Vragenronde 3 – Geestelijke groepsvorming

image_pdf

13 augustus 2013

Zo, we zijn hier vanavond voor de derde maal bijeen om uw vragen te beantwoorden. Maar alvorens ik aan de vragen begin, wens ik u even op de hoogte te stellen dat het tweede gedeelte vanavond ietsje anders zal zijn dan dat u gewoon bent. Namelijk: één van onze voorgangers van de orde zal u toespreken met een zeer belangrijke mededeling. Dus, ik zou zeggen, hou daar rekening mee, ook in het deel van de vragen, dat we alles een beetje binnen de tijd kunnen houden, vanavond.

  • Broeder, hoe kan ik beter omgaan met een thema waar ik mijn hele leven tegenaan loop, namelijk: mij niet goed genoeg voelen; ik draag een enorme schuld met me mee. Volgens sommigen heeft dit met een vorige incarnatie te maken, een grove fout die ik wil herstellen. Het lijkt erop dat, door de wijze hoe ik met dit thema omga, ik het contact met vele dierbaren op de duur steeds weer verlies en met anderen in een strijd kom, wat ik niet wens.

Eigenlijk kan ik daar zeer kort op antwoorden: u gelooft in iets dat niet met de werkelijkheid overeen komt. De problematiek die u karakterieel ervaart, is in oorsprong een bron die zich terug kan vinden in uw opvoeding. U moet er rekening mee houden, en dit is interessant voor alle anderen hier aanwezig, dat het niet is zoals men in, laat ons zeggen, zeer populaire literatuur zo graag naar voor brengt, dat elk leven gestuurd wordt door alle mogelijke levens die eraan vooraf gegaan zijn. Uw geest zoekt telkens in een nieuwe incarnatie nieuwe mogelijkheden. En wanneer u in uw vorige leven iets zeer essentieels hebt doorgemaakt, dan kan het zijn dat u in dit leven daarin een vervolg zoekt. Maar zoals de vragensteller zijn vraag hier naar voor brengt, dit gebeurt niet.
De verwerking van hetgeen dat fout gaat in een stoffelijk bestaan, gebeurt in de eerste plaats na overgang. Daar worden de zaken meestal op een rijtje gezet en al naargelang het bewustzijn van de entiteit kunnen daar oplossingen volgen. Maar zeggen dat je terug geboren wordt om zaken recht te zetten uit een vorig leven, dat is zeer ver gezocht.
Ik zal misschien een duidelijkheid geven: iedereen kent wel de figuur Hitler, toch zeker de ouderen onder u. U hebt daar allemaal een idee van dat deze persoon ontzettend veel kwaad heeft gedaan en dat deze persoon dus, zeker wanneer hij in een volgend leven stapt, dit alles zou moeten herstellen. U begrijpt dat dit niet aan de orde is. Nu neem ik dit extreme voorbeeld omdat iedereen deze figuur kent. Wel, daar kunnen we van zeggen dat deze figuur, wanneer hij aan onze zijde is gekomen, heel snel heeft ingezien hoe de zaken juist in elkaar zaten, waar de handelingen verkeerd waren en hoe zulke zaken op een beste wijze werden aangepakt.
En misschien tot verontwaardiging van velen moet ik zeggen dat de entiteit zelf, die in dit voertuig geleefd heeft, zijn weg heeft verder kunnen zetten.
U begrijpt dat, wat de vragensteller hier naar voor brengt, in de eerste plaats gestoeld is op een verkeerde illusie die hij in zich, als het ware, ontwikkeld en uitgewerkt heeft. Wanneer je dit kan loslaten en wanneer je gewoon, laat ons zeggen, aanvaardt wie je bent, dan zal je zien dat de problematiek die door uw illusie veroorzaakt wordt, heel snel achterwege blijft en dat je heel snel een andere kijk op het leven kan krijgen. Dus ik zou zeggen: laat die illusie werelden los en kom even met uw beide voeten op de grond. Wanneer u dat doet, zult u opmerken dat u aardig wat meer in petto hebt en veel meer mogelijkheden hebt dan dat u tot op heden hebt aangeboord omdat u steeds weer u verborg, als het ware, achter uw verleden. En dit is eigenlijk voor niets nodig.

  • Bij vorige vraag hebt u gezegd dat de problematiek vooral voortkomt vanuit de opvoeding. Hoe kun je als ouder vermijden dat er bij de opvoeding te veel verkeerde zaken worden doorgegeven?

Wel, in zekere zin is dat voor een ouder niet zo gemakkelijk maar ik zou toch het volgende willen duidelijk stellen: wanneer de ouder beseft dat het kind een eigen individu is, dat is al belangrijk. De meeste ouders gaan er van uit dat het kind van hen is en dat het kind zich moet gedragen en moet ontwikkelen zoals zij vinden dat het hoort. En dat brengt voor zeer velen in deze maatschappij enorme problemen mee.
Als ouder ben je best dat je er van uitgaat dat een kind tot aan zijn puberteit een geborgenheid moet hebben en die geborgenheid kunt u geven maar tevens moet je er van uitgaan dat het kind een eigen persoonlijkheid heeft en deze toelaten van te ontwikkelen. Ik zal een simpel voorbeeld geven, het is hier misschien al dikwijls aan de orde gebracht, maar wanneer een kind tegen u zegt: “kijk, ik heb een speelkameraadje, een onzichtbaar, maar ik zie het wel en jij niet”, zeg dan alsjeblief niet tegen dat kind dat het niet zoveel fantasie moet hebben. Want voor dit kind is dit nog de reële wereld. En zo zijn er vele zaken.
Bekijk een kind niet als onmondig. Plaats het kind in zijn eigen wereld, als het ware, luister er naar en tracht het zijn eigen waarde te laten ervaren. Dan ga je zien, dan gaat het kind zeer evenwichtig kunnen opgroeien. Komt het kind in de puberteit alvorens zijn volwassenheid, om het zo te zeggen, geef het de mogelijkheid zijn vingers te verbranden, bij wijze van spreken. Maar zorg er voor dat je er steeds bent om het op te vangen en te begeleiden zonder dat je daar een dwang oplegt. Dan zul je opmerken dat het kind, en elk kind doet dat in de puberteit, wel van alle dommigheden, in uw ogen, kan uithalen maar wanneer het kind weet dat het kan terugvallen op u, dan zal dat zeer beperkt blijven en meestal ook zeer beperkt in schade.
Wanneer het kind echter, doordat de opvoeding te strak is, te vast omlijnd, de ouders niet meer betrouwt en in sommige gevallen zelfs tot haat kan leiden, dan gaat deze puberale periode meestal gepaard met serieuze catastrofes en gaat het kind een verkeerde weg op. En dat moet je trachten te vermijden. Het kind zelf, tot zijn puberteit voorbij is, moet de zekerheid hebben dat het steeds kan terugvallen op zijn ouders. Eens dat het kind volwassen is, dan is het voor de ouder, en dat is meestal het moeilijkste van allemaal, best dat je het loslaat, dat je het vrij laat, dat je het zijn eigen weg laat gaan. Niet de weg die jij best vindt voor hem of haar want daar zit meestal de fout.
Wanneer het kind zijn volwassenheid bereikt, gaat het zijn eigen leerscholen moeten gaan en zal, wanneer het een evenwichtige jeugd en puberteit heeft kunnen doormaken, op zoek gaan naar wat in de meeste lijn ligt, harmonische lijn ligt met zijn geest. En dat kan iets totaal anders zijn dan dat de ouders er van verwachten. Omdat een ouder altijd nogal de idee heeft in zijn of haar gedachten dat het kind eigenlijk beter moet kunnen worden dan hij zelf.
Maar dat is niet altijd zo. En zeker niet wanneer we zien, de huidige kinderen die in opgroei zijn, zullen in vele gevallen, wanneer zij volwassen zijn, een totaal ander wereldbeeld gaan vasthouden dan het wereldbeeld dat u hebt. Voor deze zal materie veel minder belangrijk zijn, bezit nog minder belangrijk maar zal vooral het harmonisch zijn en het kunnen doorleven wat zij wensen te doorleven op de eerste plaats komen. En dat zal voor vele ouders van nu tot confrontatie leiden.
Maar het is nu eenmaal zo: elke generatie die op deze aarde komt, komt met andere doelstellingen. Elke groepsincarnatie, ik zou het bijna zo zeggen, heeft andere instellingen dan de vorige. En de kwestie is van er te zijn, een helpende hand te zijn zonder een dwingende hand te zijn. En dan zult u er de beste resultaten uit halen en zal het kind ook in de meest evenwichtige omgeving kunnen volwassen worden en in zijn volwassenheid een verdere ontwikkeling kunnen hebben. Dat is belangrijk.

  • Als men zijn keuze gemaakt heeft om mee te werken in een bepaalde groep, hoe weet men dan of men in die groep aanvaard is?

Kijk, ik denk dat deze vraag fout is. En weet u waarom?

  • Nee.

U hoeft niet te weten of u in die groep aanvaard bent. U moet voor uzelf voelen dat u deel bent van deze groep. Een ander heeft niet te beslissen over of u wel dan niet aanvaard bent, zo werkt het niet. Wanneer u, volgens uw aanvoelen, zegt van: “deze weg ga ik”, dan is dit jouw beslissing en wanneer dit volgens jouw aanvoelen is en het is in harmonie met uw eigen geest, dan heeft daar geen ander stoffelijk voertuig over te oordelen of te zeggen: “dit is goed of slecht”. Wanneer u voor uzelf voelt: “dit is mijn weg, deze weg ga ik”, dan gaat u daarvoor. Zo simpel is het.

  • Broeder, u zei dat straks een voorganger van de orde komt, dus een andere spreker, hebt u specifiek aan ons iets zeggen, als tip of als suggestie ?

Nou, kijk eens hier, ik behoor niet tot de leiding van de orde, dus wat zou ik naar voor brengen om jullie adviezen te gaan geven. Mijn opdracht is vooral: antwoorden op uw vraag, maar, ik kan dit beschouwen als een vraag. En dan zou ik zeggen: lieve mensen, in de eerste plaats, tracht, tracht vooral in deze tijd aan te voelen wat er in u werkelijk omgaat, wat er in u werkelijk leeft. En probeer zo weinig mogelijk op deze moment de ratio naar voor te laten komen. Want dat is, en neemt u mij niet kwalijk dat ik het vanuit mijn standpunt bekijk, maar het rationele van het stoffelijk voertuig, van het denken van een mens is meestal de grootste rem die een mens eigenlijk kan bezitten. Want de mens is in staat van alles te verklaren maar ook het omgekeerde waar te maken.
En dan zou ik zeggen: kijk, wanneer u aanvoelt dat iets voor u goed is, dat iets voor u positief is, ga er dan voor, wat de anderen ook mogen denken of zeggen. Stoor u daar niet aan. Want, wanneer u in de wereld rondom u kijkt, uw wereld is opgebouwd uit allemaal voorschriften die vandaag waar zijn maar jullie zijn allemaal oud genoeg om te begrijpen dat vele zaken enkele jaren later eigenlijk niet meer aan de orde zijn of totaal als fout worden bekeken. En wanneer u vandaag aanvoelt dat iets waarvan de maatschappij zegt bij voorbeeld: “nee, dat is niet goed, dat kan niet”, maar u voelt het aan als zijnde ‘het is wel juist, het is wel goed’, ga er dan voor. En dan zul je zien, dan krijg je resultaten.
Alles in de maatschappij kun je gaan wegpraten. We zitten hier nu samen, ik ben een entiteit, ik ben een persoon, ik heb geleefd, zoals jullie, op aarde, vele jaren terug, ik ben overgegaan, dus volgens de aarde ben ik al lang dood. Nu zullen er heel veel zijn die zeggen: “hetgeen dat hier vanavond gebeurt, dat is illusie, dat is fictie, dat is theater want iemand die dood is, is dood en wij bewijzen dat wetenschappelijk: dood is dood en er bestaat na de dood van de mens niets”. Goed, wanneer je dat wilt geloven, dat mag van ons, wij hebben daar geen problemen mee.
Maar verplicht een ander niet van dat aan te nemen. Laat een ander vrij van een andere mening te hebben. Uiteindelijk, ieder in de stof komt naar onze zijde en dan zie je het wel. Dan zie je wel of dood, dood is of dood niet dood is. Waar ik naartoe wil gaan, is dat je op het ogenblik in een maatschappij leeft die, langzaam maar zeker, meer en meer, het Noorden kwijt is, om het zo te zeggen. Dat is niet erg want daaruit kan het nieuwe zich ontwikkelen.
Maar voor uzelf: ga voor hetgeen dat je zelf voelt, ga voor hetgeen dat in je leeft. Laat een ander u niet aanpraten van: dit kan niet, dit mag niet, zo is het niet. En wanneer u dat doet, gaan voor wat er in u leeft, voor wat u aanvoelt dat voor u juist is, dan zult u opmerken dat de wonderen de wereld niet uit zijn. Dat steeds weer in de weg, of rond de weg die u wilt gaan, zich alles aanpast dat u steeds weer de mogelijkheden hebt om verder te gaan.
En als ik er ten slotte nog een klein advies mag bijgeven: u wordt dagelijks overspoeld door allerlei berichten. U kent op het ogenblik beter wat er gebeurt in Azië, in Amerika dan, bij wijze van spreken, bij uw gebuur. Laat dat achterwege, stoor u daar niet aan. Alles wat in de wereld gebeurt, is niet jouw zaak. Jouw zaak is hetgeen dat u aangaat, waar jij dagelijks mee omgaat, waar jij mee geconfronteerd wordt. Als jij vandaag met mensen omgaat en er het beste wil van maken, dan is dat jouw taak. En dan maakt het niet uit, en neem mij de uitdrukking niet kwalijk, dat er in Irak een bom ontploft en dat er 100 doden zijn. Of dat men in Jemen elkaar de nek aan het afsnijden is, zoals op het ogenblik. Dat maakt niet uit, dat is uw wereld niet.
Voor de mens klinkt dit misschien hard maar dit is de realiteit. Uw wereld is de wereld waarin u, u verplaatst, waarin u kunt handelen volgens, en dat is belangrijk, hetgeen dat u zelf voelt, dat volgens uw aanvoelen juist en harmonisch is. En al de rest, wat er ook gebeurt, hoe dramatisch, hoe draconisch, stoor u er niet aan. Dat is uw wereld niet.
En als je u zo opstelt, dan zul je een aardig stukje verder komen.
En ten slotte zou ik zeggen, en dan sluit ik hier af: maak u niet te druk om bezit. Eén van de meest nadelige punten in het stoffelijk bestaan voor de geest is een voertuig dat zich om bezit bekommert. Bezit is hetgeen dat je nodig hebt om te leven. En ik kan u garanderen vanuit de geest dat ieder levend wezen op aarde, waar ook, voldoende steeds heeft om te kunnen leven, om te kunnen bestaan. Maar het is de mens die door zijn begeerte naar bezit, door zijn hebzucht voor zichzelf dikwijls een hel creëert. Want je moet dit bezitten, je moet dat en je wilt steeds meer.
En hoe meer de mens wil, hoe verder hij de scheiding maakt tussen de stof en zijn geest. En wat is het gevolg? En dat kan ik gerust zeggen want ik heb aardig wat ervaring ook met afhaling: dat velen die in een stoffelijk leven een groot bezit hebben opgebouwd, zij aan onze zijde komen en moeten vaststellen dat zij geestelijk vastgelopen zijn. Dat zij geestelijk in dat leven dat zogezegd vol glitter en glamour was, waar iedereen naar keek, want zij waren toch fantastisch, zij verdienden kapitalen, zij hadden macht, zij hadden het voor te zeggen, dat de geest is vastgelopen en dat zij dikwijls heel snel terug op herhaling moeten gaan omdat juist dat, de drang en de begeerte naar bezit hen heeft geblokkeerd in de mogelijke geestelijke evolutie. Zij hebben geen aanvoelen meer gehad, er is geen wisselwerking meer geweest tussen hen en hun geest met alle gevolgen van dien.
Daarom zou ik zeggen, beste mensen:
u mag bezitten, is geen probleem, maar dat bezit, gebruik wat je bezit maar begeer het niet. Wat je bezit, handel ermee, ga ermee om. Maar lig alsjeblief niet wakker wat je zult bezitten binnen 10 jaar of binnen 20 jaar. Want wees nu ernstig: als je vandaag geld hebt, euro’s zijn het, geloof ik hé, en je hebt die ergens op de bank staan en u gaat die afhalen, wat is het waard?
Het is maar waard wat uw leiders, de economie en zo verder het waard wilt maken. Vandaag kan je voor een euro, bij wijze van spreken, een broodje kopen en morgen heb je 10 euro nodig om datzelfde broodje te kopen. Het is een fictie. Stoor u daar niet aan. Leef vandaag en gebruik vandaag de middelen die je nodig hebt om vandaag te doen wat je vandaag wenst te doen volgens uw aanvoelen dat juist is. Lig niet bezig zelfs: wat volgende week of volgende maand of volgend jaar? Als mens heb je er geen vat op.
Voor diegenen die wat ouder zijn: kijk eens enkele tientallen jaren terug hoe uw maatschappij was, hoe de evolutie is. Niemand van u had kunnen voorzien dat op een evolutie van enkele tientallen jaren de wereld zich totaal anders zou gaan gedragen. En gezien de evolutie van de wereld steeds sterker gaat gaan en de aarde steeds meer gaat ingrijpen, ach ik geef jullie op een blaadje, lieve mensen, tussen dit en 10 jaar ga je de wereld niet meer herkennen die je vandaag bezit, gaat het weer anders zijn. En dan zal je, als je mijn raad overdenkt en er het uwe van neemt, blij zijn dat je deze tips gekregen hebt en dat je uw eigen aanvoelen hebt durven volgen. Want u zult opmerken dat al de rest dan eigenlijk al lang als sneeuw voor de zon verdwenen is.
Goed, ik hoop dat ik u niet te veel verveeld heb en dat u er iets mee zijt. Dan ga ik nu het medium vrijgeven voor een korte pauze en dan krijgt u in het tweede gedeelte één van onze voorgangers, ik zeg rechtuit: ik kan daar zeker nog niet aan tippen, maar die zal u op de hoogte brengen van toch belangrijke beslissingen. En waarschijnlijk zal daarna misschien, ik ben niet zeker, maar waarschijnlijk nog een korte meditatie gehouden worden.
Mijn beste mensen, ik wens jullie allemaal veel licht, veel inzicht en een juist gevoel in de toekomst goedenavond.

Voorganger.

Welkom mijn dierbaren. Men heeft mij gevraagd om in naam van de Orde der Druïden voor u als voorganger deze avond op te treden om ook vervolgens in het komende jaar u bij te staan in uw evolutie op geestelijk weg.
U kunt mij bereiken onder de roepnaam ‘Ennazus’. Dit is een oude naam die ik ooit gedragen heb en die ik voor het werk dat ik nu doe, gebruik.
Praktisch hebben wij het volgende beslist en leggen dit aan u voor. Niemand van u moet zich verplicht voelen mee te gaan. Maar wanneer u aanvoelt dat dit voor u een geschikte weg is, dan vragen wij u van u één te verklaren met hetgeen wat wij naar voor brengen om een zo goed mogelijke werking van de groep te realiseren.
Er zullen geen gesplitste bijeenkomsten meer zijn. U zult allen één groep vormen, één geheel. En vanuit dat geheel zullen we sturend optreden in de veranderingen die zeer sterk in de komende maanden en jaren zich zullen voltrekken. We zullen proberen voor ieder van u de sterke punten die in uw voertuig aanwezig zijn, verder te ontwikkelen zodat ieder individueel door toedoen van het gebrachte zijn geestelijke weg sterker kan ontwikkelen en een grotere wisselwerking kan doen ontstaan tussen de stof en de geest. Zodat ook het inzicht, niet alleen ten opzichte van de stoffelijke wereld, maar ook ten opzichte van de geestelijke wereld vergroot wordt.
Door het engagement dat u neemt, zorgt u er ook voor dat, in gezamenlijkheid met allen die dit engagement nemen, de kracht verder uitgedragen kan worden en dat er vele anderen, die anders niet de weg kunnen vinden, dankzij jullie inzet wel degelijk ook voor zich een juist spoor, een juiste weg kunnen ontdekken. Dat u ook door uw samenwerking, door uw inzet de veranderingen die stoffelijk gaan plaatsgrijpen, de veranderingen die in de natuur zich gaan voltrekken, op een wijze mede kunt sturen dat zij nog aanvaardbaar zijn ondanks alles wat er zich zal voltrekken.
Mijn dierbaren, dit is hetgeen wat de geestelijke leiding van de Orde der Druïden heeft beslist. Dit is hetgeen wat men gevraagd heeft dat ik aan jullie zou mededelen. Ik kan u ook meedelen dat dit niet alleen door de leiding van de orde is beslist maar dat dit ook in overleg en volledige samenwerking met de Witte Broederschap, uw vorige voorgangers, is uitgewerkt.
Ik kan u ook de garantie geven dat, ondanks het feit dat er sommigen onder u weinig kennis hebben van wat onze orde voorhoudt, wij een organisatie zijn in de geest en ook gekoppeld naar de stof die volledig tracht op te gaan in het Licht en in de Kracht van de Bron en in alle Harmonie die kosmisch gezien via het Licht mogelijk is. Wij weten dat er vele verkeerde ideeën over onze orde aan de orde zijn. Wij storen ons daar niet aan. Maar degenen die met ons meegaan, moeten beseffen dat zij, wat hun taak betreft, als het ware, strijders van het Licht zijn. Dat hun taak is de harmonie in de stof op deze aarde te bewaren en zeker verder te laten ontplooien.
Wij zullen jullie, in de mate dat het mogelijk is en in de mate dat het voor elk lid opneembaar is, inwijden in kennis aangaande de aarde en de kosmos die u tot hiertoe niet hebt gezien, gekend of begrepen. U zult er rekening mee moeten houden dat uw visie ten opzichte van de huidige maatschappij maar ook ten opzichte van de werking van de aarde, de werking van de door u gekende natuur en de werking van de kosmos anders zal zijn dan het beeld dat u tot heden toe in u droeg. Door de snelle evolutie die in dit deel van de kosmos plaats grijpt hebben wij het nodig gevonden om niet alleen voor jullie groep maar tevens voor vele andere groepen op aarde nieuwe inzichten te laten geboren worden zodat vanuit de geboorteperikelen van de nieuwe heerser, die op het ogenblik geestelijk al zeer sterk aanwezig is, deze ook stoffelijk tot een juiste ordening kunnen komen.
Dat dit werk waarschijnlijk nog eeuwen zal duren, mag u niet raken of storen. U bent pioniers in de verandering. En wanneer u uw pioniers taak in de stof hebt volbracht, kunt u aan onze zijde samen verder de verandering doorzetten om alzo te komen tot een aarde die volledig vernieuwd is en toch mogelijkheden geeft om steeds weer als entiteit nieuwe ervaringen op te doen. Want ik durf gerust naar voor te brengen in het overzicht dat we hebben over hetgeen in de evolutie gaat plaats grijpen, dat de aarde zoals u deze kent zeer snel zal verdwijnen. En voor de aarde is zeer snel een periode van enkele eeuwen. We kunnen gerust stellen dat binnen enkele eeuwen noch de structuur van de aarde, noch de mensen die erop leven een overeenkomst zullen hebben met het leven dat er nu is en de structuur die er nu is. En het is juist in deze veranderingen, het mooie van deze veranderingen, dat er enorme mogelijkheden liggen om geestelijk een zeer snelle positieve, harmonische ontwikkeling te kennen. En daar staan wij voor hier in het westelijke deel van uw beschaving. Een deel dat ook langzaam maar zeker volledig zal verdwijnen.
Mijn dierbaren, dit was de boodschap die ik u wou brengen. Niet alleen vanuit mijn geestelijke harmonie maar vanuit de ganse geestelijk leiding van onze orde.
Maar nogmaals, voor ik u verlaat, wil ik er de nadruk op leggen dat u het uit volledig vrije wil doet – wanneer u de idee hebt dat u er toe gedwongen bent, dan zit u op het verkeerde spoor –  en dan bent u van harte welkom en dan zullen we samen de weg gaan om samen de meest harmonische, lichtende resultaten te  boeken.
Mijn dierbaren, dit was mijn boodschap aan u. U hebt nu nog een redelijk lange periode dat u rustig daarover kunt nadenken. Ik heb u mijn naam gegeven omdat u vanuit een naam, als u eraan denkt, voor uzelf ook de nodige kracht en nodige inzicht kunt verwerven. En u mag er van op aan dat ik, het ganse jaar dat voor u ligt, degene zal zijn die sturend zal optreden. Niet dat ik persoonlijk elke les zal geven, daar zijn er anderen voor die beter geschikt zijn, maar wel dat ik voor ieder van u steeds aanwezig zal zijn om u bij te staan in uw gedachten, in uw gevoelens om steeds het juiste te doen, het juiste werk te kunnen volvoeren.
En dan rest er mij niets meer dan u nog veel inzicht en Licht te wensen in uw keuze die u gaat maken. Laat u dragen door het Licht. Laat u dragen door de harmonie met de Bron en volg uw gevoel in uw beslissing. Dan bent u zeker dat u op het juiste spoor zit en dat u de taak die voor u is weggelegd, kan volvoeren. Het Licht zij uw metgezel. Het gaat jullie goed.

Tweede spreker.

Ik neem even het medium over om de trilling terug tot een aanvaardbaar niveau voor het medium te brengen en tevens om voor jullie deze avond af te ronden.
U hebt een van de hele hoge heren aan het woord gehad, als ik het zo mag uitdrukken. Hij zal het mij misschien niet in dank afnemen omdat zijzelf zich zo niet beschouwen. Maar neem gerust van mij aan dat u hier iemand hebt gehoord die tot de hoogste lichtregionen die wij ons kunnen voorstellen, behoort en die de taak op zich genomen heeft om de groep die hier gaat gevormd worden, te sturen, hetzij dan van op de achtergrond maar toch met zijn kennis, om het zo uit te drukken, een belangrijke richting te geven.
Ik denk dat het voor de groep nu goed is dat wij deze avond afsluiten, misschien met een rustige overdenking van hetgeen tot de mogelijkheden behoort. Och, u mag het een meditatie noemen maar ik zou eerder zeggen: laat ons samen even beschouwen.
We leven in een tijd dat alles ontzettend snel wijzigt. We leven in een tijd dat het nieuwe zich aan het vormen is. Wanneer u rondom u kijkt, dan zult u al opgemerkt hebben dat spiritueel/geestelijk ontzettende snelle veranderingen plaatsgrijpen. Wanneer u het religieus bekijkt, dan ziet u hoe dat de mensen, bij wijze van spreken, elkaar uitmoorden om hun eigen grote gelijk. Maar hier kunnen we zeggen, dit zijn, neem mij de uitdrukking niet kwalijk, de dwazen die denken dat zij in de naam van een god een broeder mogen ombrengen. Niets is minder waar. Maar het hoort nu eenmaal tot de ontwikkeling, de evolutie. En zoals je geleerd hebt: om een lente te krijgen, heb je eerst een herfst en een winter nodig. In een herfst vallen alle bladeren en in de winter, als het ware, krijg je de verrotting, de omzetting. Maar juist dat vormt de basis voor het nieuwe zodat in de lente alle het nieuwe leven zich kan vormen en verder kan ontwikkelen. En zo moet je ook een beetje de huidige situatie bekijken. Een situatie waar u eigenlijk best zo weinig mogelijk rekening mee houdt. Laat degenen die willen strijden maar strijden.
Distantieer er u van. Ga uw eigen weg. En wanneer iemand u wenst te overtuigen van iets, geef hem de mogelijkheid zijn woord te doen maar denk er het uwe van en ga uw eigen weg. Ga niet in discussie. Ga niet in strijd. Dat is een zeer belangrijk gegeven in deze tijd. Hoe minder strijd, hoe verder u kunt geraken. Want het is de strijd die de opruiming is van het oude. Dus heb er geen deel aan. Wees deel van het nieuwe.
Het nieuwe is het openbloeien van de nieuwe gedachten, de nieuwe mogelijkheden die vooral inhouden dat u als mens het recht hebt om te leven volgens hetgeen u aanvoelt dat juist is, dat goed is. En ja, ik weet het, lieve vrienden, kosmisch gezien hebt u niet de mogelijkheid om een overzicht te hebben. Maar dit is ook niet nodig. U bent in de stof en wanneer u voldoende in harmonie bent met uw eigen geest, dan is hetgeen wat u kunt ervaren en aanvoelen als zijnde goed, voor u juist. En dit mag een beperking inhouden. Stoffelijk zult u die beperking waarschijnlijk niet waarnemen. Geestelijk maakt het op dat moment weinig uit want het is de leerschool. Maar op het ogenblik dat de essentie voor u is: dit is voor mij de harmonie, dit is voor mij de juiste weg, deze ga ik ondanks alles wat de anderen naar voor brengen, dan zit u op het spoor dat u moet zitten. En dan kunt u van uw leven voor uw eigen geest een zeer waardevol, hoogstaand leven maken.
En wanneer u dan de mogelijkheid krijgt om terug naar onze zijde te komen, ja, dan kunt u zeggen: “dit korte bestaan in de stof is voor mij werkelijk een springplank geweest om geestelijk verder te komen, om hoger te komen qua inzichten in het Licht en in de Harmonie”. Want dat is toch altijd weer de reden waarom uw geest zoekt, waarom uw geest steeds verder wil gaan, waarom wij allen, om het zo te zeggen, verder willen gaan. En is het dan geen mooi resultaat wanneer u dit kan realiseren? Bent u dan niet beter af dan al diegenen die gestreden en gevochten hebben voor het grote gelijk? Bent u dan niet beter af dan al diegenen die enkel geleefd hebben voor hun begeerte en voor hun bezit? Bent u dan niet beter af dan al degenen die vergeten waren waarom zij in dit leven zijn gestapt?
En wanneer u dat gevoel kan volgen in de stof, dan zult u ook één zijn met de veranderingen die in de natuur gebeuren. Dan zult u één zijn met de aanpassingen die uw moeder aarde dringend gaat doorvoeren. Dan zullen alle zaken die wijzigen, u niet storen. Want u zult kunnen zien van op afstand, als het ware, dat zij goed zijn ondanks wat de wereld ervan zegt, welke schreeuw eruit opstijgt, zult u kunnen aanvoelen: dit is juist. Dit is de enige mogelijkheid om te komen tot de nieuwe tijd, tot de vrijheid die ‘Aquarius’ inhoudt, zowel geestelijk maar ook stoffelijk. En dan kan u zich daarin verder ontwikkelen, verder verdiepen en zo uw bestaan een echte meerwaarde geven.
Want zeg nu eerlijk, u bent geboren, de meesten althans onder u, op de overgang tussen twee werelden. Het oude denken, de oude wereld, de gestagneerde wereld van de ‘Vissen’ die overgegaan is, om het simpel te zeggen, in de vrije, flexibele wereld van ‘Aquarius’. Is het niet prachtig dat u in één leven twee grote kosmische tendensen kunt aanvoelen? Maar ook dat u deze voor uzelf kunt doorleven en waarmaken. Dat u dankzij deze omwisseling aan een leven dat anders maar één periode geldt, nu beide zaken, als het ware, in u kan opnemen als een meerwaarde en zo verder gaan in uw bestaan. Een bestaan dat dan ook voor uw medebroeders, als het ware, een lichtende richting is waar velen zich kunnen aan spiegelen om ook zo verder te komen in het Licht.
Ach, ik denk dat al diegenen die nu deze omwentelingen meemaken, als men het op de juiste, op de goede wijze doet, de meest geprivilegieerde geesten zijn van een grote tijd. Dat je als geest werkelijk juist gekozen hebt om in de overgangsperiode er te zijn. Dat je gekozen hebt, niet alleen voor uw eigen ervaring maar ook voor te delen met al diegenen die open staan voor het Licht.
Daarmee wil ik deze avond afsluiten.
Lieve vrienden, het gevoelen dat u kan hebben dat u juist bezig bent omdat het in u leeft, omdat u het aanvoelt, niet omdat ik het zeg, niet omdat een ander het naar voor brengt, maar omdat het deel is van u. Onafscheidelijk deel. Omdat u deel bent, niet alleen van uw stoffelijke wereld maar terzelfder tijd deel bent van de geestelijke wereld. En dat u beide waarden samen laat ontwikkelen tot een enorme meerwaarde zodat u in uw bestaan verder kan. Dat is hetgeen dat ik zo graag aan u vanavond meegeef.
Lieve vrienden, ik ga hier afscheid van jullie nemen. Ach, we zullen elkaar waarschijnlijk nog wel in toekomende bijeenkomsten treffen. Laat ons hopen dat we samen, stof en geest, de ontwikkeling die onontkoombaar is, die kosmisch uitgeschreven is, kunnen doormaken op de meest lichtende wijze. Dat wij samen, bij wijze van spreken, hand in hand, verder kunnen komen en dat het Licht, welke kleur ons ook het meeste aantrekt, onze leidsman mag zijn. Dat de harmonie op alle terreinen ons gevoel mag bepalen zodat we in de ganse evolutie steeds weer opnieuw samen de Kracht en de Harmonie mogen ervaren en samen verder gaan in de ontwikkeling van bewustzijn welke we zo hoog nodig hebben.
Lieve vrienden, ik neem afscheid van u in de gedachte dat ik één ben met jullie. In de gedachte dat de harmonie tussen ons de sterkste kracht is die het Licht ons gegeven heeft.
Lieve vrienden, dat het Licht op uw weg nooit mag gedoofd worden.

image_pdf