Werkelijkheid begrijpen

Geestelijke groeigroep – 18 augustus 1992

U hebt zelf kunnen constateren hoe de situatie zich op het ogenblik ontwikkelt op de wereld. Wij nemen aan dat ook economisch op vele punten crisisverschijnselen bijzonder sterk merkbaar zullen worden en dat houdt in dat alle bestaande waarden wankelen. Het is gemakkelijk genoeg om daar allerhande mooie redevoeringen te houden, voorschriften te maken, maar de mensen kunnen daar niet meer in geloven en dat is de grote moeilijkheid van deze tijd.

Wanneer wij nu nadenken, dan weten we verschillende dingen al, bv. geneesmiddelen kunnen we over het algemeen in onze eigen buurt vinden, wanneer wij een kwaal hebben. Wij weten dat er bepaalde dingen mogelijk zijn met gedachte kracht, enz. Maar wanneer we werkelijk, en nu zeg ik werkelijk betrokken willen zijn bij al datgene wat er gaande is, wanneer we willen proberen voortdurend de positieve krachten, die er wel degelijk zijn, te laten doorklinken in de wereld, dan zullen we nog een paar andere kleine lerinkjes moeten verwerken. En ik begin dat maar even puntsgewijs te doen, zo dadelijk zullen we dat oefenen.

Denk nooit aan uzelf. Zodra u aan uzelf denkt, blokkeert u uw mogelijkheden om in de Algeest, in de totale Kracht op te gaan en de krachten daarvan in uzelf te ervaren.

In de tweede plaats, wanneer u mediteert, is de ontspanning het belangrijkste punt. Iemand die niet weet zich te ontspannen en zo te verliezen, zal nooit iets kunnen bereiken.

In de derde plaats, elk beeld dat ik in mijzelf opwek, zal, als de twee eerste voorwaarden vervuld zijn, onmiddellijk a.h.w. doorklinken in het energieveld dat ons allen omringt. Elk beeld dat we daarin, met voldoende kracht, uitzenden, zal rond ons de neiging veroorzaken om aan dat beeld te beantwoorden.

Ten vierde, wij werken niet voor onszelf of van uit onszelf, maar we zijn gebonden aan een geheel waartoe wij behoren.

Ik zou dat graag even willen uitleggen. Er is één werkelijkheid, deze werkelijkheid is niet datgene wat u alszodanig beschouwt. Die werkelijkheid omvat alle mogelijkheden die in onze wereld, gedachtewereld, zowel als werkelijkheidswereld, zoals men die noemt, voorkomen. Elke variant daarop is dus in de werkelijkheid vertegenwoordigd. Wanneer haar werking versterkt wordt, zal zij ook in de illusiewerelden haar werking doen gelden en, wat wereldbeeld betreft althans, is uw menselijke wereld een illusiewereld.

Wat ik denk kan nooit alleen een rationeel beeld zijn, dat is het volgende punt. De werkelijkheid is niet logisch, is niet rationeel of irrationeel, de werkelijkheid waartoe wij behoren, is een samenvloeiing van erkenning, gevoelen en voorstelling. Al onze goden, al onze bewoners van de grote bomen, van de bossen, van het vuur, van de meren, van de beken, zijn niets anders dan de weergave van een bepaalde kwaliteit die in de werkelijkheid bestaat. Daarom is het ook niet zo belangrijk dat wij alle magische incantaties en aanroepingen kennen, met alle namen erbij. Belangrijker is dat we de juiste procedure volgen.

In deze procedure is er een vorm van zelfsuggestie. U moet uzelf duidelijk maken dat het beeld van uw wereld, op dit moment, niet domineert, het is een bijkomstigheid. Daarnaast, het beeld dat ik in mijzelf draag, kan alleen werkelijkheid worden wanneer het niet alleen voor mij, maar ook voor anderen, een deel van de mogelijkheden vormt.

En ten laatste, alle processen, die zich afspelen op aarde, worden voor een deel door gedachten mede beïnvloed, daardoor  kunnen we deze processen vertragen of versnellen, energieën vergroten of verminderen. Hierbij is de voorstelling van toename of vermindering belangrijker dan het doel waarmee deze plaats vindt.

Het doel is altijd de werkelijkheidsessentie, het is nooit, en besef dat goed, nooit datgene wat wij op dit ogenblik in de wereld, die wij de onze plegen te noemen, als verschijnsel belangrijk vinden. Zoek de geest der dingen, niet de uiterlijkheid. Mag ik aannemen dat dit voor iedereen begrijpelijk is gesteld ? Geen protest, dank u.

Wij gaan nu proberen of we een kleine oefening kunnen ontdekken die u misschien later voor uzelf nog eens kunt herhalen. Aangezien ik weet dat dit alles wordt vastgelegd, geloof ik dat de eerste fase bijzonder goed uitgewerkt moet zijn, het suggestief proces, daarmee beginnen we. Om geen nodeloze storingen of onderbrekingen te veroorzaken, ga ik van daar over op de andere punten, u zult dan zelf wel zien wat daar mogelijk is. Wanneer u het gevoel hebt dat er in of rond u spanning bestaat, probeert u even of ze tussen de handen bestaat het geeft u een overtuiging wanneer u daar inderdaad een aanwezigheid voelt van één of andere kracht.

Ik ben, ik besta, ik denk en voel, maar wat ben ik ?

Dat wat ik werkelijk ben ken ik niet, maar toch is het deel van al wat ik ben, denk en doe.

Het is niet belangrijk wat ik ben in de ogen van anderen, het is niet belangrijk wat ik doe in de ogen van anderen. Belangrijk is wat ik ben.

Diep in mijzelf ben ik Kracht, een soort Licht, en als ik de ogen sluit en rond mij kijk, dan voel ik daar, ja, soms zie ik daar dat Licht.

Er is geen grens tussen het Licht buiten mij en het Licht in mij,

dan kan ik het Licht buiten mij, in mij doen vloeien,

kan ik de kracht opnemen, waarvan ik voel dat ze buiten mij bestaat.

Ik ben, maar ik ben een deel van het geheel, ik ga op in het geheel,

De beelden van mijn wereld zijn maar beperkte beelden,

in mij is de Lichtende Werkelijkheid.

Wanneer ik die Werkelijkheid toevoeg aan die beelden rond mij, dan zal de Werkelijkheid daarin doorschemeren, Ze zal doorwerken, Ze zal kracht hebben.

De Werkelijkheid van het Licht in en rond mij,

de Kracht in en rond mij, is vrede, is rust,

is een Kracht die zichzelf erkent als Zijn en die toch zichzelf uit in al wat denkbaar is.

Ik ben die Kracht, ik ben deel van de Kracht en ik ben de Kracht,

ik ben dat Licht, ik ben deel van dat Licht, dus ben ik het Licht.

Uit mij straalt de vrede van het geheel, in mij heerst de rust van het geheel.

Een wereld zo verdeeld als die welke ik meende te kennen, vraagt verandering.

Verandering betekent dat dingen verdwijnen, dat andere verschijnen.

Ik bepaal niet wat moet gaan, ik bepaal niet wat moet komen,

maar ik zeg dat de verandering moet zijn.

Ik zeg niet wat moet genezen of wat moet vergaan,

ik zeg dat het juiste evenwicht moet zijn.

Van uit dit evenwicht tracht ik in mijzelf te vinden wat toch de onrust van de wereld is,

het lijden, de machteloosheid, het onbegrip, de eigenwaan.

Ik tracht te voelen wat in die wereld, die ik soms de mijne noem,

aan evenwicht ontbreekt,

maar ik ben Licht, ik ben Kracht, ik ben Vrede.

Die Vrede en die Kracht zend ik uit,

ik deel ze met al wat in de wereld, die ik de mijne noem, bestaat.

Laat vergaan wat geen Licht is,

Laat verslappen wat niet de Kracht is,

Laten de schijnvormen ineen storten,

opdat de Werkelijkheid moge leven.

En ik ben Licht, ik ben Kracht, ik ben Levende Werkelijkheid,

en ik geef dat wat ik ben in het geheel van het Zijnde,

en al datgene wat rond de vorm, die ik de mijne noem, aanwezig is,

Kracht, Licht, Werkelijkheid.

Wanneer u dit hebt meegedacht, zult u bepaalde spanningen gevoeld hebben. Wanneer u dit herhaalt, zult u die spanningen weer in uzelf voelen opkomen. Deze spanning is uw mogelijkheid om van uit de werkelijkheid in te grijpen in de illusiewereld waarin u, met anderen tezamen, verkeert, door uw onvermogen het geheel te erkennen.

Deze oefening kunt u herhalen zo vaak u wilt. Op den duur zal de suggestieve inleiding niet noodzakelijk zijn. Wie eenmaal in zich het besef kent van het Licht, van de Kracht en de Eenwording met Licht en Kracht, zal in zeer korte tijd de toestand die juist is kunnen bereiken.

Let wel, hierbij hebt u uzelf verlaten, althans in de beperking waarin u thans leeft. Tijdens dit voelen van Kracht en Licht, die a.h.w. u binnenstromen, om het menselijk te zeggen, hebt u alle banden met Goden en Feeën, met de Dryaden en Hydraden gevonden. U bent deel van de natuur, u bent deel van de Kracht die de natuur in stand houdt, u bent deel van datgene waaruit alle vorm en gestalte uiteindelijk is ontstaan.

Dan kunt u een symbool daarvoor kiezen, een boom misschien, een heilige boom, of alleen maar een glinstering op het oppervlak van water, of iets anders. Wanneer u daar u op richt, verliest u uzelf, u bent plotseling niet meer beperkt, uw beperking verdwijnt, al datgene wat u hindert verdwijnt, al datgene wat u beïnvloedt verdwijnt, wat in u leeft is dan alleen vrede, kracht en licht.

In deze tijd, met al haar moeilijkheden, met al haar problemen, en vooral met al haar veranderingen, is licht, is de innerlijke kracht iets wat evenwicht geeft. Het kan vele dingen veranderen voor u, ook in uw huidig zgn. stoffelijk bestaan, maar dat is niet het voornaamste, het kan de krachten, die ook in de lichtende werelden bestaan, ook illusiewerelden in zekere zin, doen doordringen tot de aarde. Dit is het eerste gedeelte van de les. Ik hoop dat u deze  enkele malen voor uzelf zult willen herhalen.

Maar nu gaan we over naar een ander punt dat even belangrijk is. Wanneer een mens problemen heeft en verward is, dan kunt u daar weinig aan doen, u kunt echter wel proberen uw kracht a.h.w. in de gestalte van die ander te zien met uw gedachten. Dat betekent niet dat het door u of door de ander gewenste zonder meer gebeurt, het betekent alleen dat evenwichten worden hersteld. Het betekent dat, menselijk gezien, normaliteit beter wordt benaderd en dat daarnaast, en dat kan ook belangrijk zijn, een juister inzicht is omtrent de mogelijkheden en de verschijnselen, die zo een persoon omringen. U kunt natuurlijk zeggen, ik ga iemand genezen en denken aan een bepaald punt, dat is genezing met gedachtekracht, dat is nogal normaal. Maar u kunt het ook anders doen en in deze tijd weet u vaak niet waar het in feite allemaal vandaan komt, wat achter een ziektebeeld bv. in feite verborgen ligt. Daarom is evenwicht, vrede, licht, een belangrijk middel om ook genezing mogelijk te maken, maar dan niet de genezing zoals u die wilt of u voorstelt, maar de genezing zoals die uit de ander voortkomt. Denk dus nooit, ik zal een ander genezen, maar denk, ik zal de kracht zijn waarin de ander zichzelf kan genezen. Zeg “ik” nooit als aanduiding van uw persoonlijkheid, gezag, bezit of wat anders, zeg het alleen als aanduiding van deze vorm waarin het licht wordt beseft.

Magie vraagt rituelen, maar een ritueel is uiteindelijk alleen maar een uitbeelding, niet een feit. Wanneer ik dit doe (maakt gebaar), dan betekent dat weinig en veel tegelijk, wanneer ik echter de kracht besef, dan wordt dit zelfde gebaar een werking. U zult voor uzelf kleine rituelen vinden en gebruiken, dat is niet kwaad, maar maak die rituelen zo eenvoudig mogelijk, kies altijd die vormen die u, ook in de wereld die u met anderen denkt te delen, zonder meer kunt gebruiken zonder dat ze opvallen.

En denk nooit dat uw taak ten einde is, maar denk ook nooit dat er een taak bestaat die in het evenwicht der dingen een grote invloed heeft, dat is uw denken, niet de werkelijkheid.

Wanneer ik zeg, broeder, uw kracht neemt toe, dan zult u dat niet weten of voelen, toch is het een feit. Wanneer ik zeg uw evenwichtsverstoring komt uit uw conflict met het gebeuren in uw nabije omgeving, dan is dat juist, maar als u vrede hebt dan zult u zien dat ook de genezing versnelt. Wanneer u denkt “tijd”, zoals mensen denken aan tijd, dan zegt u, ja, dat duurt twee weken, maar als er kracht en licht zijn, dan telt de behoefte van de werkelijkheid, niet uw tijdsverloop, dan kan iets in een paar dagen gebeuren, dat misschien maanden zou vergen volgens uw eigen rationele inschatting van een situatie. Tijd is dus iets waar we ons vanaf deze oefeningen en in deze benadering niet bezighouden. Tijd is illusie, tijd is het gehakt dat u probeert te maken van de hemelkoe die de werkelijkheid is. Tijd werkt wel in uw wereld, maar ze werkt niet in uw innerlijk, onthoudt dit. Wanneer u innerlijk duister bent, al is het verdriet of wanhoop, dan kan dat ook het tijdsbesef veranderen, het kan zelfs het verloop der dingen wijzigen. Denk niet aan duister, denk aan licht, denk niet aan al datgene wat op de wereld op het ogenblik schijnt te vergaan, denk aan een nieuwe sterkere werkelijkheid, die het de mens mogelijk maakt dichter bij de innerlijke werkelijkheid te komen, want die wordt geboren.

De kracht waarover u beschikt, is onmetelijk zodra u niet denkt aan uzelf, maar het één zijn met de kracht aanvaardt. Zeker, er zijn voorwaarden. Veel mensen zullen de menselijke wereld overdragen op de andere werelden die er bestaan, de wereld van de geest, mijnentwege de hemel, de hel, of wat men verder nog heeft uitgevonden sindsdien, maar ik zeg u, de werkelijkheid is niet als de mensenwereld. De mensenwereld is een zwakke vertekende schaduw van een lichtende werkelijkheid en daarom is uw werkelijkheid manipuleerbaar.

De Broederschap heeft in zijn vergaderingen zich bezig gehouden met alles wat er kon gebeuren aan rampen op de wereld, aan ondergang van groepen, volkeren, bedrijven, wat u maar wilt. Zij heeft haar conclusies getrokken, we moeten daar gebruik van maken om de mensen te leren dat ze alleen tezamen sterk zijn en betekenis hebben. Ik wil dat onderschrijven volgens de normen van uw wereld, maar ik zeg, er is meer dan dat. Er is niet alleen maar een kleine planeet rond een kleine ster draaiende, waarop alle besef van de wereld is, er zijn tienduizenden van die werelden, en op elk van hen leven volkeren, soms hebben ze geleerd dat er anderen zijn, soms denken ze dat ze de enige redelijke en denkende wezens zijn, want schijnwerelden worden overal ongeveer gelijk geboren en geschapen. Maar de kracht omvat al dit, al dit bewustzijn, al dit denken, voor u niet benaderbaar omvat ze ook het trage denken der werelden en het nog trager vlammend denken en spreken van sterren. Maar het gaat er niet om wat dat licht en die kracht nu omvatten in uw wereld en uw schijnwereld, het gaat er om dat zij bestaan.

Wanneer wij in die kracht leren één zijn, wanneer wij leren met die kracht en in die kracht deelgenoot te worden van al wat elders aan duister of aan licht bestaat, dan kunnen wij de vrede in onszelf, de kracht in onszelf en het licht in onszelf, uitstralen tot dat het voor iedereen werkt. En het zal traag gaan, maar het zal de mensheid in een nieuw stadium van bewustzijn brengen. Eenheid, ook van de mensheid, niet op een vage manier uitgedrukt, niet als een leuze of een materiële procedure, eenheid als het elkaar aanvaarden, het elkaar aanvoelen en begrijpen, waardoor mensen, zelfs zonder taal, in staat zouden zijn om samen te werken, en dat is de toekomst waar het naar toe gaat.

De periode die voor ons ligt, wordt een heel zware, en in die tijd zouden mensen misschien te veel duisternis kunnen produceren, te veel wanbegrip, te veel chaos op kunnen roepen in zichzelf, om nog vatbaar te zijn voor vrede, licht, krachtgevende geheel waaruit ook dit alles voortkomt. Daarom moet u zich leren richten op deze kracht, op dit geheel.

Neemt u zich de moeite dit alles nog eens een keer na te gaan, de procedure voor uzelf enkele malen te oefenen, dan zult u ontdekken dat een kring als deze, niet alleen een curiositeit is, niet alleen maar een gezellig klein groepje geestelijk strevenden, maar dat u één van de noden bent, één van de knooppunten waardoor uit chaos een directe vernieuwing kan ontstaan, zonder dat daar een algehele vernietiging aan voorafgaat. Deze vernietiging is niet noodzakelijk, zelfs de Broederschap heeft in haar besluiten en beredeneringen gezegd, dat een absolute vernietiging kan worden voorkomen, nog steeds, dat het nog maar enkele jaren zijn, en dan is het kritieke punt overwonnen. Wij zeggen, die overwinning kan nu beginnen.

U hebt lessen gehad over magie, breng u die weer te binnen, pas die lessen aan aan hetgeen u in het kader van het nu geleerde kunt doen, want ondergang is niet noodzakelijk. Zeker, er zullen heel veel mensen sterven, maar mensen die sterven leven alleen elders voort. O zeker, er zal geweld en misverstand zijn, maar die dingen vergaan wel. Wanneer wij de vrede brengen, dan brengen we iets wat sterker is dan geweld, dan brengen wij iets wat eindelijk die harde korst van zelfzucht, die men in uw schijnwereld zo graag rond zichzelf sluit, doorbreekt, die u weer maakt tot een mens die wandelt met God, om uw christelijke termen te gebruiken, of zo u wilt judeïsche termen. Wandelen met God wil zeggen dat u de kracht en het licht en de vrede in uzelf kent en dat deze het antwoord zijn voor alles wat in u wereld bestaat. Het wil zeggen dat u dan de namen vindt voor dingen die misschien geen naam dragen, of die alleen zeer langdradig omschreven kunnen worden. Het betekent dat u de zin der dingen gaat aanvoelen en dat u leert met de zin der dingen te leven.

U hoeft uzelf niet te veranderen, want u bent, als deel van het geheel, ook in uw huidige uitingsvorm en illusie, licht, kracht, werkelijkheid, maar uw besef van uzelf dient te veranderen. Wij werken op onze manier van uit dit geheel, wij trachten voortdurend sterker en intenser de werking van het licht, van de rust, de vrede en zelfs de kracht kenbaar te maken op aarde. Hoe meer u meewerkt in deze zin, hoe sneller de kenbare resultaten rond u zullen groeien. Denk niet aan uzelf, u bent niet bevoorrecht, u hebt alleen de mogelijkheid om een meer ware taak, en dan is dat een taak die u uzelf oplegt, te vervullen. Wees vrij, maar besef dat vrijheid alleen kan bestaan in de absolute verbondenheid met de kracht die alle dingen voortbrengt.

Leren is altijd moeilijk, hoe moeilijk hebben sommigen van u wel ervaren, maar onthoudt nu maar dat het leerproces zo moeilijk is, omdat u het rationeel en emotioneel verwerken wilt, volgens de termen van uw wereld. Als u dat vergeet, het verwerkingsproces, dat ontledingsproces kunt stil zetten en kunt komen tot het innerlijk belevingsproces, dan is al het voorgaande plotseling eenvoudig, bruikbaar, hanteerbaar, dan is het niet nodig dat iemand u precies vertelt welke namen u moet gebruiken in een magische aanroeping, dan is het niet nodig dat iemand u vertelt welke kruiden wat doen, want u weet het uit uzelf. U bent meer dan u denkt, en al beseft u het maar half, u bent vaak meer in contact met de grote werkelijkheid dan u zichzelf durft voorstellen.

We zullen niet zo lang meer bezig blijven met deze leringen, onze taak zal al waarschijnlijk over een maand of vijf veranderen. Dan kunt u eventueel met anderen doorgaan, dat is uw zaak, maar één ding zeg ik u, wat u nu gegeven is, ook al denkt u dat veel daarvan onbelangrijk is of ouwe koek is, is de sleutel die u nodig hebt om verder te gaan dan een beetje geestelijke lering, en een beetje gevoel van nou ja, we zijn dan toch nog iemand of iets. Het is de sleutel tot een manier van bestaan, die uw gehele betekenis, uw gehele zijn verandert en dit zonder dat u uiterlijke aanpassingen van node hebt. Want als God in u leeft, is Hij u wet en hoeft een ander u Gods wetten niet uit te leggen. Als u deel bent van de kracht, behoeft niemand u te vertellen wat zwakte is en wat sterkte is, want u bent de kracht, u bent de mogelijkheid, en door het mogelijkheid zijn, ook steeds meer de manifestatie. Het is werkelijk zo dat heel veel mensen op aarde weinig licht zien, het zou allemaal anders moeten, nietwaar, ach, het is allemaal zo somber, nou ja, laten we daar maar niet op letten. Maar u bent het Licht. Als u het Licht ontkent, ontkent u uzelf. Wees deel van het Licht, van het Lichtende, openbaar voor uzelf het Licht, laat het Licht overal in en rond u aanwezig zijn.Wees Licht, niet ik ben Licht of deze vorm is Licht, er is Licht en wij zijn deel van het Licht en in de verbondenheid met het Licht, kunnen wij het Licht altijd brengen en zijn, alleen door onze existentie, niet door prediking, niet door wetgeving, maar wat we zijn.

Het geheim van de oude Druïdenorde, in haar beste vorm, was de verbondenheid met de natuur, met de zon, was haar Lichtend Zijn in een wereld die niet eens goed wist hoe u licht moest omschrijven. In haar werkelijke vorm was ze gelijktijdig onderricht en emotie, door de Barden, de Skalden, maar zij was klein, zij mengde zich in het stoffelijk gebeuren, wilde invloed hebben op de materiële gebeurtenissen, in plaats van te blijven, deel van het totaal gebeuren, waaruit ze uiteindelijk geboren was en daaraan zijn de Druïden ten onder gegaan. Niet aan hun magie, ze waren goeie magiërs, en niet aan verkeerde raadgevingen, want ze wisten wat ze deden, ze zijn ten onder gegaan toen ze zich begonnen te isoleren t.a.v. de Grote Werkelijkheid waaruit ze voortkwamen en waarvan ze de manifestatie waren.

Laat het u niet overkomen. Zijn heeft niets te maken met macht of invloed of gebeuren, Lichtend zijn is een Eeuwigheid zijn in elk breukdeel van een menselijke seconde, altijd weer. Deel zijn van de Vrede, wil zeggen meester zijn van de tijd en niet de door de gesel der tikkende seconden voortgejaagde slaven.

Anderen hebben voor u de fout gemaakt, het zij zo. We hebben wat bijgeleerd, maar de Werkelijkheid die we verlaten hebben, zoeken we moeizaam terug. U staat er nog vers en nieuw tegenover, voor u is het mogelijk om zelfgeschapen schijnvormen te verlaten, omdat u niet gebonden bent aan eigen scheppingen van belangrijkheid. Onthoudt dat !

Wij zullen u de volgende malen proberen nog verder in te voeren in deze materie en bovenal zullen we u de eerstvolgende bijeenkomst de gelegenheid geven uw eigen reactie op dit alles kenbaar te maken, want in de schijnwereld moet de schijn van discussie, van begrijpen, hoog worden gehouden, ook wanneer ze alleen maar een onmacht is om de projectie van de Werkelijkheid te begrijpen.

Als u denkt meer te zijn, zult u minder worden, maar als u bent, zult u voor anderen misschien veel zijn en voor uzelf alleen maar deel van Licht.

Kinderen van Licht, kinderen van Zon, kinderen van het Werkelijk Levende, delen van het Werkelijk Levende, zet uw voet op deze weg, vergeet eens uzelf, uw veroordeling der dingen, uw beoordeling der dingen, hoezeer ze ook in uw schijnwereld misschien noodzakelijk zijn.

Wees Licht, wees Kracht, wees Vrede en leer daar steeds meer één mee zijn. Dan zult u nimmer terugkeren om rouwmoedig een dergelijke bekentenis af te leggen, dan hoeft u niet te zeggen, we hebben gefaald, want we vonden onszelf zo belangrijk. Dan kunt u zeggen, geen woorden, want er is alleen de Vrede, er is de Kracht, er is het Licht, en deze zijn de enige Werkelijkheid.

Ik geef u dat alles ter overdenking, niemand kan u dwingen, onthoudt dat goed. Alleen wie vrijelijk in zich tot de Werkelijkheid keert, kan Haar beleven en uit Haar leven.

Mogelijk is het ons gelukt om iets van de Oude Waarheid, iets van de blijvende Werkelijkheid te wekken bij u, en zullen wij daardoor die werkelijkheid en haar Vrede nader zijn gekomen, lerende van u.

Moge u één zijn met de Kracht,

Moge het Licht in u schijnen,

Moge de Vrede in u heersen en vreugde voortbrengen van het

Werkelijke Bestaan