Vragenronde 2 – Geestelijke groepsvorming

image_pdf

30 juli 2013

Dit is de tweede avond dat u met uw vragen naar voor mag komen, dus laat ons maar direct van start gaan met hetgeen wat u in de laatste weken aan vragen tot u hebt zien komen

 • Vraag van een ouder groepslid dat op afstand de lessen volgt: mag ik het lesmateriaal van de ‘groep Mens en Natuur’ ook ontvangen? Mocht ik er een vraag over hebben, mag ik die dan ook insturen zodat ik mij verbonden mag blijven voelen met de groep.

Ik denk dat, aan de hand van wat gekend is en naar voor is gebracht voor de oudere leden van de groepen, dat dit evident is, dat men vragen mag insturen en dat men dit, gezien de beperktheid die er is, mee volgt vanuit de situatie die voor hen alsdan nog mogelijk is. Ik denk dat dit eigenlijk al vroeger aan de orde is geweest en dat het duidelijk genoeg is dat we voor deze oudere leden dit voorrecht behouden.

 • Dus in feite kunnen zij met de groep meewerken?

 Zij zijn gewoon deel van de groep zoals alle anderen.

Het is hier ook weer dat de beperkte stoffelijke denkwijze. Het is niet omdat uw voertuig een beetje verouderd en niet meer zo gemakkelijk alles kan volvoeren, dat u geestelijk er niet evenwaardig zou kunnen bijzijn. Uiteindelijk mogen jullie niet vergeten we een geestelijke werkgroep zijn en dat jullie lichaam eigenlijk maar een middel is om hier in de stof bepaalde geestelijke zaken te kunnen realiseren. En u weet zo goed als ik dat voor de geest de afstand niet bestaat. Dus wanneer men door omstandigheden van lichamelijke oorzaak niet aanwezig kan zijn, wil dat niet zeggen dat je geestelijk afwezig bent. Ik denk dat jullie meer en meer moeten aan denkbeelden gaan wennen dat geestelijk veel meer mogelijk is dan stoffelijk en dat binnen de werkwijze van de groep, dat je in de eerste plaats geestelijk werkt en dat de stof maar een werkmiddel is om uw eigen geestelijke evolutie plus het ganse groepsgeheel te laten evolueren. Ik denk dat dit een voldoende antwoord is.

 • Als ervan overgang sprake is, is het dan evident dat wij ons tot uw groepering richten zoals in de tijd wij ons bij voorbeeld tot broeder Ambrosius van de Witte Broederschap konden richten?

Ook hier zie je weer het beperkt stoffelijk denken, het beperkt stoffelijk redeneren.

Wanneer iemand een affiniteit heeft met iemand van de broeders, van welke gezindheid ook, dan blijft het normaal dat je, omdat je daar al een affiniteit mee hebt, u blijft op instellen. Door de jaren heen moet je toch begrepen hebben dat, wanneer u zich op een broeder instelt, zelfs wanneer die broeder op dat ogenblik niet kan meewerken, er onmiddellijk een andere broeder zal overnemen en voor u blijft dat broeder Ambrosius, of welke broeder ook, die u evenwaardig zal helpen. Het is niet omdat er een wisseling van lesgevers plaatsgrijpt dat al de oude waarden, die je kent van vroeger, de oude wisselwerkingen, de gevoeligheden die er zijn, dat deze allemaal verdwijnen. Dat heeft daar niets mee te maken, om het zo te zeggen. Wanneer de vragenstelster zich goed voelt met broeders die vroeger bijvoorbeeld onder de noemer van de ODV naar voor kwamen, dan kan je daar nog steeds op dezelfde wijze, wanneer het nodig is, beroep op doen. En wanneer men wil spreken over overgang, dan moest je toch ook al lang weten dat bij overgang niemand alleen overgaat, maar ook niemand. Dat bij iedereen die overgaat, er een geestelijke begeleiding is. En wanneer je in uw leven een wisselwerking hebt gehad met verschillende entiteiten waar u zich goed bij voelde, waar u voelde dat er een harmonie was, dan kan je daarvan op aan dat deze zich bij de overgang zullen manifesteren en u zullen begeleiden op uw weg in het Licht. U denkt veel te veel stoffelijk. En doordat jullie stoffelijk denken, zetten jullie enorme barrières, barrières die in de geest niet bestaan.

Dat is ook iets waar u aan zult moeten gewennen. Wanneer u geestelijk gaat werken, moet u ook proberen geestelijk te denken. En dan zal je zien, dan zal de stof ook flexibeler worden. Maar wanneer je stoffelijk blijft denken en je wilt geestelijk werken, ga je zien dat het niet matcht omdat de stof u steeds voor beperkingen stelt. Omgekeerd is dit niet het geval: wanneer je geestelijk werkt, past de stof zich steeds aan.

 • Er is een keuze tussen twee groepen, wat indien iemand van buitenaf nog zou willen deelnemen aan één van de groepen?

Wanneer iemand van buitenaf die ten opzichte van het geestelijk werk geen enkele kennis heeft, denk ik dat dit zeer moeilijk zal vallen. Wanneer echter iemand die zoekende is en die wél kennis heeft van de geestelijke wereld, en misschien is die kennis anders dan de jouwe, daar gaat het niet over, dan is het wél mogelijk dat er aangesloten wordt omdat je dan, op dat ogenblik, opgenomen wordt in een groter geheel. En ook hier weer moet je uw stoffelijk denken even achterwege laten. Wanneer iemand in een geestelijk georiënteerde groep stapt, dan zal de kennis van die persoon, als het ware, ge-upgradet worden, om het met een modern woord te zeggen, naar het totale gegeven van de geestelijke kennis van de groep. Dit is altijd zo en dit is voor de stofmens meestal moeilijk begrijpbaar. Maar wanneer in de geest een geest werkzaam is en er sluiten er anderen bij aan, dan is dat een open boek en vloeit alle kennis tussen de geest als dusdanig en diegene die aansluit of de meerderen die aansluiten, als het ware, zoals in de stof communicerende vaten over zodat van op het ogenblik dat de aansluiting en de harmonie gelegd is, eigenlijk geestelijk, inhoudelijk, de kennis evenwaardig is. Ik heb niet gezegd: stoffelijk. Maar dat houdt ook wel in dat vanuit die evenwaardige geestelijke kennis er naar het stoffelijke voertuig er een zeer sterke impuls kan zijn waardoor ook de stof op een zeer snelle en directe wijze veranderingen kan ondergaan en stoffelijke kennis kan opslaan.

 • Er is gezegd dat de groepen eigenlijk niet te uitgebreid mochten zijn. Wat indien er wel meer deelnemers zijn?

Daar kan ik niet over oordelen – wat u als uitgebreidheid van de groep ziet – men heeft gesteld, dacht ik, tussen een 7-tal tot maximaal een 12-tal leden. Wanneer het aantal groter is, dan moet u rekening houden dat de werkzaamheid waarschijnlijk vermindert. Dan is het misschien, en dat is niet ondenkbeeldig van, maar dat zult u dan ook met de geestelijke leiding moeten bespreken, een opsplitsing te maken naar een derde entiteit, een derde groep.

Kijk, u moet het volgende steeds voor ogen houden: wanneer u een groep hebt die rond de 7 personen schommelt of ietsje meer, dan zit je met een zeer sterke groep die op zeer korte tijd een zeer sterke geestelijke band kan smeden. En dit is voor de werking zeer efficiënt. Hoe groter een groep is, hoe moeilijker dit is. Waarom? Omdat er, en dat is niet alleen in de stof, vele verschillende benaderingen zijn maar ook geestelijk. En daarom is het interessanter dat je werkt met kleinere entiteiten die een grotere gemene deler hebben dan met grote entiteiten waar die gemene deler steeds kleiner wordt, hoe meer personen er aanwezig zijn of aan deelnemen. Wanneer dit zich zou stellen, dan zullen wij effectief moeten bekijken hoe wij dit gaan aanpakken. Maar voor zover wij een overzicht hebben op dit ogenblik, denk ik niet dat dit reeds aan de orde is. Maar er is nog tijd.

 • De werking in de ‘groep Aarde’ is meer praktisch, is de ‘groep Mens en Natuur’, dan meer theoretisch?

Wanneer u spreekt over de ‘groep Mens en Natuur’, dan is dit ook redelijk praktisch gericht. Alle groepen die we op het ogenblik trachten te stimuleren, en dat zijn er aardig wat meer dan de twee die hier werkzaam zijn, stimuleren we allemaal praktisch. Dat wil zeggen: we brengen u kennis bij van hoe zaken echt in elkaar zitten, hoe zaken echt functioneren. U zult daardoor een totaal andere kijk krijgen op de aarde, op de wereld maar zeker ook op de maatschappij waarin u leeft. U zult gemakkelijker gaan begrijpen waarom zaken gebeuren. En u zult ook heel snel gaan beseffen dat vele vaste gedachtepatronen die in de maatschappij aanwezig zijn, eigenlijk illusie-gedachtebeelden zijn waar men een maatschappij tracht op te laten functioneren. Maar wanneer u rondom u kijkt, dan ziet u dat dit niet zo goed verloopt.

Wanneer we spreken over een groep ‘Mens en Natuur’, dan zal het accent liggen in deze kennis: de relatie tussen wat in de natuur gebeurt, aanwezig is en de mens. Maar de mens niet gezien als zijnde de stoffelijke heerser van de aarde, maar de mens gezien in zijn werkelijke gedaante, namelijk een stoffelijk onderdeel zijnde van het totale natuur-plaatje. Dat is iets totaal anders dan tot op heden steeds werd benadrukt.

Dus, hoe je het ook bekijkt en welke groep ook aan de orde is, het zal steeds praktisch gericht zijn, op deze wijze dat u met de kennis die u opdoet en in de praktijk uitwerkt, niet alleen geestelijk vooruit kunt komen, maar dat dit ook stoffelijk voor u een betere weg kan geven. Een betere weg, daar wil ik mee zeggen dat u zich beter kan gedragen, oriënteren, handelen tussen de mensen, dat u minder en minder afhankelijk gaat zijn van wat de maatschappij, als het ware, steeds maar aanbrengt en waarvan je ziet dat het steeds weer, ja, hoe zou ik het zeggen, in de chaos eindigt. Dus dat is zo, algemeen gezegd, hetgeen wat erin zit. Het zal nooit louter theoretisch zijn en ook, en dat wil ik er nog aan toevoegen, is een zeer belangrijk punt van de groep: u wordt zaken aangeleerd om, niet alleen voor uzelf, maar ook voor de maatschappij te kunnen ingrijpen waar het nodig is. Ingrijpen kan zijn, bijvoorbeeld het sturen van, laat ons zeggen, atmosferische omstandigheden die anders kunnen leiden tot bepaalde moeilijkheden, om het zo uit te drukken. Ik kan op een avond als deze moeilijk alles gaan naar voor brengen want dan zouden we uren en uren praten en dat zou te zwaar worden. Maar het komt erop neer dat elke groep die we trachten lering te geven, praktische zaken bij te brengen, wordt mee ingezet in de vernieuwing van de aarde. Dat elke groep zijn steentje bijdraagt tot de nieuwe, laat ons zeggen, samenleving, mens met natuur, geïntegreerd in de vernieuwing die Aquarius inhoudt. En dan gaat u zien, dan gaat u wel na verloop van tijd een totaal andere kijk krijgen op hetgeen wat gebeurt. En dan gaat u veel minder ook emotioneel meegesleurd worden in zeker veel grote zaken die op korte tijd al op het programma staan van de aarde zelf.

 • Kan u mij inzicht geven in welke van de twee groepen ik thuishoor?

Dat is een vraag waar velen mee zitten, een vraag waar velen graag een antwoord zouden op krijgen van onze zijde. En daar, misschien een beetje tot spijt van iedereen die hier aanwezig is, is het niet de taak van mij om te zeggen welke groep u het beste benadert of in welke groep u het beste werkzaam kan zijn. Maar ik wil u wel enkele tips geven, tips die voor iedereen gangbaar zijn. Eerst en vooral moet je ervan vertrekken van: wat wens ik eigenlijk te bereiken op geestelijk terrein? Wanneer u als mens gaat redeneren en zeggen bijvoorbeeld: men heeft gezegd van de ‘groep Aarde’ dat daar bij voorbeeld het accent meer op gezondheid ligt. En je zou zeggen: ah, dan ga ik daarvoor omdat ik daarmee dan van alles kan doen. Wanneer je dit stoffelijk verlangt of begeert, dan is dit een zeer foute interpretering. En daar ga je ook niet een resultaat mee behalen. Want wanneer men spreekt in de ‘groep Aarde’ over gezondheid, is dat wel iets anders dan de stoffelijke gezondheid die jij in gedachten hebt. Ik geef dit als voorbeeld. Vervolgens zou ik zeggen, wanneer je in een groep stapt, dan moet je al de overtuiging hebben dat u, wat er ook in deze groep van leden aanwezig is, dat zij een veld kunnen vormen met u dat volledig harmonisch is. En hier, dat zien wij vanuit de geest heel dikwijls, wringt soms ook de schoen. Want een mens heeft nogal eens voorkeuren. Ook dit mag niet deel zijn van een keuze. Want als je een keuze maakt aan de hand van: “ja, maar die heer met zijn rode haar of die dame met haar zwarte haar, die liggen mij niet, dan zal ik maar in de andere stappen”, dan kiest u fout. Ook hier weer kiest u stoffelijk.

Ik denk dat u, langzaam maar zeker, ieder hier aanwezig, begrijpt waar ik naartoe wil gaan. U moet uw keuze laten afhangen, vrienden, van hetgeen wat je innerlijk aanvoelt, wat je geestelijk aanvoelt als zijnde: “dit is voor mij de weg die mij het beste aanvoelt”. En een keuze maken op de grond van wat je denkt dat je gaat leren in een groep, gaat niet. Ten eerste, we kunnen jullie zoveel vertellen over de inhoud van hetgeen er gaat aangeboden worden, maar vergeet niet: u interpreteert het voorlopig nog steeds met uw stoffelijke kennis en dan moet ik daar dadelijk bij aansluiten of bijvoegen dat deze stoffelijke kennis niet overeenstemt met hetgeen je geestelijk gaat aangeboden krijgen.

Dus, wanneer je een keuze maakt, is het niet zozeer op basis van wat je stoffelijk allemaal wenst, maar is een keuze die je moet maken aan de hand van je gevoel, aan de hand van: “deze groep, deze mensen, die liggen mij, daar is een harmonie en daar kan ik verder mee”.

En je mag u niet door de verpakkingen laten beïnvloeden. Want dat is het juist dat bij velen het moeilijk maakt en ook hen drijft naar verkeerde beslissingen. Men let op de verpakking, men let op uiterlijkheden, maar men voelt niet aan, doordat men op die uiterlijkheden let, wat er geestelijk achter steekt. En zoals ik al zei, de man met het rode haar of de dame met het zwarte haar kan u storen als mens: maar wilt dat zeggen dat geestelijk er geen perfecte samenvloeiing kan zijn, geen perfecte harmonie in de zoektocht naar bewustwording? Daar moet je op letten en daar moet je, de komende tijd die je hebt, u voor openstellen. En dan zal je aanvoelen dat je in vele gevallen redelijk goed zit. En dat, als je je openstelt, je met dat aanvoelen redelijk goede besluiten kan nemen. En dan speelt het geen rol meer van: “wat gaat men mij leren?” En dan speelt het ook geen rol meer of er iemand rood of zwart haar heeft. Dan is het: “daar voel ik mij mee één”. Dat is het belangrijkste: het geestelijk kunnen één zijn, geestelijke kracht kunnen opbouwen om samen aan de vernieuwing te werken. Ik hoop dat ik u niet te sterk gedesillusioneerd heb omdat ik niet direct antwoord van ‘groep A of B. Maar ik denk dat je best gewoon hier je gevoel in volgt en dat je dan wel komt waar je moet zijn, en dat geldt voor alle deelnemers.

 • U zegt dat we op ons gevoel moeten afgaan, dat we eigenlijk een keuze moeten maken voor de groep waar we ons het beste bij voelen…

Ja, maar kijk eens hier, wat je ook in het leven doet, nu zeg ik het even stoffelijk, je weet nooit op voorhand hoe iets zal verlopen. En je hebt in het verleden dikwijls van je leraren te horen gekregen: “leef vandaag, handel vandaag en doe het vandaag zo goed mogelijk”. Wanneer u nu in een geestelijke groep stapt, is dat nog sterker aan de orde. Alleen, en dat is het juist, het is het aanvoelen, het durven geestelijk aanvoelen. En dat kunnen jullie al, maar je moet er durven mee omgaan om dat te gebruiken, om uw beslissing te maken en uw weg verder te zetten. En ja, elke weg die je verderzet, is steeds een weg in het onzekere. Er is geen enkele vorm vrienden van bewustwording, noch voor de mens, noch voor de geest, die niet steeds weer opnieuw de stap in het onzekere inhoudt. En dat is juist de vorming. Je voelt het aan, ik zal het oude voorbeeld, ik heb het altijd een heel mooi voorbeeld gevonden, in de tijd dat ik op aarde nog rondliep, werd dit ook gebruikt als ze ons opleidden, van: je staat voor een ravijn en je weet dat er een weg over het ravijn is, alleen kan je hem niet zien. Het is aan u te vertrouwen op uw eigen gevoel om op de juiste plaats over te stappen. En effectief, als je dat deed, dan stap je over het ravijn en dan is het ravijn er niet meer. Maar als je angst hebt om het te doen, dan blijft het ravijn daar, dan zet je de stap niet en geraak je niet verder.

Dit was een onderdeel ook van onze opleiding op aarde, een zeer belangrijk onderdeel. En zeker wanneer je stoffelijk redeneert, is dit geen haalbare kaart. Dan zou je, wij wijze van spreken, stoffelijk in het ravijn storten. Maar het ravijn was een illusie, een illusie die je steeds weer tegenkomt ook in uw geestelijk zijn wanneer je in bewustwording verder schrijdt. Je moet steeds de stap in het onzekere zetten om de volgende stap te kunnen uitvoeren en zo kun je uw bewustzijn verhogen en zo ga je verder. En als het misschien, vrienden, voor jullie een troost kan wezen; voor de geest is het juist hetzelfde. Wij zijn dan misschien niet stoffelijk beperkt, maar geestelijk is de variatie zo enorm dat ook wij hier moeten – en dat is stoffelijk moeilijk uit te leggen, maar ik zal het simpel trachten te zeggen – ons aanvoelen volgen en steeds weer opnieuw de stap zetten zonder dat we geestelijk direct weten waar deze stap ons toe leidt. Maar dit is de enige echte manier om vanuit uw eigen wezen uw eigen bewustwording verder te zetten.

Zo, neem mij niet kwalijk, ik heb u onderbroken en ik heb een beetje afgeweken.

 • Als ik het dan een beetje comprimeer, moeten we ons geestelijk aanvoelen volgen, maar als ik mij nu geestelijk in harmonie voel met een aantal mensen van groep A en een aantal mensen van groep B, wat in mijn geval wel zo is, kan ik dan mijn keuze zuiver maken? Moet ik dan die mensen vragen met mij ‘entiteit 3’ te starten?
 Zou kunnen. Kijk, het zal altijd zo zijn, waar mensen samenkomen, en dat is een beetje wat ik hiervoor gezegd heb: hoe groter de groep, hoe kleiner de gemene deler, hoe kleiner de groep, hoe groter de gemene deler van zaken die samenvloeien. En het kan effectief zijn dat je zegt van: “in beide groepen zitten lieden die mij zeer goed liggen en anderen die ik minder goed kan plaatsen”. Daarmee wil ik niet zeggen dat je ze niet moet hebben of geen respect voor hebt, daar gaat het niet over. In de eerste instantie is het terugschakelen geestelijk en voor uzelf in vraag stellen: “waarom is het dat ik wél volgens mijn gevoel in harmonie ben met persoon A en het veel moeilijker heb met persoon B?”. Wanneer u dat onderzoek bij uzelf gaat doen, kan dit leiden tot, voor u, vernieuwende inzichten en resultaten. Want op het ogenblik, en dit heb ik in beide groepen al gemerkt, is er nog veel te veel een beeldvorming die gebaseerd is op hoe iemand vooral in het verleden is geweest, hoe iemand zich in het heden voordoet en waar je van denkt van: hoe iemand handelt, is misschien niet volgens uw gedacht dat het kan, mag of geestelijk aanvaardbaar zou zijn. Ik hou het vaag omdat ik naar niemand een verwijzing wil maken, op geen enkel terrein, want het mooie van beide groepen die hier voorlopig zijn, is, dat ondanks, ondanks, en let nu goed op wat ik ga zeggen, vrienden, de restricties die jullie aanvoelen, stoffelijk, zij in wezen, geestelijk, helemaal niet aan de orde zijn. We kunnen ervan uitgaan dat, ondanks alles, geestelijk de groepen zeer sterk op mekaar kunnen inspelen en ik wil er zelfs nog aan toevoegen dat, binnen het geheel van de groepen, allemaal de deelnemers, de huidige, reeds elkaar meerdere malen in vorige levens hebben getroffen. Dus, wat moet je daaruit besluiten? Dat hetgeen je vandaag stoffelijk ervaart, geestelijk tracht te vertalen, te veel nog gebaseerd is op wat je nu weet en nu aanvoelt en dit mengt. Daarom mijn raad: probeer gewoon voor uzelf geestelijk een soort analyse te maken waarom je bepaalde voorkeuren en bepaalde restricties hebt. En dan zul je opmerken dat, wanneer je dat mooi doet, eigenlijk de zaken nivelleren. Dat je gaat opmerken dat bepaalde voorkeuren toch niet zo sterk zijn en dat bepaalde restricties eigenlijk niet uitmaken of niet aanwezig zijn. En dan ga je voor uzelf een totaal ander beeld krijgen van alle broeders en zusters die hier in deze groepen werkzaam zijn. En het kan best zijn, om dit af te ronden, dat u bijvoorbeeld met een derde groep van start gaat. U mag niet vergeten: in de beide groepen is er voldoende potentiaal aanwezig om dit geestelijk waar te maken. Alleen, en daar speelt de stof weer, zijn degenen die ervoor klaar zijn stoffelijk te weinig zeker van zichzelf. En dat kan na verloop van tijd wel aangezuiverd worden.
 • Broeder, is het ook niet zo dat welke keuze men ook maakt, dat die keuze altijd goed is zolang men er maar 100 % achter staat en 100 % zijn best doet?

Dat is ook weer een stoffelijke zienswijze, lieve dame. Een mens zegt nogal eens gemakkelijk, stoffelijk: “ik sta er 100 % achter en ik doe 100 % mijn best”. Maar kan u mij zeggen wat 100 % uw best doen volgens jou is?

 • Zo goed mogelijk.

Ja maar, dat is geen 100 %. Dat is dan misschien maar 95 %, zo goed mogelijk.

Kijk, het gaat hem hier niet om stoffelijk ‘zo goed mogelijk’. Wij hebben, in het begin zeker, al naar voor gebracht dat we een zekere discipline verlangen. Dit is noodzakelijk wanneer je op basis van hetgeen dat we willen bereiken, gaat werken. Je kan nu eenmaal niet iemand zomaar zaken laten uitvoeren, wanneer de kennis onvoldoende is, met alle gevaren van dien voor de persoon zelf. We houden er als dusdanig niet zo van dat iemand zegt: “ik ga er 100 % voor”. Want wanneer je dit naar voor brengt, en het is zoals je direct al zelf hebt kunnen opmerken, ben je je eigen een illusie aan het voorschotelen. Stoffelijk 100 % voor geestelijke zaken gaan, denk ik, en je mag mij dit niet kwalijk nemen en dit is niet alleen naar u als vragenstelster gesteld, maar denk ik dat de westerse mens dit gewoon niet aankan.

100 % voor geestelijke zaken gaan, je moet mij eens één voorbeeld in het Westen naar voor brengen van iemand die dat zou kunnen gerealiseerd hebben. Dat wordt ook niet gevraagd. Wat gevraagd wordt, is dat wanneer je in een groep werkt, je u houdt aan de afspraken, dat je u houdt aan hetgeen wat naar voor wordt gebracht, u aangeleerd wordt en waarvan gevraagd wordt: doe er iets mee. Dat u dat naar best vermogen, in harmonie met de groep, realiseert. En wanneer dat stoffelijk een inzet vraagt, dan kan dat zijn dat dat misschien stoffelijk zeer veel op een bepaald ogenblik van u vraagt. Maar zeggen van: “ik ga 100 % ervoor”, wel, neem gerust van mij aan, geen westerling kan dat realiseren. Dit zit gewoon niet in uw genen, om het zo te zeggen. Uw voertuig, uw stoffelijk zijn is daar te beperkt en dit wordt ook niet verlangd. Maar wat verlangd wordt, is wel dat je volgens uw mogelijkheden, enerzijds stoffelijk, maar vooral volgens hetgeen geestelijk in u aanwezig is, dat je ervoor gaat. En dan ga je zien, als je dat doet, dat het stoffelijk soepeler zal lopen, dat de wereld, de stoffelijke wereld zich plooit en aanpast naar hetgeen geestelijk eigenlijk gebeurt of moet gebeuren. En dat ook weer is voor u als westerse mens moeilijk, omdat u gewoon bent dat uw stoffelijk denken, uw stoffelijk zijn alles bepaalt in uw leven. Het is niet zo. Er zijn zoveel ongekende factoren die u sturen, maar waar u gewoon geen idee van hebt. En u denkt dat u stoffelijk het in de hand hebt, maar vergeet het, het is niet zo. Dus je kan nooit zeggen: “ik ga 100 % voor iets in de stof”. Je kunt proberen het zo goed mogelijk te doen volgens de mogelijkheden enerzijds die stoffelijk in u aanwezig zijn en anderzijds hetgeen wat uw geest, als het ware, kan realiseren. En daar zit het hem juist ook weer voor alle groepen dat, hoe meer uw geest mee is, hoe meer uw geest de mogelijkheid krijgt zich verder te ontplooien, hoe sterker hij het voertuig kan sturen en hoe betere resultaten in de stof kunnen bereikt worden.

Zo, ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik uw 100 % niet kan aanvaarden.

 • Broeder, ik zal wel de muggenzifter zijn vanavond in die zin dat jullie juist gezegd hebben dat je eigenlijk niet kiest op het inhoudelijke van de groep, maar meer op harmonie, geestelijk, met de ander. Maar uiteindelijk, in se, van de rest weet niemand wie die anderen zijn die in die groepen terecht komen.

Fout, weer stoffelijke redenering.

Dit is nu echt de avond, en ik vind dit heel belangrijk en zelfs heel mooi van jullie, van steeds terug dat stoffelijke accent te leggen. Ik zeg juist, ik heb deze avond dit al meermaals gezegd: “ga via uw geestelijk aanvoelen”. Uw geest is niet beperkt zoals uw stoffelijke hersenen. Uw geest weet nu al perfect wie en wat in de groep aanwezig zal zijn. Uw geest weet nu al perfect hoe de harmonieën zich kunnen voltrekken, niet alleen uw geest maar de geesten van alle broeders en zusters in de groepen. Dus, en hier zijn geen muggen, dus je moet aan geen muggenzifterij doen, het is geen muggenzifterij, het is stoffelijk denken en daar moet je even loslaten. En dan ga je zien dat je wel degelijk via die weg, via het aanvoelen de juiste beslissing kan nemen.

 • Ik zal het nog eens goed overdenken.

Ziet u hoe moeilijk het is de stoffelijke pistes los te laten? Het is een mooie reactie van onze zuster: “ik zal het eens goed overdenken”. Ik had liever gehoord dat u gezegd had: “ik zal het trachten aan te voelen”. Want wanneer u zegt: “ik ga erover denken”, dan gaat u juist doen hetgeen ik deze avond gezegd heb, wat je best niet doet. Want dat denken, daar trek je weer de man met het rode haar, de vrouw met het zwarte haar, en dat is het niet. Daar kom je niet uit. Dan ga je zoveel zaken in dat denkpatroon brengen dat je voor uzelf eigenlijk in een soort denkchaos komt en dat is helemaal niet de bedoeling. Het klinkt misschien raar want jullie zijn gewoon te horen dat men altijd stelde van: “je moet zelf nadenken, je moet uw eigen beslissingen nemen”. Dit is een zeer mooie theorie die, wanneer je louter theoretisch onderricht krijgt, is geen enkel probleem en wij hebben er ook geen probleem mee dat mensen nadenken. Alhoewel we soms vanuit onze zijde ons afvragen, waarmee mensen nadenken, maar goed. Maar in deze context van een avond als deze en naar de toekomst toe zou je dat stoffelijke denken moeten kunnen minimaliseren om uw geestelijk zijn en aanvoelen, en ik zeg speciaal dit en niet denken, te laten naar boven komen zodat dat stoffelijke eigenlijk een beetje op de achtergrond kan komen en dat je door uw geestelijk aanvoelen, en neem gerust van mij aan, als er iemand is die dat kan, bent u wel met uw geestelijke kennis en feeling, van dat naar boven te brengen en dat te laten primeren en uw stoffelijk denkpatroon even achterwege te laten. Laat het zwarte haar, laat het rode haar achterwege, laat de inhoud achterwege maar ga voor hetgeen dat je zuiver aanvoelt.

 • Mag ik daar nog even kort op doorgaan?

Stoffelijk gaan we daar kort op door. Doe maar, we zijn hier in gezelschap, het kan geen kwaad.

 • Jullie hebben mij in een soort shock gebracht met de Orde der Druïden. Het is alsof dat aanvoelen toch niet werkt zoals vroeger.

Lieve dame, wanneer u uw gevoeligheden gebruikt ten opzichte van mensen die uw raad vragen, dan gebruikt u ook niet het stoffelijk denken, maar dan spreekt u volgens hetgeen wat in u opborrelt, volgens hetgeen u aanvoelt. En dan kan u wel zeggen: “ja maar, daar liggen kaarten op tafel of daar liggen munten”, maar in wezen weet jij verdomd heel goed dat je op dat moment geestelijk werkt. Dan is de vraag: “waarom durf je dit niet voor uzelf laten gebeuren? Waarom rem je af wanneer het uzelf aangaat?” Dat hoeft niet.

En heus, het beeld, stoffelijk, dat jij van onze orde ophoudt, komt niet overeen met hetgeen we werkelijk zijn. En wanneer je dat beeld even zou loslaten, stoffelijk, en u open zou stellen voor het inhoudelijke van wat de Orde der Druïden inhoudt, dan zou je aanvoelen, zoals je het voor een ander kan, maar dan voor uzelf, dat het anders is dan hetgeen wat je stoffelijk steeds weer naar voor schuift.

 • Dat was een duidelijke tip, dank u.

Zo, dat is weer graag gedaan. Wij zijn altijd heel tevreden wanneer mensen blij zijn.

Zo, zijn er nog vragen of heb je genoeg stof om nog een beetje na te denken? Goed, als u allemaal tevreden bent, dan ben ik ook heel tevreden.

Zo, lieve vrienden, we staan weeral een stapje verder. Ik ga het medium vrijgeven. U kunt nu rustig verder met elkaar erover praten. In het tweede gedeelte gaan we dus, zoals voorzien, nog een meditatie geven, een meditatie die ook kan leiden tot nog meer inzicht voor ieder van u. U bent, ieder op zich, een zeer waardevolle parel in het geheel. Dus tracht nog de komende weken gewoon meer en meer een wisselwerking tussen u en uw geest tot stand te brengen. De meesten die hier aanwezig zijn, hebben het in zich en kunnen het. Maar ze moeten alleen een beetje meer in zichzelf durven geloven. En misschien is hier het woord ‘geloven’ in uzelf op zijn plaats. En dit heeft niks met godsdienst te maken, maar enkel en alleen met zelfkennis.

Lieve vrienden, ik wens jullie nog veel licht en inzicht op jullie pad. Tot de volgende maal.

Meditatie: Geestelijk aanvoelen.

Wanneer we hier zo gezamenlijk aanwezig zijn, dan kunnen we zeggen dat we stoffelijk het redelijk aangenaam hebben. Dat wil zeggen, de temperatuur rondom ons is aangenaam, we hebben niets te kort. Alles is eigenlijk aanwezig om een gezellig samenzijn ervan te maken. Maar daarvoor zijn we hier niet tezamen.

We zijn hier vooral tezamen om onze geestelijke inhoud te verrijken, om geestelijk, langzaam maar zeker, verder te komen. En de ene is al wat ouder als de andere. De ene heeft al wat meer ervaring als de andere. En wanneer we dit stoffelijk bekijken, dan denken we, ja, ouderdom zou wijsheid moeten meebrengen. Dat zegt men stoffelijk. Misschien is dit wel zo en misschien is dit een verkeerde inschatting van de stof. Want wie zegt dat degene die stoffelijk de oudste is ook geestelijk de oudste is. En waar komt het op aan?  Dat is het totale pakket dat we geestelijk in ons totale bestaan hebben kunnen opbouwen. En ja, er wordt al eens gezegd: wanneer de mens geboren wordt, dan sluiten alle deuren zich en moet de mens alles opnieuw ervaren. Maar dit is slechts gedeeltelijk waar.

Eerst in de kindsheidperiode zijn er nog heel vele deuren open waardoor de geest de mogelijkheid heeft van het kind in een bepaalde richting te beïnvloeden. Zolang de tegenstand van de ouders niet te groot is. Maar ook later in de volwassenheid, na alle turbulenties van de puberteit, is de geest nog steeds degene die tracht de gevormde mens een weg te doen gaan die het rijkste is aan geestelijke beleving. En voor de ene kan dit zijn dat er een totale uitleving in de stof moet zijn ten opzichte van de ander die zich als het ware als een kluizenaar van de stof terugtrekt. Maar welke weg er ook gekozen wordt, steeds zal uw geest trachten van de leerscholen waarvoor hij geïncarneerd is, zo goed mogelijk te doorlopen, zoveel mogelijk zelfs nieuwe leerscholen in te bouwen, indien dit mogelijk is.

Want men zegt weleens, ja, wanneer je jong sterft, dan is het de geest die voldoende heeft geleerd en verder wil gaan. Dit kan waar zijn, maar voor hetzelfde geld is het ook zo dat het lichaam niet voldoet aan hetgeen wat de geest ervan verwacht had.

Dus alle theorieën die we kennen ten opzichte van het stoffelijke en het geestelijke, die moet je een beetje van op afstand benaderen. En wanneer je dat doet, dan ga je beter gaan aanvoelen. Want daar gaat het over, het geestelijk aanvoelen.

Een mens kan zijn stoffelijke beperktheden overwinnen wanneer de mens durft vanuit zijn aanvoelen, vanuit zijn geestelijk zijn, de weg te gaan die voor hem of haar openligt. Een weg die bij geestelijk aanvoelen, zeker bij de aanvang, nogal eens opposiet staat met wat de stof verlangt. Want we mogen niet vergeten dat de stof zijn eigen programma kent. Het voertuig waar uw geest zich in bevindt, is een voertuig dat opgebouwd is door eeuwenoude elementen. Het is geprogrammeerd door de miljoenen jaren opbouw en ervaring die de mensheid in zich draagt. Het is niet zomaar opzij te zetten. Dat weet de geest ook.

En daarom is het voor de geest een boeiende ervaring van telkens opnieuw te incarneren in zo een nieuw fris voertuig. Een voertuig dat steeds andere mogelijkheden inhoudt dan het vorige. En ook hier is het voor de geest dikwijls moeilijk om een juiste keuze te maken. Want je zult maar geest zijn en je wenst ervaring op te doen en je hebt daar een pakket van miljoenen mogelijkheden waar je uit kan kiezen om te komen tot de juiste leringen die je wenst. En uiteindelijk kiest de geest.

De geest kiest aan de hand van velerlei factoren. Maar vooral, vooral, lieve mensen, kiest hij voor hetgeen hij aanvoelt. Kiest hij voor de sfeer die hij aanvoelt waar het nieuwe leven in ontwikkeling is. Hij kiest niet alleen voor hetgeen hij inschat wat dat nieuwe leven inhoudt, maar hij kiest voor het ganse geheel, het ganse plaatje. En dan kan het u misschien verbazen dat niet elke geest kiest voor een heel harmonieuze omgeving, een heel harmonieus gezinnetje, maar dat geesten durven kiezen waar strijd is. Dat geesten durven kiezen waar disharmonie is, omdat ook deze werelden, werelden zijn die zij moeten doorlopen om te leren en verder te gaan. Maar ze maken de keuze.

En zo ook, lieve mensen, kunnen jullie deze geestelijke keuze maken wanneer je maar durft aan te voelen. Wanneer je maar durft te luisteren naar wat leeft in u. Wanneer je durft even een moment uw stoffelijke zijn, uw stoffelijke denken terzijde te stellen. En ik zou zeggen met uw geestelijk buikgevoelen, met uw inzicht van uw geestelijke oog te voelen en te kijken wat voor de geest in dit ganse project het meest aanvaardbare, het meest harmonische, het meest krachtigste is. Oh, en het zal waarschijnlijk niet overeenkomen met wat de stof denkt. Want de stof denkt zoals miljarden jaren terug. De stof kent maar één denkwereld: zelfbehoud, blijven bestaan ten koste van alles. Maar dat denkt de geest niet. De geest denkt anders. De geest denkt: wat kan ik hier leren? De geest denkt: waar zijn de krachten? De geest denkt: hoe zit de harmonie? En vooral: hoe kan ik één zijn in het geheel? Hoe kan ik opgaan in het geheel? Hoe kan ik het Licht aanvoelen? En het Licht dat ik aanvoel, delen met al de anderen? Want dat is de ware geest. Dat is de ware zoektocht, de ontwikkeling, naar het één worden, niet alleen het één worden met de Bron, maar het één worden met allen. Want uiteindelijk zijn we vertrokken allen vanuit hetzelfde moment, vanuit hetzelfde zijn en gaan we onze weg, doorlopen we onze zoektocht om uiteindelijk te komen tot het moment van oorsprong. Om terug te komen in dat geheel en deel te zijn in dit krachtige geheel.

Stoffelijk kunnen we dit niet plaatsen. Zelfs geestelijk kunnen we dit niet. En toch is het aanvoelen zo dat dit de weg is die voor ons open ligt. Dat dit het Licht is dat ons wilt opnemen. Dat dit de Kracht is die ons gegeven wordt om, ondanks alles, steeds weer verder te kunnen gaan. Steeds weer opnieuw bewuster en bewuster te worden, steeds dichter te komen bij de oorsprong. Welke naam we er ook aan willen geven. Steeds lichtender te zijn. En steeds meer te beseffen dat we nooit alleen zijn, dat we steeds met velen zijn.

Tweeduizend jaar geleden is ooit het Woord gesproken door de Meester: “die aan mij denkt, bij hen ben Ik en zul je nooit alleen zijn”. Maar het is zo. Aan wie je ook denkt, steeds ben je er en ben je nooit alleen. En heus, dit is niet geestelijk enkel. Zelfs wanneer je in de stof u openstelt en denkt aan de Kracht en denkt aan de geest, dan is de Kracht daar, dan is de geest daar.

Zoals jullie grote voorganger, Jezus, zei: “Wie aan mij denkt, daar ben ik in hun midden”. Het is zo. Wie aan Boeddha denkt, is bij Boeddha. Het is zo. Wie aan Saraswati denkt, is bij Saraswati. Het is zo. Er bestaat geen grens. Er bestaat alleen een eenheid en geestelijk kun je alle wegen uit. Geestelijk draagt die eenheid u. Zelfs wanneer de geest zich verbonden heeft met de stof. Dan kan de geest met haar oneindige mogelijkheden deze stof op het juiste pad zetten en kun je de juiste geestelijke keuze maken wanneer je maar durft ervoor open te staan. Wanneer je maar durft je aanvoelen te volgen. Dan ligt het voor u open. Dan openen alle poorten voor u zodat je kunt binnentreden in de ware tempel van de geestelijk bewustwording.

En zo, lieve mensen, kunnen we, wanneer we dit wensen, in harmonie tussen geest en stof van elk stoffelijk bestaan het meest rijke bestaan maken dat je kan dromen. Elk stoffelijk leven kan dan opnieuw voor u een meerwaarde hebben en steeds geestelijk rijker en rijker zijn. Want de stof is maar een speelbal voor de geest om steeds verder in ontwikkeling te kunnen gaan. Want wat we ook veronderstellen, wat we ook wensen, ach, de stof is zo kort, zo tijdelijk. Maar de geest, lieve mensen, is eeuwig. Het bestaan is eeuwig. Wat het woord ook wil zeggen. Zelfs als geest kan ik dit niet definiëren. Want zelfs geestelijk is eeuwigheid voor mij noch omschrijfbaar, dus beperkend. Maar ik aanvaard het omdat ik voel dat ik opgenomen ben, steeds weer in een groter en groter lichtend geheel. En zo ook kunt u dit doormaken. Zo ook kunt u vanuit dit gegeven de juiste beslissingen nemen, de juiste stappen, zowel geestelijk maar ook stoffelijk, nemen. Zodat dit leven, dat je nu nog hebt in de stof, een maximum aan meerwaarde creëert. En of je nu jong of oud bent, het maakt heus geen verschil. Want een mensenleven voor de geest, ach, het is een fractie van tijd en is weer zo voorbij. Maar het kan in die fractie van tijd een grote meerwaarde realiseren. En dat wens ik voor ieder van jullie, lieve mensen, dat je in dit korte stoffelijke bestaan, samen met ons, een meerwaarde voor uzelf en een meerwaarde in het geheel van de groep kan realiseren zodat we gezamenlijk verder kunnen in onze weg van bewustwording, omkaderd door het Licht en beschermd door de Vader.

Zo. Ik hoop dat deze kleine meditatie aan jullie verwachtingen beantwoordt. Maar wat ik vooral geprobeerd heb, lieve mensen, is dat u deze meditatie verder overdenkt, dat u ze herbeluistert en dat u zich laat meedrijven in de sfeer die ik heb trachten op te bouwen om bij ieder van u zoveel mogelijk, stoffelijk gezegd, los te maken. Maar niet stoffelijk los te maken, maar geestelijk vrij te maken zodat je uw eigen geest de mogelijkheid geeft in deze dagen tot een juiste inspiratie naar uw stoffelijke voertuig. En als ik daar maar een klein beetje in geslaagd ben, ach lieve mensen, dan is deze avond voor mij zeer waardevol geweest. En dan ben ik blij dat ik voor ieder van jullie iets heb kunnen bijdragen. En daar dank ik jullie voor.

Ik wens jullie nog veel inzicht, veel licht, kracht en sterkte op jullie weg naar de toekomst.

image_pdf