Wereldeconomie in Aquarius

image_pdf

08 november 2002

Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik jullie opmerkzaam maken dat wij, sprekers van de Orde der Verdraagzamen, niet alwetend, noch onfeilbaar zijn, en dat wij het op prijs stellen dat u over hetgeen hedenavond gebracht wordt, zelf nadenkt en uw eigen mening vormt.

Mag ik vragen welk onderwerp u voor vanavond voorzien hebt?

 • Het onderwerp is “Wereldeconomie”, broeder.

Wanneer we praten over “wereldeconomie”, dan praten we eigenlijk al over iets dat aan het uitsterven is. Dit klinkt misschien vreemd in jullie oren, omdat je moeilijk kunt voorstellen dat het economisch systeem, en de economische werkelijkheden zoals ze heden ten dage in uw westerse maatschappij aanwezig zijn, dat zij zouden kunnen verdwijnen, dat zij zouden kunnen veranderen.

Wanneer je echter even de zaken van naderbij gaat bekijken, dan moeten we toch vaststellen dat in deze tijd het grotendeel van wat u “welvaart” noemt, van wat u “economische welvaart” noemt, gebaseerd is op illusie.

Iedereen van jullie denkt dat hij bepaalde bezittingen heeft. Iedereen denkt dat hetgeen wat hij bezit hem mogelijk maakt om zaken aan te kopen, te verkopen enz. Maar stel even dat iedereen in deze maatschappij plots het gevoel zou krijgen van: ik wil hetgeen wat ik bezit om gaan zetten in iets waardevols, dan zou je op een minimum van tijd een ineenstuiking krijgen van uw ganse marktsysteem. Omdat de illusie waar jullie in leven, is: dat cijfers iets vertegenwoordigen. Er is een tijd geweest dat dit zo was. Wanneer we, laat ons zeggen, enkele honderden jaren terug gaan, dan kon je nog zeggen, min of meer, wanneer ik een bedrag in geld bezat, of in goud, dan stond daar werkelijk een andere waarde, een waarde van arbeid, een waarde van creatie tegenover.

Op dit ogenblik zien we dat alles buiten zijn proporties is. We zien dat mensen de illusie hebben dat voor het weinige dat zij doen enorm veel moeten vergoed worden. Zolang niemand daardoor geschaad wordt, zouden we zeggen, is er niets aan de hand. Maar wat zien we? Wanneer we spreken over “wereldeconomie” zien we dat degenen die hier een rijkelijk inkomen tot zich laten komen, dit doen ten koste van zeer velen in andere delen van de wereld. Dit is op het ogenblik één van de grote basissen van de onrust en de chaos die overal ontstaat.

Het systeem op zich, zoals het opgebouwd is in de voorbije periode – en dan kunnen we spreken over de laatste honderden jaren van het Vissentijdperk – loopt nu met de nieuwe heerser Aquarius volledig op het einde van zijn macht, van zijn mogelijkheden.

Wat kunnen we verwachten? We kunnen verwachten dat door de veranderingen die ontstaan in het menselijk denken, in de menselijke mogelijkheden, tot gevolg gaan hebben dat degenen die alles hebben willen in geld valideren, tot de slotsom zullen moeten komen dat meer en meer mensen er geen oor meer naar hebben. Dat de algemene tendens langzaam maar zeker zich gaat ontwikkelen, dat hetgeen wat men echt wilt, waar men iets voor over heeft, dat men dit ten uitvoer gaat brengen en dat de drang die nu van bij de jeugd steeds werd ingelegd, van; “je moet zorgen dat je presteert, en steeds meer”, langzaam maar zeker zal verdwijnen.

Het gevolg is natuurlijk dat de Staat enorme inkomsten gaat missen, dat de ganse financiële wereld op zeer korte tijd gaat zien dat zij zeer veel zal moeten missen qua inkomsten, omdat de doorsneemens gaat zeggen: “Ik ben niet meer zo gek om een gans leven te wroeten om een hypotheek of eender andere lening duur af te betalen, maar ik zie liever hoe ik op een leukere manier, een harmonische manier, door het leven kan gaan.”

Dit is een evolutie die op het ogenblik reeds begonnen is, en die langzaam maar zeker sneller en sneller zich zal ontwikkelen. Ook moeten we er rekening mee houden, als we het wereldwijd bezien, dat door de crisissen die we overal zullen zien uitbreken, door het geweld dat zich overal zal manifesteren in de komende tijd en vooral ook in bepaalde continenten, de grote epidemieën die ervoor zullen zorgen dat een heel groot deel van de bevolking naar onze zijde zal verhuizen.

Het zal u gekend zijn dat reeds in de jaren zeventig en tachtig vanuit onze groepering is gezegd dat het probleem van de overbevolking zal afnemen en dat we zullen komen tot een normaal bevolkingsaantal voor deze planeet. Tussen dit en enkele tientallen jaren – en de meesten onder u zullen dit waarschijnlijk nog kunnen meemaken – zul je opmerken dat er geen sprake meer zal zijn van overbevolking, maar van een terugloop.

Wanneer we wat verder weg kijken, zullen we zien dat door alles wat er gebeurd is op deze planeet, de aarde tot een normaal bevolkingsaantal zal komen, waardoor – en dat is dan wel belangrijk – de ganse systemen zoals ze nu zijn uitgewerkt en opgebouwd, helemaal niet meer functioneel zijn, helemaal niet meer aan de orde van de dag.

We zullen langzaam maar zeker zien dat betaalsystemen zoals u ze nu kent, achterhaald zullen worden. Dat mensen bij wijze van spreken meer waarde zullen hechten aan een levende kip, dan dat zij enkele duizenden euro op hun rekening hebben. Want met de duizenden euro kunnen ze heel weinig, maar de kip kan hen voedsel verschaffen.

Ik begrijp dat dit voor de aanwezigen als heel ongeloofwaardig overkomt, nochtans is het een evolutie die onvermijdelijk is. Het systeem waarin u leeft op deze ogenblikken, is een systeem dat gebaseerd is op – laat ons zeggen, wanneer we het goed inschatten – een 28 à  30-tal grote financiële structuren, die door ongeveer een gelijk aantal families in de hand wordt gehouden. Zij domineren op het ogenblik het ganse economische gebeuren. Vanuit dat geheel is er dan ook een politieke structuur opgezet die er voor gezorgd heeft dat in de voorbije laatste decennia de mens zich meer en meer, dan spreek ik hier over de mens in het Westen, heeft vast geankerd aan bezit. De angst om dit bezit te verliezen bij deze mens is groot. En zo is hij heel manipuleerbaar.

Maar wanneer we nu gaan ondervinden dat uw bezit in wezen niet de waarde heeft waarvan u denkt dat zij het heeft, wanneer je dag na dag langzaam maar zeker zult moeten vaststellen dat, wanneer je een bezit hebt, en je wilt van dit bezit gaan af geraken, maar je krijgt er niet meer voor wat je eigenlijk had gedacht, eigenlijk krijg je het aan de straatstenen niet meer kwijt, dan is maar de vraag, wanneer die lijn zich overal doortrekt, hoe de westerse mens dan gaat reageren.

We kunnen zeggen, en we voorzien, dat er gewoon een reactie zal ontstaan van: ik speel niet meer mee. Deze reactie is voor de economie zeer nefast. Zeker wanneer op hetzelfde moment in grote delen van de wereld branden ontstaan, epidemieën losbreken, enz.

Wanneer de mens zegt: “voor mij is het belangrijker dat ik gewoon harmonisch kan leven, dat ik gewoon in vriendschap, in geluk kan bestaan, zonder dat ik eisen heb van: “ik moet dit, ik moet dat” – en dan mag je het zelf invullen wat die eisen zijn – dan zul je al rap zien dat uw ganse consumptiesysteem dat opgebouwd is, gewoon als een kaartenhuisje in elkaar stuikt.

Wanneer mensen gaan zeggen: “Laat ons samen dit doen, laat ons samen bv. wonen, een bepaalde arbeid verrichten en zo verder, zonder dat er gezegd wordt van: “Ja, maar hebt u wel u in orde gesteld met die regel, hebt u zich wel daar verzekerd, hebt u zich wel zo en zo laten indekken?“ Want uiteindelijk, kijk uw wereldeconomie na, uw maatschappij na, het is een massa papier, een massa wetgeving, een massa regeltjes, waar geen mens meer aan uit kan, en waar op het ogenblik degene die zich als het ware op een misdadige wijze wilt verrijken, dit dankzij deze structuur van uw maatschappij heel gemakkelijk heeft.

Maar degene die ernstig wilt zijn, die werk wilt afleveren, wordt ten alle kanten door alle mogelijke regels en wetten als het ware geboycot. Maar op het ogenblik dat die mens zich daar niets meer van aantrekt en zijn eigen gang gaat, zie je dat uw ganse maatschappij wijzigt. En wanneer dat maar één persoon is, dan zegt de maatschappij: “het is een zonderling,” maar wanneer we overal mensen krijgen die dat gaan doen, wordt het een probleem. En wanneer, na enkele jaren de meerderheid van de bevolking zegt: ”bestuurders, wettenmakers, trek jullie plan, wij doen het zoals we aanvoelen dat juist is; wij leven volgens het aanvoelen dat we op de goede weg zijn,” dan ziet degene die macht had, die kapitaal had, die misschien over legers kon regeren, zijn macht in elkaar stuiken, tenietgaan.

En dat, beste mensen, is één van de kenmerken van Aquarius. Daar kunnen we niet te buiten. Aquarius zal de gevestigde waarden zoals ze nu zijn, op zijn grondvesten doen schudderen en langzaam maar zeker vanuit dat chaotisch geheel, ervoor zorgen dat de mens van morgen niet meer als het ware gestuurd wordt zoals een robot nu, door wetten en reglementen die alleen gemaakt zijn om zeer grote, machtige industrieën, of beter gezegd: families, (want men zegt heel gemakkelijk industrieën, maar het is niet dat, het zijn nog altijd families die erachter zitten) de macht te laten houden. Dit kan in de nieuwe tijd niet meer. En langzaam maar zeker zal dit alles verdwijnen.

Langzaam maar zeker zal het niet meer zijn: “ik moet betalen voor een sociaal systeem, ik moet betalen voor een pensioen later” en zo verder, maar zal het zijn: “wat kunnen we voor elkaar doen?” En wat men nu als voorbijgestreefd ziet, dat men vroeger zorgde voor de maatschappij, dat mensen vroeger als het ware een soort sociaal contact hadden, dat men insprong voor elkaar, dat men elkaar hielp, dat zal terug de basis worden van de toekomstige maatschappij.

En wanneer dat we dan gewoon even verder kijken, zullen we ook zien dat de opbouw en de systemen zoals ze nu bestaan, zoals verkeer bv., ook langzaam maar zeker gaan verdwijnen. Ik denk dat hier vanavond de meesten onder jullie zullen ondervonden hebben hoe comfortabel en luxueus uw maatschappij is geworden, waarin u zich in een gemakkelijke zetel kunt verplaatsen en bijna een hartinfarct krijgt, omdat het niet gaat zoals u wilt. Omdat u voorstelt dat u in een auto stapt en dat u van A naar B kunt u verplaatsen op zoveel tijd, want dat is uw wenselijkheid. Maar langzaam maar zeker moet u meer en meer ervaren dat die wenselijkheid niet meer vervuld wordt.

Mensen nemen vliegtuigen, mensen nemen treinen en ook daar lopen zaken fout. Oh ja, de ene keer is het een staking, en de andere keer is het een technisch defect, en de andere keer is het de natuur die roet in het eten gooit, maar telkens weer, telkens weer zien we dat hetgeen dat we geëist hebben, wat we vonden dat ons recht was, niet in vervulling gaat. Telkens weer worden we met onze neus als het ware op de feiten gedrukt en moeten we vaststellen dat we niet meer klaren wat we gehoopt hadden te realiseren.

En wanneer dat we dan gaan zien dat steeds meer mensen in moeilijkheden komen, omdat zij zich niet binnen dit systeem kunnen handhaven en dat deze mensen, gezien zij van uit een systeem komen dat maar één woord kende: ”mijn recht”, vergetende dat tegenover recht een plicht staat. Maar daar denkt men liever niet aan. Maar gezien deze mensen niets meer hebben, niets meer te verliezen hebben, ga je opmerken dat in de komende jaren deze mensen op rechten gaan staan, niet terecht, maar oorzaak gaan zijn dat alles nog meer onregelmatig wordt, chaotisch wordt.

Uiteindelijk zal vanuit deze onderklasse die omdat zij niets heeft, het nieuwe kunnen geboren worden. Dit klinkt misschien hard voor jullie, omdat jullie ervan uitgaan: “wij hebben bezit, en wij menen het wel goed  en wij gaan er toch wel iets aan doen.” Maar zo lang iemand vasthangt aan een bezit en het niet durft te gebruiken, niet durft te delen met zijn medemens, kan hij niet de juiste beslissingen nemen, kan hij niet juist inschatten.

Maar degene die helemaal niets meer heeft, niets meer te verliezen, dezen kunnen dikwijls een harmonie gaan opbouwen die sterker is dan eender welke grote multinational. En vanuit die onderlaag, zoals uw maatschappij ze graag omschrijft, zal je zien, zal de verandering komen. Niet de verandering van: “wij hebben niets, en na vijf jaar zijn wij de machtigen der aarde!” Neen. De verandering zal zijn het ‘niets’ dat wij hebben, delen we met elkaar, en zo creëren wij ‘iets’ waardoor wij allen verder kunnen; wij ondersteunen elkaar, wij zijn er voor elkaar”. En zo krijg je langzaam maar zeker een nieuwe economie die niet gebaseerd is op euro’s, op cheques en noem maar op, maar die gebaseerd is op: “kijk, jij voelt u niet goed, ah, ik heb de mogelijkheid van kracht te geven en ik geef ze u”. De ander heeft toevallig een beetje honger, een vierde heeft juist een beetje brood en deelt het.

En dit kan allemaal voor jullie zeer onwerkelijk klinken, maar voor degene die in die situatie is, zal het een harde werkelijkheid zijn, van waaruit het nieuwe geboren kan worden. En wanneer je dan over grote delen van deze aarde overal zo samenwerkingen ziet ontstaan, dan ga je opmerken dat de grote bedrijven gewoon geen poot meer hebben om op te staan.

Want wie wilt er dan nog een televisietoestel, wie wilt er dan nog een wagen om toch maar mee stil te staan en een tv-toestel om toch maar alleen naar de ellende te kijken, wanneer je samen het beter kunt hebben. En wanneer dat we dan incalculeren dat, en dit is nu reeds zich langzaam maar zeker aan het opbouwen, de jeugd die nu aanwezig is, maar de kinderen die in de toekomst zullen geboren worden, meer en meer een bewuste keuze zijn binnen de harmonie van Aquarius, dan kun je ervan op aan dat tussen dit en een kleine vijftig jaar uw ganse economisch systeem, uw ganse wereldeconomie een totaal ander beeld zal hebben. Een beeld dat u vandaag voor u als onaanvaardbaar ziet, als onmogelijk ziet.

Maar mag ik u er opmerkzaam op zijn dat veel zaken die u vandaag als het ware doet, vijftig jaar geleden gewoon voor onmogelijk werden gehouden. En dan spreek ik gewoon maar over kleine technische evoluties. Want vergeet niet dat de tendens, de kosmische tendens van Aquarius, om het zo uit te drukken, technische evoluties in zich houdt, waar u ook niet van kunt dromen nu, maar niet – en dat is belangrijk – op de wijze waarop u ze nù ziet gebeuren.

Tussen dit en een kleine eeuw zal de wereld nog veel sterker gewijzigd zijn qua technische mogelijkheden, dan dat zij de laatste twintig jaar geëvolueerd is. Maar het zal niet gebeuren door de grote industrieën, door de multinationals. Het zal gebeuren op totaal andere basissen, die op dit moment zeer moeilijk uit te leggen zijn, maar waarvan ik de basisprincipes, de fundamenten u wel kan geven.

En één van de fundamenten is de harmonie tussen de denkwerelden van de mensen. En een ander fundament, dat voor deze maatschappij nog zeer onaanvaardbaar lijkt, is hetgeen  wat u nu zou omschrijven als het magisch gebeuren. Het zal binnen dit en honderd jaar niet meer omschreven worden als magisch gebeuren, omdat men zal begrijpen hoe de krachten in de kosmos en rondom zich functioneren en kunnen gebruikt worden. Waar nu de wetenschap nog zegt, in zijn ijdelheid: ”dit is onmogelijk, dit bestaat niet”, niet beseffende hun eigen beperktheid.

En zo, lieve vrienden, mag je ervan op aan dat, tussen dit en enkele jaren, je aan mijn woorden nog zult terugdenken, wanneer je de eerste golven over u zult zien komen van de verandering. Wees niet ongerust, ga er niet tegen in verweer, maar zie hoe jezelf in uw omgeving, in uw leefgemeenschap harmonisch kunt zijn, hoe je met anderen samen kunt werken, en let op het resultaat. Laat het samenwerken en het bereikte resultaat de meerwaarde zijn. En dan zul je zien, dan zullen deze golven die voor velen angst meebrengen en velen zullen leiden tot waanzin, voor u gewoon voorbijgaan. Zullen zij voor u als het ware een leerschool zijn om geestelijk verder te komen in dit leven. Dan zul je opmerken dat je voor velen een rustpunt kunt betekenen, dat je voor velen een steun kunt zijn. En dat is veel meer waard dan eender welke vergoeding in materie. En wees gerust, degene die meegaat in de verandering, hij of zij zal niet tekort hebben, althans niet wat de mogelijkheid tot leven, de mogelijkheid tot ontwikkeling aangaat.

Het is misschien niet aangenaam te beseffen dat je tussen dit en tien, vijftien jaar met een wagen nog weinig kunt aanvangen. Het is misschien niet interessant te beseffen dat vele luxe artikelen binnen enkele decennia u meer last en miserie berokkenen dan dat je er genoegen aan hebt. Want in de maatschappij die komt, zal men het u bv. kwalijk nemen dat u een individueel, en dit is gewoon een voorbeeld, wasmachine bezit. Want wanneer u dat individueel, alleen voor uzelf, gebruikt, dan is de vervuiling en de belasting voor uw omgeving waanzinnig groot, vindt men. Want men zal er allang toe gekomen zijn voor samen te werken. Samen, bij wijze van spreken te wassen op een wijze die voor de aarde minder schadelijk is.

En dan kun je wel zeggen: “Ik had de mogelijkheid om zo’n toestel….” enz., enz., maar wanneer dat je dan langs de andere zijde door de omgeving als het ware uitgekleed wordt op alle wijzen, met alle mogelijke en onmogelijke taxen en belastingen, dan zul je langzaam maar zeker je wel afvragen: “is het dan ook niet beter dat ik rekening houd met mijn omgeving, en dat ik mij aansluit, eventueel, bij degenen die het op een correctere wijze samen uitvoeren”.

En zo zul je zien dat dit op alle terreinen zal gebeuren. Zo zul je zien dat in Aquarius een wereldeconomie niet meer zal inhouden: ieder zijn eigen huisje, of zijn eigen appartementje, met zijn eigen tv, met zijn eigen radio, met zijn eigen pc, en welke zaken heb je nog allemaal in deze tijd. Maar dat men, langzaam maar zeker, in een samenlevings- en werkingsverband komt waar degene gebruik maakt van hetgeen hij nodig heeft op het ogenblik dat het noodzakelijk is, maar niet zegt van: “Dit is enkel van mij”, maar  “wanneer een ander dit nodig heeft, dit even goed kan gebruiken.”

En zo zul je zien dat wanneer je een gemeenschap hebt, laat ons zeggen, van 30, 40, 50 mensen, er geen 50 wasmachines zullen staan, er geen 50 tv’s zullen staan, maar dat er één machine, of één tv bij wijze van spreken, gedeeld wordt door alle anderen. En natuurlijk, wanneer zoiets zich voordoet, dan kun je ervan op aan, dan moet de wereldeconomie, de multinationals en noem het maar op, zich daarbij neerleggen, aanpassen.

En wanneer dat we dan gaan zien dat binnen die groep bv. van 50 personen er voldoende kennis aanwezig is om een toestel een levensduur  van een mensenleven te garanderen, ja, waar sta je dan met uw productieband die elke dag zoveel wasmachines moet afleveren? Waar sta je dan als econoom met uw berekening van om de vijf jaar moeten we zoveel vernieuwen? Waar sta je dan met de idee-fixe dat de bomen groeien tot voorbij de wolken? Dan is de ontnuchtering nabij! Dan zie je dat met al die mooie wenselijkheden je eigenlijk nergens meer komt.

En dan moet je wel gaan zoeken naar een andere wijze van leven. En of dat je dan zegt: “Ik ben eigenaar van het grootste concern van wasmachines ter wereld” of je zegt: “Ik ben degene die de tuin onderhoudt van de groep”, het zal niet meer uitmaken. Want degene die de tuin onderhoudt, zal veel meer genoegen hebben aan zijn werk en veel meer in harmonie zijn, dan degene die zijn waarde, zijn macht, heeft trachten te nemen vanuit het feit dat hij kon zoveel laten produceren. Hij heeft het nooit zelf gedaan, hij heeft het ook maar laten doen, hij is er misschien wel in deze tijd rijk op geworden, maar zal binnen dit en een aantal jaren moeten beseffen dat hij een fictie achterna heeft gelopen. En dan zal hij misschien blij zijn dat hij samen met de tuinman een tuin kan onderhouden.

Lieve vrienden, het beeld dat ik u naar voor heb gebracht, is misschien voor u onthutsend. U had misschien van mij verwacht dat ik ging zeggen: “Wereldeconomie, ah ja, de beurs gaat nog een beetje op en neer, en we gaan morgen daar wat verlies maken, de ene gaat nog daar vijf frank verliezen, oh nee, euro is het nu, moeten we zeggen, en de andere gaat daar nog iets verdienen.”

Lieve mensen, je hebt jaren mogen spelen met illusie. Jullie bent een generatie die het klaar heeft gekregen van te leven in een illusiewereld. Spijtig genoeg, of misschien gelukkig genoeg, sta je aan het einde van deze illusiewereld. Beurzen zullen nog een tijdje meegaan. Och, je zult in de toekomende maanden nog rare zaken zien gebeuren.

Maar, mag ik jullie een raad geven? Houd in uw achterhoofd steeds dat het maar cijfers zijn en dat op dit ogenblik steeds meer ‘nullen’ verschijnen. Denk daar eens over na. Dan zul je beseffen dat wanneer je in uw leven werkelijk waardevolle dingen wilt doen, bezitten, meemaken, het niet gaat langs ‘nullen’, maar het gaat langs mensen.

Want wat dankzij misschien uw ganse beurssysteem op deze wereld, of toch in uw westerse maatschappij verloren is gegaan, is, dat die ‘nullen’ gecreëerd zijn meestal op de rug van uw medeburger. En hoe groter het aantal ‘nullen’, hoe groter de ellende die er heeft achter gezeten. Maar men hoort dat hier niet graag. Hier rekent men alleen in procenten. Hier kijkt men alleen naar ”wat kan ik eraan verdienen?” Vergeet alleen niet dat, wanneer je geconfronteerd wordt met de waarheid, je ook dan een rekening gepresenteerd krijgt van hetgeen jij veroorzaakt hebt.

Oh, en ik weet het, vele mensen denken van: “ik heb er niks mee te maken, ik heb alleen wat geld gegeven, en dan zien we wel”. Maar, lieve mensen, je hebt er alles mee te maken.

En dat houdt ook in dat wanneer je aan onze zijde komt – en ieder van u, vroeg of laat, kom je bij ons terecht – word je nogal eens geconfronteerd met hetgeen wat je gecreëerd hebt. En dat is meestal dan niet zo aangenaam. Want in de kosmos is nu eenmaal altijd een evenwicht. Dat evenwicht kun je niet ontlopen.

En daarom, lieve mensen, van mij mag je gerust op de beurs spelen. Van mij mag je gerust met cijfertjes goochelen, maar tracht te beseffen dat daar achter dikwijls veel verborgen zit. En wanneer je aanvoelt van: “dit is eigenlijk toch niet correct”, wees dan eerlijk met uzelf en stop ermee, of zoek een andere vorm van beleggen.

Maar maak u geen zorgen. Zoals ik reeds zei, ga je opmerken dat wat de geldmarkten aangaat, de komende tijd voor al degenen die daarmee bezig zijn, zeer interessante verrassingen te wachten staan. Want iedereen heeft zo zijn idee. Iedereen denkt: ”het zal zo of zo gebeuren”. Maar niemand van jullie kan een inschatting maken van wat de kosmos als het ware in petto heeft.

En hoe de kosmos zich op een bepaald deelgebied uitwerkt; je zou het kunnen vergelijken met een vulkaan. Je weet dat hij rommelt, je weet dat hij op een bepaald moment zal uitbarsten, en je weet, als hij uitbarst dat er vernieling zal zijn. Maar hoe goed geïnformeerd je ook bent, je kunt nooit voorzien wat de gevolgen gaan zijn. Want op een bepaald ogenblik spuugt de vulkaan zijn lava uit en creëert hij een chaos rondom zich, creëert ook het nieuwe leven. Maar je weet nooit of dat de lava aan de rechter-, de linkerkant of eender waar zal vallen. Je weet ook nooit of de uitbarsting hard of klein gaat zijn. Je weet ook nooit of de aardbeving die volgt zo vernietigend gaat zijn dat alles hernieuwt.

En zo kun je op het ogenblik de beurs bekijken. Want de wereldeconomie staat voor enorme wijzigingen. Niet alleen omdat je niet eeuwig kunt blijven produceren, maar vooral om hetgeen wat op deze aarde gaat gebeuren in de komende jaren, wat ik reeds in het begin van mijn betoog naar voor heb gebracht. En dat, lieve mensen, zijn zaken waar je geen overzicht op hebt.

Uw ganse maatschappij gaat in de komende jaren in de eerste plaats nog een grote chaos tegemoet. Je hebt al wat meegemaakt, hier en daar wat aanslagen, wat terrorisme. Zoals het er nu voor staat, kun je er van op aan dat deze zaken de komende tijd nog zeer sterk gaan toenemen. En dat dit ook – en dat hoor je misschien niet graag – steeds dichterbij komt, dat geen deel van de wereld gevrijwaard gaat blijven. Dit is ook wereldeconomie.

Je ziet het misschien niet direct zo, maar op het ogenblik is een heel groot deel van de mensheid zo verbitterd, zo gedreven, dat zij gewoon door zichzelf te vernietigen, hopen op een beter bestaan. En ook hier zitten families achter, zitten multinationals achter. Want wanneer ik tegen u zeg  “een multinational” dan denkt u misschien altijd aan bv. een autobedrijf, of een computerbedrijf. Maar, op het ogenblik zijn er ook multinationals die filosofie verkopen, die religie verkopen. En die multinationals zijn meestal nog machtiger en krachtiger dan bv. één of ander bankconcern. Want waar een bankconcern nog over geld moet beschikken en het geld nog moet samen krijgen en kunnen beheersen, zijn degenen die op het ogenblik beschikken over een menselijk potentiaal, degenen die in de economie, in de wereldeconomie, op het ogenblik de lakens uitdelen.

En deze waanzin, lieve mensen, is zeker nog niet voorbij. Integendeel. We staan aan de vooravond van nog zeer zware en voor de mensheid ingrijpende gebeurtenissen.

Nu kunt u zeggen: ”Hoe is dit mogelijk, waarom doet gene zijde daar niets aan?”

Kijk, de mens heeft het recht zijn eigen wereld te creëren. Wij kunnen alleen vanuit onze zijde u opmerkzaam maken op bepaalde zaken die gebeuren. Wij kunnen u lering geven en wij kunnen proberen te voorkomen dat de aarde zichzelf zo zal, door de mens, vernietigen, dat incarnatiemogelijkheid niet meer zou kunnen. Maar, het is niet aan ons om jullie handje vast te nemen en te zeggen: “Je moet het zó doen.” Het is de mens die zelf gekozen heeft om hier, op deze planeet, te leven en het is deze mens die, in dit leven dat hij leeft, de leerscholen op een zo juist en zo correct mogelijke wijze moet ondergaan.

Het is daarom ook dat wij reeds enkele jaren opnieuw bezig zijn met voordrachten, met groepen te stimuleren. Niet meer zoals het enkele tientallen jaren geleden ging, maar nu op veel kleinere schaal, maar veel uitgebreider. Want hoe meer kleine groepjes zich overal vormen van mensen die voor elkaar opkomen, die elkaar steunen door dik en dun, die er voor elkaar zijn en die dan ook de moeite doen om samen te mediteren, samen naar hun omgeving rust en harmonie uit te stralen, deze groepjes zijn voor de toekomst, en zeker de nabije toekomst, enorm belangrijk.

Want zij zullen ervoor zorgen dat in bepaalde gebieden toch nog een zeker evenwicht kan behouden blijven. Dat er een zekere rust kan behouden blijven, zodat de nieuwe generatie die komende is, zich langzaam maar zeker kan ontwikkelen en zo deze aarde terug een mogelijkheid geven van een aarde te zijn voor al haar bewoners, een leefbaar geheel te zijn, waar de geest die incarneert de mogelijkheid krijgt van op een correcte wijze verder in zijn evolutie te komen.

Daarom, vrienden, is het belangrijk dat u in de komende tijd u een beetje minder druk maakt om wat er gebeurt met uw euro, wat er gebeurt met uw wereldeconomie, wat er gebeurt met uw politieke chaos. Maar dat u rondom u tracht een kleine, laat ons zeggen een dorpseconomie van rust, van geluk, van vrede te creëren, waarin ieder die wenst kan aan deelnemen en waar ieder die zoekende is hulp kan vinden.

Lieve vrienden, ik hoop dat ik met hetgeen ik hier vanavond gebracht heb jullie niet teleur heb gesteld, maar jullie eerder aan het denken heb gezet, jullie eerder misschien een prikkel heb gegeven om in de komende tijd de juiste houding aan te nemen, de juiste patronen te volgen en u niet te laten meeslepen in het verlies van misschien wat euro’s, in het verlies van misschien wat luxe artikelen.

Dat je voor uzelf kunt zeggen, zoals ooit een vriend van mij op een voordracht gezegd heeft: ”Ach, wat maakt het uit dat ik als mens dat niet meer bezit, want wanneer ik naar gene zijde ga, een doodskleed heeft geen zakken!” En dit is zeer belangrijk te beseffen. Hetgeen wat je meebrengt wanneer je naar onze zijde komt, is de betekenis die je gehad hebt voor anderen.

Het is beter, neem het gerust van mij aan, één keer in uw leven een mens gelukkig gemaakt te hebben, dan een gans leven over een fortuin bezeten te hebben en in angst geleefd te hebben dat het ooit zou verminderen of dat je het ooit zou kwijt geraken.

Ik weet, dit klinkt voor de huidige maatschappij niet al te aanvaardbaar, zeker niet al te optimistisch. Maar besef, lieve mensen, dat een mensenleven in de totaliteit van uw bestaan maar eigenlijk een fractie is. Een fractie waar je heel veel uit kunt leren, maar ook, wanneer je louter en alleen voor macht, aanzien en geld leeft, u kan blokkeren voor zeer lange tijd en u kan verplichten voor de leerschool opnieuw te gaan.

Je doet het zelf, hoor! Geen entiteit moeit er zich mee. Maar wanneer je het stoffelijk lichaam loslaat en je komt bij ons, zie je hoe jezelf bent. En dan kan het wel even heel belangrijk zijn wat je betekend hebt in het bestaan dat je nu leeft.

Zo, vrienden, dat was het wat ik u vanavond wou brengen.

Zijn er onder u die er vragen over hebben? Dan mag u deze stellen. U weet, op persoonlijke vragen wordt niet geantwoord. Alle andere vragen zal ik trachten te beantwoorden volgens de mogelijkheden die aanwezig zijn.

Tweede deel.

 • Ja, broeder, ik heb ergens heel goed geluisterd, en ik denk een stuk, van, je spreekt over een andere orde; als we nu beschouwen, de Amerikaanse invloed, waar geld en macht in het vaandel staan, die dus nefaste gevolgen heeft voor vele mensen, en dan kan er zijn aan de anti-globalisten, die een andere orde voorstaan, dan is eigenlijk mijn vraag, of misschien heb ik het niet goed begrepen, bedoelt jij te zeggen dat de islam een totaal andere wereldeconomie gaat creëren? Ik wil zeggen, door de invloed van die godsdienst, gaat daar de wereldorde door veranderen?”

Ik denk dat je het te beperkt ziet. Wat op het ogenblik de moslimwereld aangaat, deze is zich langzaam maar zeker zelf aan het ondermijnen. De angst van het Westen dat de moslimwereld de overheersing zou worden van de toekomst is niet correct. Hetgeen wat gebeurt in deze wereld is in eerste instantie een afrekening binnen deze wereld zelf, maar in tweede instantie een exportproduct. Je moet er rekening mee houden dat het fanatisme, dat nu nogal opgang maakt, deel uitmaakt van de verandering.

Kijk, er is een gezegde bij jullie dat zachte heelmeesters etterende wonden maken. Dit klopt zeker voor de islam. En daardoor krijg je dat, en je zult dat opmerken in de toekomst, dat fanatisme nog enorm gaat toenemen en daardoor gaat leiden tot zijn eigen vernietiging. En dan zul je, zoals ook andere filosofische strekkingen, zoals het christendom gekend heeft, zul je opmerken dat de mens gaat zeggen: “allemaal goed en wel, maar ik denk er het mijne van, en ik ga mijn weg.” En op dat moment gaan de molla’s en hun godsdienstige politie, of hoe dat u het wilt noemen, voor voldongen feiten komen te staan. Dan zullen zij mogen zeggen wat zij willen, de meerderheid zal zich afkeren.

Je moet er ook rekening met houden dat de ganse kapitaalkracht van de moslimwereld op een heel gevoelig fundament gebaseerd is. En zoals ik u al heb laten blijken dat uw luxemaatschappij hier vastloopt, zo zal ginder, hetgeen waar dat men zich op groot gemaakt heeft, namelijk hun bodemschatten, zullen ze zeer snel tot ontdekking komen dat ze die eigenlijk aan de straatstenen niet meer kwijt kunnen. Oh, ik weet het, dit klinkt ook weer voor jullie ongeloofwaardig, omdat gans uw maatschappij op olie is gebaseerd. Maar het blijft zo niet. Aquarius brengt andere technologieën. Ik heb u gezegd: “Zaken die u zich nu nog niet kunt voorstellen.” En dan ga je krijgen dat gewoonweg deze landen meer belang zullen hebben dat zij over een fles drinkwater beschikken bijvoorbeeld, dan dat zij over een tanker petroleum beschikken. Maar dit past nog niet in het kader van het huidige denken.

Hetzelfde geldt dat men graag oorlog voert, nog altijd, voor deze zaken. Ook hier zullen bepaalde machtswellustelingen van het Westen tot hun schade en schande moeten ondervinden, dat de gok die zij doen in die richting verkeerd is. En zo zul je zien dat ook de moslimwereld langzaam maar zeker gematigder gaat worden en dat de waarden die in de nieuwe tijd ontstaan, zo goed in deze wereld hun uiting zullen kennen als bv. in uw christelijke maatschappij, of in de hindoemaatschappij, de boeddhistische maatschappij en zo verder.

Het is misschien voor u moeilijk te aanvaarden, maar de vrouw die nu nog achter de sluier loopt, is waarschijnlijk de vrouw die binnen 50 jaar de man opzij heeft gezet in die populatie en zal zorgen dat deze maatschappij niet volledig zichzelf vernietigt. Want dit is op het ogenblik in de islamwereld, in de moslimwereld nog zeer sterk aanwezig, maar ook dat kent zijn eindpunt. En dan zul je zien dat het niet de Amerikaanse maatschappij, niet globalisten of antiglobalisten, niet islam, niet hindoes, niet boeddhisten, niet christenen zijn die het nieuwe beeld van deze wereld vormen, maar, zoals ik gezegd heb vanavond, de ondergrondmaatschappij.

De mens die voor zichzelf gaat zoeken, die eigenlijk niet in die wereldeconomie een belangrijke rol heeft gespeeld, en begrijp mij toch goed, lieve vriend, er zijn zo op dit moment op aarde een paar miljard mensen, daar wordt niet over gesproken, daar wordt geen rekening mee gehouden. Want zij hebben nog geen stem, maar toch zijn ze er. En het is vanuit die fundamenten dat de wereld zal wijzigen. En die ondergrond die vind je evengoed bij de moslim, als bij de Amerikaan, als bij de Afrikaan, enz.

Maar er gaat in de komende jaren zoveel gebeuren dat het onmogelijk is op een avond als deze u exacte beelden te geven. Hetgeen wat ik alleen kan doen, is u trachten te laten begrijpen: aanvaard dat uw wereld gaat wijzigen, aanvaard dat er zeer veel misschien schokkende zaken gaan gebeuren, aanvaard dat je misschien in de toekomst zaken zult moeten afgeven waar je nu van denkt: ”het is mijn recht dat ik het bezit”, aanvaard het gewoon, verzet er u niet tegen. En dan zul je zien, dan ga je door al die ellende heen zonder dat je zelf er aan ten onder moet gaan. Dan zal juist hetgeen wat gebeurt voor u een verrijking inhouden. Maar nogmaals zeg ik u erbij: een verrijking qua bewustzijn, een verrijking misschien in menswaardigheid, zeker geen verrijking in geld, noch materie.

 • Ja, broeder, ik heb een vraag. Het is een heel oprechte vraag, ik hoop dat ik ‘m goed kan uitleggen. Wanneer u in de stof zou leven, ik realiseer me dat u dat ongetwijfeld zo lang mogelijk wil uitstellen, in sommige momenten kan ik me dat heel goed voorstellen; maar u zou in de stof leven, en u zou geld nodig hebben om voorwaardenscheppend te zijn voor mensen, om harmonie te brengen, harmonie te laten ontwikkelen, hoe zou u dat doen?

Eerstens: mijn lieve vriend, ik heb hoegenaamd geen behoefte op dit moment in de stof te leven. Ten tweede: de vraag, waarom zou ik geld nodig hebben om in harmonie met iemand te kunnen leven?

 • Maar dan heb ik de vraag niet goed gesteld. Als u voorwaardenscheppend zou willen zijn, om andere mensen dingen te kunnen leren, of ervaringen te laten opdoen, hoe zou u dat doen?

In de eerste plaats, met mezelf te zijn. Niet te kijken van: wat verdien ik eraan? Maar gewoon te zien naar mijn medemens: wat is zijn nood? En kan ik, heb ik de mogelijkheid om die daarin te helpen. En mijn kapitaal, vriend, zou dan op deze moment zijn: de krachten die de kosmos mij schenkt. En wanneer jij bv. in nood zou zijn, dan zou ik deze krachten met u delen. En dan zou je zien dat het probleem dat je hebt, al is het een probleem met een bankrekening, al is het een probleem met een materiële zaak, door de kracht die u geschonken wordt, je de mogelijkheid hebt de zaken anders te bekijken, anders te benaderen, waardoor je weer verder kunt komen.

Kijk, wanneer ik u zou helpen financieel, stel dat het in mijn mogelijkheden zou zijn, dan creëer ik naar u toe een binding. Een binding die u niet goed doet voelen, omdat u dan wel beseft dat u tijdelijk geholpen bent, maar dat u ten opzicht van mij, volgens de redenering van uw maatschappij, een schuld hebt, die je dan liefst zo snel mogelijk weer kwijt. Zo ontstaan er disharmonieën tussen mensen.

Wanneer ik u help vanuit de mogelijkheid van de kosmos, om het zo uit te drukken, maar ik ben natuurlijk op het ogenblik geen mens, en in de periode dat ik geleefd heb stelde zich dat niet, maar dan kan ik zeggen: door de kracht en het Licht dat ik aan u geef,  kan ik u misschien de impuls en het inzicht meegeven dat de zorg die u hebt, of de angst die u hebt, als het ware ongegrond is. Dat, door te beseffen dat je in harmonie met mij kunt zijn, één kunt zijn met het Licht, dit ook kunt wanneer ik er niet meer ben.

Want, ik weet wel, in uw maatschappij verkoopt men graag alle mogelijke kosmische krachten, het is een rendabele zaak, nietwaar? Maar kosmische kracht, goddelijke kracht, Od-kracht, Prana, hoe je het ook noemen wilt, mijn vriend, is gratis. Volledig gratis. Is overal aanwezig. En je hebt nog een groot voordeel, je moet er ook geen btw, noch belasting op betalen, noch sociale lasten. Maar het is er! En het is bruikbaar! Alleen, je moet voor uzelf er durven voor openstaan, je moet tegen uzelf durven zeggen: “ik erken mij daarin”.

Want het probleem bij velen in deze maatschappij is, dat zij wel degelijk zouden kunnen geholpen worden met kosmische kracht, maar dat op het ogenblik zij deze zouden aanvaarden, zij met zichzelf geconfronteerd worden, juist met de kant die veroorzaakt heeft dat zij in financiële of materiële problemen geraakt zijn.

En nu moet ik u toch niet vertellen dat een mens niet graag zijn mindere kanten bekijkt. Nochtans, wanneer hij dit, op het ogenblik dat dit zo is, zou doen, zou hij ook zien waar zijn weg en zijn oplossing ligt. En zo zou hij geholpen zijn zonder centen, mijn vriend, maar met een waarde die in geld onuitdrukbaar is. Ik denk dat we elkaar begrepen hebben.

 • Ja, ik wou ook graag een vraag stellen. Over de economie; de houding van individuen die u omschreven heeft in de tijd van het Aquariustijdperk. Daar zie ik heel veel overeenkomsten, eigenlijk erg veel overeenkomsten met de periode, de economie, maar ook de individuele houding van de indianen in Amerika, voordat de blanken daar terecht kwamen. En mijn vraag is: hoe ziet u dat?

Kijk, op de wereld gebeurt er nooit iets nieuw! U hebt een heel goede opmerkingsgave en, zoals je zegt, er zullen vergelijkbare zaken zeker zijn. Maar echt niet alleen met hoe de indianen leefden.

Voor uw gekende tijdperken zijn er nog meer tijdperken geweest waar dit aan de orde van de dag was. Het is eigenlijk maar door het Vissentijdperk en zijn kenmerken dat de aarde op het punt is gekomen waar eigenlijk het niemand had voorzien.

Het is zo dat de mens voor de geest altijd gewoon bezien is als een leerschool om verder te kunnen. We hebben vóór het Vissentijdperk perioden gehad waar dat de mens volledig met elkaar in een vorm van harmonie leefde. Dat wil niet zeggen dat er geen strijd was. Want je mag niet vergeten, je bent niet op deze aarde geboren om een gans leven u te wentelen in geluk. U bent op deze aarde gekomen om te leren. En leren houdt soms wel even pijn in om verder te kunnen. En wanneer we dit bekijken, dan is het ook zo dat binnen het Vissentijdperk er een periode is geweest – en dan spreken we echt niet alleen over Noord-Amerikaanse indianen, maar ook in Zuid-Amerika en in delen van Afrika, hebben op bepaalde momenten zeer hoogstaande culturen gekend – waar dus deze zaken, zoals Aquarius denkt, nog aanwezig waren.

Maar door de invloed van, in grote mate de blanke overheersing en dan ook door de ontwikkeling van de moderne kerken of religies, is er een zeer snelle aftakeling geweest van deze eigenlijk nog over gebleven waarden die teruggaan tot ongeveer het eerste rijk van Mu. Dus dat is een serieuze tijd geleden, ik denk niet dat u dat toen al hebt meegemaakt. Maar goed, ik ook niet, hoor!

Het is effectief zo dat je zou kunnen zeggen dat de huidige mens, de mens die hier leeft, misschien de moeite eens kan doen om trachten na te gaan wat de filosofische en geestelijk-spirituele waarden zijn die men zo goed in Noord- als Zuid-Amerika bij deze culturen had, zo een 500 jaar terug tot ongeveer een 1600 jaar terug. En dan zul je opmerken dat vele van deze stammen, en in sommige gevallen kun je zeggen, rijken, zeer welvarend waren. En dat de welvaart gebaseerd was volledig op samenwerking.

Het is niet omdat de blanke veroveraar bv. in het Zuid-Amerika zeer veel goud aantrof, dat goud in die periode een waarde had voor deze mensen. Goud was voor deze indianen enkel een symbool, een uitdrukking voor de Goddelijke Zon, maar had geen commerciële waarde. Dat wordt nogal eens vergeten. De commerciële waarde is maar ontstaan wanneer de Spaanse veroveraars het volk hebben trachten te vernietigen.

 • Mag ik een vraag achteraan plakken? Korte vraag? Kan ik al de conclusie trekken dat het eigenlijk om cycli gaat? Dat het zich telkens weer herhaalt, maar in een andere samenstelling van aspecten?

Ja, dat  klopt…..

 • En dat dat nu ook weer gebeurt?

Dat klopt…..

Gans de Kosmos en het kosmische gebeuren is een cyclische beweging. Alleen wil ik er wel aan toevoegen, denk niet dat u nog gaat meemaken dat het terug het oude wordt, of…… sta mij toe te zeggen, als u misschien binnen enkele duizenden jaren nog eens incarneert, dan zult u misschien terug in zulke situatie terecht komen. Maar laat ons dan hopen voor u dat u ergens anders al kunt, want dan  betekent het dat u hier al veel geleerd hebt.

 • In de vooravond heeft u het gehad over: er is nog steeds een overbevolking, er zijn epidemieën, er komen epidemieën. Heeft dat hoofdzakelijk te maken met het feit dat er op het ogenblik ontzettend veel kanker is?

Kijk, kanker, laat mij toe te zeggen, is een luxe ziekte. Kanker is zoals in de Nederlandse taal het woord zelf zegt, ontstaan van te kankeren. Wanneer een mens moet strijden voor zijn bestaan, dan is de kans klein dat zijn lichaam gaat tegen zetten. Dus maakt u daar niet te veel zorgen over. De wereld zal niet uitsterven aan kanker alleen, want zeer vele ziekten worden als kanker omschreven op het ogenblik, die eigenlijk geen kanker zijn.

Maar wat we wel gaan meemaken, is dat er nog nieuwe ziekten zullen opduiken, eigenlijk gecreëerd steeds door de mens, en dat dit gaat leiden tot een vernietiging van zeer grote delen van de wereld. Het zal niet gaan op een natuurlijke wijze dat deze epidemieën zich gaan voordoen, maar het zullen rampen zijn die gecreëerd zijn door de mens zelf.

Als ik u er nog even mag op attent maken, jullie laatste nieuwe ziekte “aids” is ook een laboratoriumziekte en gaat ook nog verder proporties aannemen. Als we daarbij rekening houden dat men op het ogenblik nog steeds zijn lesjes niet geleerd heeft wat manipulatie aangaat van alle mogelijke virussen, van alle mogelijke toxines enz., en gezien de onevenwichtige situatie in de wereld, gezien het terrorisme, kunnen we er van op aan, dat dankzij deze cocktail, er van alles mogelijk zal zijn. Hoe het zich juist zal voordoen en op welke wijze, dat is heel moeilijk te omschrijven. Maar dat het zal gebeuren, is een evidentie.

En in uw maatschappij hier, uw westerse maatschappij, uw luxe maatschappij, kun je er van op aan dat we gaan opmerken dat, ondanks al uw medicatie, ondanks uw enorme technische geneeskundige kennis, men steeds meer zal moeten vaststellen dat men minder en minder successen boekt. En het kan misschien eigenaardig klinken, maar tussen dit en, sta mij toe in te schatten, 20 tot 30 jaar zullen al zeer veel grote medische complexen, zoals ze nu overal opgericht zijn, verdwenen zijn, leeg staan. Omdat zij als het ware onbruikbaar zijn geworden door alle mogelijke gevaren die zich binnen die gebouwen zullen schuil houden.

Kijk, de mens is vergeten dat ziekte een natuurlijk proces is. Dat men een mens helpt en dat een mens tracht, wanneer zijn lichaam in onevenwicht is en hij ziek is, te genezen, is logisch. Maar de mens die is gaan denken dat hij zich boven de natuur kon stellen, dat hij een wereld kon creëren waarin een deel van die natuur door hem gaat bepaald worden, waarin hij gaat stellen of iets kan of niet kan, die creëert zulk onevenwicht dat hij op de duur, ondanks al hetgeen wat dat er gemaakt is, het niet meer in de hand heeft en zichzelf vernietigt.

En om dan volledig op uw vraag te antwoorden: wanneer we enkele eeuwen verder zullen zijn, zul je zien dat de ganse structuur zoals ze nu bestaat, verdwenen zal zijn; dat er terug een medische verzorging zal zijn die vooral gebaseerd is op het werken met krachten. En dat, waar nu nog de dokter en vooral de specialist de scepter  zwaait, hij nog steeds aanwezig zal zijn, maar als deelgenoot van meestal een genezingsteam. En waar de hoofdzaak van het genezingsteam niet de conventionele arts zal zijn, maar wel wat je nu zou kunnen zeggen de therapeut, de psycholoog; het zal een beetje anders liggen. Je kunt nu al spreken dat je mensen hebt die dus doen aan alternatieve psychische therapieën. Vul het maar zelf in wat je wenst.

Wel, de mens die nu werkt met therapieën waarin hij beseft dat stof en geest aanwezig zijn, zij zullen binnen dit en laat ons zeggen een kleine 200-300 jaar degenen zijn die de medische teams zullen leiden. En wanneer we dan zien dat er ziekte is, zullen zij eerst trachten na te gaan waar het onevenwicht zit en trachten dit onevenwicht te herstellen, en dan tegelijkertijd met de andere deelgebieden van de gezondheidszorg trachten de mens tot evenwicht te brengen.

En dan komen we tot de kern van wat ziekte eigenlijk betekent voor de mens. Telkens weer het zoeken naar een nieuwe weg, je wordt ziek omdat je in uzelf het niet meer ziet dat er een onevenwicht is. En het is in die ziekte dat het nieuwe kan ontstaan, en als het nieuwe ontstaat, zo komt dan terug het evenwicht en harmonie en kan de mens weer een stap verder gaan.

Maar dit zal nog heel wat jaren duren, omdat je moet rekening houden dat je in deze maatschappij zit met nog een structuur van macht. De medische wereld op zichzelf zit eigenlijk in een eigen cocon, heeft zijn eigen macht en zal die nog niet zo graag en gauw willen loslaten. Maar het zal niet zijn van de alternatieve therapeut dat er verandering komt, het zal zijn omdat zij gezien zij in een cocon zitten en niet zien wat er gebeurt, zij eigenlijk zelf in de crisis komen en zij machteloos zullen worden ondanks al hun detailkennis enz.

 • Ja, ik had een klein vraagje daar achter, en dat is: ik heb juist begrepen dat vanuit de Witte Broederschap, de Orde der Verdraagzamen, juist nu al op aarde de medici geïnspireerd werden.

Dat klopt, er worden medici geïnspireerd, dat klopt…..

 • En dat is…, dat zijn niet alleen medici, maar dus ook niet-medici, ook anderen die dus ook mensen helpen. Mijn man zit naast me en die heeft namelijk daar contacten mee. Kunt u daar iets over zeggen? Wilt u daar iets over zeggen?

Kijk,  wanneer een mens zich open wil stellen voor de mogelijkheden die er zijn, dan ga je zien – en dat is niet alleen de Orde of de Witte Broederschap – zeer vele groepen aan onze zijde zijn bereid om gewoon te inspireren, om te helpen. Wij beseffen best dat we in een tijd leven waar ieder die er voor openstaat steun kan gebruiken. Maar het is niet zo dat je moet denken, omdat we inspirerend werken, dat morgen alle specialisten, alle dokters ineens “halleluja” gaan zingen en zeggen: ”nu weten we het, nu gaan we het anders aanpakken.”

Kijk, het grotendeel, op het ogenblik, van degenen die uiterst gespecialiseerd zijn, zijn mensen die enorm angstig zijn. Zijn mensen die er voor de dood om zijn dat er maar iets zou ontdekt worden dat hun de poot van onder hun stoel zou halen, bij wijze van spreken. En zij zullen alles doen om zich binnen hun specialiteit te beschermen.

Af en toe, geef ik grif toe, heb je bepaalde artsen, bepaalde paramedici enz., die meestal vanuit een andere optiek de studies hebben aangevat, die meestal in zich ergens een vorm van kunstzinnigheid dragen, die kunnen we meestal op die terreinen bereiken. En zo, langzaam maar zeker, krijg je dat deze mensen gaan experimenteren, dat zij gaan proberen zaken te doen die eigenlijk niet al te conventioneel zijn in de ogen van hun confraters.

Kijk, het is voor de mensheid een noodzaak dat er geïnspireerd wordt. Maar, ik wil, om de zaken af te ronden, toch even duidelijk stellen: het is niet alleen naar medici, paramedici, mensen die gewoon zich openstellen en vragen van “help me”, dat we werken, het geldt ook voor alle lagen van de bevolking.

We hebben hier over wereldeconomie gesproken vanavond. Wanneer iemand die, om het cru te zeggen, met de beurs bezig is, en aan onze zijde vraagt om hulp om juist te handelen, om mensen te helpen, zullen wij die ook inspireren. En misschien is dan het idee dat die man oppert contra alles van wat de logica zegt, maar zul je zien dat, doordat hij dat volgt, hij voor zijn klant het juiste beslist. En zo is dat in de industrie, en zo is dat  bijna op alle terreinen.

Zelfs, lieve dame, kunnen we zeggen dat, wanneer gewoon de mens in de straat tegen ons zou zeggen, of zegt, van: “Ik weet het niet, maar geef mij een hint“, is er altijd wel iemand aan onze zijde die bereid is van de juiste hint te geven. En gezien dat u toch al een tijdje de Orde kent, zult u waarschijnlijk wel met het verhaal bekend zijn van de lieve dame die achter haar breinaalden zocht en die het ons ook vroeg van even te helpen. U kent het resultaat, nietwaar?

 • Nee…

Het resultaat was…., of ik zal even, voor  degenen die het verhaal niet kennen, als afsluiting dit verhaal naar voor brengen. Eén van onze sprekers en een goede vriend van mij, onder de naam Henri,…..

 • Broeder Henri!!

Broeder Henri juist…., werd op een bepaald moment door een nogal corpulente dame aangeroepen omdat zij haar breinaalden kwijt was. Deze dame werd boos omdat Henri niet onmiddellijk de breinaalden in haar handen gaf. Maar de dame luisterde niet naar de inspiratie die kwam. Dus heeft onze vriend Henri gezegd: “Lieve dame, zet u nu even rustig neer!” Wat deze dame met haar gewicht dan ook deed, als een vallende steen, en het gevolg was dat zij gedurende enkele dagen niet meer in haar zetel heeft moeten zitten, maar dat zij toch onmiddellijk haar breinaalden had. (gelach…) Het dankwoord dat zij uitgesproken heeft naar Henri toe wil ik hier niet herhalen….. want je zal dit een geest niet in dank afnemen!

 • Henri was dan ook een grappenmaker…

Natuurlijk…en hij is dit nog…

Goed, als er geen dringende vragen meer zijn, lieve mensen, dan zou ik deze avond willen afsluiten.

Het is de gewoonte dat we de avond besluiten met een korte meditatie.

Meditatie: Rust uitstralen.

Ik zou graag, aangezien de toestand die op het ogenblik in de wereld heerst, gewoon willen vragen van vanavond even in uzelf te gaan, even trachten rust te vinden en deze rust als het ware te delen met uw medemens, met uw omgeving. En als je dan straks huiswaarts keert, dan zal het zijn, of diep in uw hart draag je een lichtje mee dat een hulp kan zijn voor degenen die op deze tijd zoekende zijn.

In de Naam van de Vader, Die ons de mogelijkheid heeft gegeven op deze aarde lering te ondergaan, vraag ik: Vader, geef ons het inzicht in de harmonie die tussen ons kan bestaan.

Laat Uw Licht, laat Uw Kracht hier in ons midden aanwezig zijn.

Laat ieder van ons deel worden van Uw Kracht.

Laat in ieder van ons het besef ontstaan dat wij een deel zijn, een onafscheidelijk deel van deze Totaliteit.

Laat dit Licht zich rondom ons sluiten, zodat alle Krachten, alle kennis die hier aanwezig is, gebundeld worde in één groot geheel, één krachtige zuil van Licht, dat als het ware een baken vormt voor de ganse omgeving. Een vuurtoren waar ieder die in moeilijkheden is, die zijn spoor bijster is, zich kan op richten. Zich vanuit het duister op het Licht kan richten en zo voor zichzelf langzaam maar zeker dichter en dichter naar het Licht komt en meer en meer één wordt.

Dat deze Kracht zich verspreidt, dat deze Kracht, die hier bij ons gebundeld is, uitgaat over deze wereld en zich bundelt samen met alle andere Krachten, die U ook in andere groepen op dit zelfde moment hebt laten ontstaan, als het ware stuurt.

Zodat we, hoe klein we ook zijn, hoe nietig we ook zijn, deel zijn, onafscheidelijk deel van dit grote Geheel, dit Werk, dit Net, oh Vader, dat Gij voor ons gemaakt hebt, waar Gij ons de mogelijkheid geeft om bewuster te worden, om langzaam maar zeker te ontdekken welke weg wij moeten gaan. Om langzaam maar zeker samen met degenen waarmee we hier verenigd zijn, terug te komen tot Uw Kracht, Uw almachtige Liefde, Uw onuitspreekbare Goedheid.

En dat we dit alles mogen doorgeven aan de medemens; dat we dit alles mogen geven aan de ganse schepping, waar Jij ons deel hebt van gemaakt.

Dat wij deel mogen zijn aan alle kennis die Jij in ons hebt gelegd.

Dat wij, zoals Je eens gedaan hebt in het verleden, mogen van geest verlicht zijn.

Dat in ons Uw Licht ook mag branden, mag opglooien als een vurige tong, zodat we beseffen, in de komende tijd, welke handelingen voor ons de juiste zijn, welke daden voor ons de juiste zijn.

Dat de inspiratie die U ons schenkt, niet alleen binnen het geheel van de aanwezigen hier, maar ook individueel ons mag leiden op de wegen waar wij zoekende zijn, om zo te komen tot een rijkdom en een resultaat dat we dan samen kunnen delen met de ander.

Want is het niet Uw Zoon die gezegd heeft: “Waar er in Mijn Naam verschillende tezamen zijn, ben Ik in hun midden.”

U bent in ons midden, want hoe groot het mysterie ook is van de Kracht die Jij ons gegeven hebt via Uw Zoon, via de Christos, blijven deze woorden eeuwig van tel.

En wanneer wij hier samen zijn, en zo samen aan U denken, weten en beseffen wij dat U in ons midden bent; dat u ons de Kracht schenkt die we van node hebben om de weg die we aan het gaan zijn tot aan het eindpunt te volvoeren. Een weg die gaat over leven en dood, over geboorte, over stof en geest.

Dat deze Kracht, die hier nu onder ons aanwezig is, bevestigd zij in de kern van uw ziel, in de grond van uw geest, in het centrum van uw hart.

En dan, laten we dit heel rustig afsluiten, vanuit de kern van ons wezen te zeggen:

“Vader, ik dank U dat ik deze eenheid met U heb mogen ervaren.”

Zo, lieve vrienden, het is tijd dat ik het medium vrij geef. Er rest mij niets anders meer dan u een vredige huisgang toe te wensen.

Degenen die zich nog met de wagen verplaatsen, wees voorzichtig! Wees zeker niet te haastig, want hoe sneller u zich wilt verplaatsen, hoe later u zult aankomen.

Ik wens jullie nog een gezegende avond toe, en wanneer je ons nodig hebt, gewoon even aan ons denken, en je zult opmerken: er is altijd wel iemand aan onze zijde die uw signaal opvangt en die de moeite zal doen om u te inspireren. Want, er is geen dikke muur tussen uw wereld en de onze! In wezen bestaat er zelfs geen scheiding! Denk daar maar even verder over na.

image_pdf