Werken met gedachtekracht

image_pdf

16 februari 2007.

Zoals altijd wensen wij u er op attent te maken dat u over hetgeen wat we brengen op een avond als deze, zelfstandig dient na te denken. En te beseffen dat wij aan onze zijde ook niet alwetend of onfeilbaar zijn. Dus, het is belangrijk dat u steeds, zelfs als stofmens, een eigen mening vormt; daar kunt u het meeste uit leren.

Als ik het goed voor heb of goed geïnformeerd ben, dan heeft men voor vanavond gevraagd aan mij u een beetje wegwijs te maken in de mogelijke ontwikkelingen die we gaan kennen wat betreft het gebruik van gedachten in de komende tijd. Of beter gezegd, in de komende Aquarius-periode; zoals jullie dat hier in deze streken zo graag benoemen.

Ik heb zo’n beetje als hobby en dat had ik al in de tijd dat ik nog onder jullie in de stof rond liep, maar ook in de geest, van eigenlijk trachten na te gaan en uit te fineren, wat eigenlijk ‘gedachten’ zijn. En hoe dat deze overdrachten gebeuren. Wees gerust, ik ga niet technisch worden, en ik ga u alle stoffelijke gegevens besparen. Je weet allemaal dat gedachten voor de mens, geproduceerd worden via uw hersenen, al hoewel, dat denkt u, maar daar zit wel wat meer achter. Daar zitten bepaalde ook scheikundige reacties achter,  en zo verder.

Maar, wanneer u aan onze zijde bent, dan bestaan ook gedachten. Niet meer zoals de stoffelijke gedachten die u kent, want daar hebben wij weinig of geen last van, maar toch zijn deze energieën zo, dat wij met elkaar kunnen communiceren, ideeën kunnen overdragen en zo verder.

En wat blijkt nu naar de toekomst toe? Dat langzaam maar zeker, het menselijke ras in de evolutie komende is, meer de capaciteiten van enerzijds de hersenen zal kunnen gaan gebruiken, maar anderzijds ook, en dit verbaast u misschien een beetje, vooral het buik-zenuw-centrum. En juist door de combinatie van deze twee punten zal de mogelijkheid ontstaan van een veel gemakkelijker overdracht van ideeën, van gedachten. Ook gekoppeld aan kracht-energieën bij de mensen onderling. Dat is één. En langs de andere kant zullen we opmerken, dat, steeds hoe verder we gaan in de tijd, meer mensen veel gemakkelijker met onze zijde contact krijgen. Er zal een toename zijn, langzaam maar zeker de komende tientallen jaren, van, zeker bij jongeren die inspiratief en een vorm van zeker half-trance, tot diep-trance, kunnen bereiken. Om zo weer hetgeen wat de samenwerking die gaat toenemen tussen onze zijde en de stof, zal vergemakkelijken.

Wat is daar eigenlijk de bron van? De bron zit eigenlijk heel simpel. In de kosmos, kunnen we stellen op dit moment, zijn er heel grote krachtverschuivingen. Als ik het naar de stof vertaal, zou ik moeten zeggen: het zijn heel grote energieën die op het ogenblik uw stelsel, uw melkwegstelsel binnen dringen.

U kunt natuurlijk gaan overdenken: ‘ja, dat zijn dan energieën die voortkomen van gestorven sterren, of uitgedoofde sterren, of zijn dat energieën die ons raken door geboorte van nieuwe planeetstelsels en zo verder’.

Maar dat zou eigenlijk een avond als deze veel te ingewikkeld maken, en het doet weinig terzake hoe deze energieën juist ontstaan.

Ik zou het willen houden, voorlopig, op het punt dat deze energieën ontstaan vanuit de Oerkracht, of zoals jullie het zo graag zeggen: vanuit de Goddelijke kracht. Deze wijzigingen vinden langzaam maar zeker een weg door de kosmos die u kent, en bereiken zo ook uw melkwegstelsel, en uw planeet.

Door deze invloeden, gaan we krijgen dat, en daar wordt het boeiend, uw aarde, als planeet zelf, daarop gaat reageren. Waardoor deze aarde in de komende tientallen jaren wijzigingen aanbrengt in de samenstelling van haar dampkring. De mens kan wel denken: wij vervuilen, en wij doen en wij veroorzaken; maar dat is het beperkt wetenschappelijk denken; de beperkte wetenschappelijke kennis, van de primitieve mens van vandaag. Maar in wezen gaan we krijgen dat de aarde zelf vanuit haar eigen denkpatroon, door de invloeden die zij ontvangt; je zou kunnen bijna zeggen: de gedachtekracht van de kosmos die zij ontvangt, een kleine verandering in atmosferische samenstelling zal veroorzaken. Dit zal niet alleen veroorzaken dat er een enorme beïnvloeding gaat zijn naar het toekomstige leven. Want u begrijpt, wanneer er een wijziging is van de atmosfeer, dat het voor degenen die nu leven niet zo aangenaam is, want uw lichaam is daar, als dusdanig, niet zo op ingesteld. Zo goed dat u er moeilijk tegen kunt dat in uw stedelijke gebieden vervuiling is, dat u daarvan alle mogelijke luchtwegenproblemen krijgt en van alle ziektetoestanden, zoals dat op het ogenblik hier in deze streken gaande is. Maar u moet dat zien op een veel grotere schaal; dat dus, hetgeen waar dat men gedurende eeuwen in geleefd heeft langzaam maar zeker in een andere vorm gaat ontwikkelen.

Zo zul je zien dat, misschien spijtig genoeg voor de huidige mens, in de eerst komende 50 à 100 jaar zeer veel afwijkingen zullen ontstaan bij de nieuwe leden van het menselijk ras. Dus je gaat in de eerste instantie, door die wijzigingen die op de aarde gebeuren, afwijkingen krijgen, wat u zegt genetisch en zo verder, bij uw nakomelingen. Dit is niet abnormaal, dit is een heel normale evolutie.

Deze evolutie gaat er toe leiden dat uiteindelijk er voor het menselijk leven een nieuw evenwicht in dit geheel wordt gevonden. Waardoor we dan krijgen dat dit mensen zullen zijn die wat betreft het gebruik van de hersenen (die op dat ogenblik ook al een klein beetje zullen gewijzigd zijn en meer mogelijkheden zullen hebben) en het gebruik van zijn of haar zenuwstelsel ook sterker wordt, waardoor dat de zonnevlecht van de mens, die toch duizenden jaar geleden ook heel belangrijk was, terug zijn redelijk belangrijke functie gaat terug winnen. En daar wordt het voor de nieuwe mens zeer interessant.

Want doordat de gevoeligheid van uw zonnevlecht verhoogt, ga je als mens veel meer kunnen waarnemen van wat er rondom u aan straling en zo verder wordt uitgezonden. Want vergis u niet, u bent omgeven door een heel pak signalen. Veel meer dan dat u op het eerste zicht waarneemt. Ach, en ik spreek hier niet van jullie moderne technologie. Ik spreek hier van de aarde zelf. Degenen onder u die een beetje onderlegd zijn in de radiësthesie zullen me wel kunnen volgen, denk ik. Zij weten dat elk voorwerp, elk levend wezen, zijn eigen uitstraling, of trillingsfrequentie heeft. Wat krijgen we nu? Dat in de evolutie van de Nieuwe Tijd deze gevoeligheden serieus gaan toenemen, gaan vergroten. Met het gevolg dat de mens in Aquarius, bijvoorbeeld zal kunnen aanvoelen wat een boom in zijn omgeving hem wil duidelijk maken.

Op dit ogenblik klinkt dit als zijnde praat die niet ernstig is. Want welke wetenschapper van tegenwoordig zal aanvaarden dat een boom u een boodschap kan geven, die je kunt omzetten in gedachtebeelden en eventueel kunt begrijpen! Maar toch is het zo!  Want vergeet niet, mijn waarde broeders en zusters, uw bomen, om even bij dit voorbeeld te blijven, praten met elkaar. En dat kan ik voor de wetenschappers duidelijk maken. Want wanneer er ergens een bosbrand is, en men gaat de bomen onderzoeken die op enkele kilometers staan van de bosbrand, dan zal men op dat ogenblik waarnemen dat zij andere stoffen uitscheiden, dat zij andere samenstellingen in hun sapstructuur vormen als een soort verdedigingstruc; een overlevingskans creëren voor zichzelf. Dit zijn zaken die kunt u nagaan, die zeker gekend zijn bij degenen die met bosbouw en studie van bomen bezig zijn. Bomen geven ook door wanneer een zware storm op komst is, wanneer de mens met al zijn moderne kennis tracht te detecteren waar en wanneer er een storm komt, weten de bomen dat reeds uren vooraf. Zelfs veel meer vooraf dan de mens met zijn moderne meetapparatuur.

Wil ik maar zeggen dat uw aarde wel degelijk communiceert en hetgeen wat er op leeft wel degelijk bepaalde gegevens, en ik wil nu niet zeggen menselijke gedachten, maar het straalt uit. En daar gaan we naar de toekomst toe dus de wijziging krijgen dat mensen deze uitstraling gemakkelijker kunnen gaan detecteren en waarnemen. Nu, dat is hetgeen wat vooral zal gebeuren door de zonnevlecht, of uw buik-zenuwcentrum. Anderzijds zal je, wat de hersenen aangaat, zeker wat betreft de frontale lobben van de hersenen, er een de ontwikkeling zijn dat de mens ook gevoeliger wordt voor de gedachten, en ik houd het bij dat woord, die rondom hem aanwezig zijn. En niet alleen spreek ik hier over de gedachtebeelden van zijn confraters rondom hem of haar, maar ook van de gedachtebeelden die gevormd worden door de energieën van onze zijde.

De mogelijkheid versterkt daarin omdat op dat moment vooral het derde oog, of de voorhoofdchakra terug bepaalde oude functies kan gaan opnemen. U mag niet vergeten dat heel lange tijd geleden, voordat de huidige mensheid deze aarde bevolkte, er levende wezens zijn geweest, waarbij dus het derde oog zeer sterk ontwikkeld was, en het derde oog werkelijk gebruikt werd om van alle waarnemingen te doen. Door alle mogelijke evoluties op deze planeet, en dan spreek ik over evoluties die soms miljoenen jaren hebben geduurd, in uw tijd praktisch niet meer na te gaan, is deze gevoeligheid afgebouwd. En heb je dus andere vormen doen ontstaan. Maar goed, de oervormen zijn nog steeds in zeker de fijnstoffelijke structuren van het menselijk lichaam aanwezig.

Dat wil zeggen dat, wanneer we nu staan voor een langzaam maar zekere verandering van veel zaken, dat ook deze oude gegevens op dit moment handig gaan worden en in de jongere generaties ontwikkelingen gaan kennen. En zo ga je krijgen dat je, wanneer we een 100-tal jaren verder zijn, toch de mens al wat betreft waarnemingen en gevoeligheid veel hoger gaat scoren dan de huidige mens. Dat dit een beetje ten nadele van de huidige technologie gaat, kun je begrijpen, want je zult in vele gevallen gemakkelijker met elkaar een gedachte of een idee kunnen uitwisselen dan dat je bv. het via een telefoontoestel zou doen of via een computer. Dit klinkt misschien allemaal een beetje Jules Verne-achtig, maar neem gerust van mij aan dat ik het nog in een zekere mate hou, want wanneer ik het zou volledig trachten uit te leggen zoals ik het langs onze zijde kan waarnemen in de evolutie en tracht te overschouwen, dan zou het waarschijnlijk in een vorm gegoten worden die voor jullie eigenlijk helemaal niet meer volgbaar is. Omdat er te veel factoren optreden die op dit moment langzaam maar zeker naar deze uitkant van het melkwegstelsel toekomen, maar vooral wat gekend is op dit moment, onkenbaar.

Het zijn totaal nieuwe evoluties, nieuwe zaken die deze aarde gaan bereiken en gaan veranderen. En daardoor gaat ook de mogelijkheid ontstaat dan veel van wat nu als zijnde blijkt vast, onveranderlijk, gewoon zal verdwijnen. Bv. ook uw, en dat is misschien een heel interessant gegeven voor jullie, en daar zul je misschien nog wel een deel van mee maken, toch aan deze zijde, bv. voor de politieker wordt het heel moeilijk. Want hij zegt A, denkt B, en zijn kiezers registreren B! Waardoor hij natuurlijk in een moeilijk parket komt te zitten. Op het ogenblik dat je perse iets wilt geheim houden omdat je uzelf wilt bevoordelen, en je staat daar maar een discours af te steken, terwijl iedereen van de aanwezigen waarneemt dat dit niet klopt. Dus je kunt denken dat ook in die wereld we voor grote verschuivingen staan. Maar het zal niet alleen in de politieke wereld zijn, dit gaat zich ook manifesteren in uw gans economisch systeem; het gaat zich manifesteren in uw medisch systeem en zo verder. Maar goed.

Dit is eigenlijk ongeveer een klein beeld dat ik kan schetsen van hetgeen eigenlijk komende is en wat op een avond als deze voor jullie ook interessant is om te weten.

Maar laat mij nu nog even, sta mij toe dat ik in dit geheel bepaalde kleine zaken naar voor ga schuiven die misschien handig zijn voor jullie al, wetende wat er gaat komen. Dat je daarmee voor u zelf al bepaalde zaken kunt bereiken. Ik hoop dat daar niemand bezwaar tegen heeft?

Goed. Kijk, Wanneer je als mens op het ogenblik u een beetje meer open zou stellen voor hetgeen wat er in de kosmos rond u aan het gebeuren is, dan ga je, zoals het kleine kind dat leert fietsen, door het te doen langzaam maar zeker meer en meer zaken kunnen waarnemen en ontvangen. En één van de kleine oefeningen kan zijn dat u gewoon ergens, het beste zou zijn, maar voor de meesten is dit misschien nogal moeilijk haalbaar,  de natuur ingaat waar je weinig wordt gestoord door alle mogelijke moderne geluiden van auto’s en vliegtuigen en noem maar op, en dat je daar tracht gewoon waar te nemen wat er rondom u aanwezig is. Niet door te denken met uw hersenen, maar door trachten te voelen met uw buikzenuwcentrum. U zou dat dan bv. kunnen doen door gewoon ergens tegen een boom te gaan zitten, liefst een boom die toch al wat ouderdom heeft, bv. een eik, een beuk, een berk kan ook nog, en gewoonweg uw gedachten weg te laten vloeien.

Dat wil niet zeggen dat je moet proberen van uw gedachten vrij te maken, lieve mensen, want dat lukt toch niet, hoe meer je denkt: ik mag niet denken, hoe meer dat je denkt, maar gewoon, ja, proberen van weg te ‘deemsteren’, als zou je eigenlijk in een licht hazenslaapje terecht komen. Maar vertrekkende vanuit het idee: ik ga trachten via mijn buikzenuwcentrum waar te nemen wat er eigenlijk hier aanwezig is rondom mij. En dan kan het best zijn, als je daar rustig zit en niet lastig gevallen wordt door anderen, en niet te veel extra geluiden krijgt, dat je misschien even weg bent en dat je dan plots, en voor de meesten zal dat precies een elektrisch schokje zijn, terug bij uw gedachten komt, en dat je ineens op dat ogenblik bepaalde ideeën hebt. Daar kunt u van op aan dat die ideeën zijn opgenomen terwijl u in die ontspannen toestand was en dat die ideeën of die beelden, behoren tot de wereld  waarin u op dat ogenblik u hebt begeven.

En dan kan het best zijn dat dit een idee is aangaande de aarde, maar het kan ook best zijn dat bv. daar een oplossing in zit van een oud probleem waar dat u allang mee bezig was. Want wat is er in feite gebeurd? Doordat u uzelf in een toestand van ontspanning hebt gebracht door gewoon rustig in een rustige omgeving te gaan neerzitten, en u niet verplicht hebt van niet te denken, hebt ge de mogelijkheid gecreëerd dat uw hersenen zich in een lager bewustzijnsniveau begeven. Dus het niveau eigenlijk tussen werkelijk slapen en waken. Doordat je op dat niveau komt is de mogelijkheid veel groter dat je via uw plexus solaris. En dan het totaal natuurlijk van uw aura, en uw zonnevlechtchakra, zoals men noemt dat hier, dat je gegevens ontvangt die rondom u aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat u op dat moment toevallig contact legt met anderen die juist met hetzelfde bezig zijn als u, en dit kan ver gaan.

U kunt bv. een zoektocht bezig zijn naar een bepaald technisch gegeven. De ene zal misschien denken: ja, hoe zou ik bv. dat kunnen veroorzaken, die wil lampjes laten branden, de ander zit te denken: ja, maar hoe kan ik bv. mechanisch dat en dat veroorzaken, of hoe kan ik die camera zo zetten, en een volgende zit te denken: hoe zou ik eigenlijk het best bv. met kaarten omgaan… Ach, het heeft geen belang met wat  je bezig bent. Maar door het feit dat je in die relaxtoestand komt, kun je op dat ogenblik ineens een overbrugging maken. Zelfs een overbrugging waarvan ik zou die tijd noch ruimte kent, waardoor dat je een wisselwerking krijgt bv. met iemand die in Australië juist hetzelfde aan het doen is. Ik pak nu de tegenvoeters omdat een afstand dan toch voor jullie in orde is.

Wat blijkt dan? Dat jij misschien met hetgeen waar jij mee bezig bent, maar waar je nu niet bewust aan denkt, een uitwisseling hebt gedaan met iemand die op eenzelfde wijze bezig is, en ook dankzij de ontspanning, of, wat ook kan, de geconcentreerdheid, (zou kunnen zijn dat de andere persoon heel geconcentreerd bezig is, aan het werk is,), waardoor er ook een wisselwerking kan ontstaan. Maar het eindresultaat zal zijn dat u op dat ogenblik via uw zonnevlecht bepaalde signalen aan uw hersenen geeft, waardoor je dus op dat ogenblik nieuwe gegevens, of oplossingen, of totaal nieuwe gedachten krijgt waar je iets aan hebt. En die een meerwaarde geven, op dat ogenblik, in uw leven. Alles hangt er gewoon vanaf van: kun je u even terugtrekken uit de drukte van de maatschappij waar u in zit. Ik geef de meesten de raad van dit te doen in de natuur. Je kan dit natuurlijk even goed doen in uw lievelingszetel, maar het probleem, meestal, in deze maatschappij is, dat er een bel kan rinkelen, er kan een politievoertuig met veel lawaai voorbij rijden, er kan een vliegtuig over vliegen, en zo voort, dat zijn zaken die in een stedelijke regio heel gemakkelijk storend zijn.

En het is niet evident voor jullie om u zo te programmeren dat je dit werkelijk niet meer hoort. Je kunt dat, maar dat vraagt oefening. Dan zou je eigenlijk al eerst u moeten in een vorm van zelfhypnose brengen. Een soort zelfontspanning waardoor u voor uzelf bepaalt dat u niet meer open staat voor bepaalde geluiden. Dat deze niet meer tot u mogen doordringen. Dit kun je, maar dit is wel voor velen nogal een ingewikkelde procedure. Het is daarom dat ik gewoon hier naar voor breng van: tracht u te begeven in rustgebieden. Ik weet het, ze zijn schaars. Maar dat is natuurlijk het nadeel van deze maatschappij.

Een tweede punt dat interessant is, is, wanneer je gewoonweg probeert u open te stellen met onze zijde. Daarvoor moet je nu niet per se u gaan afzonderen, u kunt gewoon de plaats waar u woont, of uw lievelingszitplekje of eender wat, u rustig zetten, en de idee naar voor laten komen dat je graag op bepaalde problemen, of bepaalde vragen die je hebt, een hint krijgt, of een antwoord krijgt.

Nu is het zo dat de meesten onder jullie redelijk al thuis zijn met onze zijde en in sommige gevallen ook bepaalde entiteiten die reeds meermaals zijn door gekomen een naam hebben gegeven en dan daar een zekere gedachteharmonie in aanwezig is.

Wel, het is dankzij zulke zaken, maar het is niet noodzakelijk, dat je gewoon een wisselwerking kunt creëren en dit, misschien in tegenstelling tot wat de meesten tot heden dachten, niet via uw derde oog of uw voorhoofdchakra, maar vooral via uw keelkopchakra. De meesten onder u zullen dit misschien raar vinden, maar de gemakkelijkste contacten kun je leggen via uw keelkopchakra. Daar zit nog een klein ander gegeven bij: uw keelkopchakra heeft een aanzetting aan uw kleine hersenen. De kleine hersenen, wat dat betreft, geven dan bepaalde impulsen door. Want, tussen uw stoffelijk lichaam en uw fijnstoffelijk lichaam zit er wel, wanneer je daar oog voor gaat hebben, een heel sterke samenwerking.

Je kunt via uw fijnstoffelijk lichaam heel gemakkelijk uw stoffelijk lichaam beïnvloeden en sturen in bepaalde richtingen. Maar dit gaat zeker met het ontvangen van ideeën, gedachten en zo verder, die niet stoffelijk zijn, maar die vanuit een andere origine zijn. En dan laat ik het volledig open. Of deze van andere entiteiten zijn die gelieerd zijn aan de stof, die een stoffelijk leven al minstens achter de rug hebben en die de stof kennen, of dat je contact hebt met entiteiten die helemaal geen stoffelijk leven achter de rug hebben, of daar helemaal geen interesse voor hebben gehad. Want je moet niet denken dat in de sferen waar uw spreker vertoeft dat daar enkel en alleen maar energieën of entiteiten of geesten of hoe u het als mens wilt omschrijven, aanwezig zijn, die een stoffelijk verleden hebben. Gelukkig is dat niet zo. Gelukkig zijn er ook vele krachten en energieën die helemaal niet met de stof te maken hebben.

Maar, en daar wordt het voor jullie wel interessant, die wel ook bepaalde gedachtebeelden, ideeën hebben; en ik blijf deze woorden gebruiken omdat wanneer ik de woorden gebruik of de formuleringen die in onze sferen heersen ga gebruiken, alleen maar tot verwarring zouden leiden. Daarom blijf ik ‘gedachten’ zeggen, maar deze ideeën en gedachten kunnen wel via uw fijnstoffelijk lichaam een omzetting krijgen, naar uw kleine hersenen toe, en alzo een woord vormen, of een beeld vormen, doen ontstaan, waardoor er nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden komen die volledig nieuw zijn. Voor u, en zelfs soms voor de ganse mensheid!

Of dacht u nu werkelijk, mijn waarde broeders en zusters, dat de grote wijzigingen in denkrichtingen die plaats vinden in de geschiedenis van de mensheid, dat dat gewoon ‘zomaar’ in het menselijk denken is ontstaan? Deze grote wijzigingen zijn meestal door de ideeën en impulsen die uitgestuurd worden vanuit de kosmos zich gaan vormen in het menselijk gedachtebeeld en hebben zo telkens weer nieuwe zaken, nieuwe mogelijkheden voor de mensheid naar voor gebracht.

Als u een beetje de geschiedenis van deze mensheid kent, dan zult u mij kunnen volgen, dan zult u begrijpen waarom plots, uit het niets, nieuwe ideeën ontstonden, waarom er plots mensen waren die met zaken naar voor kwamen die de maatschappij totaal, maar totaal ontredderde op dat ogenblik. Ik ga hier geen geschiedenisles geven, maar het is gewoon om u duidelijk te maken dat je als mens bij een juist gebruik en een juiste instelling van uw lichaam, uw fijnstoffelijke organen, ten opzichte van uw stoffelijke organen, je de mogelijkheid hebt, van zeker nu bronnen aan te boren die vroeger bijna niet haalbaar waren. Of maar onder bepaalde condities. En die condities hingen dan meestal nog af van bepaalde planeetstanden en zo verder die op dat ogenblik door uw zonnestelsel gingen. Nu krijg je een veel groter en algemenere mogelijkheid tot ontdekken van nieuwe zaken via deze inwerkingen.

En dit is iets dat volledig eigen gaat zijn aan de veranderingen die komen. Je gaat niet alleen als mens zaken kunnen gaan waarnemen dat je zou zeggen op dit ogenblik: dit is wetenschap! Nee! Je gaat ook veel meer zaken waarnemen die op het ogenblik nog onder de noemer ‘paranormaal’ en soms onder de noemer ‘occult’ worden geklasseerd.

Maar die, wanneer men dit gaat ervaren meer en meer, uiteindelijk tussen dit en een kleine halve eeuw, tot een eeuw, gewoon zal erkennen als zijnde deel van het leven en men dit niet meer zal onderverdelen onder de noemer ‘paranormaal’ of ‘occult’, maar gewoon als zijnde normaal. Langzaam maar zeker, zal men het normaal gaan vinden, dat een mens kan aanvoelen dat bv. de natuur en zijn omgeving bepaalde zaken gaat veranderen. Dat een mens kan aanvoelen dat er een zeer zware storm, orkaan komende is; nog voor er enig teken is in de atmosfeer. Dat de mens kan aanvoelen dat bepaalde vulkanen gaan werken, of dat je gaat aanvoelen dat er bepaalde epidemieën over het land gaan trekken.

En wanneer je dan diezelfde gegevens krijgt van uw medemens, wanneer die uitwisselingen ontstaan, dan zul je opmerken van: hè, ik ben niet alleen die dit kan, blijkbaar zijn er meer, veel meer medemensen die deze gevoeligheden aan het ontwikkelen zijn. En natuurlijk in de eerste instantie zal dat botsen met de logica, en met de normen en zo verder. Maar naar gelang dat je telkens weer zult opmerken van : hola, die gedachte was juist, dat aanvoelen was juist, zul je er ook meer rekening mee houden.

Zo goed dat de wisselwerking door dat je er mee rekening mee gaat houden, tussen de geest en u weer veel sterker gaat worden. Niet alleen de wisselwerking tussen onze zijde, maar ook de wisselwerking tussen uw eigen geest en het stoffelijk lichaam.

Want voor de meesten is dit op het ogenblik op een laag pitje, die wisselwerking. Ach, de meesten onder u weten maar al te goed dat ze een geest hebben, daar twijfelen ze zelfs niet aan, maar ze zijn hem eigenlijk nog nooit tegengekomen.

Dat komt omdat u niet luistert. Wanneer u naar uw eigen geest zou luisteren en de moeite zou nemen van hetgeen wat soms in u opkomt te laten doordringen, zou u al veel langer met uw eigen geest een wisselwerking kunnen hebben. Want het is echt niet zo moeilijk hoor! Je moet alleen een beetje uw eigengereidheid opzijzetten. En wanneer er bepaalde gedachten bij u opkomen, ze durven laten doorkomen. Zelfs wanneer zij in strijd zijn met de u gekende regeltjes, en codes die u in deze stoffelijke maatschappij hebt.

Laat die gedachten maar even komen. Voel aan: ‘wat wordt hier naar voor gebracht en past dit voor mij?’ ‘Wat kan ik er mee doen?’ En gebruik het, en dan zult u zien dat dit voor u meestal het juiste is wat er gebeurt. Dat de ideeën die opkomen, die u misschien eigenlijk niet zo goed kunt plaatsen, want zij zijn misschien soms in strijd uw bevlogenheden. Wanneer u de gewoonte hebt van te denken: ‘mijn bankrekening moet altijd zo en zo zijn,’ en u krijgt de idee: ‘ja, maar ik zou dat en dat willen doen,’ maar je doet het niet want volgens uw bevlogenheid  moet uw bankrekening zoveel nulletjes hebben, ja, dan verkijkt u misschien op dat moment mogelijkheden die uw ontwikkeling en uw geestelijke evolutie hadden kunnen stimuleren. En dan was het misschien wel dat die nulletjes daar een beetje kleiner werden, alhoewel, ja, een nul is altijd een nul, nietwaar? Maar langs de andere kant, had je misschien, wanneer je het had durven volgen, heel veel bijgeleerd. Had je misschien een totaal andere kijk op iets gekregen, had je misschien totaal andere mogelijkheden ontdekt.

De kwestie is dat je als mens het aan durft. De kwestie is dat je als mens, wanneer dat je voelt van:  ‘eigenlijk zou ik toch dat en dat moeten doen’, van te durven te doen. En het niet weg te duwen, omdat je moet gaan werken, of omdat je toch dát moet doen, en zo verder.

Kijk naar uw eigen maatschappij, kijk naar uw broeders en zusters om u heen, hoeveel mensen zijn er op het ogenblik gelukkig? Dat is maar een heel klein percentage. Want de meesten worden geleefd door hun waanideeën van: ‘ik moet dit doen, ik moet dat doen, want ik heb verantwoordelijkheden aan gegaan zus en zo, en ik kan daar niet onderuit’.

En dan af en toe, dringt hun eigen geest even door, af en toe gaat er, wat men soms in tekenverhalen tekent: een lichtje branden. En willen ze wel eens iets anders, maar ze durven niet. Want, wat zou de maatschappij zeggen? En wat krijg je dan? Dan krijg je mensen die eigenlijk nogal een beetje chagrijnig worden. Mensen die niet durven gaan voor wat eigenlijk in hen leeft, die, waarvoor ze soms geïncarneerd zijn, helemaal niet waarmaken en vastlopen in een leven dat uiteindelijk, wanneer ze aan onze zijde komen, hen niet veel verder heeft gebracht. En in vele gevallen oorzaak zal zijn dat ze op herhalingsklasse mogen komen. En in tussentijd hebben ze dikwijls heel veel mensen ook mee gesleurd, mee getrokken in dus die treurnis, en in die droefenis. Waar dat, wanneer men  maar even de moeite had gedaan om te luisteren naar wat hun eigen innerlijk, hun eigen geest hun te zeggen had, zij misschien een veel waardevoller leven hadden gehad.

Ach, niet volgens de maatschappij, dat kan zijn, maar wel kosmisch gezien, zouden zij daarin zeer veel kunnen hebben leren. En, als je dan de optelsom zou maken, zouden zij waarschijnlijk voor hun medemens, zeker voor hun omgeving, veel waardevoller geweest zijn. Maar goed, dat is nu eenmaal nog, zeker van deze maatschappij, en zeker in deze zo gezegde schijn-luxe maatschappij, het grote probleem.

Velen van u houden nog vast aan de maatstaven van het dogmatisch denken, van het Vissentijdperk. En dat gaat niet meer. Dit moet je kunnen loslaten. En dit kun je loslaten als je die kleine tips tracht te volgen die ik hier, vanavond, voor jullie naar voor heb gebracht.

Besef, dat via de misschien niet al te geëigende kanalen van uw eigen fijnstoffelijk lichaam, of lichamen via uw fijnstoffelijke organen, dat u een zeer sterke invloed op uw stof kunt uitoefenen. Dat u zelfs vanuit die optiek uw stof kunt dirigeren, kunt meester zijn.

Wanneer ik zo naar jullie kijk, en ik zie wat er in de mensheid op het ogenblik hier allemaal aanwezig is van ziektes, dan zou ik zeggen: mijn waarde broeders en zusters, tracht aan uw broeders en zusters duidelijk te maken dat voor het merendeel van hun stoffelijke ziektes, een eigen denkwereld, hun eigen emotiewereld, een gedachte, een emotie, de bron is. En dat, wanneer zij met hun eigen gedachte zichzelf terug in evenwicht zouden kunnen brengen, dat op dat ogenblik zeer vele ziektepatronen zouden verdwijnen. Maar natuurlijk, je zit op dit moment in deze maatschappij wel met enkele problemen.

Want de meeste mensen die ook maar enige ziekte hebben, zijn echte snoepers, nietwaar? Zij nemen alle mogelijke lekkere bolletjes en pilletjes, omdat zij dan zo gezegd geen problemen meer hebben. Zij vergeten daarbij dat vele van deze snoepjes scheikundig zo’n invloed hebben, dat bv. uw eigen gedachten niet meer kunnen doordringen. Want de grote fout die, toch de laatste tientallen jaren gemaakt is,(maar het is een gewilde fout, hoor, het is niet een fout die zomaar gemaakt is) is dat men via medicatie een maatschappij wil creëren die zeer handelbaar is. Een maatschappij die, wanneer men zegt: ‘mensen, je moet allemaal in het vuur springen’, dat zij het doen!

Dat ze achteraf verbrand zijn, en dan zij zich afvragen: ‘waarom heb ik dat gedaan?’, is bijzaak. Op het moment is het belangrijk dat ze doen wat je vraagt.

Het is een evolutie die zeer sterk nu bezig is. En daardoor krijg je een massa die op het ogenblik door een heel kleine massa gestuurd en geleid wordt. En die eigenlijk in vele gevallen niet meer bij machte is om nog zuiver na te denken of nog de juiste impulsen via andere kanalen te laten doordringen.

Ach, als ik u vertel hoe dikwijls wij mensen over krijgen die eigenlijk niet beseffen dat ze geleefd hebben, en nog minder beseffen dat ze aan de andere kant zijn, juist door hetgeen wat dat zij in de stof allemaal tot zich hebben genomen.

Ja, ik heb zo’n paar vrienden die zich bezig houden met de afhaling van overgeganen.  Vroeger had je meer de problematiek van de godsdienst, zeker in deze streken; nu heb je de problematiek dat men eerst moet realiseren dat men overgegaan is, want dat men eigenlijk niet beseft dat men in de stof heeft geleefd. Dankzij alle medicatie die zij gedurende jaren tot zich hebben genomen, is er zo’n afsluiting ontstaan tussen het stoffelijk lichaam en de geest, dat zij eigenlijk al twintig jaar overleden waren, voordat zij eigenlijk aan onze zijde kwamen! Het misschien iets nuttig dat jullie daarover nadenken en dan zul je misschien niet zo verbaasd zijn dat je sommige mensen van alle zaken ziet uithalen of zeggen; dan zul je misschien beter begrijpen dat op het ogenblik uw maatschappij met die zaken zichzelf is aan het ondergraven, op een wijze dat eigenlijk de aarde het niet beter kan doen om de oude zaken op te ruimen.

Maar goed, ik wijk een beetje af, ik wil maar zeggen, mijn waarde broeders en zusters, wanneer je wilt kunnen werken met uw gedachten, wanneer je wilt openstaan voor nieuwe ideeën, voor invloeden, ook vanuit onze zijde, dat het belangrijk is dat u uw lichaam eigenlijk zuiver houdt. En dat u zo weinig mogelijk van alle scheikundige zaken tot  u neemt. En dit is niet alleen over de snoepjes, waar ik het over had, dit geldt ook voor uw voedsel dat u tot u neemt. Want heel veel voedsel, op het ogenblik, is eigenlijk voor u als mens toxisch! Dat wil zeggen dat door dit in u op te nemen u ook uw lichaam schaadt.

Ik weet het, het is heel moeilijk in deze maatschappij aan het worden om zuiver voedsel te vinden. Maar één grote zaak zou al zijn, dat wanneer u een gewoonte zou aannemen van niet meer te eten om maar te eten! Velen onder u nemen veel voedsel tot zich dat hoegenaamd overbodig is! Wanneer we zien hoe de mens zich op het ogenblik te goed doet aan alle mogelijke zoetigheden, zoutigheden, noem maar op, want uw maatschappij wil alles verkopen, dat deze zaken ook voor uw lichaam eigenlijk een vergiftiging inhouden, waardoor dat organen niet meer normaal functioneren. Maar ook waardoor de wisselwerkingen met uw fijnstoffelijk lichaam tot problemen komen, dan zou je eigenlijk best, wanneer je deze tijd goed wilt doorkomen, u moeten disciplineren om enkel maar voedsel tot u te nemen wanneer u echt honger hebt. En niet zo maar te eten om te eten zoals de meeste mensen dit tegenwoordig doen. En wat belangrijk is, zeker in de voedselketen, neem zo weinig mogelijk dierlijk voedsel in. Want het dierlijke voedsel op deze moment is meestal voor de mens schadelijk. Dit wil niet zeggen dat je helemaal niks tot u kunt nemen. Maar zoals het op het ogenblik geconsumeerd wordt, is 90 % van hetgeen wat u aan dierlijk voedsel consumeert overbodig en toxisch. Ook hier weer krijg je beïnvloedingen en dit is misschien gek, en toch heeft dit met gedachtekracht te maken naar uw denkwereld. Iemand die veel vlees consumeert van dieren die eerstens gekweekt zijn in groep, die in massa geslacht zijn, zijn op dat ogenblik dat je het dodelijk voedsel tot u neemt, of het gedode voedsel, is daar nog altijd een sfeer aanwezig die enorm doordrongen is van allerlei angsten.

Ach, ik kan nu moeilijk hier beginnen omschrijven of ik ga last krijgen met het medium dat ik te lang praat, wat er eigenlijk omgaat b.v. gewoon in een kip of een varken dat in een kwekerij wordt grootgebracht en dat dan geslacht wordt. Maar u mag niet vergeten dat al deze dieren eigenlijk één geheel vormen en dat daar gedachtebeelden, ik druk het uit in uw woorden, rondhangen, aanwezig zijn. Maar dat dit beelden van angst zijn; beelden van onzekerheid. En op het ogenblik dat de dood voor die dieren nadert, scheiden die organismen stoffen af, die dus de angstpatronen nog veel versterken. En u eet dan lekker uw koteletje, of uw kipje, of weet ik veel wat. Deze stoffen zijn daarin aanwezig, worden vooral vertaald enerzijds door de schildklier, anderzijds door de pijnappelklier. Met als gevolg dat je op het ogenblik zeer veel mensen ziet die zeer onevenwichtig worden.

Mensen doen zaken, worden agressief, dikwijls ook uit angst en onzekerheid. En dan is de cirkel rond, want dan gaat uw pillenmaatschappij een ander lekkernijtje geven omdat ze zo gezegd in evenwicht zijn. Maar hier ben je beïnvloed geweest door de gedachte, door de uitstraling van die dieren. En maakt u hoegenaamd niet de illusie dat die dieren geen angst hebben!  Of dat die dieren niet willen leven volgens wat hun oerinstinct aangeeft. De mens staat er niet bij stil; de mens is economisch gaan denken met alles die hem beïnvloedt. Met alle gevolgen van dien. En zo zou ik nog veel verder kunnen gaan.

Maar dit zijn enkel praktische tips die ik u hierbij wou geven. Let op wat u eet, eet niet meer dan nodig. En tracht wanneer u eet vooral zuiver voedsel te krijgen. En dan denken we vooral hier aan groenten, fruit, en zo verder, en zo ver zij nog redelijk zuiver kunnen zijn, natuurlijk.

Maar wanneer u de voedselinname beperkt tot het noodzakelijkste, zonder te overdrijven, dat gaat u er ook voor zorgen dat uw lichaam veel beter kan functioneren en dat ook uw fijnstoffelijk lichaam veel meer impact kan hebben op de stof. Waardoor u ook weer veel meer openstaat voor alle mogelijke ideeën, gedachten, trillingen, noem maar op, die u positief in dit leven verder kunnen helpen.

Zo, mijn waarde broeders en zusters, ik hoop dat ik jullie een klein beetje nieuwe zaken heb kunnen bijbrengen. U een klein beetje aan het denken heb kunnen zetten.

Het is een materie waar ik al heel lang mee bezig ben en nu ik even de mogelijkheid had dit aan u mede te delen, dit met vreugde heb gedaan.

Deel 2.

Aan mij de opdracht voor vanavond jullie vragen te beantwoorden en jullie dan te begeleiden in een meditatie.

Mag ik de eerste binnengekomen vraag, alstublieft?

  • Broeder, gedachten zijn krachten, en het Pygmalion-effect is daar een voorbeeld van, denk ik. Hoe kan men zich het beste daartegen wapenen, of wat kan men daartegen doen, als het beeld dat is gecreëerd negatief is?

Kijk, wanneer je geconfronteerd wordt, in deze maatschappij met negatieve invloeden, gedachtebeelden, en ze zijn zeer frequent aanwezig, u wordt er bijna dagelijks met rond de oren geslagen, alleen al als je bekijkt wat de media tegenwoordig op u loslaten, dan vraag je je wel eens af waar in deze wereld bestaat er nog een positieve gedachte.

Belangrijk is om u af te schermen, dat u niet mee gaat in de redeneringen die u worden aangeboden. Dat u voor uzelf stelt van: ‘dat kan allemaal best zijn dat u dat zo beziet, maar dat is niet mijn denkwereld, niet mijn idee, jij mag het jouwe hebben, maar ik handhaaf mijn idee!’ Dat is al een wijze van afscherming. Zeker wanneer je geconfronteerd wordt rechtstreeks met anderen die u een bepaalde mening willen opdringen.

Anderzijds, één van de beste mogelijkheden om afscherming is, en dat geldt nog steeds, dat is eeuwen oud, en dat zal nog redelijk lang meegaan, is gewoon de idee bij u opwekken van: ‘ik bescherm mij bv. door een stolp van licht. Waardoor dat geen negatieve, verkeerdelijke ideeën, gedachten, mij kunnen beroeren of bereiken’. Maar dat wel al hetgeen wat dat voor u positief is tot u kan komen. En ook dat uw eigen positieve gedachten de kosmos kunnen bereiken en kunnen de wereld ingaan. En een kleine truc daarbij, die het gemakkelijk maakt om dat beeld op te bouwen is, dat je voor uzelf een signaal aanmeet. Daarmee bedoel ik het volgende: stel u voor, u wordt beïnvloed door zaken waar u eigenlijk geen deel wilt van hebben, dan is het soms moeilijk, zeker wanneer er meerderen bij betrokken zijn, om heel bewust te zeggen van: ‘ik sluit mij hier af.’ De truc is dan, dat u voor uzelf een klein signaal hanteert. Dat signaal kan zijn bv.: ‘ik kruis mijn vingers,’, of ‘ik draai bv. eens met mijn tong in mijn mond’, of een andere beweging, maakt niet uit wat dat is. Maar een beweging waar jij aan gekoppeld hebt dat, op het ogenblik ik die beweging doe, mijn hersenen het bevel geven van: ‘ik sluit me af, ik maak die koepel van licht om mij.’ Dit klinkt misschien eenvoudig, maar ik kan u garanderen, het werkt perfect.

U weet toch, als u kind was en ik denk dat dat in deze contreien ook wel was, toch in mijn tijd, als ik hier liep en wij spraken een leugentje uit wat wij deden: wij kruisten de vingers, dan had men niet gelogen! Ja, dat was zo in die tijd! En ik denk dat ze nu nog wel dat doen, kleine mannen! Wel, dat was voldoende om voor het kind een soort rust te geven, een soort zekerheid. Maar datzelfde kun je, zeker als volwassene, ten opzichte van beïnvloedingen doen!

Uiteindelijk, wanneer je een beetje van psychologie kent, en je weet hoe je een mens kunt in een bepaalde sfeer brengen, een gedachtesfeer, en dan spreek ik nog niet direct over hypnose hoor, maar gewoon gedachtesfeer, hoe gemakkelijk is het dan niet als die persoon met u mee is van in dat geheel wat men noemt een suggestiesignaal te leggen, waardoor die sfeer bij die persoon, wanneer je dat signaal geeft, direct terug opgeroepen wordt? Zo zijn er heel veel zaken ook in uw dagdagelijks bestaan waar u niet bij nadenkt. Maar wanneer u zich verplaatst met de wagen, op hoeveel signalen reageert u niet onbewust? Moest je er niet op reageren, dan zou je allang aan onze zijde geweest zijn! Maar je bent zo gewoon en zo geroutineerd dat die signalen, zonder dat je daarbij nadenkt, u toch bepaalde handelingen laten doen die correct zijn.

Hetzelfde principe geldt: sluit u af, zie voor uzelf, wanneer u benaderd wordt door gedachtekrachten die u niet liggen, onder een cocon van licht, is meestal voldoende. U kunt daar natuurlijk, als je dit wilt uitbreiden, bepaalde formuleringen bij doen. U kunt daar bv. wanneer u overtuigd bent van bv. een figuur als Christus, of een Boeddha-figuur, of noem maar op, zeggen van : ‘Kijk, help mij!’ ‘Sta mij bij!’ ‘Bescherm mij!’ Vervolledig dat. Maar dan begin je al vele zaken er bij te halen.

Het simpelste is van: ‘ik omring mij met licht’ en de zaak is gesloten. En dit is niet zo moeilijk omdat je buiten uw stoffelijk lichaam fijnstoffelijke lichamen hebt en dat uw fijnstoffelijke lichamen zeer sterk reageren op de minste gedachte! Veel sterker dan uw fysieke lichaam. Maar het is juist via uw fijnstoffelijk lichaam dat u de afscherming opbouwt en dat u zorgt dat u niet kunt beïnvloed worden.

Maar goed, dus ik heb mijn opdracht vervuld, en dan is de tijd gekomen om de avond af te sluiten. Men heeft mij gevraagd van met jullie gezamenlijk een meditatie te doen.

Meditatie: Vertrouwen.

Mag ik dan vragen, op de avond als deze uw gedachten open te stellen, dus niet af te sluiten, lieve vrienden, maar uw gedachten open te stellen en vertrouwen te hebben op de weg die ik met u samen nu ga bewandelen.

Vertrouwen. Het is een woord dat in de mens leeft en dat voor de mens noodzakelijk is. Een mens kan niet leven zonder vertrouwen. Want wanneer hij alles moet wantrouwen, wanneer hij moet denken: ‘wat ik hoor, is dit wel juist? Wat ik zie, klopt dat wel met de werkelijkheid? Dat licht, is dat wel licht, is dat geen duister? Die mooie bloem, is dat wel een mooie bloem, of bedrieg ik mij? Is dit een distel waar ik kan mij aan pijnigen?’

Ach, zou u zo kunnen leven? Neen. Een mens die alles wantrouwt, is een mens die verteerd wordt door de angst. Daarom, tracht, wanneer je het licht aanschouwt, al is het maar het zonlicht, of al is het maar het licht van een vlammende kaars, een brandende kaars, heb er vertrouwen in, dat dit licht voor u de kracht betekent, dat dit licht voor u de inspiratie inhoudt van de Vader, van de Bron, die in de kern van uw wezen is vast gelegd.

Heb vertrouwen in het feit dat de Vader u de mogelijkheid heeft gegeven een stoffelijk leven te leiden, om daarin de vreugde, het goede, het mooie van zijn schepping te ervaren. Heb vertrouwen in het feit dat je als mens kunt leven in deze kracht, in deze harmonie. Dat er geen daad eigenlijk niet het vertrouwen waard is.

Wees zeker van uzelf, wees zeker van de harmonie die we hier onderling hebben, wees zeker dat deze harmonie een uiting is van de Vader, een uiting is van de Oerkracht, een uiting is van die oneindige liefde waaruit alles is ontstaan.

En ondanks alles wat wij rondom ons zien gebeuren heeft de Vader nog steeds vertrouwen in ons. Ondanks alles schenkt Hij ons de vrijheid, en vertrouwt Hij er op dat alles uiteindelijk in Zijn evenwicht, in Zijn harmonie voltrokken zal worden.

En wanneer wij zo in onszelf vertrouwen en dit vertrouwen uitstralen naar de wereld rondom ons, dan vormen wij een krachtige keten van Licht, van Harmonie.

Dan zijn wij als het ware de zuil, de lichtende zuil van de toekomst. Het baken van vertrouwen dat zegt: ‘Kijk, het nieuwe is de kracht, het nieuwe is als de lente die ontluikt na de winter. Maar de lente had vertrouwen in de winter, want dankzij de winter is er een omzetting kunnen gebeuren, is het alchemistisch proces voltrokken, waardoor het oude, dat zijn taak had volbracht, werd omgezet naar voeding, om het jonge, het nieuwe te laten ontluiken. En stel u voor dat het oude niet het vertrouwen had gehad om zich op te offeren om zo steeds opnieuw het nieuwe, het krachtige, het lichtende op te bouwen. Dan had de lente nooit kunnen openbloeien. Dan had nooit enig wezen de Bron terug kunnen vinden. Maar dank zij het vertrouwen in de Bron, dankzij ‘t vertrouwen in de kracht van de Bron, is het voor ons mogelijk om onze weg te gaan, onze weg in de Liefde van de Vader, waarin wij de Eenheid en de Harmonie kunnen ervaren.

En, goede vrienden hier aanwezig, laat ons nu dit vertrouwen, dat wij hier samen hebben, dat onder ons hier als een lichtende kracht gebundeld is, laten wij dit vertrouwen uitgaan naar de ganse omgeving.

Zend het vertrouwen uit naar degenen waarvan jij weet en denkt: ‘zij hebben dat nodig! Maar zij hebben het nog niet kunnen herkennen’. Geef het gewoon door. Dat degene die zoekende is, misschien dit kleine partikeltje van dit Licht ervaart. Maar dankzij dit kleine lichtende partikeltje het vertrouwen gevonden heeft om verder te gaan.

En geef het niet alleen aan de mensen in de stof, maar geef het ook aan uw broeders in de geest. Geef het aan hen die zoekende zijn naar het Licht. Geef dat partikeltje Licht vol vertrouwen aan degenen die ingekapseld, dikwijls in zichzelf, angstig van het duister, niet durven kijken. Maar misschien dankzij dit partikeltje een aanhechtingspunt vinden en zo toch terug de weg vinden naar de Bron, naar de Vader, naar het Licht, naar de harmonie.

Laat deze kracht van vertrouwen in u op genomen zijn; neem deze kracht van vertrouwen met u mede, en draag ze uit naar ieder, naar elk levend wezen dat het wil aanvaarden.

Geef gewoon vertrouwen, eis er niets voor terug, geef het gewoon en ga steeds uw weg verder. En u zal zien, u zelf zal één kracht zijn, één grote lichtende kracht. En deze kracht zal voor u het lichtbaken zijn van de komende stappen die u in dit stoffelijk bestaan, uw stoffelijk bestaan, vol vertrouwen zult kunnen zetten.

 

Zo, ik hoop dat ik uw vertrouwen niet heb beschaamd! Ik dank jullie voor jullie medewerking, voor jullie inzet. En ik wens jullie nog een rustige huisgang toe, en misschien nog een vertrouwensraad: stoor u de komende dagen en weken niet aan al hetgeen u via allerlei bronnen zult horen en vernemen. Het merendeel van wat u te horen krijgt is misleiding! Is uw vertrouwen niet waard. Ga af op uw eigen aanvoelen en vertrouw de kracht in uzelf. Dan zult u de komende weken en maanden door komen zonder al te veel problemen.

En ik neem nu vol vertrouwen van jullie afscheid. Het gaat jullie goed!

image_pdf