Vragenavond: 1984-03

image_pdf

30 maart 1984

Ik vrees dat wij iets beperkter zullen zijn dan normaal, maar ook nu geldt: wij zullen uw vragen beantwoorden zover ons dit verantwoord en mogelijk lijkt. Denk echter zelf na want wij zijn niet alwetend of onfeilbaar.

 • Hoe kan het gewone volk aan geestelijke ontwikkeling deelhebben?

Er bestaat eigenlijk geen gewoon volk. Dat is het ongewone van de mensheid. Wanneer mensen zich de moeite getroosten eens een keer in hun innerlijk te kijken, wanneer ze proberen te reageren op wat ze innerlijk als juist en goed voelen, dan zal elke mens op zijn eigen wijze een geestelijke ontwikkeling doormaken. Dit heeft niets te maken met intellect (IQ), het heeft heel weinig te maken met religie, godsdienst of wijze van wereldbeleving en wereldbeschouwing. Wanneer we de normen van het ogenblik beschouwen, dan zien we een omslag die zich waarschijnlijk nog in de komende jaren versneld gaat voltrekken. We zullen daarbij inderdaad een verdere bewustwording en een grotere intensiteit van geestelijke beleving zien bij zeer vele mensen. Daaronder waarschijnlijk ook mensen uit die klassen die we als “gewoon” rubriceren.

 • Wat zijn typisch vrouwelijke en mannelijke talenten in het Aquarius tijdperk?

Ik denk dat de typisch vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten in dit komende tijdperk vooral zijn: een erkenning van gelijkwaardigheid van al de anderen, zonder enig ressentiment op grond van sekse , geloof of anderszins. De vrouw heeft hierbij haar eigen gevoelsleven dat haar aanmerkelijk gemakkelijker dan de man, meestal in staat stelt om tot intuïtieve reacties en conclusies te komen. De man daarentegen is systematischer en kan daardoor buiten zijn eigen wereld gaan treden, dan zal hij vaak veel intenser de mystieke belevingen doormaken dan de vrouw. Dit wil niet zeggen dat zij op enigerlei wijze niet gelijkwaardig zouden zijn, maar het betekent dat hun psychische mogelijkheden, ook ten aanzien van het geestelijke, verschillen. Ik meen dat wij in het Aquariustijdperk dan ook een taakverdeling zullen zien waarbij vele beslissingen, vooral die welke snel genomen moeten worden, door vrouwen worden genomen, terwijl de uitvoerende werkzaamheden die systeem vragen vooral in handen van de man zullen blijven.

 • Wat is groene magie?

Groene magie is natuurmagie. Zij stoelt op het denkbeeld dat de gehele natuur bezield is en gaat uit van het standpunt dat het oproepen van deze bezielende krachten (in de vorm van goden en demonen) de mens in staat stelt allerhande werkingen van paranormale aard te veroorzaken. Groene magie kan zijn – ik neem nu een Afrikaans voorbeeld – het oproepen van de krokodillen-god om deze te sturen naar een vijand. Groene magie is ook het dansend bezweren van een ziektegeest door deze tegenover het symbool te stellen van bv. een boomgeest. Vele vormen van groene magie kunt u aantreffen op de gehele wereld. In de bekende vormen van magische genootschappen en dergelijke vindt u in de Voodoo een sterke indeling in elementen met hun eigen krachten en goden en daardoor de mogelijkheid tot magische werking. Er is echter een grote reeks van soortgelijke bewegingen. Groene magie heeft dus  niets te maken met de groei van planten e.d. Zij heeft te maken met het psychisch veroorzaken van evenwichtsverschuivingen in een natuurlijk geheel; de krachten worden gepersonifieerd en kunnen worden gericht op een door de magiër van tevoren gesteld doel.

 • Van welke krachten maakt de geneeskunst in zwart Afrika gebruik?

Eén daarvan heb ik zo-even genoemd. Daarnaast vinden we in vooral zwart Afrika een zeer nauwkeurige en oude kennis van eigenschappen van planten, plantbestanddelen, sappen van bepaalde diervergiften en dergelijke. Dat wil zeggen dat geneesmiddelen worden gemaakt op oude traditionele basis. Ze zijn zeer werkzaam en in vele gevallen, in hun werking en mogelijkheid – vooral in hun bijverschijnselen – te prefereren boven de beschaafde chemische producten. Een deel van de kennis die deze Afrikanen bezitten handelt verder over het bezielen van delen van de materie of – zoals zij het zelf zeggen – het oproepen van een bepaalde geest of god in een deel van de materie. Door een combinatie van deze materiedelen ontstaat een bijzondere uitstraling van hoofdzakelijk astrale aard, die op de aura van de mens een zeer grote invloed kan hebben.

 • Waarin ligt de oorsprong van vooroordelen van blanken ten opzichte van zwarten en omgekeerd ?

De vooroordelen ontstaan op het ogenblik dat een cultuur zichzelf zodanig heeft gevormd dat zij de verschillen in cultuur, beschaving en gedrag bij anderen gaat zien als minderwaardig. Dit heeft zich later wat blank en zwart betreft zeer zeker verscherpt door de slavenhandel en het optreden van vele blanken in Afrika (zowel door jagers en handelaren als missionarissen).

 • Is er een verschil in evolutie tussen zwart Afrika en West-Europa?

Een vraag die moeilijk te beantwoorden is, tenzij u aangeeft welke evolutie u bedoelt. Ik kan zeggen dat wanneer het gaat om improviserend werken Afrika evolutionair verder is gevorderd dan bv. West-Europa. Aan de andere kant is West-Europa technisch weer veel verder en beschikt dus over een meer omvattende algemene kennis. Afrika heeft een beperkte kennis, maar die gaat veel verder terug en omvat veel juistere gegevens dan in West-Europa over het algemeen het geval is. Het is dus heel moeilijk te zeggen wie hier evolutionair het verste is. Ik denk dat je eerder moet zeggen: we hebben te maken met twee takken in dezelfde evolutie, die door omstandigheden, door de geaardheid die zich ontwikkeld heeft bij de verschillende volkeren een gescheiden weg zijn gegaan. Men vergeet daarbij dat beiden elkaar zouden moeten aanvullen en niet een antithese zouden moeten vormen.

 • De schrijver Jozef Rulof stelt in zijn boek “Volkeren der aarde” dat rassen zoals bv. Bosjesmannen een eerdere vorm van incarnatie zouden zijn dan bv. Eskimo’s en blanken. Er zou sprake zijn van een incarnatievolgorde. Zit hier een grond van waarheid in?

In zekere zin wel. De Bosjesman, maar ook de Aboriginals van Australië en zeker ook de Eskimo stammen, behoren tot de oudste trekkende volkeren. Dit betekent dat zij langer bestaan dan vele andere groepen die op het ogenblik de meerderheid hebben. Genetisch hebben zij oudere kwaliteiten en hun leefwijze is dan ook in vele gevallen nog verbonden met die van hun verre voorouders.

 • Wat zijn de oorzaken van epilepsie?

Het is heel moeilijk hier een definitief antwoord op te geven. Epilepsie is namelijk het verschijnsel en zelfs dit wordt nog onderscheiden in twee soorten. Epilepsie kan het gevolg zijn van een storing van het zenuwstelsel, van een lichte hersenbeschadiging ofwel van een onvolledig functioneren van één of meer lichaamsorganen. In alle gevallen zijn de verschijnselen gelijk of vergelijkbaar. Je kunt niet zeggen: epilepsie heeft deze of gene oorzaak. Je kunt het slechts per geval bezien. Het blijkt dat epilepsie bv. vaak voorkomt als gevolg van prenatale trauma’s doordat de vrucht deels beschadigd werd. Ook kan epilepsie voorkomen in de jeugdjaren, zowel als gevolg van een psychische schok als van een zuiver fysiek gebeuren bv. een val van een schommel. Een algemene norm te geven lijkt mij daarom onjuist en van mijn standpunt uit gezien ook niet verantwoord.

 • Hoe kan magie in ons land aan maatschappijverbetering bijdragen? Waar zou zij zich op moeten concentreren?

De enige vorm van magie die voor mij aanvaardbaar is, is witte magie. Witte magie bevordert het goede en remt het kwade af, zonder het kwade aan te vallen, Wanneer u dus iets met magie wilt doen om de wereld te verbeteren, dan moet u proberen alle krachten van licht, van vrede en goed te bevorderen. Elke werking die deze vrede, de rust en de kans tot ontwikkeling verstoort zou men moeten isoleren. Dus niet aanvallen, maar als het ware afremmen in haar benadering van de werkelijkheid in het algemeen.

 • Hoe zullen de grote concerns en banken in de komende tien jaar hun invloed verliezen in verband met het Aquariustijdperk?

U bent zeer optimistisch. Wat er in feite gebeurt, is dat langzaam maar zeker de betekenis – en dan bedoel ik de macht van internationale concerns én banken – afneemt omdat hun een steeds groter deel van hun bevoegdheden wordt ontnomen door nationale overheden en eventuele statenbonden. Bovendien zijn de beleggingspatronen aan het verschuiven, wat de mogelijkheid onbeperkt over financiële middelen te beschikken kleiner maakt. Verder blijkt dat men niet in staat zal zijn een eigen specifiek product zonder meer over de gehele wereld te pousseren. Men zal zich moeten aanpassen aan datgene wat ook elders bestaat. De exclusiviteit van bepaalde internationale  concerns wordt hier aanmerkelijk door geschaad en zal hen terugbrengen tot de rol van een gelijkwaardige partner van andere dergelijke concerns. Het resultaat zal zijn dat ze of tot fusie moeten komen, of een zeer felle, maar in feite alleen op prijs en dus op winst gebaseerde concurrentie moeten aangaan. Wanneer dit laatste het geval is, zullen ze zichzelf daardoor bepaalde ontwikkelingen (uitbreidingsmogelijkheden) ontnemen. Gaan ze echter samen dan komen ze terecht in een dermate star bestel, dat het kleinere bedrijf en de kleine nationale bedrijven in veel gevallen wendbaarder worden en zich veel beter aan vraag en aanbod kunnen aanpassen. Ook dit zal een vermindering van de invloed van banken en grote concerns betekenen.

Ongetwijfeld zullen de veranderingen zich in de komende tien jaar manifesteren, maar wanneer u aanneemt dat daarmee plotseling de macht gebroken is, hebt u het mis. De macht van de banken is door hun leningen voor een groot gedeelte gelieerd aan een macht van staten en internationale instanties. De macht van internationale concerns is sterk vervlochten met de belangen van bepaalde grote mogendheden. Het zal duidelijk zijn dat ze als verlengstuk van dergelijke mogendheden nog veel langer zullen blijven functioneren dan tien jaar.

 • Worden er de komende jaren door de geest nog meer bewegingen gestimuleerd zoals die van 1968?

Er wordt door de geest zeer veel gestimuleerd en daarbij, zo vreemd als het mag klinken, richt zich dit op dit ogenblik op een feitelijke herziening van oordeel, mening en  gedrag binnen de maatschappij. Dit is mogelijk geworden door deze vroegere beweging. Zou men de toekomst beschouwen, dan kan ik hier niet met volledige zekerheid over spreken. Maar rekening houdend met de inwijdingstendensen die geestelijk gezien duidelijk worden, neem ik aan dat er gestreefd gaat worden naar het brengen van een geestelijk, een spiritueel alternatief voor de te materialistisch geworden opvattingen, niet alleen van staat en burgerij, maar ook van bv. handel en wetenschap.

 • Moeten er bij het magnetiseren van een zwangere vrouw nog bijzondere regels in acht worden genomen? Hoe werkt magnetiseren in op de vrucht en op de incarnerende entiteit?

Elke energie die aan het moederlichaam wordt toegevoegd zal mede invloed hebben op datgene wat zich in de vrucht afspeelt. Zou u de vrucht in het bijzonder beïnvloeden dan valt de regulerende invloed van het moederlichaam deels weg. Dit kan soms zeer goed zijn, maar in de meeste gevallen is het eerder schadelijk. Want de onevenwichtigheid die ontstaat in lading tussen vrucht en moederlichaam impliceert een storing van de normale energieoverdrachten en daarmee wordt de “binnenzee” als ik het zo mag noemen, waar de vrucht zich in beweegt, voor deze vrucht moeilijker, zwaarder en onbeweeglijker. Gelijktijdig zal vaak ook de voedingswaarde van hetgeen het moederlichaam biedt tijdelijk worden verminderd. Daarom, wanneer u een zwangere vrouw wilt magnetiseren gaat u vooral uit van alle stromingen die lopen van kleine hersenen tot ruggengraat. Kunt u dit niet doen, kies dan als aanzetpunt de chakra en vermijdt daarbij het zonnevlechtchakra.

 • Voor zover men uit lezingen van de ODV mag opmaken betekent esoterie het maken van innerlijke trips, waarbij men in eerste instantie eigen angsten en begeerten in al zijn verschrikkingen tegenkomt. Verder zou het leiden tot het ontdekken van innerlijke vormwerelden en later vormloze. Is esoterie alleen het maken van deze innerlijke trip of spelen ook andere factoren een rol?

Menselijk leven dat redelijk geestelijk bewust is, is altijd een balans tussen de erkenning van je innerlijke werkelijkheid en de benadering van je uiterlijke werkelijkheid. Esoterie omvat deze wisselwerking. Maar de mens die niet doordringt in zichzelf, zal niet in staat zijn de werkelijkheid van de wereld buiten zich te begrijpen. Hij komt dus tot een verkeerd reageren in de buitenwereld en voedt zich met signalen die in feite zijn besef van leven vervalsen. Daarom is de innerlijke weg in de esoterie zeer belangrijk. Maar ze kan alleen ware betekenis krijgen voor de esotericus wanneer hij het innerlijk beleefde en ontdekte mee projecteert in zijn benadering van de buitenwereld.

 • Hoe initieer je zo’n innerlijke trip?

Dat is voor heel veel mensen een beetje anders. Wat ik geef is dus geen algemeen geldende, maar slechts een zeer vage algemene benadering. Probeer uw gedachten terug te trekken uit de buitenwereld,  ongevoelig te worden voor de signalen daarvan. Wanneer in uzelf een beeld ontstaat, volg dit, laat het op u afkomen en doorleef het. Op deze wijze ontmoet u als een soort fantasiewereld of een sprookjesland in uzelf een aantal, zeg maar, sferen. Het blijkt dan dat u in die sferen contacten kunt leggen met anderen. Of deze anderen fantasie zijn of werkelijkheid zult u niet weten, zeker niet in het begin. Probeer daarom van hen gegevens te krijgen die vergelijkbaar zijn met uw wereld en zo goed mogelijk daar controleerbaar zijn. Ga nooit uit van een  zekerheid bij de trip in uzelf, want al wat u beleeft, brengt u zelf voort. Maar wat u voortbrengt is niet alleen maar een fantasiewereld. U bent geestelijk verbonden met bepaalde sferen. U hebt bepaalde sympathische banden met personen die in een geestelijke of een stoffelijke wereld kunnen bestaan. Deze zullen in uw dromen (laat mij het zo noemen, u noemt het een trip) in verschijning treden. Wanneer u daarmee contact opneemt, zult u verder ontdekken dat sommigen van hen voor u een angst en anderen een begeerte representeren. Laat u zich echter door geen enkele persoonlijkheid, geen enkele wereld of zelfs enig verschijnsel biologeren, anders kunt u niet verder gaan. Heel vaak blijft deze voorstelling u ook tijdens uw waakbewustzijn obsederen. Daarom is het raadzaam in de innerlijke wereld steeds verder te gaan. Ontdekt u in uzelf een kracht, een gevoeligheid of alleen maar een noodzaak tot anders leven, vertaal dit dan in de termen van uw waakbewuste wereld, zodat de wisselwerking tussen uw stoffelijk beleven en uw innerlijk bestaan harmonisch wordt en gelijktijdig een steeds groter wordend besef van beide werelden mogelijk maakt.

 • Moet je angsten en begeerten, bv. de angst om alleen te zijn, overwinnen of juist negeren?

Wanneer u zegt overwinnen dan impliceert dit strijd en strijd is altijd verspilling van mogelijkheden en energie. Als u negeert zult u ontdekken dat u in die innerlijke wereld praktisch onaantastbaar bent. Negeer dus deze dingen, probeer ook niet hun bestaan verder te overzien  of te verklaren, ga eenvoudig verder.

 • Bij een innerlijke trip komt het voor dat men in een wereld terecht komt van een vreemde gouden mist waarin grote rotspartijen zijn. In die rotspartijen bevinden zich bv. kamers en ook vreemde gestalten. Wat voor wereld  kan dat zijn? Is het fantasie en kan men deze fantasie eventueel veranderen?

Of u ze kunt veranderen is afhankelijk van uw eigen bewustzijn en uw wilskracht. Wanneer u spreekt over een gouden mist heeft u te maken met een wereld waar levenskracht bijzonder sterk aanwezig is. Wanneer u spreekt over rotspartijen dan bedoelt u daar kennelijk zaken mee die hard en onaantastbaar op u overkomen en die gelijktijdig toch een zekere grilligheid en schoonheid in zich dragen. Het zal ongetwijfeld een deel van uw normale houding ten aanzien van uw normale wereld weergeven. Daar zijn kamers en eigenaardige gestalten. Conclusie, kamers: in een harde werkelijkheid is een andere werkelijkheid verborgen. Vreemde gestalten: het vreemde daarvan is ongetwiJfe1d te danken aan uw behoefte iets van de harmonische waarde die ze bezitten voor uzelf uit te beelden. Contacten daarmee, zelfs waarneming daarvan, betekent dan ook deels een confrontatie met jezelf. Wanneer deze wereld echter contact met u opneemt (dat komt voor) dan zult u ontdekken dat ook symbolen gaan ontstaan. Vaak doordat uw rotspartijen veranderen of dat de glans van het gouden licht voor u verandert. In dergelijke gevallen hebt u te maken met een communicatie die buiten uw eigen wereld ligt en de beïnvloeding daarvan zult u meestal gevoelsmatig met u meebrengen wanneer u terugkeert tot uw alledaags bestaan.

 • Zijn dergelijke trips van belang voor je esoterische ontwikkeling en voor het opnemen van contact met de gestalten die je ontmoet?

Voor de meeste mensen zijn dergelijke trips belangrijk. Er zijn mensen, vaak mystici, die zonder dergelijke trips tot een totaalbeleving kunnen komen. De doorsnee mens kan dat niet en daarom is de opbouw van een ander bestaan, een andere wereld zoals weergegeven in dergelijke trips van groot belang om los te komen van een zogenaamd onaantastbare werkelijkheid. Spreken tegen de wezens die u ontmoet, kan zin hebben wanneer u zich wilt amuseren in een dergelijke wereld. Gaat het om ernstige zaken dan is het verstandiger te wachten tot dergelijke gestalten u benaderen. De kans is dan veel groter dat er sprake is van een reële communicatie en daarnaast dat de communicatie voor u ook inderdaad waardevol is. Als u mij het parafraseren van een gezegde toestaat: datgene wat een mens vraagt is vaak anders dan wat hij bedoelt. Daarom is het beter niet te vragen.

 • Door veel occulte groepen wordt het beleven van de elementen aangeduid als een mogelijkheid om verder te komen op de geestelijke weg. Wat verstaat men hieronder? In hoeverre is dit waar en waarom zou dat het geval zijn?

De elementen waar u over spreekt, brengen ons weer terug naar de groene magie met zijn oude Griekse elementen: aarde, water, vuur en lucht, daarnaast soms als vijfde, de wereld-ether. Het gaat hier dus om de terugkeer tot de elementen, zeg maar de bouwstenen van de kosmos. Dit kan belangrijk zijn omdat je gaat begrijpen dat vormen op zichzelf geen betekenis hebben, behalve door datgene wat de vorm tot stand brengt. In zoverre kan het een zeer nuttige beleving zijn. Een erkennen van deze wetenschappelijk niet meer belangrijke elementen, houdt verder in, dat men beseft dat in een bezield heelal de waarden die zich daar manifesteren elk voor zich bezield zullen schijnen door hun deel zijn van het geheel. Dit betekent dat de evenwichten manipuleerbaar zijn. Magisch gezien kan dit belangrijk worden. Ten laatste: esoterisch gezien is het niet noodzakelijk, maar kan het belangrijk zijn, daar de mens die beseft hoe het geheel van zijn wezen en het geheel van zijn wereld uiteenvalt in een aantal basiswaarden, eerder geneigd zal zijn afstand te doen van de zeer specifieke symbolen die hij oorspronkelijk voor zichzelf heeft opgetrokken. Hierdoor kan hij gemakkelijker een waarheid beleven en zal hij op den duur misschien zelfs aan een deel van die waarheid uiting willen geven.

 • Kan door middel van kruis en bord contact met uw wereld worden opgenomen en welke waarden hebben zulke contacten voor degenen die ze leggen?

Het is alweer heel moeilijk om een absoluut waardeoordeel te vellen. De werking van kruis en bord berust in feite op de uitstraling die de mens heeft. Wanneer een aantal mensen aan het kruis zit en daarop geconcentreerd is, zal hun eigen uitstraling ook het kruis omgeven. Dit betekent dat hun ectoplasma zich langs het kruis zal uitstrekken. Ectoplasma is een energievorm die voor geesten manipuleerbaar is. Daardoor kan door middel van kruis en bord inderdaad een geestelijke boodschap worden doorgegeven. Maar omdat deze boodschap door het bewustzijn wordt geregistreerd, zal bij de aanwezigen de neiging ontstaan om de gang van zaken, bv. woordvorming, te beïnvloeden. Deze beïnvloeding is dan altijd sterker dan die van de entiteit in kwestie. Is er een conflict waarbij de krachten gelijk zijn, dan zult u zien dat het kruis wordt omgedraaid. De krachten die doorkomen, stellen zich vaak voor, maar u hebt nooit de zekerheid dat ze zijn die ze zeggen. De boodschappen die doorkomen zijn soms juist en controleerbaar, maar niet altijd. Daarom zal een kruis en bord-contact, zeker wanneer het regelmatig plaatsvindt, voor u het best functioneren wanneer u de volgende regels in acht neemt.

 1. Beschouw gegeven opdrachten, bevelen en waarschuwingen als mogelijkheden, niet als noodzaak of werkelijkheden.
 1. Beschouw gegeven leringen als een aanleiding tot zelfoverdenking, maar niet als een beslissende invloed, laat staan als een evangelie.
 2. Laat u nooit misleiden door een naam. Entiteiten die zich voor uw controle of iets dergelijks met een naam melden, kunnen echt zijn, maar zij behoeven dit niet te zijn. Veel entiteiten kunnen zelfs een naam bij u aflezen en zouden daarvan gebruik kunnen maken om hun eigen mededelingen nadruk te verschaffen.
 • Gedachten en inzichten van u uit de geest komen veelal tot ons via een medium of inspiratie, waar wij dan weer passend of niet op reageren. Hoe gaat dat andersom? Hoe beleeft de geest de mensen die bewust of onbewust uittreden? Wat is voor u de waarde daarvan?

Och, het is ongeveer als toeristisch bezoek aan Marken. De bewoners vinden het prettig bezocht te worden. Zij nemen contact op met mensen die zij interessant achten of winstgevend. Voor de rest trekken ze zich terug en als het voorbij is zeggen ze: “Hè, hè, we zijn weer onder ons.” De werkelijke betekenis van uw uittredingen is gelegen in die contacten waarin u voor ons belangrijke denkwijzen en gegevens aandraagt of waarin wij in staat zijn u iets te geven en zo iets van ons eigen gevoel van bestemming te vervullen. Wanneer wij uw wereld gadeslaan, doen wij dit met een mengeling van menselijk begrip en geestelijk onvermogen die logica nog verder te volgen. Dit impliceert dat we leren van hetgeen er op aarde gebeurt en van hetgeen uitgetreden mensen ons soms brengen. Daarnaast proberen wij de gebruikelijke gastvrijheid van een toeristische plaats te verschaffen aan degenen die ons ook maar enigszins harmonisch bezoeken.

 • Bestaat er een Ankh-kracht? Voor welke inwijdingen staat deze? Welke doelstellingen, werkwijzen en magische werkingen kenmerken de groepen die de Ankh centraal stellen?

Op dit laatste kan ik geen definitief antwoord geven. Er  zijn namelijk een aantal groepen en niet al deze groepen zijn gelijk of zelfs maar vergelijkbaar. De Ankh in zichzelf is de sleutel des levens en gelijktijdig de verbinding tussen de wereld van, zeg maar, de goden en de geest en de  wereld van de mens. Als zodanig is zij een recipiënt en gelijktijdig bron van wijsheid. Haar inwijding is over het algemeen de inwijding in oude en nieuwe wijsheid plus het vermogen nieuwe kracht te verwerven of naar werelden van nieuwe kracht te gaan. Het geheel van haar betekenis ontleent zij bij veel groepen, helaas voornamelijk aan varianten van de oude Egyptische mythologie (al dan niet aangevuld met enkele meer moderne esoterische gebruiken en riten), alsmede, in sommige gevallen, aan enkele magische mogelijkheden en gebruiken, die zeker niet overeenstemmen met de werkelijke kracht van de Ankh. De werkelijke kracht van de Ankh kan misschien het best gekarakteriseerd worden door de zgn. tempel van Ankh in de Middel Karakorums. Zij wordt beschreven als gebouwd zijnde in de vorm van een Ankh, waarbij de eigenlijke tempel en de mogelijkheid van beschouwing van de wereld te vinden is in het laagste gedeelte van Ankh. De bibliotheken en de herinneringsmogelijkheden zijn ondergebracht in de zijarmen. De werkelijke beleving, maar ook de mogelijkheid tot verplaatsing van het Ik zonder doorlopen van de tussenliggende ruimte, zou bestaan in de ovaal, de loop van de Ankh.

 • Kunt u iets vertellen over de Chaldeeuwse Magiërs ; hun werkwijze en doelstellingen? In welk gebied en tijdsbestek waren ze actief? Gebruikten zij goden en voor welke principes stonden zij?

Het is moeilijk om daar in kort bestek een omvattend en goed antwoord op te geven. De Chaldeeuwen kunt u zoeken van ongeveer 4500—700 v. Chr. in Aziatisch gebied. Hun basis  was een vorm van wichelarij, gepaard gaande met een maanaanbidding, waar onder meer spiegelvijvers een belangrijke rol bij speelden. Hun magie was een natuurmagie verwant aan de groene magie, maar specifiek was daarbij het gebruik van de krachten van zon en maan. Zij lazen de hemeltekenen en meenden daar een bepaald systeem van schrift in te vinden, dat zich vooral langs de horizon manifesteerde, alsmede een wilsuiting van de goden, die zich meer in het zenit kon bevinden en kenbaar werd door het zichtbaar worden van bepaalde planeten. Door zo te lezen, meende men een deel van het lot te weten, maar vooral een belangrijk deel van de krachten die heersten. Het gebruikmaken van die krachten impliceerde weer plechtigheden waarbij goden werden aangeroepen. In de inwijdingsriten vinden we voor het eerst in de tweede periode (o.a. 2100 v.Chr. )gebruiken die we ook in Babylon aantreffen, zoals de bloeddoop  van de inwijdeling om de vruchtbaarheid van de hemelen niet alleen over akkers maar ook over de inwijdeling af te smeken.

 • Groepen entiteiten uit de Witte Broederschap zijn mensen aan het trainen die in de stof leven. Op welke gebieden zullen ze in het algemeen de mensen trainen? Hoe verandert het leven van deze mensen? Speelt het wekken van lichtvelden hierin een rol?

Ik moet zeggen, u weet de vragen wel uit te zoeken. De training kan op elk gebied plaatsvinden, maar heeft altijd mede ten doel, het wekken van innerlijke krachten en vooral innerlijke gevoeligheid. De training kan gericht zijn op zuiver geestelijke waarden, maar kan bv. ook een sterk intuïtieve ontwikkeling beogen, plus filosofisch aanvoelen toe te passen op een bepaalde wetenschap of een tak van menselijk leven. Er zijn dus heel veel mogelijkheden. Hoe het leven van die mensen daardoor verandert? Ik zou zeggen: naar buiten toe gezien heel weinig. Iemand die een werkelijke inwijding en inwerking ondergaat, zal niet geneigd zijn dit te adverteren. Voor henzelf is echter de balans in zoverre veranderd, dat geluk, vrede en kracht voor hen een nieuwe betekenis krijgen en dat zij daardoor beter bestand zijn tegen al datgene wat men vroeger misschien nood , ellende en dergelijke noemde.

 • Hoeveel procent van de wereldbevolking is afgestemd op de lichtende, vormloze sferen? Hebben deze mensen in het algemeen een occulte, magische, filosofische interesse of gerichtheid? Zo ja, waarom?

Ja, dan moeten we in microgetallen gaan spreken. We kunnen zeggen dat op één miljoen mensen er op het ogenblik waarschijnlijk 5 tot 6 in staat zijn zonder begeleiding een contact met de vormloze sfeer op te nemen en krachten uit die sfeer te ontlenen. Het is niet mogelijk op de rest van uw vragen een verantwoorde reactie te geven.

 • Hoeveel mensen in de zaal zijn aan hun laatste incarnatie bezig? Welke factoren en kenmerken spelen daarbij een rol? Impliceert een laatste incarnatie altijd een afstemming op de sfeer van klank en kleur?

Het eerste antwoord kan ik u niet geven, dat zou onbeleefd zijn. Het antwoord op de tweede vraag is daardoor zinloos geworden. Wel kan ik zeggen dat de afstemming niet alleen op de sfeer van klank en kleur of vergelijkbare half-vormwaarden zal zijn, maar dat zij kan lopen van hoog zomerland tot de allerhoogste wereld achter het verblindend licht. Dit namelijk kun je niet met zekerheid constateren, omdat elke incarnatiecyclus zijn eigen kwaliteiten heeft. Wanneer ze voltooid is, betekent dat een nieuw gebied van werkzaamheid, maar het is niet mogelijk daarbij te zeggen welk specifiek terrein van werking en verdere ontwikkeling dan zal worden aangeboord.

 • Er is een stelling dat men alvorens te incarneren in de sferen met elkaar een afspraak kan maken om gezamenlijk bepaalde ervaringen in de stof te beleven. De incarnatieprocessen worden dan erg sociaal. Door de Orde wordt gesproken over puur individuele ervaringsreeksen. Wie heeft nu gelijk?

De individuele ervaringsreeks is altijd bepalend. Afspraken die in sferen worden gemaakt, worden maar zelden volledig nagekomen op aarde. Afspraken in de sferen zijn op aarde zelden een rechtvaardiging voor hetgeen men eraan verbindt. We moeten goed begrijpen dat groepsincarnaties voorkomen. Maar deze groepsincarnaties, eventueel inclusief gemaakte afspraak, zullen nog altijd afhankelijk zijn van de individuele ontwikkeling van elk van de daarbij betrokkenen plus de voorgaande situatie. Het is daarom onredelijk om de groepsincarnatie als belangrijker te zien dan de individuele incarnatie en het lijkt mij voor een mens onredelijk om zich bezig te houden juist met deze groepsincarnaties en afspraken, al is het alleen maar omdat hij daardoor zijn stoffelijke verantwoordelijkheid misschien terzijde zou gaan stellen, zonder de zekerheid te bezitten dat de veronderstelde afspraak ook een realiteit is.

 • Is artrose de ziekte van het verdriet? Is er een therapie voor?

Verdriet, leed, ergernis kunnen bijdragen tot onder meer vaatziekten, verkalkingsziekten. Maar dat is gewoon een verstoring van het interne evenwicht. Een onjuiste stofwisseling is daar het gevolg van, maar het kan overal terechtkomen. Artrose is dus niet specifiek daarvoor. Als je een therapie daartegen wilt bedenken, probeer dan in ieder geval de patiënt zo blijmoedig mogelijk te maken en niet het gevoel te geven dat zijn lot helemaal in de handen is van anderen, wat hij alleen maar lijdzaam moet ondergaan. In de tweede plaats zou ik zeggen: wanneer je  dan toch bezig bent, probeer de energie aanmerkelijk te stimuleren, kijk waar artrose voorkomt, en behandel de aandoening zelf oppervlakkig om pijn weg te nemen. Concentreer je daarna op de verbinding tussen grote en kleine hersenen, dus ongeveer op het kruintje, dan zit je goed, en straal dat stevig in zodat er veel energie is, dat het zich kan egaliseren.

 •  In engelenverhalen ziet men een lichtende bol en daarin een gelaat. Wat is dit?

 Het is één of andere geestelijke bolleboos die aan komt zweven. Hij heeft behoorlijk wat energie vandaar de lichtende bol. Vertaling: een soort bolbliksem. En ja, de bliksem die in de bol zit daar moet je toch een gezicht bij denken. Dus wil men een gelaat zien omdat men een persoonlijkheid aanvoelt. Met andere woorden: in engelenverhalen hebben we gewoon te maken met mensen die het bovennatuurlijke vertalen naar menselijke termen omdat ze het anders niet snappen.

 • Hoe is het mogelijk dat een drenkeling plotseling weer op zijn schip of op het strand staat?

 Dat zou ik ook wel eens willen weten. Er zijn natuurlijk veel dingen als verklaring te vinden. Eén ervan is dat iemand zo  sterk geconcentreerd is op zijn redding dat hij daardoor zelf – en dat is dan deels telekinese, deels misschien teleportatie – de benodigde kracht aan het werk zet en zo zijn redding mede verwezenlijkt. Heeft hij daarbij nog een paar vriendjes aan onze kant zitten, dan zeggen ze: “och, die jongen haalt het alleen niet, gooi een lijntje uit” . Op die manier gaat dat. Maar waarom zou je dat niet kunnen? Er zijn wel fakirs die kans zien zichzelf te verplaatsen over afstanden van een paar honderd kilometer. Dan moet zo’n klein stukje van de zee naar het schip of desnoods naar het strand ook kunnen.

 • Waar bestaat dat lijntje dan uit?

Dat bestaat hoofdzakelijk uit een energie die de eigen levenskracht en de daarin aanwezige energie bij de persoon in kwestie versterkt. Laat ik het zo zeggen: de geest functioneert als een nabrander wanneer het vliegtuig bij de start niet op zijn gewone motoren omhoog komt.

 • Kan die energie dan de zwaartekracht overwinnen?

Eigenlijk is het niet de zwaartekracht overwinnen. Wanneer je een veld hebt van bepaalde sterkte en een bepaalde fluctuatie, dan neutraliseer je de zwaartekracht. Daar berust levitatie op.

 • Hoe kom je aan die vriendjes, zijn dat overledenen?

Luister, ik heb hier geen bemiddelingsbureau. Ja, dat zijn overledenen. Dat wil zeggen, ze leven beter en meer dan jullie. Maar van jullie standpunt uit zijn ze misschien al lang dood en begraven.

 • Wat kan je nog weerhouden onder hypnose te komen als je dit graag wilt?

Waarschijnlijk dat je het zo graag wilt dat je daardoor te sterk geconcentreerd bent op de hypnose en bijgevolg niet onder de invloed hiervan komt. Begrijp één ding goed: Hoe minder u bezig bent met de suggestie, hoe gemakkelijker de suggestor u onder bedwang krijgt. Als u zich wilt laten hypnotiseren, dan moet u gewoon zeggen: “vertel me niet wanneer je het doet. Laten we maar over iets praten en dan ga jij langzaam daarin over. Ik wil het wel, maar als ik ermee bezig ben, lukt het niet”. Als u denkt dat het  hem of haar niet lukt, dan lukt het wel, maar als u bezig bent mee te werken, o lieve mensen, dat is verschrikkelijk.

 • Geldt dit ook voor zelf hypnose?

Voor zelfhypnose geldt eigenlijk dat je je eigen bewustzijn los moet kunnen maken van de werkelijkheid en herleiden tot één enkele voorstelling, bv. één symbool, een enkel woord, waar je je als het ware in laat drijven. Dan ontstaat de zelfhypnose.

 • Waarom zijn de benen van Jezus niet gebroken zoals men dat placht te doen bij gekruisigden en waarom geven schilderijen aan dat Jezus met de speer in de rechterzij en niet in de linkerzij werd gestoken zoals normaal bij kruisigingen gebeurde?

Ja, ik denk dat je dat aan de schilders zou moeten vragen. Waarom de benen niet gebroken worden? Er bestonden verschillende vormen van kruisigingen. In de eerste plaats de normale kruisiging, die inhield het breken van benen (als een genade en niet als een extra straf) en eventueel zelfs van armen of ribben. Dan werd je gewoon vastgebonden. Er was dus geen bloedverlies. Een andere vorm van kruisiging was het vastnagelen. Iets wat ook wel in de Romeinse arena’s werd getoond, eventueel gevolgd door verbranding. Daarbij ging wel bloed verloren, men verzwakte dus veel sneller. De pijndrempel werd daardoor steeds hoger, zodat men in een betrekkelijke rust zou kunnen sterven. Waarom Jezus in de rechterzijde is gestoken? Misschien kon men er links niet bij, dat is denkbaar. Maar ik vermoed dat het een symbolische betekenis had. Ten laatste wil ik opmerken dat er van omkoping altijd sprake is geweest. Wanneer u hoort dat Jezus een spons met een speciale drank (een soort zuur met bepaalde verdovende kruiden) aangeboden kreeg, die hij echter weigerde, dan moet u zich wel realiseren dat dit niet behoorde tot de gebruiken. Daarvoor moest heus wel het een en ander worden betaald aan de manschappen die de wacht hadden rond de plaats van executie. Hetzelfde geldt voor de kruisafneming. Dat daarvoor vergunning werd gegeven. Let wel, enkele uren nadat de kruisiging had plaatsgevonden, was absoluut ongewoon. Over het algemeen bleven de misdadigers hangen tot het kruis weer nodig was, of tenminste 48 uur. Het verhaal dat de afneming zo snel gebeurde vanwege de Sabbat is niet juist. Daar moet voor betaald zijn. Aangezien er een bepaalde geneesheer van Griekse origine aanwezig was, kunnen we aannemen dat hij de man was met de relaties die betaald heeft.

 • Is het mogelijk dat Jezus alleen maar schijndood is geweest?

Mogelijk is het ongetwijfeld. Maar voor zover wij hebben kunnen nagaan, was dit niet het geval en was Jezus inderdaad overleden. Hij schijnt daarna zijn lichaam gedematerialiseerd te hebben en vervolgens in gedematerialiseerde en energetisch hoog geladen vorm te zijn teruggekeerd. Dat zijn de gegevens die wij hebben. Deze stroken dus niet met het verhaal dat Jezus niet dood is geweest en uiteindelijk niet ten hemel is gevaren, maar dat hij zou zijn weggetrokken naar India of omgeving, waar hij dan als een kluizenaar geleefd zou hebben. Dat laatste heeft betrekking op een andere Jezus, of moet ik zeggen Joshua, wat de eigenlijke naam was. Deze heeft inderdaad als heremiet geleefd, maar is zover wij weten nooit in Jeruzalem geweest. Hij was nl. een Samaritaan en hield niet veel van Jeruzalem. Toen hij wegtrok was hij wel door het Christendom en vooral door Jezus Bergrede sterk aangetrokken.

 • Heeft elk mens in zijn leven eens de sensatie van de Unio  Mystica?

Zo’n algemene vraag kun je nooit beantwoorden. We kunnen zeggen dat de meeste mensen in hun leven, indien ze geestelijk streven en zich bewust zijn van het gebeuren, dit inderdaad beleven en daarvan een eigenaardig gevoel van heimwee en blijmoedigheid, soms gepaard gaande met kracht, terugbrengen. Het komt dus wel veel voor. Of het bij iedereen voorkomt, weet ik niet.

 • Hoe denkt men in de geest over het toepassen van euthanasie bij ongeneselijke, ondragelijke pijnen? Wordt dit patiënten als fout aangerekend?

De mensen vinden het heel normaal om oorlog te voeren en anderen te vernietigen. Maar ze beseffen niet dat wanneer zij het recht menen te hebben de levens van anderen op te offeren dat dit betekent dat de mens ook enig recht moet bezitten ten aanzien van zijn eigen leven. Op het ogenblik dat er werkelijk geen mogelijkheid meer bestaat dat iemand beter wordt en deze persoon zwaar blijft lijden, of misschien zelfs in leven wordt gehouden met de zekerheid dat het bewustzijn nooit meer zal terugkeren, heeft de mens het recht op toepassing van euthanasie. Bij dit standpunt gaan we echter van het volgende uit :

 1. Euthanasie moet geschieden volgens de wil en op eigen verzoek van de betrokken persoon. Zo mogelijk zal men medewerking verlenen, maar de uiteindelijke daad aan de persoon zelf overlaten. Wanneer de patiënt daartoe niet in staat is, zou hulp alleen gegeven moeten worden indien zulks duidelijk wordt kenbaar gemaakt op het ogenblik dat men het wenst. Wanneer iemand kunstmatig in leven wordt gehouden, hetzij door medicijnen of met mechanische hulpmiddelen, is het redelijk deze verstrekkingen stop te zetten, respectievelijk de apparatuur uit te schakelen op het ogenblik dat wel lijden maar geen enkele kans op genezing meer bestaat, zodat het lijden als het ware onbeperkt voortgang zou kunnen vinden.
 2. Wij menen dat je er zelf bij betrokken moet zijn, al is het alleen maar omdat anders erfgenamen al heel gauw een reden zouden kunnen vinden om de erflater tot euthanasie te bewegen. Gezond wantrouwen is dus geboden.
 • Kunt u iets zeggen over de kosmische energie die door Reich, Tesla en Moray is aangetoond. Zal deze uiteindelijk bruikbaar zijn ter vervanging van steenkool en olie?

Er zijn heel veel mogelijkheden om er gebruik van te maken. Neem één van de meest eenvoudige. Er bestaat een groot potentiaalverschil tussen de aarde en de bovenste lagen van de atmosfeer. Zelfs als je op de grens van de troposfeer komt, is er al een zeer behoorlijk potentiaal. Dit is statisch en kan worden afgetapt in de vorm van stroom, zodra je het omzet in beweging via een geleider. Die geleider zou je kunnen maken door bv. een ioniserende straal. Je hebt dan een voortdurende toevloed van energie die niet aan de atmosfeer ontnomen wordt, maar die continu wordt opgewekt door de verschillen in rotatie tussen de atmosfeer en de aardbol zelf, dus als een soort wrijvingsenergie voortdurend wordt aangevuld. Je zou daar heel veel van kunnen gebruiken zonder dat er iets mis zou gaan. Daarnaast heb je natuurlijk kosmische straling, die ook in redelijke mate overal aanwezig is. Ten laatste: je geeft een satelliet een spiegel mee van voldoende omvang en met een automatisme, waardoor deze steeds op bepaalde punten op aarde wordt gericht. Dan kun je alleen al die warmte-energie over een zeer nauwe straal zodanig op aarde brengen dat enorme hoeveelheden bruikbare energie kunnen worden verkregen. Met andere woorden, er zijn energieën genoeg. Maar ja, de mensen gebruiken ze niet, want het beroerde is dat je veel minder centrales nodig hebt als de energie uit de ruimte komt. En als je geen centrales meer nodig hebt heb je ook minder bedrijven nodig. Ook de distributievraag is eenvoudig te beantwoorden, door het gewoon in de atmosfeer brengen van een soort radiostraling, zeg maar, maar dan erg sterk en met een heel hoge frequentie, die gewoon kan worden omgezet. Je plaatst dus een antenne op je verwarming en als je hem aanzet begint de ontvanger te werken en wordt de zaak heet. Maar waar blijf je dan met het G.E.B. (gemeentelijk energiebedrijf), waar  blijf je met de belastbaarheid, met de rekening van het persoonlijk gebruik en dergelijke? Omdat dat voorlopig niet gaat, geloof ik dat ze er nog niet aan zullen beginnen.

 • Waar blijft de stoffelijke kennis na de dood? Dit in verband met reïncarnatie.

Je hebt stoffelijke hersenen. Wat zich in die stoffelijke hersenen afspeelt, zou je als een soort bio-elektrische reactie kunnen karakteriseren. Dat wil zeggen energie-uitwisseling. Deze uitwisseling wordt overgenomen door onder meer het levenslichaam en ook door het astraal dat daar dus aanwezig is. De geest heeft daarin de sterkste impulsen en neemt de dingen die werkelijk belangrijk voor het Ik zijn geweest dan ook zonder meer in zich op.

image_pdf