Werken met uw eigen geest

image_pdf

 24 juli 2012

Zo, ik wil vanavond, voordat we beginnen, nog eens duidelijk stellen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat u zelfstandig dient na te denken over hetgeen gebracht wordt. Niettegenstaande dat wil ik er ook direct aan toevoegen dat hetgeen dat gebracht wordt, volgens de gegevens waarover wij beschikken naar de stof toe, in wezen zo correct mogelijk is.

En nu zou ik gewoon willen verdergaan met de les die u vorige maal bent begonnen: het werken van de geest, uw eigen geest. U hebt vorige maal vooral aandacht gekregen naar de mogelijkheden die uw geest heeft als hulp bij diegenen die naar onze zijde komen. We hebben opgemerkt dat daar nog heel wat vragen over zijn, maar deze vragen mag u brengen in het tweede gedeelte.

Vandaag zou ik graag met u even verdergaan in de mogelijkheden die uw geest nog heeft, niet alleen in hulp voor de geest zelf, maar ook in hulp aan het lichaam. Want daar staat men nogal eens te weinig bij stil. Men gaat ervan uit dat de geest vooral de mens inspireert en dat, vanuit deze inspiratie, de mens in zijn leven bepaalde bewustwording kan opdoen. Dat is wel zo, maar het gaat veel verder. Uw lichaam, en dat hebben we hier al verscheidene malen naar voor gebracht, is een stoffelijk voertuig voor de geest dat de geest de mogelijkheid geeft van ervaringen op te doen, kennis op te doen die als geest eigenlijk moeilijk te verkrijgen is. Dat kunt u misschien raar vinden, want de meeste van u gaan er van uit dat de geest toch meer mogelijkheden heeft dan de stof. Geestelijk, als energie, is dit wel zo dat de geest meer mogelijkheden heeft, maar als ervaring of ervaringswereld zitten daar weer redelijk grote beperkingen aan vast.  En daarom is het zo dat de geest probeert, via de stof, en hier in jullie geval via een menselijk lichaam, ervaring op te doen.

Ach, en het is niet alleen het menselijk voertuig dat voor de geest een rol kan spelen. Er zijn geesten die het in andere zaken gaan zoeken. Maar dat doet voor ons vanavond eigenlijk niet ter zake. Wat voor ons van belang is, is welke wisselwerkingen daar zitten en hoever we daarmee kunnen gaan. En dan zou u kunnen zeer verbaasd staan van de mogelijkheden die er zijn wanneer het lichaam wil aanvaarden dat de geest het lichaam kan helpen, kan ondersteunen. Velen staan er niet bij stil, maar wanneer er in een lichaam storingen zijn, dan kunnen deze storingen enerzijds louter aan de stof toe te schrijven zijn, een soort stoffelijk mankement, maar het kan ook zijn dat de afwijking, de storing zijn bronnen vindt in, wat u zou kunnen omschrijven als de stoffelijke gedachtewereld, de hersenwerking of, misschien een beetje moeilijker te aanvaarden maar, de werking van de zonnevlecht, de plexus solaris. Deze is voor de mens ontzettend belangrijk in de stof omdat de zonnevlecht, stoffelijk gezien, evenwaardig bijna is aan de hersenwerking. Dit klinkt misschien raar, maar uw zonnevlecht bepaalt voor het merendeel hoe u zich voelt, uw gemoedstoestand. Alles wat met uw emotie te maken heeft vertrekt vanuit dat buikzenuwcentrum. Het is niet voor niets dat men in uw taal het mooie woord heeft van ‘uw buikgevoel’. Dat heeft te maken met dat kluwen van impulsen die ontstaan in het buikzenuwcentrum of uw zonnevlecht. En het mooie daarvan is dat uw buikzenuwcentrum door de geest heel gemakkelijk te sturen is. Ik zeg ‘heel gemakkelijk’; daarmee wil ik zeggen dat, gezien het hier gaat om pure emotionele uitstraling, dat daar via de geestelijke energie veel gemakkelijker kan op aangezet worden dan bijvoorbeeld op uw hersenwerking. Waar de geest bijna via beeldvorming uw zonnevlecht in een bepaalde toestand kan brengen, is dit minder aanvaardbaar of mogelijk voor uw hersenen. Uw hersenen kunnen wij beïnvloeden, zeker, maar dat zal altijd eerst gepaard gaan via uw hersenstam, wat al niet zo evident is om daar werkelijk een impuls te geven dat uw hersenen bepaalde zaken aanvaarden.

In vele gevallen ligt het omgekeerd. In vele gevallen is het zo dat het stoffelijk denken zich moet openstellen voor de geest om dan de mogelijkheid te hebben, via de hersenstam, bepaalde denkbeelden, bepaalde impulsen naar binnen te nemen.

Het schoonste voorbeeld dat jullie daarvan kennen, is een medium. Een medium bereidt zich voor om de geest door te laten. Maar wanneer het medium bijvoorbeeld zegt: “Ik wens het niet”, dan gaat het niet. Dan mogen wij nog zo hard proberen, wij kunnen dan niet doordringen. Het medium zelf moet hier, via zijn hersenen, zich openstellen, de toelating geven om dus inspiratief te werken en voor een dieptrance-medium, zoals dit, de toelating geven dat we werkelijk een deel van de hersenen overnemen.

Nu, voor het dagdagelijkse leven is dit van minder belang. Er wordt niet van de mens verwacht dat elke mens een medium is of dat elke mens mediamiek allerlei zaken kan ontvangen. Sommige onder u hebben de gave en de gevoeligheid. Wanneer je daar voldoende aandacht aan besteedt en u voldoende voor openstelt, dan kunnen er mogelijkheden ontstaan van wisselwerking tussen hetgeen wat uw hersenen denken en hetgeen wat wij aan beelden, via de hersenstam, kunnen overdragen aan deze hersenen. En dan moet ik er dadelijk bij zeggen, beste mensen, dat er een groot verschil is tussen hetgeen wat sommigen onder u denken: “ja, de geest heeft toch contact via de chakra’s en via de aura”. Dat is zeer juist, maar dat is een ander gegeven. Wij kunnen invloeden uitoefenen via de chakra’s, maar dit gaat niet rechtstreeks het stoffelijk voertuig als dusdanig tot andere gedachten brengen of andere handelingen. Het fijnstoffelijke voertuig, uw aura en alle andere niet-stoffelijke voertuigen, gekoppeld aan uw stoffelijk voertuig, zijn wel degelijk gemakkelijker door de geest te bespelen en te besturen, maar dat maakt een enorm verschil ten opzichte van het stoffelijk voertuig. En het kan zelfs zo zijn dat wanneer, door welke omstandigheid ook, de spanning, die ontstaat tussen de aura en de andere niet-stoffelijke lichamen en het stoffelijke voertuig, te groot wordt, dit voor het stoffelijke voertuig nadeel kan oproepen. Dat wil zeggen dat er een disharmonie kan ontstaan en binnen deze disharmonie kunnen er dan in het stoffelijke voertuig allerlei afwijkingen zich voordoen.

Nu is het zo dat u, als mens, in de eerste plaats, en dat moet u toch altijd voor ogen houden, als stofmens, moet leven. U moet niet beginnen van als stofmens u te gedragen als een geest. Daar hebt u als stofmens niets aan, maar de geest heeft daar ook niets aan. Want het is juist de bedoeling van uw geest dat de stof ervaringen doormaakt, ontwikkelingen doormaakt die voor uw geest van belang zijn. En één van die ontwikkelingen in de stof kan zijn dat u via uw lichaam allerlei zaken leert waar te nemen. Uw gevoeligheid van uw lichaam verhoogt.

U moet niet denken omdat u uw lichaamsgevoeligheid verhoogt dat dit een gegeven is van de geest. De geest kan u daarin ondersteunen, maar uw eigen energiesysteem van uw lichaam, dat zich vooral manifesteert via uw zenuwstelsel enerzijds, anderzijds via uw bloedvatenstelsel, niet te onderschatten, wordt nogal eens dikwijls vergeten, maar beide stelsels kunnen ervoor zorgen dat u van alle stoffelijke zaken kan waarnemen, kan aanvoelen die voor een ander, die er niet mee bezig is of niet voor open staat, gesloten blijven.

De bedoeling is nu dat u, langzaam maar zeker, uw stoffelijk voertuig deze mogelijkheden aanleert; dat u daarmee steeds meer gaat werken. En dit is naar de toekomst toe en alles wat in de korte toekomst, en dan spreek ik enkele jaren, gaat gebeuren van een zeer interessant belang. Er gaat enorm veel rondom u schuiven. Heel veel van hetgeen wat als zijnde onomstotelijk vast, juist, correct is, zal in de komende tijd veranderen. Dit brengt mee dat de instabiliteit overal in de maatschappij groter en groter wordt. U hebt de laatste maanden kunnen opmerken dat in uw maatschappij het onredelijke eigenlijk op allerlei gebieden hoogtij aan het vieren is. Er gebeuren overal zaken, wanneer u uw eigen leven bekijkt, dat dit 10 jaar geleden, 20 jaar geleden niet denkbaar was. Nu wordt het bijna dagdagelijkse kost. Uw zekerheden van over 20, 30 jaar zijn gewoon als sneeuw voor de zon aan het verdwijnen. In zulke situatie is het zeer interessant te kunnen aanvoelen wat er juist aan het gebeuren is. Niet het weten wat de media, de maatschappij wil dat je denkt of weet. Daar ben je niks mee. Daar krijg je alleen maar moeilijkheden mee. Je staat steeds voor voldongen feiten en je moet steeds weer alles opnieuw herbekijken.

Maar wanneer je via uw gevoeligheid, uw eigen gevoeligheid, die je steeds sterker kan ontwikkelen, kunt aanvoelen hoe alles in evolutie gaat, dan kun je steeds een stap voor zijn op hetgeen dat komt. En dit gaat niet alleen bijvoorbeeld om materiële zaken, dat kan interessant zijn dat je dat weet, dat bijvoorbeeld binnen enige tijd datgene waar je nu waarde aan hecht, ineens geen waarde meer heeft en dat je voor iets anders moet gaan zoeken of kijken wat je zou kunnen als waarde voorstellen. Ik ga hier geen prognoses of voorspellingen doen want dan gaat u zich daarop concentreren en dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat u, langzaam maar zeker, voor uzelf uw eigen gevoeligheid sterker en sterker ontwikkelt.

En dit kan u doen door vanuit een ontspannen toestand, want dat is weer één van de belangrijke punten: u kunnen ontspannen, u terug kunnen trekken in een meditatieve toestand, dan kunt u van daaruit, langzaam maar zeker, technisch gesproken zou ik zeggen: de trillingsverhouding van uw zenuwstelsel, van uw bloed op een ander niveau brengen, waardoor de gevoeligheid naar wat er rondom u in de atmosfeer, in de kosmos aanwezig is en gebeurt, vergroot.

Dit houdt in dat u gaat aanvoelen van: oh, er komt bij voorbeeld zwaar weer, er komt een storm of er komt noodweer, er komt een vuurzee, noem maar op. U zult nog niet direct kunnen bepalen: het is morgen of overmorgen, maar u voelt het aan. Uw lichaam herkent de signalen die in de atmosfeer rondom u aanwezig zijn. Ik pak nu een extreem voorbeeld, maar dat voorbeeld maakt u duidelijk dat u op dat moment, als u dat gaat aanvoelen, u kunt voorbereiden op hetgeen wat komen gaat en met de kennis die u al hebt en wat u geleerd hebt, u daartegen verzekeren, u beschermen. Een bescherming die weer kan opgebouwd zijn door uzelf in licht te zetten enzoverder. Dat hebt u in de vorige lessen ook allemaal reeds aangeleerd gekregen.

De kwestie is dat u, langzaam maar zeker, steeds meer uw aanvoelen in het waarnemen van zaken rondom u gaat verhogen. En steeds weer opnieuw moet je vertrekken vanuit een rustpositie. Steeds weer opnieuw moet je proberen van al hetgeen dat tot op heden voor u zo belangrijk was, los te laten. Dit is in de wereld waarin jullie leven dikwijls niet eenvoudig. Want u bent groot gekomen, u hebt een leven doorgemaakt met de idee dat materie en bepaalde gedachterichtingen zeer belangrijk zijn. Men heeft u bijgebracht van: dit kun je niet achter u laten. Want alles is daarop gebaseerd. Want dit is de waarde van …..

Dit klopt allemaal in die zin, in die mate dat je dit bekijkt binnen een maatschappij die stabiel zou blijven. Een maatschappij die eigenlijk onveranderlijk zou zijn, welke dan uiteindelijk, na verloop van tijd, in zo’n situatie zou komen dat ze zichzelf, door niet te veranderen, zou decimeren. Maar dat is niet. Er is een ontzettende evolutie bezig. En jullie staan op de overgang van twee werelden: de afgesloten wereld van het vorige tijdperk en de opbouw van het nieuwe. En u zult hierin ook opmerken dat deze opbouw niet zonder slag of stoot gaat. Want nu kunt u wel denken: “ach, Aquarius, dat gaat ons spiritueel zeer ver brengen; Aquarius geeft een grote vrijheid van denken; Aquarius is enorm flexibel”.

Dit is waar, dit klopt allemaal, alleen: voor de stof zitten daar nog verschillende addertjes onder het gras. U hebt het geluk gehad dat de laatste decennia er een enorme explosie is geweest van alles wat paranormaal was, spiritueel was, occult was, noem maar op, een vrijheid daarin tot ontwikkeling die jaar na jaar groter werd. De meeste onder u hebben dit bekeken als zijnde: “ach, zie je wel, dit is Aquarius, dit is de nieuwe tijd”. Zeer juist. Alleen moet ik daar dadelijk aan toevoegen dat, ondanks het feit dat dit nu zo geëxplodeerd is in ontwikkeling, we tussen dit en enkele jaren voor het omgekeerde gaan staan. Dat wil zeggen dat de maatschappij uit angst zo sterk tegen deze zaken gaat reageren dat je plots terug een toestand gaat krijgen van enkele honderden jaren geleden.

Je zou nu kunnen denken: krijgen we dan dezelfde feiten als hetgeen wat zich onder de vissen heeft afgespeeld? Neen, die krijgt u niet. Maar langs de andere zijde zou je wel kunnen zeggen: ja. Want de maatschappij gaat zich afzetten tegen al dat nieuwe denken, uit angst. Want je mag niet vergeten: de veranderingen die volop bezig zijn, maken de maatschappij meer en meer onzeker. Diegene die op het ogenblik naar de maatschappij toe aan het vertellen zijn dat er niets aan de hand is en dat het binnen 10 jaar veel beter zal gaan of misschien binnen 5 jaar en dat alle problemen dan voorbij zijn, deze zelf leven in een ontzettende onzekerheid en gaan op zoek naar slachtoffers die zij kunnen maken om hun feilen, hun onkunde, als het ware, op te projecteren. Dan ga je weer krijgen dat, zoals je in de middeleeuwen de heksenvervolging had of al diegenen die maar anders dachten dan bijvoorbeeld de machtshebbers wilden, op de brandstapel werden gezet, ga je nu krijgen dat je een zelfde systeem zult zien ontwikkelen.

Maar, dat moet ik er direct tegenover zetten: het gaat alleen diegene zijn die met de materie teveel in het oog loopt, diegene die, als het ware, zich verheft op: “dit ken ik, dit kan ik” en “dat is dé weg”, daar gaat men zich op richten. Diegenen die zich gewoon op de achtergrond houden en gewoon verder doen, zullen zien dat binnen Aquarius zij hun ontwikkeling en hun werk kunnen verder zetten, zonder problemen. Dit is het grote essentiële verschil tussen hetgeen dat in het Vissentijdperk plaatsgreep, waar men als het ware als een vuurstorm over alles over ging, waar men zelfs geen rekening kon houden of het nu waar was of niet waar was, als je er toevallig bij betrokken was en je wist van niks, ging je ook mee ten onder. Dit is niet in de nieuwe tijd. Het zal alleen diegene zijn die zegt van: “Kijk eens hier, zo of zo, ik weet het”, die zal geviseerd worden, die er uit gaat gepakt worden. Ook diegene, dit is misschien een beetje gek om te aanhoren, diegene die zich via politiekers gemoeid hebben in de evolutie. Want er is niks zo gevaarlijk als een politieker mengen met gevoeligheid, spiritualiteit enzoverder. Wanneer het niet komt zoals hij verlangt dan, zoals men vroeger zei, zal uw hoofd wel rollen. Als je vroeger voor de koning moest werken, hetzij als astroloog of als alchemist, maakt niet uit, en je deed niet wat de koning vroeg of de keizer vroeg, dan rolde heel snel uw hoofd. Hetzelfde zul je opmerken binnen enkele tientallen jaren in deze maatschappij. Men zal dat dan wel anders omkleden, men zal daar wel andere gegevens op plakken. Want men kan moeilijk toegeven, naar de maatschappij waar men zelf in faalt, dat men vanuit zijn angst bijvoorbeeld een astroloog is gaan raadplegen of bijvoorbeeld een helderziende, noem maar op. U ziet, dat is wat wij zouden zeggen: de barensweeën die zich volop aan het opbouwen zijn in deze nieuwe tijd. En daarom is het zo van belang dat u leert van aan te voelen, dat u leert de signalen, de tekens rondom u waar te nemen.

En dan zou ik jullie de raad geven van steeds minder, wanneer er iets rondom u plaatsgrijpt, dit gewoon blauw-blauw te laten, er steeds meer aandacht aan te geven. Wanneer u toevallig op uw weg een muis ziet, u wandelt ergens en u ziet plots voor u een muis. En die muis kijkt u aan, die blijft even zitten, die kijkt u aan en jij kijkt die muis aan.
Een normaal mens gaat reageren van: “weg beest!” In dit geval zou ik zeggen: doe dit niet. Maar vraag u af: waarom valt mijn oog nu juist op dit diertje? Een muis. Een dier dat de meeste vrouwelijke aanwezigen hier de haren te berde doet rijzen. Maar je vergeet één ding: een muis in de natuur is het dier dat enorm attent is, enorm alert is voor alles. Een muis is een dier dat eigenlijk alles gezien heeft, dat met alles rekening houdt, omdat de muis weet dat het enorm veel predatoren heeft die steeds klaar zijn om hem te vernietigen. Wanneer u dus plots deze muis ziet en die muis kijkt naar jou, zij springt niet direct weg, dan betekent dat, vertaald: lieve mens, let op, er zijn veel signalen rondom u, let op! Kijk naar de details! En wanneer u dat dan doet, zal u opmerken dat effectief bepaalde kleine details bepalend zijn hoe u in het leven verder kunt gaan. Misschien dat u plots opmerkt, via een klein detail, dat men u aan het bedriegen is of dat er iets fout aan het lopen is en dat je juist kunt voorkomen dat het fout gaat. En zo zijn er enorm veel symbolen. Ik zou er nog vele kunnen opnoemen, maar dan gaat de avond veel te lang worden. Ik geef jullie de raad van zelf even te gaan opzoeken en na te gaan wat symbolen dikwijls kunnen betekenen. Hetzelfde is, niet onbelangrijk, wanneer u plots een soort visioenachtig beeld krijgt. Meerderen onder u maken dit af en toe mee. Meestal hou je er te weinig rekening mee. Meestal is het er en, oh ja, het is er geweest en wat was het ook al weer? Op het ogenblik dat zoiets plaatsgrijpt, schenk er uw aandacht aan, vraag u af: wat zit er achter? Wat wil men mij duidelijk maken?

Een ander punt: u bent gewoon aan het wandelen en plots voelt u ergens pijn. Stel: u bent aan het wandelen en plots voelt u pijn aan uw knie, één knie. U bent dat niet gewoon, toch hebt u ineens daar pijn. Dan kunt u zeggen: “ja, ik heb op een steen getrapt en mijn been een beetje opzij getrokken, en ja, die knie en dat gewricht, het is dit en dat”. Dit is allemaal technisch, materiegebonden juist. Alleen in deze tijd is de vraag: als dit zich voordoet, waarom? Welk signaal wilt die knie u op dat ogenblik geven? En dit kan zijn dat die knie u wilt zeggen: let op, u bent zich op oneffen terrein aan het begeven. En dan bedoel ik heus niet het terrein waarop u wandelt, maar dikwijls in handelingen, hetzij misschien in werk, hetzij misschien op andere zaken die eigenlijk niet zijn zoals ze moeten zijn. Dit signaal kan u dus helpen voorkomen dat u ergens in de fout gaat of dat er iets mis loopt. En zo zijn er echt vele zaken en het beste is dat u, langzaam maar zeker, meer en meer, met deze zaken gaat rekening houden en u minder gaat druk maken over hetgeen wat u tegenwoordig in deze maatschappij aan materiële zaken allemaal te doen hebt. Tracht dit allemaal een beetje los te laten. Tracht allemaal een beetje anders te gaan leven, anders te staan in die maatschappij.

Ach, het maakt niet uit of u nu drie maal per dag een maaltijd neemt of één maal. Je hebt mensen, die moeten drie maal per dag op het vaste uur een maaltijd gehad hebben, want anders is hun dag niet goed. Dit zijn van die voorbeelden die overal op kunnen slaan, maar die ik u graag geef om u zelf aan het denken te zetten over al hetgeen dat u doet, waar u mee bezig bent. Vele zaken die u dagdagelijks doet, zijn totaal overbodig, ik zou zelfs durven zeggen, vanuit de geest gezien, zelfs tegenwerkend, soms zelfs schadelijk. Omdat de stof teveel in herhaling valt waar het lichaam zelf niets uit leert, alleen in vele gevallen een obsessief gedrag uit verkrijgt. Als u moest weten, beste mensen, hoeveel er in uw maatschappij medicatie nemen, gewoon omdat zij het leven dat zij leiden met hun materiële herhalingen die steeds opnieuw gebeuren niet aankunnen, dan zou u ervan versteld staan. Als u zou beseffen hoeveel er ziek worden, onherstelbaar ziek worden, gewoon uit deze handelingen, u zou ervan versteld staan. Ergens in jullie achterhoofd weet u dat allemaal maar wenst u daar geen aan aandacht aan te geven, want u hebt uw patroontjes, uw hebt uw vaste rituelen. Niets op tegen, zolang dit niet een rem vormt voor uw eigen geestelijke ontwikkeling. Want daar wil ik naartoe komen: uw eigen geestelijke ontwikkeling, uw eigen bewustwordingsgang. Uw geest, waar we vertrokken zijn vanavond, zoekt de mogelijkheid om via het lichaam zoveel mogelijk bewustwording op te doen. Maar de geest kan dit maar wanneer het lichaam hem deze mogelijkheid geeft. En we zien maar al te veel dat door opvoeding, door gewoontepatronen heel veel poorten voor deze ontwikkeling gesloten blijven en soms hardnekkig geblokkeerd blijven omdat men er niet aan wil. Men durft niet de deuren te openen, men durft niet de zaken te nemen zoals ze in waarde zijn, omdat dit niet overeen komt met hetgeen dat van kleins af aan dikwijls geprogrammeerd is in de mens.

U moet eens voor uzelf, ieder voor zichzelf, nagaan hoeveel handelingen u verricht omdat uw moeder deze handelingen verrichtte of omdat uw vader deze handelingen verrichtte zonder dat u zich afvraagt of dat dit belangrijk is. U doet dat omdat het u is ingeprent. Zoals we nu zien dat we een generatie aan het opvoeden zijn die gewoon niets anders meer doet dan met technologie bezig zijn, waardoor dat je krijgt dat men steeds verder van de menselijkheid afdrijft. Ook dit weer zal repercussies hebben en zal veranderingen tot stand brengen. Maar in tussentijd krijg je een ganse generatie die, in wezen, daarin geblokkeerd geraakt. Ach, en zo kan ik nog vele voorbeelden aanhalen. Maar waar het hier over gaat, is dat je probeert deze zaken, langzaam maar zeker, te doorbreken. Dat je probeert de waarden van uw leven te verleggen en open te staan voor de signalen die u van overal, wanneer u er wilt voor openstaan, toegezonden worden. Want het is heus niet alleen onze zijde die u tracht te helpen. Als u zich openzet, dan krijgt u ook de signalen van de aarde. U krijgt de signalen van de kosmos. U kunt alles als het ware ontvangen en, langzaam maar zeker, in u opnemen en verwerken. En zo werkelijk gevoelig worden, een gevoeligheid laten ontwikkelen die u de mogelijkheid geeft om in de evolutie, die nu bezig is, de meest juiste paden te bewandelen, de meest juiste wegen te gaan zodat uw leven, of u nu nog 10 jaar voor de boeg hebt of nog 50 jaar voor de boeg hebt, dat maakt niet uit, waardevol wordt. Want tijd heeft in dit geen waarde. U moet ook niet liggen vooruit denken: wat zal het zijn binnen een jaar? Wat zal het zijn binnen 10 jaar? U kan dat niet invullen. Leef vandaag, leef vandaag alsof u nog een eeuwigheid vóór u hebt en leef vandaag in het geheel dat u voelt als zijnde: dit is juist, daarmee kan ik steeds verder.

Dan zal u opmerken dat u veel harmonischer, stoffelijk, gaat zijn. En wanneer u veel harmonischer, stoffelijk, gaat zijn, dan hebt u het grote voordeel dat uw cellen uw lichaam meer in evenwicht houden, dat uw cellen er een juistere trilling op na houden. Dat houdt in dat u veel minder vatbaar bent voor alle mogelijke ziekten die in een lichaam kunnen voor komen. Maar het houdt ook in dat, zelfs wanneer er afwijkingen in dat lichaam zitten, wanneer er ziekten in dat lichaam aanwezig zijn, dat zij niet meer storend zijn, dat zij er wel kunnen zijn zonder dat je als mens er echt problemen mee hebt. U kunt verder en u kunt verder tot op het moment dat de geest zegt: “Ja, dit voertuig heeft nu gedaan wat het moest, ik laat het achter, ik ga verder mijn weg door de eeuwigheid”. En dan hebt u een heel waardevol stoffelijk bestaan gehad waar de geest heel veel heeft aan gehad. En dan kom je niet aan de andere zijde met lege zakken, zoals men in de stof zegt: dat een doodskleed geen zakken heeft, dus kun je ook niks meepakken. Maar dan komt de geest aan onze zijde met zeer waardevolle zaken omgeven en dan kun je weer rustig uw gang verder gaan. Maar dat is dan weer een ander terrein waar ik nu niet te ver wil op ingaan. En het is best ook dat u zich daar geen beeld van vormt. U leeft nu als mens. Wel, tracht daar het maximum van te maken. Wat er achteraf komt, dat zie je wel. En hoe minder je als mens u daar druk om maakt, hoe beter je als mens kunt functioneren en hoe gemakkelijker het ook is wanneer wij u terug ontmoeten aan onze zijde. En zo zie je maar hoe alles een win-win-situatie kan zijn.

Zo, dit is wat ik u vanavond wou aanbieden. Ik hoop dat jullie daar allemaal rustig over nadenken, het terug goed herbeluistert, want er zijn veel zaken gezegd, de ene hier heeft dit opgevangen, de andere heeft dat opgevangen, maar het is het totale plaatje hier dat telt. En als je dat plaatje goed door hebt en je gaat daarmee aan de slag, dan sta je weeral een stap voor op de veranderingen die zo snel in evolutie zijn. Dan zul je voor uzelf de mogelijkheid hebben van de harmonie, niet alleen geestelijk maar ook stoffelijk, te bewaren. Dan zul je de mogelijkheid hebben om gewapend te zijn met de juiste gereedschappen om alle ontwikkelingen op een juiste wijze aan te kunnen.

Zo, denk er goed over na. Heb je er vragen over, dan kan u deze stellen in het tweede gedeelte. Kort geformuleerde vragen. Hoe korter je een vraag formuleert, hoe waardevoller ze meestal is, want dan ben je doorgedrongen tot de kern van hetgeen eigenlijk in u naar boven is gekomen.

Deel 2.

Zo, in dit tweede deel hebben wij de gewoonte van eerst vragen te beantwoorden. Dus zou ik zeggen: steek maar van wal.

  • De oefening om geestelijk te helpen bij de overgang via de stuitchakra, de energiestroomoverdracht naar de keelkopchakra en via de zonnevlecht naar het derde oog, heeft de persoon een goed gevoel dat dit wel lukt. Maar bij deze wisselwerking en de concentratie op het derde oog krijgt de persoon kleuren in de vorm van een oog, een goudgele bol omrand met paars en in het midden een paarse bol. Betekent dit het contact met de eigen geest?

Wanneer u het zo omschrijft, zou ik eerder zeggen dat je een link aan het leggen bent tussen verschillende entiteiten die op hetzelfde niveau aan het werken zijn.

Wanneer vooral, en hier stipuleer ik dan, de kleur paars aanwezig is, dan betreed je eigenlijk het gebied van de geestelijke inspiratie die gegeven wordt op de moment van het loslaten en het verdergaan. Uw eigen geest speelt daar natuurlijk een rol in, dat is juist. Maar het is vooral de contacten met de anderen die zich op deze wijze eigenlijk visualiseren voor u.

  • Dus eigenlijk voor die persoon betekent dit dat het contact echt gelegd is.

Voor deze persoon betekent dit dat het interessant is dat ze daar verder met werken, ja, en dat er aardig nog wat mogelijkheden aanwezig zijn.

  • Ook teruggrijpend op de opbouw, de wisselwerking tussen de stuitchakra, keelkopchakra en verder, heeft ook een van de groepsleden een gevoel van witte vlammen, van iets dat knettert. Heeft dat ook gewoon met de wisselwerking te maken?

Kijk, ik denk dat ieder lid van de groep, die zich inzet voor deze oefeningen uit te voeren, een eigen typische ervaring zal hebben.

En wanneer u spreekt dat iemand het idee heeft van dat er vlammen of knettering enzoverder aanwezig is, dan is dit meestal de vertaling van de energiestromen van de kundalini. Het is niet voor niets dat men in Azië de kundalini als slangenvuur omschrijft, omdat bij zeer velen die daarmee werken wel degelijk het gevoel van warmte en vlammen ontstaat.

Dus wanneer u de verbinding maakt, en dit gaat altijd via de kundalini, dan kan dit best zijn dat eerstens u dat gevoel ervaart, maar tweedes ook dat dit een oud gekend gegeven is voor uw eigen geest, waardoor er een gemakkelijkere wisselwerking ontstaat en een interpretatie van: hé, daar is iets van warmte, van vlammen enzoverder.

  • Verder op de oefening naar het derde oog toe. Als er geen concrete hulpvraag is, dus in de fase van de oefening van het derde oog waarin energie wordt doorgegeven, heeft een groepslid het gevoel dat zij in het ijle aan het werken is.

Ja, dat kan best zijn. Maar u werkt nooit in het ijle. Wanneer u met deze zaken bezig bent, dan kan u er van op aan dat hetgeen wat u aan de kosmos geeft wel degelijk ergens zijn uitwerking heeft. Alleen zit je met het stoffelijk probleem dat je als mens niet steeds kan detecteren wat en welk er juist gebeurt. En dan kunnen de hersenen, uw hersenen, nogal eens gemakkelijk zeggen van: “Ja, wij weten niet hoe we dit moeten vertalen, dus we vertalen dit als leegte of het ijle.
Maar neemt van mij aan, geestelijk gezien is er wel degelijk een impact, is er wel degelijk een uitwerking.

  • Nog altijd verwijzend naar de vorige oefening. Als men start met de aura in goudgeel licht te zetten, maar tijdens de oefening, tijdens de wisselwerking van de chakra’s ontstaan er spontaan andere kleuren. Is dat een probleem? Of moet men telkens teruggrijpen naar het goudgeel licht?

Neen, het is geen probleem zolang de andere kleuren niet kleuren zijn zoals rood of bruinachtig. Want dan wil dat zeggen dat je aan iets aan het aanhechten bent dat eigenlijk beter niet is. Wanneer de kleuren zijn zoals ze hier soms al vermeld zijn: paars, blauw enzoverder, dan is dit geen probleem.

In sommige gevallen zou het kunnen zijn dat je bepaalde groentinten krijgt, maar dan heeft dit meer te maken met degene waaraan je hulp geeft dan aan uzelf. Dat wil zeggen: wanneer bepaalde groentinten ontstaan, dan ben je bezig met iemand die heel dicht of deel is van de aarde.

Ik ga daar nu niet veel verder uitleg op geven, maar het is op zich geen negatief gegeven. Dus groen is nog acceptabel. Bij rood is het best dat u zich terugtrekt, bij bruin zeker.

  • Mag de vorige oefening enkel bij overgang gebruikt worden of ook om allerhande hulp of ondersteuning te bieden?

Wel deze oefening is typisch naar jullie toe gebracht omdat iedereen van u redelijk, sorry dat ik het moet zeggen, in de komende tijd met overgang gaat geconfronteerd worden.

Een oefening die zo is opgebouwd, is wel degelijk voor een harmonie te creëren tussen uzelf, de stoffelijke wereld en onze zijde, dus de afhaaldiensten voor degenen die op dat moment in overgangsfase zitten.

Nu, dit wil niet zeggen dat de mogelijkheid van energiewisseling tussen uw zonnevlecht bijvoorbeeld, uw keelkopchakra en uw derde oog alleen maar voor overgang zou kunnen gebruikt worden. Dit kan voor veel andere zaken nog gebruikt worden, maar dit was in deze les nog niet aan de orde. U moet de zaken een beetje afwachten. U krijgt een bepaalde les over een bepaalde mogelijkheid. Natuurlijk zijn er velerlei andere mogelijkheden, maar die zijn nog niet gebracht.

  • Broeder, die oefening voor overgang, geldt die enkel voor mensen of ook voor dieren?

Zelfs voor planten. Kijk, u lacht misschien maar als ik nu heel stout ben, dan zeg ik: zelfs voor stenen.

Nee kijk, alles wat leeft. En alles wat leeft betekent: alles wat op deze planeet aanwezig is. Ondanks het feit dat u misschien kunt denken dat dit een niet levende materie is wanneer u een mineraal of zo iets hebt of een steen hebt of een rots hebt. Neem mij niet kwalijk, alles is bezield, bevoertuigd enzoverder.

Maar u bent mens en de oefening is vooral gericht op de bijstand naar mensen toe. Nu kan ik mij voorstellen dat er velen onder u lievelingsdieren hebben. De ene heeft een hond, de ander heeft een poes enzoverder. U kunt wel degelijk, op het ogenblik dat een dier overgaat, daarin bijstaan. Alleen het grote verschil is, dat een dier dat sterft teruggaat naar de groepsgeest en opgenomen wordt in de groepsgeest. De procedure is iets anders dan een mens.

Bij een mens gaat deze over, individueel, en wordt opgevangen en gaat zijn weg verder. Wanneer uw hond sterft, dan wordt hij opgevangen door de groepsgeest en dan kan deze, ik zal zo zeggen: de geest van de hond, is misschien moeilijk aanneembaar voor jullie, kan deze beslissen ofwel volledig op te gaan in de groepsgeest of een eigen weg te gaan in bewustwording. Dat zijn mogelijkheden. Bepaalde hogere diersoorten hebben dit al. Wanneer uw hond kiest voor verder te gaan, dan ga je krijgen dat die effectief vanuit de groepsgeest een nieuwe weg gaat gaan. Deze weg kan zijn dat er nog meermaals incarnaties in dierlijke vorm zijn. En deze weg kan ook betekenen dat er incarnatie gaat naar primitief menselijke vorm, niet noodzakelijk op de aarde; kan ook op andere planeten enzoverder. Want daar moeten jullie toch wel eens goed rekening mee gaan houden. Jullie planeet is maar een klein, klein onderdeeltje van de kosmos en niet alles wat hier geleefd heeft, incarneert terug op deze aarde. Sommigen wel, maar anderen gaan weer verder en zoeken weer andere oorden op. En dit kan ook met dieren. Maar het merendeel van de troeteldieren gaat terug naar de groepsgeest. Zo. Ik hoop dat dit duidelijk en voldoende is.

  • Een groepslid heeft zelf een krachtsdriehoek aangeplant – berk – beuk – eik . Die zijn ondertussen enkele jaren oud. In hoeverre heeft de zelf aangeplante krachtsdriehoek dezelfde kracht als een spontaan in de natuur gevormde driehoek?

Nou kijk eens hier, een spontaan gevormde driehoek in de natuur is ontstaan uit de denkwereld van de mens steeds. De natuur denkt daar niet bij na. In de natuur groeit spontaan de berk, de beuk, de eik enzoverder.

Wanneer u geleerd hebt dat zo’n krachtsdriehoek interessant is om met te werken, en zeker magisch met te werken, dan zie ik niet het probleem wanneer u dit zelf zo hebt aangeplant, waarom je hier niet mee zou kunnen werken. Dit kan perfect werken. Geen probleem.

Het is niet afhankelijk van de bomen. Het is afhankelijk van u. Elke boom, wanneer deze in ontwikkeling is, heeft zijn uitstraling, heeft zijn krachtveld. En wanneer deze in een driehoek staan krijg je effectief de menging van deze krachtvelden.

Als ik even mag teruggrijpen naar een ver verleden: uw verre voorouders hebben dit ontdekt dat, wanneer zij ergens deze bomen in die vorm zagen staan, dat daar in het brandpunt nogal krachten aanwezig waren. En van daaruit is men vertrokken om verder te zoeken naar zulke constellaties en telkens weer heeft men vastgesteld dat de natuur onder bepaalde condities dus bepaalde krachtige energievelden creëert.

Nu is dit niet alleen bij deze drie bomen. Als je in de oudheid teruggrijpt, en dan spreek ik toch naar uw Keltische voorouders, dan zul je ontdekken dat zij wisten dat, bijvoorbeeld bij valavond, je krachtige energieën kon hebben bij naaldwouden. Niet dat zij toen zo veel voorkwamen. Maar zij hebben ontdekt dat, waar een concentratie van naaldbomen was, dat bij valavond en bij nacht het energieveld enorm opgedreven was. Waar in de dag dit op een laag pitje stond. Wanneer we dan weer wat verder kijken, nu we toch over bomen bezig zijn, dan zien we dat ongeveer een paar honderd jaar later ontdekt wordt dat, waar zeedennen staan, dit zijn nogal speciaal gevormde dennen, en waar zij in groep staan, dat daar ook een zeer krachtig, let op wat ik zeg, inspiratief veld aanwezig is. Nu kunnen deze zeedennen effectief aan de zee staan. Maar deze zeedennen kunnen zich ook vormen en formeren in het binnenland. Maar waar zij ook staan, waar zij ook tot ontwikkeling zijn gekomen, daar zou je kunnen zeggen, heerst een krachtig inspiratief veld.

Dus het is uw voorouder zelf die door ervaring dit ontdekt heeft. Wanneer je dit nu naar deze tijd overbrengt, deze bomen, wanneer zij in een juiste situatie staan, blijven dezelfde krachten ontwikkelen. Zij blijven deel van de aura van de aarde en hebben een functie binnen de aura van de aarde.

Dus wanneer iemand nu een grote tuin heeft en u plant dit daarin aan, dan is het best mogelijk dat dit perfect werkt.

  • Heeft de leeftijd van die boom een invloed?

Kijk, het is zoals bij de mens. Wanneer je jonge bomen hebt, dan hebben deze jonge bomen nog veel te leren. Wanneer je een eik hebt die, laat ons zeggen, 100 jaar oud is en een beuk die ook 100 jaar oud is en je hebt een berk die, laat ons zeggen, 25 – 50 jaar is, want dat is dan al oud voor een berk, dan heb je daar een trio dat aardig wat levenservaring heeft. U kunt begrijpen dat de uitstraling en de kennis, want niet alleen de mens heeft kennis ook de natuur heeft kennis, dat die aardig wat hoger zal liggen dan een boom van 20 jaar of 10 jaar. Maar dit wil niet zeggen dat de krachtsopbouw, en dat is iets anders dan de kennis, er niet aanwezig kan zijn. Dit wil niet zeggen dat je binnen die driehoek van kracht niet kan werken. Uiteindelijk als mens word je ook zo oud niet, dus …

Kijk, als mens kun je u instellen op het groepsgedachtebeeld. Maar wanneer je een eik hebt staan van, laat ons zeggen, 20 jaar en u bent handig, dan kan u deze eik laten communiceren met zijn groepsgenoten die honderden jaren oud zijn en kan je via deze weg ook de kennis koppelen aan de kennis van deze oude bomen.

  • En hoe handig moet men dan zijn?

Ja kijk, wanneer jullie al zolang bezig zijn met alle magische  procedures zou ik zeggen dat jullie toch al het inzicht zouden moeten hebben dat je, wanneer je u vrij maakt van uw realistisch dagdagelijks denken en u instelt, dat u via die jonge eik of die jonge beuk of die berk in contact komt met de groepsgeest van deze bomen, moet u toch in slagen. U kent toch al genoeg magische procedures die u kan opbouwen om dit te realiseren. Waarom hebt u anders geleerd van cirkels te trekken? Waarom hebt u anders geleerd van godennamen te gebruiken enzoverder? U kunt deze zelfde procedure omzetten naar uw bomen. Dat is toch niet zo ontzettend moeilijk. Gebruik daar weer uw intuïtie, uw aanvoelen. Dat is iets dat jullie allemaal, langzaam maar zeker, meer en meer, zullen moeten leren: uw intuïtie gebruiken, uw aanvoelen gebruiken.

Weet u, u hebt als mens enorm veel privileges van de natuur. Meestal misbruikt u ze. De aarde is meestal niet zo gelukkig met jullie acties. Maar langs de andere kant, wanneer  je ze juist gaat gebruiken, kun je aardig wat resultaten boeken.

Want u denkt misschien: “het is een stomme boom”. Maar een stomme boom is niet zo stom dan dat de mens denkt. Integendeel. Dan zou ik zeggen: de mens die dat denkt is stommer dan de boom zelf, want de boom is meestal heel klever. En dit geldt niet alleen voor bomen, hoor! Dit geldt ook voor de bodem. Dit geldt zo goed voor een berg als voor een strand als voor een woestijn als voor een veld. Mensen staan daar niet bij stil.

Maar wanneer u uw kennis aanwendt om bijvoorbeeld gewoon op een weiland u in te stellen op alle kennis die daar aanwezig is, dan hebt u wel een Britannica encyclopedie volgeschreven van kennis. Maar ja, tegenwoordig gebruikt men dat niet meer, hé. Men heeft internet, men heeft dit niet meer nodig. Begrijp je wat ik wil zeggen? U hebt ontzettende mogelijkheden. Ze liggen te rapen naast u, maar u moet u er voor open stellen.

Goed, ik ga jullie avond niet meer te zwaar maken. Alhoewel, op die vragen kun je nog even doorkauwen want daar is aardig wat waarheid in naar voor gekomen, alsook aardig wat mogelijkheden.

En wanneer u het toch over bomen en natuur hebt: weet u dat u als groep in zulke situatie aardig wat aan krachten kan oproepen? Dat u binnen zulke constellatie en in harmonie met deze bomen zelfs uw weergebeuren en weerevolutie volledig kan sturen? En dan moet u niet zo dwaas zijn lijk de chinezen van te willen van: we schieten wat aluminium in de lucht omdat het niet zou regenen. Integendeel. U kunt dan in volle harmonie zorgen dat er bepaalde tijdspannes bepaalde warmte of bepaalde vochtigheid is. Maar goed, dan moet u dit als groep gaan experimenteren.

Zo, ik denk dat ik meer dan genoeg aangebracht heb voor vanavond. En dan rest er ons niets meer dan een krachtige, lichtende meditatie op te bouwen. En gezien jullie toch zo geïnteresseerd zijn in de natuur stel ik een boommeditatie voor.

Boommeditatie.

Stel u voor: we bevinden ons hier, omsloten door krachtige bomen. We moeten ons in gedachten niet gaan verplaatsen. Dit mooie gebouwtje is omsloten langs de ene zijde door hulst, langs de andere zijde door een prachtige honingboom. Dan hebben we nog een eik, we hebben meidoorn, we hebben beuken, we hebben haagbeuk. Ach, het kan niet op. Alles is hier nogal aanwezig. We hebben een mooie linde die in volle ontplooiing is. En al bij al hebben wij voor vanavond nog prachtige naaldbomen, chamaecyparissus, zoals u zegt, en thuja’s. Dus we zitten hier eigenlijk in een klein bos. Maar een bos dat alle mogelijkheden in zich houdt.

En nu vraag ik jullie dat elk voor zich een boom uitkiest. Dat ieder voor zich, zich tracht één te voelen met de boom die hem of haar het meest aanspreekt van degene die ik hier heb opgenoemd. Ja, er staan vlierbomen ook. Ik krijg hier ineens door dat iemand zegt van: “Ik hou van vlier”. Oh, dat mag. Er staan vlierbomen. Alles is hier op een korte afstand rondom ons aanwezig.

U stelt zich voor dat u uw boom hebt gevonden. En mag ik nu vragen dat u de energie van uw boom hier concentreert in het midden van onze kring. Dat de kracht van de bomen hier samenkomt. Hier één krachtig geheel vormt. Al deze energieën van de natuur komen hier samen, vormen één brandpunt. Ik zou bijna zeggen: het is een regenboog van boomkracht. En laat deze regenboog van boomkracht nu schitteren. Elke kleur die zich nu manifesteert, is een kleur van energie die je kan opnemen. En nu komt het, lieve vrienden. Nu komt het.

We hebben deze krachten hier samen gebracht. Formuleer nu voor uzelf een wens. Een wens die je graag in vervulling ziet gaan. Een wens die inhoudt dat je voor een ander iets waardevols te bieden hebt. En projecteert deze wens in deze kleurenregenboog van de krachten van uw bomen. Ieder voor zich. En dan zien we dat hier in ons midden deze wensen opgenomen worden. Dat zij opgaan in de kleurenpracht van de beeldvorming die we hier gemaakt hebben. Laat deze krachten hun werk doen. Zie hoe iedere wens geschreven is in de kleur die eigen is aan de boom die u gekozen hebt. En toch vloeit dit alles door elkaar. Het is een mozaïek van kracht en kleur. Het is een schoonheid die moeilijk in woorden uitdrukbaar is. En bevestigt nu hetgeen wat u gewenst hebt. Bevestigt het in naam van de aarde en de kinderen van de aarde. In dit geval deze mooie bomen, deze prachtige uitdrukkingen van de aarde. Want een boom is een uitdrukking van wat de aarde ons te vertellen heeft. De boom is de krachtbron waaruit we kunnen tappen om zelf met krachten verder te kunnen gaan.

We zien hoe de berk straalt, hoe de eik schittert, hoe de beuk lacht. Het is, als het ware, hoe de hulst uiteen vlamt van vreugde. Hoe de vlier alles omkadert. Hoe de haagbeuk omsluit en de beuk zelf een straling geeft die onbeschrijfelijk is. Hoe uw honingboom dit alles met zoetheid bedekt. Alles wordt hier één. De hulst lacht ons toe. De liguster knikt naar ons. En dan zien we hoe de chamaecyparissus  en thuja’s dit omkaderen als zijnde: ach, het is al laat, het is aan ons om jullie af te schermen. Het is aan ons om jullie te begeleiden. En zo hebben ze elk hun taak. Een taak die onuitwisbaar is op deze aarde. Een taak die leidt tot harmonie, tot evenwicht. Een taak die er voor zorgt dat u als mens kan leven, dat u als mens kan ademen, dat u als mens de vruchten van de aarde kan plukken en nu dat u als mens uw eigen wens kan gerealiseerd zien. Want deze wens is de uitdrukking van de harmonie die aanwezig is, niet alleen in de groep, maar ook naar ieder die u lief is. Naar ieder en naar alles wat u nauw aan het hart ligt. Dat is de kracht van de natuur, gevisualiseerd door de prachtige bomen, de prachtige ornamenten die de natuur u geeft. Waar u als mens veel te weinig bij stil staat, veel te gemakkelijk aan voorbij gaat.

 Maar vergeet niet: een boom is zomaar geen boom. Een boom is een waardevol wezen in de natuur. Een boom is een wezen met een geschiedenis. Een boom is een wezen met kennis. En een wezen met heel veel kracht. Want iedere boom op zich, wanneer u er zich voor openstelt, zal u vertellen welke wisselwerking hij u kan geven ten opzichte van uw voertuig. Elke boom op zich kun je bijna beschouwen als zijnde een energiegever die de harmonie en het evenwicht in elk lichaam volgens zijn mogelijkheden kan herstellen en aanvullen. En wanneer de kennis van de bomen u ver genoeg reikt, dan hebt u Gods apotheek rondom u en kunt u met de kracht van de bomen wonderen creëren, zoals u nu met uw wens die u hier geprojecteerd hebt, in de kleurenboog van de kracht, een klein wonder hebt kunnen realiseren. Alles hangt af van uw ingesteldheid. Alles hangt af van uw harmonische bijdrage in dit geheel. Maar de kracht die u opgewekt hebt als groep, de kracht die nu uitgegaan is als groep, zorgt er voor dat er in de komende periode een redelijk evenwicht en redelijke stabiliteit kan gewaarborgd worden.

En dan mag u nu rustig uw boom omhelzen en mag u nu rustig uw boom danken voor hetgeen hij u gegeven heeft.

Dan komt u terug in de kring, geladen met de kracht van de energie van uw vriend. Geladen met nieuwe mogelijkheden, zodat u met deze nieuwe krachten en mogelijkheden in komende tijd niet alleen uw opgedragen taak beter en juister kunt volvoeren, maar ook meer waarde hebt, meer uitstraling hebt, meer harmonie kunt geven aan al diegenen die rondom u zijn en die dit van node hebben en die dit kunnen gebruiken.

En zo komen we aan het einde van deze overdenking. Maar een overdenking die niet stopt hier, want die voor u een aanzet kan zijn en mag zijn om vanaf heden u meer één te voelen met de aarde. U meer één te voelen met de krachten die vanuit de aarde via de bomen, via de planten tot u komen. Want als mens staat u niet boven of naast, maar bent u één met de aarde, bent u één met de kinderen van de aarde. En zoals u een kind van de aarde bent, is de boom, de struik, de plant, het mineraal ook een kind van de aarde en dit beseffende heeft u ongebreidelde mogelijkheden tot harmonie. Ongebreidelde mogelijkheden tot samenwerking. Ongebreidelde mogelijkheden tot krachtsopbouw en uitdragen van de boodschap die de aarde aan ieder  van ons geeft.

Zo, mijn beminde broeders en zusters, hoe ik het ook kan omschrijven, jullie zijn mij allemaal zeer dierbaar. Ik hoop dat ik bij ieder van u de gevoelige snaar heb kunnen raken en dat ieder van u nu huiswaarts kan keren met een gevoel van meerwaarde. Met een gevoel van geladenheid, van licht en energie, maar vooral dat ook in uzelf de harmonie mag opgebouwd zijn. Dat in uzelf alles harmonisch is, niet alleen ten opzichte van uw medemens maar ten opzichte van de ganse aarde die u gebaard heeft, die u laat leven en die u uiteindelijk in volle liefde zal terugnemen. Wanneer je dat beseft, dan heb je de sleutel tot veel toegangen. Dan heb je de harmonie met de Bron van de eeuwige jeugd. Dan heb je de steen der wijzen in uw handen.

Ik wens jullie nog een gezegende, lichtende, harmonische toekomst.

image_pdf