Werken met krachten in de natuur

25 november 2004

Laten we dan deze avond beginnen. In de eerste plaats zou ik zeggen, zijn er mensen die vragen hebben aangaande wat vorige keer gebracht is?

Vragen

 • Niet wat betreft vorige les, maar de keer daarvoor (28-10-2004), toen over het zonnestelsel gesproken is. I.v.m. de zon wordt ons door de wetenschappers steeds gezegd dat zonnestralen schadelijk voor ons zijn, dat ze kanker veroorzaken. Is dat waar?

Wij hebben hier al meermaals gezegd dat de wetenschap eigenlijk zichzelf zeer beperkt en dat de kennis van wetenschappers meestal gebaseerd is op bepaalde dogma’s, die dan weer gebaseerd zijn op onkunde. Wat de juistheid van het kankerverwekkende van zonnestralen betreft, kunnen we zeggen dat op het ogenblik door uw wetenschappers, in uw atmosfeer veel meer stoffen teweeg gebracht worden die kankerverwekkend kunnen zijn omdat er een scheikundige reactie ontstaat met het zonlicht, dan wel dat het zonlicht op zich voor de mens schadelijk zou zijn. Begrijp me goed: wanneer u, zonder u af te schermen, in de zon gaat staan kijken, dan weet u zo goed als ik dat je dat niet lang kunt volhouden vooraleer u eigenlijk niets meer ziet en door de hevige lichtstructuur schade op uw ogen zou oplopen. Wanneer u bv. uren in een brandende zon op eenzelfde plaats zou blijven, dan zult u opmerken dat uw huid reageert. Er zal een zonnebrand ontstaan. Dit is de afweer van uw lichaam en ook de verwittiging dat u eigenlijk zoiets niet mag doen. Maar om te stellen, zoals uw wetenschap op het ogenblik vele zaken naar voor brengt die schadelijk zijn, dat je daar kanker van krijgt, dan moet ik zeggen dat ze hier toch wel even de bal mis slaan. Als u uw wetenschap moet geloven, dan mag u hier ook niet meer samen zitten. Want in een ruimte waar een paar personen samen zijn, ontstaan, volgens de wetenschap, zoveel kankerverwekkende stoffen dat zelfs op het huidige ogenblik een gewone woonkamer in een doorsnee huis eigenlijk schadelijker zou zijn dan bv. het centrum van een grootstad als Antwerpen op het spitsuur. Wanneer u al deze zaken in u gaat opnemen en er waarde aan hechten, dan maar eerst gaat u de fout maken van mogelijkheden via uw eigen beïnvloeding en uw eigen weerstandsafbouw te creëren die ertoe zouden kunnen leiden dat het lichaam uit zichzelf een reactie gaat vertonen om zich te continueren. En dan kun je, wat men zegt, kankercellen ontwikkelen.
Dus, als ik hier een kort besluit mag aan geven: Stoor u niet aan al die berichtgevingen. Zij zijn meestal op niets anders gebaseerd dan alleen op een eenzijdige benadering van een wetenschapper die weer eens zijn naam wilt te horen krijgen. Daar stopt en valt alles mee.

 • Wij worden beïnvloed door de zon en de planeten, ook onderling. Daar komt bij dat wij die invloeden automatisch ondergaan.
  Mijn vraag is: Zijn deze invloeden altijd positief; moeten wij dan continu een bepaalde instelling hebben om zo weerbaar, zo positief mogelijk te evolueren in deze samenleving?

Wat betreft de invloed van de zon, kun je de zon stellen als zijnde de grote bron van licht. Wanneer je de zon beschouwt als zijnde de bron van licht en dit ook gaat vertalen naar het geestelijke niveau, dan zit je eigenlijk op de goede weg.
Wat betreft de invloeden van alle andere planeten: deze invloeden zijn nu eenmaal kosmische evenwichten. U kunt daar niet buiten. En u moet zich daar ook niet tegen gaan verdedigen. U moet gewoon uitgaan van het beeld dat u deel bent, onafscheidelijk deel, van die grote kosmos en dat u in die grote kosmos functioneert.
Wanneer u zich daar buiten wilt stellen, dat u, u gaat bekijken als zijnde een separaat deel van dat geheel, gaat u fouten maken, ga je in botsing komen. Op het ogenblik dat u gewoon aanvaardt dat je ook deel bent van alle invloeden en alle sferen, dan kan er niets gebeuren dat voor u nadelig is. Want al deze zaken vormen evenwichten. Het is alleen maar wanneer je gaat zeggen: Ik ben het en ik ben geen deel van het geheel, dat er een gevaar ontstaat dat je u gaat verzetten. En dat verzetten lukt niet omdat je nu eenmaal niet tegen deze krachten opkunt, met als gevolg dat je steeds weer teruggefloten wordt in dat grote geheel.

 • Dus in wezen, broeder, regelt het geheel zichzelf, zoals u zegt, qua evenwichten?

Mag ik u eens iets vragen? Begrijpt u hoe uw Melkwegstelsel functioneert? Anders gezegd, begrijpt bv. een vlijtige mier in uw tuin hoe de ganse opbouw van uw tuin is? Neen. Het probleem dat u hier naar voor brengt, is dat u, u afscheidt van het grote. Wanneer u dat niet doet en u voelt zich gewoon deel van het geheel, zult u daar geen enkel probleem mee hebben. En zult u steeds de juiste energieën en de juiste mogelijkheden ontvangen en ermee in harmonie zijn.
Kijk, wanneer ik u bv. vertel dat in uw melkwegstelsel een enorme magnetische kracht aanwezig is die uw melkwegstelsel stuurt. Deze magnetische kracht kan niet in menselijke terminologie uitgedrukt worden omdat daar geen grootordes noch kennis van bestaat.
Als ik u zeg dat vanuit dat veld uw ganse zonnestelsel gestuurd wordt; dat er een wisselwerking bestaat tussen uw zon, die voor dat veld eigenlijk maar de grootte heeft van een mier t.o.v. een mens, dan begrijp je toch dat je, wanneer je dit allemaal zo wilt benaderen, je zaken benadert die je als mens, met zijn beperktheden, niet kunt plaatsen, noch kunt vatten. En dat het daarom veel beter is dat je u gewoon instelt dat je daar deel van bent; dat je binnen dat geheel mee functioneert. En dan ga je daarin geen problemen ondervinden.

 • Er is gezegd geweest dat wij eigenlijk maar 1/4 zien van de zon. Geldt dat ook voor de andere planeten? Bestaan die ook voor ¾ in andere dimensies?

In het gegeven dat gebracht is naar de zon toe, heeft men gesteld dat je maar een deel van de zon kunt zien omdat je als mens, gezien uw beperktheid door uw 3-dimensionaal systeem, u zich de werkelijkheid niet kunt voorstellen. U bent als mens enorm beperkt. U bent deel van een enorme kosmos die, weer in menselijke termen uitgedrukt, tientallen dimensies, zelfs veel meer, kan bevatten maar dat voor u gewoon, als ik het zo uitspreek, helemaal niet meer voorstelbaar is. En wanneer we zeggen dat de bron van licht, de zon, ongeveer voor ¼ voor u kenbaar is, willen we daarmee bedoelen dat al de rest zich op andere niveaus beweegt, in andere dimensies plaatsvindt, waar het voor de mens geen haalbare kaart is om bij te komen. Dus, stoor u daar ook niet aan. Wees ervan op de hoogte dat er meer is rondom u dan u kunt bevatten. En dat is al voldoende. Wees ervan op de hoogte dat er vele krachten rondom u werkzaam zijn die u niet kunt voelen of inschatten maar die u, wanneer u zich één voelt met de werkelijkheid, met de kosmos, wel als dusdanig kunt doorleven. En dat is belangrijk.

Zo, wanneer u, wat vorige keer naar voor is gebracht, terug gaat herlezen, wanneer u daarover eens gaat nadenken, dan zult u opmerken dat wat wij u aangeraden hebben, eigenlijk het begin is om u te kunnen vereenzelvigen met de wereld waarin u leeft. Niet met het beeld van de wereld dat u hebt, want dat is fictie, maar met de werkelijke wereld.
U hebt ons gevraagd om u l.m.z. zaken aan te leren, hoe je kunt werken met de krachten van de natuur. Ik wil er hier vanavond dan wel het accent op leggen dat, wanneer we jullie een advies geven om iets te proberen, om dit werkelijk uit te testen; om dit te doen zoals het naar voor is gebracht. Want het is belangrijk dat je deze ervaringen opdoet om wat dan volgt verder te kunnen mee volgen en te begrijpen. Het is belangrijk dat je deze basisproefjes, dat je die doet; dat je dat probeert uit te voeren; dat je daar een beetje tijd voor uittrekt. Want, hoe zou je kunnen begrijpen hoe de aarde functioneert, hoe de kosmos functioneert, wanneer je u niet kunt vrijmaken van de wereld waarin je bent opgegroeid; de wereld die u eigenlijk allemaal ideeën heeft bijgebracht die gebaseerd zijn op menselijke gedachtestructuren, vooral naar macht en overheersing, maar die weinig te maken hebben met de werkelijkheid waarin u bestaat.
Dat begrijpen, dat ervaren, beste vrienden, wordt de basis naar de toekomst toe. Want als u zich niet kunt vrijmaken van de gedachten die u zijn aangeleerd gedurende de jaren dat u op deze planeet reeds rondloopt, zult u er ook niet in slagen contacten te leggen met de ware krachten van de aarde.
De ware krachten van de aarde zullen zich enkel maar manifesteren wanneer u ervoor openstaat. Wanneer u er niet voor openstaat zullen veel van deze mogelijkheden aan u voorbijgaan.
Wanneer we u vragen om even in de natuur te gaan wandelen, doe even de moeite om ergens een stukje bos of heide of eender wat, op te zoeken waar het rustig is, waar geen mensen zijn, waar je even in contact kunt komen met de natuur, we hebben daar een grondige reden voor. Het is op deze wijze, door dat te proberen, door u te distantiëren van de massa gedachten die anders rondom u is, dat u een opening kunt vinden naar de ware gedachten van de natuur, naar de ware energieverhoudingen, de uitstralingen en de kennis die de natuur u kan overdragen. Dit is belangrijk.
Kijk, mijn bedoeling is u vanavond nog een paar kleine proefjes aan te leren. Ik ga ervan uit dat u in de komende maand deze proefjes gaat oefenen. En als u dit met een goed resultaat afwerkt, dan kunnen we weer een stapje verder gaan. En zo zult u aan elke avond die u hier samenkomt niet alleen het genot hebben om deel te hebben aan een meditatie en een krachtopbouw, maar zult u ook l.m.z. leren inzicht te krijgen, maar vooral te voelen, te ervaren, hoe de wereld, hoe deze planeet in werkelijkheid functioneert en in mekaar zit en dat beeld dat u zult krijgen, ach niet van mij hoor, van uzelf, zal een beeld zijn dat totaal anders is dan het beeld dat u tot nu toe had. U zult, juist door deze kleine oefeningen te doen, veel zaken doorzien, plots de samenhang van veel zaken kunnen ervaren. Je zult daardoor een aanvoelen krijgen dat voor anderen gesloten blijft. Maar het zal van u persoonlijk afhangen, aan de hand van de energie die je er wilt insteken, of je er zult in slagen dit te realiseren.
Kijk, u bent geboeid, de meesten die hier aanwezig zijn, door de krachten van de natuur. U hebt allemaal beelden over hoe iets functioneert. Velen onder u hebben alle mogelijke boeken en teksten gelezen over de elementalen, al dan niet correct – dit maakt weinig uit – maar u kent ongeveer de basiskrachten van deze planeet. Maar hebt u er al ooit bij stilgestaan te trachten u te identificeren met deze krachten? Hebt u er al ooit bij stilgestaan wat uw mogelijkheden zouden zijn wanneer u deze krachten kunt aanvoelen, dat u deel kunt zijn van deze krachten? Waarschijnlijk niet. Want voor u is op het ogenblik de lucht een kracht die, wanneer zij door omstandigheden plots te krachtig wordt, veel schade kan veroorzaken. Zo is het water voor u soms aangenaam en anderzijds een bron van ergernis. En zo geldt dit ook voor de aarde. Het vuur is nog een ander verhaal.
Wanneer we kijken naar de lucht om ons heen, dan hebben we niet direct het idee dat we daar te maken hebben met een kracht die voor ons enorme mogelijkheden inhoudt. We hebben niet direct het idee, wanneer we buiten wandelen, dat de lucht ons mogelijkheden kan bieden om ons dagelijks leven beter te maken; om bv. ook onze geestelijke ontwikkeling naar een hoger niveau te brengen. Dit is een grote vergissing. Wat gaat u proberen te doen?
U gaat in de komende dagen de moeite nemen om buiten te wandelen en gewoon ergens rustig naar de wolken, naar de hemel te kijken; gewoon de beelden die dan opkomen in u opnemen. Maar wat belangrijk is, is dat u, wanneer u dat doet, op dat moment vergeet wie u bent; op dat moment vergeet dat u een mens bent. En je tracht, terwijl je zo heel rustig de wolken observeert, of de wolkeloze hemel als er geen wolken zijn, je tracht gewoon u daar één mee te voelen, volledig één.
Niet de stoffelijke mens die daar op de aarde staat, nee, je tracht u volledig één te voelen met deze wolken. En op het ogenblik dat u dat doet, zult u opmerken dat in u gewoon gevoelens ontstaan, dat in u bepaalde beelden ontstaan. Deze zullen voor ieder anders zijn. Maar wat is hier belangrijk? Dat je zeer goed in u opneemt wat de wisselwerking is tussen deze wolken, deze lucht, deze hemel en uzelf. U zult, sommigen onder u althans toch, waarschijnlijk beelden zien die een bepaalde waarde voor u geven. Neem het in u op. Anderen zullen bepaalde gevoelens ondergaan. Neem deze gevoelens in u op. Sla die in u op als zijnde het kenmerk voor u van wat lucht is. Dit is belangrijk. Als je dat kenmerk voor u, en het zal waarschijnlijk voor ieder hier in de groep anders zijn, goed in u opneemt, dan zult u op ieder ogenblik, wanneer u behoefte hebt aan hulp van dit elementaal, door deze gevoelens of deze beelden, deze instelling terug op te roepen, een harmonie bezitten, een eenheid bezitten die voor u werkzaam is.
Het is een klein experiment en het is niet moeilijk. Er wordt alleen een klein beetje tijd van u voor gevraagd. Maar het is juist de ervaring die u door dit experiment gaat opdoen die u l.m.z.  een juister beeld zal bijbrengen van hoe de aarde functioneert; hoe de krachten van de Aarde werkzaam zijn en hoe, wanneer je daar in opgaat, wanneer je vergeet dat je als mens toch zo slim bent, wanneer je dat vergeet en één wordt met die kracht, dan zul je opmerken dat het voor u een heel handige gegevenszaak is.
Dit is het kleine proefje voor de lucht.
Dan geef ik u de raad: zoek ergens helder stromend water op. Het heeft geen zin om aan een vervuilde rivier te gaan staan. Dat zou niet de werking geven die je nodig hebt. U kunt eventueel ook, wanneer u de mogelijkheid hebt, naar een heldere blauwe zee. Maar ga niet naar de zee waar iedereen op vakantie gaat. De kwestie is dat u gewoon zuiver stromend water opzoekt en dat u hier hetzelfde doet als u gedaan hebt met de lucht. Je ziet dat stromend water. Je zet er u rustig bij neer, als dat mogelijk is, of u leunt tegen een boom, maakt niet uit; u bekijkt dat stromende water en ook hier weer tracht je u één te voelen met dat heldere, zuivere water. En ook hier zul je opmerken dat er, en dit zal weer verschillen voor ieder van de groep, bepaalde beelden, bepaalde gevoelens voorkomen.
Ook dit weer, wat je ervaart, ervaar je als deel zijnde van een groter geheel, als deel zijnde van een kracht, niet als individuele mens. Maar dit geheel sla je weer rustig in u op. En zo heb je dan, ook voor wat water aangaat, de juiste afstemming; kun je ook met dit gegeven zeer veel bereiken. Maar ik zeg het nogmaals, deze proef kun je niet maken bv. aan een strand van de Noordzee. Hier moet je de moeite nemen om voor u helder water, dat in beweging is,  te zoeken.
Ach, het is een kleine moeite. Maar het is een moeite die je nemen moet.
En om deze avond af te ronden, gaan we de aarde ook zo trachten te ervaren. Je gaat ergens gewoon de natuur in. Dat mag zelfs uw tuin zijn en u neemt een klomp aarde in uw hand en u concentreert u daarop. En terwijl u deze klomp aarde vasthoudt, ga je weer dezelfde gang als je gegaan bent met de lucht of bij het water. Je gaat u gewoon vereenzelvigen met deze aarde. Je gaat u daar gewoon één mee voelen. Je gaat gewoon trachten waar te nemen wat die klomp aarde voor u betekent, wat die u zegt, wat die u aan gevoel geeft.
Als je dat ook weer gedaan hebt, ga je ook weer dat beeld, dat gevoel in u opslaan. En dan, mijne lieve vrienden, heb je voor uzelf drie belangrijke punten ervaren. Je zult ontdekt hebben, de ene misschien meer via beeld, de ander misschien meer via gevoel, dat de lucht, het water en de aarde voor u veel meer betekenen dan u eerst dacht. U zult deze voor u zien als een soort kracht, een soort compagnon die je kunt oproepen wanneer je die nodig hebt, juist door wat zij u gegeven hebben doordat je, en dat benadruk ik terug, dat is het belangrijkste punt, u vereenzelvigd hebt met deze krachten. Het is belangrijk dat u vergeet wie u bent op dat moment; dat u vergeet dat u een man of een vrouw bent; dat u vergeet dat u een mens bent.
U moet u de kracht voelen en op het ogenblik dat je in u de kracht voelt, zal de wisselwerking ontstaan. En juist door die wisselwerking word je opgenomen in die energieën, wordt uw geest één met die energie; wordt uw ganse fijnstoffelijke lichaam één met die energie en sla je voor het stoflichaam nieuwe gevoelens, nieuwe gegevens op; die dan na verloop van tijd, doordat je dit in u draagt en dit kunt gebruiken, u steeds meer zullen brengen naar het ware beeld van uzelf. Want dat is belangrijk. Op het ogenblik loopt ieder van u, hier aanwezig, met een illusiebeeld van uzelf rond. Iedere mens trouwens heeft een illusiebeeld van zichzelf. Niemand, geen mens, doorsnee gesproken, kent zichzelf volledig.
Waarom niet? Omdat je u beperkt tot uw stoffelijk zijn en uw stoffelijk denken en omdat je vergeet dat dit maar een heel klein deeltje is van de totaliteit die uw eigen persoonlijkheid inhoudt. Maar juist door deze kleine proefjes – ach ze vragen heus niet zoveel moeite of zoveel tijd, het is gewoon de wil om het te doen – deze kleine proefjes zullen u dichter bij uw eigen werkelijkheid brengen, zullen u langzaam maar zeker laten zien wie u werkelijk bent, waarom u hier op deze planeet aan het ronddolen bent. L.m.z. zul je inzicht krijgen in vele factoren.
Zo, ik hoop dat ik niet te ingewikkeld ben geweest, niet te moeilijk. Zijn er mensen die hierover nog iets willen vragen, voor ik afrond?

 • Broeder, als u spreekt van helder stromend water: als je bij een fontein staat, is dat dan ook goed?

Wanneer je een fontein zou hebben die zich midden in de natuur bevindt, waar geen drukte rondom is, dan ben ik met u akkoord. Maar u zult die moeilijk vinden, gezien de meeste fonteinen zich meestal in een bebouwd gebied bevinden. Op het ogenblik dat je zou proberen om bv. in een dorp waar een fontein aan het spuiten is, deze proef uit te voeren, zou u in conflict komen met alle mogelijke gedachtepatronen en chaotische toestanden die in dat bewoond gebied aanwezig zijn; omdat vele zaken bv. op zo’n fontein zijn afgereageerd.
Dit is niet geraadzaam. Dan zou je beter kunnen zeggen, wanneer je er niet zou in slagen om ergens een rustige plaats te vinden met een kabbelend beekje dat nog tamelijk helder water heeft, dan zou je in principe kunnen zeggen: Ik laat rustig water door mijn bad stromen en ik concentreer mij op mijn bad. Maar ik zeg nogmaals, als je de werkelijk goede ervaring wilt opdoen: probeer het in de volle natuur. Doe het waar geen mensen komen. Doe het waar je alleen bent. Dat is belangrijk. Want wanneer je dit probeert te doen waar zeer velen rondlopen en je gaat trachten u te verenigen met dat water, ga je, omdat je nog niet de mogelijkheid hebt tot afscherming, teveel beïnvloed worden door alle mogelijke gedachtepatronen die al diegenen die daar rondlopen op u afzenden. En dat moet vermeden worden.
Zijn er nog technische vragen?

 • Dus het water moet stromen; een vijver mag niet, broeder?

Het water moet bewegen. Want wanneer je gewoon stilstaand water hebt, krijg je daar teveel andere factoren die daar een rol in spelen. Je moet kunnen opgaan in het bewegende. Dat is belangrijk.
Zit nu allemaal niet te denken: hoe moeilijk maakt hij het ons nu! Er zijn zoveel gemakkelijke plaatsen. Maar lieve vrienden, dit is een kleine moeite die van u gevraagd wordt. Wanneer u met deze groep iets wilt bereiken, dan – en dat hebben we u van bij de eerste bijeenkomst reeds duidelijk gemaakt – zult u toch een klein beetje inzet moeten hebben. Het is gewoon voor uzelf. U doet het niet voor de ander. U doet het voor uzelf om te ontdekken wie u bent; hoe u in elkaar zit; hoe u functioneert. Want als u dat niet begrijpt, als u niet kunt komen tot een zelfkennis, die verder reikt dan de doorsnee psychologische kennis in uw maatschappij, zul je er nooit in slagen te begrijpen hoe deze krachten, die allemaal rond u zijn en waar u onbewust deel van bent en mee gestuurd wordt, hoe dat functioneert voor u. Het is belangrijk dat u beseft dat u niet denkt wat u denkt dat u bent. Dit is een na denkertje. U bent niet wat u denkt dat u bent.
Zijn er nog vragen?

 • Ja broeder, over het vuur heeft u niks gezegd.

Dat klopt; en dat heb ik speciaal niet gedaan omdat het vuur een totaal andere materie is; omdat u het vuur op dit moment, zoals u nu bent, zeker niet in beheersing kunt hebben, en dat is belangrijk, je niet dezelfde proef mag doen die geldt voor de lucht, het water en de aarde. Indien u deze zelfde proef met het vuur zou doen, zou de kans groot zijn dat u uzelf vernietigt. En dat is toch niet de bedoeling van deze groep hier. U zult leren met deze kracht omgaan, maar eerst maar wanneer u de andere krachten kunt ervaren; wanneer u de waarde voor u hebt ontdekt die daarin gelegen is. En weet je, er bestaan nog veel andere krachten dan het vuur alleen, waar we ook nog niet over gesproken hebben.. Maar kijk, wanneer je nu gewoon probeert deze drie kleine proefjes, die eigenlijk maar één proef inhouden, uit te voeren, dan kunnen we binnen dit en een 14tal dagen, wanneer we terug samenkomen, gewoon een uitwisseling doen van onze ervaringen. Dan zul je opmerken hoe leerrijk deze zijn. Dan zul je ook opmerken hoe voor ieder de ervaring anders zal liggen. En dan zul je ook zien welke rijkdom een groep als deze kan bezitten en wat je dan kunt betekenen naar uw eigen planeet toe.

 • Eigenlijk ben ik een beetje bang, broeder, bang om te falen.

Kijk, wanneer je het gewoon probeert zoals ik het naar voor heb gebracht; dit is niet moeilijk. Je moet daar geen examens voor doen; je moet daar geen studie voor doen. Je moet u gewoon openstellen. Dan zul je zien dat je de zaken ervaart. Je zult niet falen. Wanneer je werkelijk zoekt, zul je vinden. En wees ervan overtuigd dat, wanneer je dit probeert, deze kleine, simpele test, dat de krachten die met u in harmonie zijn, de krachten van het licht u zullen ondersteunen, u zullen helpen. En dan zul je opmerken dat het eigenlijk allemaal best meevalt.

Gezien de stilte die hier gehouden wordt, moet ik aannemen dat iedereen zijn vragen heeft gesteld?

 • Als ik het goed aanhoor, een proefje hier en een proefje daar, daarmee leren omgaan, in ons klein groepje, dat we verbaasd gaan zijn wat er in wording is. Ik stel ik mij één vraag: Als we dagelijks in het leven staan, dagelijks met mensen omgaan, zal het dan wel mogelijk zijn om met mensen, die daarvoor geen interesse hebben of geen oren naar hebben, daarmee nog te kunnen functioneren?

Het zal juist gemakkelijker zijn. Hoe verder je doordringt in de echte wereld rondom u, hoe meer kennis je ervan opdoet, hoe meer doorzicht je krijgt, hoe een ander die daar niet voor openstaat, eigenlijk denkt en functioneert. En juist door de evolutie die u doormaakt, bent u veel sterker t.o.v. al diegenen die vast geankerd zitten in hun eigen denken, hun eigen kortzichtig, illusionaire wereldje. U zult opmerken dat u door deze evolutie met andere mensen in contact gaat komen, die misschien soms langere en misschien kortere tijd, toch telkens u iets te bieden hebben; of jij iets te bieden aan de ander, waardoor er een wisselwerking ontstaat. Tezelfdertijd zul je opmerken dat diegenen die daar niet in passen, u steeds minder en minder zullen lastigvallen omdat zij beseffen dat het toch geen zin heeft. Want je gaat niet mee in hun illusiewereld. Maar het voordeel dat je gaat hebben, is dat wanneer je al deze zaken l.m.z. ontwikkelt, dat je een beter beeld krijgt van de maatschappij; dat je ook een beetje visionair wordt. Daarmee bedoel ik: dikwijls op voorhand reeds aanvoelen en weten wat iemand bedoelt, of wat iemand van u verwacht of over u denkt. Wanneer je dit allemaal in het dagelijks leven brengt, zul je opmerken dat door de geestelijke evolutie die je doormaakt, het misschien naar de buitenwereld toe zal lijken dat u eigenlijk een beetje buiten de maatschappij staat; maar voor uzelf zal het aanvoelen als zijnde veel voller uw leven en uw mogelijkheden te beleven. Dus ik denk niet dat u in se veel problemen met de wereld rondom u zult hebben. U zult ook niet de behoefte voelen, wanneer u l.m.z. verder doordringt in al deze zaken om dit van de daken te gaan schreeuwen. Omdat u, wanneer u uw eigen beelden zult herkend hebben, wanneer u uw eigen gevoelsmatigheden zult bepaald hebben, zult ontdekken dat dat uw wereld is; dat dat behoort tot uw persoonlijkheid, uw bestaan en dat het weinig zin heeft een ander trachten te overtuigen wat voor u belangrijk is, van dat te aanvaarden. U zult misschien wel een hint geven aan sommigen om dit of dat zo te bekijken, maar daar zal het bij blijven. En juist door uw verscherpt aanvoelen, zul je veel gemakkelijker kunnen voorkomen dat er strijd of discussie ontstaat.

Zo, ik hoop dat het niet te zwaar is geweest. Ik heb alles zo simpel mogelijk naar jullie overgebracht. En voor zover ik kan waarnemen, is het voor ieder van de aanwezigen een haalbare kaart om deze kleine proefjes met goed gevolg te doen.
Kijk, het is niet omdat wij het u vanuit onze zijde vragen dit te doen, dat je dit moet doen. Je doet dit voor uw eigen ontwikkeling. Je doet dit voor uw eigen vooruitgang. En wanneer je de eerste ervaringen zult doormaken, zul je de behoefte ervaren dit te herhalen. En die raad wil ik u gerust meegeven. Herhaal het zoveel mogelijk. Hoe meer je de harmonie en de eenheid van de krachten rondom u kunt ervaren, hoe beter je zult opgewassen zijn tegen alle veranderingen die bezig zijn, hoe steviger je ook zult staan tegen de toch sterk chaotische gebeurtenissen die in de komende tijd gaan plaatshebben. En dan kun je zeggen dat we l.m.z. naar een afsluiten van dit jaar gaan, niet als mens die wanhopig is en die het eigenlijk niet meer ziet zitten met al die gebeurtenissen, al die veranderingen in de maatschappij, maar dat je het jaar kunt afsluiten met een gedachte, met een gevoel van: het licht is er; ik kan mij één voelen met het licht. Ik kan mij één voelen met de aarde waarop ik leef. Ik kan mij één voelen met alle harmonische krachten.
Want besef wel dat de krachten van de aarde, van het water, van de lucht, krachten zijn – zij zijn als dusdanig niet lichtend of duister – zij zijn. Het is enkel hoe u ermee omgaat dat bepaalt, voor u, hoe zij zijn. Wanneer u zich openstelt voor het licht, zelfs in deze donkere tijd van het jaar, dan zult u zien, dan kunt u zeer veel harmonie en evenwicht in uw omgeving realiseren. En dat is belangrijk. Het is belangrijk dat u in deze periode niet meegaat in het duister. Maar dat u blijft beseffen dat er licht is en dat dat licht ook in u is. En dat je met dat licht, samen in harmonie met de krachten van de aarde, verlichtende krachten van de aarde, zeer veel kunt realiseren.
Ach, en dan bent u misschien wel een buitenbeentje in de maatschappij. Dan bent u misschien niet diegenen die als een halve zotte rondloopt om van alles en nog wat aan te kopen en uit te geven. Dan bent u misschien niet diegene die zich in de massa verplaatst om nog maar gauw dit en dat te bezitten. Maar dan word je diegene die vanop afstand de juiste waarde van al de zaken kan bezien. Dan wordt u diegene die, voor die massa, de mogelijkheid nog inhoudt om te voorkomen dat zij zichzelf vernietigt. En dat is toch heel belangrijk. En wees ervan overtuigd: op het ogenblik zijn we met vele groepjes bezig om deze zelfde boodschap over te brengen. En het zijn deze groepjes en deze mensen die dat proberen die ervoor zullen zorgen dat de kracht van Aquarius, het licht van Aquarius, zich terug kan manifesteren, bovenop de afbraak van het oude.
Zo, dat was nog een kleine toevoeging.
Laat ons afspreken dat we volgende maal even de zaken terug evalueren en bekijken welke resultaten u uit deze proefjes hebt behaald.
Vergeet intussen ook niet wat we vorige keer gesteld hebben van harmonie gewoon met de natuur rondom u; met de bomen, de planten, de dieren. Want ook dat is uw wereld. Ook dat is belangrijk.
Zo, dan komen we aan het tweede deel van de avond: onze gezamenlijke meditatie.

Meditatie : Het ware “IK”

Ik zou zeggen, lieve vrienden, ontspan u allemaal, sluit uw ogen opdat u niet gestoord zou worden. Laat ons dan even voorstellen dat we ons verplaatsen over deze aarde.
We vergeten even wie we zijn. We zijn energie. We zijn kracht. En we verplaatsen deze energie over deze planeet.
We verwijderen ons van alle drukte en we zoeken een heel rustig stukje natuur.
We verplaatsen ons ergens waar nog wouden zijn; wouden waar nog woudreuzen groeien; waar prachtige bomen staan; waar de lucht nog zuiver is en waar het water nog helder stroomt. En we bekijken dit beeld en we bekijken dit als een energievorm naar een energievorm. We zien de uitstraling van oude woudreuzen, een prachtig licht. Zij geven de eenheid en de harmonie weer die zij met de aarde hebben opgebouwd.
We zien hoe die energie vanuit de kern van de aarde als een krachtbundel stijgt, via het wortelsysteem, door de stam naar de bladeren gaat. We zien hoe die energie zich vanuit die bladeren omzet in de atmosfeer; hoe de lucht er zuiver van wordt; hoe de zuurstof zich opbouwt in helderheid; en hoe de zon, de bewaarder van al dit mooie, aan deze bladeren, aan dit groen de kracht geeft om de atmosfeer rond zich zuiver te houden.
We zien hoe de warmte het evenwicht creëert om bij de uitademing van deze stralen, van deze energieën de condens te vormen die de wolk maakt.
We zien hoe dankzij deze oude woudreuzen, prachtige zilvergrijze wolken gevormd worden; hoe deze uitstralen, hoe deze ook reflecteren op de kracht van het licht, de kracht van de zon; hoe dit allemaal één geheel wordt. En dan zien we hoe de speling van de lucht ervoor zorgt dat de wolk zich kan verplaatsen. En hoe de inval van de krachten van de atmosfeer op deze wolk ervoor zorgt dat er een omzetting is en dat er een milde regen vanuit die wolk naar de aarde gaat, waardoor de rivieren op hun beurt weer gevoed worden met helder water; dat op zijn beurt, waar het water in de bodem dringt, l.m.z. deze bodem zuiver houdt en zo naar een nieuwe bron gaat om als helder water, de krachten van de aarde in zich dragende, terug te ontspruiten, op te bloeien als een bron die dan weer de basis is van helder stromend water, de basis van leven. Want daarin verplaatst zich dan weer de wereld van de dieren. Want zij laven zich en zij nemen de krachten in zich op, terwijl zij de zuivere lucht ademen en genieten van de zonnestralen terwijl zij ook kunnen genieten van het groen dat de aarde hen heeft geschonken.
Al deze krachten samen vormen één geheel, één werkelijkheid. En wanneer we dan verder kijken, dan zien we hoe deze energieën van zowel de lucht, van het water als van de aarde, zich samenbundelen in één kracht, één kracht van licht. En deze kracht van licht verenigt zich met de universele lichtkracht, die de zon betekent voor deze aarde. En wij, als energie, wij worden één, één in dit geheel, opgenomen in dit licht.
Wij zijn die kracht; wij zijn die harmonie. En deze kracht, deze harmonie die opflakkert als vlammetjes, vurige tongen, zich uitspreidend in de atmosfeer, helderheid en licht brengend waar het donker is, kracht gevend waar kracht ontbreekt, harmonie brengend waar disharmonie heerst.
Deze kracht, dit licht brengt steeds de vernieuwing. Wij zijn nu eenmaal het licht. Wij zijn onafscheidelijk deel van dat licht. En wanneer dan de avond valt, het duister zijn intrede doet, dan zie je hoe het licht dat wij zijn, reflecteert op de maan; en hoe de maan dan weer, zoals zij vandaag staat, haar licht op de aarde laat vallen, waardoor het duister weer verdwijnt.
En zie, onze energie, onze kracht van licht is ook de kracht van het licht van de Maan.
Luna, schijn op aarde. Activeer, stimuleer deze krachten van licht.
Zorg ervoor dat er een nieuwe dag, een nieuwe horizon kan aanbreken.
En wanneer je naar deze maanreflectie kijkt, dan zie je al hoe deze maan, die nu ook hier boven ons schijnt en aanwezig is, niet alleen een blauwe schijn in zich draagt maar tevens het goudgele rond zich absorbeert en reflecteert naar haar grotere zus, de aarde.
En deze krachten van de maan, van de zon, samen met de lichtende krachten van de aarde, maken dat wij niet meer als gewone stofmens vastzitten aan deze planeet; maar maken dat wij door het aanvoelen, het beseffen, het één zijn, met deze kracht, met deze lichtkracht, we kunnen achterlaten wat ons beperkt; dat we ons kunnen bevrijden van de illusie en dat we, bevrijd zijnde van al wat we dachten dat we waren, ons opgenomen kunnen voelen in deze energie, in deze kracht.
Dat we deel zijn van deze Godheid, van deze lichtende kosmos. En dat we deze kracht nu, die we vertegenwoordigen, die we in ons dragen, kunnen uitstralen naar alles wat deze kracht, deze harmonie kan aanvaarden. En zo zijn wij, niet alleen voor de woudreus, niet alleen voor de berg, niet alleen voor het water, niet alleen voor de wolk aan de hemel, een lichtende energiebron maar zijn wij het licht dat onafscheidelijk is, zijn wij één, volledig één met de lichtkracht van de aarde, die op haar beurt weer volledig één is met de lichtkrachten van de zon en de maan. Alles is eenheid. En deze lichtkracht, vertrekkende vanuit de kern van uw melkwegstelsel, dat ben jij: één. En zo die eenheid ervarend, kun je deze kracht over tijd en ruimte – want in deze eenheid bestaat geen tijd, bestaat geen ruimte, bestaat alleen “zijn” – kun je dit “zijn”, dit wezen erkennen als de bron in uzelf, als de kracht, de goddelijke vonk die nooit gedoofd wordt, die steeds, wat er ook gebeure, blijft branden, blijft verdergaan.
En zo zie je maar hoe je vanuit een beperkte ruimte, een afgesloten ruimte, kunt uitgaan; hoe je kunt één worden met de krachten van de natuur; hoe je kunt herkennen hoe een uitstraling is; hoe je kunt ervaren dat, waar je ook bent, je niet beperkt bent door de omgeving. Maar dat je gewoon uw eigen energie, uw eigen geest kunt uitzenden. En zo kun je veel verder reizen, met uw geest, dan eender welke stoffelijke mogelijkheid zou inhouden. Maar zo kun je ook, zoals nu het geval is geweest, veel meer ervaren, veel meer doorleven dan je ooit vanuit uw stoffelijk lichaam zou kunnen realiseren.
Daarom, kom nu rustig terug. Leg uw ervaring, leg de doorleving die je hebt meegemaakt, vast in uw stoffelijk voertuig. Zie het als zijnde alchemistisch goud of een prachtige glinsterende briljant die je steeds kunt oproepen; of een mooie parel, de keuze is vrij. Maar bezie het als iets dat nu in u gelegd is, dat je steeds terug kunt aanspreken om steeds terug opnieuw uw ware “IK” te zoeken. Want uw ware “IK” is niet alleen een stoffelijk voertuig. Uw ware “IK” is een persoonlijkheid die ver over de stof, die ver over de materie uitgaat.
Uw ware “IK” heeft in zich deze lichtende energie, deze kracht. Uw ware “IK” heeft in zich deze goddelijke vlam; uw ware “IK” is grootser dan de kosmos die u zich stoffelijk kunt indenken. Uw ware “IK” bevat de werkelijkheid die u nog nooit aanschouwd hebt, maar waarvan je nu geprobeerd hebt een kleine tip van de sluier op te lichten.
Lieve vrienden, u hebt krachten beroerd; u hebt krachten in u opgenomen. Laat deze krachten niet onbenut.
Geef deze krachten waar ze nodig zijn. Laat de energieën stromen. Laat het licht doorbreken. En dan zul je opmerken: dat zal het juweel dat nu in u aanwezig is, dag na dag, sterker uitstralen.

Zo mijn vrienden, de tijd van afscheid nemen voor mij, is gekomen.
Ik hoop dat ik u deze avond een klein beetje heb kunnen laten ervaren wat de krachten van de natuur, waar u toch zo zoekende naar bent, kunnen inhouden.
Maar ik wil deze avond afsluiten met een kleine waarschuwing naar ieder.
Op het ogenblik, als je buiten kijkt, zie je dat het volle maan is. Het is een volle maan, als je goed kijkt, dat je zult opmerken als er geen wolk voor komt, dat zij een goudgele schijn rond zich draagt. Andere tinten spelen ook nog mee, beetje blauwachtig, paarsachtig. Dit houdt in dat de volle maan die nu uw deel van de wereld beschijnt, zeer veel zaken tegen elkaar uitspeelt. Hiermee wil ik zeggen dat op het ogenblik vele zaken duidelijk worden; vele zaken die geen licht mochten zien, worden in de komende dagen steeds meer belicht. U zult opmerken dat u omgeven wordt door vele leugens, door veel bedrog; maar dat telkens deze leugens en bedrog gecorrigeerd worden door toevalligheden, door dwaasheden soms.
Lieve vrienden, blijf rustig in deze dagen. Ga niet mee in alles wat je hoort. Het is belangrijk. En wanneer deze volle maan terug gaat afnemen, binnen een kleine 48 uur, houd er rekening mee dat de aarde op het ogenblik naar de diepste duisternis gaat. Niet alleen een duisternis gezien het jaargetijde, maar ook geestelijk en dat dit zal blijven toenemen tot het ogenblik dat we komen dat de Zon terugkeert. Hou er rekening mee dat je niet begint in discussie te gaan.
Hou er rekening mee dat je liever zwijgt dan uw gelijk te halen. Dit is belangrijk in deze periode. Tracht zoveel mogelijk, wanneer je kunt, u terug te trekken in uzelf en via simpele ontspanning en meditatie de kracht van het licht in u te voelen en in u te activeren. Als je dat doet, kun je ervan op aan dat je deze periode goed zult doorkomen, zonder al te veel schade. Ga niet mee waar schade is. Laat gebeuren wat moet gebeuren. Wees voorzichtig met heel spontane reacties. Want die spontane reacties zijn meestal in de komende periode op stoffelijk emotionele begeerte-elementen gebaseerd, met als gevolg dat de rekening erna meestal te zwaar uitvalt.
Zo, beste vrienden, dat wou ik u nog meegeven.
Heb je ons nodig, stel u gewoon op ons in en u zult de nodige steun en licht ontvangen.
Ik wens jullie nog een gezegende huisgang. Het ga jullie goed.