Wat brengt Aquarius

image_pdf

18 september 1960

De periode van Aquarius brengt natuurlijk totaal andere invloeden en ze brengt vooral ook geheel nieuwe ontwikkelingen. Om over die ontwikkelingen te gaan spreken is voor ons over het algemeen nogal moeilijk.

Nu zult u echter begrijpen dat er heel veel krachten zijn, die speciaal bij een dergelijke omwenteling betrokken zijn. Het is zelden, dat wij een spreker, een kracht, kunnen vinden, die tot u wil spreken en die niet mans is geweest. Dit brengt natuurlijk wel enkele moeilijkheden met zich mee. Maar juist gezien de mogelijkheid, die bestaat, om een van de werkzame krachten van de komende tijd een kort overzicht te laten geven van hetgeen hij voor u dienstig acht, meenden wij deze gelegenheid niet voorbij te kunnen laten gaan.

Wij zullen ongetwijfeld enige moeilijkheden hebben. Een daarvan is wel de persoonlijkheidsuitdrukking, dus het weer geven van de persoonlijkheid, wat wij – mens geweest zijnde – in een medium betrekkelijk gemakkelijk doen, wat voor een spreker als deze natuurlijk moeilijk, zo niet onmogelijk is. Ik zou daarom van tevoren willen zeggen; let u a.u.b. niet zozeer op de persoon zelf. Ik weet zelf niet en degenen, die rond mij zijn en alles voorbereiden en afschermen, weten ook niet hoe dit precies verloopt. In zekere zin is het een experiment, maar wij weten in ieder geval wel, dat het goed zal gaan, al weten wij ook niet hoe.

Van u zou ik alleen maar willen vragen: luistert u eens. Er zullen ongetwijfeld dingen gezegd worden die voor u onbegrijpelijk zijn of wat ouderwets klinken. Er zullen punten bij zijn, die van óns afkomen, dus een soort souffleurswerk. Maar over het algemeen zult u zo een indruk kunnen krijgen van hetgeen de komende periode gaat brengen. Blijkt het ons mogelijk en is er tijd en kracht over, dan zullen wij daarna proberen enig commentaar te geven. Hiermede krijgt deze bijeen komst dus wel een beetje het karakter van een soort reportage, maar dat kan voor een keer geen kwaad. Wij zijn hier uiteindelijk niet bij elkaar om kerkje te spelen, maar om wat wijzer te worden.

Ik geloof dat ik zo langzamerhand wel kan proberen het medium aan de gastspreker over te laten en ik zeg nogmaals: wanneer wij misschien zo nu en dan zullen ingrijpen om beelden of woorden te geven, dan moet u dat dus zien als een poging om te helpen en aan te vullen, Deze spreker behoort niet tot onze groep. Hij maakt deel uit van een groepering die deze wereld voorbereidt voor de nieuwe periode en ongetwijfeld zal hij trachten u duidelijk te maken wat die periode inhoudt. Ik hoop dat wij hierin zullen slagen. Onduidelijkheden zullen wij na afloop trachten te verklaren.

o-o-o-o-o

De tijd die men op aarde Pisces of vissen noemt, loopt ten einde. En nu begint – of is begonnen – de periode die men Aquarius noemt. De betekenis van deze wisseling is gelegen in het feit, dat tijdens de geschiedenis van mensheid en wereld voortdurend positieve en negatieve perioden elkaar afwisselen. De topontwikkeling van Pisces is een ontwikkeling geweest in de richting van het materiële, het materialistische. Opvallend is daarbij geweest de voortdurende behoefte tot regimentatie en reglementatie.

Aquarius is een positieve periode, die zichzelf zal kentekenen door een steeds sterker en zuiverder ontwikkelen van het individu, gepaard gaande met de incarnatie van hoger ontwikkelde geest op deze wereld. Het is duidelijk, dat de ontwikkeling van dergelijke perioden niet alleen wordt overgelaten aan een toeval of aan een vreemde en onbekende kracht. Ik wil trachten u duidelijk te maken welke factoren en krachten in deze periode werkzaam zijn, wat zij trachten te bereiken en op welke wijze men zich deze bereikingen voorstelt.

Boven alle dingen staat de kracht, die men God noemt. Deze kracht is onderverdeeld in een groot aantal verschillende engelen of, zo ge wilt, groeperingen van geesten. In een negatieve periode openbaren zich vooral wat men noemt de teraphim, de voor stof en materie werkende geesten. Dezen zijn in het geloof van een dergelijke periode echter vaak bekend als duivelen. Hun werk bestaat in het ontnemen van vrijheid aan de mens, het vergroten van bewustzijn omtrent de materie en het stichten van een zuiver materialistisch rijk. Om dit tot stand te brengen ontnemen zij één dimensie aan het leven, de dimensie die u geest of hemel noemt, die in feite echter een werkelijk en continu, ook voor u bestaand, deel is van de ruimte. Datgene wat u leegte lijkt, is voor een zeer groot gedeelte gevuld met geest en werelden van geest, die onmiddellijk met u in betrekking staan en in contact staan.

Het werk van een positieve periode wordt in het begin verricht door geesten, die niet in de materie hebben geleefd en dus niet behoren tot wat men noemt de halfgoden, de helden of de koningen. Zij hebben wel op aarde een belangrijke rol gespeeld en werden vaak in het verleden godheden, goden of hoge krachten genoemd. Deze hoge krachten zijn niet goden in uw zin. Zij hebben geen goddelijke macht en ze zijn niet volmaakt. Ze kennen echter de samenhang, die er bestaat tussen de hogere wereld en de wereld, waarin u leeft. Daardoor zijn zij in staat deze eenheid te herstellen.

Ons wezen, vanuit uw standpunt gezien, kan het best worden omschreven als een soort lichtstorm of een magnetische storm. Wij zijn invloeden, die in uw wereld merkbaar kunnen worden, maar die een totaal eigen leven voeren in een eigen begrip van ether of ruimte en van daaruit de eenheid uitdrukken in die perioden, dat onze eigen wereld nader komt tot de uwe.

Soms wijken wij weer van uw wereld weg en dat is de tijd dat andere werelden en krachten u regeren. De grootkrachten, die uw wereld regeerden, waren de meesters van de zeven hellen der onderwereld. Het zijn geen plaatsen van kwelling, maar plaatsen van stoffelijke vorming. Vergelijk het wezen van Kronos, de tijd zelve, die als alverslinder weliswaar het Goddelijke ( bv. Zeus) geboren doet worden, maar gelijktijdig hetgeen hij voortbrengt verslindt. Een dergelijke kracht is een kosmische kracht, die behoort tot het negatieve principe.

Naast deze vorm van tijd bestaat er een positieve vorm van tijd. Deze is de lichtende of de oneindige. Hij wordt vaak uit gedrukt in een bepaald godsbegrip en volgens de Joodse leer was hij de Adonai figuur. Zijn tegenbeeld was de Jehovah figuur, een god van toorn, vuur en duister, die behoorde tot de hellewerelden. Uit deze ontleding blijkt dan, dat bij het nader komen van uw wereld tot de mijne, ons werk en onze invloed in staat zullen zijn veel van het oude te veranderen en te vernietigen. Deze verandering en vernietiging vindt in de eerste plaats zijn reden in de misstanden die geestelijk en vooral astraal rond deze wereld zijn geschapen. Het is een soort reiniging van uw wereld, die een soort Augiasstal is. De uitdrukking is niet fraai, maar naar ik hoop beeldend.

Om al dit vuil te verwijderen zal in de eerste plaats een einde moeten worden gemaakt aan een reeks van voorstellingen, die de mensen beheersen. Daartoe zullen wij van onze zijde uit moeten trachten begrippen, als bv. de geldende mores op het gebied van seksualiteit en sociale samenhang, te wijzigen. Daarnaast zal zorg moeten worden gedragen voor het voortbrengen van betere, meer perfecte mensen. Dit kan alleen geschieden door de grootkrachten van eenheid, binnen welke het stoffelijk mogelijk is het op aarde te verwerkelijken.

De consequenties van dit alles zullen ongetwijfeld na verloop van tijd uw wereld herscheppen in iets, dat u met uw huidig bewustzijn een paradijs moet gelijken.

Beheersing van de materie blijft in de komende periode belangrijk en wij zullen u daarbij helpen. Maar allereerst zult u uzelf meester moeten zijn. Slechts de mens, die meester is over zichzelf, is in staat op verantwoorde wijze de geheimen der schepping te hanteren, is in staat wat werkelijk noodzakelijk is voort te brengen op de wereld langs de normale wegen van scheppende kracht.

Een verandering van periode gaat – hoezeer wij dit ook betreuren – vaak gepaard met grote rampen. Deze rampen ontstaan door de benadering van een geestelijke of etherwereld tot uw stoffelijke wereld, waarbij bestaande krachtverhoudingen worden verstoord. Die rampen blijven echter beperkt doordat zij al, wat reeds de nieuwe kracht heeft aanvaard, voorbijgaat.

Als ik mij niet vergis, is dit in sommige van uw heilige boeken al opgetekend.

De noodzaken van de komende tijd zullen ons ertoe dwingen in uw wereld niet slechts liefde te brengen, maar ook de factoren van haat. De haat moet worden gezien als de liefde uit het afgelopen tijdperk. Zij was n.l. de overheersende en bindende kracht. Slechts door haar te confronteren met de nieuwe eenheid erkennende kracht, de liefde van onze periode, van onze wereld, zullen wij in staat zijn uw wereld te reinigen.

In deze periode worden genieën en geestelijk verlichten geboren. Zij zullen, reeds vanuit onze wereld geleid en bezield, helpen om binnen uw wereld werkende, daaraan een nieuw aanzijn te geven.

Ik ben mij ervan bewust dat deze onvolledige woorden voor u misschien weinig waardevol lijken. Slechts in hun bevestiging door komend gebeuren zullen zij hun betekenis ten volle gewinnen. Maar ook wij, die niet tot uw wereld behoren, zijn bereid ons – waar mogelijk – aan te passen aan de behoeften van uw wereld en uitdrukking te geven aan ons wezen op een wijze, die voor uw wereld begrijpelijk en aanvaardbaar is.

Ik wens u de zuiverheid van licht toe, die het teken is van de nieuwe tijd.

o-o-o-o-o

Zoals reeds gezegd dit is een experiment geweest. En nu u dit hebt gehoord – misschien niet zo indrukwekkend als u het zich had voorgesteld – en de kracht nog aanwezig blijkt om commentaar te geven, zou ik heel graag daar nog eens even met u over praten.

U hebt hier veel begrippen gehoord waar u – denk ik – wat vreemd tegenover staat. Daarom wil ik eerst trachten enkele dingen uit te leggen. U weet allen dat onder bepaalde condities zonnestelsels elkaar kunnen benaderen, dat ze velden uitstralen enz.. U weet ook dat bv. een sterk magnetisch veld in staat is om een zodanige druk uit te oefenen dat een schaal van een behoorlijk gewicht daarop kan blijven drijven. U zult dus ook kunnen begrijpen dat een onzichtbare wereld, die niet behoort tot uw eigen dimensie, maar bv. tot een vierde dimensie, toch invloed zou kunnen uitoefenen op uw eigen wereld. En die in vloed zal niet alleen geestelijk zijn, maar ook stoffelijk, materieel. Noem het mijnentwege inductie.

Hetgeen onze vriend heeft getracht te vertellen is dit: Uw eigen wereld beweegt zich door het heelal. De wegwijzers daarbij zijn dan de sterrenbeelden. En zoals u weet gaat dus de wereld wel voorwaarts, maar – gezien de sterrenbeelden, aan de hand waarvan invloeden worden bepaald – loopt ze gelijk terug. Ze gaat dus eigenlijk een klein beetje achterwaarts en dan met een heel vreemde, bochtige beweging. Daarbij komt ze binnen het bereik van bepaalde andere werelden, die niet dezelfde materiële substantie hebben. En hiermede is dus tevens verklaard hoe dus bepaalde perioden negatief of positief kunnen heten. Want deze invloeden liggen op een ander terrein.

De beïnvloeding is hoofdzakelijk – wat ik zou willen noemen – telepathisch. Die telepathie kan u natuurlijk heel veel helpen. Ze kan de wereld a.h.w. opheffen en langzaam maar zeker in bewust contact brengen met zo’n andere wereld, wat dan ook meestal wel de bedoeling is van zijn bewoners.

In andere gevallen, dus vooral in een negatieve periode, blijkt dat die wereld dingen heeft, die geschikt zijn voor…. nu ja, export. En  het is misschien vreemd dit zo te zeggen maar uw emoties en gevoelens bv, zijn zeer complexe stralingsvormen (dus een complex geheel wanneer u dit uitstraalt) en dat kan voor de bewoners van sommige werelden iets kostbaars zijn, een soort kunstvoorwerp of iets wat je kunt eten. (Het zijn echter epicuristen!) Daardoor krijg je dus de afwisseling van beïnvloeding.

Wat onze vriend heeft gezegd, zegt hij vanuit zijn eigen standpunt. En hij ziet de wereld van Aquarius als  meerderwaardig, omdat zij erop gericht is de mensheid te reinigen, om haar te ontdoen van allerhande verkapte hartstochten, van allerhande haatgevoelens enz.. Om dat tot stand te brengen zal allereerst die oude invloed moeten worden weggevaagd.

Hij heeft zich alle moeite gegeven  en wij hebben hier en daar ook aardig moeten voorzeggen, maar of hij in alle opzichten duidelijk is geweest, weet ik niet. Zijn eigen wezen en wereld kan hij moeilijk voor u uitdrukken. Hij probeert beelden te vinden en grijpt naar de idee Kronos, de tijd. Voor mensen is de tijd een afmeting; maar wanneer je spreekt over Kronos, dan wordt tijd een soort persoonlijkheid, d.w.z. een gesloten geheel. Uit dat gesloten geheel komen  noem het maar inductie  bepaalde factoren voort. Hij noemt één daarvan, bv. Zeus (Zeus is een godheid, overigens geen volmaakte godheid, want hij had ruzie met zijn vrouw, was niet alomtegenwoordig en hij moest zo nu en dan heel goed gaan kijken of iemand zich verschool, want men kon zich voor hem verbergen, maar hij was toch een godheid, dus hogere kracht). Nu moet u dat zo proberen te vertalen: “Wat u ziet als tijd is in feite een kwestie van beweging. En die beweging wordt weer bepaald door een grotere eenheid, een grotere persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid neemt alles in zich op, dus hij absorbeert alles, wat hij ook in die wereld heeft gelegd. Maar het is mogelijk er geestelijk bovenuit te komen. Wanneer wij n.l. niet meer alleen gebonden zijn aan een drie dimensionaal bestaan – wat ook in een andere wereld dan de uwe mogelijk is en soms zelfs in een geestelijke wereld – maar de geestelijke wereld a.h.w. met de stoffelijke wereld kunnen verenigen, dan ontkomen wij aan de gebondenheid. Wij worden niet steeds weer door die tijd a.h.w. geabsorbeerd en weer voortgebracht, maar wij kunnen die tijd overzien en ermee leven. Onze vriend trachtte ons hier duidelijk te maken, dat een van de doeleinden, die Aquarius nastreeft, is het onafhankelijk maken van de mens van de tijd. Daar heeft zijn wereld ook wel zijn redenen voor, maar die zijn zo complex, dat ik u die liever niet uitleg. In ieder geval betekent dit voor de wereld veel goeds. En grijpende naar de begrippen van fouten, zoals die op aarde bestaan, greep onze vriend natuurlijk onmiddellijk naar de meest voorkomende en het is logisch dat hij daarbij o.a. de onjuiste vorm van ordening en seksualiteit (ook dus moraal) aanhaalde. Dat zal u ook alweer begrijpelijk worden wanneer u even nadenkt.

Wanneer wij een mens steeds alles afnemen, dan wordt hij een soort zenuwlijder. Wanneer je een rat neemt en je zet die rat in een soort doolhof, waarin hij dus naar zijn voedsel moet zoeken en elke keer wanneer hij meent een gang gevonden te hebben, er een deurtje dichtslaat, dan moet u er eens een tweede rat in zetten. Wanneer die tweede rat dan ook naar dat eten gaat zoeken en je laat hen allebei hun gang gaan, dan zult u zien dat ze niet op het eten aanvliegen, maar op elkaar.

Zo gaat het met de mensen ook. De mens heeft bepaalde impulsen waaraan hij moeilijk ontkomen kan, maar hij heeft ze op een verkeerde manier gekanaliseerd. Daardoor slaat altijd weer de deur voor zijn neus dicht, wanneer hij de grootste honger heeft. Die verkeerde maatstaf is zo langzamerhand ingeworteld. Die kunt u maar niet zo opzij zetten. Dat duurt een hele tijd. Maar hierdoor ontstaat dus een soort ferociteit (woestheid). Daardoor zien wij allerhande twist en oorlog ontstaan. Deze mogelijkheid om op een ander te wreken wat je zelf door onbekende redenen moet missen, vormt dus die chaotische periode. Maar het is tevens de stimulans voor stoffelijke kennis. Want wanneer wij een leven hebben, waarin alles ons bevredigt, dan gaan wij niet streven. Dan zouden wij het liefst leven als een inboorling op de Zuid Zee eilanden; zo nu en dan eens lui een vrucht plukken, een keer voor je plezier gaan vissen en voor de rest zon, zand, schaduw, mooie nachten, een beetje muziek en lekker eten, wij zouden zo niet verder komen.

Nu is dus in zo’n periode van tegenstand en spanning ook de mogelijkheid gegeven de boel stoffelijk te ontwikkelen, materieel te ontwikkelen. Zo hebt u bv. in deze tijd de geheimen van het atoom leren doorgronden, maar u zou nooit zo ver gekomen zijn, wanneer er niet allerhande oorlog, haat en nijd was geweest. Die krachten van het atoom zijn echter in de komende periode nodig. U moet dus niet zeggen dat de afgelopen periode slecht was, maar alleen, dat ze de nadruk legde op iets anders.

Onze vriend, die zelf behoort tot die geesten die wij wel eens Aquariusgeesten noemen of Aquariusgidsen, ziet dat natuurlijk vanuit hun standpunt. En daarom zijn zij al heel gauw geneigd alles te breken wat in het verleden was. Dat is natuurlijk onzin, dat gaat niet. Wanneer men op het ogenblik alles ineens terzijde zou gooien, dus de moderne moraal opzij zou zetten, de ordening weg zou gooien, dan zou er een nog veel grotere chaos ontstaan dan er ooit is geweest.

Onze vriend ziet dat niet, want voor hem is de wereld een andere. Hij ziet dit hele probleem vanuit zichzelf. Maar hij kan niet onmiddellijk die wereld aanpassen bij wat hij wenselijk acht. Hij moet dit langzaam doen. Dat moet in elke mens afzonderlijk langzaam gebeuren en daardoor vraagt dat een grotere tijd. Er gaat dus een periode overheen. Het is niet onmogelijk
om ineens een paradijs op aarde te scheppen, maar het is erg onwaarschijnlijk, omdat de meeste mensen anderen dat paradijs op dit ogenblik niet zouden gunnen.

Zo probeert hij vanuit zijn standpunt; te zeggen: “dit is slecht”, maar hij vergeet erbij te zeggen: “dit was noodzakelijk”. Hij zegt vanuit zijn standpunt; “wij zullen die dingen gaan veranderen.” Volkomen. waar”, ‘maar hij kan ze niet onmiddellijk veranderen. Dat moogt u niet vergeten. Zijn verzet tegen de ordening is in feite een zoeken naar een nieuwe orde, want hij zoekt naar de wet van geestelijke eenheid en geestelijke harmonie. Die geestelijke eenheid en harmonie zijn ontzettend belangrijk in een periode die naar het geestelijke toegaat en daarom positief genoemd wordt. Maar wij kunnen geen afstand doen van wat wij zijn en wat wij hebben, zonder meer. Dat gaat niet. Dat kan de mens niet, dat kan de geest, die uit de mens is voortgekomen, ook niet. Daarmede heb ik dan een klein beetje duidelijk gemaakt wat de achtergrond is van zijn betoog.

En nu zou ik er nog op willen wijzen dat die Aquariusperiode – omdat ze dingen brengt die niet behoren tot uw eigen heelal – eigenlijk iets heel vreemds tot stand gaat brengen. Want, zoals onze vriend zelf uitdrukte, bestaat er op den duur een telepathisch rapport. D.w.z.: u gaat impulsen en gedachten overnemen uit die onzienlijke wereld; en omgekeerd kunt u uw gedachten projecteren in die onzienlijke wereld. En die wereld bestaat uit wezens, die geen mens zijn geweest. Ze hebben misschien wel een stoffelijke ontwikkeling doorgemaakt, maar heel anders dan u zich dat kunt voorstellen. Daardoor worden waarden, die lang gescheiden zijn, teruggebracht tot eenheid.

Zij beschikken in hun wereld over kennis. Die kennis is gebaseerd op de werking van wat wij noemen de geest. Zij hebben wel degelijk ook mentale vermogens, Zij hebben vermogens op allerhande terrein, net als de mens. Maar – omdat het in een andere verhouding ligt – zal hun invloed dus de mensheid gaan veranderen. Die verandering zal ook zeker slaan op het menselijke voertuig. Zij zal slaan op de wijze, waarop de mens zijn maatschappij indeelt. Ik denk bv. dat zij zeer grote wijzigingen tot stand zullen brengen in dingen als stedenbouw, industrie, verkeer, want zij hebben daarvoor andere concepten. Maar deze zijn voor de mensen benaderbaar.

Er zal echter altijd een zekere strijd blijven bestaan. De mens in zijn stoffelijke omstandigheden, gebonden aan zijn beperkingen van leven, is niet in staat volledig te beseffen en te bevatten, wat in die – laten we maar zeggen 4 dimensionale wereld – zich eigenlijk afspeelt. Hij zal daarom steeds zelf blijven oordelen en niet geneigd zijn zich geheel te voegen naar hetgeen de ander wil en wenst. En dat is maar goed ook. Want nadat deze periode van Aquarius is geweest, ach, dan komt er weer een nieuwe periode.

We krijgen misschien een soort gouden tijdperk, zoals er eens is geweest aan het begin van Atlantis. Die periode zal heel wat langer duren dan alleen maar 2160 jaar. Het is niet alleen maar het verloop van één sterrenbeeld. Het bestaat waarschijnlijk uit totaal 9 perioden, waarvan er 5 positief en 4 negatief zijn. Dat ligt dus heel ver weg.

Voor u is belangrijk: wat heb ik er vandaag aan? En dit is een van de redenen waarom wij getracht hebben zo’n geest ertoe te brengen dat hij  met onze hulp en de rest natuurlijk
bepaalde dingen tot u ging zeggen. Ik denk dat u er iets vreemds aan gevonden hebt. U hebt andere gastsprekers gehoord, waaronder verschillende die via de menselijke weg tot de zeer hoge geest gingen behoren. En die hadden een zeker gezag en een zekere warmte. Deze niet. Deze geest had een soort koelte, want hij behoort niet tot uw eigen ontwikkeling en uw eigen wereld. Die geest sprak tot u in menselijke beelden, zo goed hij kon, maar hij kon u niet werkelijk ontroeren. Hij kon u wel boeien. U ging zich afvragen: wat bedoelt hij nu eigenlijk en waar moet dat naar toe en waarom dit? Maar hij kon zich niet volledig duidelijk uit drukken.

Onthoud dit; er is altijd een verschil tussen deze invloeden en u en uw wereld. Maar de invloeden, die uit die wereld tot u komen, kunt u zelf verwerken. En dat is nu voor ons het belangrijke punt. U zult ontdekken dat u op een gegeven ogenblik bijna libertijns denkt. Zeg dan niet, dat u slecht bent of zo, zeg alleen, dat u onder invloed bent gekomen van nieuwe impulsen, maar dat u om in uw wereld te bestaan, die impulsen zult moeten beperken. U zult op een gegeven ogenblik ontdekken dat u ongeduldig bent. Alles wat nog met gezag en orde te maken heeft, begint u eigenlijk af te wijzen, dat wilt u niet meer hebben. Dat is dan zeer waarschijnlijk een Aquariusinvloed, die werkzaam is, Maar onthoud weer: u moogt dat niet helemaal doorzetten. U moogt wel dat gezag wat onbelangrijker willen zien, u moogt die ordening een klein beetje veranderen, maar u moogt ze niet terzijde zetten, want dat kunt u niet, U moet zich a.h.w, vanuit uzelf verder ontwikkelen. En dat kunt u door te begrijpen dat deze invloeden er zijn. Door deze invloeden, waar dat redelijk is en wenselijk en waar dat volgens uw eigen innerlijk verantwoord mogelijk is, een klein beetje tot uiting te brengen…. maar nooit te veel.

En dan is er nog iets eigenaardigs gezegd en dat is dan tevens het laatste punt van mijn betoog. Onze vriend merkte op, dat degenen, die de Aquariusgeest eenmaal kennen, dus daarmee één zijn geworden, niet beroerd zullen worden door de grote cataclysmen, de grote rampen, oorlogen e.d., die uit een dergelijke verandering voortvloeien. Nu klinkt dat weer als een hemelrijk belofte; betaal ons je penning en je bent veilig. Maar zo is het niet bedoeld. Ik zal trachten u weer te vertellen, wat er gaande is.

Wanneer eenmaal zo’n grote spanning op aarde tot uiting komt, wanneer dit een ramp wordt of een oorlog en u bent ingesteld op Aquarius, dan bent u ingesteld op de positieve factoren van die strijd. Het gevolg is dat u met al uw reacties en al uw denken ook het positieve eruit zult kunnen putten. U kunt er dus verder mee komen. En dat wil helemaal niet zeggen, dat u gevrijwaard bent. Wanneer u een bom op uw hoofd krijgt, dan explodeert u rustig mee. Maar het betekent dus dat u onaantastbaar bent voor de ellende en het leed, zoals anderen die onder gaan. U bent niet weerloos. U hebt die positieve kracht.

We hebben dat in het verleden gezien in de Atlantisperiode. We hebben dat nog in verschillende tijdperken op aarde kunnen zien. Degenen die geestelijk sterk zijn en daarbij tevens de komende, de sterker wordende kracht a.h.w. in zich kunnen ontvangen, die kunnen door die kracht werken en die worden i.p.v. zwakker door de strijd steeds sterker. En daardoor kunnen ze overwinnen.

En dan is er nog alleen dit te zeggen, vrienden. Dit is geen wijdingsochtend geweest, maar het lijkt mij wel interessant om het eens een keer zo te vertellen en het zo eens een keer te horen. We hebben even in twijfel gestaan of we dit zouden doen. per slot van rekening, wij weten dat velen het prettiger vinden als wij allerhande mooie woorden zeggen en over Christusgeest spreken enz. Maar dit is reëel. Dit is een feit, waaraan u toch niet kunt ontkomen. En wij meenden uiteindelijk verstandig te doen door ook dit tot u te brengen. Het is een punt, waarover u zelf moet nadenken. wij kunnen het u met volledig uitleggen. Het is een verklaring voor bepaalde aspecten in uw eigen leven, die u de laatste twee, drie jaren steeds sterker bent gaan opmerken. Het is verder, hoop ik, een aanleiding om uw eigen leven te herzien en te richten op nieuwe, positieve en ik zou haast zeggen wat edeler en meer geestelijke factoren. Een volgende keer krijgt u ongetwijfeld weer het meer interessante of het meer gewijde.

image_pdf