Wat is de meest juiste levenshouding in deze tijd

Geestelijke groeigroep – 15 juni 1993

Hebt u zelf een onderwerp voor deze avond, dan kunt u dat nu geven.

*Neen, Broeder, wij zijn afgesproken, zoals u weet, dat u dus normaal de ordening handhaaft en aan de hand van de besluiten, die nieuw zijn en hun gevolgen zullen hebben, kunt u dat misschien belichten.

Kijk, u kunt dat theoretisch ontleden, maar daar komt u niet veel verder mee. Maar we kunnen ons misschien afvragen wat is de meest juiste levenshouding in deze tijd en daarnaast, over welke geestelijke mogelijkheden kunnen we dan eventueel beschikken.

Want het is duidelijk, u heeft heel wat theorieën gehad, u weet hoe u met beperkte vormen van magie kunt werken, u hebt het een en ander geleerd over de belangrijkheid van kruid en plant, niet dat dat door ons is gebeurd, dat is door de voorgangers geweest. Nu staat u in een tijd waarbij u zich af moet vragen waar u eigenlijk aan begonnen bent,    want je kunt niet volstaan met de dingen te zeggen, het gaat er nu om dat je de dingen doet. En elke mens heeft in zichzelf een reeks innerlijke waarden en die kunnen soms als een soort stem of als een plotseling sterk opkomend denkbeeld, en zeg dan niet illusie, bij u in verschijning treden. U zult ontdekken dat veel van het oude zijn betekenis aan het verliezen is en dat geldt heus niet alleen voor uiterlijke omstandigheden, maar evengoed voor geestelijke omstandigheden ed. Laat u nooit herleiden om één denkbeeld aan te hangen tegenover en ten koste van alle anderen, een denkbeeld is goed zover wij het zelf kunnen uitvoeren, wat wij zelf niet kunnen doen, kunnen wij anderen niet opleggen. Dit houdt ook in dat u zich niet laat misleiden door anderen die uitroepen dat u dit of dat moet doen of dat het uw verantwoordelijkheid is, wat uw verantwoordelijkheid is weet u zelf, daar hebben we trouwens al eens over gesproken.

 Dan zeggen we, hoe stel ik mij op. In de eerste plaats, u leeft binnen een maatschappij, binnen een gemeenschap, u zult zich dus, zover noodzakelijk, aan de regels en normen van die gemeenschap houden, inclusief verrichten van taken, andere zaken. Bezit dat u in deze gemeenschap hebt, kan – laat ik het nu maar heel cru zeggen – op betrekkelijk korte tijd een groot gedeelte van zijn waarde of zijn betekenis verliezen, het is aan u om dus tijdig te zorgen dat u op de juiste manier werkt, op de beste manier investeert. Nu zult u, en dat is mede dankzij de groep waartoe u behoort , het geestelijk centrum dat hierdoor is ontstaan, bepaalde ideeën of impulsen krijgen. Onthoudt dan één ding, niet alles wat mooi lijkt is goed, maar alles wat u zelf kunt doen is op dit ogenblik juist. Ga zover u kunt, binnen de gemeenschap, uw eigen weg. Geestelijke zaken, er is u ontzettend veel geleerd, maar wat u er mee kunt doen, hangt sterk van uzelf af, denk niet dat anderen uw tekorten in deze tijd kunnen aanvullen, die tijd is voorbij. Reken er niet op dat een ander een taak wel zal volvoeren, de mogelijkheid daartoe neemt steeds meer af. Wanneer u iets werkelijk als belangrijk, als noodzakelijk beschouwt, doe het. Wanneer u denkt dat de wereld niet deugt, heeft u waarschijnlijk grotendeels gelijk, want de uiterlijkheden van deze wereld zijn langzaam maar zeker een charade geworden, waarachter zich een werkelijkheid verbergt die niemand wenst te erkennen, dus de innerlijke wereld en uw eigen persoonlijkheid is eigenlijk de meest betrouwbare factor in deze dagen. Wanneer u zich beroept op hogere krachten, dan wil ik u ook een raad geven, het is misschien gemakkelijk om de broeders aan te roepen, maar de vraag is of die wel tijd hebben, stel u in op licht of God, zo u wilt, en probeer daar een gevoel van verbondenheid mee te verwerven. Een eenvoudig voorbeeld, normalerwijze zou u zeggen, kom broeders of vrienden uit de geest of zelfs kring, geef mij wat kracht, ik heb ze nodig, dat gaat niet meer. God, U bent de basis van de kosmische kracht, geef mij die kracht, en dan rustig wachten totdat u het gevoel hebt dat de kracht in u doordringt. Zeer simplistisch voorgesteld, natuurlijk, maar aan de andere kant, de enige manier waarop iedereen het gemakkelijk kan volgen. Wanneer u kracht in u voelt, dan moet u er een doel mee hebben, in uzelf weet u welke kracht en welk doel belangrijk zijn, streef die na, zeg niet, we moeten anders, zeg, we moeten beter, kijk niet naar de negatieve dingen om u heen, wanneer ze komen, reken er mee af zover het noodzakelijk is en niet verder dan dat. Richt u geheel op hetgeen u werkelijk kunt doen zelf en wat u innerlijk als juist ervaart. Weet u niet welke keuze u moet maken, concentreer u, probeer voor een ogenblik te vergeten wat uw werkelijkheid is, doe dat desnoods in een fantasiebeeld, wanneer u daarna, dus na beëindiging van de fantasie, voor een ogenblik uzelf volledig ontspant, zult u zeer waarschijnlijk de voor u juiste beslissing plotseling in uw hersens zien verschijnen, vluchtig, maar houdt dit vast, het is uw reactie op het totaal van uw geestelijke en stoffelijke waarnemingen en zal uw eigen plaats en positie op de meest juiste wijze weergeven, maar gelijktijdig de invloed van uw eigen wezen in het geheel aanmerkelijk intensifiëren.

Dan, wat doen wij met al deze verworden dingen, zover zij u niet aangaan, direct en letterlijk, laat het aan u voorbij gaan. Deze dingen brengen hun eigen oplossing met zich en menig kaartenhuis staat op het punt ineen te storten. Door u te richten op datgene wat u persoonlijk aangaat, wat u persoonlijk voor anderen kunt doen, wat u persoonlijk aan noden hebt en de wijze waarop u die zoudt kunnen oplossen, is de werkelijke waarde van het persoonlijk bestaan intensifiëren, zoals reeds gezegd, maar gelijktijdig voor uzelf nieuwe wegen en mogelijkheden scheppen. Vele mensen worden, direct of indirect, gebonden door voorstellingen uit het verleden, ik ben dit of ik was dit of ik kan dit of ik heb dit gekund, zijn van geen belang, het verleden is in verval geraakt, begrijp dat goed, het is wat u vandaag doet, met de middelen waarover u vandaag beschikt, wat belangrijk is. En dan komt er een ogenblik dat u een toestand van uitputting hebt, en denkt u niet dat dat een grapje is, ieder van u zal dat in meerdere of mindere mate ervaren, dat zijn perioden waarin u denkt, ach, wat moet ik met de hele rommel, was het maar afgelopen en dan bedoelt u niet het leven, maar gewoon de omstandigheden waarmee u worstelt. Wanneer dit komt, hebt u het volgende nodig :

  1.  een goede en intense verandering in uw leefpatroon,
  2.  een voortdurend u ontspannen, wat zelfs in korte tijd goede resultaten kan geven, mits u daarbij alle zorgen en alle associaties daarmee, terzijde kunt leggen.

Wanneer u dan weer verder gaat, want u bent deel van de gemeenschap en u hebt in uzelf een deel van een geestelijke taak, of u dat wilt of niet, uw aanwezigheid hier gedurende een langere tijd, heeft dat a.h.w. in u vastgelegd, wanneer u deze dingen voortdurend laat werken in ontspannenheid, wanneer u rust in uzelf zoekt te vinden, maar gelijktijdig die rust niet maakt tot een belemmering om datgene te doen wat normalerwijze noodzakelijk zou zijn, dan zult u ontdekken dat er een zekere afstandelijkheid ontstaat. Die afstandelijkheid zult u, in deze tijd, voortdurend nodig hebben, u bent niet betrokken bij de anderen, u bent deel van iets waarvan de anderen deel zijn, maar u kunt niet verantwoordelijk zijn voor die anderen, u kunt ook niet het leven van die anderen beïnvloeden, anders dan door de relatie, door de uitstraling waarover u zelf beschikt.

Besef dat de keuzen die u maakt altijd uw eigen keuzen moeten zijn, laat u niet door anderen beïnvloeden, kies alleen van uit uzelf wanneer er een keuzemogelijkheid is, wanneer u innerlijk daarbij een warm gevoel hebt, dan betekent dit dat u juist kiest. Als u de keuze maakt en u krijgt een gevoel van verkilling, dan hebt u verkeerd gekozen. Als het lijkt of de wereld ineens niks meer betekent, verkeerd. Als u het gevoel hebt dat u zelf, als deel van die wereld, op de juiste wijze ageert en reageert, goed.

Realiseer u verder, wij zijn allen deel van een kosmische kracht, die kosmische kracht is onpartijdig, ze is niet goed of kwaad, zij is niet een drijfveer of een rem, zij is een energie. Door het werk dat we hier hebben gedaan tezamen, want wat u doet is ook werken, bent u, langzaam maar zeker, zodanig ingesteld dat u die kracht kunt gebruiken, maar dan hebt u daarbij de juiste voorstelling nodig.

  1.  probeer de kracht in uzelf te wekken en te gevoelen,
  2.  probeer die kracht te richten

Denk niet dat er, op het ogenblik, want er zullen heel wat veranderingen, ook in uw persoonlijk leven wachten, denk ik, in de komende maanden, dat u afhankelijk bent van omstandigheden. Zeker, u zult binnen de normen van de maatschappij aan de eisen daarvan, de verplichtingen daarvan, moeten voldoen, maar u bent vrij om uzelf te zijn. Wanneer u een keuze maakt die maatschappelijk betekenis heeft, vraag u af wat de consequenties zijn van de door u gemaakte keuze, vraag u vervolgens af in hoeverre die consequenties voor u niet aanvaardbaar zijn en verander uw keuze in die mate dat u de gevolgen van uw keuze zult kunnen en willen verwerken.

En dan vraagt u zich waarschijnlijk ook af wat heeft dat allemaal met de geest te maken. Wat op het ogenblik geestelijk gebeurt is iets wat ik in geen tiental eeuwen heb gezien en dan moet ik daarvoor teruggaan in de tijd, maar dat kunt u als geest zo nu en dan. De geestelijke leiding, de gemeenschappelijke werking en geest, heeft het ordenend principe verlaten en wel, omdat datgene wat is ontstaan niet meer past bij de noodzaken en de mogelijkheden van dit ogenblik.

Het houdt in dat de geestelijke krachten en leringen ook niet meer in algemene vorm gegeven kunnen worden, want iedereen begrijpt de goeroe op zijn eigen manier en iedereen zal de goeroe als rechtvaardiging gebruiken voor datgene wat hij is en wat hij doet. Dat gaat niet meer op. De geestelijke krachten werken op zuiver persoonlijke basis. U kunt in een gemeenschap als deze de intensiteit waarmee u die krachten ervaart natuurlijk vergroten, maar het is en het blijft, in deze periode, een zuiver persoonlijk gebeuren. Wanneer u een relatie hebt met de groep is dit als krachtbron, zolang u die kracht nodig hebt zult u ze binnen de groep gemakkelijker ervaren en met uw overdenken van de groep en wat zij betekent ook gemakkelijker innerlijk erkennen, voelen en kunnen richten, dan zonder dat mogelijk is. Maar het is niet meer de kracht van broeders, het is niet meer de kracht van een bepaalde gemeenschap of genootschap, het is de kosmische kracht zonder meer waar u mee werkt, want al datgene wat vernietigd wordt, zal vernietigd worden omdat het juist deze krachten in zichzelf niet voldoende draagt.

Daar waar u te kort schiet tegenover uzelf, zult u de gevolgen ervan ervaren, u weet dat het op te heffen is, anderen weten dit helaas niet. Wees behulpzaam voor anderen, natuurlijk, maar besef wel dat u nooit en te nimmer ge- of verbonden kunt zijn met de beslissingen van anderen, deze zijn hun zaak. Door uw eigen leven te leven op die manier ontstaat ook iets wat je wijsheid zoudt kunnen noemen, het is een gave des onderscheids, u beroept u niet meer op de buitenwereld, u beroept u op uzelf, hierdoor neemt u afstand van vele dingen buiten u, dit afstand nemen heeft ten gevolge dat u duidelijker begrijpt wat rond u bestaat, maar ook wat u zelf bent. U moet nooit ontkennen wat u bent, maar u moet u altijd afvragen hoe u dat op de meest juiste manier kunt zijn. Leven in deze tijd is leven in reeksen van veranderingen die zich, voor een groot gedeelte, bijna onmerkbaar afspelen en alleen op een meer gewelddadige of plotselinge wijze tot uiting komen. Uw onbehagen richten op anderen brengt u er alleen maar toe u zelf dieper in de illusiewereld te begraven. Al wat is, al wat gebeurt, heeft betrekking op mijzelf, wat ik ben, wat ik doe, wat ik tot stand breng, komt van uit mijzelf voort. Er is een tijd geweest dat het prettig was om commandanten en bevelhebbers te hebben en ook nu zullen vele mensen in vele landen roepen om sterke mannen, maar de sterke man is alleen maar een zondebok die u door vrijwillige onderwerping probeert te vinden voor uw eigen mislukking, als u niet mislukt hebt u geen sterke man nodig, dan ben u uzelf en dan kunt u uw eigen wegen gaan. Als u kosmisch bewust bent, wanneer u zich verbonden gevoelt met al die krachten van licht, die rond u zijn, wanneer u de kosmische krachten in uzelf ervaart als iets wat in en door u werkt, dan bent u niet de slaaf van anderen, dan bent u, integendeel, de gedachte, de kracht en de mens die vernieuwing mogelijk maken en die bepaalde tendensen kunnen onderbreken, maar dat moet u zelf doen.

Er is een tijd geweest dat een centrum als dit hoofdzakelijk als een uitstralingscentrum werd gebruikt met als bedoeling een beïnvloeding van een betrekkelijk groot gedeelte van uw eigen en naburig land. Dat is redelijk geslaagd. Gezien de beslissingen die genomen zijn kan dat niet meer, nu moet de kring voor u een krachtbron zijn in dier voege, dat u door uw gezamenlijk weten, uw gezamenlijke belangstelling, kennis en gevoelswereld u verbonden weet en daardoor beschermd. De groep is uw bescherming, niet omdat zij voor u beslissingen neemt, maar omdat zij u de levenskracht geeft, de concentratie en de instelling die nodig zijn voor een werkelijke geestelijke ontplooiing. Het klinkt allemaal een beetje somber waarschijnlijk in uw oren, maar is het dat wel.

Wij allen zijn deel van het Licht, wij allen zijn deel van God, Licht en God zijn niet alleen buiten ons, Zij zijn in ons. Wij kunnen deze Kracht beseffen en daardoor deze Kracht vertegenwoordigen, we zijn dus niet hulpeloos, wij zijn niet het slachtoffer van omstandigheden, hoogstens het slachtoffer van eigen onvolkomenheid of eigen onoplettendheid.

Zeg niet tegen u zelf, ja, en wat heeft het dan nog voor zin wat u doet.  Wanneer u ontdekt hoezeer uw reactiemogelijkheden veranderen en verminderen, wanneer u niet bij de groep behoort, dan hebt u voor uzelf al het bewijs dat er hier iets anders aan het werk is, dan alleen maar wat gepraat en wat denken. Wij zijn deel van het Goddelijke, van het Licht, laat ons dit deel zijn voortdurend voor onszelf meer herhalen, we hebben meer kracht, wij hebben ook meer kennis en meer inzicht dan we onszelf toegeven, zeg dat tegen uzelf. Ik kan meer, maar dan moet ik vertrouwen op mijzelf en niet op erkenningen of leringen of stellingen van de buitenwereld. Al uw kennis kan onvoldoende zijn, wanneer u niet daarnaast de intuïtie hebt. Ook die intuïtieve benaderingen hebt u hier geleerd, ik dacht zelfs nog in de tijd dat de Broeders van de Orde hier zelf aan het woord waren. Haal die dingen op, vraag uzelf niet af waar de tegenspraken liggen, maar waar de parallellen liggen of beter nog de eenheid tussen de verschillende groepen waarmee u kennis heeft gemaakt, de eenheid tussen de verschillende leringen die u zijn gegeven, zoek naar de kern, de kern der dingen is het belangrijke, niet de bijkomstigheid. Als u dat eenmaal begrijpt, dan is niet alleen uw kennis omvangrijker en geeft zij meer mogelijkheden dan voorheen, neen, ook uw aanpassing binnen een gemeenschap wordt plotseling van uit een ander standpunt geleid, er zal dan nog steeds rond u chaos zijn, maar i.p.v. mee betrokken te zijn in chaotische ontwikkelingen, wordt u dan een vast punt waarop de chaos geen vat heeft, en dat is heel vaak zoiets als een rots waarachter anderen kunnen schuilen wanneer er een lawine komt, een kans tot overleven.

In de komende paar jaar gaat er ontzettend veel gebeuren, waarschijnlijk zal men een groot gedeelte daarvan voor u geheim houden, want op het ogenblik wordt de macht juist bedreigd op die punten, waar zij haar zwakheid niet durft toegeven. Maar u weet dit innerlijk wel, u voelt aan hoe u daarmee rekening kunt en moet houden, u zult dus anders manoeuvreren dan normaal, u zult anders problemen benaderen dan normaal en het is die vastheid waar het nu om gaat.

Als u mij toestaat, wil ik hier iets zeggen over uw wereld zoals ze langzaam maar zeker is gegroeid. In de eerste plaats, iedereen schijnt te denken dat alle bomen tot ver in de hemel groeien, en heel vaak benoemt men struiken tot bomen, maar ze kunnen nooit zover komen als ze pretenderen of u pretendeert.

In de tweede plaats, de werkelijke eredienst in deze tijd is er een die veel met mammon te maken heeft, de illusie van bezit is vaak belangrijker dan het gebruik daarvan . Probeer te begrijpen dat bezit alleen daar kan bestaan waar een directe nutsrelatie is tussen het bezit en degene die als bezitter geldt.

Veel mensen schreeuwen over rechten, rechten kunnen nooit algemeen worden vastgesteld omdat het recht in feite bepaald wordt door de individuele situatie plus de aanvaarding op eigen, dus individueel niveau, van de verplichting die aan elk recht verbonden is. Dit bestaat op het ogenblik niet, daardoor is recht in feite een toenemend onrecht geworden.

Steeds meer mensen hebben steeds meer goede ideeën in deze tijd, althans dat denken ze zelf, de verwezenlijking van een idee is alleen mogelijk wanneer u zelf dit idee waarmaakt, niet wanneer u van anderen eist dat die het zullen verwezenlijken. Kennis is een werktuig, een werktuig moet zijn aangepast aan de situatie waarin u zelf verkeert en waarin u werkt, wanneer dat niet het geval is, is kennis ballast, slechts waar ze is toegespitst op datgene wat u werkelijk nodig hebt, is ze een nuttig werktuig, dwz. dat academische graden ed. maar een zeer beperkte waarde hebben, zij zijn namelijk niet in zichzelf een bewijs van juistheid en kennis, ze zijn alleen het bewijs dat men een bepaalde leerstof op voor anderen bevredigende wijze tot zich schijnt te hebben genomen, maar wat u er mee kunt doen, is bepalend voor u belangrijkheid, niet het feit dat u de kennis verworven hebt.

Velen denken, wanneer ik maar een theorie verkondig, zal die wel waar worden, een theorie kan alleen waar worden wanneer ze volledig past bij de persoonlijkheid die haar hanteert en daarnaast bevestigd wordt door diens relatie met de wereld waarin hij leeft. Op het ogenblik dat op één van deze punten een zwakte of geen contact aanwezig is, is het denkbeeld waardeloos.

Wanneer u verplichtingen aangaat tegenover anderen, dan is die verplichting niet alleen uitdrukbaar in een contract, een werkelijke verplichting heeft altijd een morele achtergrond, waar die moraal niet bestaat, is het contract in feite waardeloos en is de betekenis daarvan, vaak voor degenen die het afsluiten aan beide zijden, eerder een belemmering, een verarming, dan een mogelijkheid tot gezamenlijk beter bereiken.

Wanneer we kijken naar natuurverschijnselen, dan kunnen we redeneren dat, ja, het is natuurlijk heel erg jammer dat bepaalde stoffen in de ozonlaag, enz…, en die ozonlaag op zichzelf is niet zo erg, die herstelt zich wel, maar men moet wel rekening houden met het feit dat, wanneer u verder gaat zoals u nu doet, er stralingen ontstaan die grote varianten in het huidige leven tot stand brengen, u zult te maken krijgen met sprongmutaties op elk terrein, zowel bij mensen en dieren, als bij planten. U kunt wel zeggen dat dat nog wel een tijdje duurt en zo belangen sparen, maar in feite richt u zowel uzelf als de belangen daardoor ten gronde.

Men moet begrijpen dat er heus wel dingen bestaan die u als rechten van de mens zoudt kunnen uitdrukken, maar het recht kan alleen bestaan waar het verdiend wordt. Wie werkt, zal eten, zal kleding hebben, een dak boven het hoofd. Wie niet werkt zal de consequenties moeten aanvaarden. Dat is hard en uw wereld houdt niet van harde beslissingen, maar als u vecht voor hetgeen u voelt dat juist is, dan zult u daarvoor ook offers brengen, zonder het brengen van die offers kunt u niets bereiken. Uw maatschappij schijnt dat grotendeels vergeten te hebben. U kunt rechtvaardigheid niet in wetsartikelen uitdrukken, u kunt burgerlijke noodzaak niet reguleren door omschrijvingen, u kunt menselijke gevoelens niet op psychologische overwegingen veranderen, ook al denkt u dat. Zo goed als een dier instinct-gedreven blijft wat het is, ook al veranderen zijn omstandigheden voortdurend, zo zal ook de mens, met zijn basismogelijkheid en zijn basisprogramma, altijd weer terug moeten vallen op zichzelf, omdat alleen op deze wijze het bestaan aanvaardbaar is, daar waar u dit belemmert zoekt de energie een andere uitlaat.

Heel eenvoudig gezegd, u heeft een kat, of een hond wat dat betreft, het dier mag van u geen muizen vangen, niet achter andere dingen aanjagen. Wat gaat het dier doen, het gaat in zijn eigen omgeving een compensatie vinden en er ontstaan vernielingen, het dier verandert zijn gedrag onder invloed van uw macht, want dat is het eigenlijk, maar vindt gelijktijdig een compensatie, die misschien voor u nog veel onaanvaardbaarder is. Als u mensen probeert in een bepaald programma in te passen, dan hebt u grote kans dat u met hetzelfde effect te maken krijgt. De mens heeft een bepaalde behoefte, bepaalde gedachten, hij heeft altijd weer, want dat is de mens eigen, de behoefte om te vernieuwen, om het nieuwe te kennen, wanneer hij die mogelijkheid niet krijgt, zal hij zich waarschijnlijk meer destructief gaan richten op die gemeenschap waarin hij dan gevangen is.

Het is maar een klein deel van de kritiek die ik op uw wereld zou kunnen uitoefenen.

Stel, u bent geen deel van dit alles, dat kunt u alleen zijn door uzelf te zijn, en dat kunt u alleen blijven door niet bij anderen, maar eerst bij uzelf te rade te gaan. U kunt dit nooit zonder kracht doen, maar u hebt een krachtbron in uzelf, naarmate u leert de krachten in uzelf beter te gebruiken, zult u ook in staat zijn om uw eigen wezen duidelijker, juister en beter uit te drukken.

Heel veel dingen op aarde worden als slecht, afkeurenswaardig, zondig en al dat soort dingen, door anderen benoemd. Onthoudt één ding, een mens kan alleen zondigen tegen zichzelf en daardoor tegen de God die in hem woont, al het andere is eigenlijk onbelangrijk. Een mens kan nooit tekort schieten t.a.v. van anderen zonder tekort te schieten t.a.v. zichzelf. De relatie tussen mens en mens is nooit gebaseerd op noodzaken of behoeften of wat anders, zij is in wezen gebaseerd op wezensuitdrukking en wezensaanvaarding. Harmonische principes zijn in deze tijd heel erg belangrijk.

Nu kan ik u overspoelen met allerhande filosofieën, ik kan u gaan vertellen hoe in de Goddelijke Kringloop, ja, in de Spiraal van Noodlot, deze dingen steeds weer voorkomen, en het is waar, maar wat hebt u aan een map van de wereld als u de weg zoekt in Vlaanderen, de schaal wordt te klein. Op die manier moet u ook de problematiek, zoals dat heet, de vraagstukken van deze tijd benaderen. De grote zaken willen overzien, betekent uw eigen zaken niet overzien. Wanneer u op een kaart kijkt, en u wilt zich gaan oriënteren, dan zult u haar via een kompas juist richten, noord op noord, u zult vervolgens de plaats waar u zich bevindt met een stip aangeven, daarnaast de plaats waarin u zich wilt bewegen, ook daar zet u een stip, de lijn die u dan trekt is de weg die u dan feitelijk volgt. Het is de richting die u volgen moet, het geeft u a.h.w. de kompasstand, die het u mogelijk maakt voortdurend te controleren of u op die juiste weg bent. Zo is het met de innerlijke kracht gesteld, de innerlijke kracht is a.h.w. het kompas, ze geeft altijd de relatie met het Goddelijke aan, maar ons doel kan nooit het geheel van het Goddelijke bevatten, we kunnen het niet eens begrijpen. Wat we dus moeten doen is van uit onze huidige plaats, en dat is wat wij zijn, wat wij willen, wat wij doen, wat wij kunnen, gaan bepalen waarheen wij ons gaan bewegen, en dan is het Goddelijke de kracht waardoor we onze koers kunnen uitzetten en waardoor wij, op elk ogenblik, op onze weg, kunnen controleren of we misschien toch uit de richting zijn geraakt.

Het klinkt weer als een filosofietje, natuurlijk, maar het is het niet. Diep in uzelf weet u waar al die dingen vandaan komen, ook uw onlustgevoelens, ook “dat was ik er maar van af”, u weet waar het vandaan komt, waar staat u vandaag, werkelijk. Kijk naar uzelf, kijk naar wat er in u kookt, naar wat er in u leeft, waar u bang voor bent, kijk naar al die dingen, en zeg dan, hier sta ik in het leven en wat wil ik zijn, niet alleen voor uzelf, u kunt nooit iets alleen voor uzelf zijn, u bent het altijd mede voor anderen, wat is de richting die ik nu kies, en kijk dan in uzelf, in het Goddelijke, en vraag u af, hoe is mijn relatie nu daarmee. Pas op het ogenblik dat u die relatie erkent als lichtend en goed, hebt u die juiste instelling, deze instelling maakt het u mogelijk te bepalen waarheen u zich kunt bewegen, zonder u te ver van deze Goddelijke alomvattende juistheid te verwijderen in de kleine details die uw leven uitmaken. Wanneer u dat hebt uitgevonden, dan is de keuze heel eenvoudig, we gaan naar het doel toe en wij vragen het Goddelijke a.h.w. wederom, wat is mijn juiste koers. Ga van punt tot punt, probeer op het ogenblik niet voor bv. 1996 te plannen, probeer zoveel mogelijk uw plannen en voornemens te beperken tot ongeveer zes à zeven maanden van nu. Daarna zijn aanmerkelijke wijzigingen van omstandigheid aanwezig en die wijzigingen zullen aanpassing noodzakelijk maken. Hoe meer u zich bindt aan lange-termijn plannen, hoe minder kans u hebt om u werkelijk aan te passen aan de noden en mogelijkheden van het ogenblik.

Begrijp dat elke mens zou moeten zijn zoals ik dit omschrijf, wanneer hij het niet is, is het omdat hij waandenkbeelden i.p.v. totaliteit als kompas gebruikt. Laat u nooit drijven door denkbeelden die niet gelijktijdig voor u een weerspiegeling van het Goddelijke zijn, wanneer u ze diep innerlijk beschouwt en beleeft. Doet u dat wel, dan zult u zeer waarschijnlijk de richting uitgaan van menige fanatici, menig fanaticus, fanatica, die denken dat ze, door één doel te dienen, de werkelijkheid nastreven, zonder te begrijpen dat ze die gelijktijdig verliezen. Het zijn al deze dingen bij elkaar die een rol spelen.

Wat kan ik doen onder deze omstandigheden. Zoek de kracht in uzelf, wees uzelf.

Wat is de juiste weg. De weg is datgene wat ik met mijn kennis van mijn eigen bestaan en leven en mijn gevoelsleven zou kiezen en ik vraag mij af of het Goddelijke in mij daarmee harmonisch is. Zo ja, dan heb ik een koers gevonden. Bepaalt u koers altijd na diepe innerlijke overweging en niet na beredenering. De beredenering heeft pas zin, nadat de koers gekozen is.

Wat is geestelijk de mogelijkheid. Hoe meer u in overeenstemming komt met het Goddelijke in uw bestrevingen en doelstellingen, hoe sterker het Goddelijke in u werkt. Maar het Goddelijke is niet alleen maar kracht, het is ook een soort weten, een kennis, het is een waarneming, die verder gaat dan wat voor de norm van de mens op het ogenblik geldt.

De werkelijkheid is meer magisch dan de mensen denken. Wanneer u leert te aanvaarden dat het onredelijke de basis is van alle redelijke beredenering, dan komt u misschien zover dat u het onredelijke in uzelf gaat aanvaarden en daarmee leert werken. Want u zult het steeds, zoals het in u oprijst, vergelijken met uw beeld van het Goddelijk Licht, van de Kracht, die ook in u leeft. Daardoor ontstaat iets wat u wijsheid zoudt kunnen noemen. Wijsheid kan niet geformuleerd worden, hoogstens uitgedrukt. Denk niet dat u daardoor een wijsgeer wordt, maar besef wel dat u leert om juist te begrijpen en juist te zien. Dat is in vele opzichten belangrijk, maar geestelijk betekent het ook een mogelijkheid om u aan te passen aan werelden, die u nu nog niet kent. Wanneer u in uzelf God draagt en u komt in de hel, dan leeft u nog in de hemel en als u alleen aan uzelf denkt en u komt in de hemel, dan leeft u nog in de hel.

Het begrip van innerlijke vrede, van geluk, van tevredenheid is veel belangrijker dan u denkt, geestelijk zowel als stoffelijk. Wie in zich die vrede en die tevredenheid weet te voelen, die is niet kritiekloos tegenover zijn wereld, helemaal niet, maar hij houdt zich niet bezig met hetgeen hij bekritiseert, hij houdt zich bezig met hetgeen hijzelf of zijzelf tot stand kan brengen, waar kan maken. En dat, mijne vrienden, is de kern van een geestelijke ontwikkeling, want door steeds meer te werken van uit dat Goddelijke wat in u leeft, wordt u steeds belangrijker deel van het geheel. U hebt dit in beperkte vorm binnen uw groep misschien een paar keer kunnen ervaren, maar het gaat veel verder dan dat, het gaat verder dan de wereld, het gaat zelfs verder dan de sferen die deze wereld omringen, het gaat zover als de kosmos, en misschien nog verder. Als u dat goed begrijpt, of tenminste eens goed wilt overdenken, dan neem ik aan dat u duidelijk wordt dat deze schijnbaar chaotische tijd, met al zijn vernietiging van mensenlevens, maar ook van dingen die men misschien zo kostbaar heeft geacht, met al deze veranderingen niet alleen van mensen, maar ook van levensvormen, ja, van natuurgebeuren, tezamen een werkelijkheid vormen, een proces misschien, van de innerlijke werkelijkheid. En daar waar u in de dingen leeft en ermee verbonden bent, op die Goddelijke Basis, daar slaagt u altijd, in elke wereld, daar slaagt u of u leeft of sterft en voortleeft, of u incarneert op deze planeet of een andere.

Als ik u dit allemaal mag voorhouden, dan heb ik, geloof ik, het een en ander gezegd over de manier waarop u kunt werken in deze omstandigheden. Het is duidelijk dat er nog meer besluiten zullen vallen door de Raad van de Witte Broederschap. Ik heb u alleen de grote lijnen aangegeven. Wanneer er voor mij duidelijk kenbare detailbesluiten vallen, en ik ben in de gelegenheid daartoe, zal ik ze ongetwijfeld voor u verwoorden, maar begrijp goed dat u zelf deel bent van dit alles. Het is of ik uw denkbeelden voor een ogenblik buiten u afbeeld, opdat u uzelf beter kunt erkennen, want uw innerlijke werkelijkheid is het beslissende.

Wij zullen proberen u te waarschuwen wanneer bepaalde grotere gevaren ontstaan. Op het ogenblik moet u rekening houden met ongewone temperatuursverschillen, maar dat wist u waarschijnlijk reeds, daarnaast met een tijdelijke toename van harde straling, ook in uw land en de omgeving daarvan, en dat u zich daar tegen dient te beschermen.

Ten laatste wijs ik u er op dat alle zgn. internationale afspraken en banden op het ogenblik onder sterke druk staan, reken dus niet op de EEG, reken liever op uw buur, en als u uw buren niet vertrouwt, zoek dan iets of iemand in wie u wel vertrouwen hebt.

Instellingen en instanties wankelen, dat zal in de komende tijd steeds duidelijker worden, en het zal gepaard gaan met steeds meer moeilijkheden. Realiseer u dat u nu reeds weet dat dit proces gaande is en maak er gebruik van, want wie werkelijk in de stroom des levens verder gaat, moet ook leren om met en niet tegen de stroom in te zwemmen, maar daarbij wel voortdurend zijn eigen keuze maken van de oevers die hij volgt of misschien wenst te betreden.

Ik dacht dat ik daarmee mijn onderwerp voldoende duidelijk had uitgedrukt. Is dit niet het geval, dan kunt u dat zeggen, dan zal ik proberen te antwoorden.

* U hebt dit compact en juist gebracht, dat ieder van ons daar toch minstens dagelijks een uurtje mag mee bezig zijn.

Ik mag daar op uitdrukken dat u dat inderdaad zult doen, niet omdat het zo buitengewoon belangrijk is, misschien, maar omdat het u zo zeer kan helpen om geestelijk en materieel uw eigen belangrijkheid te vinden en te handhaven.

Dan, vrienden, zou ik alleen met een kleine meditatie willen eindigen, als u daar althans belang bij hebt.

Rond mij zijn de Krachten van de Kosmos,

Rond mij zijn Krachten zo oneindig groot,

dat ik Ze niet allen kan bevatten,

maar tot U, O Heer van alle Krachten,

richt ik mij en vraag,

Laat deze Kracht, zover Zij vrij is,

in mij instromen, en mij geheel vervullen,

Laat deze Kracht in mij tot Licht worden en Helderheid,

Laat deze Kracht rond mij een afweer worden

tegen alle negatieve invloeden, die op mij worden afgezonden,

Laat deze Kracht mij zijn,

helm, harnas, zwaard en schild,

zodat ik niet als slachtoffer in de wereld zal zijn, geestelijk en anderszins,

maar met het recht dat ik mijzelf hier verwerf met deze Kracht,

om mijzelf te uiten,

en geef mij dan, naast de Kracht, zoveel Licht als ik verdragen kan,

Laat dit Licht in ons allen zijn, erkenning, weten en gevoelen,

opdat wij juist leven volgens ons doel,

tot wij vervullen onze Werkelijkheid,

en opdat wij in deze Kracht,

onze weg kunnen voltooien in waardigheid,

Want met ons is de Heer van alle Krachten,

Rond ons zijn de Krachten van de Kosmos

en in ons nu, zijn de Krachten van de Kosmos,

Rond ons is het Licht,

en ook in ons is het Licht en verdrijft langzaam de duisternis,

die het ons onmogelijk maakte juist te erkennen, juist te gevoelen

En van uit dit Licht en van uit deze Kracht

zullen wij trachten, volgens hetgeen we zijn, volgens hetgeen we voelen te moeten zijn,

in deze wereld, te midden van alle chaos,

een eiland van rust in stand te houden, in de overstelpende ontwikkelingen

die anderen dreigen te overspoelen,

een kort rustpunt voor hen te vormen, zodat zij, juist in deze rust,

de Kracht mogen hervinden om tegen de stroom van de tijd,

zich erkennend te richten en te weren,

en een weg te kiezen, die hun eigen wezen vrede en kracht geeft.

Zo zij het.

Daarmee, vrienden, rest mij alleen nog u te danken voor uw aandacht, nogmaals de hoop uit te spreken dat u elk van deze woorden, ook de schijnbaar onbelangrijke, zult willen overwegen en hun betekenis voor uzelf en in uzelf te vinden, dan hebben wij, zelfs in deze ontwikkeling waarin chaos schijnbaar onvermijdelijk is, een rustpunt geschapen dat niet door de tijd teniet kan worden gedaan.

Ik dank u voor uw aandacht.