Werken met kracht tijdens de Aquariusperiode

 2 maart 2007

Zoals gewoonlijk moet ik u aan het begin van deze avond er opmerkzaam op zijn dat wij sprekers van deze groep niet onfeilbaar, noch alwetend zijn, en dat wij het op prijs stellen dat u over het gebrachte zelfstandig nadenkt.

En dan is het mijn taak vanavond u een beetje meer informatie te bezorgen, zoals beloofd is aangaande het werken met kracht naar de toekomst toe in het kader van  de kosmische tendensen van Aquarius.

 Wanneer we nu gaan spreken over ‘kracht’, over ‘energie’ dan zou ik graag toch wel het volgende onder uw aandacht willen brengen.   Op het huidige ogenblik heeft men in uw maatschappij  allerlei zaken  naar voren gebracht, onder allerlei mooie namen, dat mensen met kracht, of kosmische kracht, of Goddelijke kracht, zouden werken. Gelukkig, en dit zeg ik er toch bij, gelukkig beseft men niet wat men uitspreekt om te beginnen, en is deze gedachte eigenlijk maar een loze gedachte. Deze gedachte dekt meestal niet de lading.

 Want als het werkelijk mogelijk zou zijn te werken zoals velen het zich voor geven dat zij doen, dan zouden er op aarde al zeer vele ongelukken gebeurd zijn. Mensen beseffen blijkbaar niet dat het onmogelijk is van met de hoogste krachten te werken, zonder dat er een heel grote transformator tussen staat, en heel veel aftakkingen zijn tot het ogenblik dat de kracht aangepast is aan u om er werkelijk iets mee te doen. En dat is hetgeen wat dat ik deze avond breng, wel in een eerste gedeelte, want we kunnen er van op aan dat om u een beetje wegwijs te maken in het werken met energieën er wel meer avonden aan zullen te pas komen.

Maar goed, laat ons beginnen bij het begin en dat is dus duidelijk maken dat wanneer u gaat spreken van krachts-overdracht, energie, genezende kracht, noem het maar op, of hoe  u het  wilt omschrijven, dat er wel een ernstige opbouw nodig is om dit tot uitvoering te kunnen brengen.

Ach, ik spreek niet over hetgeen wat dat de mensen doen. Want 99% op ’t ogenblik van degene die, al dan niet goed bedoeld, en laat ons aannemen dat de meerderheid het zéér goed bedoelt, gaat gewoon werken met zijn eigen energie en maakt een overdracht van het potentiaal dat in hun eigen voertuigen aanwezig is, zonder dat zij, (soms denken zij  dat wel dat er een connectie is), maar dat zij werkelijk dus met hogere krachten geconnecteerd zijn.

Wat gaan we zien naar gelang de evolutie verder gaat? Dat is dat deze situatie, zoals ze zich nu meestal op aarde voor doet, zal langzaam maar zeker wijzigen, en er zullen steeds meer mensen komen die wel degelijk beseffen hoe zij kunnen werken met de grote kosmische Krachten. Of, laat het ons soms misschien zeggen zoals sommige religieus denkende mensen het graag horen: met de Kracht van God. Wat is een naam, niet waar? Kijk, het is van groot belang te beseffen dat wanneer wij spreken over Licht-krachten, Licht-krachten die werkelijk op deze stoffelijke wereld wonderen kunnen doen, daar is geen twijfel aan. Maar deze Licht-krachten zijn meestal van zulke grootte-orde dat ik misschien maar het best een klein praktisch voorbeeld er bij haal. Op het ogenblik, op uw wereld, gebruikt u elektriciteit als toch één van de voorname energie-bronnen. En waar elektriciteit opgewekt wordt, en getransporteerd wordt, dat gaat meestal over hoogspanningskabels en zo verder. Er zou niemand van u aan denken, veronderstel het toch, van, om energie te nemen, even deze hoogspanningskabel te gaan vast pakken terwijl hij op de aarde staat, om zo energie op te laden. Want u beseft dat als u dat zou doen, dat u aan onze zijde misschien u zou komen beklagen dat de energie te krachtig was!

Zo is het ook met deze kosmische energieën. Deze kosmische energieën zijn in verhouding zo krachtig, dat zij voor de mens als individu bij wijze van spreken niet verwerkbaar zijn. En daarom is het van belang dat wanneer je werkelijk u wilt aanzetten op deze krachten, dat u kunt gebruik maken van bepaalde transformatoren, van bepaalde instellingen. En meestal zal het het beste zijn dat u, wanneer u aan onze zijde een contactpersoon hebt, of een bepaald beeld hebt, sommige mensen zullen zeggen: ‘ja, ik ken broeder die of die’, andere mensen zullen misschien denken in termen van heiligen, en misschien weer anderen gaan denken in termen van engelen. Dan kunt u vanuit uw stoffelijk denken een omzetting maken naar die eerste lijn-bevoorrading, u zou kunnen u instellen op een gekende broeder van onze zijde, of u stelt zich in op een engel,   het komt meestal op het zelfde neer.

De gedachte-kracht hier, en dat is toch belangrijk, de gedachte-kracht draagt in die mate zover dat de wisselwerking, wanneer u een beetje dit aanleert, er op kan ingesteld zijn, en dat u zo kunt komen, laat me toe te spreken van een soort persoonlijke hulp of begeleider, wanneer u regelmatig u daarop instelt moet het daarom niet altijd dezelfde entiteit of dezelfde kracht zijn.  Voor u zal de erkenning dezelfde zijn, en voor u zal de mogelijkheid zijn van kracht over te nemen en er eventueel mee te werken en door te geven.

Het is belangrijk dat u beseft dat wanneer u met krachten wilt werken, wanneer u zegt: ‘kijk, ik wens iemand,(mag een zieke zijn, maar het mag ook iemand zijn die andere problemen heeft) te helpen met kosmische kracht’, dat u goed beseft, dat u niet kunt zeggen: ‘ik stel mij open voor de grootste, lichtende krachten die er zijn, en dat zij nu maar ’t werk voor mij doen!’ Want als dat  moest lukken, dan zou dit voor de meeste nog erger zijn als getroffen door een bliksem. Deze Licht-krachten zijn zó groot en zó intens dat zij voor de doorsnee-mens niet haalbaar zijn. Zelfs kan ik u zeggen dat velen aan onze zijde er ook niet aan toe zijn om daar rechtstreeks contact mee te hebben. Dit gaat altijd via bepaalde sferen en kan langzaam maar zeker opgebouwd worden. Voor sommigen onder u die hier al wat meer ervaring hebben met deze bijeenkomsten weten wanneer er een Wessac-bijeenkomst is, zoals jullie dat in deze contreien noemen, voor het medium ook een opbouw in verschillende stappen wordt gemaakt, om de celebrant van die avond de mogelijkheid te geven door te komen. Stel dat op dat moment deze stappen niet ondernomen zouden worden, en we zouden een rechtstreeks contact leggen met die celebrant, dan is de kans zeer groot,  dat het medium dit niet zou overleven. Wat nooit de bedoeling kan zijn.

 U kunt nu eenmaal niet op de grond staan, een hoogspanningskabel gaan aanraken en zeggen: ‘nu neem ik maar alle energie in mij op’. Daar wordt nogal eens luchtig over gegaan bij de meeste.

En we hebben gezien, in deze overgangsperiode van ‘de Vissen’ naar ‘Aquarius’, dat er van allerlei mogelijke scholen zijn ontstaan. Scholingen op alle mogelijke terreinen, met alle mogelijke naamgeving. Dit is op zich niet slecht, want dit heeft er toe geleid dat zeer vele mensen interesse kregen voor de mogelijkheden die zij hadden; was het misschien niet juist, toch zijn zij op denksporen gezet waardoor dat zij verder konden.

Nu is het belangrijk, gezien dat we in het volle van Aquarius aan het komen zijn, dat u langzaam maar zeker gaat beseffen hoe deze zaken functioneren. Want wanneer u verder blijft aanhaken aan de oude theorieën die in grote massa zijn verspreid, dan gaat u krijgen dat u samen met de afbraak ten onder kunt gaan. Want tussen dit en een kleine halve eeuw, zal dat oude totaal van de kaart geveegd zijn. Zullen mensen die daar nog in geloven eigenlijk zichzelf als het ware voor een muur plaatsen en zichzelf beperken in hun ontwikkeling.

Want de Aquarius-mens, en de generatie die nu aan het opgroeien is, zal langzaam maar zeker de kennis gaan gebruiken die effectief in de kosmos aanwezig is, maar op een veel juistere en evenwichtigere manier. En het zal vooral gaan over het feit van : ‘kijk, we werken met kracht, we kunnen mekaar helpen, goed, dat doen we dan, en het zal er niet om gaan van: ‘ik heb dat geleerd, en nu ben ik zo ver gevorderd en dus heb ik de mogelijkheid om dat en dat te doen, en u niet!’ Het zal eerder zijn van: ‘okay, mijn waarde vriend, bewijs maar dat u met de kracht kunt werken. En als u met de kracht kunt werken, dan wordt u aanvaard’. Maar u wordt niet aanvaard omdat u van de één of de ander een papiertje hebt gekregen waarop staat dat u de zoveelste graad in ‘werken met kracht’ hebt behaald. En dan zul u zien dat wanneer u met dat oude, dat behoort eigenlijk tot de afbraak van de ‘Vissen’, dat u daar niks meer mee kunt doen. Dat er op dat  ogenblik vele anderen zullen opstaan die wel degelijk aanvoelen, beseffen van: ‘ho, de kracht is er, ik kan er iets mee doen.’ En zij gaan niet gaan stellen van: ‘wij werken met de hoogste lichtende Kracht’, of: ‘ik ken die en die tekens’, of: ‘ik ben gehonoreerd van dit te doen,’ nee. Zij zullen zeggen: ‘ik voel in mij dat ik verbonden ben met de kracht, en vanuit die verbinding met die kracht kan ik werken’. En doordat zij zich zo opstellen maken zij, bewust of onbewust, (en zeker in het begin zal het nog voor velen een redelijk onbewust gegeven zijn), maar maken zij contact met degenen die het dichtst bij hen staan en die hen het best kunnen helpen.

Het is als het ware of zij leggen ‘linken’ met onze zijde, want het verschil tussen de stof en de geest wordt in de komende eeuwen, dunner en dunner. Er zal ook een betere wisselwerking ontstaan, maar juist daardoor zal er ook de mogelijkheid voor de mens die bepaalde aanleg heeft, bepaalde gevoeligheid heeft, de mogelijkheid zijn om deze te gebruiken om de ‘linken’ te leggen.

En niet alleen de juiste Kracht op te nemen, maar ook via de inspiratieve weg, en soms gewoon met oversluiering ook de juiste gedachten er bij te krijgen. En ik kan misschien ook hier een klein voorbeeld geven: stel u voor: u hebt gewoon iemand die het noorden kwijt is. Dank zij uw aanvoelen kunt u  een evenwicht brengen in de energie-stromen van deze persoon. Niet door grote gebaren, niet door van alle mogelijke hokus-pokus, maar gewoon door het beeld op te bouwen dat het evenwicht aanwezig is en dat u dat overdraagt aan die persoon.

Een kleine vaststelling wil ik er nog wel bij doen, is, dat dit ook enkel zal gebeuren op vraag van de persoon. Het zal nooit gebeuren op uw aanvraag. Want dat blijft universeel geldig; dat iemand die hulp nodig heeft, hulp moet vragen! Het is heel belangrijk van dat te beseffen. Het is vooral voor de harmonieën in evenwicht te houden, om het zo uit te drukken! Maar u gaat gewoon met uw aanvoelen en uw ingesteldheid deze persoon die uw hulp vraagt, die het nodige waard is,(het nodig heeft), kunnen helpen. U zult  gewoon door te werken, laat ons zeggen op de zonnevlecht-chakra evenwichten emotioneel kunnen herstellen, u zult  door beïnvloeding op de keelkop-chakra zijn gedachte-patronen in evenwicht kunnen krijgen.

Maar dan zal er nog iets belangrijkers bij komen voor deze hulp-verlener. Doordat hij zich kan ‘linken’ aan onze zijde, of denkt hij nu: ‘ik ‘link’ mij aan een entiteit, of: ‘ik ‘link’ mij aan een aartsengel’, of een engel of een heilige, zal in dit geval niet uitmaken. Hij stelt zich open met de vraag: ‘hoe kan ik deze persoon het best verder helpen?’ Niet alleen om het fijn-stoffelijke en het stoffelijke in evenwicht te krijgen, maar ook om de geestelijke wereld van die persoon, gebonden aan zijn stoffelijke gedachtewereld, in evenwicht te krijgen. En dan zal je zien, dat er op twee bases, op twee wijzen gewerkt gaat worden.  U zult als helper geïnspireerd worden om het juiste naar voor te brengen, de juiste woorden te kunnen uitspreken, en te zelfde tijd zal er een interactie ontstaan tussen de geest van de persoon die het noorden kwijt is, en de kracht waarop u ingespeeld hebt. En die drie-hoek zal er dan voor zorgen dat de persoon die het noorden kwijt is terug de juiste richting kan vinden. Door dan toepassen van overdracht, van energie, een overdracht die dus ook binnen dat drie-hoeksysteem gebeurt, die voor de helper als dusdanig geen verlies geeft, buiten een heel klein beetje, maar dat is altijd. Maar niet als dusdanig dat u er zelf schade door zou lijden, maar gewoon doordat u deze evenwichten te weeg brengt. En dan krijgt u dat door een samenwerking met de juiste krachten en de juiste ingesteldheid,  het juiste resultaat.

En ook dan zal men er niet op staan van een resultaat te hebben dat  op het ogenblik in deze maatschappij eigenlijk als resultaat geldt. Want op het huidige ogenblik denken jullie nog wanneer iemand ziek is, moet hij genezen zijn om resultaat te hebben. Dat is een oud denk-patroon, en zeker naar Aquarius toe is dit een fout denk-patroon. Wat van belang is, is, dat de persoon die u helpt, zijn evenwichten terug vindt.  Dat die binnen die evenwichten verder kan evolueren.  Wanneer deze evenwichten inhouden dat er een scheiding ontstaat tussen de stof en de geest, omdat de geest zijn weg verder wilt gaan; dan zal door uw hulp deze scheiding wel degelijk plaats vinden! Wanneer dit nu zou gebeuren in het huidige maatschappelijk denken, dan zegt men: ‘dat kan niet! Want dan sterft die persoon!’

Maar vergeet niet, hoe verder de evolutie gaat onder Aquarius, zal zelfs de stofmens er minder belang aan hechten van: ‘leef ik nu 80 jaar, of leef ik nu 100 jaar, of leef ik 20 jaar,’. Nee, men zal er langzaam maar zeker toe komen dat, wanneer men aanvoelt: ‘mijn taak, waarvoor ik geboren ben, waarvoor ik geïncarneerd ben is eigenlijk afgerond’, al is dat dan dankzij de hulp van anderen, dan zal veel gemakkelijker de geest zeggen: ‘en nu laat ik deze stof achter en ik ga mijn weg gewoon verder in de sferen.’

Ook dat, is de toekomst van werken met energie. Dit klinkt op het ogenblik voor velen nogal hard in de oren, maar u kunt er van op aan dat vele ingesteldheden die op het ogenblik nogal redelijk vast in de gedachten zitten van de mensen, hoe het leven moet zijn,  u moet goed kunnen leven, u moet allemaal een dak boven uw hoofd hebben, u moet een auto hebben, u moet een sociale zekerheid hebben, noem het maar op. Wel, al deze zaken zullen tussen dit en een kleine halve eeuw al ver verdwenen zijn. Het is misschien voor jullie even onvoorstelbaar dat jullie sociale zekerheid niet meer zou bestaan. Zo goed dat het voor de mens van 1900 ondenkbaar was dat een sociaal systeem bestaat dat nu hier aan de gang is.

Maar voor de nieuwe mens in Aquarius, met de nieuwe denkbeelden die daar aan vast hangen, gaat het minder van belang zijn wat dat sociale inhoudt; het gaat van belang zijn van : ‘wat kan ik in dit leven voor mijn eigen bewustzijn, mijn eigen ontwikkeling realiseren’. En dan gaat men niet zitten denken, wanneer men 20 jaar is: ‘ op 60 jaar moet ik nog zoveel verdienen om het goed te kunnen hebben’. Maar dan gaat men leven in het gevoelen van: ‘wat kan ik nu juist doen, wat kan ik nu goed doen? Welke betekenis kan ik hebben?’ En binnen dat geheel ga je zien dat ook veel meer mensen er zullen toekomen van te beseffen van: ‘Hola, tot hier toe heb ik voor alles heel veel moeten betalen, was ik ziek, en ik ging naar de dokter, moest ik heel veel betalen, moest ik medicijnen hebben, moest ik heel veel betalen, maar de kracht en de mogelijkheden zijn in veel gevallen gewoon rondom mij ‘. En dan krijgt u  dat het besef ontstaat  van: ‘laat mij dan eens proberen of dat ik het zelf niet kan. Ik stel er mij voor open’.

En daarmee wil ik niet zeggen dat u zonder hulp van de anderen altijd zult kunnen. Dat is weer iets anders. Maar in vele gevallen zult u in staat zijn door deze ingesteldheid van contacten te leggen met de Krachten die rondom u zijn. U zult veel beter gaan aanvoelen,  hoe u, u in harmonie kunt stellen met de natuur die rondom u is. Hoe u van daaruit al voor uzelf energie kunt opnemen. Maar ook hoe u deze energie kunt transformeren naar anderen.

Natuurlijk, de huidige mens die in de moderne steden woont, is niet meer zo één met de kracht van de aarde. Alhoewel de kracht van de aarde voor het stoflichaam eigenlijk een essentiële energiebron is. Ook deze kracht, die gratis voor iedereen aanwezig is, wordt nogal eens over het hoofd gezien.  Zorg dat u af en toe in de natuur komt. Dat u even de stedelijke gebieden achter u laat en dat u de natuur intrekt, om zo vanuit de rust in de natuur, u één gaat voelen met de krachten die rondom u aanwezig zijn.

Deze raad wordt zomaar niet gegeven! Want wanneer u in de natuur komt, dan kunt u daar mee één worden, als het ware. Eén worden wil zeggen dat u de energie die in de natuur aanwezig is, die de stimulans is dat planten groeien, dat uw vogels vliegen, dat uw dieren eigenlijk de aarde bevolken,  dan kunt u daarmee in evenwicht komen. Dan kunt u daar  kracht uit putten. Dit is  geen geestelijke kracht. Nee! Dit is werkelijk een stoffelijk kracht, een stoffelijke energie.

Wanneer we misschien enkele jaren verder zijn, zal de technologie er misschien in slagen te meten welke energie bomen afgeven. Weet u dat wanneer u een eik hebt, een beuk hebt, en een berk, en zij staan in elkaars geburen, en u kunt, of u hebt de mogelijkheid, van binnen de zone van een eik, een beuk en een berk te staan, dat u eigenlijk een enorme krachtbron hebt. Een energiebron, die zelfs mensen die niet meer zouden kunnen gaan, terug kunnen doen gaan. Dat besef, of dat weten was duizenden jaren terug op deze aarde aanwezig. Bij de oude religies van de Kelten werd dit gebruikt als genezingsmiddel. Men ging op zoek naar deze bomen, en liefst in een driehoek-stand. En men plaatste daar de zieke tussen. Men liet de zieke daar rusten, en wat gebeurt er? De zieke herlaadt zich, geneest. Meestal werd er dan ook nog wel gebruik gemaakt van magische krachten, (ik zeg magische krachten omdat dat in het beeld van die tijd past) maar in wezen kunnen we zeggen dat het een beetje overeen komt van werken met de hogere geestelijke krachten. En het samenspel van de zieke, het plaatsen in de driehoek tussen die bomen, en de gedachte-beelden, hebben er meermaals voor gezorgd dat zware zieken en trauma’s tot het verleden behoorden.

Als u de reclame mag geloven in deze tijd, en u drinkt bronwater, dan bent u zo sterk als Jerommeke’, of hoe noemt men dat mannetje hier in de geburen dat in de strips voorkomt. Maar waar verwijst dat naar? In oorsprong is het wel degelijk zo dat op bepaalde punten waar de aarde water naar boven laat borrelen, dat daar niet alleen water aanwezig is dat voor een stoffelijk lichaam een gezondheidskuur inhoudt, maar dat niet alleen. Meestal zijn die bron-plaatsen ook plaatsen waar de aarde een afwijkende straling heeft, die voor de persoon in kwestie weer versterkend zijn, of evenwicht herstellend.

En zo zijn er veel zaken op aarde die er voor kunnen zorgen dat u zich als stofmens alleen al veel beter kunt gaan voelen. U even distantiëren van de drukte van de stedelijke maatschappij, en de rust van een woud opzoeken. Of de monotoniteit van het water kan heel veel goeds veroorzaken. En dat is ook werken met kracht.

Uiteindelijk, wanneer we kijken naar de 19e eeuw, en we zien daar een figuur als Mesmer opduiken, wat deed deze brave man? Hij gebruikte alleen de kracht van de natuur die hij aanvoelde. Ach, in die tijd gaf hij er een naam aan; hij zei: ”Het is magnetisme”, omdat dat op dat ogenblik  in de mode was. Maar wanneer dat u ziet dat hij dus zwaar zieke dames in een gespleten boom zette, en dat hij er in slaagde van na een half uur deze zieke dames terug gezond te krijgen, dan moet u dat toch tot vragen verleiden. Is dit louter suggestie, kan dit wel? Men heeft het, of beter gezegd, de medische wereld van toen kon dat niet aanvaarden dat zij met hun kennis dat niet konden en hij, gewoon met, en meestal waren het wel gegoede dames, of meestal nog van adel, zulke truken uit te halen, dat hij resultaat had. Hij heeft  ooit eens een demonstratie gegeven, als ik het goed voor heb is het nog voor de Franse adel geweest, van bij een heel grote eik de dames vast te maken met koorden. Ik dacht dat er een 7-tal dames, of 12-tal dames aan het experiment hadden mee gedaan. De meeste van die dames waren nogal ongelukkig, doordat hij ze verbond met de eik via een touw en daar zijn dan een paar zaken gebeurd qua ritueel, maar laat mij dat er nu even buiten. Alleen het feit dat hij deze mensen zover kreeg dat er een wisselwerking kon ontstaan tussen de kracht van de boom; (een boom van  200 jaar oud), en deze mensen. Dan was deze energie, of de energie-potentiaal wat daar aanwezig was, sterk genoeg om voor de meeste een blijvend herstel te veroorzaken.

Al deze zaken zijn natuurlijk achteraf verworpen geworden, en men heeft daar van alles trachten rond te fantaseren, maar ik blijf gewoon bij de naakte werkelijkheid; het naakte gebeuren. Mesmer had ook de ingesteldheid en de gave van kracht door te geven, hij had ook zijn gidsen, alhoewel hij dat anders noemde. En hij slaagde er in van dat te combineren en zelfs gelijktijdig een aantal personen  gezond te maken.

Al deze zaken,  zijn aanwezig. U vindt ze rondom u. Ach, en vertel nu alsjeblieft niet; ‘ja, maar ik woon in een grote stad, een eik, dat is te lastig!’  De mogelijkheden die u op het ogenblik hebt om u te verplaatsen, geven voor ieder van u de kans om bij wijze van spreken, deze experimenten te doen. Zeker wanneer dat het nodig is. De tijd dat u dagen moest reizen is voorbij. Als we zien dat u vandaag in uw wagen stapt en op enkele uren tijd in een natuurgebied kunt zijn en zonder enig probleem. Wanneer u dagen aan een stuk in een stedelijk gebied gezeten hebt, is het goed dat u af en toe de moeite doet  om voor een halve dag, of een dag, rustig in de natuur te gaan vertoeven en deze krachten in u op te nemen.

Zo goed dan dat het voor ieder van u bijna een noodzaak aan het worden is, wilt u  geestelijk gezond blijven in deze maatschappij, van door dagelijks een tijd uit te trekken, al is het maar 15-30 minuten, voor even tot rust te komen, om even een kleine meditatie te doen, of een ontspanning te doen, zodat ook uw geestelijke kracht zich kan herstellen en een evenwicht kan vinden. Want wanneer dat we zien hoe de meeste onder u op het ogenblik leven en gejaagd zijn, ja, dan kunnen we toch niet anders zeggen dat het leven van de mens van enkele honderden jaren terug in veel gevallen toch beter was. En dan gaan de meeste van u zeggen: ‘ach, waar haalt u  dat nu uit! We hebben toch alles, alle luxe en alle comfort, en die mensen van over een paar honderd jaar die wisten soms s’ morgens niet of dat ze eten hadden die dag.’ Dat klopt misschien allemaal wel, maar u vergeet één zaak; zij leefden een leven, en zij waren er voor elkaar. En zij gebruikten de mogelijkheden die zij hadden.

Wanneer u nu kijkt naar uw maatschappij dan ziet u  een maatschappij met enorme kathedralen van hospitalen, die vol liggen met zieke mensen, vereenzaamde mensen dikwijls. En u hebt voor zoveel mensen, of hoe noemt u  dat, die hebben per hoofd een arts. Wanneer je enkele honderden jaren terug ging dan was er nog geen denken aan! Maar, dat is dan wel het heel boeiende, die mensen kenden veel meer van hun eigen natuur. Zij wisten de natuur waar zij in leefden te gebruiken, om zich te behelpen. En ook hier weer zien we dat de natuurlijke selectie er voor zorgde dat de mens kon overleven. Dit is in deze moderne maatschappij, neem mij niet kwalijk, bijna uitgeschakeld, met als gevolg dat je nu een maatschappij hebt die niet meer kan overleven en waar dat de nieuwe golf die nu komt tot verbazing van de meeste die denken dat deze maatschappij toch zo ver gekomen is, dat deze nieuwe golf het grootste deel van de kaart zal vegen.

Want de mens die vergeet dat hij één moet zijn, of in harmonie moet zijn met zijn leefmilieu, voor zijn stoffelijke wereld, met de krachten van de aarde. U bent nou eenmaal een deel van die aarde. U kunt niet zonder die aarde. U denkt dat misschien wel, maar het is niet zo. U moet een harmonie kunnen vormen met die aarde, met die krachten. U moet die krachten kunnen aanvoelen, maar tezelfdertijd moet u beseffen dat u geboren bent, geïncarneerd bent om hier iets te leren, moet u trachten ook die harmonie mee te houden. En deze evenwichten zijn de laatste honderd jaar totaal zoek geraakt, totaal verbroken.

De nieuwe generaties die komen, gaan deze evenwichten langzaam maar zeker terug herstellen. En het belang, waar dat nu in deze maatschappij op de voorgrond staat, zal gewoon zichzelf vernietigen. Want je kunt geen stoffelijk leven in stand houden door trachten te voorkomen dat dat leven moet vechten om te bestaan. De ganse aarde, de ganse Kracht van de natuur is juist gelegen in het gevecht voor het bestaan. Op het ogenblik dat u dat gevecht uitschakelt krijgt u  heel zwakke figuren.

Ach, laat mij even van de mens afstappen en u zult mij dadelijk begrijpen.

Kijk even naar de dierenwereld die  gecreëerd hebt. Ik spreek niet over de dieren die nog hier en daar in vrijheid kunnen leven. Maar al die dieren die u kweekt. Wat ziet u  de laatste jaren gebeuren? Massale ziekte-patronen. Dieren sterven, ondanks het feit dat al van voor zij geboren zijn, zij, bij wijze van spreken, met medicijnen zijn behandeld. Ondanks het feit dat hun voeder moet beantwoorden aan dat en dat, want anders zouden er ziektes kunnen uitbreken. Maar wat u daar doet met uw dieren, uw dieren afhouden van een natuurlijke ontwikkeling. Blokkeren dat zij met de krachten van de aarde in contact komen, want, zij nu ernstig, wanneer u dieren laat leven op metaal, dan zit je niet meer juist. Dieren moeten in de natuur kunnen zijn. Dan krijgt u dus dat dit zichzelf vernietigt. Maar dit doet u ook met uw eigen mensen!

Ach, wat ik nu zeg is vloeken natuurlijk voor de moderne wetenschap. Want zij zullen wel zeggen uw bewijzen kloppen niet. Maar neem gerust van mij aan; de jongeren onder u zullen nog zeker deze evolutie meemaken. En de kinderen en de kleinkinderen van u zullen er midden in zitten. Want uiteindelijk moeten de krachten terug hersteld worden, omdat deze aarde, deze planeet voor de geest nog interessant zou blijven om er scholing op te kunnen ontvangen. En dat zal met de nieuwe evolutie in Aquarius mogelijk worden.

 Veel van wat u nu als evident beschouwt, veel van hetgeen wat nu in uw denken zit, zal moeten verdwijnen. En, de mens zal terug moeten, om het simpel te zeggen, naar de Bron gaan. Beseffen dat de energieën en krachten er zijn, beseffen dat hij of zij overal rond zich hulp kan krijgen. Maar niet meer van: welk is uw ziekenkas, welk is uw sociale zekerheid, welke is dit, welke is dat. Nee! Dat zal niet meer aan de orde zijn. Het zal aan de orde zijn van hoe voel ik het aan, hoe is ook de wisselwerking  met de medemens.

U zult zien, dat u niet iedereen kunt helpen. Want, wanneer u met krachten werkt, of dat zij nu puur stoffelijk, aards zijn, of ze zijn geestelijk, is één punt noodzakelijk: de balans moet in evenwicht zijn.

De harmonie moet er zijn. Op het ogenblik dat de harmonie er niet is, om welke reden ook, is de hulp, of de Kracht die gegeven wordt, niet werkzaam, of zelfs, in het slechtste geval kan het voor u schadelijk zijn.

Ik ga een voorbeeld geven. Stel, u hebt iemand die hulp vraagt. Maar, degene die hulp vraagt is eigenlijk uw vijand. Ik tracht het zo zwart-wit mogelijk te stellen, omdat het duidelijk zal zijn. Meestal zal het tussen de mensen onderling niet zo zwart-wit zijn, maar goed. Men vraagt uw hulp, maar de hulp wordt gevraagd door uw vijand. Iemand die eigenlijk u niet moet. U zou kunnen zeggen, ik zal het in moderne tijd zeggen, u hebt een moslim die vraagt aan een christen hulp, omdat die moslim weet dat die christen hem de juiste hulp kan geven. Maar, die moslim veracht die christen. Wel, op het ogenblik dat u dan hulp geeft, wetende dat de ander u veracht, komt u in een disharmonie, en die disharmonie kan op dat ogenblik, zelfs met de beste intenties van u, voor u schadelijk zijn. Er zijn weinig mensen die dat beseffen. De juiste instelling, op dat ogenblik is, wanneer die christen weet dat die moslim hem haat en eigenlijk zou willen doden, maar nu heeft hij u nodig, dus vraagt hij hulp, de beste houding van die christen is dan op dat moment van: ‘ mijn lieve broeder, ik kan u niet helpen, maar misschien kun je naar die of die gaan, die kan u wel helpen, als u dat weet’. Maar denken van ‘het is mijn plicht, want hij vraagt hulp aan mij, en ik moet hem helpen’, dan zit u, spijtig genoeg, zeker wat betreft de nieuwe kosmische tendensen, serieus verkeerd. Het klinkt misschien hard, maar wanneer u rondom u kijkt, en u ziet wat er in uw maatschappij op het ogenblik gebeurt; en ik heb vooral dit voorbeeld gepakt, omdat dit op het ogenblik op grote schaal al aan het gebeuren is. Kijk in Afrika, maar kijk ook in Azië.

Waar zo gezegde hulp-organisaties van christelijke origine de moslim gaan helpen. Maar die moslim, die hulp krijgt, haat die christen. Het gevolg is dat er nog meer miserie komt, nog meer oorlog, nog meer ziekte en zo verder. Want daar is de harmonie: de haat.  Het is de chaos. Ik weet, het past in het kader van de afbraak, ik ga daar geen oordeel over uitspreken, maar ik wil u alleen maar duidelijk maken,  let op voor die mensen. U kunt niet met stoffelijke energie of kracht, of geestelijke energie of kracht iedereen zo maar helpen. Het belangrijkste punt hier is dat er een harmonie kan zijn, een aanvaarden kan zijn, tussen de beiden. Als dat er niet is, ondanks alle mooie woorden, ondanks alle mooie schijn, hebt u eigenlijk een wolf in schaapskleren.  En dat kunt u zeker in deze tijd van verandering, deze tijd van afbouw van het oude en het langzaam opkomen van het nieuwe, vermijden.

 Ik heb u, zo’n klein beetje, een inzicht gegeven van wat je met krachten kunt doen. En hoe u krachten moet bezien. De volgende maal gaan we daar een beetje verder op in en zullen we trachten van bepaalde technieken, want de mens heeft dat wel nodig voor uzelf, naar voor te brengen, en hoe u daarmee kunt werken.

En neem van mij aan,  het is geen hokus pokus! U moet daar niet voor van alle mogelijke zaken gaan van buiten leren of doen. De meeste technieken om met kracht te werken zijn simpel, eenvoudig. En dat is toch voor de meeste zaken die echt werken, die echt invloed hebben, het punt. Het is eenvoudig. Van op het ogenblik dat u een studie van zoveel jaar moet gaan doen om iemand te kunnen helpen, vergeet het! Zit u op het verkeerde spoor. Sorry voor de heren geneesheren,  maar u zit op het verkeerde spoor. Dat u voor sommige zaken een inzicht en een theoretische kunde moet hebben, akkoord, maar het belangrijkste is nog altijd, (en dit zal ook de basis zijn voor de komende 2200 jaren en langer) is: wat voel ik aan, welke wisselwerkingen zijn er?

En vanuit dát punt vertrekkend zult u veel meer bereiken.

Ach, wanneer u kijkt, naar uw Chinese broeders, hoe zij werken met energie, hoe zij dit vooral in de oude tijd, bekeken. Voor de westerling soms onbegrijpelijk, wanneer zij spraken van : ‘het lichaam heeft allemaal energie-punten’. Men heeft daar van alle mogelijke kaarten van het menselijk lichaam gaan maken en men heeft gezegd van: zo en zo, en dat en dat, dáár ligt dat. Maar de werkelijk goede geneesheren in China kenden niet eens die platen. Maar hij voelde en hij gebruikte, de één deed dat met z’n duimen, de ander deed het met stokjes, de volgende deed dat met vuur, uiteindelijk zijn er met naalden begonnen. Maar na duizenden jaren zijn zij er in geslaagd van pijn te neutraliseren, van mensen te genezen zonder dat zij daar heel geleerde termen moesten van buiten leren. Zij leerden het meestal  van meester naar leerling, de leerling van de meester. Maar het was gewoon de meester die zag welk kind is met de gevoeligheid geboren, die werd uitgekozen, en die werd zijn gevoeligheid ontwikkeld. En dank zij het doen, de praktijk, en de ontwikkeling van de gevoeligheid kreeg u telkens opnieuw in dat oneindige rijk geneesheren die de naam waard waren.

Zij werkten met de krachten. Met dezelfde krachten die ik u hier vanavond heb uitgelegd. Zij brachten het in hun cultuur en in hun denkpatroon; en zij werkten er mee. En al deze zaken, op dit ogenblik voor jullie, modern denkende mensen: ‘ ach, dat is oud, dat is niet technisch genoeg, dat is voorbij gestreefd’. Maar u zal opmerken dat u tussen dit en enkele jaren blij zal zijn dat deze oude zaken nog gekend zijn en dat veel van deze gebruiken nog kunnen toegepast worden. Want wanneer het hier fout loopt met de huidige structuren, ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat u deze zaken meer als nodig zult hebben.