Waar de rode leeuw en de witte leeuw samenvloeien

image_pdf

08 november 2011

Vanavond zou ik graag met jullie een stapje verder gaan in de kennis van de magie. U heeft vorige maal van ons opdracht gekregen bepaalde oefeningen te experimenteren. Vandaag willen we daar een heel bijzondere toevoeging bij brengen. Ik ga u namelijk vanavond onderhouden over hetgeen wat voor de magiër de essentie is. Hetgeen wat door Paracelsus werd gezegd: ‘waar de Rode Leeuw en de Witte Leeuw samenkomen, is er een eenheid van element’, en dit klinkt misschien voor jullie onbegrijpelijk, of misschien raar. Maar toch is deze uitspraak een kern, een basis die eigenlijk voor ieder die met magie, met alchemie, zelfs met mystiek wilt omgaan, zou van op de hoogte moeten zijn. Ik begrijp natuurlijk dat het voor ieder mens niet zo evident is dit te begrijpen, en er mee om te gaan. En dat, voordat je dit begrip echt tot het jouwe kunt rekenen en ‘er in kunt stappen’, als het ware, je aardig wat ervaring in deze materie moet opdoen.

Waar gaat het hier echter over? Het gaat erover dat in de Kosmos, en ik zeg speciaal ‘in de Kosmos’, en niet op de wereld, of op de aarde, alles in één PUNT aanwezig is. Oh, u hebt daar al van gehoord, u kent dat allemaal wel, maar u kunt het zich als stofmens heel moeilijk voorstellen. Nochtans, nochtans is het de basis van het gehele Bestaan. En daarom is in de westerse wereld de uitdrukking: ‘waar de Rode Leeuw en de Witte Leeuw samenvloeien’, niet zo maar uit de mouw geschud. Men heeft speciaal voor deze uitdrukking gekozen omdat men wou voorkomen dat men bij de adepten het idee zou gecreëerd hebben dat men sprak over Licht en Duister. En u mag mij niet kwalijk nemen als ik zeg dat er verschillenden onder u die zelfde gedachten reeds in hun hoofd hadden. Maar dit is het niet. Wanneer we hierover spreken, dan spreken we over het samenvloeien van alles wat in de Kosmos aanwezig is. Dit wil zeggen: alle krachten, ook de krachten die u niet kunt ervaren als zijnde voor u positief of lichtend. U moet goed beseffen dat u als stofmens een grote beperking hebt door uw voorstelling van Licht en Duister. Want wat voor u Duister is, kan heel gemakkelijk voor de andere Licht betekenen, en omgekeerd. Dus een kundig magiër, een kundig alchemist, een doorleefd mysticus, zal zich niet laten vangen in dit stoffelijke web dat eigenlijk is opgebouwd uit stoffelijke beelden die weinig met de totale kosmische inhoud te maken hebben. Daarom, en dit is niet alleen in het Westen dat men in deze kringen gekozen heeft voor de uitdrukking ‘rood’ en ‘wit’; wanneer u even kijkt naar het Oosten, dan vindt u daar reeds, ver voor uw jaartelling, legenden terug van de strijd tussen de Rode Draak en de Witte Draak. Nooit ‘zwarte draak’. En wanneer je dit goed nagaat, zul je opmerken dat de Rode Draak staat voor het Leven, in deze legenden, en dat de Witte Draak staat voor het geestelijke, het niet-stoffelijke.

Wanneer we dit nu overbrengen naar ons westers gedachtegoed, dan kunnen we dit ongeveer op dezelfde lijn brengen. De eerste uitspraken over het samengaan van de Rode Leeuw en de Witte Leeuw hebben we te danken aan de eerste alchemisten. Niet de eerste magiërs, de eerste alchemisten. En daar kon je eventueel stellen dat men de Rode Leeuw aanzag als zijnde de kracht, de spanning, de omzetting, die uiteindelijk het ‘goud’ of het beoogde metaal teweeg bracht. De Witte Leeuw, die daarmee in evenwicht was, was de kracht van het gevoel, van de emotie, van het idee van de geestelijke wereld om dit om te zetten. Dit heeft zijn weg gekend en in magie kunnen we nu spreken dat de Rode Leeuw samenvloeit met de Witte Leeuw wanneer de magiër tot het gevoel is gekomen dat hij zich vrij kan maken van alle mogelijke bindingen en zich als dusdanig, zonder enige beperking, door de Kosmos kan verplaatsen. Dit wil zeggen dat je een beeld krijgt van wat is geweest, van wat is, en wat zal zijn. Allemaal in de samenvloeiing, in de Eenheid.

En daar wil ik nu vanavond jullie naartoe brengen. Wij, vanuit onze zijde, verwachten niet dat ieder van jullie er in zal slagen hier een 100 % resultaat in te boeken. Dit is ook niet onze bedoeling om ieder daarin te forceren. Het is wel onze bedoeling u vooral de mogelijkheid te bieden tenminste te leren aanvoelen wat deze samenbrengen betekent voor uw totale wezen. Dit gaat verder dan alleen uw stoffelijke voertuig. Wanneer u dit tracht te bereiken, dan werkt u met de kernwaarden van uw wezen. Sommigen onder u zullen dit vertalen als zijnde de ziel, anderen onder u zullen misschien liever zeggen: ‘het is de Goddelijke Vonk’, weer anderen zullen misschien naar voren brengen: ‘ik ben in verbinding met de Bron’. Een naam is een naam, en dit maakt niet uit welke naam u daaraan geeft. Wat echter de kern is, is het gevoel, de waarneming, die u door hier u op te concentreren, kunt realiseren. U allen hebt al heel veel oefeningen gedaan die op het terrein liggen van meditatie, contemplatie, sommigen misschien zouden zeggen zelfs: bidden. Dus ieder van u heeft en kent de mogelijkheid om zich in zichzelve terug te trekken en contact te leggen met wat u aanziet als het Hogere.

Nu, wanneer u tot de essentie wilt komen van wat wereldwijd eigenlijk omschreven wordt als de samenvloeiing van alle element, dus het samenkomen van de Witte Leeuw met de Rode Leeuw, dan zou ik jullie de raad geven om u te begeven naar een rustige plek. Een plaats, waar u volledig ongestoord u kunt richten op deze materie. En ik zeg ‘ongestoord’ want dit is noodzakelijk! Op het ogenblik dat uw stoffelijke voertuig door gelijk welk buiten hem gelegen attribuut afgeleid wordt, zul je moeilijk kunnen komen tot het samenvloeien dat noodzakelijk is. Wanneer u zich hebt teruggetrokken op zo’n plek, dan is het voor u belangrijk dat u zich kunt voorstellen u te bevinden in een energieveld.
U hebt al vele malen hier, in meditatie, aangeleerd van met Licht te werken. U hebt aangeleerd hoe u zich in het Licht kan plaatsen. Voor deze oefening is het interessanter dat u zich plaatst, bijvoorbeeld, in een werveling van Licht. Dit is iets wat u tot hier toe nog niet zo dikwijls zult volvoerd hebben. Een werveling van Licht kunt u voorstellen, beginnende aan de stuitchakra, zo opgaande naar uw kruinchakra en terug. Een werveling die op dat moment het gehele voertuig omsluit, in uw voorstelling. Ik zeg: ‘voertuig’. Dit wil zeggen, niet alleen het idee dat de werveling van Licht rond uw stoffelijk lichaam gaat, maar ook volledig uw fijn-stoffelijke en niet-stoffelijke lichamen meeneemt. Dit is nieuw voor jullie.
Daarbij komt dat, en dit is ook voor ieder van u dikwijls verschillend, dat de voorstelling van de Licht-werveling in kleur kan variëren en dit vooral volgens de typologie die je zelf in de Kosmos bent. Oh ja, u zult daar misschien even achter moeten zoeken, maar u gaat zeer snel aanvoelen welke spelingen en wervelingen u het meest aangenaam zijn. U zult opmerken, als u dit heel bewust gaat uitvoeren, dat de werveling eerst heel langzaam om uw voertuig gaat, om tenslotte met een zeer grote bewegingssnelheid rondom u zich te manifesteren. Het is op dat ogenblik dat u de mogelijkheid zult hebben zaken waar te nemen. Het is op dat ogenblik dat u de kans krijgt inzicht te krijgen in uw eigen incarnatie. Inzicht te krijgen in wat er plaatsvindt rondom u; zelfs een beeld van de weg die voor u ligt. U zult in een soort stoffelijk, niet geestelijk, maar stoffelijk in een soort extase komen. Op dat ogenblik kan het stoffelijke voertuig door uw geestelijke bevoertuiging overgenomen worden, en krijgt u een samenvloeien van hetgeen wat de titel eigenlijk van de avond is: de Rode en de Witte Leeuw worden één. Die éénwording houdt in dat er voor u een enorme kennis toegankelijk wordt. Een kennis die van zulke grootorde is, dat u die in uw stoffelijk voertuig onmogelijk kunt opslaan. Dit is ook de bedoeling niet. Maar het kan wel voor sommigen een hulp zijn wanneer zij op zoek zijn naar bepaalde antwoorden op, bijvoorbeeld, vragen die zij hebben en waar zij niet direct op een normale wijze een antwoord op kunnen krijgen.

Het is een mogelijkheid om voor uzelf een innerlijke rust op te bouwen, die u in het normale dagelijkse bestaan een enorme ondersteuning kan zijn. Het is een mogelijkheid om bijvoorbeeld afwijkingen in een voertuig, stoffelijk, heel mooi onder controle te houden. Het is een mogelijkheid ook om geestelijke zaken te doorgronden, en daardoor ook een meer psychisch evenwicht aan het stoffelijke voertuig over te dragen.
Wij, vanuit onze zijde, verwachten niet dat u hierin slaagt na de eerste maal. Maar verschillenden onder u zullen op korte tijd met dit gegeven kunnen werken. Het zal u dan ook duidelijk worden wat in deze tijd voor u de beste weg is die je kunt gaan. Omdat deze vanuit het samenvloeien van het element zal naar voren komen.

Hetgeen wat ik u nu vanavond gegeven heb, waarde vrienden, is een sleutel. Een sleutel die enkel en alleen kan gebruikt worden wanneer u zich daar voor de volle 100 % van uw wezen achter kunt zetten. Wanneer u dat niet kan, of wanneer u er twijfels rond hebt, neem dan een gouden raad van mij aan en houd er u van terzijde. Niemand zal u dit kwalijk nemen. Maar wanneer in u het gevoel leeft van: ‘dit is hetgeen waar ik allang achter zocht, dit is hetgeen waar ik mee verder kan’, dan hebt u hier de mogelijkheid om een heel snelle ontwikkeling op deze terreinen door te maken. En of u dit nu louter magisch gebruikt, of u dit nu louter alchemistisch zou gebruiken, en voor sommigen van de aanwezigen hier mystiek, want hier zijn een paar die het zeer goed in het mystieke zouden kunnen gebruiken, elke weg heeft zijn volle waarde, en kan bewandeld worden.

Ik hoop, en met mij alle hier aanwezige broeders, dat we met hetgeen wat we u nu aangereikt hebben, we met deze groep in een nieuwe fase kunnen komen. Een nieuwe fase waarin beseft wordt dat werken met uw kennis het belangrijkste is. Dat werken een mogelijkheid is om voor uzelf een enorme bewustwordingsstap te maken.

Waarde vrienden, u leeft in een tijd van snelle veranderingen. U leeft in een tijd waar u geen zekerheden meer hebt wat betreft de oude zekerheden, die enkele jaren geleden nog aan de orde waren. Maar wanneer u de Rode Leeuw en de Witte Leeuw laat samenvloeien, dan kan deze maatschappij u niet raken! Dan ben jij degene die deze maatschappij verder kan helpen. Dan ben jij degene die er zal zijn om zijn broeder en zuster te ondersteunen. Besef dit goed!! Zeker de jongeren onder u hebben hiermee een voortrekkersmogelijkheid gekregen. En in wezen zit daar voor de meesten individueel de taak van voorganger in. Uzelf hebt hier al lange tijd kunnen ervaren dat een groep zeer sterk kan zijn. U hebt kunnen ervaren dat deze groep hier bepaalde zaken heeft tegengehouden, dat deze groep hier bepaalde wijzigingen heeft veroorzaakt. En er zijn zoveel dingen waar u geen besef van hebt, dat dank zij jullie groep niet is gebeurd of soms wel is gebeurd. Maar het wordt langzaam maar zeker tijd dat je ook naar buiten toe tot wat u aanvoelt als zijnde noodzakelijke actie kan overgaan. De tijd is voorbij van u te verschuilen achter alle mogelijke zaken, zoals ‘ik heb geen tijd want ik moet werken; ik heb geen tijd want ik moet dit of dat doen’.
U hebt de tijd! Gebruik hem! En zeker wanneer u vanuit het samenvloeien van het element werkt, bestaat de stoffelijke tijd niet. Want de samenvloeiing is een Punt, om het zo uit te drukken, waar tijd noch ruimte in voorkomen, maar waar alles in aanwezig is. Kort gezegd wil dit zeggen: dat u voor zaken die u wilt volvoeren, de tijd kunt terugzetten, vanuit dit Punt, of de tijd kunt versnellen. Dit is één van de heel praktische mogelijkheden binnen deze oefening.

U kunt, binnen dit geheel, overzicht hebben over het gehele plaatje. En binnen het geheel voor uzelf het plaatje aanpassen en wijzigen. In die mate dat hetgeen wat in opbouw moet zijn, kan opgebouwd worden en dat hetgeen wat eventueel tegenwerkt, gewoon geneutraliseerd wordt. Wanneer u deze oefening onder de knie zult hebben, zult u opmerken dat u in uw leven aardig wat kan wijzigen, zolang u dit maar ten goede richt. Zolang u beseft dat dit hoort bij de vernieuwing. Als u dat besef in u draagt, en u werkt op deze wijze met deze energieën, dan is er geen grens meer die u kan of zal beperken. Integendeel, dan hebt u de mogelijkheden die in de Kosmos aanwezig zijn en die niet meer door uw stoffelijk zijn worden gelimiteerd. U zult dan via uw geestelijk totaalbeeld een overwicht kunnen hebben op uw stoffelijk wezen. En daardoor voor uw medemens, voor uw verwanten, een meerwaarde kunnen betekenen. Een steun kunnen betekenen, een richting kunnen betekenen, een keuzemogelijkheid kunnen betekenen. En gezien de veranderingen die bezig zijn, is dit het alchemistische goud dat je vanavond hebt leren maken.

Waarde vrienden, mijn taak voor deze avond zit er op. Herbeluister en herlees hetgeen wat hier vanavond is gebracht, meerdere malen. Denk niet: ‘ach, ik heb het na één of twee maal wel door’. Je zult het hetgeen wat nu gebracht is, slechts volledig kunnen plaatsen, volledig kunnen hanteren na vele malen er over te denken en het belangrijkste: vele malen het toegepast te hebben. En laat u niet ontmoedigen wanneer het niet is zoals bij de gemakkelijke oefeningen die u tot hier toe gekregen hebt, dat het resultaat zich niet onmiddellijk toont. Er zijn maar enkelen in de groep die op korte tijd zeer snel tot een resultaat op dit terrein kunnen komen. De meeste onder u zullen er aardig wat tijd en oefening moeten opzetten. Maar ook hier is het noodzakelijk dat u voor u de tijd neemt, dat u blijft werken. En dat u niet zegt: ‘ach, Gene Zijde heeft het weer eens mooi gezegd, maar wij leven in de stof.’

Oh ja, we kennen onze pappenheimers! We weten goed hoe de meesten onder u soms denken. Maar dat is voor deze gegevens die je nu gekregen hebt, niet ter zake doende! Wat nu ter zake doende is, is dat u de verbinding aangaat van de Rode Leeuw met de Witte Leeuw. En dat u dat als uw taak nu op u neemt. En dan kunnen we naar de toekomst toe, met ieder van u en met deze groep nog zeer mooie en grootse resultaten behalen. En ik hoop dat door de oefening wij allen dichter tot elkaar kunnen komen.

Vragen.

  • Broeder, ik heb een vraag bij het verhaal over ‘het stuk hout’ van de vorige les. De broeder vertelde dat hij, onder de noemer van alchemie, via zijn tweede werkelijkheid een gedachte of bepaalde overtuiging in het hout kon vastleggen en dit dan in de buurt van mensen bracht waarvan hij wist dat zij deze gedachte niet koesterden en er ook niet akkoord mee zouden gaan. Na een tijd wijzigde hun gedachtewereld en kon hij telepathisch de ganse procedure, die zij ondergingen, volgen. Doet men hier geen afbreuk aan de eigen wil van de betrokkenen en wijzigt men hierdoor hun levensloop niet?

Alles hangt natuurlijk van het totale plaatje af. Zoals u het nu vraagt zou je kunnen zeggen: ja. Maar het is waarschijnlijk hier dat vooral het accent lag op de mogelijkheden dit je hebt door een lading te geven aan een bepaald voorwerp en alzo, wanneer dit noodzakelijk is, in het geheel een juister resultaat te bekomen.
Op het ogenblik natuurlijk dat je, zoals de vraag gesteld is, het heel beperkt gaat zien, alleen ten opzichte van de wijziging van de persoon, kun je daarin gelijk hebben. Maar ik denk dat degene die dit gebracht heeft, vooral de bedoeling had om u duidelijk te maken welke mogelijkheden daar aanwezig zijn.

  • Mogen we dat dan zo toepassen?

Ik denk, wanneer u het goed bestudeert en er is iemand, of er zijn personen die eventueel uw hulp nodig hebben, dat u dit zeker zo kan toepassen. Wanneer u, en dit zou kunnen, ziet dat iemand misschien bij gebrek aan kennis of bewustzijn een totale verkeerde beslissing zou kunnen nemen, dan is het een mogelijkheid om zo een ander idee in te brengen waarmee deze betrokkene dan nog de vrijheid heeft om dit al dan niet te aanvaarden. Maar, je hebt op dat ogenblik voor de betrokkene een andere mogelijkheid ook geopend.

  • Kan men water magnetiseren in een plastiek fles?

Of dat dit water nu in een plastieken fles is of in een glas of in een aarden kom, of dat dit water nu in uw handpalm is, het gaat er om dat de energie in de watermolecule wordt opgeslagen. In deze moderne tijd met jullie scheikundige zaken allemaal, waaronder de plastics wel degelijk vallen, zou je kunnen zeggen: kijk, dit kan hinderlijk zijn, maar u bent met magie bezig. En dan moet u zich daar boven kunnen stellen. Dit wil zeggen dat in de beeldvorming, die u hebt, deze plastieken verpakking generlei grootorde meer heeft. En dan kan u perfect dit tot een goed resultaat brengen.
Kijk, het zijn soms een beetje ezelbruggetjes, maar u kunt ze gebruiken.

  • Vroeger hebben we vernomen dat een kristal met een lading regelmatig diende gereinigd te worden en herladen (via zonlicht, maanlicht, onder stromend water e.a.). Dient dergelijk geladen stuk hout ook heropgeladen en/of gereinigd te worden?

Wanneer u terug naar het voorbeeld van het hout gaat, dan is dit een specifieke aanwending voor een specifiek geval. Dus, wanneer dit voltrokken is, uitgevoerd is, dan heeft dit stuk hout op dat moment generlei waarde meer. Dan zou u eventueel dit stuk hout kunnen reinigen door het onder stromend water even te houden en vervolgens in zonlicht te leggen. Dat zijn de gewone procedures, die we veronderstellen toch door de meesten van jullie goed gekend te zijn.

  • Er is gesproken om via enkele druppels valeriaan een regelrechte trillingsverhouding in de aura te wijzigen, waardoor de persoon meer zelfzeker wordt. Heb je hiervoor die druppels valeriaan nodig of kan je dit ook doen gebeuren via een voorwerp of met water en door dit in te werken via de tweede werkelijkheid?

Voor zover ik kan nagaan, werd dit voorbeeld gegeven in een toepassing om u duidelijk te maken, of dit nu valeriaan is of een andere stof, dat wanneer u deze stof gebruikt, u ze effectief via de trilling van de stof kan overdragen. En als u mij nu vraagt: is het belangrijk? Wanneer u allemaal perfecte magiërs en alchemisten zou zijn, dan zou ik zeggen: nee. Maar u mag mij echt niet kwalijk nemen als ik mijn bedenkingen hierbij heb. En dan zou ik jullie het advies geven om wel degelijk deze stoffen te gebruiken. Omdat zij voor u toch nog een bevestiging zijn van iets wat voor u gewoon als idee moeilijker is dan wanneer u het werkelijk hebt. Begrijpt u dit? …

En toen was het stil.

  • Dus gewoon effectief met die stoffen werken?

Kijk, ik zal een ander voorbeeld geven. Dan zal het misschien nog gemakkelijker aanvaardbaar zijn. Wanneer je een persoon hebt die teveel suiker heeft, dan kunt u via de magische procedure in uw gedachten het teveel aan suiker laten wegvloeien, waardoor de persoon in evenwicht komt. Maar voor de stofmens is het soms simpeler van gewoon een klontje suiker te nemen en er water te laten overvloeien totdat dit klontje suiker is opgelost en weggevloeid. Het beeld dat je dan creëert zal voor u gemakkelijker hanteerbaar zijn en in vele gevallen een sterker impact hebben dan gewoon het te proberen met louter en alleen uw gedachten.
Oh, ik weet het, de waarde is gelijk en wanneer je erg kundig bent, is het resultaat zeker zo goed. Maar nogmaals, dit vraagt zeer veel ervaring, zeer veel oefening, om als mens dit werkelijk zo om te zetten. Ik denk dat je, als je hier even over nadenkt, zult begrijpen waarom dat we jullie deze praktische zaken aanreiken.

  • Bij deze zittingen zowel als in sommige meditaties overkomt het mij soms dat ik, om het zo te zeggen, met een hersenhelft aanwezig ben bij het gebeuren, maar het is alsof de andere helft op reis gaat, dingen ziet of meemaakt. Kan u hier iets meer over zeggen a.u.b.?

Kijk, ik denk dat ieder van de aanwezigen en ook diegenen die op afstand meewerken, dit fenomeen doormaken. Het is normaal, op een bepaald moment wordt u gevangen in uw eigen gedachteweb. Daarmee wil ik zeggen: op een bepaald ogenblik zal de spreker iets uitspreken dat u triggert en uw gedachten gaan daarop verder. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of het is iets dat u stoffelijk triggert en dan krijgt u het idee dat u even aan iets anders dacht. Dat even kan soms heel lang zijn. Of het is iets, en dat gebeurt meer en dit zou dan naar de vragensteller een antwoord kunnen zijn, dat u geestelijk raakt. Wanneer iets gezegd wordt dat u geestelijk raakt, dan kan het zijn, gezien de sfeer die aanwezig is bij het brengen van de materie, dat uw geest even verder gaat op de weg die op dat ogenblik open is. En dan kunt u het idee hebben dat u enorm veel leert, meemaakt, ziet, doormaakt en dat u een gans deel van hetgeen wat gebracht is, kwijt bent. De meesten onder u hebben al zoiets doorgemaakt en zullen dit regelmatig doormaken. Dit is bij bijeenkomsten zoals deze een heel normaal verschijnsel.
U mag niet vergeten, hier is dus een sfeer opgebouwd, een sfeer die een binding geeft, niet alleen tussen jullie stoffelijk, maar ook naar ons toe geestelijk. Wat u nogal eens vergeet, is dat uw eigen geest ook meeluistert, ook meewerkt en dat deze nogal eens ook graag communiceert met alle anderen, die hier geestelijk aanwezig zijn. En zo krijgt u deze fenomenen. En de ene persoon onder jullie zal zeggen: “het is mijn hersenhelft”, de andere persoon zal zeggen “ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar het is precies of ik beland in een totaal andere wereld” en een volgende zal denken: “hé, ik heb gewoon gedroomd”. In wezen komt het allemaal op hetzelfde neer en wordt langs verschillende wijze gegevens overgedragen. Stoffelijk, geestelijk, fijnstoffelijk. En dat is eigenlijk het fenomeen.
Nu, wat de vraag betreft: qua hersenen, ik vind deze vraag zeer sympathiek omdat jullie er al vanuit gaan dat jullie een goed stel hersenen hebben. Er zijn nog altijd veel mensen waar we die niet ontdekt hebben. Dus goed, dat was het dan. Volgende vraag.

  • In het eerste deel is er sprake geweest van de werveling, vertrekkende vanuit de stuitchakra, omvattende alle lichamen. Maar in welke richting moeten we die werveling zien? Is die tegen wijzerzin, is die spiraal, is die, ja …hoe moeten we dat voorstellen?

Kijk, wanneer je al eens probeert om het te doen, dan zul je heel gemakkelijk opmerken hoe dit gaat. Er is in uw vraag een mankement. In die zin dat men, voor zover ik het kan nagaan, in het eerste gedeelte gezegd heeft: vertrekkende van de stuitchakra naar de kruinchakra toe. Een werveling tussen de chakra’s kun je als een soort spiraal bekijken die, en dat zal voor jullie het gemakkelijkste zijn, denk ik, in eerste instantie wanneer hij van stuit naar kruin gaat, met de wijzers van het uurwerk meegaat. Maar, maar, ik zeg hier direct bij dat dit van persoonlijkheid tot persoonlijkheid zal afhangen. Niet iedereen heeft in zich, en dit is niet alleen stoffelijk maar over alle lichamen bedoeld, dezelfde gerichtheid. Dat wil zeggen dat het voor sommigen perfect kan zijn dat zij zich beter voelen bij een werveling die tegen wijzerzin ingaat. Dit maakt geen verschil. Wat van belang is, is dat u de werveling, als het ware, kunt waarnemen, kunt opbouwen, kunt ondergaan. En als ik mag, zou ik er een klein detail van mezelf willen aan toevoegen. En ik denk niet dat de leraar uit het eerste gedeelte daar iets op zal tegen hebben. Dit heeft niets te maken met kundalini-energie. Want dat hebben sommigen van u in gedachten omdat men denkt: stuit – kruin. Effectief, langs de ruggenwervel hebt je het slangenvuur of de kundalini, maar dit heeft met deze procedure niets te maken. Daarmee moet je ook geen angst hebben dat deze werveling dus de gehele omkadering van uw wezen zou verlaten. De werveling wordt rond uw wezen opgebouwd en blijft daar aanwezig.

  • Op 13 april 2007 in les 6 – 2de deel, hebben we geleerd hoe op een juiste manier water dienen te magnetiseren en werd ook de raad gegeven als controle het gemagnetiseerd water te proeven. Smaakt het naar ijzer dan is het magnetiseren perfect gelukt. In de vorige les hebben we er een aspect bij gekregen en geleerd om vanuit onze tweede werkelijkheid aan dit gemagnetiseerd water krachten toe te voegen. Ik heb dit geoefend om toe te passen op kamerplanten. Ik heb, zoals gevraagd, eerst het water geproefd en heb geen ijzersmaak waargenomen. Daarna heb ik krachten toegevoegd vanuit mijn tweede werkelijkheid. Is dit nu de juiste werkwijze?

Kijk, wanneer u spreekt over wat in het verleden u is aangeleerd tot magnetisatie van water, dat is volledig juist en volledig correct …. wanneer u gewoon spreekt over het stoffelijk werken met deze zaken.
Hetgeen wat in de laatste les hier naar voor komt, daar spreken we niet over stoffelijke zaken, die ook stoffelijk verklaarbaar en waarneembaar zijn, maar spreken we over magische handelingen. Dit is wel een grote nuance. Wanneer je water magnetiseert in dit kader van magie, oké, dan kun je zeggen: de handeling lijkt gelijk, maar is toch nog anders. Want het is juist, je brengt er dus de kracht in van de gedachtebeelden die je er aan koppelt. Dan kom je in wezen tot iets totaal anders.
Misschien zou het handig zijn dat u, wat de oude les aangaat, blijft spreken over gemagnetiseerd water en dat u wat de vorige handeling, van de vorige les aangaat, je meer spreekt over de magische kracht in het water. Maar daar is toch een serieuze nuance. U kunt via hetgeen u in deze vorige les geleerd hebt, effectief een gedachtetrilling in dit water leggen zodat deze plant dit ervaart en zich naar die gedachtetrilling gaat schikken. En dat je dan waarschijnlijk een heel mooie en bloeiende plant kunt krijgen. U zou dit experiment nog duidelijker kunnen herhalen, bijvoorbeeld naar dieren.
Wanneer een dier, om welke reden ook, zich niet goed voelt, zou u daar een juist beeld kunnen inbrengen van een dier dat wel gezond en harmonisch is, en dit zo helpen. U kunt natuurlijk niet een dier dat aan het einde van zijn carrière is, hiermee terug brengen naar een jong huppelend puppietje, dat begrijp je wel. Dat is ook de bedoeling niet. Maar u kunt wel een dier hiermee van zijn lijden veel verlossen en het op een zachtere manier op een juiste weg plaatsen. En tenslotte kunt u dit ook naar de mens toe doen, wanneer de mens wil geholpen worden. Ik denk dat dit voldoende is voor uw vraag als antwoord.

  • Ja, dat waren dan de vragen, broeder.

Zo, dat viel dan nog best mee. Kijk, als ik zo jullie vragen hoor, dan merk ik op dat er langs de ene kant aardig wat geprobeerd wordt, maar dat je langs de andere kant u nogal eens dikwijls vast rijdt in stoffelijke geëigende gedachtepatronen.
Wanneer je in een magische werkgroep zit als deze, probeer dan gewoon even dat dagelijkse, dat, effectief voor de meesten, vast gevormde denkpatroon in de stof los te laten. Begin niet met: als het zo, of: als het dit, als het dat, maar ga gewoon voor hetgeen je aanvoelt dat je denkt van: hé, zo zit het. En dan zal je opmerken dat veel zaken, die je hier geleerd hebt, heel functioneel zijn ondanks het feit dat ze soms contradictorisch zijn ten opzichte van hetgeen u gewoon in uw dagelijkse denken voorstelt.
De tweede werkelijkheid is een werkelijkheid die, wanneer je er juist mee omgaat, zeer efficiënt kan zijn. En dikwijls veel aangenamer is voor de mens dan op het eerste zicht blijkt. Omdat je, wanneer je in die tweede werkelijkheid bezig bent voor uzelf, het gevoel kunt krijgen van: er is veel meer dan dat beperkt stoffelijk voertuig waar ik mij in heb vast gezet.
Nou ja, je hebt het zelf gezocht. Je was het aan onze zijde op een ogenblik beu en je hebt gedacht: ja, in de stof kan ik misschien meer bereiken. En voor sommigen is dit wel waar geweest, voor sommigen is de stof een bevrijding van de ankers die ze zich hebben omgedaan in de geest. Maar hoe dan ook, de stof is maar zeer tijdelijk en zeer beperkt. En als je in dat stoffelijk leven even de zaken kunt anders benaderen door een tweede werkelijkheid op te bouwen, dan heb je een dubbele mogelijkheid of een dubbel resultaat. Enerzijds leer je wel wat je in de stof moet leren en waarvoor je misschien in de stof gedoken bent, als het ware, maar anderzijds verlies je niet de mogelijkheden die de geest heeft, die jouw geest heeft tot verdere ontplooiing en ontwikkeling. En zo kun je met die tweede werkelijkheid heel veel van uw eerste werkelijkheid sturen om een leven te doorleven dat veel meer resultaat geeft dan diegene die gewoon geboren wordt, de stof doorloopt en uiteindelijk terug naar onze zijde komt en zich dan meestal beklaagt dat het toch niet was wat hij gezocht had. Maar ja goed, gelukkig heb je veel herkansingsmogelijkheden.

Zo, dan rest er mij niets meer, mijn beminde broeders en zusters, dan deze avond af te sluiten met een meditatie. En sta mij toe dat ik jullie misschien een beetje forceer om de voorstelling op te bouwen, die u in het eerste gedeelte van de avond hebt op uw boterham gekregen.

Ach, ik weet dat het een heel zwaar deel was. Ik zou bijna kunnen zeggen: kijk, u hebt in het eerste gedeelte, stoffelijk gezien, lessen over wiskunde gekregen maar als je het mij vraagt, ik zou zeggen: benader alles op zijn eenvoudigste wijze. Hogere wiskunde kan boeiend zijn voor degenen die met wiskunde spelen en die dat aangenaam vinden van daarin alle mogelijke stellingen en axioma’s en noem maar op, te beschouwen en tegen elkaar uit te spelen. Maar voor de meesten onder u, denk ik, dat vooral, vooral het simpele en vanuit het simpele het aanvoelen, het ervaren, de beste werkwijze is, de beste weg is.

Oké, het is misschien niet zo gemakkelijk, de stof, die men u heeft gegeven, simpel te brengen. Daar ben ik het mee eens. Ik heb niet de beperking van een stoffelijk voertuig en soms heb ik het er ook niet gemakkelijk mee om deze zaken als geest ook allemaal te verwerken. Dus ik kan begrijpen dat een stoffelijk voertuig nog een grotere rem soms is. En daarom, en dat is puur vanuit mijn visie, zou ik willen proberen met jullie het zo eenvoudig mogelijk aan te pakken om naar het effect te gaan van het samenvloeien van de rode en de witte leeuw.

Mag ik jullie vragen zo ontspannen mogelijk te gaan zitten. Alles wat u hindert, af te gooien, rustig een paar maal in en uit te ademen. En weet je wat ik eigenlijk hier nu nog bij zou willen zeggen: wanneer u dit zelf probeert, dit klinkt misschien gek in sommige oren van jullie, maar ik zou zeggen: drink eerst een mooi glas alcohol. En waarom? Wel, heel simpel, voor het stoffelijk lichaam geeft dit een soort bevrijdende sfeer. Ik heb niet gezegd: drink een fles leeg. Ik heb gezegd: drink een glaasje. Dit is voldoende. Maar het kan het lichaam in een sfeer brengen die het voor u in gedachten gemakkelijker maakt te komen tot waar we moeten komen, namelijk dat u even alle prikkels van de stof kunt loslaten. Dat u in een sfeer kunt komen die bijna gelijk is aan dromen terwijl u slaapt. Probeer gewoon even weg te dromen maar blijf toch luisteren naar de woorden, de klanken die ik voortbreng.

Meditatie: Het samenvloeien van de witte en de rode leeuw.

En wanneer u nu het idee hebt dat u rustig ontspannen bent, stel u dan voor dat er ter hoogte van uw voeten een glinstering bestaat, een flikkering van kleur. Ach, u mag er muziek bij denken, als u wil. Misschien het spel van een speelse viool of een ander snaarinstrument dat u ligt, dat heel zachte, heel speelse klanken naar voor brengt. En laat dan deze speling, deze werveling langzaam maar zeker opstijgen. En ter hoogte van uw stuitchakra, en voor diegenen die even last hebben om het juist te lokaliseren, uw stuitchakra ligt ter hoogte van uw staartbeentje, maar bekijk het naar de voorkant van uw lichaam. Dat is het gemakkelijkst.
Bekijk de stuitchakra als een hoorn die vanuit uw staartbeentje naar voor komt. Vandaar bekijkt u dat er uit die stuitchakra een menging van kleur komt. Voor de ene zal de kleur goudgeel zijn, voor de andere misschien paars, violet, voor sommigen meer blauw groenachtig. Neem de kleur die u het meeste ligt. Laat deze kleur zich gewoon verspreiden. Laat die een beweging vormen zoals je een doek rondom uw lichaam zou winden. Maar dit is geen doek, dit is een kleurspel.
En tezelfdertijd, tracht in uw hoofd op de achtergrond het spel van de muziek te handhaven. De viool of de balalaika (Russisch snaarinstrument), noem maar op. De contrabas eventueel, maakt niet uit. Laat het geluid maar gaan, maar dat het u een goed gevoel geeft. En dan laat je de kleur maar spelen. Het is alsof u op een heldere sterrenavond één wordt met het firmament. Die kleuren zijn als schitterende sterren die rondom u warrelen. Die u volledig inpakken en die samenvloeien boven met uw kruinchakra. Uw kruinchakra die, uiteraard, eigen uitstraling heeft. En deze uitstraling mengt zich met de uitstraling van de werveling. U krijgt nu een volledige omkadering van één: uw stoffelijk voertuig, uw aura en al het geestelijke aan voertuigen dat u bezit. Dit alles is nu door deze kleur en klank, als het ware, ingepakt.
Laat deze emotie door u gaan, ontspan u daarin en laat u nu wegdrijven, gewoon wegdrijven in de kosmos. Ieder van u zal nu bepaalde waarnemingen doen. Ieder van u zal zijn eigen film, als het ware, doorleven. Bekijk het, beluister het, plaats het. Doe dit heel rustig. Voor niemand is het nu gelijk. Voor iedereen van de groep is het nu anders. En toch is er dit samenvloeien van alle krachten, is er het samenvloeien nu van de rode leeuw met de witte leeuw. Het samenvloeien van het element.
U bevindt zich nu in het tijdloze, in het ruimteloze. U bevindt zich gewoon in het nu. Doorleef gewoon nu wat in u leeft. Ik zie hier iemand die in het verleden zit. Ik zie anderen die redelijk toekomstig gericht zijn. Ik zie weer anderen die aan het wijzigen zijn in het heden. Ieder heeft zo zijn idee. Ieder heeft zo zijn emotionele binding en werkt dit nu in dit samenvloeien uit, als het ware.
Het gaat mooi. Heel goed zo.
Nu vraag ik u gewoon van het beeld, de emotie, te verankeren in uw persoonlijkheid, zodat u ze bij de volgende oefening terug kan herhalen en verder uitwerken. Want het is nu niet mogelijk van dit gezamenlijk in tijd lang te trekken. U kunt elk gemakkelijk uit de tijd stappen, maar dit is nu niet de bedoeling. De bedoeling is dat ik jullie verder begeleid in de oefening. Laat ons dan nu terug, heel bewust, onze kleurwerveling, onze klankwerveling fixeren. Laat ons nu heel bewust terug gaan naar het begin. Heel rustig lossen we het geheel, van onze kruinchakra af zo tot onze stuitchakra. Heel rustig. Vervolgens zien we hoe de speling van de kleuren van het Licht zich van ons verwijderen. We horen nog wel het spel van de klank dat ons heeft begeleid. En laten dit nu ook, langzaam maar zeker, afsluiten, het laten uitdeinen.
Dan kunnen we terug tot onszelf komen. Beseffende dat we heel ontspannen zijn geweest. Voor sommigen zal het als een droom zijn. Voor anderen zal het een ontspannen bad zijn geweest. Maar voor ieder van u heeft het even de kern van uw wezen beroerd. Voor ieder van u heeft het een merkteken al gezet waarmee je verder kan in de komende tijd. Een merkteken dat voor u nu de aanzet kan zijn om de oefening te herhalen, te herhalen, verder en verder op te bouwen. En zo steeds dichter te komen tot de werkelijke samenvloeiing van de rode leeuw met de witte leeuw in de vereniging van het element.
En dan zou ik zeggen, mijn beminde vrienden, mijn waarde broeders en zusters, kom terug tot deelheid van de groep. Besef terug dat u hier samen dit experiment met glans hebt ondergaan. Wees terug u zelf.
En als ik mag, zou ik vanuit mijzelf voor jullie nog een kleine tip willen geven. De ervaring die je nu hebt opgedaan, doorgemaakt, noteer die. Leg die voor uzelf vast op papier. Dan heb je een stoffelijk herinneringspunt. En wanneer je deze oefening voor uzelf gaat doen, steeds weer opnieuw herhalen en daarin de droom, de beleving, zoals je ze nu hebt gehad, misschien veel uitgebreider, misschien veel mooier, schoner gaat doormaken. Telkens weer nadat u dit gedaan hebt, noteer even hetgeen wat je doorleefd hebt.
Wanneer je bijvoorbeeld in het verleden bent geweest, noteer wat je daar hebt waargenomen, wat je gezien hebt. Hetzelfde wanneer je bijvoorbeeld in de toekomst zou geweest zijn of andere zaken.
Het punt is hier dat je dan voor uw eigen stoffelijk voertuig iets vastlegt dat, wanneer je het herneemt, gemakkelijk terug kan opgehaald worden, waar je gemakkelijk verder mee kan gaan. En een ander groot voordeel is: door het vast te leggen, kun je later, wanneer je het terug bekijkt, er waarden uithalen, mogelijkheden in zien die misschien op het moment van de doorleving wel aanwezig waren maar voor uw stoffelijk voertuig voorbij gingen.
Dit zijn eenvoudige middeltjes maar ze hebben een waarde, ze zijn beproefd. Dus u bent niet de eerste die ze toepast. Ik zou zeggen, mijn beminde broeders en zusters, mijn vrienden, veel succes ermee. De tijd is aangebroken van de praktijk. En met hetgeen u vanavond gebracht is in het eerste deel, misschien heel zwaar, maar nu heb ik geprobeerd het via een zachte wijze, eenvoudige wijze bij te vullen. Met deze zaken gezamenlijk hebt u nu werktuigen waar u mee aan de slag kunt, waar u echt, ook in de stoffelijke wereld, goede resultaten mee kan behalen.
Mijn beminde broeders en zusters, ik wens jullie veel succes toe. En ik hoop dat, wanneer we de volgende maal mekaar treffen, dat er reeds voor velen aardig wat resultaten zijn bereikt. Dat er misschien aardig wat vragen zullen uit voortkomen, dat nemen we op de koop toe. Dat is dan een zeer goede evolutie.
Kijk, zo zijn we rustig aan het einde van de avond gekomen. Sta mij toe dat ik met een oud gebruik deze avond afsluit. Het is misschien ook puur magie, maar daarom niet minder waardevol. In naam van mij: neem de zegen van de Vader aan zodat je steeds mag deel zijn van de Kracht van de Vader.
Mijn beminde broeders en zusters, dat de rode leeuw en de witte leeuw uw leven mag rijker maken, uw geest tot inzicht mag komen en dat dan het Licht werkelijk uw deel mag zijn. Ik wens jullie een lichtende, succesvolle, krachtige, glorierijke toekomst toe.

image_pdf