Vragenavond: 1985-11

image_pdf

29 november 1985

Aan het begin van elke bijeenkomst, ook deze, moet ik u er aan herinneren, dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt u a.u.b. zelf na. Neem hetgeen wij zeggen niet zonder meer als evangelie.

Ik zal proberen de vragen bondig te beantwoorden. Kan ik het niet, verantwoord, dan deel ik u dat eveneens mee. Schriftelijke vragen gaan uit de aard der zaak voor.

 • Wilt u enige tips geven over spreekvaardigheid?

Als u dat met alle geweld wilt, ja, er wordt al te veel gepraat en te weinig geluisterd op aarde.

Wanneer u wilt spreken: in de eerste plaats, houdt u aan eenvoudige regels. Zeg: wat, wanneer, hoe. Als u die drie begrippen steeds in die volgorde hanteert bij elk argument, wordt u al veel duidelijker. In de tweede plaats: Wanneer u spreken wilt, probeer niet om het mooi te zeggen. Gebruik uw eigen taal, ook wanneer die iets minder plechtig is. U zult daardoor begrijpelijker overkomen en u zult minder geremd zijn in uw uiting nadat u een eerste begin hebt gemaakt. Spreekt u voor een gezelschap, kies een of twee personen uit. Spreek tot die personen. Let op hun reacties. Pas u daarbij aan. U zult ontdekken dat u op deze wijze een persoonlijke band krijgt, die niet deze twee maar in feite een groot gedeelte van het gezelschap omvat.

 •  Kan men zijn incarnatie-opdracht ontdekken? Zo ja, hoe?

Ja, dat is zo ongeveer een vraag vergelijkbaar met: Is het mogelijk de precieze toestand van al mijn bloedvaten te ontdekken? Het kan wel, maar het is bijna ondoenlijk. Een incarnatie-opdracht hebt u in feite niet. Het is een opdracht die u uzelf geeft. U heeft  een bepaald bewustzijn. Dit bewustzijn heeft grenzen. Het is vaak onevenwichtig, juist in die begrenzingen. U probeert eenvoudig uw begrip zodanig uit te breiden, uw ervaringen zodanig op te doen, dat u een zo groot mogelijk en zo evenwichtig mogelijk debiet aan herinneringen, dus aan persoonlijke inhoud hebt, waardoor u meer van het u omringende in de geest kunt begrijpen. Uw incarnatie-opdracht is dus in feite je eigen onevenwichtigheden herstellen en gelijktijdig eigen ervarings-en reactie-mogelijkheid uitbreiden.

 • Is het waar dat men zijn eigen leven uitzoekt voordat men wordt  geboren?

Ja, dan moet je een vergelijking gebruiken. Er is een ontbijtbuffet  en het is er ontzettend druk. Als u haast hebt, dan pakt u maar wat.  Hebt u alle tijd, dan blijft u wachten, totdat u het culinair meest overtuigende op uw bord hebt geladen. Bij een incarnatie kun je zeer theoretisch niet alleen je eigen leven kiezen, maar zelfs een deel van de waarschijnlijkheden van dat leven overzien. Dit gebeurt betrekkelijk zelden. Je kunt daarnaast een keuze maken op grond van vele gegevens, dus met begrip voor het geheel van de omgeving, de spanningen die er bestaan, de mogelijkheden die er bestaan, plus dan nog het ouderpaar met zijn instelling en met zijn mogelijkheden. Dit komt meer voor, maar ook niet al te veel. Je kunt een keuze maken op grond van het ouderpaar. Emotionele uitstraling kan voor een geest erg aanlokkelijk zijn. Dan denk je dat je in een paradijs komt en uiteindelijk ontdek je dan dat het een krotwoning met twee zeer verliefde mensen is. Maar dan is het al te laat, want dan is het 9 maanden later. En dan bestaat er ook nog de moge1ijkheid dat je gewoon wilt ontkomen, hoe dan ook, uit je geestelijke situatie. Dat kan er een zijn, waarbij je jezelf in een isolement hebt gebracht. Je bent misschien voortdurend bezig met schrik- of angstbeelden, en je zegt dus: ik zie daar een mogelijkheid om in de stof te gaan en dan valt dat weg, ik pak die mogelijkheid. En dan heb je dus eigenlijk helemaal geen bewuste keuze gemaakt.

Je kiest dus niet je eigen leven geheel, maar je kiest een bepaalde reeks mogelijkheden, dat is het meest gunstige dus. Bij die mogelijkheden moet je altijd beseffen dat je die mogelijkheden in je leven zelf nog kunt veranderen. Het is nl. een rechtlijnige waarschijnlijkheidsrekening die je a.h.w. geestelijk kunt overzien en waar je je conclusies uit trekt. En dat geldt zelfs voor de allerhoogsten die incarneren.

 • Geldt dit ook voor iemand, die een ingewijde is?

Dat geldt ook voor iemand, die een ingewijde is. Echter met dien verstande, dat een werkelijk ingewijde, die desalniettemin de behoefte heeft om terug te keren, over het algemeen vele geslachten bezig is om allerhande genetische processen te volgen, opdat uiteindelijk het voor hem juiste ouderpaar bijeenkomt, waardoor hij over de nodige geestelijke en stoffelijke mogelijkheden gaat beschikken, en dat ook nog in een omgeving waarin hij datgene wat hij ziet als zijn taak kan vervullen.

 • In de loop der eeuwen zijn er miljarden mensen geboren en dat zal wel zo doorgaan, kunnen deze mensen dan nog allemaal op aarde reïncarneren?

Oh ja, het aantal reïncarnerende is wel tijdelijk toegenomen, maar dat neemt ook wel weer af. Als je op het ogenblik op aarde kijkt, dan is ongeveer 60% op herhalingsoefening en ongeveer 40% start dus uit andere incarnatiecycli bv. dierlijke of andere.

 • Kan hypnose of rebirthing helpen bij verdrongen trauma’ s of fobieën? Zo ja, verdient dan een van deze methoden de voorkeur? Zijn aan deze behandeling nog gevaren verbonden?

Ik moet zeggen rebirthing heeft een groot aantal bezwaren. U moet mij niet kwalijk nemen dat ik die niet allemaal uitwerk. Het is inderdaad mogelijk dat je door terug te gaan naar vroegere incarnaties, zelfs wanneer een deel van die beelden imaginair is, of geïnduceerd, je een verklaring kunt vinden voor de fobieën enz., die in deze tijd bestaan. Wanneer een psychisch probleem een verklaring heeft, kun je er makkelijker naar kijken, en dan wordt het ook gemakkelijker mogelijk om het op te lossen.

 • Wat voor functie heeft het als een baby van een paar weken ernstig ziek wordt en na een 3 à 4 weken weer opknapt. Heeft dat invloed op haar belevingswereld? Kan zij zich daar bewust van zijn?

Daar is een algemeen antwoord bijna niet op mogelijk, Dat zult u begrijpen. Over het algemeen kun je dit zeggen: kinderen beneden de 6 maanden leven grotendeels in een droomwereld, die ze leren associëren met invloeden die van buitenaf komen. Vandaar dat voor een kind in de eerste levensjaren eigenlijk de wereld is opgebouwd uit symbolen en pas daarna een grotere werkelijkheidservaring optreedt. Die ziekte kan dus wel een betekenis hebben, maar in de meeste gevallen zal die betekenis op zichzelf niet groot zijn, tenzij ze allerhande lichamelijke ervaringen met zich brengt, waardoor de psychische processen gestoord worden. Iets anders is het  wanneer een dergelijke ziekte blijvende gevolgen heeft. Dan heeft het natuurlijk op het hele verdere proces, zowel eerst van symbool-denken en symbool-reageren als later ook op de werkelijkheidsvoorstelling, grote invloed.

 • Als wij overgaan verliezen wij dan de kenmerken van het dierenriemteken waaronder wij geboren waren?

Juist. Als u in bus 23 zit en u stapt over op bus 270 dan verliest u het nummer van de bus, nietwaar? Dat vloeit eenvoudig voort uit het feit dat u het ene voertuig voor het andere verwisselt. Op dezelfde manier is dat wanneer je overgaat. De kentekenen van de dierenriem zijn eigenschappen die – ja, dan moet ik weer over astrologie ook gaan praten,- laten we het heel simpel zeggen: die tijdens de prenatale periode door de wisselende evenwichtsverhoudingen binnen het zonnestelsel bepaald worden. Hierdoor ontstaan kwaliteitsverschillen of genetische beïnvloedingen op het aanwezige grondpatroon; dat door de ouders mede bepaald is, en deze komen dan weer tot uiting in lichamelijke of meer psychische eigenschappen van personen. Het zijn deze eigenschappen die men associeert met sterrenbeelden, maar de sterrenbeelden zijn hiervoor niet oorzakelijk. Ze zijn eenvoudig een oriëntatiemiddel dat al van heel vroeg af, uit de periode van Ur en waarschijnlijk al vroeger gebruikt werd om bepaalde tekenen te lezen, maar ook gelijktijdig om invloeden op aarde te constateren. Je kunt dus daaruit wel de conclusie trekken, dacht ik, dat je je dierenriem teken niet meeneemt.

Trouwens, stel u voor, nietwaar, uw teken is Vissen en daar glibbert u de geest in, of u bent Waterman en er zijn bij ons geen toiletten. Dat kan allemaal erg moeilijk worden, Nee, u neemt dat teken dus niet mee, het teken is lichamelijk. Het kan zijn, dat in de wordingsgang, prenatale periode eventueel met prenatale trauma’s, een bepaalde bijzondere attractie bestaat voor een entiteit en dat deze daardoor eigenlijk ook een beetje dat sterrenteken en die andere kwaliteiten heeft gekozen, maar dan moet u altijd er maar bij denken: dat is het voertuig, dus niet de bestuurder.

 • Is het alleen de mensheid op aarde, die een crisis doormaakt, of zijn wij onderdeel van een groter geheel dat misschien ook een crisis doormaakt? Wilt u misschien wat uitleggen hierover?

Ja, ik weet niet van welk groter geheel u een onderdeel wilt zijn ten  aanzien van een crisis? Een crisis is nl. een typisch menselijk verschijnsel. Een crisis bij mensen ontstaat op het ogenblik dat hun denkwereld te sterk van hun mogelijkheidswereld afwijkt, onverschillig op welk terrein. Dus, nee, ik zou niet zeggen: die crises komen allemaal voort uit mede-geestelijke zaken en zo. Je kunt wel zeggen: er zijn kosmische invloeden, die, wanneer ze de aarde bereiken, een lichte evenwichtsverstoring veroorzaken, waardoor allerhande psychische en uiteindelijk ook fysieke effecten gemakkelijker kenbaar worden. Maar dan heeft de eigenschap van de mens bepaald op welke wijze wordt gereageerd,

U moet zo denken, wanneer het buiten regent, dan ligt het aan u of u doornat wordt of een paraplu opsteekt. Dan gaat het over de vraag: Heeft u die paraplu en hoe hanteert u die? Want u kunt wel zeggen: het is de schuld van die regen dat ik die voorbijganger een oog heb uitgestoken, maar dat is natuurlijk niet waar. Het effect schept mogelijkheden, maar de oorzakelijkheid wordt door uzelf mee bepaald.

 • Kunt u ook vertellen waar de Wessac-bijeenkomsten worden gehouden en wie erbij vertegenwoordigd zijn?

De plaats is geheim. Wanneer u behoort tot diegenen die weten, dan weet u ook hoe u er komen moet, en als u daartoe niet behoort, heeft u er weinig aan om het te weten. Wie er bijeenkomen? In de geest een groot aantal mensen met een bepaalde, zeg maar afstemming, met een bepaalde psychische achtergrond plus een zekere gevoeligheid en projectiemogelijkheid. In de stof een zeer beperkt aantal personen, die ofwel behoren tot een stoffelijke kern, die ook nog allerhande stoffelijke overleveringen en overblijfselen van oude beschavingen beheert, plus nog een aantal stoffelijke, zeg maar ingewijden, die eens in hun leven of twee keer in hun leven, naar een dergelijke gebeurtenis gaan zoals een mohammedaan, een islamiet, naar Mekka gaat. Het is dus niet meer in het dal van het riviertje de Wessac, maar de naam Wessac-bijeenkomst wordt verder gehandhaafd, omdat ze het gebeuren is gaan aanduiden en niet meer een plaatsbepaling inhoudt.

 • Hoe werkt een visionair medium?

Nu ik ken er, die werken helemaal niet. Visionair wil gewoon zeggen: indrukken opvangen. Die kunnen dus in de tijd liggen, kunnen in de ruimte liggen of in ruimte en tijd, en die worden dan omgezet in associatieve beelden. Dat kan dan gepaard gaan met auditieve of visuele hallucinatie. Je meent dus werkelijk te zien, maar wat je in wezen ziet, is de reactie op een bepaalde invloed die je hebt ondergaan.

De tijd is geen vaste waarde zoals de mensen wel denken. De tijd is een persoonlijke waarde en dat wil zeggen dat bij bepaalde  omstandigheden, bv. in mystieke verrukking, een verschuiving van het tijdselement plaatsvindt: de persoonlijke tijd kan sneller gaan, ze kan vooruit of teruglopen. Op dat ogenblik zal al datgene waarop de persoonlijkheid is afgestemd, of waarmee de persoonlijkheid in contact is, als een soort beeld worden ervaren. Daar dit niet thuis te brengen is in de werkelijkheid waarin men dan weer terugkeert, noemt men het een visioen.

 • Wat is de geestelijke betekenis van het woord matriarchaat?

Het heeft eigenlijk geen geestelijke betekenis. Matriarchaat is gewoon de aanduiding van een gemeenschapsvorm waarin de vrouw de dominante rol speelt, zoals bij patriarchaat het voor de man geldt. Daar zijn dan verder weer termen aan verbonden, zoals bv. het erfrecht. Dat gaat in het patriarchaat meestal uit van een patrimonium dus datgene wat de vader nalaat. In het matriarchaat is het altijd het matrimonium, ook machtsoverdracht en dergelijke en bezitsoverdracht. En dan kennen we nog de moderne tijd, waarin patrimonium en matrimonium bij de staat terechtkomen, behalve dat kleine beetje wat u moogt houden om te weten dat u het gehad hebt. Dus matriarchaat heeft geen geestelijke betekenis.

Om een vriend van mij te citeren: er zijn mensen op het ogenblik, die zozeer bezig zijn om de vrouw te zien als de superieure mens dat ze zelfs langzamerhand in hun kerken bidden: “Onze Moeder, Gij die in de hemelen zijt”. En dat is natuurlijk onzin. Man en vrouw zijn fysiek verschillend, hebben psychisch wat afwijkende kwaliteiten, maar zijn voor elkaar noodzakelijk en kunnen zonder elkaar nimmer tot een volledige ontwikkeling komen, terwijl daarnaast nog, ook zuiver stoffelijk, een verder nageslacht onmogelijk wordt, zodra je of de een of de ander met uitsluiting van de rest superieur gaat noemen.  Nu ja, dat zoekt u zelf maar verder uit.

 • Wanneer is het gebeurd dat er een scheiding kwam op aarde tussen het mannelijke en het vrouwelijke, voor wat betreft de voortplanting? Is dat altijd zo geweest, want ik weet dat er planeten zijn waar het niet zo werkt.

Het is praktisch gebeurd op het ogenblik dat we te maken kregen met de warmbloedige vertebraten in hun meest simpele vorm. Voor die tijd zijn er nog wel andere vormen. U weet het: de celdelingsvormen waarbij in feite het nieuwe lichaam groeit uit het lichaam van de madera. Er zijn nog wel meer van die vormen geweest. De vroegste vorm is waarschijnlijk een sporenverspreiding geweest, waarbij de sporen niet bevrucht werden maar in zichzelf al levensvatbaar waren. Maar precies te zeggen wanneer dit nu gekomen is, dat durf ik niet te doen. Ik kan het in de tijd niet volledig vastleggen, maar vermoed dat u dan moet gaan, waarschijnlijk tot het vroeg-tertiair waarin die scheiding en die seksualiteit zeg maar, waar u vermoedelijk op doelt, dus in feite meer en meer dominant is geworden voor meer en meer soorten

 • Is het mogelijk met inspanning van eigen krachten een ander op afstand te helpen genezen? Zo ja? is daar een speciale “instelling” voor nodig?

Paranormale kwaliteiten en het hanteren daarvan, ook voor genezing op afstand, zijn gebaseerd op een emotionele wereld, een soort geloofswereld in jezelf. Dus het is een zekerheid die niets meer heeft te maken met al wat er buiten je is. Wanneer je dan daarmee bezig bent, is de concentratie niet meer een vermoeiend iets, maar het is iets wat voortvloeit uit hetgeen je in jezelf voelt. Dan kun je van daaruit zelf persoonlijk krachten uitsturen naar iemand op afstand. De afstand in kilometers maakt daarbij geen verschil uit en je kunt die persoon krachten geven. Genezen in de zin van kwalen ongedaan maken, kunt u meestal niet, maar u kunt wel een patiënt in staat stellen bepaalde kwalen, of symptomen van kwalen in enkele gevallen ook, zodanig te overwinnen, of terug te dringen, dat daardoor een normaler en schijnbaar gezonder leven mogelijk is. Ik zeg schijnbaar gezonder omdat op de wereld, zover ik weet, slechts enkele miljoenen mensen nu leven die werkelijk gezond leven.

 • De Bhagwan is weer in India terug. Wat is dat eigenlijk voor een figuur, hij heeft wel rake opmerkingen, maar verkondigt ook de grootste dwaasheden.

Ik weet niet waarom u vindt dat de man dwaasheden verkondigt. Hij verkondigt in ieder geval één ding waar een hele hoop mensen op aarde erg veel aan zouden hebben: dat je in het leven je betekenis kunt gewinnen door met anderen tezamen zo gelukkig mogelijk te zijn en samen te werken. Als die waarheid in de maatschappij door zou dringen, zou het al weer erg slecht zijn voor het zakenleven en voor begrip voor waardigheid en rang, maar het zou aan de andere kant, dacht ik, de mensheid wel een klein beetje beter maken en geestelijk verder helpen.

De Bhagwan is zeker niet de bijna goddelijke vader, profeet, die sommige van zijn gelovigen in hem zien. Hij is een man, die op grond van de hindoe-leer in wezen, een filosofie heeft opgebouwd die zowel voor het oosten als voor het westen grotendeels aanvaardbaar is. Hij heeft zich teruggetrokken omdat er te veel problemen zijn ontstaan.

U weet het misschien, er is een secretaresse met de kas vandoor gegaan, er zijn moeilijkheden gekomen over zijn emigratie, er zijn allerhande dingen gedaan om de man a.h.w. te desavoueren aan de ene kant, en aan de andere kant heeft men daardoor zijn eigen sereniteit, die hij erg op prijs stelt, verstoord. Het is duidelijk dat hij zegt: ik ga nu terug, en dat hij er bij zegt: ja, maar ik ga naar de Karakorums, ik ga daar ergens in de Himalaya proberen rust te vinden die men mij nu gestolen heeft. Dat kun je hem niet kwalijk nemen.

 • Wij hebben te maken met de oplossende en ik-loze conditie, die Neptunus veroorzaakt. De analogie vinden we in het eeuwen verborgen zijn van schatten en wrakken in de zee, maar nu die Saturnus-materie weer opgevist wordt, welke kracht is dit, de anti-zwaartekracht (levitatie), Pluto?

Ik moet eerlijk toegeven dat mijn rede hier de zwaartekracht enigszins verliest. Anti-zwaartekracht heeft weinig te maken met Pluto, heeft alles te maken met het totaal magnetisch veld dat binnen het zonnestelsel bestaat. Dat is punt één. Dit geldt ook wanneer ze psychisch wordt opgewekt, dus levitatie, etc. Het toeschrijven aan Saturnus van allerhande schatten die verborgen zijn en nu kenbaar worden, is eveneens, dacht ik, een erg simplistisch gedachte.

U grijpt dan terug naar oude magische veronderstellingen en regels die eigenlijk Pluto, Saturnus, Jupiter en al die andere sterren, met andere namen aanspreken en beschouwen als een soort goddelijke of geestelijke waarden. Ik dacht dat het heel verstandig zou zijn om te zeggen: de periode van ‘niet-ik-zijn’, kan niet bestaan. Wanneer je niet-ik bent, ben je niet, maar je kunt gaan beseffen dat “ik” niet een gesloten eenheid is, die tegenover al het andere staat, maar dat het een bewustzijn is dat als deel van een groter geheel functioneert, en daaraan zijn betekenis ontleent. Dat is dan wat u dan Watermantijdperk noemt, enz.

Realiseer u dus dat dergelijke benaderingen over het algemeen verwarrend zijn, ook voor mij, vooral wanneer blijkt dat men: magische begrippen uit een verleden, esoterische begrippen meer uit deze tijd, pluk nog enkele geheimleren als bv. de persoonlijkheidscycli van de verschillende planeetzielen, zoals je die in de Ancient Order vindt, door elkaar klutst. Ik zou zo zeggen: om een goede cocktail te maken moeten de dranken niet slechts met zorg gekozen worden, maar ook in de juiste verhouding gemixt.

 • Ieder mens legt in zijn “schrift neerslag” veel van zichzelf neer. Ook ziektesymptomen? Zo ja, zou het dan mogelijk zijn door bestudering hiervan antwoord te krijgen en zo mensen in een vroeg stadium op hun ziekte attent te maken en te helpen?

Dat laatste lijkt mij niet zo gemakkelijk haalbaar, omdat u dan over schriftproeven uit verschillende fasen van het leven van de persoon zou moeten beschikken. Maar een ding is zeker: zowel de psyche als ook de motorische werkingen van het lichaam vinden hun weerslag in het handschrift. Daardoor kan men een groot aantal van die dingen eenvoudig aflezen bv. de geneigdheden van de persoon. Nu is ziekte heel vaak mede oorzaak van, of gevolg van motorische storingen. Bij vergelijking van schriftproeven over zeg zes tot zeven jaar zou je inderdaad kunnen zien: er gaan nu bepaalde onderbrekingen optreden, zonder dat de  letterrichting, de schrifthoek en dergelijke verder opvallend verandert.

Dan kun je zeggen: kijk, de manier waarop dit optreedt, is dus een aanduiding van een ziekteproces. Maar zelfs dan lijkt het me heel erg moeilijk om uit te maken welk ziekteproces hier gaande is. Het enige wat je dan kunt zeggen: iemand die die onderbreking begint te vertonen, zou werkelijk eens een keer goed en geheel onderzocht moeten worden.

 • Zou een mens door een grafisme, anders te gaan schrijven dan hij gewend is, een eigenschap van zijn karakter kunnen veranderen, dus eigenlijk het gegeven van de andere kant benaderen?

Ja, ik ben bang dat dit een beetje een filosofische vraag is eigenlijk. Wanneer u inderdaad probeert uw schrift volledig te veranderen om daardoor andere eigenschappen te verkrijgen, bent u op het verkrijgen van die andere eigenschappen voortdurend gericht. Dat is een zelf suggestief proces, waardoor u al datgene wat die eigenschappen zou kunnen benadelen in uzelf onderdrukt of uit uw bewustzijn wegschuift. Dan krijgen we inderdaad een gedragsverandering, en eventueel zelfs een mogelijkheidsverandering als gevolg daarvan, maar dat betekent dan wel dat u jarenlang bezig bent voordat u dat andere schrift u geheel eigen hebt gemaakt. Zou men die poging willen wagen, zou men dat inderdaad zo lang doorzetten, dan ben ik geneigd om hier bevestigend te antwoorden, maar altijd toch met een zeker voorbehoud, omdat datgene wat u zich voorstelt van een eigenschap en datgene wat ze feitelijk betekent, vaak heel sterk uiteenlopen.

 • Kan iemand die net 7 dagen niet meer op deze wereld is (niet meer in de stof) al contact zoeken door bv. automatisch schrift?

Dat ligt aan de persoon. Kijk, theoretisch is het mogelijk dat iemand sterft en een uur nadien contact opneemt, als verschijning kan worden waargenomen, ook op grote afstand, als dat lichaam dus nog boven aarde is, bij wijze van spreken. Dat is theoretisch mogelijk. In de praktijk komt het betrekkelijk zelden voor. En de zgn. doodsbezoeken, waarvan men in de parapsychologie al voorbeelden heeft, blijken dan ook eerder voort te komen uit emoties kort voor de dood, dan na de dood te ontstaan. Wel is vaak een tijdsverschuiving in dat effect, waardoor het zowel dagen voor de feitelijke situatie, als dagen daarna, kan worden beleefd en waargenomen door diegene op wie het gericht is. Dus, wanneer u zich afvraagt, kan het, dan moet ik zeggen; ja. Als u vraagt: is het waarschijnlijk, dan kan ik daarop geen antwoord geven, want elke persoon heeft een eigen ontwikkeling.

Iemand die overgaat en die daarbij een zekere kennis heeft van het leven in het hiernamaals, bv. als gevolg van uittredingen, ervaringen, geestelijk werk enz. zal daardoor in feite over de beheersingsmogelijkheden in onze wereld kunnen beschikken die anderen eerst na vele jaren kunnen bereiken. En zodra hij die toestand aanvaard heeft, en beseft heeft , beschikt hij ook over die mogelijkheden. Maar als hij daar niet toe komt, hetzij dat je je dood als feit niet wilt aanvaarden, hetzij dat je terecht komt in een of ander droomsequentie, wat heel vaak na de dood gebeurt, dan heb je die mogelijkheid natuurlijk niet. Maar het kan niet ontkend worden dat de mogelijkheid bestaat, ook wanneer ze zich mijns inziens niet al te frequent zal realiseren.

 • Kunnen verschillende intelligenties via hetzelfde handschrift doorkomen?

Ja, hoe bedoelt u dat? Automatisch schrift, planchette werk?

 • Automatisch schrift neem ik aan.

Automatisch schrift, dan zal het schrift toch altijd enige verschillen vertonen wanneer de persoonlijkheid verandert, maar omdat automatisch schrift over het algemeen wordt geproduceerd zonder dat de lijn onderbroken wordt , krijgen we dus wel te maken met een schijnbare gelijkheid, totdat u gaat letten op bepaalde lettervormen, letters als o en a, en de g, zijn daarbij vaak van betekenis, in sommige gevallen ook nog de f. De e minder omdat dit haaltje grotendeels wordt gedicteerd door de schrijfmogelijkheden die een medium zelf heeft. Dus dan krijg je kleine veranderingen en dan zal je er werkelijk op moeten letten, maar die verandering is er.

Dat in een schrift-aard, dus een manier van schrijven en lettervorming plus eventueel zinsvorming, en mogelijk zelfs opbouw, meerdere entiteiten zich uiten, is bij automatisch schrift niet waarschijnlijk. De mogelijkheid bestaat, maar is dermate gering, laten we zeggen één op duizend of misschien zelfs nog minder dat het redelijk is om aan te nemen dat hiervan in doorsnee geen sprake zal zijn.

Maar we moeten ons ook realiseren dat in elke persoon, zeker in  mediamieke personen, een aantal deelpersoonlijkheden zijn, delen van  het ik die normaal onderdrukt zijn of normalerwijze worden aangepast en vervormd. En deze kunnen zich onder die omstandigheden als afzonderlijke persoonlijkheden aankondigen en gaan uiten. Waar dit het geval is daar hebben we natuurlijk wel met een schrift te maken, want het zijn verschillende ik-voorstellingen die binnen hetzelfde lichaam, en met de bekwaamheden van hetzelfde lichaam, actief zijn.

 • In één van de Sleutels betreffende het onderwerp: “De revolutie in de wereld” zegt een van uw sprekers dat, wanneer de mensheid in een soort siësta zou verkeren, van hoge geestelijke zijde wordt ingegrepen met rampen en oorlogen. Mensen zouden genoodzaakt worden medemensen te doden, want de ontwikkeling moet doorgaan. Andere sprekers benadrukken steeds de vrijheid van denken en handelen van de mens. Hoe zit dat nu?

Nu, dat is heel eenvoudig, De destructieve neigingen zijn in de meeste mensen aanwezig, zij het dormant, slapende. Wanneer nu bewustwording moet ontstaan, kun je nooit te maken hebben met een statische maatschappij. In een statische gemeenschap is namelijk geen bewustwording, is alleen gewoontevorming. Die moet dus doorbroken worden. Wanneer die doorbroken wordt, dan zullen de negatieve kwaliteiten van de mens over het algemeen sneller tot uiting komen dan de goede. Dat, zult u ook met mij eens zijn. Een mens die iets uitvindt, maakt er, of hij het bedoelt of niet, gelijktijdig een wapen van, En dat wapen zal dan weer door anderen gebruikt worden, In die zin is dus een voortdurende beroering in de wereld onvermijdelijk.

En een paradijs op aarde betekent gelijktijdig het einde van de mensheid zoals ze nu bestaat. Ik geloof dat daardoor duidelijk is dat velen van ons zeggen: ja, maar je hebt zelf een vrije wil: wanneer de neiging ontstaat kun je ze beseffen, je kunt een keuze maken om daaraan geen uiting te geven, het is jouw zaak. Maar aangezien mensen die zo bewust zijn, altijd een minderheid vormen, is het duidelijk dat anderen dan wel beginnen en het vreemde is dat degenen die oorspronkelijk zich terughielden, zich dan plotseling geroepen voelen om als leiders op te treden omdat andere elementen in de persoonlijkheid, zoals de ijdelheid die menig mens eigen is, dan plotseling op de voorgrond komen.

 • De Schepper weet tevoren wat in ieders leven zal voorvallen, Daarbij zijn ook een aantal vaste punten die men moet ervaren, Moet men toch de Schepper danken voor alles. Men moet immers leven of men wil of niet. Wilt u daar iets over zeggen, over het hoe en waarom?

Ja, uit uw standpunt heel aardig geredeneerd, maar absoluut onjuist. In de eerste plaats, de Schepper heeft de mogelijkheid tot bestaan gecreëerd en voor ons de mogelijkheid om dat bestaan te erkennen en te aanvaarden of af te wijzen. Dat we gemeenlijk, zeker binnen de menselijke ontwikkeling, dat aanvaard hebben, is een beslissing onzerzijds geweest, niet van de Schepper. Verder, u hebt een bepaalde vrijheid van wil. Wanneer u incarneert, hebt u zelf invloed op die incarnatie, dus ook op de stoffelijke ervaringen die u doormaakt, maar in dit alles bezit u een mate van kracht, een mate van mogelijkheid, die u niet ontleent aan uzelf alleen.

 Dank de Schepper dan daarvoor; dan hebt u geloof ik erkend dat er een onbekend en groter geheel is; dat al die schijnbare toevalligheden rond u toch zodanig groepeert, dat u niet alleen uzelf kunt blijven, maar zelfs volgens uw noodzaken en bewustzijn voortdurend een keuze kunt maken. En daar waar een keuzemogelijkheid aanwezig is kan over een vrije wil worden gesproken.

Heeft u commentaar? Nu, u hebt dit dan uit vrije wil laten liggen, waarmee u het bestaan van een vrije wil alweer heeft aangetoond. Mij rest alleen nog u te bedanken voor de aandacht die u mij gegeven hebt. Ik hoop dat ik uw vragen enigszins redelijk hebt beantwoord, ofschoon ik er mij bewust van ben, dat ik bij enkele vragen het antwoord bewust korter en minder volledig heb gegeven dan mogelijk zou zijn geweest. Na de pauze komt een andere spreker, die op uw vragen eveneens in zal gaan naar beste weten en kunnen. Indien u nog vragen wilt stellen is het prettiger wanneer u die op schrift wilt stellen in de pauze.

Deel 2.

Goedenavond vrienden — (kucht)— Ja, u lacht er om, maar je komt op aarde terug en je bent weer verkouden! Ook niet zo leuk!

Ik zal proberen hetzelfde te doen als de vorige spreker. Dat wil zeggen: we proberen er zo weinig mogelijk om heen te draaien. Als het toch gebeurt mag u corrigeren. Op persoonlijke vragen krijgt u geen antwoord en voor de rest beginnen we met wat er schriftelijk is binnengekomen.

 • Kan het zijn dat helderziende waarnemingen in spiegelbeeld worden ervaren? Hoe komt dat en wat is de verklaring?

Ja, het is natuurlijk mogelijk maar het is lang niet zeker, m.a.w. het ligt aan de beschouwer en niet aan de projectie zonder meer. Sommige mensen hebben toch al de neiging om alles om te draaien. (U moet maar eens naar een politieke commentator luisteren)

 • Kunt u het geestelijk weerbericht geven met uitleg van de kleur-interpretatie?

Nu, om het heel simpel te zeggen: Wit licht betekent energie, maar gelijktijdig: kenbaar worden van tegenstellingen. Gouden licht betekent kracht, een beetje welwillendheid. Rood betekent hartstochten. Groen betekent geloof en heel vaak ook dat mensen het geloof nog geloven ook.

Dan hebben we daar verder nog wel het blauw; komt in verschillende gradaties voor. Betekent over het algemeen wetenschap. Loopt het naar het violet toe dan is het meestal geestelijke wetenschap.

 • En in de komende periode nu?

We krijgen een korte wit-periode, die waarschijnlijk op eerste kerstdag of de dag daarna afloopt. Dat impliceert dus dat met oud en nieuw toch weer een beetje donderen kan worden. De daaropvolgende invloed is namelijk een rood-invloed. Dus enig fanatisme kan verwacht worden.

Dan krijgen we daarna een periode waarin rood afwisselt, zo nu en dan, met een tikje geel, en heel vaak met een flits wit. En dat betekent dus dat er nogal gebakkeleid wordt overal, hetzij met woorden, hetzij met daden. Daarna krijgen we in februari een periode waarin voortdurend meer gouden licht komt. Er mag dus op gerekend worden dat in deze periode, waarin normalerwijze de mensen voorjaarsmoeheid vertonen, plotselinge opflakkeringen zijn van energie.

 • Er is een paar weken geleden over gesproken dat een aantal hoge geestelijke persoonlijkheden naar de aarde zou komen. Is al iets van hun invloed merkbaar?

Ja, ze zijn er wel, maar of er veel van te merken is? Vanuit uw standpunt nog niet, dacht ik, maar hun invloed is voor ons wel merkbaar, ja.

 • En in wat voor vlak ligt dat dan?

Nu dat ligt in elk voorstelbaar vlak, dat kan zelfs in de politiek een rol spelen, in de manier waarop mensen toch bepaalde problemen gaan beseffen, dat kan daarnaast invloed hebben op filosofisch terrein, dus dat kan overal eigenlijk. Ja, jullie denken zeker: een ingewijde is een man die de piano komt stemmen, nou zo is het ook weer niet.

 • Waarom is men nu niet in staat om het bewijs te leveren van een voortbestaan na de dood? Wil men gewoon niet, of zijn de middelen erg beperkt?

Kijk eens, je kunt aantonen dat een voortbestaan een zeer grote waarschijnlijkheid heeft, een zo grote waarschijnlijkheid dat ze ook wetenschappelijk in feite wel aanvaardbaar is, zij het nog niet bewezen. Maar aangezien alle verschijnselen die met het voortbestaan te  maken hebben, een sterk persoonlijk karakter hebben, is het niet mogelijk daarvoor een algemene regel vast te stellen en is het ook niet altijd mogelijk om daar met registratie-apparatuur en dergelijke een vastlegging van te maken. Ik begrijp trouwens niet waarom jullie je er zo druk over maken? Dood gaan jullie allemaal en dan zal je ontdekken dat je doorgaat. Aan de andere kant is het goed dat het niet bewezen is hoe het werkelijk is, want anders dan zou het ongeveer zo gaan bij de helft van de mensen: maak plaats, maak plaats maak plaats! Wij hebben ongelofelijke haast! Nu dat is nu ook weer niet nodig.

 • Wat kunnen oorzaak en gevolgwerkingen zijn van het gebruik van wit- magische krachten? U heeft daar eens op gewezen. Als je een innerlijke drang voelt om hiermee te werken, waar komt ze uit voort?

Ja, misschien uit de behoefte van macht. Uit een gevoel van hulpeloosheid kan het voortkomen of misschien uit een vroegere levensstam. Besef van bepaalde mogelijkheden, dat kan ook.  Nu ja, en wat de oorzaak- en gevolg werking is, dat is altijd verdraaid lastig. Het is namelijk vaak kosmisch gezien zo dat wat u ziet als het gevolg, de oorzaak is van hetgeen u als oorzaak beschouwt. Daar zal ik niet verder op doorgaan, dan draai je helemaal door.

Om het nu heel eenvoudig te zeggen: als u wit-magisch werkt dan brengt u kracht in beweging, u verstoort een evenwicht. Evenwicht dat verstoord wordt, probeert zichzelf te herstellen en wanneer u dan op een verkeerde manier het evenwicht verstoord hebt, met de beste bedoelingen, dan heeft u grote kans dat u de klappen krijgt waardoor het evenwicht hersteld wordt.

 • Hoe kun je dit voorkomen?

    Heel eenvoudig, door goed na te denken wat je probeert te doen. Probeer altijd, wanneer je wit-magisch werkt, te werken op die gebieden die je kunt overzien, Dus, mensen, ga niet met de witte magie knoeien aan het weer of de politiek of aan de economie, want je weet niet wat je losmaakt, omdat je het niet voldoende kunt overzien. Maar als je het wilt doen ten aanzien van bepaalde mensen, wanneer je zegt: ik wil mooi weer hebben, want er is een picknick van het kerkgenootschap of zoiets, dan kan je het wel doen, dat kun je overzien, de terugslag daarvan is praktisch nihil.

 • U heeft eens gesteld dat de gemiddelde mens 4 à 5 maal per week uittreedt. Hoe komt het dat we daar niets meer van kunnen herinneren en hoe kunnen we ons erin trainen om het wel te herinneren?

Nu dat heb ik nooit gezegd hoor, maar ja, als je op aarde zit, zoals het nu op het ogenblik is, kan ik begrijpen dat je er een paar maal per week even tussenuit moet. Uittredingen zijn over het algemeen droombelevingen. Zelfs de uittredingsbeleving die je je herinnert, wordt toch vertaald in je eigen termen, is dus een droom geïnduceerd door een reële beleving buiten de stof, of buiten je stoffelijk lichaam , dat kan ook.

Wanneer je je wilt trainen, begin je dus gewoon te trainen om dromen te onthouden. U zult dan ontdekken dat er bepaalde dromen voorkomen, die een zodanige band hebben met de feiten buiten u, dat u zegt: hé, dus dat is daar gebeurd en dat heb ik gedroomd. Nu, dat was dan waarschijnlijk een uittredingsdroom. En op die manier ga je verschil maken en dan kom je op een punt waar je gaat beseffen; dit is waarschijnlijk een uittredingsdroom, maar daar zitten allerhande details in; die hangen te veel aan mijn eigen persoonlijk denken, dat is waarschijnlijk gewoon een mooie droom over een uittreding.

 • Wat is het verschil dan met een lucide droom?

Is een droom ooit lucide?

 • Dat de dromer weet en beseft dat hij droomt?

Ja, dat gebeurt heel vaak. Het gebeurt zelfs dat de dromer droomt dat hij wakker is, en soms heeft dat voor het bed onaangename gevolgen; moet je weer verschonen. Maar realiseer je nu dit: Als je weet dat je droomt, moet je de droom kunnen beïnvloeden. Wanneer dat het geval is, is het wat u noemt een lucide droom. Wanneer je haar niet kunt beïnvloeden, is het dus geen lucide droom, want ze wordt door invloeden buiten uw wil en beheersing geredigeerd. Als u dan weet dat u droomt, is het heel waarschijnlijk een droom in een droom, en zijn er dus nog andere factoren bij betrokken.

Een uittredingsdroom heeft bepaalde facetten waar je altijd aan vast kunt houden en dat is op de eerste plaats (als je ze herinnert dus), wanneer het waarnemingen op aarde zijn, komen ze over het algemeen voor de doorsneemens binnen drie maanden uit. Wanneer het gaat over uittredingen in de sferen en u trekt alles wat u er over hebt gehoord of gelezen of gedacht af, blijft er een bepaalde tendens over. Stel je op die tendens in, dan zal hetzelfde symbool zich op een andere wijze geconstrueerd, misschien herhalen. Dan weet je dat dit ook uittredingsdromen zijn.

 • Waarom schijnt het medium altijd tegenzin te hebben in het in trance gaan? Maakt hij soms in een uitgetreden toestand vervelende dingen mee?

Nu ja, hij ontmoet mij wel eens als hij uitgetreden is. Nee, ik denk dat de tegenzin eerder is van een sleur. Realiseer het u nu eens: Als een medium dat nu zeg maar 30 jaar achter elkaar doet, eigenlijk meer hoor, gemiddeld is dat toch altijd wel zo’n 4 à 5 keer per week geweest, dan komt er een ogenblik dat je denkt: nu ja!

Bovendien: als dat medium enthousiast in trance gaat, dan komt er altijd wel iemand aan zijn vestje trekken en vraagt: waar ben je dan geweest en wat heb je meegemaakt en was het mooi? Dus, ik dacht dat daarmee voldoende is gezegd. Het is geen tegenzin tegen het werk, maar het is een soort tegenzin tegen de regelmaat.

 • In het Evangelie van Mattheus spreekt Jezus over de laatste dingen. Hij stelt daarin dat alle volken voor hem verschijnen zullen waarbij hij de rechtvaardigen verwijst naar het eeuwige leven en de anderen (vervloekten noemde hij deze) naar het eeuwige vuur van de duivel en diens engelen. Hoe moeten wij dit zien?

Als iets wat Jezus nooit gezegd heeft. En daar zitten jullie weer te kijken. Luister, die evangeliën zijn voor een deel geredigeerd in overeenstemming met wat kerkelijk belangrijk was. Het is zo, dat niet Jezus, maar de apostelen, met Paulus voorop, hebben gezegd dat Jezus terug zal keren, wat hij zelf had gezegd, om te oordelen, en daar hebben zij achter gezegd de levenden en de doden. En dan wordt de hele zaak gescheiden dus, in schapen en bokken. En de bokken gaan naar de hel, en de schapen weten toch niet beter.

U moet me het niet kwalijk nemen, ik vind al de evangelische dingen allemaal mooi, maar de meeste mensen realiseren zich niet dat de macht van het geloof voor een groot gedeelte gebaseerd is geweest, eeuwenlang, op de vrees voor de hel en de begeerte naar de hemel. En als je je goed voor ogen stelt wat dat betekent dan wordt duidelijk waarom in de theologie, in de interpretaties, die hel zo’n lange tijd zo belangrijk is geweest, het oordeel zo belangrijk is geweest.

En waarom het ook zo belangrijk was dat uiteindelijk erkend werd dat niet slechts het primaat bestond van de bisschop van Rome, maar dat hij ook nog de sleutelbewaarder van de hemel was. Want ja, als hij de sleutels heeft, nietwaar, en je betaalt genoeg, dan doet hij misschien de deur voor je open, je kan nooit weten.

En dan zijn er mensen die zeggen: zo mag je niet praten over pausen en over priesters, maar dan vraag ik u: heeft u dan wel eens de geschiedenis van de pausen goed bestudeerd? De Borgia’s, de Orsini’s, al die lui? Het waren ook gekke luitjes hoor. En dan wil ik het nog niet eens hebben over de bisschoppen zoals zij in Nederland zijn geweest, waarbij er verschillende waren die uitstekend konden vechten, maar die nog niet eens genoeg latijn kenden om zonder voorzeggen een mis op te dragen.

Het is een machtsstructuur. En Jezus is helaas met zijn leven en uitspraken de basis geworden voor iets wat grotendeels in tegenstelling is tot al datgene wat hij de mens werkelijk heeft willen leren. Hij heeft de mens willen bevrijden van de angst en niet onderdanig maken aan de angst. Hij heeft de mensen gewezen op het feit dat er op een gegeven ogenblik een splitsing zal zijn, dat geluk en ongeluk uit jezelf voortkomen. Waarom wordt er in dat geval niet bij gezegd dat Jezus heeft gezegd: “Het Koninkrijk Gods is in U”? Met andere woorden: daar kan geen rechter wat aan veranderen. Je bent van het Rijk Gods.

Ach, praten zij daar niet over, nu ja, dat zou ik ook niet doen. Wat dat betreft als ik politieke intentieverklaringen lees, dan denk ik wel eens: ja, de vroege theologie had daar toch veel van weg. En heel veel apologieën die tegenwoordig nog worden gebruikt, vind ik ineens terug wanneer de socialisten of de CDA-ers of de VVD-ers een bijzondere beslissing nemen, waarbij zij dan toch een compromis niet uitsluiten.

 • In hoeverre is het waarschijnlijk dat Jezus nakomelingen zou hebben gehad? Bestaat een ander referentiekader waaruit de gegevens zoals hiervoor omschreven worden onderbouwd? Bestaat in de nabije toekomst de kans dat zich een God-koning zal manifesteren als verdere vorm in de evolutie van het christelijk geloof?

 Ja, er zijn wel verschillende kandidaten, maar ik geloof niet dat het doorgaat,

Jezus heeft geleefd als een gewoon mens en dat heeft hij gedaan tot zijn openbaar leven. Dat kunt u zelfs terugvinden in de evangeliën die zorgvuldig juist over deze periode zwijgen. Dat Jezus bijzondere relaties heeft gehad met vrouwen is af te lezen, zelfs uit verschillende dingen die je aantreft in de evangeliën, wanneer je ze goed interpreteert. Daarbij te zeggen dat Jezus de voorganger is geweest van de celibataire kerk lijkt mij overdreven. Maar bewijzen in die richting bestaan er niet. Wel overleveringen, wel enige oude geschriften, waarvan enige teruggaan tot 90 na Jezus’ geboorte en stammen van de eerste Afrikaanse kerkvaders.

Ik geloof dat je je goed moet realiseren dat een geformaliseerd geloof in feite al afwijkt van een beleefbare werkelijkheid; en dat een geloof dat het celibaat om welke redenen dan ook – oorspronkelijk waren het erfrechtelijke redenen moet ik er bij zeggen – verplicht gaat stellen, daar zeker geen leider of stichter kan hebben die vrijelijk relaties heeft onderhouden. De christelijke moraal is gelijktijdig het korset dat elke Bijbelse figuur wordt aangetrokken. Zelfs wanneer in de Bijbel het tegendeel staat, probeert men juist die kant te vermijden.

Daarmee kom je als vanzelf tot de laatste vraag in dit geval: zou het denkbaar zijn dat deze waarheden overal aanvaard worden?

Ik denk het niet, maar het is wel iets wat in de huidige mode valt. Er zullen dus velen zijn die daarin dan toch voor zichzelf weer een zekere rechtvaardiging willen zoeken.

Of er bepaalde orden of genootschappen bestaan die geheimen uit de eerste, zeg maar, paar honderd jaar van het christendom bewaren?

Inderdaad die zijn er. Of ze daarmee gevaarlijk kunnen zijn voor de kerk? Ik geloof het niet, omdat zij geen macht willen hebben.

Of de openbaring van al die feiten iets zou uitmaken? Met de moderne reclametechniek niet. Je kunt de mensen tegenwoordig overtuigen van alles, wanneer je het maar intens genoeg doet en frequent genoeg.

 • Als bij een natuurramp 10.000-den gelijktijdig omkomen, kan er dan nog sprake zijn van opvang aan uw zijde? En zo ja, hoe?

Hoeveel mensen denk je dat wij aan onze kant hebben? Jullie met je armzalig paar miljard. Nee, die kunnen opgevangen worden, geloof dat maar en dat gebeurt ook, en die 10.000-den zijn er vaker beter aan toe dan de achterblijvenden.

 • Hoe bedoelt u dat laatste?

De achterblijvenden hebben het leed en de ellende te dragen en velen van hen zijn niet in staat er iets positiefs uit te maken. Degenen die over zijn gegaan hebben het korte moment van ellende doorleefd, zijn in vele gevallen bovendien nog sterk gelovig en worden dan automatisch opgevangen, en komen in een illusiesfeertje terecht dat voor hen al een soort hemel is, van waaruit zij dan langzaam maar zeker kunnen worden losgeweekt om een geestelijke werkelijkheid te beleven. Ik dacht dat je dan beter af was.

 • Zijn Joden i.h.a oude zielen?

Geen zinnig antwoord op te geven. Joden zijn wel het oude volk. En het is opvallend dat diegenen die daarin incarneren heel vaak sterk traditiegebonden zijn op het ogenblik van de incarnatie. Dat wel, maar oude zielen? Wat noemt u een oude ziel? Laat mij het heel simpel zeggen, ik heb het misschien al eens eerder verteld: ik heb meegemaakt dat ik het had over reïncarnatie dat ik zei: “ Nu ja, een keer of 6 of 7 gebeurt zo vaak”. Daar was er iemand die zei: “Ja, maar mij overkomt het niet meer, want ik ben een zeer oude ziel, ik ben al 150 keer geïncarneerd”. Nu, toen keek ik zo eens – ik schrok er een beetje van dat hij dat zo zei – en toen zei ik: “Ben je dan nog niet verder gekomen”?

 • Bent u gelukkig? Waarmee houdt u zich de laatste tijd bezig?

Gelukkig? Zeker. lk ben veel gelukkiger dan ik op aarde ben geweest.

Waar ik mij de laatste tijd mee bezig hou? Ik ben nog steeds bezig met bepaalde aspecten in het Midden Oosten en ik hou mij daarnaast natuurlijk ook bezig met andere zaken: wat wij afhaaldienst of sleepdienst noemen, dus diegenen die overgaan helpen om tot bewustzijn te komen. Ik leer veel de laatste tijd. Ik heb een soort meditatie-sfeertje ontdekt dat voor mij ontzettend mooi is. Ja, ik ben echt gelukkig.

 • Telepathische golven, door welk medium gaan zij (natuurkundig)? Zijn zij natuurkundig vaststelbaar?

Ik denk dat zij binnenkort wel vaststelbaar zijn omdat tegenwoordig in de lage centimeter golven al metingen mogelijk zijn. Dan komen wij heel dicht in de buurt van het bereik waarin telepathische uitstralingen plaatsvinden. Wanneer zij emotioneel mee bewogen zijn, moeten zij volgens mij met de huidige apparatuur al vaststelbaar zijn. Maar dan zijn ze zeer algemeen. Geconcentreerde telepathische golven zouden alleen bij de telepaat of de ontvanger kunnen worden geconstateerd omdat ze meestal een sterk richteffect hebben.

Als je wilt zeggen: ja, waar horen ze bij? Ik zou haast zeggen: ze liggen tussen het hoogst magnetisch en het laagst lichtspectrum in. Maar als u mij vraagt om dat precies te geven, ik kan het niet. Ik ben niet technisch opgevoed.

 • Zijn het dan elektromagnetische golven?

Het zijn geen elektromagnetische golven, het zijn in feite een soort partikelstralingen die dan met een bepaalde frequentie achter elkaar zijn. Het is een verdring verschijnsel, maar het is niet zonder meer magnetisch constateerbaar. Het is er wel mee vergelijkbaar, maar het is geen magnetisch veld en het heeft ook niet zoals een magnetische vloed de neiging om inductieverschijnselen op te roepen.

 • En de kooi van Faraday?

Een kooi van Faraday is een afscherming voor de meeste, niet eens voor alle, magnetische en elektrische storingen, maar er zijn een aantal dingen die doordringen. Een kooi van Faraday kan uit zoveel draden worden opgebouwd, dat bv. licht zonder meer waarneembaar is daarin. Dat wil dus zeggen dat een kooi van Faraday alleen, mits goed geaard, een afscherming is tegen alles wat elektrisch en een deel van wat magnetisch is.

 • En telepathisch?

Telepathisch niet. Telepathische afscherming zou waarschijnlijk haalbaar zijn wanneer je een dichte loodwand zou gebruiken. Een tamelijk dikke loodwand. Maar dan is dat weer heel wat anders, dan gaat het om een dempingsverschijnsel en niet om een afvloeiingsverschijnsel.

 • Zijn er contacten geweest met intelligente wezens van andere planeten? Zo ja, waar, wanneer en hoe?

Ja, ze zijn er wel geweest in het verleden, in het heden zijn er enkele van die contacten geweest. Waar? Ik weet het niet allemaal. Wanneer? Nu, het laatste ligt ongeveer een jaar of 5 in het verleden en vond plaats, ik meen in Oregon, bij een klein plaatsje. Daarnaast zijn er contacten geweest bv. in Canada, in het noordelijk deel, er zijn enige van die contacten geweest in India, maar die werden als ingrijpen van deva’s geïnterpreteerd.

In Rusland zijn enige van die contacten geweest, maar die zijn uit partij-filosofische gronden ontkend als redelijk, en als waanbeelden geklasseerd. Ja, en waarom? Ik denk in enkele gevallen dat het niet te vermijden was, in andere gevallen omdat men toch wel duidelijk wilde maken dat men geen slechte bedoelingen had.

 • En hoe zijn deze contacten geweest?

De meeste daarvan zijn in meerdere of mindere mate telepathisch geweest, er zijn enkele visuele contacten geweest, maar de vastlegging van die visuele contacten was over het algemeen zeer moeilijk. Ik moet daar aan toevoegen dat buitenaardse entiteiten alleen dan contact opnemen wanneer zij menen dat het noodzakelijk is, en dus het zoeken naar dat contact als het ware afwijzen.

Om u een voorbeeld te geven, er is een tijd in Nieuw-Zeeland en Australië een reeks waarnemingen gedaan, hadden onder meer met de Mobara base te maken, en die vliegende schotels zijn door een aantal lijntoestellen gesignaleerd. Deze toestellen hebben geprobeerd na te gaan of ze hier te maken hadden met speciale installaties. Daardoor zijn ze bij enkele van die passagiersvliegtuigen dichtbij gekomen. Ze zijn geconstateerd door een aantal piloten, plus een ongeveer 120-tal passagiers. Daarna heeft men speciale vluchten op diezelfde route ingesteld om te kijken of ze nog een keer zouden konen, naar zo gek waren ze niet.

 • Waarom is dit geen wereldnieuws geworden?

 Ja, wereldnieuws? Het is in Australië en ik dacht in bepaalde delen van Azië wel degelijk uitvoerig gepubliceerd, er zijn enkele radio-uitzendingen over geweest, dacht ik, en men heeft zelfs een tv-uitzending willen maken erover, die door gebrek aan interessante opnamen niet veel aftrek heeft gevonden. M.a.w. de publiciteit was er wel, maar degenen die geen belang hebben bij het bestaan van zulke dingen, integendeel, die het erg belangrijk vinden dat mensen zich nog steeds beschouwen als de top van het heelal, en hun leiders als de top van de top van het heelal, die zorgen er natuurlijk voor, dat dat niet al te gemakkelijk uitvloeit, dat er niet te veel aandacht aan wordt besteed.

 • Dan begrijp ik toch niet, wie u bedoelt als u zegt dat bepaalde mensen er geen belang bij hebben?

Weet u dat de katholieke kerk op het ogenblik al, met heel veel moeite een paar standpunten heeft geformuleerd, maar niet gepubliceerd, waarbij het gaat over het al of niet bestaan van een verlossing voor wezens die in de ruimte zijn? En het al of niet gelden van een pauselijk gezag voor hen? Ik noem nu maar iets. Die hebben er geen belang bij. Anders wordt vandaag of morgen nog gezegd: ja, dat is geen Mariaverschijning, dat was een ruimtevaarder. Zoiets vinden ze helemaal niet leuk.

Politieke macht is afhankelijk van de grootheid van de macht die men voor een natie of een bepaalde instantie ziet. Wanneer er onbekende invloeden zijn, die door de ruimte kunnen gaan, dan zullen diegenen die leven van het zwammen, daarin niet ver meer komen in de waardering van hun volgelingen. Wanneer er een werkelijke buitenaardse cultuur wordt geconstateerd, of zelfs maar de waarschijnlijkheid daarvan, en het aanwezig zijn van delen daarvan in de buurt van de aarde, dan moet de hele bewapeningsindustrie omschakelen. Want dan wil men zich eventueel tegen die ruimte wel verdedigen, maar men beseft heel goed dat dat niet gaat net de wapens die het gemakkelijkst gefabriceerd en het beste van de hand gaan.

En zo zou ik door kunnen gaan. De economie is daarbij niet gebaat, de politiek is daarbij niet gebaat, de godsdienst is daarmee niet gebaat. Men heeft al voldoende andere problemen.

De kerk zit met het probleem van de gelovigen, die niet geloven wat de geloofsverkondigers zeggen dat ze moeten geloven, omdat ze wel zeggen dat ze het geloven, maar geloven wat ze geloven.

En in de politiek is het ook al precies hetzelfde. Men moet steeds meer concessies doen aan de massa, omdat de massa niet meer bereid is aan te nemen dat de deskundigen het beter weten dan iedereen. Dat zijn de problemen waarmee men te werken heeft, en mee te worstelen heeft. Dan bovendien belangenstrijd: vakbonden contra staat of kapitalisme in vele landen. Ook dergelijke mensen hebben er geen belang bij dat er iets anders komt, dat hen onbelangrijker maakt; waarmee hun eigen greep naar de macht onmogelijk wordt.

Als u dat allemaal probeert te overzien, dan zal het u duidelijk worden: niemand, die denkt dat hij wat is, heeft er belang bij dat zijn onbelangrijkheid wordt gemanifesteerd door de enorme prestatie, want dat is het dan toch, van ruimtevaarders die van andere planeten komen. Zelfs al komen ze maar van Procyon of uit Cygni of zoiets, degenen die hier eventjes langs komen. En die Wubbo Ockels, om in het Nederlands te blijven, zo ongeveer maken tot een dagjestoerist, terwijl zij al lang toe zijn aan de intercontinentale reizen.

 • U heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag of zij ook fysiek lijken op mensen?

In sommige gevallen wel. U moet dit onthouden: elke fysieke beschaving die tot ruimtevaart kan komen, moet beschikken over manipulatieve mogelijkheden. M.a.w. je moet handen hebben of iets wat daar op lijkt, want je moet werktuigen kunnen hanteren, je moet kunnen construeren, enz. In zoverre zullen zij op mensen lijken.

Of zij daarbij dezelfde voortbewegingsmethode gebruiken? Nu ja, dat kan uiteenlopen van een soort slakkenzool tot een paar benen, of wat mij betreft 1000. Dus daar kun je weer geen norm van maken, maar je kunt wel zeggen: een intellect dat de ruimte ingaat in fysieke vorm moet beschikken over een mogelijkheid tot doelmatige voortbeweging, tot doelmatige manipulatie, moet in staat zijn om bepaalde prestaties te leveren op allerhande terreinen. En in zoverre lijken zij op mensen.

 • Hoe kan reïncarnatie bewezen worden? Wanneer zal in het westen het bewijs aanvaard worden en heeft het confronteren van de westerse mens met reïncarnatie in het algemeen een goede invloed op zijn geestesleven? Of zijn er uitzonderingen?

Een beetje lastig. Is er een bewijs voor te leveren. Er zijn, dacht ik, een aantal bewijzen voor, maar wanneer je een bewijs niet wilt aanvaarden, kun je zodanige voorwaarden stellen, dat elk bewijs dat geleverd wordt als onvoldoende terzijde kan worden gesteld. Dat is punt 1.

Punt 2: Zou het voor het westen goed zijn? Ik weet het niet. Het westen is op een soort daadkracht aangewezen en, als dat zou worden vervangen door fatalisme, zou de westerse cultuur en beschaving zoals ze nu bestaat, ophouden te bestaan. De vraag is maar wat er voor in de plaats zou komen.

En ten laatste: Waarom maakt men zich druk over reïncarnatie? Dat gebeurt vanzelf wel.

 • Wat is de gemiddelde tijdsduur tussen overlijden en gereïncarneerd worden?

Ja, in haast-gevallen kan het binnen het jaar. Bij zeer bewusten gebeurt het gemeenlijk binnen 7 à 8 jaar, wanneer ze het willen. Door de band ligt het tussen de 50 en de 500 jaar en mensen die of bijzonder wijs of bijzonder vastgeroest zijn kunnen wel 2000 jaar tussen een paar incarnaties hebben.

 • Elke avond van de ODV adviseert u om zelf te denken, doch in het vervolg van de avond volgt vaak het advies om iets te doen, wat je innerlijk juist acht of intuïtief aanvoelt. Zou u het zelf denken willen toelichten?

Zelf denken wil zeggen: wanneer argumenten worden aangevoerd of verklaringen worden afgelegd, dat je op grond van je eigen kennis, eigen achtergrond en eigen ervaring er over oordeelt of zij en in hoeverre zij aanvaardbaar zijn en pas dan verder gaat om je er mee bezig te houden. Dus eerst aanvaardbaarheid nagaan, dat is zelf denken. Wanneer een advies wordt gegeven om je innerlijk te volgen, en meer te volgen, dan is dat heel begrijpelijk: omdat nl. de emotie voor de mens een groter deel van de waarheid bepaalt en uitdrukt dan hij zich bewust pleegt te zijn.

Door aan de emotie meer betekenis toe te kennen, kan men komen tot een versmelting van waarneming en emotie en daardoor tot een diepere betekenis doordringen. Maar zelfs dan zal dit bepaald worden door de persoonlijkheid, en zal de persoonlijkheid van zichzelf uit moeten gaan om tot een reële constatering te komen, tot een reële beleving en tot het verkrijgen van reële mogelijkheden. Dus: denk zelf, nog steeds.

 • In Egypte worden per jaar 1 miljoen kinderen geboren. Hoe is het mogelijk dat zoveel zielen willen reïncarneren in zulke erbarmelijke omstandigheden?

Waarschijnlijk omdat de omstandigheden bij ons niet worden beoordeeld naar rijkdom of armoede of nood, maar wel naar ervaringsmogelijkheid. Over het algemeen zal je in die levensomstandigheden of ergens anders (er zijn in Afrika zoveel van die landen) in heel korte tijd een hele reeks ervaringen kunnen opdoen en dat schijnt voor velen dan toch attractief te zijn. Je zou dus kunnen zeggen: heel veel entiteiten incarneren juist daar, omdat ze denken met een vluggertje kom ik ook verder.

 • Het begint al laat te worden.

Vrienden, het spijt me, maar als er tegen mij wordt gezegd, het heeft te lang geduurd, dan betekent het eigenlijk heel vriendelijk, broeder zou je niet langzaam op willen hoepelen, want anders krijgen we last met het medium.

Daarom wil ik het ook niet langer meer maken. Ik zal me langzaam gaan terugtrekken. Mijn excuses voor wat is blijven liggen.

image_pdf