Vragenronde 3 – Nieuwe groepsvorming

10 september 2013

Alvorens ik uw vragen begin te beantwoorden wens ik er u op attent te maken dat in het tweede gedeelte er voor u een zeer belangrijke spreker zal doorkomen die u van vele nieuwe zaken op de hoogte zal stellen aangaande het verder gaan van de werkingen in deze streken.
Mag ik dan nu vragen dat ieder met zijn vragen naar voor komt zodat we deze alsnog kunnen beantwoorden. Ik zou zeggen laat ons de gewoonte doen van het rijtje af te gaan zo dat iedereen gemakkelijk aan de beurt komt en dat het geen chaos wordt.

  • Als we die leringen krijgen heb ik alleen één vraag. Hoe kan ik dat in realiteit omzetten bijvoorbeeld op mijn werk? Daar is het een chaotisch geheel. Ik wil begrijpen hoe dat ik daar efficiënt mee zou kunnen omspringen?

Nu als u zegt dat uw werk een chaotisch geheel is, dan past dat wel in deze tijd. Dan is dat nog niet zo erg. Maar kijk, ik denk dat ge hier een zienswijze naar voor brengt die eigenlijk niet zo zeer aan de orde is.
Wanneer wij in de toekomst u zaken gaan aanleren en u gaan vragen van een bepaalde attitude op te bouwen en een bepaalde, laat ons zeggen, ook levensuitstraling. Dan gaat dit ook automatisch zo zijn dat u dit zonder dat u daar verder moet bij stilstaan of aandacht aan geeft, dit ook uitstraalt en naar voor brengt op uw werk. Nu kunt u zeggen mijn werk op het ogenblik is chaos maar het is over gans de wereld chaos. Dus dit is niet zo erg.
Dan gaat u daar zonder dat u daar speciale zaken voor moet doen hoor, een soort, laat ons zeggen, tegenwicht creëren tegen dat chaotische. En dat gaat er toe leiden dat u zult opmerken dat vele problemen waar u nu met kampt, omdat u eigenlijk meegezogen wordt in die situaties, dat u deze gewoon aan u voorbij zult zien gaan. En dat er misschien in het begin, tot uw verbazing, zaken naar voor gaan komen die u dus zullen helpen in uw houding en uw werkwijze. U moet toch rekening houden, en dat geldt voor iedereen, dat we in een zeer snelle veranderende wereld op het ogenblik leven. De chaos is deel van deze verandering. Maar dat wil niet altijd zeggen dat die chaos en alles wat u eigenlijk ervaart als zijnde, ach, dit kan toch niet of dit is toch niet mogelijk en zo verder, dat dit als dusdanig negatief hoeft te zijn. Het kan juist zijn doordat deze zaken zich zo duidelijk naar voor brengen dat het mogelijk is de vernieuwing hierdoor in gang te zetten.
Nu klinkt dit misschien allemaal nog een beetje abstract. Maar u zult wel opmerken dat dit naar de toekomst toe helemaal niet abstract zal zijn. En daarom, de raad die ik u kan geven, en dit geldt voor iedereen die nog werken gaat, dat is: als u op een werk bent stoor u niet aan wat er rondom u gebeurt. Maar zie wat u als dusdanig kunt doen en kunt betekenen zonder dat u, en dat is belangrijk, in gevecht moet gaan of in verweer moet gaan. Als u aanvoelt dat iets u zou tot verweer drijven of tot een gevecht drijven, al is het maar met woorden of papieren, dan trekt u zich daarin gewoon terug. U stelt zich neutraal op. En dan gaat u opmerken dat de zaken totaal anders verlopen dan dat men verwacht. Want het laatste wat men in een moderne maatschappij verwacht, is dat iemand zich niet stoort aan hetgeen wat gebeurt en gewoon zijn of haar eigen weg verder gaat.
Ik hoop dat ik u daarmee een beetje geholpen heb. Maar heus, u moet er nog niet van wakker liggen. U zult opmerken dat u aardig wat aan alaam toegedeeld krijgt eens dat we met de cursus bezig zijn.

  • Omdat we een keuze moesten maken ben ik mij heel bewust geworden van het conflict dat kan heersen tussen gevoel en denken. De afgelopen weken heb ik mij erop toegelegd mijn denken trachten te beheersen en in het positieve te richten. Kan ik door mijn denken meer onder controle te houden ook beter in de toekomst mijn gevoel laten functioneren?

Wanneer u met uw denken gaat strijden dan zou ik durven zeggen dat dit al op voorhand een verloren zaak is. Want het denken van de hersenen is een soort vastgelegde programmatie. Enerzijds zitten daar heel veel erfelijke zaken in dat denken. En anderzijds is uw denken gekoppeld aan zeer veel denkbeelden die rondom u in de kosmos aanwezig zijn.
Op het ogenblik dat u gaat voor hetgeen wat u aanvoelt, dus uw voelen gaat volgen, dan komt u in een andere situatie. Dan gaat u de mogelijkheid eerst creëren dat via deze weg uw eigen geest u kan helpen, kan sturen. Maar ook, en dat is niet onbelangrijk, dat u vanuit de sferen rondom u, door uw ingesteldheid de juiste invloeden, de juiste gevoelens als het ware, kunt krijgen, opwekken en zo verder. Er zal geen strijd als dusdanig tussen het hersendenken ontstaan wanneer u gewoon uw leven richt aan de hand van wat uw gevoel, het aanvoelen, u mededeelt om het zo te zeggen. En hoe sterker u zich op al deze zaken instelt, want een gevoel is veel complexer dan alleen maar de gedachte van, ik voel dit, er zitten zeer vele factoren aan vast. En deze gaan maken dat door uw gevoel te volgen u, in uw rationeel denken moet vaststellen dat het denken eigenlijk dikwijls toch niet klopt zoals het steeds pretendeert dat rationeel denken zou kloppen.
Het gevolg is dat door zo een instelling op te bouwen u langzaam maar zeker steeds meer zal opmerken dat u juistere beslissing kan nemen, dat u juistere handelingen kunt uitvoeren. En zo zal na verloop van tijd uw rationeel denken nog wel aanwezig blijven maar veel minder zich op de voorgrond gaan dringen omdat u de instelling hebt opgebouwd dat het zuivere als het ware voorgaat op het rationele. En dan zit u op een heel goed spoor.

  • Mijn dankbaarheid omwille van het diepgaand belevingsmoment dat ik ervaren heb en waarbij er een periode van onzekerheid voorbij is, het was precies of de aarde werd van onder mijn voeten geschoven,  deze fase is overgegaan in een dieper vertrouwen in mezelf. Ik ervaar als problematisch, dat ik heel vaak handel, laat mij zeggen, vanuit een situatie van automatische piloot.

Dat is iets wat bij heel veel mensen zo is en wat eigenlijk aansluit aan hetgeen wat ik zo juist heb uitgelegd. Dat automatische piloot handelen is gewoon vast gelegd in de mens zelf. En, nu moeten we een kat een kat noemen, voor sommige handelingen die het dagdagelijkse leven met zich meebrengt, kan dit heus geen kwaad. Het wordt alleen maar lastig wanneer dat automatisch handelen volgens een bepaalde ratio uw eigen leven gaat drijven en er voor gaat zorgen dat vele invloeden die voor uw geestelijke ontwikkelingen nuttig kunnen zijn hierdoor afgeremd of zelfs geblokkeerd worden.
En daarom is het goed u bewust te zijn dat u soms op automatische piloot gaat en deze met een regelmaat als het ware uit te schakelen zodat u zelf via hetgeen wat er in u aanwezig is kan handelen. En ook hier geldt het weer dat dit oefening vraagt en zeker hoe ouder een mens is, hoe meer dat hij vaste patronen heeft.
Maar ook dit is niet zo erg, zo lang er maar de wil aanwezig is om steeds verder te komen. Zo lang de wil aanwezig is om de reden, waarom je hier op aarde zijt geïncarneerd, te laten primeren boven de rationele menselijke, stoffelijke denkpatronen. En och ja, dit kan soms even moeilijk zijn. Maar wanneer je steeds opnieuw je richt naar je innerlijk dan zul je wel opmerken dat dit wel degelijk, na verloop van tijd, gemakkelijker gaat en dat je wel degelijk zelf de hand in hebt hoe je met uw leven verder omgaat.

  • De opmerking van vorige keer om mij te zuiveren vóór te mediteren, heb ik enkele keren geëxperimenteerd met water, met stromend water en ook met een veer, om alle negativiteit en de strijd weg te hebben. Ik krijg de indruk dat er een heel mooie harmonie ontstaat tussen het menselijke en de geestelijke bevoertuiging. De strijd is weg. De dualiteit is weg, het menselijke primeert of het geestelijke primeert. Ben ik daar juist mee of valt daar nog iets op aan te merken?

Het is een redelijk goed aanvoelen. En sta mij toe te zeggen dat de werkwijze voor u wel zijn vruchten draagt. Het is iets wat, na verloop van tijd, bijna voor ieder mens, om het zo uit te drukken, zou moeten mogelijk zijn. Maar dan moet je wel degelijk durven gaan voor hetgeen wat geestelijk in u leeft. En dat is op het ogenblik voor velen nog een grote barrière. U bent eenmaal geïncarneerd in een stoffelijke wereld, in een stoffelijk voertuig, met zijn eisen als het ware. En het is juist hier dat de leerschool zit om daar een evenwicht te kunnen vinden. En hiermee wil ik hoegenaamd niet zeggen dat je alles, wat de stofmens aangaat, zou moeten verwerpen. Integendeel. Daar gaat het niet om.
Maar het gaat er hem om dat je dat stoffelijke in zulke mate hanteert en gebruikt dat het voor uw eigen geest een meerwaarde kan zijn. Want uw geest heeft wel degelijk de stof gezocht om zijn ervaringswerelden uit te breiden.
Wanneer u nu via een weg van zuivering, en dat is een heel goede weg, kunt komen tot een harmonisch gegeven tussen uw stoffelijk zijn en uw geestelijk zijn, dan zit u op een goed spoor en dan zult u na verloop van tijd nog geconfronteerd worden met spanningen en met reacties van de stof die niet altijd mee zal willen. Maar hoe verder u gaat hoe groter de kans is dat de geest meer helpend en ondersteunend voor u kan optreden. Waardoor er, en dit geldt voor ieder mens die op deze wijze werkt, weer nieuwe mogelijkheden, en in de meeste gevallen zullen dit gevoeligheden zijn, kunnen ontwikkelen.
We mogen niet vergeten dat een groot deel van onze hersenen in ongebruik is. En dat in die ongebruikte materie aardig wat oude, vroegere, gevoeligheden opgeslagen liggen. En dit kunnen zaken zijn die zeer vele eeuwen terug gaan. Door nu, langzaam maar zeker, een grotere harmonie op te bouwen, ontstaat er de mogelijkheid dat bepaalde sluimerende hersengedeelten hierdoor geprikkeld worden en u de mogelijkheid geven van nieuwe zaken te ontdekken.
In de eerste instantie, en dit geldt voor iedereen, zal dit soms schrikachtig zijn. Omdat u geconfronteerd wordt met bepaalde gevoelens en bepaalde kundigheden die u in de eerste momenten niet juist kan plaatsen noch definiëren. Maar doordat zich dat heel rustig verder kan openbaren, gaat u dadelijk daarin de resultaten kunnen herkennen van deze nieuwe, ik zou bijna zeggen, werkingen die voor u geopend zijn. En dan is het de kwestie weer van in harmonie er mee te leren omgaan. Want dit mag niet leiden tot een onbeheerstheid.
Stel u voor dat u door uw harmonie een gevoeligheid ontwikkelt van, laat ons zeggen, aanvoelen dat er iets fout kan gaan met degene waarmee u aan het praten bent. Dat is misschien een heel goed gevoel en een heel handige zaak voor u. Maar u moet wel opletten dat u dit niet gaat beheersen want dan wordt het voor u, in de stof, onleefbaar. Ik breng dit als extreem voorbeeld naar voor en ik heb niet de indruk dat iemand van de aanwezigen hiermee zal geconfronteerd worden. Daarom geef ik het als voorbeeld. Want wanneer u bij ieder contact met de medemens direct waarneemt welk gevaar hij loopt, om het zo te zeggen, ja, dan kunt u wel inschatten dat het voor u stoffelijk moeilijk houdbaar is. Want u kunt niet telkenmale, als u iemand tegenkomt, direct gaan waarschuwen van: doe dit of doe dat. Ik pak nu dit extreme omdat u zou inzien dat deze zaken die zich langzaam zullen ontwikkelen, in vele gevallen zal het op andere terreinen zijn, dat deze niet dominant mogen worden maar wel in het gehele, harmonische, moeten ingepast worden, zodat ze bruikbaar zijn op het ogenblik dat het nuttig is. En zo kunt u door deze ontwikkeling het evenwicht behouden tussen uw geestelijke ontwikkeling en uw stoffelijke ontwikkeling.
En dat is eigenlijk het belangrijkste als je als geest geïncarneerd zijt in de stof. Dat daar een mooie samenloop is. En niet zoals het bij een groot aantal van de huidige mensheid is, dat de stof alles in de hand heeft en dat de geest gewoon op de achtergrond het maar bekijkt zonder nog te kunnen tussen komen.

  • Broeder ik heb geen heel specifieke vraag over de nieuwe op te zetten kring. Maar ik zou graag willen weten of ik goed bezig ben? Zou u daar een antwoord op kunnen geven.

Ach ja, daar kunnen we zeker een antwoord op geven. Wanneer is een mens goed bezig? Niet wanneer hij, en ik blijf in de context van wat hier deze avond aan de orde is, denkt in stoffelijke termen. Of beter gezegd wanneer hij enkel denkt in stoffelijke termen. Dan gaat het zeker in deze chaotische periode serieus mee fout lopen. Wanneer ben je goed bezig? Op het ogenblik dat je aandurft van hetgeen dat in je leeft, aan gevoel, naar voor te laten komen. Er mee om te gaan. En dan denk ik dat er bij u een heel klein addertje onder het gras zit. En dat addertje is dat u dit allemaal wel graag doet maar u bent, ik zou zeggen, onzeker van uzelf. Een onzekerheid die eigenlijk ontstaat vanuit uw rationaliteit. En dit klinkt misschien gek maar toch is het zo.
U zit met het probleem dat u een soort perfectie nastreeft zonder dat u er eigenlijk besef van hebt. Klinkt misschien moeilijk maar als u er over gaat nadenken zult u mij waarschijnlijk wel kunnen volgen en er met instemmen. Daardoor ontstaat er, laat ons zeggen, een spanningsveld. Vanuit dat stoffelijke ten opzichte van hetgeen wat je, zeker met uw vrouwelijke gevoeligheid, wilt realiseren. Wilt mee omgaan. Wilt als het ware in uw leven als belangrijk zien.
Wanneer u nu de uitleg die hier al aan de anderen gegeven is, ook naar uzelf een beetje gaat toepassen en u niet meer stoort aan uw oude gewoontes en voor uzelf er durft voor te gaan, wat geestelijk u als het ware aangeboden wordt, dan zult u opmerken dat u in uw handelingen veel zekerder wordt en dat vele zaken zich hierdoor ook veel soepeler gaan laten voltrekken.
En tenslotte zou ik zeggen, van zeer groot belang, en dat is niet enkel voor u maar dit geldt voor iedereen, is laat u niet te veel beïnvloeden door wat anderen van u zeggen of vinden dat u zou moeten zijn. Wees in de eerste plaats uzelf. Ga in de eerste plaats voor wat er in u leeft. Anderen, hoe goed bedoelt ook, kunnen dit voor u niet vastleggen. Kunnen dit voor u niet, als het ware zeggen, dit is goed of dit is niet goed. Want de mens zelf kan dit enkel voor zichzelf. En als jij daarmee rekening houdt dan zult je ook opmerken dat vele onzekerheden gewoonweg achterwege blijven. En dat u vanuit uw kunde en uw gevoeligheid uw geestelijke ontwikkeling op een zeer evenwichtige, stoffelijke wijze verder kunt laten verlopen. Zodat uw geest met uw stoffelijk lichaam een aardig resultaat kan behalen.
Denk er rustig over na en vermijd vooral de gouden raden die iedereen u wilt geven. Dan wordt u het snelst rijk. Want degene die alle gouden raad van een ander opvolgt zit zeer snel in de armoede. Klinkt misschien contradictorisch maar het is zo. Toch zeker in deze stoffelijke wereld.

  • Ik heb net een wandeling ondernomen en daar bepaalde gevoeligheden in de natuur ontdekt. Denk ik. Maar ik ben er niet zeker van dat ik een groepsgeest heb gezien. Bestaat er een groepsgeest van alleen eikenbomen?

Dus als je nu zegt: ik ben gaan wandelen in de natuur en ik heb de groepsgeest van de eiken gezien, dan zeg ik tegen u, ja, kijk, u kunt een visualisatie van een bepaald atmosferisch geheel gezien hebben. Maar dit is zeker geen groepsgeest. Maar wanneer u tegen mij zegt ik wandelde in de natuur en daar stonden eiken in mijn geburen en ik ervoer daar, als het ware, of er was een andere werkelijkheid, er was een kracht, en zo verder, dan kan het best zijn dat u een wisselwerking hebt gehad met de groepsgeesten van de eiken.
Kijk, u zult in de komende maanden aardig wat van die zaken aanleren. En wat eiken aangaat, daar moet u toch rekening mee houden, gezien de geschiedenis die deze bomen door de eeuwen heen hebben meegemaakt, dat daar niet alleen – en dat is misschien iets om over na te denken door u – niet alleen de uitstraling van de groepsgeest aanwezig is. Maar wanneer je bomen hebt die toch over de 100 of 150 jaar oud zijn, dan krijg je heel gemakkelijk dat je de uitstraling krijgt van vele zaken die in de nabijheid van deze eiken hebben plaatst gevonden.
Stel, dat u ergens gewandeld hebt waar iemand in de loop van het leven van die eik, gedurende jaren daar, laat ons zeggen, simpele magische zaken heeft voltrokken. Dan is die sfeer daar. Die eik houdt die sfeer vast. En wanneer u wat gevoelig bent gaat u dat aanvoelen. En wanneer deze zaken dan met Licht te maken hebben dan zult u zich daar zeer goed voelen. Want dan gaat u niet alleen de invloed hebben van de groepsgeest, die uiteraard bij de eiken aanwezig is, want hij is er deel van, maar gaat u ook de krachten die opgeladen zijn in de structuur van de bomen of de boom, ervaren.
Het is bijvoorbeeld gekend dat in de oudheid er nogal eens gezondheid slapen werden gedaan tegen de stam van de eik. Er is ook een periode geweest dat men dat gebruikte om diagnoses te stellen. Dus u verstaat, de geschiedenis van de eik zelf kent vele vormen. En het is niet noodzakelijk omdat de eikenboom waar u geweest zijt dit niet direct heeft mede gemaakt, dat dit niet aanwezig is in de kern van die boom. Ook hij heeft een overdracht. Zoals u overdrachten hebt gekregen van uw ouders, voorouders, en zo verder, geldt dit ook voor de bomen.
Dus als ik hier mag afronden. U kan dus verschillende zaken aangevoeld hebben. En wanneer deze voor u aangenaam waren dan kunnen we stellen dat dit een positieve ervaring is. Zo simpel is het.

  • Als het mag, zou ik graag een curiosum vraag stellen. Een curiosum vraag over jullie zelf. Ik ben al een tijdje op zoek naar teksten of zeer onderbouwde gegevens van de druïden. Ik heb één tekst gevonden bij Orde der Verdraagzamen.

Die gaat u nergens vinden.
Kijk. Ik ga het volgende zeggen. Wat de druïden aangaat die duizenden jaren terug de aarde bevolkten, tot ongeveer een kleine 1200 jaar terug, daar ging alles via overlevering. Het was een gesloten geheel. Er zijn bijna geen, sta mij toe te zeggen, zaken buiten dat geheel vastgelegd. De druïden waren niet een groep zoals achteraf in religies ontstond die alles vastlegden en gaan stellen van: zo is het, dit zijn dogma’s, dit zijn axioma’s, en zo verder. Dit hebben wij nooit gekend.
En hetgeen wat u nu van de druïden kunt vinden is meestal gebaseerd op fantasie van hedendaagse onderzoekers. Omdat zij niets vinden over ons, wat zij raar vinden, om het zo uit te drukken, hebben zij natuurlijk hun eigen fantasie in vrije loop kunnen laten. Daarbij heb je dat niet alleen onderzoekers maar ook anderen die, laat ons zeggen, hun eigen religie willen maken zich nogal eens dikwijls uitgeven voor hedendaagse druïden. Ach, van ons mogen ze dat hoor. Maar als we dan zien welke rituelen zij aanhangen. Ja, dan moeten wij aan onze zijde toch even glimlachen.
Wanneer u zegt dat u bij de ODV (Orde der Verdraagzamen) een tekst gevonden hebt over druïden, dat kan, omdat er ook maar in heel weinige mate over is gesproken geworden. Wij weten, er is eens een bijeenkomst aan gewijd. Daar bestaat effectief een brochure over. En voor de rest zult u wanneer u heel goed zoekt enkel vage beantwoording over de druïden vinden.
Maar kijk . Dit is van weinig of geen belang. Wanneer u met iemand in zee wil gaan dan is het van belang dat u aanvoelt en dat u voor uzelf kunt vaststellen: dat dit een weg is, een pad is, dat u aanspreekt. En voor deze groepen is het vooral dat het de lichtende weg is. De weg van harmonie. En alles wat dat daar in kadert.
En dan kom je effectief bij ons, omdat wij in tegenstelling tot wat velen denken en gefantaseerd hebben, wij geen zwart magiërs zijn. Dat onze voorgangers eeuwen terug met veel magie hebben gewerkt. Dat klopt. En dat er in uw ogen waarschijnlijk magie is dat u in deze tijd niet kan aanvaarden, ik zeg in deze tijd, zal ook zeker kloppen. Maar dit wilt niet zeggen dat hetgeen wat toen gebracht en gedaan is, zwart was. Of negatief was. Integendeel. De Orde der Druïden is ontstaan om in harmonie met de aarde, in harmonie eigenlijk met het incarnatieveld voor de geest hier op aarde te werken en te zorgen dat dit zo goed mogelijk kon blijven evolueren en functioneren. En het is niet omdat de druïden in de stof, zich achter de schermen hebben terug getrokken, dat dit volledig verdwenen is. Integendeel. Maar de echte druïden, die ook de laatste 1200 jaar steeds aanwezig zijn geweest, hebben altijd op de achtergrond gewerkt. Hebben steeds onder een dekmantel hun taken volbracht. En er zijn er bij die uzelf kent, maar waarvan u nooit zult vermoeden dat zij druïden waren, of handelingen uitvoerden die tot ons domein behoren.
Maar nu op dit ogenblik, gaan we, gezien de noodzaak en de ontzettend snelle veranderingen die gaan plaats grijpen, meer naar de mens toe terug optreden. En zoals we hier doen, trachten de mens tot bepaalde inzichten te brengen, te laten begrijpen hoe werkelijk het leven, de natuur, de mens en alles in elkaar zit, functioneert. En gezien de snelheid waarmee alles gaat, hebben wij in samenspraak met vele andere groepen in de geest, de idee ook gehad van, waar we mensen samen kunnen brengen in groep, hoe klein ook, wij een kracht hebben waardoor we veranderingen die zeer ingrijpend gaan zijn voor de mensheid, toch als het ware, een beetje kunnen sturen, zodat het nog op velerlei terreinen aanvaardbaar blijft.
En dan zou je kunnen denken. Ja maar ach, wat kunnen een tiental mensen samen doen wanneer er grote energieën zich manifesteren? En sta me toe dat ik je een klein voorbeeld geef en dan zult u begrijpen hoe belangrijk een groep kan zijn. Stel. Het is een voorbeeld. Er is een enorme natuurkracht die water voortstuwt. En die stuwt het water voort naar een plaats waar algemene vernieling zou plaats vinden. Stel u voor, u zit hier in de geburen met aardig wat petrochemie. U ziet hier met kerncentrales, u zit hier met een cocktail, als het verkeerd loopt, die het grootste deel van Europa naar onze zijde kan brengen. U zit hier op meer dan een atoombom om het zo te zeggen. Veel erger wanneer alle krachten samen zouden werken.
Nu kunt u zeggen wat kunnen 10 mensen of 20 mensen of 30 mensen daar tegen doen wanneer de natuur in volle kracht daarover raast? Wel, wanneer je dan een groep hebt van enkele mensen die in alle rust samen zijn, en een harmonie opwekken, een kracht opwekken, dan is dat voordat – ik hou het voorbeeld van water – het in volle kracht aankomt, maar, dat er toevallig een stukje steen, een rotsje ligt. En wat doet dat water? Dat botst daartegen en dat wijkt een klein beetje af. Maar dat klein beetje afwijking is voldoende om een wereldcatastrofe te voorkomen. Och, het zal wel een catastrofe zijn. Maar het zal niet die wereldcatastrofe zijn. Juist door dat ene steentje, of dat ene rotsje of wat je ook wilt.
Begrijp je waar het om gaat? Dat is eigenlijk hetgeen waar in de toekomst noodzaak aan is. Mensen, en mensen die samen kracht kunnen sturen en daardoor de veranderingen en de ontwikkelingen in de meest harmonische, meest juiste wijze laten gebeuren.
Ik hoop dat dit duidelijk is en dat iedereen daarmee weg kan als het ware. Heus het gaat er hem niet over hocus pocus. Het gaat hem om, voor ieder van u, een zo waardevol mogelijk leven te bezorgen waar geestelijk de ontwikkeling zo hoog mogelijk is in het totaal van de vernieuwingen. En wanneer dat u dan aan onze zijde terug bent , ja dan is het aan u om te beslissen wat u daar verder mee doet. Maar dan hebt u toch, laat ons zeggen, zoals u dat in de stof steeds zegt, uw steentje bijgedragen aan de positieve evolutie van de aarde.

Meditatie : de zoekende mens

Het was aan mij de taak om deze avond te besluiten met een meditatie die voor ieder van u een meerwaarde heeft.
U staat allen voor een moeilijke keuze. Een keuze die, wanneer u in deze geestelijke evolutie wilt meegaan, ingrijpend zal zijn voor uw toekomst. Ingrijpend zal zijn voor wie u zelf bent. Maar wanneer ik het zo vanuit mijn zijde beschouw, dan zeg ik van ja, u hebt allemaal al een lange weg van geestelijk zoeken afgelegd. Het is een weg die je op velerlei wijzen verder kan gaan. Want een geestelijke zoektocht is niet gelimiteerd tot één kleine weg. Een geestelijke zoektocht is als het ware zoals de levensboom. Hij heeft vele armen en elke arm heeft nog vele zijarmen en zo verder. En ook voor u is dit zo. U bent de zoekende mens. De zoekende mens die al, ach, zeer veel heeft geleerd, zeer veel heeft bijgeschoold als het ware, geestelijk toch al een mooi inzicht heeft hoe alles mooi in elkaar past. En ik zou zeggen, ieder van u heeft al aardig wat takken of wegen van de levensboom betreden. En heeft aardig al wat ervaringen, niet alleen in dit leven, maar ook in vorige levens, opgedaan. En dan ja, biedt zich op een bepaald ogenblik een mogelijkheid aan om via een hoofdweg, om het zo te zeggen, langzaam maar zeker, naar de top van de levensboom te gaan. De top die eigenlijk een versmelting inhoudt van alle geestelijke en stoffelijke krachten. En ja, dit is aantrekkelijk. Wanneer je alle andere wegen die je al bewandeld hebt bekijkt, dan heb je telkens kunnen opmerken dat je tot op een bepaald punt gaat, maar dan ja, dan stopt die tak als het ware en dan moet je weer overgaan naar een andere tak. En nu heb je een beetje een, ik zou zeggen, mooi vooruitzicht om hoger te komen dan dat je in al de tijd die je reeds met dit geestelijke bezig bent, te realiseren.
Maar zelfs in de levensboom zouden we kunnen zeggen dat hoe hoger je daarin komt, hoe meer wind je vangt. En dit is logisch. Want het is via al zijn takken dat het geheel is opgebouwd. En daarom is het voor sommigen soms interessanter even langs de zijwegen te gaan dan langs de hoofdweg. Voor anderen is de hoofdweg waarschijnlijk meer acceptabel. Maar uiteindelijk wanneer we het overschouwen, ach, dan is het geheel van de levensboom die de inhoud is van onze evolutie die we uiteindelijk allen gaan. En we hoeven ons heus niet te haasten. We hebben in de eeuwigheid en in de kosmos de oneindigheid aan onze zijde. We hebben mogelijkheden te over om allerlei zijwegen en mogelijkheden te exploreren. Om uiteindelijk toch tot de ware top te komen.
De top die we kunnen beschouwen als zijnde de Bron. De éénheid tussen wat je zou kunnen zeggen de wortels en de kruin. De harmonie tussen het al bestaande. En dat, dat bereiken, is voor ons een taak van meerdere levens, meerdere zoektochten. Velen onder ons hebben al vele zoektochten gemaakt en kunnen misschien nu een afronding creëren. Voor anderen is het misschien mooier om nog vele ervaringen van de zijwegen op te doen. Ach, een mensenleven is zo kort. En de mogelijkheid om steeds opnieuw een zoektocht aan te vangen blijft steeds aanwezig.
Dus, voel u nergens verplicht. U bent vrije mensen met vrije geesten die vrije beslissingen kunnen nemen. U hebt het grote voordeel, wanneer u in de boom des levens uw evolutie doorloopt, dat u steeds weer het Licht aan uw zijde hebt. Dat u steeds in de kracht en de harmonie van de boom uw evolutie laat verder gaan. Tot het ogenblik dat u het gehele plaatje vanuit de kleinste wortel tot het kleinste takje van de kruin hebt doorgrond.
En dan zou je kunnen zeggen is de taak in de stof en de geest tot een eenheid gekomen. Dan zijt je terug één geworden voor wat dit stoffelijke aardse aangaat met de Bron of het Vertrekpunt van wat hier in de stof voor u van belang was. Maar vraag mij niet of dit het eindpunt van de zoektocht is. Want volgens mij gaat deze zoektocht steeds verder. Misschien kan je dan de aarde achter jou laten en ga je verder in de kosmos. Verder op zoek naar die harmonie, naar die eenheid, in dat Licht dat duidelijk maakt wat uw wezen werkelijk is.
Want ondanks vele zoektochten is het toch niet zo evident om voor uzelf, als geest, uw juist te plaatsen in dat kosmische geheel. Als geest voel je je steeds maar een klein partikeltje van de oneindigheid die onbeschrijflijk is. De stof geeft u een afleiding, geeft u een materieel beeld maar waar je geestelijk dan ook weer niet meer verder kan. Want de stof is te vergankelijk en te kort. En daarom, is het soms zeer aangenaam om in een leven verder te kunnen gaan dan dat je had voorzien. Om in een leven de mogelijkheid te krijgen zaken aan te leren, krachten te ervaren, harmonieën te doorleven die u als geest als het ware, verheffen in een nieuwer denken, in een bewuster realiseren van het bestaan.
Ach. Ik heb nu vanavond voor u de levensboom als voorbeeld gepakt. Ik had ook iets anders kunnen nemen. Ik had de Steen der Wijzen kunnen nemen. Of ik had de Bron van het eeuwig leven kunnen aanschouwen. Maar al deze zaken, vrienden, al deze zaken behoren tot de zoektocht die mens en geest door de oneindigheid heen steeds heeft gemaakt. En waarschijnlijk, volgens mijn bescheiden aanvoelen, nog heel lang zal maken.
We kunnen er van op aan dat uw stoffelijke aarde op korte tijd, een paar duizend jaar voor de aarde misschien, totaal maar totaal zal veranderen. We kunnen er op aan dat op korte tijd uw ganse planetenstelsel zich anders zal formeren. Maar maakt dit voor ons iets werkelijk uit? Ik denk het niet. De geest is steeds op zoek naar bewustwording. Is steeds op zoek naar de meerwaarde. En of de aarde nu is zoals ze nu is, of ze is totaal anders, voor de geest zal er wel steeds iets zijn dat hij daaruit kan leren. Zal er steeds wel iets zijn waardoor hij zijn eigen bewustzijn kan optrekken.
Misschien verdwijnt het menselijke ras en ontstaat er iets nieuw in de stof. Dat men dan geen mens meer noemt maar iets anders. Maakt niet uit. Zolang je maar als geest, wanneer het nodig blijkt, er mee kan werken. Wanneer je er mee kan leren. Wanneer je er, om het zo mooi uit te drukken, een meerwaarde voor uw eigen bewustzijn, kan uit puren. Wanneer je dat kan, ach, dan kom je steeds een stapje verder. En misschien staan jullie aan de vooravond van een grote stap voorwaarts. Ik hoop het voor ieder van u. Zodat uw stoffelijk bestaan dat u nu leidt, een meerwaarde heeft die je misschien anders nooit had gevonden. Ach, wat ook de keuze is, laat ons samen één voelen met de Bron. Laat ons samen één zijn met het Licht. Met de Kracht van de kosmos. Met de Vader. Of welke omschrijving u er ook wilt aan geven. Deze Kracht, deze eenheid, dat is voor ons de meerwaarde.
Lieve vrienden, het is voor mij tijd om u rustig te laten nadenken. Het is tijd om afscheid te nemen. Afscheid hier in de stof maar geen afscheid in de geest. Want waar de stof zijn beperkingen heeft die heeft de geest als het ware niet. En heeft de geest de vrijheid van de sferen, om het zo te zeggen, heeft de vrijheid van de gedachten.
Ik wens jullie veel succes in de stof. En naar de toekomst toe, zou ik zeggen, wens ik jullie de volledige vrijheid van de geest. Zodat we samen in harmonie misschien verder door de kosmos onze weg kunnen gaan.
Lieve vrienden, dat het Licht met u mag zijn. Dat u één mag zijn met de Kracht van de Vader, maar vooral dat u ook als mens in harmonie en in eenheid kan samen zijn. Dat wens ik jullie.