Werken met kracht in het Oosten.

image_pdf

13 april 2007

 Dat Boeddha vanavond in ons midden mag wezen.

Er is mij vanavond voorgesteld u een lezing te geven over hoe wij, in het Oosten, omgaan met kracht, en het werken met kracht.

U weet allemaal dat wij in het Oosten en zeker in mijn vroegere thuis, dat u zou kunnen omschrijven als het land China, dat wij daar een totaal andere kijk op het leven hebben.

Het leven is voor ons, die de weg van Boeddha volgen, maar een doorgangsfase. En alles wat in dat leven gebeurt, wat in dat leven plaatsgrijpt, is in feite te wijten aan ons, wat wij, en u hier eigenlijk, ik zal het woord juist trachten uit te spreken, ‘karma’ zeggen, gebruiken of plaatsgrijpen. Neemt mij niet kwalijk mijn moeilijke spraak, maar het is voor mij niet simpel om de juiste woorden op de juiste plaats te plaatsen, gezien mijn verleden en ik uit een taalgebied kom dat toch andere klanken en andere structuren voor praten heeft dan u hier in deze westelijke contreien.

Dus, wij bekijken de mens als een tijdelijke passage voor de geest. En om deze weg in de stof zo goed mogelijk te kunnen bewandelen, hebben wij ook alle mogelijke filosofieën, theorieën, en praktijken ontwikkeld om, zo lang als mogelijk het lichaam als voertuig intact te houden en te kunnen gebruiken. Daar wij vooral vertrekken vanuit het ‘aanvoelen’ van onze eigen geest, van de gedachte, het gevoel, dat het lichaam maar de draagstoel is van de geest, gaan wij ook vanuit dat alles wat rondom ons aanwezig is, de mogelijkheid inhoudt om dit vervoermiddel zo goed mogelijk intact te houden.

Wij kennen in onze gebieden, waar de Boeddha als grote voorganger geldt, zeer vele goden. Ik denk dat u dit kunt vergelijken met wat u zou zeggen: de heiligen, de engelen.  Maar de goden die wij kennen zijn vooral gelieerd aan onderdelen van het lichaam. Wij spreken over de heerser van het hart; wij spreken over de bestuurder van de longen, en zo verder. Ook gaan we er vanuit, dat er linken bestaan tussen het geestelijke gedeelte dat hier op aarde aanwezig is, en het stoffelijke gedeelte.

U spreekt over een ‘aura’, dat kan ik aanvaarden, maar die aura heeft voor ons parallellen  met organen. Parallelle mogelijkheden, fijnstoffelijk ten opzichte van de stof. En wat blijkt? Dat op het moment u het fijnstoffelijke bewerkt in vele gevallen met harmonische gedachten, die u omzet in een fluïdum dan kan dat opgenomen worden door het fijnstoffelijke en prikkelend, stimulerend werken voor de stof. Dan verkrijgt u dat, wanneer u een lichaam hebt waar bepaalde storingen in voorkomen, dat u eigenlijk, zonder dat u het lichaam moet toucheren, u bepaalde evenwichten kunt realiseren.

De ganse oosterse geneeskunde als dusdanig is daarop gebaseerd.  U kent hier in het Westen daar maar heel weinig van. Och, u kent hier en daar een paar acupunctuurtheorieën; u kent ook misschien een paar voedingsvoorschriften. Maar naar de essentie van de zaak zal de westerling uit de aard van zijn geaardheid, zijn ingesteldheid, heel moeilijk kunnen toe komen. En waarom? U, westerlingen, bent voor veel zaken te rationeel. U bent ook in veel zaken te achterdochtig. U gelooft niet wat u niet zwart op wit kunt vaststellen, kunt bewijzen. Daardoor maakt u dikwijls een heel grote kloof tussen hetgeen wat mogelijk is, wat rondom u als kracht aanwezig is, en hetgeen waar u werkelijk met kunt werken.

Wanneer u als westerling er maar een klein beetje zou in slagen van te vertrouwen op de mogelijkheden die ieder van u, wanneer hij of zij op de aarde komt, kan gebruiken dan zouden veel zaken anders zijn. Alleen al, wanneer we er vanuit gaan dat de westerling door zijn opvoeding een enorm ‘begeerteleven’ kent, omdat hij denkt dat wanneer hij het in dit leven niet kan volvoeren hij de kans niet meer krijgt, maakt dat hij en zij, gevangen zitten in het web van de ‘begeerte-spin’, zoals ik het zou willen uitdrukken. U geraakt niet verder dan het web. En u denkt dat het web eigenlijk alles is wat u van een leven kunt verlangen. Niet begrijpende, niet ziende, dat het web gespannen is in een lege ruimte, tussen misschien heel mooie en leerzame structuren. De westerling heeft het daar moeilijk mee. En daarmee loopt het nogal eens fout. Dat men van alles gaat kopiëren, gaat nadoen, en dat men dan, gedesillusioneerd het besluit trekt: ‘deze zaken functioneren niet’.

Maar kan een vogel zingen wanneer je zijn bek hebt dicht gespalkt? Neen. Zo is het ook wanneer u met energieën en krachten wilt werken. Wanneer u niet in uzelf de overtuiging, het aanvoelen, kunt realiseren, zal u er niet slagen resultaten te bereiken. Zelfs niet wanneer u de voor u hoogste krachten zal aanroepen. Want zelfs de hoogste krachten die u kunt aanroepen zullen u maar bijstaan op het ogenblik dat u zelf handelt, dat u in uzelf gelooft, dat u overtuigd bent dat u iets kunt realiseren. En eens dat die overtuiging in u geboren is, wanneer dat ‘vuur’ is opgeflakkerd in u, dan heb je de mogelijkheid van dit te gebruiken. En dan zal u, of u daar nu heel geleerde termen of woorden aan verbindt of gewoon maar denkt van: ‘ach, laat dat hier even in harmonie zijn’,  u zal resultaat boeken. Want, u wordt één met de kracht, één in harmonie met het lichaam dat de kracht van u ontvangt.

Wanneer een zaadje in de bodem valt en dat zaadje begint te ontkiemen, dan vraagt dat zaadje zich niet af waar het zijn voeding moet halen, dan vraagt dat zaadje zich niet af waar de zon staat, dat zaadje volgt gewoon het gevoel dat in haar is gelegd. En zo, zonder dat dat zaadje een ganse botanische studie gaat maken, zal het gewoon zich openplooien, zal het gewoon de kracht laten ontwikkelen; en zal uit dat zaadje de plant ontstaan die dat zaadje  als eigenschap had. Het zaadje gaat zich niet afvragen: ‘ben ik een ginkgo, of ben ik een eik?’ Dat zaadje zal gewoon zich ontwikkelen. En wanneer dan de plant volgroeid is, en de vogel rust op de takken van de plant, of de boom, en zingt zijn lied, dan is het zaadje tevreden. Want dan weet het: zijn opdracht in het ganse geheel van de kosmos is volbracht.

Misschien is dit voor u westerling een beetje te simpel. Maar, het is toch de sleutel van gezondheid. Wanneer een mens kan aanvaarden van zichzelf hoe hij of zij is, wanneer een mens in zichzelf kan schouwen en zo kan aanvoelen wat zijn doel, zijn bestemming in de stof, en sta mij toe dat ik het woord ‘karma’ gebruik, zijn ‘karma’ in deze tocht is, en dit kan aanvaarden, dan zal die mens, wat er ook gebeure, met zichzelf in harmonie zijn, en met de wereld rondom zich. En wanneer deze mens in harmonie is met zichzelf, en met de wereld rondom zich, zal deze mens gezond zijn. Zal deze mens een stoffelijk lichaam hebben waar de secreties in evenwicht zijn, zal deze mens een fijnstoffelijk lichaam hebben waar ook de harmonieën en de evenwichten aanwezig zijn, en zal de wisselwerking tussen de geest en alle andere lichamen een harmonie kennen. Misschien is die mens maar gewoon een boer die op zijn veld werkt, maar juist doordat hij deze evenwichten kent, juist doordat hij deze zelferkenning heeft, zal hij ook zijn taak, van het voortbrengen van voedsel, op een harmonische en juiste wijze kunnen plaatsen.

Met als gevolg dat hetgeen wat hij onderneemt steeds vruchten draagt. Wanneer iemand die dit kan voor zichzelf realiseren, kan hij ook de kracht die hierdoor in hem aanwezig is, doorgeven aan zijn broeders en zusters. Hij kan door de harmonie die in hem leeft met het geheel van het bestaan evenwichten herstellen, evenwichten creëren, wanneer anderen voor zijn kracht en voor zijn raad willen openstaan. En zo krijgt u een totaal andere benadering van hetgeen ‘werken met kracht’ is.

‘Werken met kracht’ is in de eerste plaats, althans volgens mijn bescheiden ervaring, de vrede in uzelf vinden, de harmonie in uzelf erkennen, één zijn met het totale beeld, de ‘Boeddha-in-u’ ervaren. En wanneer u de ‘Boeddha-in-u’ hebt ervaren, dan kan u gewoon deze uitdragen. En wanneer dan een medemens uw hulp vraagt, dan kan u gewoonweg zonder al te veel plichtplegingen de ‘Boeddha’ gewoon doorgeven. En wanneer de vragende de ‘Boeddha’ erkent, het ‘Licht’ in zich voelt oplaaien, dan zal in de eerste instantie de emotionele en gedachtewereld gereinigd worden, om zo te komen tot een evenwicht. Het evenwicht dat zich in de energiebanen van het fijnstoffelijke lichaam van u voltrekt, waardoor ook de fijnstoffelijke organen hun evenwichten kunnen herstellen of behouden, en waardoor de stof ook hier weer zich kan herstellen. Ik hoop dat ik met mijn uitleg het u niet te moeilijk maak.

  • Vraag over oosterse scholingen zoals Qigong en andere.

Gedachten vanuit het Oosten die men hier in het Westen tracht om te zetten. Al de vertrekbases zijn dezelfde. In die zin dat wij vertrekken vanuit de vergankelijkheid en de beperktheid van de stof en dat de geest gebruik maakt van deze stof,  dit geldt zo goed voor Qigong, voor Shihatsu, voor acupressuur, alles is in oorsprong één. Het spijtige is, dat de westerling ook hier weer, en neemt mij deze uitspraak alstublieft niet kwalijk, de westerling heeft hier pretentieus gedacht dat hij hetgeen wat wij reeds duizenden jaren kennen en duizenden jaren toepassen, dat hij dit eens moest gaan analyseren en volgens zijn idee van juistheid gaan taxeren, gaan benoemen en in vakjes steken. En daardoor krijgt u dat, en dit is spijtig, u in het Westen een bepaald stukje van het ganse geheel leert, aanleert. Want degene die, zoals u zegt ‘Qigong’ doet, zou tezelfdertijd alle andere stukjes ook daarbij moeten nemen, om zo het ganse tekening te hebben.

Want wat bent u wanneer u een heel mooie pentekening hebt, waar alle mogelijke stukjes zijn uitgesneden. Wanneer u een keizerlijke pauw getekend ziet en u hebt elk staartstukje uitgeknipt, en u zegt: ‘Kijk, dit is de pracht van het Oosten,’ dan bent u  daar toch niks mee? U moet de ganse pentekening, de ganse schildering die met de inkt is gebeurd, tot in het fijne, het minuscule detail in zijn geheel zien, en dan kunt u zeggen: ‘dit is mooi, daar ben ik iets mee.’

Als ik, nederige oosterling en misschien nogal simpel ten opzichte van de westerling, bekijk hoe u hier omgaat met de energieën, hoe u hier ligt te drukken, ligt te steken, van alles uit te spoken, zonder dat u het geheel kunt overzien en aanvoelen, dan zeg ik: ‘er zullen nog zeer vele vogels moeten geboren worden, en hun lied zingen, eer dat men de ganse melodie van dit geheel zal kunnen doorgronden’. En het zal vooral van belang zijn dat men kan afstappen van zijn eigen nogal vastgeroeste ideeën. En hier kom ik dan op het terrein van de vernieuwing.

Niet dat tussen dit en enkele honderden jaren de ganse wereld zal vergeten zijn door onze theorieën, onze krachtsmanipulaties, dat niet. Maar, dankzij de nieuwe kosmische tendensen, gaan we wel verschuivingen zien gebeuren. Waar u, hier in het Westen, met uw geneeskunde nog vastgeroest zit in het oude tijdperk. Waar uw geneeskunde eigenlijk nog middeleeuwse praktijken bevat; ach, ze zijn wat modern ingekleed, u hebt mooie toestellen, u hebt betere vergiften, dat is waar. Maar uiteindelijk, denk even na, wat doet u hier? Wanneer er in het lichaam een fout is, dan staat er al rap iemand met een mes klaar om even iets weg te snijden. Of men gaat rap iets geven om deze zaken te onderdrukken. Men vraagt zich niet af: u hebt een kwaaltje dat permanent u hoofdpijn veroorzaakt. Men zal dan hier alle mogelijke pijnstillers geven, en als dat niet helpt zal men eventueel even in uw hersenen gaan snijden of gaan knippen, met soms nogal nefaste gevolgen. En dan, uiteindelijk moeten vaststellen dat in vele gevallen misschien de pijn in de hersenen wel weg is, maar de pijn zich ergens anders in het lichaam manifesteert. De oosterling benadert het anders. Die gaat zich afvragen: u hebt hoofdpijn, waar zit de disharmonie, wat is er dat in uw lichaam een spanning veroorzaakt dat u hoofdpijn hebt’. Dit kan misschien zijn omdat u zich zorgen maakt. Dit kan zijn omdat u zeer achterdochtig bent en weigert mensen te geloven. Dit kan zijn omdat u angstig bent voor ingebeelde zaken. Er zijn zo vele mogelijkheden. De oosterling zal dan proberen van eerstens u te doen inzien dat een kleine wijziging in uw gedachten, in uw opvattingen, een kleine wijziging in uw karakter, dikwijls voldoende is om een gans harmonieus proces in het lichaam op gang te brengen. Tezelfdertijd zal deze proberen stimulerend op te treden naar bepaalde punten in uw fijnstoffelijk lichaam. Hij zal proberen, wanneer hij aanvoelt dat uw hoofdpijn is ontstaan omdat de zonnevlecht gestoord is door achterdocht, deze zonnevlecht van zijn achterdocht te verlossen, door de juiste stimulansen te geven en zo uw hoofdpijn ook te laten overgaan. U zult dan niet enkel van uw hoofdpijn verlost zijn, maar wat belangrijker is, u zult van de bron van de pijn, de achterdocht, de verkeerde ingesteldheid, misschien verlost zijn. Nu hoort u mij niet zeggen dat wij op deze wijze alles kunnen oplossen. Zeker niet. Want vele mensen, ook in het Oosten, weigeren te luisteren. Weigeren iets te aanvaarden. En het is ieder zijn volste recht zijn karma in de meest negatieve zin te doorlopen. Geen van ons heeft het recht in te grijpen in het karma van zijn medemens. Dit is nou eenmaal de vrijheid die de Boeddha aan ieder van ons heeft geschonken.

Maar, er is toch één ‘maar’, die ik hier aan wil toevoegen, de ganse begeleiding naar genezing zal geen schade aanrichten. Zal geen verdere problemen creëren. En daar moet ik toch vaststellen, misschien wel heel nederig dit vast te stellen, is het hier in het Westen niet altijd zo. Ik ben misschien grof, wanneer ik zeg dat 75 % van de zware ziekten veroorzaakt zijn door kleine onwelligheden trachten uit de wereld te helpen. Wanneer u op jacht gaat en u wilt een hert schieten, en u gebruikt pijl en boog, dan zal u kans hebben dat u een mooi hertestukje op uw bord krijgt. Maar wanneer u, om een hert te jagen duizend pijlen op een dier richt, dan denk ik niet wanneer deze duizend pijlen het dier raken, dat u nog veel van dit hert op uw bord zult te zien krijgen.

Ach, ik had misschien beter in moderne termen uitgedrukt. Wanneer u een atoombom gebruikt om een muis te doden, dan zult u toch niet veel meer overhouden en dan is waarschijnlijk ook de schade die u aangericht hebt onherstelbaar. En daar moet ik toch vaststellen, en ik heb toch al gedurende vele jaren zeer geboeid ook het Westen gevolgd in zijn geneeskunde, worden er voor het menselijk lichaam nogal eens atoombommen gebruikt. En deze medicaties hebben dan tot gevolg dat er een vicieuze cirkel ontstaat, die niet meer te stoppen is.

Ach, ik wijk te veel af. Want het was uiteindelijk de vraag of dat het gevraagde deel uitmaakt van dit geheel? En ja, het maakt daar deel van uit. En wanneer je als westerling dit tracht te doorgronden, dan geef ik u gratis mijn raad mede: Bekijkt het groter, zoek verder, blijf niet in dat ene kleine stukje van die pauwenstaart. Maar ga langzaam maar zeker de ganse tekening bekijken en dan zul je opmerken, dat u met de kennis die u opdoet, zonder dat u daar werkelijk speciale alle begaafdheden voor moet hebben, zelfs hier, wanneer u uw gevoeligheid dan maar volgt, met die ganse pauwentekening heel veel mensen kunt helpen. En heel veel harmonie kunt herstellen. En dan denk ik dat het Oosten voor u zeer veel wijsheid heeft gebracht.

Zo, ik hoop dat ik niet te veel op tenen heb getrapt, mijn nederige excuses wanneer ik een beetje hard ben geweest voor jullie westerse geneeskunde. Maar als oosterling ziet men soms met lede ogen aan hoe de mens hier eigenlijk misbruikt wordt om de hebzucht van enkelen te stimuleren en te volvoeren.

U kunt natuurlijk daar als oosterling bedenking bij maken, ach ja, wat men een ander aandoet zal men in een volgend leven zelf moeten recht zetten door het zelf te ervaren. Maar ondanks deze boeddhistische gedachte van ons grote voorbeeld, onze Lichtende Meester, doet het mij toch pijn te zien hoe vele zaken hier gewoon verkeerd benaderd worden. Maar langs de andere zijde jubelt mijn hart wanneer ik zie hoe de evolutie zal gaan. Ach, het Westen zal eerst nog moeilijke tijden kennen. Maar uiteindelijk zal het ook hier ontdekken dat de Boeddha eigenlijk een mogelijkheid is. En wees nu eerlijk: Is er een verschil tussen het denken van de Boeddha of het denken van de Christos? Neen. Zij zijn beiden gelijk. Ze zijn elkaars broeders. En zo zal de mogelijkheid ontstaan dat deze krachten, deze harmonieën samenvloeien en vanuit dit samenvloeien zal de nieuwe Aquariusmens zich kunnen ontwikkelen.

Dit zal de mens zijn die niet meer zal grijpen naar alle mogelijke zwaar geschut om te vernietigen, maar het zal de mens zijn die zal grijpen naar de mogelijkheden om iets te onderbouwen, om te versterken en om de karmische onevenwichtigheid in evenwicht trachten te brengen, zodat het wiel van het karma in een evenwicht kan draaien.

  •   Vraag over de I Tjing.

 De I Tjing is een voorspellend geheel dat voor u, westerling, moeilijk te begrijpen valt. Vele uitdrukkingen, vele verklaringen en gezegden zijn van toepassing voor het oosterse denken en het oosterse voelen. Vele vertalingen zijn als het ware zeer gebrekkig. Omdat, en daar zit ik nu ook met dezelfde moeilijkheid, probleem,  de uitdrukkingswijze van het Oosten anders is dan hier in het Westen. Wanneer u begrijpt dat één klank bv. ‘oe’ een totaal verschillende betekenis heeft wanneer we zeggen ‘oe?’ of ‘oe!!’, of ‘oe’. Dit is in uw taal bijna niet om te zetten. Wanneer u nu het oude Chinees, eigenlijk moet ik zeggen, het Mandarijns, als ik het juist wil vertalen, want de I Tjing is ouder dan hetgeen u zegt, dan hebt u daarin zeer veel klanken en begrippen, die zelfs voor het moderne Chinees niet meer begrijpbaar, zelfs niet meer omzetbaar zijn.

Daardoor moet u, wanneer je zulk voorspellend systeem wilt gebruiken, eigenlijk eerst voor uzelf in dat systeem bepaalde vaste waarden aanbrengen, bepaalde betekenissen u eigen maken. Deze zullen uiteraard niet meer dezelfde zijn als de oorspronkelijke. Want de oorspronkelijke zijn voor u niet ophaalbaar. Dit echter wil niet zeggen dat de waarde van het systeem vermindert. Wanneer u voor uzelf aan elk hexagram een juiste waarde kunt toekennen, dan is dit bruikbaar. Maar ik moet hier toch dadelijk iets aan toevoegen. De westerling begrijpt het systeem meestal niet volledig en gaat de muntjes laten vallen, steeds weer opnieuw.

Dit is feilen! Wanneer u de I Tjing wilt gebruiken, dan kunt u slechts één maal één vraag naar voor schuiven. Op deze vraag vallen de munten. En aan de hand van de cijfers en de beschrijving daarvan hebt u het antwoord. Maar, we zien zeker hier in deze contreien, daar bedoel ik de ganse westerse wereld mee, dat dit orakel niet begrijpbaar is voor de westerling. En wat doet hij dan? Hij gaat verder analyseren, hij gaat de wetenschapsmens zijn. Maar, u moet begrijpen dat een orakel raadplegen en tezelfdertijd wetenschap willen bedrijven, dat dit niet mogelijk is. Daardoor ondermijnt u het orakel! En gaat u uiteindelijk resultaten verkrijgen die niet meer de juiste zijn. Maar die wel als juist worden geïnterpreteerd, met als gevolg dat daar zeer vele misverstanden kunnen uit ontstaan.

Wanneer u dit orakel dat door de tijd heen voor zeer velen een zeer hoge waarde heeft gekend, want I Tjing is niet alleen een orakel, maar is een levensfilosofie. Een levensfilosofie die u als westerling niet kunt volgen. Want indien u deze levensfilosofie die de I Tjing inhoudt zou volgen, dan zou u waarschijnlijk op zeer korte tijd in deze maatschappij geïnterneerd worden als zijnde iemand die daden stelt die gevaarlijk zijn voor het goed functioneren van de maatschappij! Want deze filosofie, wanneer u ze goed doorgrondt, wanneer u ze in haar oorspronkelijke tekst zou kunnen lezen, dan zult u zien dat u deze vele zaken, die voor het Westen heilig zijn, eigenlijk met de voeten treedt.

Want de I Tjing zal u zeggen dat u uw gevoel moet volgen wanneer u bepaalde emoties waarneemt. Dat het belangrijk is dat u uw weg die voor u is uitgestippeld of die uw geest heeft trachten in het lichaam te leggen, dat deze gevolgd wordt. Dat er ten opzichte van dat géén, maar ook géén restricties bestaan! U begrijpt dat wanneer u de I Tjing wilt toepassen, zeker hier in het Westen, u dit met enige terughoudendheid moet doen, en misschien als kleine oosterling een kleine raad:  gebruik de I Tjing voor uzelf, gebruik hem niet te veel voor anderen! Stel vragen aan de I Tjing over uzelf! Stel geen vragen aan de I Tjing over een ander! Ik weet dat dit in het Westen veel gebeurt, en ik weet ook dat hierdoor, spijtig genoeg, omdat de westerling niet het doorzicht heeft in de echte oude filosofische waarde van de I Tjing, hierdoor soms wel fouten kunnen gebeuren.

Om nu af te ronden, zou ik zeggen: raadpleeg rustig de I Tjing, maar doe dit enkelvoudig. Maak een gewoonte van te zeggen: ik stel een vraag, ik laat de munten vallen, ik lees het antwoord, ik sluit de boeken, en ik denk er een etmaal over na. Dan zult u opmerken dat u, u openstelt voor de ware geest waaruit de I Tjing is opgeborreld; zo zult u als het ware met de Bron van deze filosofie kunnen één worden. U zult zien dat u daar mee heel goede resultaten kunt behalen. Gebruik de I Tjing niet voor een ander. Wanneer een ander met u de I Tjing wil raadplegen laat dan degene die de I Tjing wil raadplegen zelf alles doen. En dan kun je eventueel ook de persoon in kwestie de zaken laten lezen, maar ook hier weer, geef ik de raad: stel één vraag. Laat lezen wat de I Tjing zegt en laat het langzaam maar zeker bezinken, zodat het ook in die persoon dan tot ontplooiing kan komen op zijn werkelijke waarde.

Zo, u mag mij het nu niet ten kwade duiden dat ik afscheid van u ga nemen. U hebt misschien niet vanavond gekregen wat u verwacht had. Ik heb gewoon geprobeerd u even te laten proeven van het Oosten.  En wat het Oosten aan mogelijkheden biedt in de ontwikkeling van de nieuwe tijd. En kijk, wanneer we enkele jaren zullen verder zijn, tien, twintig jaar, en u zult terug aan mij denken, van wat we hier deze avond besproken hebben, dan zult u kunnen vaststellen dat veel van hetgeen van wat ik nu naar voor heb gebracht, in uw huidige maatschappij zich al realiseert.

En wanneer ik er in geslaagd ben, als uw nederige dienaar, u maar even een kleine prikkel te geven om een beetje verder te zoeken hoe uw energieën stromen, hoe uw fijnstoffelijk lichaam, hoe uw geest functioneert, dan ben ik voor deze avond zeer rijkelijk beloond en dan dank ik u voor uw zo grote inbreng.

Dat de Boeddha u mag vergezellen op uw verdere weg in de stof, maar ook later in de geest.  Dat Boeddha zijn Licht steeds u mag bijstaan, steeds u mag ondersteunen.

Boeddha zij met u!

Deel 2.

Dan is het nu het moment gekomen, goede vrienden dat we nogmaals hier samen een meditatiekracht gaan opwekken en deze Kracht afgeven aan de wereld rondom ons.

Ik mag misschien vragen dat u even in uw gedachte één van uw medegroepsleden neemt, u allen wel bekende dame XXX, die een spijtig ongelukje heeft meegemaakt door een kleine verstrooidheid, maar op het ogenblik natuurlijk een beetje met een voet zit die niet al te best mee wil. Mag ik u vragen dat u in uw meditatie aan haar even denkt, en u voorstelt dat zij terug goed kan lopen en dat dit kleine mankement door jullie ook opgelost kan worden. Ze behoort nu eenmaal tot jullie groep en je kunt een eenheid vormen en dankzij de kracht die we nu gaan opbouwen kun je haar ook daar een beetje mee ondersteunen. En ik denk dat zij jullie daar allen zeer dankbaar voor zal zijn wanneer u deze kleine toegift wilt maken.

Meditatie: Krachtsopbouw.

Mag ik dan vragen dat ieder zich heel gemakkelijk zet, heel ontspannen, heel rustig. Dat u even al uw beslommeringen achter u laat en dat u zich concentreert hier, op de kern van onze groep, op het Licht dat hier zo mooi op de tafel aanwezig is, op de reflectie aanwezig in de lotus, dat u allen in aandacht daar naartoe gaat.

En tracht dan gewoon één te worden met elkaar. Tracht gewoon even al jullie dagdagelijkse beslommeringen, jullie dagdagelijkse problemen, zelfs jullie begeerten, jullie illusies, even te vergeten. En concentreert jullie gewoon op het licht dat hier aanwezig is.

Voel, ervaar hoe het Licht zich aan het concentreren is. Hoe de Kracht van dit Licht zich bundelt. Het is als het ware of je magnetiseert het Licht. Tracht te voelen hoe u binnen onze kring hier, dankzij ieder van de aanwezigen, deze Kracht opbouwt. Hoe je één wordt met deze Kracht. Hoe deze Kracht uit jullie handen stroomt, hoe deze Kracht straalt uit jullie aura.

Hoe jullie aura’s één grote krachtsbol vormen en hoe, binnen dit geheel, de chakra’s hun licht werpen, zodat je binnen deze cirkel, binnen deze kring, een opbouw hebt van goudgeel licht dat gestimuleerd wordt door navelstrengen die van ons vertrekken en die voeding geven aan deze zuil die zich opbouwt; deze kracht, dit goudgele, harmonieuze, stralende geheel.

En u laat deze Kracht stijgen, u laat deze Kracht stijgen…. de kosmos in. En wij geven méér en méér! We vormen samen één grote zuil van goudgele energie; wij zijn één daarmee. Eén in deze kracht in dit Licht. Eén met de Oerkracht. Eén met de Vader die ons geschapen heeft, want Die is in ons en wij zijn er één mee.

En we laten deze Kracht uitgaan……….en zie dan hoe deze kracht zich over deze plaats openplooit. Zie hoe deze Kracht van goudgeel Licht zich uitstrekt over dit ganse gebied, kilometers en kilometers ver. Het is zoals een paraplu die beschermend optreedt tegen alle negatieve invloeden, tegen alle disharmonische toestanden. Een paraplu die gedragen wordt door de Kracht van de Lucht, zodat het Licht zich volledig kan openplooien, gesteund door alle andere krachten die in de kosmos aanwezig zijn.

En zo verspreidt zich dit Licht en vormt dit Licht een ware bumper tegen het donkere, het vuil-rode dat op het ogenblik rond de wereld gaat en dat overal waar de mens niet is afgeschermd, de mens aantast. Waar de zenuwen geprikkeld worden, waar de chaos, de agressiviteit, gestimuleerd wordt; dit wordt nu door ons afgebouwd.

Het goudgele Licht vormt een koepel tegen deze beïnvloeding. En binnen deze koepel kunnen evenwichten zich herstellen, kunnen mensen de kracht en de energie vinden om verder te gaan. Binnen deze koepel kunnen zij de illusies loslaten en zien wat hen werkelijk aanbelangt. Binnen dit goudgele Licht wordt duidelijk hoe of wat zij zijn; binnen dit goudgele Licht vinden zij de moed en de kracht om verder te gaan. Binnen dit goudgele Licht vinden zij ook de harmonie, het evenwicht, de genezing die voor velen een noodzaak wordt. Binnen dit goudgele Licht krijgen zij de kans om te ontsnappen aan de golf van rood licht; vuilrood licht, bruinrood licht dat op het ogenblik rond de wereld waart en steeds sterker wordt.

Maar dankzij jullie en vele aanverwante groepen, die met de kracht van het goudgele Licht werken, kunnen we voorkomen dat de wereld in de volledige greep van de waanzin komt. Kunnen we voorkomen dat overal de chaos heerst.

Dank zij deze kleine inspanning, deze kleine krachtsopwekking zijn duizenden en duizenden gevrijwaard van wat anders voor hen waanzin zou betekenen.

Deze Kracht zij bevestigd in de Naam van de Vader, die hiervoor Zijn zegen gaf.

Deze Kracht zij bevestigd in de Naam van alle Lichtende Krachten die trachten deze aarde haar nieuw elan te geven. Het zij zo!

Binnen dit prachtige geheel van goudgeel Licht zien we hoe onze zuster betert, zien we hoe deze Kracht en energie het lichaam stimuleert om terug zijn oude evenwichten, zijn oude harmonieën te vinden. Zodat zij niet meer gehinderd verder kan op de weg die zij gaan moet.

Deze Krachten zijn bevestigd.

Vrienden, het moment van afscheid nemen is gekomen. Houd gewoon deze Kracht in u in evenwicht. En wanneer u zich even zwak voelt, wanneer het u even minder goed gaat, denk dan even terug aan hoe we hier samen zaten. Zie terug op de Kracht, zoals u ze vanavond ervaren hebt. En u zult op dat moment terug de eenheid in u opwekken; de Kracht ervaren, en het moment van zwakte zal aan u voorbij gaan.

Tracht in de komende weken niet in strijd te gaan. Tracht in de komende weken niet achterdochtig te zijn. Tracht in de komende weken niet angstig te zijn, niet zwaarmoedig.

Dit klinkt misschien eenvoudig, maar het is het voor de meesten niet, omdat op dit ogenblik enorme golven van disharmonie rond de wereld gaan. Zij worden gestimuleerd vanuit de brandhaarden die bezig zijn en die nog komen gaan. En daarom is het van belang dat je u één kunt voelen met deze groep. Het is aan jullie om te zorgen dat je in evenwicht blijft, in harmonie blijft met het Licht.

Ik wens jullie nog veel succes op jullie spirituele weg. Dat het Licht bij u moge blijven!

image_pdf