Werken met gedachtekrachten

image_pdf

3 mei 2011

Ik zou u vanavond graag nog een paar zaken willen vertellen over mogelijkheden die je als mens hebt om te werken met gedachtekracht en de energieën die daarmee gepaard gaan. Dan hebt je een mooie afronding van hetgeen wat tot hiertoe is gebracht geworden.

Wanneer we op een avond als deze spreken over het werken met krachten, dan kunt u even voor uzelf teruggaan naar hetgeen u in de laatste lessen te horen hebt gekregen en waar sommigen onder u reeds degelijk hebben proberen mee te werken, om te gaan, al dan niet met redelijk resultaat. Het is zo dat niet alleen uw fijnstoffelijk lichaam, dat we uitvoering met zijn organen besproken hebben, uw geest, invloed afgeeft aan zijn omgeving, maar ook uw stoffelijk lichaam en uw stoffelijk bewustzijn, uw stoffelijk denken, produceert krachten die verdergaan dan op het eerste zicht voor de mens waarneembaar is.

Wanneer u met uw hersenen een bepaald gedachtebeeld oproept, dan verspreidt dat gedachtebeeld zich in de ganse atmosfeer rondom u. Dit gedachtebeeld gaat in vele gevallen een eigen leven gaan leiden. Met als resultaat dat wanneer dit gedachtebeeld een positieve benadering van iets is, daar ook alle andere in de stof aanwezige positieve gedachtebeelden kunnen op aanzetten. Ik zal u trachten een voorbeeld te geven. U hebt in de stof regelmatig te maken met vernieuwing van zaken, uitvindingen en zo verder. Hebt u er al er eens bij stilgestaan wanneer ergens ter wereld een persoon een nieuw idee heeft, en u kunt de geschiedenis nagaan, bijvoorbeeld een gekend gegeven is de ontdekking van de mogelijkheid van televisie. Dit is terzelfder tijd ontwikkeld in Europa als in Amerika. Op een zelfde moment hebben mensen hetzelfde gedacht. Ze zijn via deze gedachtekracht dit gaan ontwikkelen. En nu zijn er vele andere zaken naar voor te brengen waar hetzelfde gebeurt. Wat is er eigenlijk aan de hand? Heel simpel. U hebt op een bepaald ogenblik een idee, in dit geval was het om beelden op een scherm te produceren. U bent daar intens mee bezig. Doordat u daar intens mee bezig zijt, verspreidt deze gedachte zich, ik mag gerust zeggen rond gans de planeet, in de atmosfeer. Dit zijn voor de wetenschap nog niet vaststelbare elektromagnetische velden, om het zo uit te drukken, ik moet er een woord aan geven. Doordat u daar mee bezig bent en op een andere plaatst denken ook anderen aan hetzelfde, krijg je automatisch een samenvloeien. Krijg je zonder dat je het zelf besef een volledige wisselwerking van gegevens en kennis. Dit leidt soms wel tot problemen, omdat men achteraf dan gaat vertellen, ja maar ik heb het uitgevonden en jij hebt het gekopieerd. Klopt niet. In vele gevallen zijn deze zaken praktisch op dezelfde moment, dezelfde gedachte leidende tot hetzelfde product of dezelfde handeling. Dit is nu een praktisch voorbeeld dat ongeveer een 70 jaar geleden heeft plaatst gevonden. Maar dagdagelijks nu, gebeurt dit nog. Hebt u al bij stilgestaan hoe het komt dat u soms zaken aanvoelt, voorvoelt? Dat u soms weet wanneer de telefoon of uw Gsm gaat wie er belt zonder dat u op het schermpje gekeken hebt? Dit zijn kleine zaken waar u niet bij stilstaat. Maar zij behoren tot de overdracht van deze gedachte. Nu dit houdt veel mogelijkheden in. In die zin dat wanneer je daar bewust met omgaat, je voor uzelf heel veel zaken in een juiste richting en een juiste resultaat kunt geven. Daar staat de mens, toch de hedendaagse mens te weinig bij stil. De hedendaagse mens is vergeten dat hij niet enkel behoefte heeft aan een computer waar alles op staat, maar dat zijn eigen hersenen een veel groter bereik en een veel sneller bereik hebben voor veel zaken dan dat hij of zij op het eerste ogenblik kan veronderstellen.

Dat wilt zeggen wanneer u bijvoorbeeld iemand wenst te helpen. U kent iemand en die is niet al te best in zijn vel. Op een of andere wijze, maakt niet uit. En u wenst deze persoon te helpen. Maar voor uzelf stelt u vast, ja maar ik heb geen medische scholing of ik ken te weinig van die zaken, maar toch wil ik iets doen. Op het ogenblik dat u die gedachte uitzendt, kunt u zonder dat u daar moet bij stilstaan, meer als voldoende informatie krijgen om het juiste te doen of te zeggen tegen die persoon die je wilt helpen. Stel, deze persoon heeft bepaalde voedingsproblemen. Niet dat je een expert bent op voeding. Maar door het feit dat je u erop instelt en echt wilt helpen, is het best mogelijk dat je via deze weg gewoon in contact komt met iemand die bijvoorbeeld voldoende weet over voeding en op deze wijze dat je het kunt ofwel via deze persoon of via een omweg doorgeven aan degene die voor u of volgens jou hulp kan krijgen. Het klinkt misschien allemaal een beetje raar maar zo werkt het in uw kosmos. En zo werkt de stof ook. Komt daar natuurlijk bij, en dat mogen we niet vergeten, dat niet alleen uw stoffelijke hersenen zo een wisselwerking kennen maar dat daar bij ook nog eens uw fijnstoffelijke lichaam bepaalde signalen kan geven en dat ook uw geest daar nog eens tussen kan komen indien dit voor de geest een interessante optie is. Maar waar ik het nu tot heden heb over gehad, is de puur stoffelijke uitwisselingen. Dat houdt ook in dat wanneer u iets zoekt en vele mensen hebben de gewoonte als ze bijvoorbeeld iets opzoeken zich te richten tot onze zijde, meestal niet tot de geest maar tot een of andere heilige voor verloren voorwerpen of iets dergelijk of ik ben dat vergeten en dan doen ze een schietgebedje. Wel datzelfde of deze handeling geeft eigenlijk dezelfde implicaties. Door het feit dat je vraagt van: hierboven help geven, zet je eigenlijk u open tot ontvangst van de gegevens die mogelijk zijn of die aanwezig zijn. En het kan best zijn dat op dat moment een bereidwillige geest nog even meehelpt maar dat is niet noodzakelijk. Door de openstelling krijg je dat je een andere ingesteldheid hebt en plots ontdekt wat je zocht of vind wat je verloren was, noem maar op. Dit is een puur stoffelijk gebeuren. Ik kan verder gaan, dat is een feit, maar ik wil er opmerkzaam op zijn  dat je stoffelijk ook zeer veel op deze wijze kunt bereiken.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook in omgekeerde zin. Maar daar geef ik liefst zo weinig mogelijk tijd aan. Wanneer mensen in een verkeerde richting gaan denken, dan gaan zij alles aantrekken in deze verkeerde richting. Kijk, wanneer u met de wagen rijdt en u denkt: ja ik moet opletten want ik ga een ongeluk doen, dan is de kans heel groot dat u wel degelijk een ongeluk doet. U moest dat ongeluk niet doen maar doordat u in uzelf dat beeld naar voor hebt geschoven, hebt u de weg geprepareerd om wel degelijk een ongeluk mee te maken. En zo gaat dit met heel veel zaken. U kent toch allemaal de verhalen van mensen die echte pechvogels zijn. Er zijn mensen die echt in hun ongeluk geloven. Wel zij creëren het zelf. Ze zullen dat niet graag horen. Maar juist door het feit dat ze zich steeds beklagen, dat steeds alles bij hen verkeerd gaat, dat niets loopt zoals ze eigenlijk wensen. Ja, daar ligt de basis: het negatieve denken. Stoffelijk trekt alles aan wat daar het evenwicht kan maken. En het evenwicht is hier de uitvoering of de volvoering van het negatief denken. Als u dat weet laat u dit best gewoon achterwege en probeert u als mens, wat er ook gebeurt, steeds het positieve er in naar voor te halen. Dit is soms niet gemakkelijk. Dat beseffen wij uit onze zijde zeer zeker. Want het stoffelijk voertuig heeft nogal eens eigenschappen, die soms eens moedwillig optreden waardoor, natuurlijk, er een soort handicap ontstaat omdat de stof eigenlijk niet altijd beantwoord aan wat de stoffelijke gedachten zouden willen. Laat staan aan wat de andere lichamen eventueel plannen.

Maar goed, wanneer je dit zelf beseft, wanneer je dit zelf weet, dan kunt je steeds weer opnieuw bijsturen. En hoe meer je dat bijstuurt, hoe gemakkelijker het ook zal worden om onder welke omstandigheden, of welke condities ook, steeds weer naar de juiste houding te gaan, naar de juiste gedachte. Op het ogenblik dat je die attitude u eigen hebt gemaakt, sta je als stofmens veel sterker in een wereld die op het ogenblik, en daar moet ik niet veel woorden aan vuil maken, redelijk chaotisch is gestructureerd. Wanneer u, u laat meedrijven met de grote gedachte-items die op het ogenblik, in de wereld, gaande zijn dan gaat u mee in een zeer negatieve chaotische spiraal, met voor uzelf alle gevolgen en uitwerkingen van dien. Daarom dat ik, als laatste les vanavond,  speciaal de accenten op het handelen leg. Je kunt de wereld anders benaderen. Je kunt u vrijwaren van meegesleurd te worden in de algemene tendens, die zich zeer sterk de laatste maanden, ik zou zelfs zeggen het laatste half jaar, aan het opbouwen is. Door uzelf steeds opnieuw te corrigeren, steeds opnieuw naar het positieve denken, het juiste denken te richten. En dan kom ik heel dicht naar wat we waarschijnlijk tussen dit en de veertien dagen die komen en dan de maanden die daarop volgen gaan meemaken.

Voor zover dus de opbouw en de waarnemingen die we kunnen doen. Kosmisch gezien, krijgen we een zeer sterke invloed die velen op dit moment als zijnde geijkte vaste waarden onderuit gaan halen. Vele zaken komen op drijfzand. Daarom is de wetenschap die ik u tracht mee te geven vanavond, om het zo uit te drukken, in stoffelijke termen, voor u zeer waardevol. Laat u niet verblinden door hetgeen dagdagelijks rondom u aan het gebeuren is. Het is een afbouw van oude structuren. Het is een afbouw van een denken: “ik eerst”. We gaan, of we het graag hebben of niet, van “ik eerst” naar de nieuwe ideeën van hoe kunnen we samenwerken. Hoe kunnen we samen iets bereiken. Daar mag voor uzelf iets in aanwezig zijn, dat is geen enkel probleem. Maar de ganse structuur van uw huidige maatschappij van “ik eerst” – en ik moet daar toch geen tekening bij maken, iedereen beseft toch dat dit de kern is van alles in uw maatschappij – dat gaat onderuit, dat blijft niet behouden.

Langzaam maar zeker zal je zien dat al hetgeen men bekijkt als zijnde zijn verworven recht. Kijk, we leven hier in een landje, een grappig landje nietwaar als je het bekijkt vanuit onze zijde, is het heel grappig. Waar er bijna voor iedere burger toch een politieker is die gaat zeggen hoe het moet en hem dan liefst nog heel dik laat betalen om gewoon, bij wijze van spreken, sorry voor de uitdrukking, niets te doen dan gewoon te tateren en de mensen van alles trachten wijs te maken. En ik wik en weeg mijn woorden om het medium hier niet in problemen te brengen. Maar dat is de harde realiteit. Wanneer een andere groep dat doet – een groep laat ons zeggen van misdadigers – dan zeggen ze dat is maffia. Nu gebeurt in wezen in uw maatschappij hetzelfde door gelegaliseerde misdadigers, neem mij de uitdrukking niet kwalijk. Deze politici halen alles bij iedereen op het ogenblik zoveel mogelijk weg om zichzelf, alleen zichzelf te verrijken maar zij hebben zich legaal zogezegd ingedekt. Er is eigenlijk geen verschil. Of u nu kijkt naar diegene die een bank overvalt of die politieker. Je zou misschien nog kunnen zeggen als mens, ja, de overvaller heeft nog de moed om een overval te plegen. En zolang hij daar niemand bij kwetst of dood, tot daar toe. Maar de politieker is erger, hij doet het veel geraffineerder. Hij haalt alles naar zich toe. Dit is niet alleen in dit landje. Dit is over de ganse wereld op dit ogenblik een fenomeen. Ik stel het nu een beetje zwart-wit om het duidelijk te maken. Dat fenomeen, beste mensen, dat gaat onderuit. Dat blijft niet meer houdbaar. Nergens. Je zult zien in de komende jaren dat dit gewoon afbrokkelt. Dat ook een massa het niet meer aanvaardt. Er bij wijze van spreken op een totaal onverwachte, en niet ingecalculeerde wijze tegen in opstand komt.

Goed. Dat zijn allemaal bewegingen die zich gaan voortdoen. De kunst is nu dat je als bewuste mens u daar niet in laat mee zuigen. Dat u in de eerste plaats, met de kennis die je hebt, terzijde staat en tracht voor u en uw omgeving het juiste te doen en juist te handelen. En juist handelen in de komende tijd is samenwerken. Samenwerken, let wel op een vrijwillige basis. Samenwerken niet met de oude idee van we doen een werk gezamenlijk, we verdienen er zoveel aan. Nee. We doen een werk tezamen omdat we samen dit kunnen volvoeren en zo kunnen verder evolueren in dus de weg die we moeten gaan hier in de stof.

Het beeld van uw maatschappij wijzigt vandaag al, morgen, overmorgen, snel en sneller. U zult zien vele zaken zullen plots ophouden van bestaan. Zullen plots ineens moeten vervangen worden en de meeste mensen gaan daar gewoon in de chaos gaan, in paniek slagen. Want wanneer dat je morgen moet vaststellen dat ineens bepaalde zaken niet meer ter beschikking zijn en je hebt er nooit bij stilgestaan dat deze zaken er eens niet meer zouden kunnen zijn, dan wordt dit een catastrofe.

Maar in een maatschappij waar de ik-zucht gaat wegvallen, gaat onderuit gehaald worden, en ik zeg niet dat dit zonder slag of stoot kan, want u begrijpt best dat de meesten dat helemaal niet aangenaam zullen vinden. Maar het gebeurt. Dus kun je beter er op voorbereid zijn. En kun je beter nu al met de juiste ideeën opbouwen, gaan werken. Dat wil zeggen dat je zoveel mogelijk uw oude waarden van uw ik-maatschappij tracht los te laten. Tracht te zien wat kunnen we samen realiseren. Welke weg kunnen we samen gaan. Waar staan we samen sterk. En niet zoals op het ogenblik dat je groepen van mensen hebt, en partijen hebt die zeggen, samen zijn we sterk, ik eerst. Nee, zo gaat het niet. Er zijn heel mooie namen altijd gegeven aan al die zaken. Kijk het maar na door de geschiedenis. Ze hebben alle mogelijke namen uitgevonden maar altijd van alle partijen die je door de geschiedenis kende, kwam het erop neer dat diegene die de leiding had, de eerste was om te nemen en de overschot, ja, dat was wel voor de rest, als er nog iets overschoot.

Deze zaken zijn aan het schuiven. Aquarius, de kosmische tendens waar je volop inzit, laat dit gedrag, deze denkbeelden, niet meer toe. En hoe verder we gaan, hoe sterker deze zaken zullen afgebouwd worden. En nu krijgen we een enorme – ik moet wel zeggen: als ik de zaken zo bekijk die zich aan het opbouwen zijn – een enorme in stoffelijk ben je toch al gewoon, – tornado om het zo te zeggen, die vanuit de kosmos de aarde bereikt, over deze aarde. Deze kan aardig wat meenemen. Wanneer jullie beelden bekijken van tornado’s overal ten lande, dan zien je wat een tornado doet. Wel dit zouden we kosmisch kunnen bekijken ten opzichte van gedachten, ideeën, gevoelens, van mensen. Dus daar zie je in dat van alles kan gebeuren.

Daarom kom ik terug naar waar we begonnen zijn vanavond: uw gedachten. Tracht met de kennis die je tot hier toe hebt zoveel mogelijk uw gedachten positief te richten, gebruik makende van de veranderingen op een positieve wijze. Je zal zien, wanneer je daar de juiste instelling opbouwt, dat je hoegenaamd niet afgezonderd geraakt. Integendeel, zul je opmerken hoe sterk deze gedachte al op vele plaatsen aanwezig is en welke sterke respons je daar op kunt krijgen. Wanneer je dan, zoals jullie is aangeleerd, op de juiste wijze daar mee omgaat, niet alleen stoffelijk maar ook via uw fijnstoffelijk lichaam en ook via uw geestelijk of uw geestelijke mogelijkheden, dan krijgt u een heel mooi combinaat waarin u, of waarmee u in de komende tijd aardig wat kunt realiseren. En dan is hoegenaamd niet de vraag, welke waarde stoffelijk zit daar aan vast, daar gaat het niet meer om. Het gaat er hem om welke waarde zit er voor uw geestelijke bewustwording aan vast. En die, dat is een van de grote voordelen en de bijzondere positieve punten van deze tijd, die kan heel hoog zitten. Zo goed dat langs de ene kant veel zaken in jullie ogen negatief zijn, heb je langs de andere kant de enorme mogelijkheden die u geboden worden.

En daarom ook is een groep als deze een ideale leerschool. In zo een groep kun je leren met de ander om te gaan. Kun je leren samen te werken zonder te kijken naar wat u aan de ander stoort. Want dat is meestal een groot probleem bij mensen. Mensen hebben nogal eens de neiging van te kijken waar zij niet mee overeen komen. In plaatst van te zien waar loopt het wel samen. En juist dat deel te gebruiken. En daar samen aan te werken. En dan kun je iets bereiken. Zeker ook, je mag niet vergeten, dat ieder van jullie evenwaardig is.

Jullie zijn allemaal – en dan zal ik het even esoterisch uitdrukken – kinderen van de Vader. Jij hebt allemaal om het zo te zeggen de Vader verlaten om uw eigen weg te zoeken. Uw eigen weg te gaan. En u bent als het ware gedragen door de “Adem van de Vader”. Niet zoals sommige filosofieën willen u duidelijk maken dat u zou verstoten zijn. Dat is helemaal niet zo. U bent gedragen door de “Adem van de Vader’”.  En u bent allen een bouwsteen van de totaliteit van deze Vader. Een bouwsteen heeft zijn typische eigenschappen, de ene dit, de andere dat. En het is juist als je dat beseft, en als je dat ook ten opzichte van uw medemens kunt aanvaarden, dat je kunt komen tot een zeer positieve samenwerking. Want uiteindelijk ga je allen een soort zelfde weg, niet dezelfde weg, maar je gaat een zelfde weg.

Dit is uw leerschool. En je hebt daar de volledig vrije keuze in. En vanuit die vrije keuze kun je het u heel gemakkelijk maken. Gemakkelijk maken is misschien een groot woord. Maar toch. Of u kunt het voor uzelf erg moeilijk maken. U kunt u afkeren van alles. U kunt u inkapselen. U hebt de volledige vrijheid. Dat is juist het mooie in het ganse plaatje. U bent niet verplicht van positief, lichtend, bewustzijnsverruimend te evolueren. U hebt het recht u volledig in te kapselen, af te sluiten van de wereld en volledig het duister in te gaan. De Vader zal u niet tegen houden. Alleen, en dan mag ik misschien hier toch een beetje als oudste van de aanwezigen hier, dan bedoel ik, geestelijke jaren, toch even naar voor brengen dat je met u af te sluiten, met u terug te trekken, in het duister, je eigenlijk voor uzelf het niet gemakkelijk maakt. En uiteindelijk, gezien dat uw pad een pad is dat via het licht gaat, je enkel de keuze nog hebt om u vanuit dat duister terug vrij te maken en in het licht verder te gaan. Of anders blokkeer je, stagneer je, zoals er zijn en kun je bij wijze van spreken zeggen dat het bijna gaat tot een opheffen van uw eigen persoonlijkheid. Maar nu wijk ik een beetje af.

De kwestie is dat je, wat dat betreft, beseft dat je allen gelijk aan elkaar zijt, wat dat betreft. En dat wanneer je als mens van elkaar de positieve zaken wilt zien, en er wilt mee omgaan, je in deze evolutie die nu volop in ontwikkeling is, heel veel mogelijkheden hebt, heel veel kansen krijgt.

En daarom is het belangrijk dat je u distantieert van alle mogelijke chaotische berichtgeving. Dat u zeker in de toekomst niet gaat meelopen voor alle mogelijke doeleinden waarop iedereen zal opgeroepen worden om te protesteren, te manifesteren, enzoverder. Want dat is de afbraak. Dat is de chaos. Sta er neutraal tegenover. Zeg tegen diegene die het wenst te doen, lieve vriend, als u dat werkelijk wilt is dat uw volste recht, maar het is mijn recht van aan de kant te blijven en te handelen volgens mijn aanvoelen dat juist is. En wanneer u zo een houding aanneemt, en dan de positieve gedachte naar voor schuift, dan gaat u, ondanks alles wat er gebeurd, voor uzelf een zeer positieve tijd tegemoet. En dan gaat u voor uzelf steeds meer krachten ontwikkelen. Want dat is dan ook weer één van de zeer mooie zaken. Hoe meer u met deze krachten omgaat, hoe sterker zij in u worden. Hoe meer mogelijkheden er in u ontwikkelen. Ook mogelijkheden die u tot op heden niet hebt ervaren. Waarvan u tot op heden dikwijls niet eens het bestaan vermoedde. Maar juist door de juiste ingesteldheid, schakel je steeds verder. En gaan er steeds meer nieuwe wisselwerkingen ontstaan. Zo zal bij de ene bijvoorbeeld het duidelijk worden dat je plots een heel goeie mens bent die krachten kan doorgeven, bijvoorbeeld met de handen. Anderen gaan plots ontdekken voor zichzelf dat zij een enorm telepathisch aanvoelen hebben. Weer anderen zullen waarschijnlijk vaststellen dat zij van alles horen, dat zij helderhorend zijn. Noem maar op. Er zijn zoveel mogelijke varianten.

Maar wanneer je in deze tijd, en dat is toch het schone daaraan, positief u instelt, en wilt werken met deze krachten, dat alles wat in u aanwezig is, tot een openplooiing kan komen. Waar je dan weer verder kunt delen met de ander. En zo zeer sterke banden kunt opbouwen.

Zo, dat was zo een beetje de les die ik vanavond als afronding wou geven van deze eerste reeks van lessen voor deze groep. Denk er rustig over na. En vooral, beste vrienden, probeer het. Werk ermee. Doe het. U moet het niet doen omdat wij het gezegd hebben. U moet het doen omdat u in uzelf aanvoelt van, ja, dit is voor mij een mogelijkheid. Hier liggen voor mij kansen. Een mens heeft tot op heden, en de meeste mensen toch, veel te veel altijd alles gaan doen omdat een ander zei, je moet dit zo of je moet dat zo doen. Leer nu in deze tijd uw eigen beslissingen te nemen, uw eigen proeven te doen. Niet omdat de geest het zo mooi heeft gezegd. Of niet omdat één of andere persoon het heeft gezegd. Maar wel omdat je vanuit uw innerlijk, die bouwsteen, herinner u dat ik dat juist gezegd heb, gedragen door de “Adem van God” , uw innerlijk aanvoelen u aangeeft van kijk, dat is de weg die moet ik gaan. En dan moet er niemand tegen u zeggen, nee, nee, u moet zo doen of u moet zo doen. Nee. Dan voelt u het. U kunt het misschien niet met woorden omschrijven en er bestaan eigenlijk geen woorden voor. Wanneer het in uzelf opborrelt, wanneer u het voelt, wanneer u de drive als het ware in u hebt, om bepaalde zaken te doen, om samen met anderen te werken.

Wanneer u – ik zou bijna zeggen – de kosmische invloed van Aquarius in uw eigen cellen waarneemt en dat tracht naar de wereld te uiten. Dan hebt je niemand nodig die je zegt: je moet het zo of zo doen. Dan handel je volgens je aanvoelen. Dan ga je samen met de ander. Dan ga je samen de weg die voor u de weg is. Niet alleen uw bewustzijn verruimend maar ook samen met de ander, de mogelijkheden gevend. En hoe sterker een samenwerking, hoe krachtiger het geheel zal zijn. Denk daarover na. Laat het rustig bezinken. Maar blijf steeds uw innerlijk gevoel op de voorgrond plaatsen. Dat is voor de stofmens één van de belangrijkste werktuigen, uw eigen innerlijk aanvoelen. Sta open voor ook de inspiratie die uw eigen geest daaraan kan verbinden. Soms zal het stoffelijk gezien misschien niet zijn wat je daarvan verwacht. Omdat je stoffelijk een redelijk geprogrammeerd voertuig hebt dat soms wel andere richtingen uit wilt. Maar tracht dan uw eigen intuïtie, uw eigen aanvoelen boven dat stoffelijk geheel te plaatsen. Zodat je ook uw stoffelijke gedachte in een juiste richting kunt plaatsen.

Zo heb ik alles verteld wat ik wou vertellen. Ik hoop dat u ermee aan de slag gaat. En dat u in de komende tijd er heel goeie resultaten mee zult kunnen behalen. Voor diegene die verder willen gaan, we zullen trachten in de komende lessen zoveel mogelijk in te spelen op de kwaliteiten en de eigenschappen die ieder in zich draagt, om zo een groep te vormen, langzaam  maar zeker, die, als het zo mag zeggen, als een vuurtoren kan staan in de veranderingen, in de oceaan van veranderingen die zal plaatsgrijpen. Een groep die, vanuit de groep zelf, een enorme kracht kan verspreiden om voor zeer velen een baken te wezen. En wens je daaraan deel te nemen dan kun je gerust na de Wessac verder gaan met hetgeen waar we mee begonnen zijn. Maar niemand van u is verplicht. De keuze is vrij. Het enige wat ik hier nog wel aan kan toevoegen is, dat wanneer u verder gaat, u niet mag vergeten dat hoe verder u gaat hoe moeilijker het zal worden om een groep los te laten. Want de bindingen onderling worden steeds sterker. Dit is niet negatief. Dit is zeer positief. Maar men moet wel beseffen dat dit een binding geeft, veel sterker dan dat tot op heden – nu is er ook een binding, maar die is nog redelijk klein. Maar hoe verder je gaat, hoe sterker de binding van de groep zal worden. Het heeft vele voordelen. Omdat je binnen die groep een zeer sterke afscherming krijgt. Dat u binnen die groep deel zijt van zeer veel kennis en mogelijkheden. Het nadeel ervan is, wanneer u op bepaald ogenblik, zomaar de groep zou verlaten, je daar een zeer sterke terugslag kan op krijgen. Omdat je ineens vanuit een spanningsveld in een totaal andere verhouding stapt. Dit is nooit geraadzaam. Nu van onze zijde trachten wij dit steeds op te vangen. Trachten wij steeds te voorkomen dat er problemen ontstaan. Maar het is in een tijd zoals deze niet altijd mogelijk om alles te ondervangen. Daarom dat ik dit nu even kort daar nog bij vermeld, zodat u allen alle zaken weet en kent voordat u beslist of u verder gaat.

Zo en dan zeg ik, kijk, we spreken af dat wij elkaar treffen bij het gebeuren van de Wessac. Houdt ook daar rekening mee dat je een zeer sterke, maar een zeer sterke invloed zult ondergaan die op dat ogenblik doordat je samen bent en doordat we een link leggen met het brandpunt, dat je achteraf toch de mogelijkheid hebt van dit te laten bezinken, dit te laten rusten. Omdat de deelname daaraan toch voor ieder van de deelnemers een trillingsverhoging veroorzaakt in het lichaam, in elke cel van het lichaam. Het is een positief gegeven, maar het is wel een gegeven dat tijd nodig heeft om terug tot zijn normale niveau te komen om dan te kunnen verder handelen en werken. Het is nou éénmaal een van de krachtigste bijeenkomsten die u kan meemaken, zeker wat betreft het spirituele gegeven op deze aarde. Zo en hierbij, beste vrienden, mijn broeders en zusters, sluit ik dit eerste gedeelte af. U kunt er rustig over nadenken. U kunt er rustig met elkaar over praten. U kan in het tweede gedeelte nog eventueel vragen erover aan de broeder stellen die dan aanwezig zal zijn. En we zullen ze trachten te beantwoorden tot zover de mogelijkheden ons liggen. Ik dank jullie voor de aandacht. En ik dank jullie vooral voor de inzet en zeker voor alles wat je er nog mee gaat doen. En ik wens jullie op deze weg veel succes.

 

Deel 2

Als ik het goed begrepen heb dan moet ik hier antwoorden komen geven op vragen die u hebt. Dus laten we er dan maar aan beginnen hé.

  •  Ik neem de verbindingen van mijn eigen chakra’s waar. En deze zijn allen lichtgrijs. Wat is de betekenis hiervan?

 

Wanneer u spreekt dat u de verbindingen van uw chakra’s waarneemt dan is dit toch wel iets zeer uitzonderlijks. Kijk ik kan mij voorstellen dat u de idee hebt dat uw verbindingen een bepaalde kleur aanhouden. Dit is voor iedere mens redelijk individueel. Maar hetgeen, of beter gezegd zoals u de vraag hier stelt dat u dit bij uzelf zou waarnemen, lijkt mij uiterst moeilijk. Sta mij toe bijna te zeggen, onmogelijk. Niet dat ik hier wil naar de vraagsteller zeggen van kijk, u interpreteert fout. Maar wanneer u dit zo stelt dan zeg ik, kijk, daar is geen zinnig antwoord op te geven.

Wanneer u echter even een nuance aanbrengt en u voelt aan voor uzelf dat u in een grijze omgeving zit dan kan ik wel antwoorden. Let op, er zijn te veel negatieve aspecten die u op dit moment binnentrekt in uw eigen aura. Dat wilt zeggen dat u best even u van bepaalde handelingen, bepaalde oefeningen distantieert. Dat u voor uzelf het best – en dit valt nu in deze tijd aardig mee – u in de natuur gaat verplaatsen, even in de zon gaat wandelen, liefst in een loofwoud, en dat u daar ook probeert rustig en diep te ademen. Zodoende kunt u vele zaken als het ware loslaten. Kunt u uw eigen energiepotentiaal hiermee redelijk opladen, ook de de aanhechtingen loslaten. En dan zult u zien dan zal die idee van grijze kleur langzaam maar zeker verdwijnen. Dit is eigenlijk in zover mogelijk en mij toegelaten is het meest correcte antwoord dat ik u kan geven.

Alles is bezield. Als ik iets creëer zit hier dan ook een goddelijke bezieling in? Of een menselijke bezieling? En geldt dit voor alle verschillende materialen? Of alleen in natuurlijke producten?

Kijk eens hier. Er bestaat niets dat niet uit het goddelijke is voort gekomen, als je het zo wilt zien. Alles in de kosmos is effectief en ik ga hier de woorden van mijn voorganger aanhalen, de adem van God. Dus ik denk dat dit een duidelijk antwoord is. En ik wil even daar nog een kleine toevoeging aan geven. Of dat u nu zegt van dit is natuurlijk, dit is goddelijk, dit is aards, maakt allemaal niet uit hoor. Er bestaat in de ganse kosmos – en dat is veel groter dan dat u zich ooit kunt voorstellen – niets dat niet onder die noemer valt. Goed. Als mens en ook als geest – en denk nu niet dat wij zover boven u staan – nee, nee. Maar wij moeten daar een woord aan geven aan dat aspect. En de mens heeft het gemakkelijk en die zegt: God. Je kunt daar ook de bron aan geven, de oerkracht, noem maar op. Maar het punt is, en ook in zoverre ik dit aan mijn zijde kan waarnemen, is er geen mogelijkheid dat er iets zou bestaan buiten dat gegeven. Buiten wat wij omschrijven met het woord God. Je mag er vele andere namen aangeven maar het komt op hetzelfde neer. Dus om kort te zijn, er kan niets bestaan buiten God. Ge moet er niet akkoord mee zijn, hé. U mag daar volledig uw eigen mening over hebben. Het is wel belangrijk.

In vorige les hebben we iets geleerd hoe de geest tegenover het lichaam aankijkt. Hierbij werd ons verteld dat het geraadzaam is dat we die beide ontwikkelen. Zijn hier praktische tips voor?

Oh, mooie vraag die je daar stelt. Als u graag hebt dat de geest u helpt? Nou dan zou ik zeggen, doe u oren open. Luister. Stel u in. Luister. Maar wat merken wij op. Wel dat velen van jullie die horen wel, maar het staat hun niet aan. Dan luisteren ze niet en dan achteraf loopt het fout en dan beklagen ze zich. En dan is het: ja maar… Sorry. Als wij u trachten te inspireren of als u iets aan ons vraagt en u luistert niet omdat u denkt, ik weet het toch beter. Ja kijk dan kunnen we er ook niet aan doen dat het fout loopt. U mag van ons niet verwachten dat wij overal jullie handje gaan vasthouden. U hebt het recht van uw zitvlak te verbranden en op de blaren te zitten, om het zo uit te drukken. Dus, maar, als u werkelijk hulp wenst en u stelt u open voor ons, dan zult u die krijgen. Mits – en dat is ook zo  weer iets waar de mens het moeilijk altijd mee hebben – mits dat uzelf de koe bij de horens vat. Kijk, wanneer u bijvoorbeeld honger hebt en u hebt geen eten, dan kunt u wel aan ons vragen om te zorgen dat je eten hebt. Heel mooi. En dan zullen we dat proberen voor jullie trachten op te lossen, maar je zult dan wel eerst de handeling moeten doen dat je aan eten geraakt. En wanneer je zegt, ja maar ik blijf op mijn stoel zitten, ik wens het hier zo door de raven gebracht. Sorry, dat lukt niet, dat gaat niet. Maar wanneer u zegt van ik ga op zoek naar eten, ja dan hebben wij wel de mogelijkheid om u de juiste hint te geven waar u eten kunt krijgen. Dit was een praktisch voorbeeld maar het is wel heel duidelijk.

In de geest is er geen sekse onderscheid.

Gelukkig. Stel u voor! Nou ja goed. Sorry dat ik u onderbrak.

  • Maar is er mogelijk wel een emotioneel onderscheid, bijvoorbeeld daadkracht tegenover verzorgend?

Kijk in de geest bestaat effectief geen sekse. Wij hebben geen last van watermerken. Dat is waar. De geest, ja u hebt er allemaal ingezeten hoor. Dat moet ik toch nog eerst even zeggen want anders ga je denken dat je nog iets nieuws gaat te horen krijgen. Nee. U krijgt niets nieuw te horen. Alles wat de geest heb je al ervaren, weet je. Daarom ben je terug in de stof gestapt. Je had misschien behoefte aan dat watermerk, wie weet. Maar goed, alle gekheid op een stokje.

Neen, in de geest is het zo, heel simpel, dat wat er in u leeft, je uit. Je kunt in de geest niets verborgen houden. Alles wat je bent, zien ook uw medegeesten. Iedereen in de wereld van de geest neemt waar wat jij weergeeft. Daar krijg je natuurlijk dat wanneer je bepaalde ingesteldheid hebt dat je samen kunt vloeien met diegene die dezelfde ingesteldheid hebben.

Zo zijn wij, sprekers van deze groep, ingesteld om via inspiratie, via dit werk de mens te helpen. En dat zijn er zeer velen die op het ogenblik hier werkzaam zijn om deze telefoonlijn te laten functioneren. Zo heb je anderen die weer op andere terreinen bezig zijn en die, om het stoffelijk uit te drukken, mooi samenvloeien. Je hebt aan onze zijde zoveel verschillen als je kunt denken. En dat is heel wat hoor. Het is niet afgelijnd of beperkt zoals in de stof. In de stof kun je zeggen je hebt mannetje, vrouwtje. In de geest heb je een oneindige variant. Maar niets met mannetje-vrouwtje te maken, als je mij goed begrijpt. Dus daar hebben we natuurlijk op de stof een groot voordeel. Langs de andere kant is het niet zo gemakkelijk omdat je daarmee moet leren omgaan. Je moet echt leren van uw eigen wereld, met menselijke termen gezegd, in de hand te houden. Wat niet evident is. Want een geest die bijvoorbeeld denkt: ik ben aan het houthakken, is aan het houthakken. De geest die denkt: ik vlieg naar New York, vliegt naar New York. De geest die denkt: ik zit op de Balearen, zit op de Balearen. Er is tussen denken en gebeuren voor een geest geen verschil. Daar moet je leren met omgaan. Dat is ook hetgeen waar de meesten wanneer ze terug aan onze zijde komen in het begin wel even moeilijk mee hebben en zich terug moeten leren oriënteren en leren daarmee werken. Dus als je aan onze zijde bent, kunnen we zeggen heb je heel wat voordelen. Eens dat je terug de zaak van gedachte kunt in handen houden. Je zou het kunnen vergelijken zoals de kleine baby die langzaam maar zeker leert lopen. In het begin de eerste stapjes zetten, vallen, terug recht kruipen, terug vallen. Wel zo is het ook een beetje aan onze zijde. Eens dat je terug die controle krijgt over uw gedachten, kun je aan de slag en kun je weer verder. Soms, voor sommigen is dit niet evident, omdat zij bij overgang bijvoorbeeld in een bepaalde situatie verkeren en in die situatie blijven vastzitten. Omdat ze niet beseffen dat ze niet meer leven, dat hun bestaan verandert is. En dat geeft soms wel wat problemen. Zo heb je natuurlijk dames die blijven denken dat ze dame zijn, terwijl ze helemaal geen watermerk meer hebben. En heren die denken dat ze heren zijn, terwijl ze helemaal ook geen watermerk meer hebben. En dat leidt soms tot nogal eens pijnlijke situaties voor de geest zelf. Maar goed. Tot daar toe. Ik denk dat je het daar mee kunt doen. Dat je er genoeg over moet denken, maar langs de andere kant zou ik zeggen, ach vrienden, maak jullie niet te veel zorgen daarover hoor. Leef nu in de stof. Gebruik dat voertuig voor wat het kan dienen. Geniet ervan dat je in de stof leeft, dat je hier van alles kunt ervaren en opdoen. Eens dat je bij ons bent, is het weer anders en dan zie je wel hoe dat het bij ons loopt. Wat nu voor jullie belangrijk is, is dat je met dat voertuig dat je nu hebt, het maximum eruit haalt om het zo te zeggen voor uw eigen geest, zoveel mogelijk ervaring opdoet en dan wanneer alle ervaringen opgedaan zijn, dan laat je het maar achter en kom je maar terug. En dan kun je aardig een stap verder. Dus je hebt allemaal heel mooie vooruitzichten, nietwaar.

 Als iedereen voldaan is – waarschijnlijk niet met de antwoorden die gekregen zijn – want meestal komen die niet overeen met wat men verwacht. Maar goed het is nu eenmaal zo dat er wel even een verschilletje is tussen wat onze wereld aangaat met al zijn mogelijkheden en wat dat de stoffelijke wereld aangaat met al zijn beperktheden. Mooi uitgedrukt. Ik vind het nog niet zo slecht voor dat lichaam dat ik nu even kan gebruiken. Zo, er wordt nog van mijn verlangd dat ik een afronding maak met een meditatie. Is er iemand die graag een bepaald onderwerp voor meditatie heeft, dan wil ik daar gerust op ingaan. Blijkbaar niet allemaal tegelijk.

Meditatie: Natuurkrachten.

Kijk eens even de wereld rond, dan ziet u genoeg natuurkrachten op het ogenblik in petto hebben en ik ga ze nu niet oproepen. Donder en bliksem is nu niet zo moeilijk om te roepen, hoor. Zeker niet als je met mensen zit, dan heb je zo donder en bliksem hé… Maar kijk als u dat wenst, oké, dan zullen wij even in meditatie overgaan tot wat u zo graag als donder en bliksem ervaart.

Ik zou zeggen voordat het dondert en voor dat de bliksem inslaat, ontspan u maar even. Weet u, wanneer de atmosfeer zich oplaat, zich klaar maakt voor een ontlading, dan heb je eerst altijd een soort drukte, een soort spanning die de natuur opbouwt. De natuur die op dat moment, zoals hier rondom u, vraagt naar drinken, naar voedsel, naar water.

Dikwijls is het met de natuurkrachten zo dat om evenwichten te hebben, men even zaken stilzet. Want je mag niet vergeten dat de aarde in wisselwerking met de natuur, bestaat niet alleen uit de elementalen, maar bestaat uit vele andere krachten nog. Deze zaken allemaal met elkaar tracht te verenigen. Ach in de oude tijd geloofden de mensen in de aardmannetjes, de gnomen, de kobolden. Ze geloofden in de luchtwezens, de nimfen, noem maar op.  Ze geloofden in de vuurwezens, zoals salamanders en zo verder. En zij wisten dat het water, dat door de goden geschonken werd, essentieel was en dat de waternimfen die daarin leefden, daarvoor zorgden dat de aarde het juiste voedsel kreeg.

 En nu leven we als mens in een tijd waar we deze verhalen naar de wereld der fabels verwijzen. Want wie gelooft er nu nog dat hier onder zijn voeten, aardmannetjes aan het werken zijn. Wie gelooft er nu nog dat er nimfen hier rond vliegen. Wie gelooft er nog in de krachten van het vuur, of de lucht, het water, de aarde. Dat behoort toch tot het rijk van de fabels, tot het  rijk van de fantasie. Maar vrienden, neem van mij aan, niets is minder waar. Het is niet omdat u het niet waarneemt, omdat uw voertuig zo ver is afgestompt dat het niet meer een kan zijn met de krachten waaruit het is voort gekomen, dat deze krachten niet meer zouden bestaan.

Het is niet omdat u niet meer begrijpt hoe de natuur functioneert dat de natuur gewijzigd is. Het is niet omdat u niet begrijpt hoe alles als een puzzel in elkaar past, waar u af en toe een stukje uit hebt en dan gaat beweren, ach kijk eens hier, kijk de vervuiling, zie hoe onevenwichtig, niet beseffende dat u dit zelf heeft gecreëerd. Och kijk boven ons het ozongat. Ja, het is er altijd al geweest hoor, dat gaat op en af. Ja maar we hebben veel te veel dit en dat. Is er ook altijd geweest hoor, alleen onder een andere vorm. Maar de mens hij deed verder. Hij dacht, ik ben baas over de natuur. Want ik weet het veel beter dan al die fabelwezens, dan die oude gedachten van vroeger over de natuur, over de natuurkrachten. Ja, ze weten het heden heel goed. Tsunami’s verpletteren u, tornado’s werpen u op, vulkanen verbranden u.

 Maar u weet het zo goed. De natuur dat kennen wij. Nee, de mens is vergeten wat de kennis van de natuur is, is vergeten zich één te voelen met de krachten van de natuur, is vergeten met zijn handen in de aarde te woelen, is vergeten zich te baden in het water van moeder aarde. Hij is vergeten wat het is zuivere lucht in zijn longen te trekken. Hij is vergeten wat het is zich te warmen aan het vuur van de aarde. Want hij denkt dat hij dit alles kan beheersen. Spijtig genoeg moet hij steeds weer opnieuw vaststellen dat de aarde maar even moet schudden en alles loopt in het honderd. Als een vulkaantje even hoest dan blijven uw vliegtuigen staan. Als de wind even blaast dan ligt uw industrie bij wijze van spreken plat. Als het water even golft dan bent u voor zoveel honderden jaren uit circulatie omdat alles vernietigd is. Maar wij beheersen de natuur. De natuurkrachten die kennen we. Nee lieve vrienden, u kent ze niet.

 Ga terug, ga eens zelf in de natuur. Voel de kracht van de natuur. Durf tegen een boom te gaan zitten. Durf u een te voelen met de boom. Durf te praten met de boom. Durf te kijken naar de mier die onder u kruipt, hoe ze werkt. Durf de wind aan te voelen die u streelt. Durf een te zijn met de elementalen. Dan zal misschien dat aardmannetje voor u verschijnen, dan zul je misschien hier of daar een nimf zien. En zeg dan niet: Oh ik droom. Maar aanvaard hetgeen wat je ervaart. Aanvaard het gevoelen van één te zijn. Aanvaard het geluk dat de aarde u geeft, dat je deel kan zijn met die natuurkrachten. En dan zal, wanneer er donder komt, wanneer er bliksem is, dit voor u niet alleen een lichamelijke opluchting zijn omdat de opgebouwde sfeer dan gebroken wordt maar het zal voor u dan een één voelen zijn met deze krachten. Dan zal de bliksem voor u betekenen dat u uw energie oplaadt. Dan zal het neerstromende hemelwater betekenen voor u dat u zich zuivert. Dan zal de donder voor u de verplaatsing zijn van alles wat er niet meer hoort te zijn in deze atmosfeer. Dan zal het onweer voor u niet dreigend zijn, dan zal het onweer voor u niet schadelijk zijn, maar integendeel dan zal het u als het ware zuiveren en kracht geven en energie geven die je dan – wanneer alles terug tot rust is gekomen – kan gebruiken om in harmonie met de natuurkrachten te werken.

Al heb je maar een klein tuintje, al heb je maar een paar bloempotten op een balkon, maar je bent dan één daarmee en je kan ze verzorgen. Je kan er iets mee doen. En wanneer je dan beseft dat je in die éénheid zit, in die harmonie, deel ze dan met al diegenen die er willen voor open staan. Deel ze dan met diegenen die één willen zijn met de aarde, met de krachten van de aarde. Weet je, als je dat in uzelf aanvoelt, als dat in uw innerlijk naar boven borrelt, dat je in mensenogen wonderen kunt doen. Dat je het groen kunt doen groeien, dat je ziekte kunt verdrijven, dat je bij wijze van spreken de zon kunt doen schijnen waar het moet, dat je de regen kunt doen nederdalen waar het nodig is en dat je het vuur kunt doen opwakkeren waar er om gevraagd wordt. Want eens één met de natuur, eens één met de krachten van de natuur, ben je deze natuur als het ware, voel je aan wat nodig is, voel je aan of er water nodig is, of er lucht nodig is, of er zuurstof verbrand moet worden. Want je bent één. Je bent één met die krachten. Je voelt u één met die aardmannetjes. Je voelt u één met die salamanders. Je voelt u één met die nimfen. Je wordt misschien zelfs een kobold. Maar maak het iets uit, wanneer u in deze eenheid zit, wanneer u in deze kracht zit, wanneer u deze kracht kunt gebruiken, kunt delen met de natuur. Een zijn met de natuur. Dan bestaat er geen natuur meer die is opgesplitst in een atmosfeer met een ozongat, in water dat vervuild is. Of dan bestaat er geen natuur waar dit of dat volgens die norm te veel of te weinig is. Dan bestaat er enkel de aarde met alles op en aan die zijn eigen evenwichten maakt en zoekt en creëert. En dan verdwijnt dat betweterig mensje dat denkt dat hij of zij weet wat natuurkrachten zijn. Omdat ze hier of daar een boekje hebben gelezen, bij wijze van spreken.

Maar dan krijg je de echte mens, de mens die zich één voelt met moeder aarde. De planeet waaruit je voortkomt. En waar je uiteindelijk je stoffelijk voertuig terug achter laat. Een planeet die de liefde voor u heeft om u de mogelijkheid te geven hier een bewustzijnsweg te bewandelen. Dat is wat natuurkrachten zijn. Dat is wat de aarde voor u betekend. Een moeder die u alle faciliteiten geeft om uw eigen ontwikkeling zo goed mogelijk door te maken. En laat het dan maar donderen en bliksemen. Wanneer je er één mee zijt is het alleen maar voor u een meerwaarde, een bron van kracht, een bron van energie. En wanneer je deze dan deelt met mens en natuur dan ben je één van de meest geprivilegieerde wezens die op moeder aarde kunnen rondlopen. Ik hoop dat u dit kan waarmaken. Dan gaat u een heel gelukkige toekomst tegemoet. Eén met de aarde. Eén met de natuurkrachten. Wat kan je meer verlangen als mens.

Zo ik hoop dat ik u niet beschaamd heb met donder en bliksem. En dat u gewoon er eens verder over nadenkt.

image_pdf