te winden of te ergeren. Wanneer u al deze voorwaarden kunt vervullen, hebt u de kans dat u door een beroerte getroffen wordt tenminste met 40 tot 60% verminderd afhankelijk van uw lichaamstype en voorleven. Bij het volgen van de gestelde regels zal de bloeddruk eveneens lager worden. U krijgt voldoende vitaminen binnen en de bloedsomloop zal eveneens verbeteren door de lichaaamsbeweging. Het gebruik van middelen die kunstmatig de bloeddruk verlagen, kan m.i. dan gemeenlijk worden gemist. Behalve natuurlijk die gevallen waarin de bloeddruk reeds zoveel te hoog is geworden, dat het niet redelijk mogelijk schijnt alleen door dieet deze op korte termijn voldoende te verlagen.

 • Kunt u ons de herkomst mededelen van de ufo die in 1979 Rotterdam bezocht.

Kegelvormige landingsvaartuigen, eventueel driehoekig of ook piramidevormig plegen uit de buurt van Wega te komen. Bolvorm of ovaal wijst eerder op een afkomst uit de omgeving van Arcturus. Verdere uitslag kan   ik u helaas niet geven, daar het door u  genoemde bezoek mij niet bekend is.

 • Het gebruik van negatieve ionenapparaten thuis of op kantoor zou verhoging van lucht elektriciteit met zich brengen, wat vele voordelen zou hebben. Wat denkt u?

Verhoogd ionisatieproces in de lucht heeft o.m. een versnelde neerslag van lucht en vuil ten gevolge. De lucht die men inademt is dus wat zuiverder. Daartegenover staat dat het ozongehalte iets hoger wordt. Ozon in te grote hoeveelheden inademen is schadelijk, dus het apparaat dient op de inhoud van de ruimte waarin het staat te zijn afgestemd. Bij net voldoende of iets kleinere capaciteit geldt dat de ademlucht iets zuiverder wordt. Ook zal de luchtelektriciteit iets beter op peil blijven. Dit is echter alleen van belang in gebouwen die functioneren als kooi van Faraday en dus het normale lucht-aarde potentiaal in feite afschermen en doen afvloeien.

Buiten dit zal in een ruimte met een hoogte van 3 m, de lucht-aarde spanning ten hoogste met 0,04 V. verhoogd kunnen worden. Pardon, micro volts. Het betreft hier statische spanning. M.i. is dus die luchtelektriciteit meestal van geen belang. Wel zal grotere luchtzuiverheid en een gemakkelijker opnemen van de daarin aanwezige zuurstof soms een gevoel geven dat aangenaam is en de lichamelijke veerkracht iets kunnen verhogen.

 • Hoe kun je geestelijke voertuigen die slapend zijn in jezelf tot ontwaken brengen? In hoeverre speelt een spontaan proces van innerlijke bewustwording hierbij een rol?

Geestelijke lichamen kun je niet wakker maken. Al schreeuw je nog zo hard, wil je nog zo intens en gebruik je allerhande wekkers, zij blijven dormant. De enige wijze waarop zij tot ontwaken kunnen komen, vloeit voort uit innerlijke processen, gevoelens en denkbeelden die in trilling gelijk zijn aan de hoogte trilling van het voertuig. Dit impliceert dat bij de meeste mensen het astrale voertuig wel ontwaakt is, maar dat de hogere voertuigen geheel of een groot deel  van de tijd dormant zijn. Wordt een bewustwordingsproces doorlopen, dan zal het eigen trillingsgetal van de mens veranderen. Dit komt ook in de aura tot uiting. Er ontstaat een grotere respons voor signalen van hogere orde. Dit impliceert dat de voertuigen, die bij deze gebieden behoren, gewekt worden, een grotere mate van activiteit kunnen gaan tonen, zij het binnen, zij het buiten het lichaam.

 • Spelen instelling en mentaliteit een belangrijke rol bij degene die de geestelijke invloed op eigen stoffelijk leven en werken wil vergroten?

Dit geldt voor ongeveer 7/10 van alle energieën die men als mens gebruikt in zich. Wanneer de instelling positief is, wordt alleen hierdoor reeds een aanmerkelijke vergroting van de uitstraling bereikt. Dit is gemeenlijk een verdrievoudiging. Wanneer men bovendien in staat is de energie juist te richten dan zal dit zelfs een vernegenvoudiging van krachtinwerking e.d. kunnen betekenen.

Wanneer u probeert krachten over te dragen en u daarbij rustig bent, geconcentreerd en ondanks alles wat blijmoedig, dan zult u ook gemakkelijker prana uit de omgeving opnemen. U zult ook gemakkelijker geestelijke invloeden kunnen opvangen en deze in uzelf tot voor u bruikbare energie kunnen omzetten. Met als gevolg dat u zowel uit eigen omgeving als uit meer geestelijke gebieden meer energieën kunt opnemen en dus ook meer kracht als uiting in uw eigen  were1d kenbaar kunt doen worden.

 • Hardnekkigheid en dergelijke termen slaan op het karakter, maar komen ook in het uiterlijk vaak tot uiting. Is er in dit verband enige  connectie tussen lichaam en geest?

Er is geen directe verklaring te geven voor dergelijke overeenkomsten tussen karakter en geest en lichaamsbouw. Het karakter wordt grotendeels genetisch bepaald en door ervaring en omstandigheden  toegespitst. De geest kan bij aanvaarding van het lichaam mogelijk wel de verhouding tussen enkele grondeigenschappen veranderen, maar niet het gehele karakter of lichamelijke type. Wie eenmaal een bepaald type lichaam heeft kan daaraan geestelijk weinig of niets veranderen. Wel kan men bepaalde aanwezige kwaliteiten tijdens het leven wat meer op de voorgrond brengen en andere eigenschappen naar de achtergrond dringen. Maar dan gaat het nog  steeds om uiting en de indruk die u maakt, maar verandert er niets aan hetgeen u in deze zin feitelijk bent.

 • In hoeverre kan diep-trance beschadigingen veroorzaken in de aura? Gebeurt dit bij bepaalde suggesties of bij mensen met bepaalde karakterologische of aurale structuren?

Beschadiging van de aura kan tijdens diep-trance in verschillende intensiteiten en grootteorde voorkomen. In al deze gevallen zal er sprake zijn van:

a. een invloed die op generlei wijze harmonisch kan zijn met de persoonlijkheidsinhouden dan wel een conflict in de persoonlijkheid dat zich tijdens de trance openbaart, met als gevolg dat het bestaande wereldbeeld in het ik niet meer houdbaar blijkt.

b. Wanneer dit gebeurt ontstaat een grotere doorlaatbaarheid, een soort hiaat, in een deel van de aura. De plaats is moeilijk aan te geven in algemene termen, maar ligt gemiddeld rond of nabij het best ontwikkelde chakra dat voor de meesten zal liggen bij het middenrif.

Om hieraan iets te kunnen doen, zal men allereerst de patiënt tot rust moeten brengen en rustgevende suggesties moeten doen. Dit bij voorkeur terwijl de trancetoestand nog bestaat. Is dit niet mogelijk dan dient wederom een trance opgebouwd te worden.

U zult dan uw eigen energie en gevoeligheid moeten gebruiken en het lichaam van uw proefpersoon aftestende – op rond 30 cm. boven het lichaam -, na moeten gaan op welke punten een gevoel van zuiging en koelte ontstaat bij u. Maak boven die plaats op ongeveer dezelfde afstand van het lichaam vervolgens passes tot het gevoel niet meer merkbaar is. Controleer na enige minuten of dit juist is. Zo ja, geef uw patiënt suggesties van welbehagen na ontwaken en breng deze bij.

 • Kan men leren open te staan, zo beter contact met eigen geleidegeest verkrijgende?

Een vraag die niet goed beantwoord kan worden. Een contact met eigen geleidegeest is afhankelijk van de afstemming van uw eigen persoonlijkheid en die van uw geleidegeest.

Beiden moeten wel een factor gemeen hebben, maar dit kunnen geheel verschillende zijn. Sommige geleidegeesten bv. worden door schuldbewustzijn tot hun taak gedwongen, anderen dienen juist weer uit liefde en genegenheid, er zijn zelfs gevallen waarbij haat de bindende factor is.

Wil men meer openstaan voor de geleidegeest, dan zal men juist deze kwaliteit in eigen ik meer moeten opvoeren. Daarnaast zal men altijd moeten leren om, denkende aan dit geestelijk contact en hetgeen het voor u kan betekenen, langzaamaan eigen bewustzijn weg te dwingen van de stoffelijke wereld. Op het ogenblik dat men dit laatste volledig bereikt, zal een illusiebeeld ontstaan, waarin echter de geleidegeest zich als een reële factor zal kunnen manifesteren. Is het contact eenmaal gelegd, zo is het in het begin zeer summier en vluchtig. Maar men zal dit contact dan kunnen versterken door de procedure meerdere malen te herhalen. Het illusiebeeld wordt dan gemeenlijk steeds minder belangrijk en onduidelijker, terwijl het contact met de geleidegeest duidelijker wordt. Op deze wijze bereikt men dan uiteindelijk een afgestemd zijn waardoor directe contacten meer en meer mogelijk worden,.

 • Is het mogelijk met de Witte Broederschap in harmonie te komen?

Ik hoop voor u dat u dit mogelijk is. Want indien u daarin niet kunt slagen, betekent dit gemeenlijk, dat u gericht bent tegen het geheel en niet wilt leven voor het geheel. U zoekt dan niet het heil voor de mensheid, maar alleen het dienen van uw eigen belangen als factor binnen die mensheid.

Wilt u met de Witte Broederschap meewerken en met deze in harmonie komen, dan gelden voor u de volgende voorwaarden: In de eerste plaats dienen voor u geestelijke zaken belangrijker te zijn dan stoffelijke. Ten tweede uw taak is altijd het dienen van het geheel en dus niet het geheel of delen daarvan er toe te bewegen u te dienen. Ten derde: gebruik alle kracht die u hebt om anderen vrede, rust en vertrouwen te geven.

Wanneer u op deze wijze leeft, ontstaat vanzelf een afstemming waardoor u steeds duidelijker allerhande mededelingen en contacten gaat ervaren. In het begin zult u ontdekken dat die vaak onsamenhangend schijnen en bestaan zij gemeenlijk uit bv. woorden die u hoort. Of u leest opeens zaken die u treffen of u een antwoord schijnen te geven. Dat kan even goed in een courant of schandaalblad zijn als in diepgaande geschriften of heilige boeken. Daarna volgen gemeenlijk meer menselijke contacten, waarbij eenzelfde eigenaardige vonk overspringt en u een antwoord schijnt te geven op vragen en problemen.

Eerst wanneer u dit alles begint te beseffen en geheel leert  verwerken, ontstaan er meer geestelijke kontakten die zuiver innerlijk zich afspelen en u dan een verder leidsnoer vormen bij uw zoeken en streven.

 • Kan men wit magische gebeurtenissen op aarde beïnvloeden – en zo ja – met welke punten dient men dan in groepsmeditaties rekening te houden?

Wanneer u met wit magische procedures het gemeenschappelijk gebeuren wilt beïnvloeden, zult u zich het volgende moeten realiseren: Een dergelijke beïnvloeding is alleen mogelijk wanneer er een zeer concrete voorstelling bestaat van hetgeen men wil bereiken en van de wijze waarop een dergelijke bereiking mogelijk zal zijn. Er moet dus een besef aanwezig zijn, op dit besef moet het geheel van de meditatie mede zijn opgebouwd.

Bij werkelijk magische procedures geldt verder een oproepen van dienende krachten, dan wel een aanroepen en erkennen van heersende krachten.  Gebruik bij voorkeur erkenning en eventuele aanroeping. Maar onder bepaalde condities is het oproepen van dienaren waarmee men reeds in  contact is zeker ook mogelijk. Voor en nadien dient men de meditatie voort te zetten. Hierbij is van groot belang dat de groep een totale eenheid vormt, waarbij t.a.v. het doel en de werkwijze geen uitzonderingen mogen bestaan. Stel dat er binnen een groep van 7 of 9 personen een enkeling aanwezig is die niet geheel harmonisch is met de procedure of het doel van de meditatie, zullen de resultaten waarschijnlijk nul zijn.

Willen meerdere groepen, elk voor zich aan een gemeenschappelijk doel werken, dan zullen zij er rekening mee moeten houden dat genoemde eenheid in elke groep een eerste vereiste is. Verder moet men het eens zijn over het doel, dat men nastreeft. De benadering daarvan en de wijze waarop men zich dit voorstelt, kan echter van kleine groep tot kleine groep verschillend zijn, zonder dat dit enige beperking of nadeel met zich brengt.

 • Een spreker van de ODV heeft desgevraagd in Rotterdam verklaard dat er geen bezwaar bestaat tegen het publiceren van lezingen van de ODV in boekvorm. Heeft u aanbevelingen of prioriteiten voor bepaalde onderwerpen?

Geen enkele. Ik wil hieraan echter toevoegen, dat de publicatierechten  berusten bij het stoffelijk bestuur van de orde, zodat alleen in overeenstemming met dit bestuur een publicatie rechtens toelaatbaar zou zijn. Dit in verband met de bij u nu eenmaal geldende wettelijke bepalingen t.a.v. auteursrechten.

 • Houdt de Witte Broederschap zich bezig met een toenadering tussen Oost en West? Zo ja, hoe zou de ODV een bijdrage hiertoe kunnen leveren?

Een werkelijke toenadering tussen de regering van het Westelijke en Oostelijke blok is niet haalbaar. Wij hebben hier te maken met mensen die aan een vasthouden aan de eigen doctrines hun persoonlijke en gemeenschappelijke belangrijkheid ontlenen en bovendien bepaalde voorrechten. Het is duidelijk dat deze groepen niet bereid zullen zijn tot een werkelijke en blijvende samenwerking daar deze immers gelijktijdig een ineenstorting van hun eigen belangrijkheid en voorrechten zou betekenen. De broederschap beseft dit terdege.

Wat de Witte Broederschap wel probeert te doen: in de eenvoudige mensen van de gehele wereld, steeds meer begrip wekken voor anderen, ook in zgn. vijandige kampen. Dit slaagt maar ten dele, maar toch is bv. in het Oostblok in toenemende mate het begrip ontstaan dat de gewone mensen in het Westen geen arbeidsslaven of kapitalisten zijn, ook geen dwazen, maar dat men in het westen op zijn wijze werkelijk wel goed en gelukkig kan leven.

Omgekeerd probeert men steeds meer mensen in het Westen te doen beseffen dat de doorsnee Rus zeken geen per se wreed en kwaadwillend mens is. Ook al is hij door milieu en opvoeding, zelfs door ras-eigenschappen wel degelijk in een bepaalde  richting van denken en handelen gedrongen.

Een aantal van de reacties van de mens uit het Oostblok zullen voor u vaak ongewoon zijn. Daarnaast brengt het volkskarakter een zekere mate van drift en sentimentaliteit teweeg, die voeren kunnen tot handelingen die u onbegrijpelijk zijn of hardvochtig toeschijnen. Maar het zijn en blijven desalniettemin gewone mensen.

Wanneer de gewone mensen steeds nader tot elkaar komen, zullen de regeringen een steeds toenemende uitholling van hun gezag ervaren en op de duur voor de keuze staan hun invloed geheel te niet te zien gaan, hun volk geheel uit te moorden dan wel zich met hun handelen en denken steeds meer de richting van hetgeen de gewone mensen wensen te gaan, bewegen.

Dit laatste is het, wat de Witte Broederschap tot stand probeert te brengen. Hetgeen de ODV daarbij kan doen, is datgene wat wij al zeer lange tijd proberen te doen. Steeds weer eenieder duidelijk maken dat elke medaille twee kanten heeft en proberen aan te tonen dat er maar heel zelden iets  op deze wereld gebeurt, waaraan slechts één partij of één enkele mens schuld heeft en geheel en alleen voor verantwoordelijk is. Probeer te beseffen dat er altijd twee kanten aan een verhaal zijn.

Wanneer iemand een ander slaat, kan je wel zeggen dat degene die slaat de schuldige is, maar degene die geslagen wordt, heeft heel vaak, bewust of onbewust de schijnbaar onredelijke of te felle reactie van de ander uitgelokt. Dit te beseffen houdt in dat je ook voor jezelf een juistere wijze van leven en handelen kunt vinden, waarbij je niet meer de schuld voor bepaalde zaken alleen of voornamelijk aan anderen blijft wijten. Je zult dan gemeenlijk in staat zijn een grotere mate van onderling begrip en enige verdraagzaamheid ook rond je te verbreiden.

Wij hebben dit nu reeds vele jaren o.m. door dit medium nagestreefd, voordien vele jaren middels verschillende andere mediums in dit land, maar bv. ook in Indonesië. Wij werken in deze geest op het ogenblik zelfs in een groot aantal landen, zij het onder verschillende namen. Het werk dat wij zo doen past dus geheel in het streven van de Witte Broederschap. Maar u moet wel één ding onthouden: Wanneer vandaag nog een volledige vrede en overeenkomst zou ontstaan tussen USA, USSR en de Chinese volksrepubliek zou dit voor de gehele wereldeconomie een zodanige schok betekenen dat alle bestaande regels en  structuren van economisch belang in beide delen van de wereld Oost zowel als West geheel teniet gedaan zouden worden. Er zou dan een chaos ontstaan vanuit de frustraties van gewone mensen, die niet kunnen begrijpen dat hun gewende rechten, aansprakelijkheden en mogelijkheden zo van de ene dag op de andere geheel zouden kunnen verdwijnen. Het heeft dan ook vanuit het standpunt van de broederschap weinig zin een eenwording of algehele vrede tussen Oost en West op zeer korte termijn na te streven.

 • Jozef Rulof beschrijft in zijn boeken het ontstaan van de aarde en de schepping. Is zijn visie de juiste?

Laat mij het zo stellen: er bestaat op aarde tot nu toe geen enkele geformuleerde visie op het ontstaan van het heelal en de aarde die geheel juist is. Dit is te begrijpen, de juiste samenhangen zijn  niet uit te drukken in zuiver menselijke termen; processen verliepen niet in overeenstemming met de voor het menselijke denken noodzakelijke logica en oorzaak-gevolg verhoudingen.

De werkelijke schepping wordt veroorzaakt door processen die de mensen nog niet bekend of slechts zeer ten dele bekend zijn. Dit is de reden voor het hanteren van beelden, gelijkenissen en analogieën in de werken van Rulof. Dezen kunnen weliswaar een gevoelsmatig juiste indruk geven bij degenen die zich hieraan overgeven, maar die toch als geheel geen feitelijk en juiste weergave van ontwikkeling en scheppingsprocessen vormen.

 • Kunt u de fijnstoffelijke lichamen aangeven en hun onderlinge samenhang?

Fijnstoffelijk zijn bij de mens alleen het astraal en het levenslichaam. Beiden vergelijkende, kun je stellen: het astraal is inderdaad geheel fijnstoffelijk en is opgebouwd uit kleinste delen van de materie. Hierdoor kan het zich gemakkelijker manifesteren. Het wordt soms zelfs als dubbel of astraal dubbel waargenomen.

Het levenslichaam bestaat voornamelijk uit energie, maar in deze kracht zijn allerkleinste stoffelijke deeltjes als deel van een circulatie opgenomen. Daarom mag ook dit als fijnstoffelijk aanduiden. De relatie tussen levenslichaam en astraal kan als volgt worden vereenvoudigd: het levenslichaam is de krachtbron, de accu, waardoor het astraal in stand wordt gehouden en kan functioneren. Iets wat overigens ook geldt t.a.v. een deel, dus niet het geheel van de levensprocessen in het menselijke lichaam.

 • Wat is het verschil tussen geest en ziel?

Er  bestaan verschillende benamingen en formuleringen voor het wezen van deze begrippen. Ik ben zo vrij u de door ons gehanteerde ter beschouwing voor te leggen:

De ziel is de kern van het wezen, vermoedelijk van goddelijke of kosmische origine. In ieder geval bestaat de ziel uit zuivere energie en is t.a.v. omringende energieën door eigen bijzondere kwaliteiten afgeschermd.

Onder geest verstaan wij het geheel van het bewustzijn en alle kenvermogen plus reactievermogen dat door de ziel vergaard is.

De geest is dus in feite het bewustzijn plus kenvermogen en denkvermogen, waardoor de ziel zich als persoonlijkheid kan beseffen en manifesteren. Het is dus de geest die naar buiten treedt en de mogelijkheid geeft een bewust ego te zijn dat in staat is de onderscheiden en eventueel tussen verschillende mogelijkheden een bewuste keuze te maken.

 • Wat moet men onder het ego verstaan? Sommigen spreken ook over een hoger en een lagen ik.

Het lagere ik komt u bijna elke dag tegen wanneer u zich voor de spiegel verfraait. Men doelt hiermee voornamelijk op het ik-beeld, dat  een mens pleegt te bezitten en dat het resultaat is van vorm, beleven en ingebouwde karakterstructuren.

Het hogere ik is dan een aanduiding voor het geestelijke ego waarin vorm, karakter en ervaringen geen overwegende rol meer spelen, maar het besef van zijn geheel wordt bepaald door de kosmische kracht waaruit men leeft en de erkenningen ten aanzien daarvan die men bezit.

Van superego wordt vaak gesproken, wanneer men doelt op een besef en beleven van het eigen zijn als doel en functie van een groter geheel. In het superego is sprake van een erkenning van kosmische relaties, waardoor voor dit ik in feite geen vrijheid van keuze, maar een erkenning van noodzaak als basiswaarde bestaat.

 • Waar liggen de grenzen tussen astrale en geestelijke wereld? Moet men na de dood eerst door de ene gaan om de andere te bereiken?

Neen, u kunt astraal als vorm nog enige tijd bestaan, terwijl uw bewustzijn reeds geheel in een geestelijke wereld is opgegaan. Het astraal kunt u zien als een afspiegeling in fijne materie van uw lichamelijke structuur zoals u die zelf beleeft en ziet.

De verschijningsvorm van het astraal kan veranderen wanneer u op een wat andere vorm over uzelf begint te denken. Als regel geldt dan ook dat de gedachte de matrix is van het astrale.

Uw werkelijk geestelijk ik behoort echter niet tot de materie, maar heeft alleen tijdelijke en beperkte banden daarmee. Wanneer u sterft, zal uw astraal dan ook waarschijnlijk nog enige tijd actief blijven en wel tot de daarin gelegde energie vergaat.

Een astrale vorm bestaat gemeenlijk ten minste gedurende 10 van uw dagen voort, maar kan praktisch oneindig blijven bestaan in de laatst getoonde vorm, wanneer de omstandigheden daartoe gunstig zijn of gedachten van anderen dit beeld in stand houden.

Het geestelijke ik kan – zolang het bestaat – het astrale voertuig nog gebruiken en tijdelijk of zelfs soms langere tijd blijvend bezielen. Tot dit laatste kan echter niemand het geestelijke

ik dwingen. Het komt in de praktijk alleen voor wanneer het geestelijk ik met alle middelen de geesteswereld, waartoe het aangetrokken werd, wil ontvluchten.

Wanneer u sterft, zult u meestal het gevoel hebben in een soort donkere put te vallen. Aan het einde van die put ziet u een licht. Op het ogenblik dat u dit licht bereikt is dit het geestelijk ik en is het astraal reeds achtergebleven. In het licht herkent men zichzelf naar waarheid. Dan volgt gemeenlijk een rust en bezinningsperiode. Men gaat in die tijd gemeenlijk alle herinneringen na, maar nu met een  besef van de werkelijke betekenis van alles, zowel voor u als voor anderen.

Dan zult u, in de wetenschap dat alles, wat u zo-even in uzelf beseft hebt ook voor anderen geheel herkenbaar zal zijn, uw plaats in de geestelijke wereld moeten aanvaarden. Komt u tot aanvaarden, dan is het voor u verder niet van belang of uw astraal voertuig nog bestaat dan wel reeds vergaan is.

Wilt u zich terugtrekken en niet kenbaar zijn, zo is dit mogelijk door alle licht en alle kwaliteiten die u voor anderen kenbaar maken, geheel te ontkennen. U komt dan in wat men wel duistere werelden noemt terecht.

Men kan dan echter ook een poging wagen, terug te keren tot de  stofwereld en daar omstandigheden te corrigeren dan wel zichzelf te veranderen. Men keert dan gemeenlijk terug naar het oude astrale voertuig en herstelt dit wanneer het al enigszins ontbonden was. Is het reeds geheel ontbonden, dan schept men zich een nieuw astraal, dat dan echter het werkelijke ik-beeld dat men nu heeft, juister weerspiegelt dan het oude in de eerste tijd gedaan zou hebben.

Meestal probeert men zich middels dit astraal kenbaar te maken en het gebeuren op aarde te beïnvloeden. Eerst wanneer men beseft dat dit niet in voldoende mate mogelijk is, keert men terug naar een geestelijke wereld; de duistere wanneer men zijn werkelijkheid blijft  ontkennen, een lichte wanneer men uiteindelijk zichzelf wil aanvaarden zoals men zich nu geestelijk en geheel heeft leren kennen.

 • Kunnen geesten uit zowel astrale als geestelijke werelden contact maken met mediums op aarde?

Ook bewoners van een astrale wereld kunnen contact maken middels een medium, maar niet omdat zij astraal leven, maar omdat  zij in wezen geest, een entiteit, zijn. Astrale vormen kunnen zich wel aan bv. helderzienden kenbaar maken, wanneer zij voldoende sterk  zijn, dan wel de helderziende gevoelig genoeg is. De geest in een astraal voertuig kan, indien beschikkende over voldoende energie, deze vorm zelfs voor de meeste mensen waarneembaar maken. Het contact blijft dan beperkt tot het hanteren van stoffelijke termen, die ontleend worden aan degene met wie men contact maakt.

Andere vormen van contact zijn vanuit de astrale wereld niet denkbaar. De astrale wereld bezit in zichzelf nl. geen bewustzijn. Een astrale schil kan weliswaar geprogrammeerd zijn, maar deze is dan ongeveer hetzelfde als de cassette die u gebruikt om op uw tv een bepaald spelletje te doen: er zijn steeds dezelfde reacties en mogelijk heden. Afwijkingen van de norm aan de hand van omstandigheden zijn wel denkbaar, maar ook deze reacties liggen vast in het programma en het geheel van de acties en reacties kan dus niet veranderd worden, alleen de volgorde waarin zij optreden.

Een entiteit heeft daarentegen een eigen bewustzijn, een grote uitdrukkingsvrijheid en kan dus op werkelijke omstandigheden geheel volgens eigen wil en wezen reageren, zonder daarbij beperkt te worden door een bepaald programma, dat de vrijheid van uiting op de ene of andere wijze zou beperken en beïnvloeden.

 • Hoe kan men zich de grens tussen geestelijke en astrale werelden voorstellen?

Als de grens tussen zee en lucht. Water is weliswaar amorf, maar geheel anders van dichtheid, reactie dan de lucht. Zowel de grens als het verschil kunt u dus als volgt formuleren: astraal = water, geest = lucht. Voor de stof kunt u dan het land gebruiken. De grens bestaat voor de materie, niet voor het bewustzijn.

 • Was Merlijn werkelijk de beschermer van King Arthur?

Er heeft inderdaad wel een koning Arthur bestaan in Cornwalls. Hij had ook een hof-tovenaar en astroloog, die tevens als raadsman optrad. Maar dit was in die dagen algemeen gebruikelijk. Deze Arthur is echter niet identiek met de koning Arthur uit de ronde tafel verhalen. De tovenaar was zeker ook geen Merlijn, de grote tovenaar. Wel werd de man soms Merrith genoemd, maar dit was waarschijnlijk eerder de verbasterde weergave van een druïdische rang.  Zowel Arthur als Merlijn zijn in feite voorstellingen uit een mystiek getinte reeks legenden die niets met de historische werkelijkheid te maken hebben.

Rond de 11e en 12e eeuw zijn dergelijke legenden echter meer verbreidt, opgepoetst en als werkelijkheid verkocht, omdat het toenmalige koningshuis behoefte had aan ridderlijke trouw en een bevestiging van een wonderbaarlijk en door god gewild koninklijk gezag. In die tijd is ook de zgn. ronde tafel vervaardigd waarvan de overblijfselen nog steeds in Engeland bewaard worden.

 • Onder hypnose vertelt men wel over vorige levens, maar nooit over tussenliggende perioden in de geest. Waarom?

Wanneer men in een geestelijke wereld eenmaal heeft geleefd, zal men beseffen dat het leven en beleven daar niet uit te drukken is in stoffelijke termen. Er zijn onvoldoende associatiemogelijkheden aanwezig om daaraan dus kenbaar uitdrukking te geven. Toch wordt er wel vaak iets over gezegd: Veelal in termen als: “toen was het een tijd donker”, of: “ik sta nu in een mist”, eventueel gevolgd door opmerkingen als: “ik zag toen”.

Dus geen directe weergave, maar een aanduiding van herinneringen die vaag en niet te duiden zijn. Er zijn meer van die toespelingen op een tijdlang vertoeven in een andere bewustzijnstoestand, maar een verdere beschrijving kan kennelijk niet gemakkelijk gevonden worden. Zelfs gevoelsmatig wijken geestelijke ervaringen dermate af van alles wat men stoffelijk kent, dat het niet eenvoudig zou zijn om ook maar enigszins redelijke vergelijkingen te vinden, die dan toch de feiten niet kunnen weergeven. Daarbij komt dat de zeer intellectuele pogingen om toch enige gelijkenissen te vinden, niet mogelijk is tijdens de toestand waarin men zich voor het herinneren van vroegere levens pleegt te bevinden.

 • Waarom moet men bij het binnentreden van een kamer of het ontmoeten van een bepaalde persoon opeens geeuwen?

Ik moet zeggen dat mij dit in mijn tijd ook geregeld in de kerk overkwam. Maar je had toen ook nog dominees die een preek van anderhalf uur maar kort vonden. Ik vermoed dat er sprak is van een spanning die ontladen worden moet. Geeuwen betekent dat het lichaam behoefte heeft aan meer zuurstof. Het lichaam ervaart eigen activiteit mogelijkheid of zenuwkracht reserve als onvoldoende en probeert door extra zuurstof toevoer dit weer in peil te verhogen; bezien van een meer geestelijk standpunt zal diep zuchten of geeuwen ook nog voorkomen wanneer men meer prana wil opnemen.  Komt u van buitenaf een kamer binnen die bedompt is, dan zal men na enkele ogenblikken vaak beginnen te geeuwen, omdat bij gelijkblijvend ademen de zuurstoftoevoer opeens terugviel. Wanneer bepaalde personen u zo doen geeuwen, kan het zijn dat zij door hun uitstraling of anderszins in u emoties wakker roepen, het is ook mogelijk dat zij een zo laag energieniveau hebben, dat zij wanneer u nader komt aan u enige kracht onttrekken. Maar het is ook mogelijk dat u al wat verveeld was en in de persoon in kwestie gevoelsmatig niets anders kunt zien dan een ongewenst vervolg op die verveling. U probeert zich dan wat te ontspannen.

 • Wanneer bij magnetiseren de gemagnetiseerde geeuwt, waarom doet hij dit dan?

Het magnetiseren ontspant. Gelijktijdig ervaart de gemagnetiseerde een toevoer van levensenergie. Hierdoor komt een krachtcirculatie beter op gang en ontstaat ook lichamelijk de behoefte het energiepeil van het lichaam daaraan beter aan te passen. Geeuwen veroorzaakt een diepe ademhaling, waarbij meer zuurstof dan normaal in de bloedsomloop komt en de stofwisseling een graadje hoger kan komen te staan. Hierdoor wordt het mogelijk bepaalde veranderingen en verbeteringen op zuiver stoffelijk peil sneller tot stand te brengen, zeker nadat door een juiste verhoging van levenskracht deze reeds als mogelijk en wenselijk werden aangekondigd.

 • Hoe komt het dat intelligenties geen wezens van andere planeten waarnemen?

Waarschijnlijk omdat men als geest niet zoekt naar wezens van andere planeten, maar naar entiteiten die harmonisch met je kunnen zijn. In het uitwisselingsproces zijn de factoren van stoffelijk bestaan  en wereld in feite niet meer belangrijk, want het gaat dan alleen  om geestelijke waarden en factoren die in beiden harmonisch bestaan.

Ik wil er echter even op wijzen dat er heel wat entiteiten zijn die wel dergelijke waarnemingen doen. Zij doen dit dan omdat zij alle processen van leven in geest en stof belangrijk vinden voor hun eigen ervaring en bewustwording. Helaas is hun interesse vaak zodanig op hun waarden gericht, dat zij zelden direct contact met de aarde zullen maken en zelfs dan zullen de gegevens die men verlangt mogelijk niet geheel gegeven kunnen worden. Sommigen overwegen zelfs een incarnatie op een andere wereld dan de aarde, omdat zij vermoeden dat daardoor hun geestelijke behoefte aan leren en begrijpen bevorderd en misschien geheel voldaan zou kunnen worden.

 • Hoeveel van dergelijke werelden zijn er?

Op het ogenblik tussen de 7 en de 8000, De vormen zijn zeer verschillend. Er zijn ook methaan-ademers onder, waterwezens, wezens die een plantaardige achtergrond hebben, stammen van een soort reptielen, er zijn zelf zeer bewuste wezens met insectoïde achtergrond bij

Ons gaat het echter om de inhoud en niet om de vorm, daar voor de geest niet de vorm, maar de inhoud bepalend is voor het al of niet “menszijn”. En wanneer u ooit tot de interstellaire ruimte doordringt is het eerste wat u zult moeten afleren wel, een wezen te beoordelen naar zijn vorm. U zult moeten leren de inhoud van een wezen a.h.w. aan te voelen.

Indien uw ontwikkeling niet ver afwijkt van hetgeen er nu tussen de  sterren reist, zult u dan ook moeten leren uw intellect te gebruiken als aanvulling op uw gevoeligheid om op deze wijze tot een half-telepathisch rapport te komen met andere wezens. Het komt voornamelijk hierdoor dat men steeds weer in staat blijkt elkaar te verstaan ongeacht de grote verschillen in gebruiken, opvattingen, e.d. Het gaat er immers om, inhouden en begrippen uit te wisselen en niet alleen uiterlijkheden uit te wisselen, die – hoe moet ik het zeggen – door de deelnemers aan het “gesprek” even verschillend worden begrepen en geïnterpreteerd als bepaalde uitspraken binnen het CDA, door de verschillende partners waaruit deze partij oorspronkelijk gevormd is.

 • Kan en mag men met behulp van paranormaal begaafden zakelijke adviezen inwinnen?

Er lijkt mij geen enkel bezwaar te bestaan tegen het gebruik van paranormale kwaliteiten voor dergelijke doeleinden of welk doel dan ook, tenzij de opzet een bewust benadelen van anderen betreft. In het laatste geval maak ik op geestelijke en morele gronden bezwaar tegen een dergelijke opzet.

De methode die gevolg kan worden, is sterk afhankelijk van de kwaliteit en mogelijkheden van een bepaalde gave binnen een persoon. Een van de grootste moeilijkheden bij samenwerking als bedoeld, ligt wel in het feit, dat niet alle paragnosten in dezelfde tijdssequentie waarnemen. Er kunnen dus sterke afwijkingen in gegeven tijdbepalingen ontstaan. Men zal een aantal sterk op tijd betrokken gevallen moeten testen om zo tot een gemiddeld, niet geheel onjuiste, tijdsbepaling middels het geheel te kunnen komen.

Ten tweede: Ieder omschrijft uiteindelijk die aspecten die voor de persoon in kwestie, gezien diens bewustzijnsinhouden het meest belangrijk zijn. Bij schijnbaar in verschillende termen gestelde, gelijkluidende uitspraken, dient men dan ook zich af te vragen of juist de verschillen in formulering en benadering niet de nadruk leggen op enkele details die in het geheel van zeer groot belang kunnen zijn.

Ten laatste: indien men met groepen wil werken – ik voel dit op de achtergrond van de vraag als bestreving – zou men er goed aan doen deze groep tenminste uit 10 tot 12 personen te doen bestaan. Kies hierbij zoveel mogelijk voor verschillende begaafdheden. Men zal een aantal gevallen nauwkeurig moeten nagaan. Het zal u dan opvallen dat er altijd weer twee of drie personen zijn, die kennelijk in dezelfde tijdssequentie plegen waar te nemen en te vertalen, dit in een vast te stellen relatie tot de tijd waarin u leeft. Verder zal blijken dat deze personen vooral gelijke of vergelijkbare uitspraken plegen te doen, wanneer het gaat om gebeurtenissen in een nabije toekomst. Een dergelijk klein aantal blijkt steeds weer overeen te stemmen, wanneer het gaat om persoonlijkheidswaarden van personen die nu bestaan.

Heeft men eenmaal deze groepjes vastgesteld, dan zal men hun gegevens steeds weer als basis, als uitgangspunt gebruiken. Men voegt aan hun gegevens die van de anderen toe en correleert deze zo goed mogelijk, daarbij steeds voor ogen houdende dat de tijd door de eerste groep is vastgelegd en dat bij elke interpretatie rekening zal moeten worden gehouden met de persoonlijkheidsgegevens van de tweede groep.

Tegenspraken worden voorlopig geëlimineerd, afwijkende details worden zoveel mogelijk in een redelijk verband samengevoegd, zonder te stellen dat het eindresultaat 100% zekerheid biedt, zal men toch bemerken dat het op deze wijze ontstane beeld de werkelijkheid in zovele opzichten benadert dat het, dank zij de toevoeging van de verschillende details nimmer geheel onjuist is en een gemiddelde betrouwbaarheid bereikt van 8 op 10. Dit is meer dan voldoende om bruikbaarheid te garanderen.

 • Zou een dergelijke benadering niet bijdragen tot een verdere integratie van paranormale vermogens in de gewone maatschappij?

Een integreren van mensen met paranormale vermogens als aanvaard deel in de normale maatschappij is bijna ondenkbaar. Het bestaan van deze vermogens zal door degenen die deze niet bewust bezitten, beschouwd worden als een niet terecht aan anderen verstrekt voorrecht. Men zal er voor zich gebruik van willen maken, maar gelijktijdig de bron vrezen en/of haten.

Wie paranormaal begaafd is zal zich zoveel mogelijk aan de norm van de anderen moeten aanpassen en zal zijn paranormale kwaliteiten zeker niet opvallend mogen gebruiken om een verschil tussen zich en de anderen kenbaar te maken.

Wat overigens het gebruik van dergelijke groepen voor experimenten en het verwerven van gegevens; er zijn reeds enkele grote staten die dit doen en daarvan op militair en regeringsgebied gebruik van maken. Maar ook dit wordt zorgvuldig buiten alle openbaarheid gehouden.

 • Vele genezers proberen mensen met succes geestelijk te genezen. Is het mogelijk langs deze weg ook de zieke maatschappij en haar  structuur te verbeteren?

Het genezen van iemand is de eerste plaats gebaseerd op het herstellen van een lichamelijk en/of geestelijk evenwicht. Bij een beïnvloeden van de maatschappij zou een geestelijk evenwicht herschapen moeten worden en wel in mensen met vele afwijkende onevenwichtigheden. Dit ligt dus wel heel anders, bovendien is het niet mogelijk een stoffelijk structuurbeeld op te leggen, daar hierdoor het herwinnen van evenwicht nog verder onmogelijk zou worden gemaakt.

Indien men China als voorbeeld neemt, zo kan worden gesteld dat dit m.i. grootste sociale experiment van alle tijden sedert Atlantis, inderdaad heeft gevoerd tot een gemiddelde verbetering van  mentaliteit en instelling. Maar tevens wordt steeds weer duidelijk dat deze zeker niet zo vergaand is als idealisten zich plegen voor te stellen. Er is een mate van eenheid verkregen en er is een beter begrip  van onderlinge afhankelijkheid ontstaan. Maar China is nog steeds eeuwen terug in zijn werkelijke instelling tegenover de rest van de wereld daar dit land zichzelf nog steeds beschouwd als het hoge rijk, de enige ware beschaving en de verbinding tussen hemel en aarde, ook al gelooft men officieel misschien niet meer in de hemel.

Het is dus niet redelijk te stellen dat dit in alle gevallen en voor alle volkeren de meest juiste benadering inhoudt. Wilt u de wereld meer gezond maken, dan zult u de mens moeten leren ook in alle anderen de medemens te herkennen. Leer de mens zich met elke mens als zodanig verbonden te gevoelen. Verder zal men de mensen moeten doen beseffen dat ware eenheid nooit uit verplichting of dwang geboren kan worden, maar slechts een vrijwillige en wederkerige aanvaarding op grond van noodzaken. Eenieder moet om dat zo te kunnen beleven, zelf over een zo groot mogelijke vrijheid van denken en handelen kunnen beschikken. Ook in China heb ik deze vorm van vrijheid niet als algemeen aanvaard goed aangetroffen.

 • Wat zijn de kernwaarden de Indiaanse magie en wat daarvan is voor het Westen bruikbaar en nuttig?

De kern van de Indiaanse magie en mystiek is de algehele bezieldheid van alle dingen. Daarnaast de mogelijkheid tot een zelfs voortdurende verwantschap van de mens met enkele of zelfs alle dingen. Alle magie komt voort uit een erkennen van deze relatie als werkelijk bestaand en het benadrukken van een enkele en enkele bepaalde relaties binnen het geheel.

Voor de westerling is de bruikbaarheid waarschijnlijk nihil. Iemand uit het westen, die “de krachten van de zon en de wind samen moet voegen om een mens geluk en welvaart te brengen”, zal deze onmiddellijk gebruiken om nieuwe processen van chemische of andere aard te ontwerpen die de andere delen van zijn milieu dan aantasten en vervuilen.

 • Zijn de beeltenissen van de tarot bedoeld om harmonie met bepaalde delen van het geheel of het geheel te verkrijgen?

De beeltenissen van de zgn. grote arcana zijn indirect afgeleid van bepaalde voorstellingen gebruikt bij wichelmethoden in Mesopotamië in de dagen van Ur en Uruk. De grote arcana is dus ouder van oorsprong dan de rest van het spel. In de laat Egyptische periode werden voor het eerst “lagere” kaarten toegevoegd aan het geheel, die nadere duiding van stoffelijke ontwikkelingen en omstandigheden mogelijk moesten maken. Standaardisering van voorstellingen treffen wij in Egypte, waar het geheel van de voorstellingen werd ontworpen om in het gemiddelde menselijk bewustzijn bepaalde associaties te doen ontstaan. Standaardisering van de bijkomende kaarten vindt plaats in Italië, vermoedelijk rond 500 na Chr. De nu gangbare voorstellingen op de “grote arcana” kaarten behoren tot de Franse tarots die voor het eerst tussen 1550 en 1600 na Chr. komt opduiken.

De Franse tarot baseert zich op mystieke symbolen, die echter niet meer beantwoorden aan in de psyche levende beelden, maar een kennis van symboliek vereisen die in die dagen was voorbehouden aan de leden van bepaalde broederschappen en loges.

De laatste versie is van Spaanse origine en zal wel de meest bekende zijn. Hier komen op de kaarten, versjes en starre aanduidingen voor. Dit zijn voornamelijk waarzegkaarten met geestelijk betrekkelijk weinig belang, het doel is hier, een associatief systeem mogelijk te maken, waaruit conclusies voortkomen, te vergelijken met koffiedik lezen, theeblaren kijken e.d. Men kan dan geleid door de voorstellingen, maar in feite afgaande op eigen al dan niet bovenzinnelijke gaven  en in het ik bestaande associaties iets omtrent het lot van anderen aflezen.

Maar oorspronkelijk was de grote arcana inderdaad voornamelijk bedoeld voor het wekken van associatieve processen van meer geestelijke aard. Ze schijnen in het verre verleden zelfs gediend te hebben voor het weergeven van en tot uitdrukking brengen van ontmoetingen met de godheid, die men zonder dit hulpmiddel niet wist te verwoorden.

Men zou de tarot hiervoor nog steeds kunnen gebruiken, de grote arcana zijn dan de innerlijke waarde en kracht van de mensen, de kleine kaarten kunnen dan duidelijk maken, welke invloed dit zal hebben op het “lot”, het stoffelijk leven.

 • Hoe vindt je in jezelf een harmonie met je hoogst ontwikkelde geestelijk voertuig?

Streef niet naar een harmonie met enig geestelijk voertuig, maar probeer een voortdurende harmonie te ervaren met uw wereld, dit zonder enige ontevredenheid met uzelf te beleven.

Probeer deze vrede met uzelf te gebruiken om een steeds verder  gaande harmonie te ervaren, zowel innerlijk als uiterlijk. Werk daarbij steeds met die middelen en mogelijkheden die volgens uw huidig besef u daartoe ten dienste staan. Hierdoor verandert u uw eigen instelling in het leven, zult u met steeds hogere geestelijke voertuigen een ook steeds meer bewust beleefbaar contact maken. Uiteindelijk zult u dan misschien zelfs met uw hoogst bewuste geestelijke in een ook op aarde meer bewuste beroering komen.

Hiermee wil ik dit eerste deel van de avond besluiten.

Ik heb getracht uw vragen kort, duidelijk en zinvol te behandelen. Ik hoop dat dit u voldoende is geweest.

Tweede deel.

 • Wat betekent voodoo?

Het vereren van de natuur als gepersonifieerd in bepaalde goden. Sommige van die goden zijn wit en alleen goed, anderen zijn duisterder en zijn voor het veroorzaken van kwaad te gebruiken. Deze laatsten zijn het meest bekend.

Het geheel is voortgekomen en berust deels nog op de Afrikaanse zgn. groene magie. De beoefenaars gebruiken kruidenkunde, maar ook suggestie, hypnotisme e.d. om macht te verwerven. Menige houghan streeft voornamelijk naar macht. Maar degene die prefereert in het duister te leven alleen om wat meer macht te bezitten is m.i. gek. Er zijn priesters en priesteressen die veel goed voor anderen doen, zoals bv. de priesteressen van Azazuli(?) die veel licht en geluk kunnen brengen. Anderen zoeken het bij goden die hen macht en kracht kunnen geven en doen veel kwaad. Maar voodoo op zich is goed noch kwaad. De priesteressen van Azazuli werken met oproepingen, bepaalde dansen, offerplechtigheden en maken een soort amuletten, soms uit kralen soms ook gegraveerde plaatjes metaal, die onheil afweren en de macht van onwelwillende goden verminderen of afweren.

Om misverstanden te vermijden Azazuli ligt niet ergens, is geen plaats of land, maar een godin die in vele opzichten doet denken aan bv. Kwan Yin. Haar ingewijden en dus ook verering strekken zich praktisch uit van Patagonië tot zuidelijk Mexico. Op Haïti wordt zij, -vreemd genoeg – zelden vereerd, ofschoon voodoo hier de machtigste cultus is.

 • Kent u meester Wapa van de planeet Pluto?

Ik ken ulewappers, lange wappers, maar geen Wapa. Maar wanneer iemand een meester moet zijn en komt van Venus of Pluto, zo vraag ik mij wel af wat dat voor een figuur moet zijn.

Indien men nu nog zou zeggen dat zo iemand van een heel ander zonnestelsel stamt en van een bepaalde planeet gebruik maakt om daar vanuit een afgeschermd stukje wereld, te werken, zou het mij geloofwaardiger voorkomen. M.a.w. een meester van elders die op aarde een soort zendingsarbeid probeert te volbrengen, kan ik nog wel aanvaarden, maar alleen indien de verdere gegevens dan ook redelijk en logisch verantwoord zijn. En wat Wapa betreft: ik ken eenvoudig niemand van deze of andere werelden die zo heet.

Ook heb ik nooit gehoord  van een bond die zich zo noemt, maar dat kan alweer aan mij liggen. Er bestaan wel een aantal bondgenootschappen in de ruimte, die o.m. berusten op zaken van vrijhandel. Waarbij overigens die handel voornamelijk in denkbeelden en voorbeelden of modellen wordt gedreven. Er bestaan zelfs enkele bonden die zaken als missionering het uitdragen van denkbeelden en filosofieën als artikel bevatten. Ook t.a.v. kunstvormen bestaan op bepaalde planeten wel restricties die dan in de artikelen van bondgenootschap genoemd zijn. Want kunst is eveneens een interstellair handelsartikel.

Vindt een van die bondgenootschappen toevallig een bewoonde planeet die nog niet bekend is en niet tot een van de bekende volkeren behoort, zo is het denkbaar dat de een of andere missionaris het op zijn al dan niet werkelijk bestaande heupen krijgt. Zelfs indien u daarmee geconfronteerd wordt, moogt u nooit vergeten dat zij iemand in feite alleen proberen iets van zijn eigen denken op anderen over te brengen. En dat is gemeenlijk wel heel iets anders dan de verhoopte bevrijding van gevaren die de mensheid zelf niet kan vinden. Aan de andere kant, door het prediken van het christendom hebben de oude zendelingen toch wel veel goed gedaan ook en zeker het aanzien en de ontwikkeling van de mensheid ingrijpend veranderd.

Hoe zouden bv. al die stammen in het binnenland van Afrika zo snel aan geweren zijn gekomen, wanneer er geen zendelingen waren geweest die hen eerst bezochten. En hoe zou men gekomen zijn tot een denken aan Europese eenheid? Het zou langs een andere weg ook mogelijk zijn, maar je kunt niet ontkennen dat de zending van eens zelfs nu nog een zeer grote invloed heeft op de denkwijzen en zelfs formuleringen in het huidige bondgenootschap.

Mogelijk kunnen zendelingen van buiten deze planeet ertoe bijdragen dat de verwaande en eenzijdige wijze van denken bij zeer velen op uw wereld wat wordt gewijzigd. Ik hoop het in ieder geval. Maar dat betekent nog niet dat dergelijke personen meteen een oplossing kunnen bieden voor de grootste problemen op aarde e.d. Zij kunnen gemeenlijk ook niet verder komen dan de raad meer positief te gaan denken en leven met als vage beloftes dat alles dan wel eens zal gaan veranderen. Let wel, ik wil niets zeggen ten nadele van anderen, maar wanneer u met een dergelijke vragenreeks komt aandragen, voel ik mij verplicht de volgens mij meest juiste reactie te geven.

Wat betreft dergelijke namen en aanduidingen: indien doorgekomen door een medium zijn zij vaak niet echt, maar mede gevormd uit de hersenen van het betreffende medium, dat ik die naam niet ken, zegt dus weinig. De rest van mijn reactie betreft alleen hetgeen volgens mij het meest waarschijnlijk is.

 • Weet u iets over de meesters van Malva?

Ik heb er van gehoord. Ik meen te mogen aannemen dat achter deze naam, die niet bepaald een originele is, een bepaald filosofen ras schuilt. Zij dragen harmonische principes uit en verzekeren dat de macht van de geest over de stof hierdoor wordt bevorderd. Daarop komt het in grote lijnen neer.

 • Wat voor waarde kent u toe aan seances waarbij aanwezigen bv. hun vingers op een glas plaatsen. enz.

Ouija. Een wat onbetrouwbare methode omdat de aanwezigen evenals bij kruis en bord meewerkt om de volgorde van de aangewezen letters te bepalen. Maar je kunt zo als geest toch wel aardige dingen ook op deze wijze een enkele maal doorgeven. Wanneer u met dergelijke middelen werkt, neem alles aan onder voorbehoud. Er kan iets goeds in zitten, maar wanneer een voorspelling wordt gedaan of u bv. een soort bevel wordt gegeven, denk er dan zelf maar eerst eens heel goed over na en beslis zelf of wacht eenvoudig voorlopig maar verder af.

Dit geldt dus evenzeer voor kruis en boord, werken met de planchette en al die wijzen van werken waarbij het onderbewustzijn van een enkele persoon dan wel van alle aanwezigen samen vaak meer invloed uit kan oefenen dan een geest die probeert het geheel te besturen.

 • Zijn er genezende krachten werkzaam in de piramide van Cheops?

Wanneer u zou zeggen conserverende krachten , zo wil ik er nog eens over denken. Maar genezende? Neen. Het is niet zo dat u kunt zeggen: ik ben nu wel ziek, maar ik ga even in de piramide liggen en spaar zo het ziekenfonds weer veel geld.

Er bestaan in een piramide krachtsverhoudingen. Er zijn brandpunten te vinden van die krachten, meestal twee soms één. Dit laatste afhankelijk van omvang, massa, wijze van opstelling en het materiaal waaruit zij vervaardigd is. De werking van de krachten in het brandpunt zijn in de eerste plaats conserverende. Wat betekent dat bepaalde kwaliteiten, maar niet alle,  constant blijven. Voorbeeld, tabak gelegd op een dergelijk punt, verandert iets. Bij onderzoek zal blijken dat bepaalde stoffen in verhouding meer verdwenen dan andere. De smaak is dan eveneens veranderd. Omdat nu toevallig de meeste aromatische stoffen geconserveerd worden zegt men, dat de smaak verbetert. Dus, niet genezend, maar conserverend en dit nog niet eens voor het geheel, maar voor bepaalde stoffen. Dezelfde werking treedt soms op voor bepaalde vormen van energie e.d.

Opgemerkt zij dat een mens in het brandpunt van een piramide als die van Chefren zal ervaren dat zijn zenuwkracht versterkt wordt; positief voert dit tot geestelijk belangrijke processen, negatief gebruikt zal die extra kracht bereiken, dat je het veel erger op je zenuwen kunt krijgen dan normaal.

Reageert men positief en duurt de inwerking enige tijd aan, dan zal, door het verder geheel van de wereld afgesloten zijn, de eigen  gevoeligheid aanmerkelijk groter zijn dan normaal. Dit bergt geestelijk vele mogelijkheden in zich. Ook wordt het zo vaak mogelijk het geheel of grote delen van het onderbewustzijn naar het bewustzijn over te brengen en zo beter te overzien.

 • Is het waar dat deze piramide nog altijd stralingen uitzendt over geheel Egypte?

Niet geheel. Een groot deel van de straling is verdwenen toen men de mantel sloopte en de afmetingen iets veranderde. De mantel bestond uit hand-gepolijst marmer en had het vermogen niet alleen zonlicht, maar ook nog bepaalde andere stralingen op te vangen en te reflecteren.

Er  is nog wat straling van een bepaalde soort te vinden, maar die kun je bijna even sterk aantreffen in het dal der koningen. In de nabije omgeving heeft een dergelijke straling zeker nog enige invloed op de gebeurtenissen, maar toch niet in die mate dat je kunt stellen dat de mensen veranderen of het gebeuren geheel anders gaat verlopen.

Meer bewust gebruikt men deze krachten nog wel bij sommige, op zeer oude overleveringen gebaseerde geheime genootschappen die in Egypte nog steeds bestaan. Er werken bv. nog steeds priesters van de oude Amoncultus die op bepaalde tijden nog steeds hun offers brengen enz. Zij zijn een van de vele resten van de oude godsdiensten en hebben toch naar ik meen wel een bepaalde invloed op de mentaliteit van vooral de mensen op het platteland.

De Isiscultus bestaat eveneens nog op vele plaatsen en niet alleen in Egypte.  Een deel van de oude inwijdingsstructuur en plechtigheden is kennelijk overgeleverd, mogelijk vanuit Rome en Griekenland zodat u volgers daarvan in geheel Europa kunt aantreffen, maar ook in grote delen van Afrika en het zuiden vooral van Azië. Men zegt ook dat bepaalde – vaak meer verwaterde— delen van de oude Isiscultus een redelijk florissant bestaan hebben in bepaalde delen van Noord-Amerika.

 • Is het waar dat lang voor het ontstaan van de humanoïde rassen op aarde reeds humanoïde wezens op onze planeet zijn geweest?

Naar ik meen wel. Reeds voor de mensen op aarde van belang begonnen te worden, waren er al andere denkende rassen op deze wereld. Men kan hen amfibisch noemen, maar zij dachten, kenden een samenleving en konden werktuigen hanteren.

In die tijd en de tijd van de voorvaderen van mens en aap schijnen er op aarde een aantal landingen te zijn uitgevoerd. Planeten worden door ruimtevaarders in   klassen ingedeeld. Op het ogenblik dat een beschaving een bepaalde technische ontwikkeling heeft doorgemaakt, geldt dat zij bv. als gevaarlijk en moet je alle contacten vermijden. Maar pre-technische beschavingen mogen bezocht worden. Wij nemen aan dat bv. een groot deel van de primitieve jagersmagie ontleend is aan afbeeldingen die ruimtevaarders aan ingeborenen toonden om het één en ander te weten te komen omtrent dieren waarvoor zij zich interesseerden. Je kunt dus rustig stellen dat humanoïde wezens op aarde zijn voor en tijdens de eerste ontwikkeling van het menselijke ras.

 • Wat is het verschil tussen helderwetendheid en helderziendheid?

Het is gering: Bij helderwetendheid ontstaat een conclusie aan de hand van opgenomen indrukken. Bij helderziendheid resulteert dit in een beeld – al of niet een visuele hallucinatie – waarbij dit beeld als leidraad dient bij het trekken van conclusies.

 • Waar dienden vroeger de nazcalijnen voor en hoe oud zijn zij?

De oudsten zijn uit rond 1400 v.Chr. Maar er komen er ook van veel latere datum, tot rond 500 n.Chr voor. In Schotland zijn eveneens enkele dergelijke lijnpatronen te vinden. Grote voorstellingen, alleen uit de lucht te zien, kan men bv. in het zuiden van Engeland aantreffen. Zoals het witte paard. Voor de primitieve volkeren kwamen de goden uit de hemel, waar zij woonden. Mogelijk hangt dit samen met landingen van ruimtevaarders te enigerlei tijd. Zij wilden nu boodschappen geven aan de goden . Daartoe maakten zij voorstellingen die vanuit de hemel kenbaar zouden zijn. Bij de Andes treft men in dergelijke lijnen de afbeelding van een poema aan, waarmede een poemagod als blijvende beschermer werd opgeroepen. Bij de stelsels van rechte lijnen is de richting waarin deze lopen plus hun lengte van belang. Lopen zij geheel parallel dan zijn zij magisch van betekenis en dienen zowel om de tijd te kunnen meten als om deze stop te kunnen zetten. Convergerende lijnen en lijnen die driehoeken vormen, hebben te maken met richting-aanduiding en waarschijnlijk het oproepen van een kracht die vanuit die richting werd verwacht dan wel het weren daarvan.

De reden van hun ontstaan was dus magisch en had weinig of niets te maken met de oriëntatiemogelijkheden voor ruimte- of luchtvaarders. Van landingsbanen of bewegwijzering als bestaansoorzaak of reden is mij niets bekend.

 • Kunt u iets zeggen over het leven op Arcturus en Wega?

Dit zijn geen planeten, maar sterren. In die buurten zijn nogal wat planeten. Een van de sterren daar heeft 14 planeten waarvan 7 bewoond en er leven tenminste 4 hoog beschaafde en technisch ontwikkelde rassen. Dit in de buurt van Arcturus. Bij Wega treft u een soort statenbond van een kleine 20 verschillende rijkjes, elk bestaande op een planeet.

De onderlinge afstanden liggen tussen de 20 en 50 lichtjaren. Hun samenwerking houdt ook het maken van verkenningsreizen in en in enkele gevallen een opnemen van contact met andere beschavingen elders. De sterren die ik noemde, zijn dus niet de zonnen van alle planeten, maar worden gegeven als meest kenbare richtingsaanduiding uitgaande van uw planeet.

Ruimtevaartuigen, ook interstellaire, verschillen nogal in vorm, indeling en zelfs deels techniek. Hierbij speelt de vorm en behoefte van de hen makende rassen en de daar gangbare mathematica een grote rol.

Kenmerken over het algemeen: rond Wega blijken de vormen vooral op gebogen lijnen gebaseerd zijn: zeppelin, ovaal, bol. De grootste schepen zijn altijd sigaarvormig.

Uit de buurt van Arcturus z:iet men o.m. een soort piramide structuren, driehoekstructuren, zelfs een soort trapeziumachtige grote schepen. Alle landingsschepen beantwoorden echter in zekere mate aan de wetten van aerodynamica die ook u kent. Ruimteschepen uit de buurt van Arcturus vertonen verder nogal eens een soort aanhangsels, die van Wega kennen dit niet. Weganen gebruiken verschillende grootten en vormen van landingsboten die altijd afzonderlijk opereren. Arcturanen gebruiken combineerbare landingsboten en voegen die naar behoefte tot een groter geheel samen.

Degenen die de aarde bezoeken zijn gemeenlijk humanoïden van zuurstofplaneten. Maar ook hun verkenners vermijden over het algemeen elk contact en zo mogelijk waarneming door mensen. Wat u zegt over een ufo boven Rotterdam doet vermoeden dat het hierbij gaat om een humanoïde groep van Arcturus, wezens die niet geheel op een mens gelijken maar wel in een zuurstofatmosfeer kunnen leven, zelfs op aarde, al is hun eigen atmosfeer wat anders van samenstelling.

Ik moet nu eindigen. Vergeef mij, wanneer ik niet al te veel weet over buitenaardse beschavingen, maar zo iemand wordt voor mij pas werkelijk interessant nadat hij dood is en dan gaat het om ervaringen en niet om vormen. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan, uw vragen te beantwoorden.

image_pdf