Werken met de pendel

image_pdf

3 september 1982

Werken met de pendel: Wat in feite neerkomt op een de pendel voor jou laten werken. Dit gebied is zo langzaam maar zeker een hele “wetenschap” geworden en er zijn dan ook vele verschillende benaderingen van dit onderwerp mogelijk.

Laat mij vanuit mijn benadering vooropstellen dat de enige proef met de pendel die niet afhankelijk is van onbewuste lichamelijke impulsen bestaat uit het werken met een vrij opgehangen pendel. Ook deze zal onder gunstige omstandigheden wel degelijk in beweging komen en de bekende patronen uitvoeren, maar dan zullen deze bewegingen geheel onder de invloed van psi-velden ontstaan. Want zelfs hier is de mens, zij het meer indirect, originator van de beweging.

Het normale pendelen kent u waarschijnlijk allen. Men werkt met een gewichtje aan een lijn. De één kiest daarvoor lood, een ander staat op zuiver koper, terwijl er ook heel wat mensen zijn die werken met een gouden trouwring die hangt aan een lang vrouwenhaar. De laatsten verkeren overigens de laatste tijd nogal eens in moeilijkheden omdat je de vrouwenharen van de nodige lengte niet meer zo gemakkelijk kunt vinden.

Men houdt de pendel dan boven een te onderzoeken voorwerp of, bij een andere benadering, ook wel boven een keuzereeks. Veelal werkt men dan met een cirkel die in segmenten is verdeeld, waarbij men in elk segment een voorwerp op stof legt. Op deze laatste wijze wordt bv. vaak bepaald welke middelen – het zijn meestal homeopathische producten – men tegen een bepaalde kwaal voor een bepaalde persoon het beste kan gebruiken.

Het pendelen is overigens al heel oud en werd reeds algemeen gebruikt voor het kompas was uitgevonden. Het werd toen zelfs wel in de plaats daarvan gebruikt om de juiste richting te bepalen.

Het te behalen resultaat berust op het feit dat men één hand, ook wanneer men probeert die geheel stil te houden, nooit werkelijk en geheel stilhoudt. Er zullen altijd, al is het alleen maar door de inspanning van de spieren en het bloed dat door uw aderen pompt, zekere vibraties ontstaan. Er zijn dus trillingen. Deze worden overgebracht op het koord en wanneer dit maar lang genoeg is, ontstaat op de duur een beweging van het daaraan hangende gewichtje. Het opvallende van deze beweging is nu dat zij bepaalde patronen vertoont, zoals een in rechte lijn slingeren bij een mannelijk element dat onderzocht wordt, het een cirkel draaien wanneer het vrouwelijk is. Het is net of de slinger zeggen wil dat een man een rechte lijn zonder einde is en een vrouw een cirkelgang waaraan al evenmin een einde komt.

Het genoemde is wel het eenvoudigste van alles. Het werd zelfs enige tijd als een soort spelletje beschouwd. Maar laat dit welwezen, wanneer je de slinger gebruikt, kun je op deze wijze in ieder geval feiten en erkenningen die niet in je direct bewuste en toegankelijke besef aanwezig zijn, maar in het onbewuste een rol spelen, kenbaar maken. Het is ongeveer hetzelfde als bij het wichelroede lopen. In een dergelijk geval gaat het eveneens om de gevoeligheid van de loper en niet in de eerste plaats om de kwaliteit van de roede. Zo ook hier: de gevoeligheid, de geestelijke of onbewuste kennis berusten in degene die de pendel hanteert. Door deze inhouden nu door onwillekeurige trillingen of beïnvloeding kenbaar te maken, krijg je een reeks aanwijzingen. Let wel: die aanwijzingen kunnen goed zijn, maar zij kunnen op grond van onvolkomenheden in uw eigen inhouden wel degelijk ook verkeerd zijn. Dit laatste moogt u in geen geval vergeten.

Wij hebben in hier te maken met vele reeksen van signalen, waarbij bv. een links gedraaide acht een andere betekenis heeft dan dezelfde figuur die naar rechts loopt. De richting waarin de pendel draait zowel als de lijn waarin de beweging plaatsvindt, hebben allen hun eigen betekenis Er is zo een soort taal ontstaan: de taal van de pendel. Maar in wezen moet u die taal kennen, wil zij betekenisvol zijn wanneer u pendelt en voor u de beste resultaten kunnen brengen. Wanneer de pendelaar zelf bv. al deze signalen niet kent en een ander, die naast hem of haar staat de bewegingen van de pendel gaat interpreteren, is de kans op onjuistheden aanmerkelijk veel groter.

Wanneer u nu wilt wijzen op resultaten die wel behaald werden bij hetuitpendelenvan verdwenen personen, zo wijs ik u er op, dat er ook mensen zijn, die dergelijke resultaten behalen middels psychometrie, middels bepaalde vormen van helderziendheid ook. Daar op vele verschillende wijzen een dergelijk resultaat behaald kan worden, is het niet redelijk te veronderstellen dat het de pendel zelf is die de aanwijzingen verschaft. Het is eerder een gebruik maken van die delen van het menselijk bewustzijn die men wel aanduidt als “psi-krachten”. Waarmede men duidt op psychische vermogens en krachten die net een beetje boven de algemeen aanvaarde normen liggen. En inderdaad is het degenen waarin deze kwaliteiten meer ontwikkeld zijn mogelijk op deze wijze vele signalen uit de omgeving en mogelijk zelfs over de gehele aarde, op te vangen, wanneer zij daarop juist geconcentreerd zijn. Het hanteren van de pendel bevordert in ieder geval het geconcentreerd zijn op een bepaald onderwerp of punt. Maar men spreekt alle mogelijke bronnen van gegevens dan wel gelijktijdig aan. Zodat een pendelaar die naar een verdwenen kind zoekt – dit als voorbeeld – wel degelijk beïnvloed zal kunnen worden door iemand die verkeerdelijk meent te weten, waar het kind wel gebleven zal zijn. Vooral personen in de onmiddellijke nabijheid hebben vaak een zeer sterke invloed. Zou men dus uitpendelen zonder aanwezigheid van anderen, dan is de kans in ieder geval groter dat het resultaat juist is. Maar dan nog steeds is het resultaat een gevolg van eigen aftasten van de wereld en de in het ik bestaande bewuste of onbewuste kennis en gegevens.

Ik meen hiermee reeds heel veel gezegd te hebben. Misschien denkt u er anders over. Ik weet dat er mensen zijn die een pendel gebruiken om een diagnose te stellen, soms op een kaart van het menselijke lichaam, soms op het lichaam van de patiënt zelf. Het verschil tussen beide werkwijzen is wat resultaat betreft nihil. Het gaat hier niet om de plaats waar de pendel zich bevindt, maar om de plaats waar de aandacht van de pendelaar zich richt. Maar wel moet ik nadrukkelijk opmerken dat dergelijke diagnosen alleen onder voorbehoud te aanvaarden zijn. Hetzelfde geldt voor het uitpendelen van geneesmiddelen, waarover ik reeds sprak. Ook hier kun je soms belangrijke aanwijzingen krijgen. Maar deze aanwijzingen zijn nooit onfeilbaar, nooit 100% zeker en juist.  Beschouw uitslagen van een onderzoek met een pendel als een richtingaanwijzer, maar informeer altijd nog even verder om er zeker van te zijn dat niemand per ongeluk de pijl in de verkeerde richting heeft gezet.

  • Ik heb hier geleerd dat de geest van een mens bij incarnatie zich voornamelijk vestigt en uitdrukt in het onderbewuste van de mens. Mag men nu stellen dat de geest zich zou kunnen uiten door middel van de pendel?

De eigen geest en zelfs een andere geest zou zich door middel van de pendel kunnen uiten, maar alleen maar zeer beperkt, omdat de middelen en mogelijkheden bij het pendelen nu eenmaal beperkt zijn.

Het is echter nooit zeker, dat zij dit doet. Als term heb ik opzettelijk “het onbewuste” gebruikt. Dus niet het onderbewuste, maar het totaal van het onbewuste in de mens. Daarin zit zeker ook het onderbewustzijn, maar ook invloeden uit een gemeenschappelijk bovenbewustzijn, beïnvloedingen door de omgeving, invloeden uit vroegere incarnaties, verdrongen belevingen. Kortom, alles speelt mogelijk mee een rol.

Het zal u duidelijk zijn dat er bij heel veel mensen een soort grens bestaat. Om de één of andere reden kunnen zij niet alles aanvaarden, zich herinneren, uiten. Vaak is het een beeld van eigen ik dat zij hebben gemaakt, dat hen belet deze grens te overschrijden.

In dit opzicht kan de pendel wel overschrijden, daar zij immers geen directe uitdrukking is van het erkende eigen ik en zo stem kan geven aan alle repressies, onderdrukte delen van eigen besef. Er kan dus veel naar voren komen wat anders ongeuit blijft en daarbij kan ook de eigen geest het werkelijke ‘ik’ een rol spelen. Maar wees voorzichtig. Mogelijk droomt u wel eens dat u vroeger de vrouw van Lot bent geweest en meent dat het daardoor komt dat u ook nu nog niet van zout houdt. De droom verwerpt u natuurlijk – zo u zich deze al herinnert – als onzin. Wanneer u nu zou gaan pendelen over uw vroegere levens zou deze droom weer op de voorgrond komen en mogelijk zou u dan concluderen: zie je, het is toch waar, de pendel zegt dat ik vroeger in een leven eens de vrouw van Lot ben geweest. En wanneer u dan meent dat dit een onomstotelijk feit moet zijn, bent u in ieder geval van lotje getikt. Dat moogt u van mij geloven.

Indien ik even wat mag afwijken: Juist wanneer je te maken hebt met het paranormale moet je rekening houden met het feit dat elke paranormale ervaring die je persoonlijk betreft een grotendeels emotionele inhoud en/of draaggolf bezit. Het is dus niet rationeel, redelijk. Emoties worden gemeenlijk vertaald in standaardreacties. Deze kunnen dan ook voortkomen uit beelden die nu om welke reden dan ook in uw huidig besef bestaan.

Het is dan ook niet redelijk, het paranormale zonder meer te beschouwen als iets wat zuivere openbaring kan zijn. Het kan een benadering brengen van het verborgene, het kan u leren waar u dit verborgene in uzelf dient te zoeken. Inderdaad.

Het paranormale kan u zelfs wijzen op allerhande aspecten in eigen leven en samenleving waar u normalerwijze aan voorbij zou gaan. Maar daarmee is het nog niet zeker dat alles wat u zo ervaart en beleeft meer waar is dan hetgeen u beleeft en weet in alle redelijkheid. Eerst op het ogenblik dat het paranormale verschijnsel een mate van redelijke kontroleerbaarheid of tenminste enige logische samenhang met een bestaande werkelijkheid gaat vertonen, moogt u er wat meer aandacht aan gaan besteden.

Het is jammer dat ik dit zo moet zeggen, want er zijn heel wat mensen die paranormale ervaringen ondergaan om zich daardoor a.h.w. opgetild te zien uit het alledaagse, de norm van het voor hen normale bestaan. Zij ontlenen hieraan een persoonlijke en bijzondere betekenis, een gevoel van roeping, gezonden zijn e.d. Ik zal de laatste zijn om hen dit – voor hen mogelijk een belangrijke troost en stimulans – te misgunnen. Maar besef wel dat dan in vele gevallen ook bij hen de vertaling van hun innerlijke beleving, een rationalisatie is van onderdrukte verlangens, dan wel een poging bepaalde frustraties die men in het leven bijzonder sterk heeft ondergaan te omzeilen of zelfs af te reageren.

Juist omdat het occulte en het paranormale voor de mens – zeker in deze tijd – in steeds grotere mate belangrijk gaat worden, is het ook van groot belang dat men niet de paranormale wereld in de plaats van de normale gaat stellen. Zij mag alleen een verlengstuk daarvan vormen, want u bent een mens. U leeft op het ogenblik op aarde. En dit wil zeggen dat u aan aardse normen, maar ook aan de aardse gang van zaken gebonden bent.

Het paranormale kan u daaromtrent meer zeggen. Het kan u verder doen doordringen zowel in eigen persoonlijkheid en beweegredenen als bv. in de afloop van gebeurtenissen buiten u. Dan is dit alles zeer nuttig. Maar op het ogenblik dat u dit opkomende beeld, het visioen, de innerlijke beleving, de innerlijk gehoorde stem van duivel of god – u moogt zelf kiezen – gaat zien als belangrijker dan de werkelijkheid waarin u leeft, maakt u een heel grote fout. U ontneemt dan uzelf de mogelijkheid tot een normaal psychisch verder groeien als mens. En daarom ben ik zo vrij geweest dit alles toe te voegen aan alles wat wij omtrent het pendelen al hebben gezegd.

  • Men zegt dat pendelen alleen goed is wanneer je er de goede instelling voor hebt…

Ja, maar zelfs dat alleen is niet voldoende, daar u uw eigen instelling niet geheel juist zult kunnen inschatten. Vele verborgen factoren kunnen nog steeds een belangrijke rol spelen.

Ten tweede is men in doorsnee zeker niet in staat tot een zuiver interpreteren van hetgeen de pendel feitelijk zegt. Aannemende dat u wel in staat bent dit te doen, zult u nog niet werkelijk een geheel nieuw terrein betreden, maar alleen een beter inzicht krijgen in de feiten en mogelijke benaderingen van de werkelijkheid. Op grond daarvan alleen kan echter nog niet worden gesteld dat een redelijke en volledige juistheid bereikbaar is zonder ook de menselijke rede en kennis van zaken in te schakelen.

Ik blijf bij mijn beeld: het zijn pijlen die je een richting aanwijzen, maar het is niet een openbaring in volle juistheid van een eindbestemming, een einddoel.

Dan hoop ik nu maar niet, dat ik iemand pijn heb gedaan. U moogt voor mij de gehele dag pendelen, ook al heb ik gehoord dat tot voor kort pendelen tussen Duitsland en Nederland het voordeligst was. Maar hoe het ook zij, wat u ook verkiest, hoe je ook werkt met occulte waarden wanneer je gebruik maakt van paranormale gaven of innerlijke en geestelijke krachten die inderdaad bestaan, dien je voor alles te voorkomen dat je de nu voor jou hier bestaande werkelijkheid daardoor geheel uit het oog verliest. Als aanvulling zijn deze dingen zeer bruikbaar, niet als vervanging. Laat mij het zo zeggen: wanneer u in staat bent om met de één of andere lift op te stijgen en uitzicht behoudt, zal u opvallen dat u meer kunt overzien naarmate u hoger komt. Weet je dan waarheen je moet kijken, zo is het daardoor vaak mogelijk ook juistere en meeromvattende conclusies te trekken over een groter geheel. Maar nog altijd doet de lift niets dan uw standplaats wijzigen. U bent het nog steeds, die moet gadeslaan, die zelf de conclusies moet trekken. Die conclusies en dat gadeslaan zijn afhankelijk van uw eigen capaciteiten en niet van die van een ander. En het beste trekt u conclusies wanneer het gaat over zaken die u reeds enigszins kent, waar u het één en ander vanaf weet.

Door gebruik te maken van occulte gaven kunt u inderdaad uw uitzicht en soms ook uw mogelijkheden vergroten. Brengt u echter alles wat u zo beleeft en vindt, niet meer in relatie met uw eigen punt van uitgang dan zult u steeds weer falen. U kunt immers niet meer juist interpreteren, u bent niet meer in staat uw bewustzijn en aandacht zo te richten dat voor eenieder kenbare effecten ontstaan in uw eigen wereld?

Nu denkt u waarschijnlijk dat ik de mensen het paranormale wil tegenmaken. Niets daarvan. Eerder het tegendeel. Want indien er op het ogenblik in uw wereld iets dringend noodzakelijk is dan is het wel een dieper begrip, een dieper inzicht in de wereld, het vermogen iets meer aan kracht op te brengen en aan besef dan nu algemeen normaal heet.

Wanneer de mensheid niet geestelijk verder meer groeit, komt zij terecht in een verwildering waarbij de bevolkingstoename en de daaruit voortkomende spanningen als vanzelf tot een voortdurend toenemende mate van zelfvernietiging aanleiding wordt. Ik zeg niet dat het nu al zo ver is, ook niet dat dit binnenkort het geval zal zijn.  Zelfs zonder verdere geestelijke groei duurt het nog wel iets langer.

Maar wanneer een toenemend deel van de mensheid gaat leren juister te zien, te reageren, te werken en te ervaren dan zullen die spanningen kunnen worden omgezet in positieve waarden. Dan kun je aan de vele nu bestaande spanningen, die je niet op korte termijn teniet kunt doen, een uitlaat verschaffen waardoor zij in feite nuttig werk gaat doen. Het is als bij een stoomketel: Voer je alleen maar steeds hitte toe zodat de druk steeds groter wordt, dan ontstaat er een explosie. Blaas je de overdruk aan stoom alleen maar af, dan heb je alleen maar veel energie verspild. Maar koppel het geheel aan een cilinder waarin een zuiger zich beweegt door de druk, dan ontstaat opeens een locomotief of stoommachine die veel werk kan verrichten.

Het paranormale moet zich wel ontwikkelen. De mens kan in de huidige problemen met zijn – vergeef mij – met zijn grotendeels geïsoleerde wetenschapseilandjes, die grotendeels tot liefhebberij of geloof zijn verworden, geen oplossingen meer vinden, omdat wat nu nodig is een synthese zou betekenen tussen alle op aarde nu aanwezige kennis en waarden. En dus niet een geheel afzonderlijk werken en het mogelijk zelfs elkander bestrijden van enkele richtingen die menen dat zij gelijk hebben en over de middelen menen te beschikken om dit gelijk aan anderen op te dwingen. Wie dit eenmaal beseft weet ook dat het niet voldoende is een droom te hebben, een ideaal en begrijpt dat een ideaal alleen maar enige betekenis kan hebben wanneer je er althans een deel van kunt omzetten in werkelijkheid. Dan alleen kun je de droom toetsen en zien waartoe zij wezenlijk voert. Daarna kun je dan alsnog je streven verder vervolgen, dan wel het aan de feiten aanpassen.

Zoiets is ook het geval met al die geestelijke en occulte waarden. De geestelijke krachten in de mens zijn erg belangrijk, Zij kunnen een oplossing betekenen voor een heel groot deel van de huidige problemen, of moet ik spreken over problematiek?

Maar ook alle geestelijke krachten in de mens en zelfs daarbuiten zijn niet in staat om alle problemen weg te vagen zonder dat deze eerst worden opgelost. Je kunt niet zeggen: er is geen werkeloosheid meer en dan zien dat zij inderdaad niet meer bestaat. Dat gaat niet. Wel kun je beseffen dat die werkeloosheid niet aanvaardbaar is en met alle middelen en krachten, ook de innerlijke, zoeken naar een eerste benadering, waardoor je een verder oplopen van die werkeloosheid tenminste kunt voorkomen.

Ik kies opzettelijk dit in deze dagen wel zeer concrete beeld. Innerlijk kun je dan voelen dat eenheid de oplossing is. Je noemt dit dan bv. solidariteit. Maar op aarde bestaat die solidariteit niet werkelijk. Zij is eerder een leuze, die alleen even schijnt waar te worden waar een belangengemeenschap de samenwerking ook voor elk ikje belangrijk en dienstig maakt. Want ondanks alle mooie woorden is de solidariteit, eenheid, niet de erkenning van de waarden en belangen van alle anderen zonder meer. Dus heeft het geen zin verder te spreken over die solidariteit en dien je met al je mogelijkheden te zoeken naar die gebieden waarop nu en onder de huidige omstandigheden al een mogelijkheid tot redelijke en eerlijke samenwerking te vinden is.

Geestelijk moet je bereid zijn, de werkelijkheid van de stof te aanvaarden. Dromen is mooi, maar vergeet de feiten niet. Het is mooi en goed uitroepen dat de mens de natuur meer moet sparen. Dit is inderdaad noodzakelijk en al wat men daaromtrent zegt, is in zekere zin juist en waar. Maar wanneer je nu op dit moment, volledig doet wat de dromers als ideaal zien, moet je wel eerst 2/3 van de mensheid gaan omzetten in natuurlijke mest. M.a.w. wat innerlijk als juist wordt ervaren, is niet altijd onmiddellijk en feitelijk waar te maken. Je moet geleidelijk de middelen en wegen vinden waardoor men aan de ene kant weer een ecologisch evenwicht op verantwoorde wijze herstelt en aan de andere kant toch zijn eigen mogelijkheden als mens blijft behouden.

Dit is maar een voorbeeld. Ook wanneer je geestelijke krachten van hoge orde zou kunnen gebruiken, geldt nog steeds hetzelfde. Het is natuurlijk schitterend uit te roepen: “Alle menschen werden brüder”. Maar vergeet dan niet dat volgens het verhaal Kain en Abel broeders waren.

Zeg uzelf: een ideaal is mooi, maar wat kunnen wij vandaag met de middelen van vandaag doen? Om dit mogelijk te maken, hebben wij eerst een besef van de feiten en mogelijkheden van het heden nodig, zowel als van onze eigen mogelijkheden. Dan eerst moeten wij daaraan de krachten toevoegen die wij in onszelf erkennen. Dan kunnen wij onze gedragslijn verder laten bepalen door feiten of mogelijkheden die wij in onszelf leren erkennen buiten de gangbare normen en mogelijkheden. Alleen dan kun je verder komen. En dit is nogmaals de reden dat ik dit zo uitvoerig heb gezegd.

  • Er is veel onderzoek naar het paranormale in de Sovjetunie vooral in de laatste jaren. Zou een hogere bewustwording hiervan het gevolg kunnen zijn?

Wanneer je onderzoekt hoe je een kraan open kunt draaien, word je natuurlijk wel nat. Maar of je daardoor nu opeens het gehele waterleidingbedrijf leert kennen is voor mij nog altijd een vraag.

Toch heeft men in de Sovjetunie meer resultaten dan in grote delen van de zgn. Westerse wereld. Dat is te begrijpen: Mensen die niet willen geloven in een God en wel willen geloven in een fenomeen zullen mogelijke fenomenen onpartijdiger onderzoeken dan degenen die toch gekweld worden door bepaalde geloofsvisies en onwillekeurig zullen proberen alle fenomenen die zij constateren in te passen binnen de door het geloof vooropgestelde parameters en waar dit niet gelukt al snel tot verwerping van eigen waarnemingen pleegt over te gaan.

Daarom komt men in Rusland veel sneller vooruit. Maar men heeft voor bepaalde fenomenen die mogelijk het bestaan van een god zouden kunnen bevestigen natuurlijk minder interesse. Het dient uit te gaan van de mens en te herleiden, te zijn tot de mens. Laat ons dan eens zien op welke gebieden men de laatste tijd daar veel verder is gekomen.

  1. De telepathische experimenten daar tonen buitengewoon veel resultaten. Experimenten worden op vele verschillende plaatsen in de USSR regelmatig gedaan. De resultaten worden misschien niet zo openlijk en statistisch fraai verwerkt als indertijd die van Rhine, maar daar staat dan wel tegenover dat men gekomen is tot overdrachtsmogelijkheden bv. tussen Moskou of Leningrad en Kiev of Odessa van boodschappen van maximaal 10 tot 12 woorden. Het foutpercentage bij ontvangst bedraagt op het ogenblik nog 17 wanneer het gaat om een proef met geschoolde telepaten. Kans op contact tussen de 40 en de 50 per 100.
  2. Is dit al erg interessant. Men bestudeert de laatste jaren ook de paranormale genezing. Er liggen vele eigenaardige resultaten

Voor onderzoek. De laatste tijd is dit onderzoek in een stroomversnelling terecht gekomen door het feit dat enkele zeer hooggeplaatste heren werden genezen door paranormale genezers waarbij naar ik meen een genezeres de eerste resultaten boekte. De reactie was, voor iedereen werken? Ga je gang maar, maar wij zullen de resultaten controleren. Men weet nu dat er vele mensen zijn die over deze kracht beschikken. Het wezen daarvan heeft men nog niet kunnen doorgronden, naar bepaalde regels voor het werkzaam zijn van de genezende krachten heeft men al wel leren kennen.

   3. Aura-onderzoek. Dit is voortgevloeid uit de Kirlianfotografie.

 Men is nu zover gekomen dat men tot een scheiding van velden is gekomen. Men werkt niet alleen meer met de blauwe uitstraling die de levende organismen omgeeft, maar heeft geleerd verschillende stralingsreeksen, die dit oorspronkelijk geconstateerde blauweffect veroorzaakten, van elkander te scheiden. Opvallend is dat de resultaten nog niet dermate wetenschappelijk zuiver formuleerbaar schijnen te zijn dat men tot publicaties overgaat. Maar ook op dit gebied komt men verder.

Dit wil echter nog niet zeggen dat men bereid is bepaalde op zich logische conclusies te trekken, zoals bij de proeven die men neemt met helderzienden en mediums. Men wil eenvoudig niet toegeven: dit is meer dan deze mens kan. Men probeert het nog steeds te zoeken in de mens en de mensheid, al is het maar omdat het leven na de dood, het bestaan van een God en het ingrijpen van geestelijke machten nu eenmaal onaanvaardbaar is vanuit de officiële leer van de partij.

Men heeft in dit land dus bij het onderzoek bepaalde nadelen maar ook bepaalde voordelen. Ik geloof dat wanneer het gaat om het onderzoek van paranormale fenomenen, landen als de Sovjetunie en rood China bepaalde voordelen hebben t.a.v. de rest van de wereld, al is het maar dat zij bij het onderzoek niet zo sterk worden geremd en in een bepaalde richting gestuwd als in de landen waar christelijke en andere opvattingen ondanks alles zowel de denkwijze van de wetenschapper als de wijze van onderzoek en benadering in een zeer bepaalde richting plegen te sturen.

Gaat het echter om het juist erkennen van de waarden waarmee men te maken heeft en de aard van de krachten die optreden, dan heeft volgens mij het Westen weer bepaalde voordelen, al is het maar door het hier nog officiële en algemeen erkende geloof aan het voortbestaan na de dood, ingrijpen van geestelijke machten etc. Wanneer men eenmaal tot omschrijving en vaststelling van het fenomeen is gekomen, zal men met het werken daarmee gemakkelijker voort kunnen borduren op de oorzakelijke krachten dan de eerste 10 jaren in de Sovjetunie mogelijk zal zijn.

  • Verwacht u weer nieuwe impulsen uit Tibet op dit gebied nu het wat meer opengelegd is?

 Mijn waarde vriend, wanneer je een nederzetting hebt waar je landbouw hebt gepleegd en dan jarenlang braak laat liggen, zo moet er heel wat werk worden verzet voor je weer iets van de oude vruchtbaarheid terug zult winnen en de oude producten weer kunt verbouwen, zelfs dan zul je tot een andere indeling komen dan er eerst bestond. Dat is meen ik duidelijk,

Tibet was een geïsoleerd land. Juist daardoor was het mogelijk dat vele vormen van magie, zowel natuurmagie als lamaïstische magie zich volledig konden ontwikkelen en als een soort wetenschap werden beschouwd. Dit alles is echter bijna volledig tenietgedaan. Van de grote kloosters van eens zijn er nog maar enkele over en degenen die daar nu nog wonen zijn over het algemeen oude monniken die geestelijk en vaak ook lichamelijk nogal wat defecten vertonen.

Wanneer er nu een grotere vrijheid komt, zal die bij enkelen voornamelijk gebruikt worden voor terugzoeken naar het verleden. Maar dat is dan eerder een soort occulte archeologie geworden. Het weer opbloeien van al wat hier eens bestaan heeft, lijkt mij niet goed denkbaar, zeker wanneer wij ons realiseren dat de meest belangrijke geestelijke factoren vanuit dit land verplaatst zijn naar elders op deze wereld.

  • Het Andesgebergte?

Dat kunt hier hierbij o.m. aannemen. Denk aan de grens tussen midden en noordelijke Andes.

Het schijnt dat wij er zo langzaamaan doorheen zijn, vrienden. Dan moet ik zeggen dat ik erg veel plezier heb gehad bij mijn pogingen uw onderwerpjes kort en toch redelijk te beantwoorden. Dat ik wat gepreekt heb, daarvoor heb ik u mijn excuses al aangeboden. Bovendien onthoudt u van avonden als deze over het algemeen datgene waarmee u het eens bent. Dus ook dat zal wel geen groot bezwaar zijn.

image_pdf