Werken met gedachtekracht

 16 februari 2007

 

Zoals altijd wensen wij u er op attent te maken dat u over hetgeen wat we brengen op een avond als deze, zelfstandig dient na te denken. En te beseffen dat wij aan onze zijde ook niet alwetend of onfeilbaar zijn. Dus, het is belangrijk dat u steeds, zelfs als stofmens, een eigen mening vormt; daar kunt u het meeste uit leren.

Als ik het goed voor heb of goed geïnformeerd ben, dan heeft men voor vanavond gevraagd aan mij u een beetje wegwijs te maken in de mogelijke ontwikkelingen die we gaan kennen wat betreft het gebruik van gedachten in de komende tijd. Of beter gezegd, in de komende Aquarius-periode; zoals u dat hier in deze streken zo graag benoemen.

Ik heb zo’n beetje als hobby,  dat had ik al in de tijd dat ik nog onder u in de stof rond liep, maar ook in de geest, van eigenlijk trachten na te gaan en uit te fineren, wat eigenlijk ‘gedachten’ zijn. En hoe dat deze overdrachten gebeuren. Wees gerust, ik ga niet technisch worden, en ik ga u alle stoffelijke gegevens besparen. U weet allemaal dat gedachten voor de mens, geproduceerd worden via uw hersenen, al hoewel, dat denkt u, maar daar zit wel wat meer achter. Daar zitten bepaalde ook scheikundige reacties achter,  en zo verder.

Maar, wanneer u aan onze zijde bent, dan bestaan ook gedachten. Niet meer zoals de stoffelijke gedachten die u kent, want daar hebben wij weinig of geen last van, maar toch zijn deze energieën zo, dat wij met elkaar kunnen communiceren, ideeën kunnen overdragen en zo verder.

En wat blijkt nu naar de toekomst toe? Dat langzaam maar zeker, het menselijke ras in de evolutie komende is, meer de capaciteiten van enerzijds de hersenen zal kunnen gaan gebruiken, maar anderzijds ook, en dit verbaast u misschien een beetje, vooral het buik-zenuw-centrum. En juist door de combinatie van deze twee punten zal de mogelijkheid ontstaan van een veel gemakkelijker overdracht van ideeën, van gedachten. Ook gekoppeld aan krachts-energieën bij de mensen onderling. Dat is één. En langs de andere kant zullen we opmerken, dat, steeds hoe verder we gaan in de tijd, meer mensen veel gemakkelijker met onze zijde contact krijgen. Er zal een toename zijn, langzaam maar zeker de komende tientallen jaren, van, zeker bij jongeren die inspiratief en een vorm van zeker half-trance, tot diep-trance, kunnen bereiken. Om zo weer hetgeen wat dat de samenwerking die gaat toenemen tussen onze zijde en de stof, zal vergemakkelijken.

Wat is daar eigenlijk de bron van? De bron zit eigenlijk heel simpel. In de kosmos, kunnen we stellen op dit moment, zijn er heel grote krachts-verschuivingen. Als ik het naar de stof vertaal, zou ik moeten zeggen: het zijn er heel grote energieën die op het ogenblik uw stelsel, uw melkwegstelsel binnen dringen.

U kunt natuurlijk gaan overdenken:’ ja, dat zijn dan energieën die voortkomen van gestorven sterren, of uitgedoofde sterren, of zijn dat energieën die ons raken door geboorte van nieuwe planeetstelsels en zo verder’.

Maar dat zou eigenlijk een avond als deze  veel te ingewikkeld maken, en het doet er weinig terzake toe hoe deze energieën juist ontstaan.

Ik zou het willen houden, voorlopig, op het punt dat deze energieën ontstaan vanuit de Oerkracht, of zoals jullie het zo graag zeggen: vanuit de Goddelijke kracht. Deze wijzigingen vinden langzaam maar zeker een weg door de kosmos die u kent, en bereiken zo ook uw melkwegstelsel, en uw planeet.

Door deze invloeden, gaan we krijgen dat, en daar wordt het boeiend, uw aarde, als planeet zelf, daar op gaat reageren. Waardoor deze aarde in de komende tientallen jaren wijzigingen aanbrengt in de samenstelling van haar dampkring. De mens kan wel denken: wij vervuilen, en wij doen en wij veroorzaken; maar dat is het beperkt wetenschappelijk denken; de beperkte wetenschappelijke kennis, van de primitieve mens van vandaag. Maar in wezen gaan we krijgen dat de aarde zelf vanuit haar eigen denkpatroon door de invloeden die zij ontvangt; u zou kunnen bijna zeggen: de gedachtekracht van de kosmos die zij ontvangt, een kleine verandering in atmosferische samenstelling zal veroorzaken. Dit zal niet alleen veroorzaken dat er een enorme beïnvloeding gaat zijn naar het toekomstige leven. Want u begrijpt, wanneer er een wijziging is van de atmosfeer, dat het voor degenen die nu leven, niet zo aangenaam is, want uw lichaam is daar, als dusdanig, niet zo op ingesteld. Zo goed dat u moeilijk tegen kunt dat er in uw stedelijke gebieden vervuiling is, dat u daarvan alle mogelijke luchtwegen-problemen met krijgt, en van alle ziekte-toestanden, zoals dat op het ogenblik hier in deze streken gaande is. Maar u moet dat zien op een veel grotere schaal; dat dus, hetgeen waar dat men gedurende eeuwen in geleefd heeft langzaam maar zeker in een andere vorm gaat ontwikkelen.

Zo zult u  zien dat, misschien spijtig genoeg voor de huidige mens, dat in de eerst komende, laat ons zeggen 50 á 100 jaar zeer veel afwijkingen zullen ontstaan bij de nieuwe leden van het menselijk ras. Dus u gaat in de eerste instantie, door die wijzigingen die op de aarde gebeuren, afwijkingen krijgen, wat u zegt genetisch en zo verder, bij uw nakomelingen. Dit is niet abnormaal, dit is een heel normale evolutie.

Deze evolutie gaat er toe leiden dat uiteindelijk er voor het menselijk leven een nieuw evenwicht in dit geheel wordt gevonden. Waardoor we dan krijgen dat dit mensen zullen zijn die wat betreft dus het gebruik van de hersenen (die op dat ogenblik ook al een klein beetje zullen gewijzigd zijn en meer mogelijkheden zullen hebben) en het gebruik van zijn of haar zenuwstelsel ook sterker wordt, waardoor dus dat de zonnevlecht van de mens die toch duizenden jaar geleden ook heel belangrijk was, terug zijn redelijk belangrijke functie gaat terug winnen. En daar wordt het voor de nieuwe mens zeer interessant.

Want doordat de gevoeligheid van uw zonnevlecht verhoogt, gaat u  als mens veel meer kunnen waarnemen van wat er rondom u aan straling en zo verder wordt uitgezonden. Want vergis u niet, u bent omgeven door een heel pak signalen. Veel meer dan dat u op het eerste zicht waarneemt. Ach, en ik spreek hier niet van jullie moderne technologie. Ik spreek hier van de aarde zelf. Degene onder u die een beetje onderlegd zijn in de radiësthesie zullen me wel kunnen volgen, denk ik. Zij weten dat elk voorwerp, elk levend wezen, zijn eigen uitstraling, of trillings-frequentie heeft. Wat krijgen we nu, dat, in de evolutie van de Nieuwe Tijd, deze gevoeligheden serieus gaan toenemen; gaan vergroten. Met het gevolg dat de mens in Aquarius, bij voorbeeld zal kunnen aanvoelen wat een boom in zijn omgeving  hem wil duidelijk maken.

Op dit ogenblik klinkt dit als zijnde praat die niet ernstig is. Want welke wetenschapper van tegenwoordig zal aanvaarden dat een boom u een boodschap kan geven die u kunt omzetten in gedachte-beelden en eventueel kunt begrijpen! Maar toch is het zo!  Want vergeet niet, uw bomen, om even bij dit voorbeeld te blijven, praten met elkaar. En dat kan ik, voor de wetenschappers  duidelijk maken. Want wanneer er ergens een bosbrand is, en men gaat de bomen onderzoeken die op enkele kilometers staan van de bosbrand, dan zal men op dat ogenblik waarnemen dat zij andere stoffen uitscheiden, dat zij andere samenstellingen in hun sapstructuur vormen als een soort verdedigingstruc; een overlevingskans creëren voor zichzelf. Dit zijn zaken die kunt u na gaan, die zeker gekend zijn bij degenen die met bosbouw en studie van bomen bezig zijn. Bomen geven ook door wanneer een zware storm op komst is, wanneer de mens met al zijn moderne kennis tracht te detecteren waar en wanneer er een storm komt, weten de bomen dat reeds uren vooraf.  Wil ik maar zeggen dat uw aarde wel degelijk communiceert met hetgeen wat er op leeft en wel degelijk bepaalde gegevens worden doorgegeven.  En daar gaan we naar de toekomst toe  krijgen dat mensen deze uitstraling gemakkelijker kunnen gaan detecteren en waarnemen. Nu, dat is hetgeen wat vooral zal gebeuren door de zonnevlecht, of uw buik-zenuwcentrum. Anderzijds zal u wat de hersenen aangaat, zeker wat betreft de frontale lobben van de hersenen, er een de ontwikkeling zijn dat de mens ook gevoeliger wordt voor de gedachten, en ik houd het bij dat woord, die rondom hem aanwezig zijn. En niet alleen spreek ik hier over de gedachte-beelden van zijn confraters rondom hem of haar, maar ook van de gedachte-beelden die gevormd worden door de energieën van onze zijde.

De mogelijkheid versterkt daar in omdat op dat moment vooral het derde oog, of de voorhoofd-chakra terug bepaalde oude functies kan gaan opnemen. U moogt niet vergeten dat heel lange tijd geleden, voordat de huidige mensheid deze aarde bevolkte, er levende wezens zijn geweest, waarbij dus het derde oog zeer sterk ontwikkeld was, en het derde oog werkelijk gebruikt werd om van alle waarnemingen te doen. Door alle mogelijke evoluties op deze planeet, en dan spreek ik over evoluties die soms miljoenen jaren hebben geduurd, in uwen tijd praktisch niet meer na te gaan, is deze gevoeligheid afgebouwd. En hebt u  andere vormen doen ontstaan. Maar goed, de oervormen zijn nog steeds in zeker de fijnstoffelijke structuren van het menselijk lichaam aanwezig.

Dat wil zeggen dat, wanneer we nu staan voor een langzaam maar zekere verandering van veel zaken, dat ook deze oude gegevens op dit moment handig gaan worden en in de jongere generaties ontwikkelingen gaan kennen. En zo ga je krijgen dat je, wanneer we een 100-tal jaren verder zijn, toch de mens al wat betreft waarnemingen en gevoeligheid, laat ons zeggen, veel hoger gaat scoren dan de huidige mens. Dat dit een beetje ten nadele van de huidige technologie gaat, kun je begrijpen, want je zult in vele gevallen gemakkelijker met elkaar een gedachte of een idee kunnen uitwisselen dan dat u het via een telefoontoestel zou doen of via een computer. Dit klinkt misschien allemaal een beetje Jules Verne-achtig, maar neem gerust van mij aan dat ik het nog in een zekere mate hou, want wanneer ik het zou volledig trachten uit te leggen zoals ik het langs onze zijde kan waarnemen in de evolutie en tracht te overschouwen, dan zou het waarschijnlijk in een vorm gegoten worden die voor jullie eigenlijk helemaal niet meer volgbaar is. Omdat er te veel factoren optreden die op dit moment langzaam maar zeker naar deze uitkant van het melkwegstelsel toekomen, maar voor al wat gekend is op dit moment, onkenbaar.

Het zijn totaal nieuwe evoluties, nieuwe zaken die deze aarde gaan bereiken en gaan veranderen. En daardoor gaat ook de mogelijkheid ontstaat dan veel van wat nu als zijnde blijkt vast, onveranderlijk, gewoon zal verdwijnen. Denk aan de politici,  hij zegt A, denkt B, en zijn kiezers registreren B! Waardoor hij natuurlijk in een moeilijk parket komt te zitten. Op het ogenblik dat u persé iets wilt geheim houden omdat u uzelf wilt bevoordelen, en u staat daar maar een discours af te steken, terwijl iedereen  van de aanwezigen waarneemt dat dit niet klopt. Dus u kunt wel denken dat ook in die wereld we voor grote verschuivingen staan. Maar het zal niet alleen in de politieke wereld zijn, dit gaat zich ook manifesteren in uw gans economisch systeem; het gaat zich manifesteren in uw medisch systeem en zo verder.

Dit is eigenlijk ongeveer een klein beeld dat ik kan schetsen van hetgeen eigenlijk komende is en wat op een avond als deze voor jullie ook interessant is om te weten.

 Sta mij toe dat ik in dit geheel bepaalde kleine zaken naar voor ga schuiven die misschien handig zijn voor u, als u weet wat er gaat komen. Dat u daar mee voor u zelf al bepaalde zaken kunt bereiken.

 Kijk, Wanneer u als mens op het ogenblik u een beetje meer open zou stellen voor hetgeen wat er in de kosmos rond u aan het gebeuren is, dan gaat u, zoals het kleine kind dat leert fietsen, door het te doen langzaam maar zeker meer en meer zaken kunnen waarnemen en ontvangen. En één van de kleine oefeningen kan zijn dat u gewoon ergens, de natuur ingaat waar u weinig wordt gestoord door alle mogelijke moderne geluiden van auto’s en vliegtuigen, en dat u daar tracht gewoon waar te nemen wat er rondom u aanwezig is. Niet door te denken met uw hersenen, maar door trachten te voelen met uw buik-zenuwcentrum. U zou dat dan  kunnen doen door gewoon ergens tegen een boom te gaan zitten, liefst een boom die toch al wat ouderdom heeft, een eik, een beuk, een berk kan ook nog, en gewoonweg uw gedachten weg te laten vloeien.

Dat wil niet zeggen dat u moet proberen van uw gedachten vrij te maken,  want dat lukt toch niet, hoe meer u denkt: ‘ ik mag niet denken, hoe meer dat u denkt, maar gewoon, ja, proberen van weg te ‘deemsteren’, als zou u eigenlijk in een licht hazenslaapje terecht komen. Maar vertrekkende vanuit het idee: ik ga trachten via mijn buik-zenuwcentrum waar te nemen wat er eigenlijk hier aanwezig is rondom mij. En dan kan het best zijn, als u daar rustig zit en niet lastig gevallen wordt door anderen, en niet te veel extra geluiden krijgt, dat u misschien even weg zijt en dat u dan plots, en voor de meesten zal dat precies een elektrisch schokje zijn, terug bij uw gedachten komt, en dat u ineens op dat ogenblik bepaalde ideeën hebt. Daar kunt u van op aan dat die ideeën zijn opgenomen terwijl u in die ontspannen toestand waart, en dat die ideeën of die beelden, behoren tot de wereld  waarin u op dat ogenblik u hebt begeven. En dan kan het best zijn dat dit een idee is aangaande de aarde, maar het kan ook best zijn dat  daar een oplossing in zit van een oud probleem waar dat u allang mee bezig waart. Want wat is er in feite gebeurd? Doordat u uzelf in een toestand van ontspanning hebt gebracht door gewoon rustig in een rustige omgeving te gaan neerzitten, en u niet verplicht hebt van niet te denken, hebt u de mogelijkheid gecreëerd dat uw hersenen zich in een lager bewustzijnsniveau begeven. Dus het niveau eigenlijk tussen werkelijk slapen en waken. Doordat u op dat niveau komt is de mogelijkheid veel groter dat u via uw plexus- Solaris, en dan via uw ganse aura, en uw zonnevlecht-chakra, dat u gegevens ontvangt die rondom u aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat u op dat moment toevallig contact legt met anderen die juist met hetzelfde bezig zijn als u, en dit kan ver gaan.

U kunt  een zoektocht bezig zijn  laat ons zeggen, naar een bepaald technisch gegeven. De ene zal misschien denken: ja, hoe zou ik dat kunnen veroorzaken, die wil lampjes laten branden, de ander zit te denken: ja, maar hoe kan ik  mechanisch dat en dat veroorzaken, of hoe kan ik die camera zo zetten, en een volgende zit te denken: hoe zou ik eigenlijk het best  met kaarten omgaan… Ach, het heeft geen belang met wat u bezig bent. Maar door het feit dat u in die relax-toestand komt, kunt u  op dat ogenblik ineens een overbrugging maken. Zelfs een overbrugging waarvan ik zou zeggen voor u die tijd noch ruimte kent, waardoor dat u een wisselwerking krijgt  met iemand die in Australië juist hetzelfde aan het doen is. Ik pak nu de tegenvoeters omdat een afstand dan toch voor u in orde is. Wat blijkt dan? Dat u misschien met hetgeen waar u mee bezig bent, maar waar u nu niet bewust aan denkt, een uitwisseling hebt gedaan met iemand die op eenzelfde wijze bezig is, en ook dank zij de ontspanning, of, wat ook kan, de geconcentreerdheid, (zou kunnen zijn dat de andere persoon heel geconcentreerd bezig is, aan het werk is,), waardoor er ook een wisselwerking kan ontstaan. Maar het eindresultaat zal zijn dat u op dat ogenblik via uw zonnevlecht bepaalde signalen aan uw hersenen geeft, waardoor u dus op dat ogenblik nieuwe gegevens, of oplossingen, of totaal nieuwe gedachten krijgt waar u iets aan hebt. En die een meerwaarde geven, op dat ogenblik, in uw leven. Alles hangt er gewoon vanaf van kunt u,  u even terug trekken uit de drukte van de maatschappij waar u in zit. Ik geef de meesten de raad van dit te doen in de natuur. U kan dit natuurlijk even goed doen in uw lievelingszetel, maar het probleem, meestal, in deze maatschappij is, dat er kan een bel rinkelen, er kan een politievoertuig met veel lawaai voorbij rijden, er kan een vliegtuig over gaan, en zo voort, dat zijn zaken die in een stedelijke regio heel gemakkelijk storend zijn.

En het is niet evident voor u om u zo te programmeren dat u dit werkelijk niet meer hoort. U kunt dat, maar dat vraagt oefening. Dan zou u eigenlijk al eerst u moeten in een vorm van zelfhypnose brengen. Een soort zelfontspanning waardoor u voor uzelf bepaalt dat u niet meer open staat voor bepaalde geluiden. Dat deze niet meer tot u mogen door dringen. Dit kunt u, maar dit is wel voor velen nogal een ingewikkelde procedure. Het is daarom dat ik gewoon hier naar voor breng van: tracht u te begeven in rustgebieden.

Ik weet het, ze zijn schaars. Maar dat is natuurlijk het nadeel van deze maatschappij.

Een tweede punt dat interessant is, is, wanneer je gewoonweg probeert u open te stellen met onze zijde. Daar voor moet u nu niet persé u gaan afzonderen, u kunt gewoon de plaats waar u woont, of uw lievelings-zitplekje of eender wat, u rustig zetten, en de idee naar voor laten komen dat u graag dus op bepaalde problemen, of bepaalde vragen die u hebt, dus een hint krijgt, of een antwoord krijgt.

Nu is het zo dat de meeste onder u redelijk al thuis zijn met onze zijde en in sommige gevallen ook bepaalde entiteiten die reeds meermaals zijn door gekomen een naam hebben gegeven en dan daar een zekere gedachte-harmonie in aanwezig is.

Wel, het is dank zij zulke zaken,  dat u gewoon een wisselwerking kunt creëren en dit, misschien in tegenstelling tot wat de meesten tot  heden dachten, niet via uw derde oog of uw voorhoofdchakra, maar vooral via uw keelkop-chakra. De meesten onder u zullen dit misschien raar vinden, maar de gemakkelijkste contacten kun je leggen via uw keelkop-chakra. Daar zit nog een klein ander gegeven bij: uw keelkop-chakra heeft een aanzetting aan uw kleine hersenen. De kleine hersenen, wat dat betreft, geven dan bepaalde impulsen door. Want, tussen uw stoffelijk lichaam en uw fijn-stoffelijk lichaam zit er dus wel, wanneer u daar oog voor gaat hebben, een heel sterke samenwerking. U kunt via uw fijn-stoffelijk lichaam heel gemakkelijk dus uw stoffelijk lichaam beïnvloeden en sturen in bepaalde richtingen. Maar dit gaat zeker met het ontvangen van ideeën, gedachten en zo verder, die niet stoffelijk zijn, maar die dus vanuit een andere origine zijn. En dan laat ik het volledig open. Of deze, van andere entiteiten zijn die gelieerd zijn aan de stof, die een stoffelijk leven dus al minstens achter de rug hebben en die de stof kennen, of dat u contact hebt met entiteiten die helemaal geen stoffelijk leven achter de rug hebben, of daar helemaal geen interesse voor hebben gehad. Want u moet niet denken dat in de sferen waar uw spreker vertoeft dat daar enkel en alleen maar energieën of entiteiten of geesten of hoe u het als mens wilt omschrijven, aanwezig zijn, die een stoffelijk verleden hebben. Gelukkig is dat niet zo. Gelukkig zijn er ook vele krachten en energieën die helemaal niet met de stof te maken hebben.

Maar, en daar wordt het voor u wel interessant, die wel ook bepaalde gedachte-beelden, ideeën hebben; en ik blijf deze woorden gebruiken omdat wanneer ik de woorden gebruik of de formuleringen die in onze sferen heersen ga gebruiken, alleen maar tot verwarring zouden leiden. Daarom blijf ik ‘gedachten’ zeggen, maar deze ideeën en gedachten kunnen wel via uw fijn-stoffelijk lichaam, (en dan zit daar nog wel achter dat uw geest het eigenlijk eerst nog ‘kapteert’, maar dan gaat het te ingewikkeld worden, u neemt gewoon uw fijn-stoffelijk lichaam), een omzetting krijgen, naar uw kleine hersenen toe, en alzo een woord vormen, of een beeld vormen, doen ontstaan, waardoor er nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden komen die volledig nieuw zijn. Voor u, en zelfs soms voor de ganse mensheid!

Of dacht u nu werkelijk, mijn waarde broeders en zusters, dat de grote wijzigingen in denkrichtingen die plaats vinden in de geschiedenis van de mensheid, dat dat gewoon ‘zomaar’ in het menselijk denken is ontstaan? Deze grote wijzigingen zijn meestal door de ideeën en impulsen die uitgestuurd worden vanuit de kosmos zich gaan vormen in het menselijk gedachte-beeld, en hebben zo telkens weer nieuwe zaken, nieuwe mogelijkheden voor de mensheid naar voor gebracht.

Als u een beetje de geschiedenis van deze mensheid kent, dan zult u mij kunnen volgen, dan zult u begrijpen waarom plots, uit het niets, nieuwe ideeën ontstonden, waarom er plots mensen waren die met zaken naar voor kwamen die de maatschappij totaal, maar totaal ontredderden op dat ogenblik. Ik ga hier geen geschiedenisles geven, maar het is gewoon om u duidelijk te maken dat u als mens bij een juist gebruik en een juiste instelling van uw lichaam, uw fijn-stoffelijke organen, ten opzichte van uw stoffelijke organen, u de mogelijkheid hebt, van zeker nu bronnen aan te boren die vroeger bijna niet haalbaar waren. Of maar onder bepaalde condities. En die condities hingen dan meestal nog af van bepaalde planeet-standen en zo verder die op dat ogenblik door uw zonnestelsel gingen. Nu krijgt u een veel groter en algemenere mogelijkheid tot ontdekken van nieuwe zaken via deze inwerkingen.

En dit is iets dat volledig eigen gaat zijn aan de veranderingen die komen. U gaat niet alleen als mens zaken kunnen gaan waarnemen dat u zou zeggen op dit ogenblik : dit is wetenschap! Nee! U gaat ook veel meer zaken waarnemen die op het ogenblik nog onder de noemer ‘paranormaal’, en soms onder de noemer ‘occult’ worden geklasseerd.

Maar die, wanneer men dit gaat ervaren meer en meer, uiteindelijk tussen dit en een kleine halve eeuw, tot een eeuw, gewoon zal erkennen als zijnde deel van het leven en men dit niet meer zal onderverdelen onder de noemer ‘paranormaal’ of ‘occult’ maar gewoon als zijnde normaal. Langzaam maar zeker, zal men het normaal gaan vinden, dat een mens kan aanvoelen dat de natuur en zijn omgeving bepaalde zaken gaat veranderen. Dat een mens kan aanvoelen dat, er een zeer zware storm, orkaan komende is; nog voor er enig teken is in de atmosfeer. Dat de mens kan aanvoelen dat bepaalde vulkanen gaan werken, of dat u gaat aanvoelen dat er bepaalde epidemieën over het land gaan trekken.

En wanneer u dan diezelfde gegevens krijgt van uw medemens, wanneer die uitwisselingen ontstaan, dan zult opmerken van: hè, ik ben niet alleen die dit kan, blijkbaar zijn er meer, veel meer medemensen die deze gevoeligheden aan het ontwikkelen zijn. En natuurlijk in de eerste instantie zal dat botsen met de logica, en met de normen en zo verder. Maar naar gelang dat je telkens weer zult opmerken van : hola, die gedachte was juist, dat aanvoelen was juist, zult u  er ook meer rekening mee houden.

Zo goed dat de wisselwerking door dat u er mee rekening mee gaat houden, tussen de geest en u weer veel sterker gaat worden. Niet alleen de wisselwerking tussen onze zijde, maar ook de wisselwerking tussen uw eigen geest en het stoffelijk lichaam.

Want voor de meesten is dit op het ogenblik op een laag pitje, die wisselwerking. Ach, de meesten onder u weten maar al te goed dat ze een geest hebben, daar twijfelen ze zelfs niet aan, maar ze zijn hem eigenlijk nog nooit tegengekomen, om het zo uit te drukken.

Dat komt omdat u niet luistert. Wanneer u naar uw eigen geest zou luisteren, en de moeite zou nemen van hetgeen wat soms in u opkomt te laten doordringen, zou u al veel langer met uw eigen geest een wisselwerking kunnen hebben. Want het is echt niet zo moeilijk hoor! U moet alleen een beetje uw eigengereidheid op zij zetten. En wanneer er  bepaalde gedachten bij u opkomen, ze durven laten doorkomen. Zelfs wanneer zij in strijd zijn met de u gekende regeltjes, en codes die u in deze stoffelijke maatschappij hebt.

Laat die gedachten maar even komen. Voel aan: ‘wat wordt hier naar voor gebracht en past dit voor mij?’ ‘Wat kan ik er mee doen?’ En gebruik het, en dan zult u zien dat dit voor u meestal het juiste is wat er gebeurt. Dat de ideeën die opkomen, die u misschien eigenlijk niet zo goed kunt plaatsen, want zij zijn misschien soms in strijd uw bevlogen-heden. Wanneer u de gewoonte hebt, laat ons zeggen van te denken:’ mijn bankrekening moet altijd zo en zo zijn,’ en u krijgt de idee:’ ja, maar ik zou dat en dat willen doen,’ maar u doet het niet want want volgens uw bevlogenheid  moet uw bankrekening zoveel nulletjes hebben, ja, dan verkijkt u misschien op dat moment mogelijkheden die uw ontwikkeling en uw geestelijke evolutie hadden kunnen stimuleren. En dan was het misschien wel dat die nulletjes daar een beetje kleiner werden, alhoewel, ja, een nul is altijd een nul, niet waar? Maar langs de andere kant, had u misschien, wanneer u het had durven volgen, heel veel bij geleerd. Had u misschien een totaal andere kijk op iets gekregen, had u misschien totaal andere mogelijkheden ontdekt.

De kwestie is dat u als mens het aan durft. De kwestie is dat u als mens, wanneer dat u voelt van: ‘ eigenlijk zou ik toch dat en dat moeten doen’, van te durven te doen. En het niet weg te duwen, omdat u moet gaan werken, of omdat u toch dát moet doen, en zo verder.

Kijk naar uw eigen maatschappij, kijk naar uw broeders en zusters om u heen, hoeveel mensen zijn er op het ogenblik gelukkig? Dat is maar een heel klein percentage. Want de meeste worden geleefd door hun waan-ideeën van: ‘ik moet dit doen, ik moet dat doen, want ik heb verantwoordelijkheden aan gegaan zus en zo, en ik kan daar niet onderuit’.

En dan af en toe, dringt hun eigen geest even door, af en toe gaat er, wat men soms in teken-verhalen tekent: een lichtje branden. En willen ze wel eens iets anders, maar ze durven niet. Want, wat zou de maatschappij zeggen? En wat krijgt u dan? Dan krijgt u mensen die eigenlijk nogal een beetje chagrijnig worden. Mensen die niet durven gaan voor wat eigenlijk in hen leeft, die, waar voor ze soms geïncarneerd zijn, helemaal niet waar maken en vast lopen in een leven dat uiteindelijk, wanneer ze aan onze zijde komen, hen niet veel verder heeft gebracht. En in vele gevallen oorzaak zal zijn dat ze op herhalings-klasse mogen komen. En in tussentijd hebben ze dikwijls heel veel mensen ook mee gesleurd, mee getrokken in dus die treurnis, en in die droefenis. Waar dat, wanneer men  maar even de moeite had gedaan om te luisteren naar wat hun eigen innerlijk, hun eigen geest hun te zeggen had, zij misschien een veel waardevoller leven hadden gehad.

Ach, niet volgens de maatschappij, dat kan zijn, maar wel kosmisch gezien, zouden zij daarin zeer veel kunnen hebben leren. En, als je dan de optelsom zou maken, zouden zij waarschijnlijk voor hun medemens, zeker voor hun omgeving, veel waardevoller geweest zijn. Maar goed, dat is nu eenmaal nog, zeker van deze maatschappij, en zeker in deze zo gezegde schijn-luxe maatschappij, het grote probleem.

Velen van u houden nog vast aan de maatstaven van het dogmatisch denken, van het Vissen-tijdperk. En dat gaat niet meer. Dit moet u kunnen loslaten. En dit kunt u loslaten als u die kleine tips tracht te volgen die ik hier, vanavond, voor u naar voor heb gebracht.

Besef, dat via de misschien niet al te ge-eigende kanalen van uw  eigen fijn-stoffelijk lichaam, of lichamen, zo moet ik het uitdrukken om juist te zijn, via uw fijn-stoffelijke organen, dat u een zeer sterke invloed op uw stof kunt uitoefenen. Dat u zelfs vanuit die optiek uw stof kunt dirigeren, kunt meester zijn.

Wanneer ik zo naar u kijk, en ik zie wat er in de mensheid op het ogenblik hier allemaal aanwezig is van ziektes, dan zou ik zeggen: tracht aan uw broeders en zusters duidelijk te maken dat voor het merendeel van hun stoffelijke ziektes, een eigen denkwereld, hun eigen emotie-wereld, een gedachte, een emotie, de bron is. En dat, wanneer zij met hun eigen gedachte zichzelf terug in evenwicht zouden kunnen brengen, dat op dat ogenblik zeer vele ziekte-patronen zouden verdwijnen. Maar natuurlijk, u zit op dit moment in deze maatschappij wel met enkele problemen.

Want de meeste mensen die ook maar enige ziekte hebben, zijn echte snoepers, niet waar? Zij nemen alle mogelijke lekkere bolletjes en pilletjes, omdat zij dan zo gezegd dan geen problemen meer hebben. Zij vergeten daarbij dat vele van deze snoepjes scheikundig zo’n invloed hebben, dat  uw eigen gedachten niet meer kunnen doordringen. Want de grote fout die, toch de laatste tientallen jaren gemaakt is,(maar het is een gewilde fout,  het is niet een fout die zomaar gemaakt is) is dat men via medicatie een maatschappij wil creëren die zeer handelbaar is. Een maatschappij die, wanneer men zegt: ‘mensen, u moet allemaal in het vuur springen’, dat zij het doen!

Dat ze achteraf verbrand zijn, en dan zij zich afvragen: ‘waarom heb ik dat gedaan?’, is bijzaak. Op het moment is het belangrijk dat ze doen wat je vraagt.

Het is een evolutie die zeer sterk nu bezig is. En daardoor krijg je een massa die op het ogenblik door een heel kleine massa gestuurd en geleid wordt. En die eigenlijk in vele gevallen niet meer bij machte is om nog zuiver na te denken of nog de juiste impulsen via andere kanalen te laten doordringen.

Ach, als ik u vertel hoe dikwijls wij mensen over krijgen die eigenlijk niet beseffen dat ze geleefd hebben, en nog minder beseffen dat ze aan de andere kant zijn, juist door hetgeen wat dat zij in de stof allemaal tot zich hebben genomen.

Ja, ik heb zo’n paar vrienden die zich bezig houden met de afhaling van overgeganen.  Vroeger had u meer de problematiek van de godsdienst, zeker in deze streken; nu hebt u de problematiek dat men eerst moet realiseren dat men overgegaan is, want dat men eigenlijk niet beseft dat men in de stof heeft geleefd. Dank zij alle medicatie die zij gedurende jaren tot zich hebben genomen, is er zo’n afsluiting ontstaan tussen het stoffelijk lichaam, om het zo te zeggen, en de geest, dat zij eigenlijk al twintig jaar overleden waren, voor dat zij eigenlijk aan onze zijde kwamen! Het misschien iets nuttig dat u daarover nadenken en dan zult u  misschien niet zo verbaasd zijn dat u sommige mensen van alle zaken ziet uithalen of zeggen; dan zult u misschien beter begrijpen dat op het ogenblik uw maatschappij met die zaken zichzelf is aan het ondergraven. Op een wijze dat eigenlijk de aarde het niet beter kan doen om de oude zaken op te ruimen.

Maar goed, ik wijk een beetje af, ik wil maar zeggen,  wanneer u wilt kunnen werken met uw gedachten, wanneer u wilt open staan voor nieuwe ideeën, voor invloeden, ook vanuit onze zijde, dat het belangrijk is dat u uw lichaam eigenlijk zuiver houdt. En dat u zo weinig mogelijk van alle scheikundige zaken tot  u neemt. En dit is niet alleen over de snoepjes, waar ik het over had, dit geldt ook voor uw voedsel dat u tot u neemt. Want heel veel voedsel, op het ogenblik, is eigenlijk voor u als mens toxisch. Dat wil zeggen dat door dit in u op te nemen u ook uw lichaam schaadt.

Ik weet ‘t, ’t is heel moeilijk in deze maatschappij aan het worden om zuiver voedsel te vinden. Maar één grote zaak zou al zijn dat wanneer u een gewoonte zou aan nemen van  niet meer te eten om maar te eten! Velen onder u nemen veel voedsel tot zich dat hoegenaamd overbodig is!  Wanneer we zien hoe de mens zich op het ogenblik te goed doet aan alle mogelijke zoetigheden, zoutigheden, noem het maar op, want uw maatschappij wil alles verkopen, dat deze zaken ook voor uw lichaam eigenlijk een vergiftiging inhouden, waardoor dat organen niet meer normaal functioneren. Maar ook waardoor de wisselwerkingen met uw fijn-stoffelijk lichaam tot problemen komen, dan zou u eigenlijk best, wanneer je deze tijd goed wilt doorkomen, u moeten disciplineren om enkel maar voedsel tot u te nemen wanneer u echt honger hebt. En niet zo maar te eten om te eten zoals de meeste mensen dit tegenwoordig doen. En wat belangrijk is, zeker in de voedselketen, neem zo weinig mogelijk dierlijk voedsel in. Want het dierlijke voedsel op deze moment is meestal voor de mens schadelijk. Dit wil niet zeggen dat u helemaal niks tot u kunt nemen. Maar zoals het op het ogenblik geconsumeerd wordt is 90 % van hetgeen wat u aan dierlijk voedsel consumeert overbodig en toxisch. Ook hier weer krijgt u beïnvloedingen en dit is misschien gek, en toch heeft dit met gedachte-kracht te maken, naar uw denk-wereld. Iemand die veel vlees consumeert van dieren die eerstens gekweekt zijn in groep, die in massa geslacht zijn, zijn op dat ogenblik dat je het dodelijk voedsel tot u neemt, of het gedode voedsel, is daar nog altijd een sfeer aanwezig die enorm door drongen is van allerlei angsten.

Ach, ik kan nu moeilijk hier beginnen omschrijven of ik ga last krijgen met het medium dat ik te lang praat, wat er eigenlijk omgaat  gewoon in een kip of een varken dat in een kwekerij wordt grootgebracht en dat dan geslacht wordt. Maar u moogt niet vergeten dat al deze dieren eigenlijk één geheel vormen en dat daar gedachte-beelden, ik druk het uit in uw woorden, rondhangen, aanwezig zijn. Maar dat dit beelden van angst zijn; beelden van onzekerheid. En op het ogenblik dat de dood voor die dieren nadert, scheiden die organismen stoffen af, die dus de angst-patronen nog veel versterken. En u eet dan lekker uw koteletje, of uw kipje, of weet ik veel wat. Deze stoffen zijn daarin aanwezig, worden vooral vertaald enerzijds door de schildklier, anderzijds door de pijnappelklier. Met als gevolg dat u op het ogenblik zeer veel mensen ziet die dus zeer onevenwichtig worden.

Mensen doen zaken, worden agressief, dikwijls ook uit angst, en onzekerheid. En dan is de cirkel rond, want dan gaat uw pillen maatschappij een ander lekkernijtje geven omdat ze zo gezegd in evenwicht zijn. Maar hier bent u beïnvloed geweest door de gedachte, door de uitstraling van dus die dieren. En maakt u hoegenaamd niet de illusie dat die dieren geen angst hebben.  Of dat die dieren niet willen leven volgens wat hun oerinstinct aangeeft. De mens staat er niet bij stil; de mens is economisch gaan denken met alle die hem beïnvloedt. Met alle gevolgen van dien. En zo zou ik nog veel verder kunnen gaan.

Maar dit zijn enkel praktische tips die ik u hierbij wou geven. Let op wat u eet, eet niet meer dan nodig. En tracht wanneer u eet vooral zuiver voedsel te krijgen. En dan denken we vooral hier aan groente, fruit, en zo verder, en zo ver zij nog redelijk zuiver kunnen zijn, natuurlijk.

Maar wanneer u de voedsel-inname beperkt tot het noodzakelijkste, zonder te overdrijven, dat gaat u er ook voor zorgen dat uw lichaam veel beter kan functioneren en dat ook uw fijn-stoffelijk lichaam veel meer impact kan hebben op de stof. Waardoor u ook weer veel meer open staat voor alle mogelijke ideeën, gedachten, trillingen, noem het maar op, die u positief in dit leven verder kunnen helpen.

 Ik hoop dat ik u een klein beetje nieuwe zaken heb kunnen bijbrengen. U een klein beetje aan het denken heb kunnen zetten.

Het is een materie waar ik al heel lang mee bezig ben, en nu ik even de mogelijkheid had  dit aan u mede te delen, is dit met vreugde heb gedaan.