Werken met paranormale krachten

image_pdf

19 juni 1984

Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na.

Wat betreft het onderwerp: Ik denk dat we tegenwoordig zeer veel aandacht moeten besteden aan de paranormale wijze van werken die mogelijk is voor elke mens en wanneer u geen bezwaar hebt, wil ik daar nu een en ander over zeggen.

Leven is niet alleen maar existeren, dat weet u wel. Het leven kan wel rationeel benaderd worden, maar wordt emotioneel ondergaan. Elke mens op aarde zou moeten begrijpen dat de emotie een veel grotere en vaak ook een beslissender rol speelt dan de ratio, dan de rede. Wij hebben echter in die emotie bepaalde vermogens en krachten die we normalerwijze niet manifesteren. Een simpel voorbeeld: Een mens in paniek loopt sneller, langer en harder dan hij het zelf van zichzelf aanneemt dan hij zal kunnen doen. Een ander voorbeeld: Een mens die redelijk traag reageert kan onder de spanning van een voor hem belangrijk ogenblik veel sneller reageren, veel vlugger beslissen en veel juister ingrijpen.

Wanneer we dit zuiver redelijk bezien dan staat al vast: op het ogenblik dat er emotionele spanningen zijn worden bepaalde mogelijkheden en vermogens van de mens veranderd. Ze kunnen ook negatief veranderen. Je kunt verstard zijn van schrik bijvoorbeeld. Je kunt in paniek jezelf allerlei schade en letsel toebrengen, dat is allemaal mogelijk, maar voor ons gaat het om positieve zaken. Er zijn er wel negatieve, maar die laten we dan meestal liever buiten beschouwing.

Nu stel ik u een paar punten die het u gemakkelijker moeten maken. Of u die stelling aanvaardt of niet, laat ik dus uw zaak. Voor het betoog is het echter goed dat u ze hoort, dan weet u waar ik het over heb. Paranormale krachten zijn geen afzonderlijke gaven, ze zijn eenvoudig verschillende wijzen van gebruik en verschillende wijzen van vertaling van kracht en invloed zoals die in de mens leeft en deel uitmaakt van zijn geestelijke krachten of levenskracht.

In de tweede plaats: Elke mens bezit een aantal kwaliteiten die normalerwijze niet tot uiting komen. Hij kan deze echter ontwikkelen, ofschoon het vaak enige tijd duurt, want wat je niet gebruikt, zelfs al is het een spier, dat vertoont een mate van atrofie, dat wordt als het ware minder hecht en beweeglijk en hanteerbaar.

Dan het derde punt, dat misschien het belangrijkste is in dit alles. Wij worden geconfronteerd met een beeld dat wij van onszelf hebben, ons gedrag, ons leven, zeker in de stoffelijke wereld wordt door dit ik-beeld voor een groot gedeelte bepaald. Op grond daarvan stellen wij beperkingen, regels, noodzaken en mogelijkheden zonder dat deze reëel behoeven te bestaan.

Iemand die tegen deze drie stellingen, want dat zijn het uiteindelijk, bezwaar heeft? Goed, dan kunnen we nu ter zake komen. U hebt gaven, u hebt kracht.

Wanneer u deze kracht gebruikt, wanneer die gaven zich ontwikkelen is dat heel vaak als gevolg van shocktoestanden, van enorme spanningen die u ondergaat.  Hoe komt dat? U hebt in uw normale leven wel geestelijke voorstellingen en misschien wel esoterische bestrevingen, maar deze blijven aan de buitenkant, aan de oppervlakte. Ze zijn illusie, voor een deel. Ze zijn verhaaltjes die je zelf hebt verteld en verklaringen die je zelf geeft voor facetten in de wereld of in jezelf die je niet begrijpt. Op het ogenblik dat ons ik-beeld dichter bij de werkelijkheid komt, worden we ons meer bewust van de kracht die we bezitten, dat is logisch. We weten dan ook beter wat voor ons wel mogelijk en niet mogelijk is. Om dit ik-beeld te verkrijgen, moeten we ons eerst afvragen: Wat ben ik? En dat niet in de zin van: Wat doe ik voor de mensen? Hoe voel ik mij innerlijk? Tot welke sfeer zal ik behoren? Maar vraag u gewoon af: Wat droom ik? Wat zijn mijn gevoelsreacties op de wereld? Hoe zie ik mijn medemensen? Hoe schat ik omstandigheden? Al die dingen zeggen veel meer over uzelf dan de nog zo ernstig gemeende pogingen tot zelfanalyse die meestal uitlopen in een beperkt zelfbedrog omdat je dan altijd de duistere kanten, zoals je ze dan noemt of ziet, buiten beschouwing laat.

Heb je een beeld van jezelf, dan is dat niet alleen een voorstelling van een ego, maar het is een voorstelling ook van een functie. Emotie, relatie met de wereld bepalen hoe u functioneert in die wereld en dat is belangrijk want een functie betekent een deelgenootschap in een geheel en hoe vollediger u die functie bewust beleeft, hoe sterker u een beroep zult doen op al datgene: dat met een geheel, dat dan verder gaat dan de stof, verwant en verbonden is. U komt dan tot het gebruiken van paranormale en occulte krachten. Wat doe je met die krachten? Een hele hoop mensen denken: Ach, wanneer ik anderen kan genezen ben ik net iets beter dan zij. Vergeet u het maar heel goed want de beste geneesheer kan de grootste schoft zijn ook wanneer het gaat om geestelijke genezing. Niet dat ik wil zeggen dat er hier zo iemand in de zaal aanwezig is, hoor, zodat u uzelf er niet bij betrokken voelt. En als het toch zo is: het is uw emotionele zelferkenning, niet mijn verklaring.

U voelt krachten. Wat zijn dat voor krachten? Het is moeilijk te zeggen. We hebben levenskracht. Ze circuleert in twee banen, hoofdbanen, door het lichaam. Deze energie, half stoffelijk, doet een beetje denken aan elektriciteit Ze kan ook voor een deel worden aangevuld door wat men noemt de Oddkracht, dus in feite door spanningsverhoudingen die u inademt. Deze levenskracht kan gebruikt worden bijvoorbeeld om de levenskracht van een ander te versterken, maar ze is ook bruikbaar om de levenskracht van een ander af te stemmen. Iemand die helemaal negatief is, die het niet meer ziet zitten, die kun je heel vaak met die kracht juist dat ene zetje geven waardoor hij althans de mogelijkheid tot een grotere evenwichtigheid hervindt.

Dan heb je de zenuwkracht, dat weten we allemaal. Dat is over het algemeen niet zo positief. Als je over zenuwkracht spreekt en je probeert ze te gebruiken, dan zijn er mensen die krijgen er de zenuwen van. Zenuwkracht hebt u voornamelijk voor uzelf nodig. De spanning die in het neuron bestaat en daarmee de reactiesnelheid van de overdracht naar de volgende cel, die is bepalend o.m. voor uw reactiepatroon, maar ook indirect voor uw ervaringspatroon: Hoe sneller u reageert, hoe sneller u waarneemt, hoe meer u dan kan registreren. En wanneer dan de levenskracht ook nog een beetje op peil is, dan zien we heel vaak dus in de hersenen allerhande processen zich afspelen die toch wel een beetje buiten de norm vallen. Deze kracht kunnen we gecombineerd soms gebruiken om onszelf te richten op een persoon, een wereld, een toestand. Het is eigenlijk een klein beetje een samenvloeien van wilskracht en zenuwkracht als u het zo mag zeggen want u kunt daardoor dus kontakten leggen die eigenlijk emotioneel zijn en waarvan u de vertaling, maar nooit de werkelijk inhoud in gedachten ziet opkomen als een schijnbaar plotselinge inval, een plotselinge idee.

Dan zijn er natuurlijk geestelijke krachten en die zijn heel divers van soort. U kunt ze op allerhande manieren benoemen, maar geestelijke kracht is een basisenergie. Ze is de kern eigenlijk van de hele schepping. Die kracht berust in u. Ze bestaat overal om u heen. Door een normale ik voorstelling, door een niet jezelf functioneel voelen in het geheel, scherm je als het ware die kracht af. Die kracht is in je aanwezig, blijft geïsoleerd, kan soms deels gebruikt worden maar je kunt ze niet aanvullen. Paranormale vermogens van deze aard zijn dus onder de omschreven omstandigheden zeer beperkt.

Iets anders is wanneer de ik voorstelling functioneel is geworden. Wanneer het ik dus een relatie aangaat met de wereld die het beseft, gaat het bewust of onbewust ook een relatie aan met de werkelijke geestelijke kracht zoals die zich overal manifesteert. En wat is het gevolg? Elke handeling, of dat nu een wilsakte is of een meer stoffelijke handeling waarin wij deze levenskracht mee betrokken voelen, deze geestelijke kracht mee willen uiten, versterkt niet alleen de kracht die van ons uitgaat, maar vergroot ons vermogen die kracht op te nemen. Het kan heel erg belangrijk zijn. Het is zo dat een zieke moeilijk zichzelf kan genezen door deze paranormale kracht te gebruiken. Zou zo iemand een ander gaan genezen dan is er een heel andere situatie ontstaan. Hier worden krachten en harmonische krachten toegevoegd aan de persoonlijkheid en daardoor zullen gelijk onevenwichtigheden die een ziekte veroorzaakt hebben, althans gedeeltelijk verdwijnen: De geneesheer die geneest, geneest medisch zichzelf door de kracht waarvan hij gebruik maakt.

Daar zullen een hoop mensen moeilijkheden mee hebben, want er zijn er ook die zeggen: Ja maar, als ik een ander help dan voel ik mijzelf zo onplezierig zal ik maar zeggen. Dat kan. Dat ligt een beetje aan je eigen instemming, uw eigen verwachting. Wanneer u zich echter voortdurend bewust bent van die kracht om u heen dan komt weer de vraag: Hoe kan ik die kracht nu in mijn leven inpassen? Want hoe meer je te maken hebt met geestelijke kracht, hoe meer de behoefte in u leeft om die kracht ook inderdaad te uiten, om daar iets mee te doen. Wel, mijn raad is deze: Realiseer u deze kracht en besef dat het geheel van uw wezen, inclusief alles wat u als deugd of als fout beschouwt, of als normaal, deel is van een totaliteit. Het is een klein stukje uit het mogelijkheidspatroon dat in uw ik is vastgelegd. Daardoor kan alles wat u bent en wat u doet deze energie dragen en wat meer is: Wanneer wij ons bewust zijn van deze energie, kunnen wij met alle aspecten van ons leven en bestaan deze kracht opwekken en deze kracht uitstralen.

Dan gaan we nu een paar andere dingen bekijken die ook interessant zijn. We kennen het woord harmonie. Harmonie is in feite het elkander aanvullen, dat zal u bekend zijn. Deze harmonie zal altijd, en dat is het wonderbare, voeren tot krachten, resultaten of erkenningen die omvattender zijn dan de delen van een harmonie afzonderlijk kunnen bereiken. Dus: het geheel is altijd meer dan de delen. Wanneer ik mij daarvan bewust ben, dan zal ik harmonie niet alleen maar gebruiken om daar zelf beter van te worden, maar ik zal proberen binnen die harmonie als totaliteit krachten op te voeren, gedachten kenbaar te maken en daar staan we dan voor een voor de mens wat eigenaardig verschijnsel.

Ik neem aan dat u de termen weleens hebt gehoord, zo niet kunt u vragen om het te verklaren. We kennen bijvoorbeeld

Wit licht. Wit licht is natuurlijk niet wit. Het is een alomvattende toestand die meestal verblindend werkt. In deze toestand echter zit de optimale energie maar zij kan niet gedeeld worden door ons. Het is a.h.w. waarheid. We kunnen niet zeggen: Ja maar, een beetje afzwakken van de waarheid. Dat kan eenvoudig niet. We kunnen zeggen: Het is rechtvaardigheid. Maar we kunnen niet zeggen: Maar het oordeel mag niet hard zijn. We kunnen zeggen: Het is oorzaak. Maar we kunnen niet kiezen welk gevolg de oorzaak voortbrengt: Blauw licht. Dan hebben we bijvoorbeeld blauw licht. Rustgevend, wijsheid, inzicht, begrip zit daar over het algemeen in en zeker ook vormen van weten. Dat is veel gemakkelijker te aanvaarden omdat het altijd toch wel beroep doet op de rede van de mens en daarnaast emotioneel erg rustgevend is. R00d licht. Als u associatief denkt dan weet u waarschijnlijk waar rood licht toe kan voeren en heus niet alleen tot botsingen op kruispunten. Maar het rode licht is hoofdzakelijk in feite levensenergie, maar nu niet in een typisch menselijke; maar in een allesomvattende vorm. Wanneer ik deze kracht in mijzelf opneem, dan kan ik ze bijvoorbeeld gebruiken om planten beter te laten groeien, om dieren te genezen of te helpen of wat ook. Ik kan het zelfs gebruiken om mij bewust te maken van de samenstelling van rotsen of de bodem onder mijn voeten. Het rode licht komt dus veel dichter bij bepaalde paranormale verschijnselen, ik denk aan de wichelroedeloper, aan de pendelaar en zo meer.

Hier moeten we zeggen: De totaal omvattende levensenergie die onder deze term wordt verstaan, kan door eenieder worden opgenomen, maar wie te veel daarvan in zichzelf opneemt, zal ontdekken dat ze omslaat in een overbelasting van zijn persoonlijkheid. Wees dus bij rode energie, bij rood licht altijd voorzichtig. Aan de andere kant geeft dezelfde energie u meer uithoudingsvermogen en ze geeft u een enorm aanvoelingsvermogen, empathisch vermogen, een als het ware meeleven in elke gevoelsstraling in je omgeving. Ben je je niet van deze kracht bewust dan ontstaat hierdoor vaak een suggestieve werking waaraan u zich maar moeilijk kunt onttrekken. G0uden licht. Ook hier weer een heel mooie term, geassocieerd met zonlicht neem ik aan, als levengevende kracht. Het gouden licht omvat het geheel van de levenstrillingen die op aarde bestaan en in de sferen. Met het gouden licht kun je niet alleen een lichaam sterk maken, je kunt het niet zonder ook de geest sterk te maken. Het omvat mogelijkheden als projectie, bepaalde uittredingen kunnen erdoor bevorderd worden. Het heeft daarnaast dacht ik ook wel, de mogelijkheid jezelf als waarnemer te projecteren naar anderen. We mogen niet aan politiek doen, heb ik horen zeggen, maar denk eens aan hoe leuk het zou zijn wanneer u eens zou kunnen horen wat de heren buiten de openbaarheid tegen elkaar zeggen. Het kan ontzettend leuk zijn. Dat zou je op die manier kunnen weten. Daarvoor is het gouden licht bruikbaar.

Ik zou nog verder kunnen gaan, maar dit zijn hoofdtermen, hoofdkleuren en ik heb ze natuurlijk allemaal positief benaderd. U beschikt dus over krachten waarop u zich in kunt stellen. U beschikt daarnaast over mogelijkheden die u beter kunt gebruiken en sneller kunt ontwikkelen wanneer u die krachten op de juiste wijze a.h.w. in uzelf opneemt.

Mag ik dan een conclusie trekken op grond van al deze stellingen? Elke mens beschikt over voldoende paranormale vermogens, zo hij zelve positief gericht blijft, om hiermede een groot gedeelte van zijn stoffelijke, mentale en emotionele moeilijkheden op te lossen. En dan heb ik onmiddellijk daarnaast een tweede conclusie: Aangezien de mens met zijn geestelijke, zeg maar zintuigen, veel meer en juister waarneemt dan hij dit met de stoffelijke pleegt te doen, zodra het gaat om vormen van levenskracht, van ziekte, van emotionele toestanden, psychische problematiek en wat dies meer zij, zal het goed zijn wanneer mensen leerden deze rationeel niet verklaarbare werkingen en krachten toch regelmatig te gebruiken. Een mens kan meer naarmate hij deze krachten beter leert te beheersen. Zijn betekenis voor anderen wordt groter en zijn eigen geestelijke inhoud groeit enorm, dus: bewustwording.

Ik stel: Elke mens kan, eenvoudig door zich te concentreren, bepaalde energieën en krachten oproepen. Ik stel: Wanneer u zelf weet, hoe u zich moet instellen, hebt u geen hulp van anderen nodig. Zolang dit niet het geval is, bent u echter wel gebonden aan de hulp en leiding van anderen. In dit geval heeft de leerling zich te onderwerpen aan de meester. Neem me niet kwalijk, hoor, het klinkt erg oosters maar het is waar. Een meester kan uitstralen wat hij bewust in zichzelf opwekt en kan al zijn leerlingen daarvan deel doen uitmaken. Het proces in de leerling is altijd een zelfstandig proces. De manier waarop je iets beleeft en vertaalt is typisch iets wat hoort bij jouw persoonlijkheid plus je voorgeschiedenis, plus je hele vorming, je vocabulaire, je beeldherinneringen en wat dies meer zij, maar de meester geeft de basis, geeft de leiding.

Hoe zou u zich dat voor kunnen stellen? Laten we een keer gewoon zo een proces proberen te volgen en dan blijf ik lekker praten en dan is het voor u gemakkelijker om in slaap te vallen. Er is één werkelijkheid, ook al ken ik die niet. Er is één kracht, ook al kan ik die bewust niet ondergaan. Er is één doel in mijn leven: Deel te zijn van het geheel waaruit ik ben voortgekomen. Laat mij dan denken aan de kracht van het geheel. Laat mij vergeten wie en wat ik ben, laat mij voor een ogenblik geen grenzen kennen buiten die van de kracht die mij heeft voortgebracht en zoals die kracht in mij vastligt.

Ik, deelnemer aan deze meditatie; wil nu volledig mezelf wegcijferen, openstaan voor al datgene wat die kracht voor en in mij betekenen kan. Licht en kracht zullen mij helpen om beter mezelf te zijn. De kracht van het geheel zal mij juister doen vervullen wat deel is van mijn mogelijkheden en mijn taak. Ik wil dienstbaar zijn aan de kracht die mij voortbracht. Ik kan dit alleen door mezelf te zijn. Ik ontvang deze kracht en geef haar in mijn onvolledig beseffen een doel. Er is iets, er is iemand waarvan ik weet dat die deze kracht nodig heeft. Openstaande voor de kracht, zend ik deze kracht. Ik bepaal en beperk niet dat met deze kracht voor de andere zal betekenen. Ik zend de harmonie van de oneindigheid, de kracht van de oneindigheid naar een doel dat voor mij betekenis heeft. Beseffend dat de kracht in en rondom mij werkt, aanvaard ik haar ook in mijzelf. Laat ze mij doordringen. Laat ze mij het evenwicht doen vinden waardoor ik het negatieve kan overmeesteren en waardoor ik het positieve in mijzelf harmonisch sterk kan uiten. Dit is een meditatie van de levende kracht.

U denkt misschien: dat is origineel. Dat is niet waar. Zij wordt, zij het met enigszins andere termen al heel lange tijd gebruikt in verschillende geestelijke scholen, waar goeroes, waar leermeesters optreden. Wanneer er iets is wat deze kracht u zou hebben kunnen brengen dan is dat vooral, gezien in onze situatie, een gevoel van rust, van evenwicht, van vrede. U zult daarnaast ontdekken dat uw eigen levenskracht een beetje groter is geworden en wanneer u inderdaad in de meditatie ook een doel gesteld hebt, bewust geprobeerd hebt kracht naar dit doel te zenden, dan zult u daar ook wel enige, voor u verbluffende resultaten kunnen constateren. Wat ik u nu voorgedaan heb, is één heel klein deeltje van de ijsberg van de kracht die in u schuilt, want de goddelijke kracht aanvaarden, betekent niet dat die kracht daardoor minder deel is van onze kracht. We kunnen niet zeggen: Een ander moet het maar bepalen, we zullen het zelf moeten doen. We kunnen niet zeggen: Een ander heeft het recht om uit te maken of ik wel of niet die kracht gebruiken kan. Dit kan ik alleen zelf doen. Maar wanneer je leeft in een wereld met zoveel problemen, met zoveel verwarring, met zoveel, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, negatieve benaderingen van leven en levensmogelijkheden, wordt het dan geen tijd dat we proberen een beetje evenwicht te brengen, ook als dat paranormaal gebeurt?

Ik vraag me af waarom mensen zo graag ontkennen dat deze dingen een rol spelen. Men probeert alles weg te wuiven. De toekomst voorspellen? Nou ja, dat kan eenvoudig niet. Dat is onzin, ze ligt niet vast. En één enkele mens kan er misschien iets van voorvoelen, maar ja, dat kunnen we weer niet verklaren. Hebt u weleens goed nagedacht over de lucht die u inademt? Neen? Kunt u ze wetenschappelijk definiëren? Let wel, met al haar sporen en werkingen zoals, die hier nu aanwezig zijn? Nee? Houdt u dan uw adem maar in, moet u die niet gebruiken, want u weet niet wat het is. Onzin! Maar zo reageert de mens wanneer we het hebben over het gebruiken van geestelijke en paranormale krachten. Zo reageert de mens wanneer je hem zegt: Je kunt genezen, je kunt helpen, je kunt voorzien, je kunt beseffen, je kunt kontakten maken zelfs met de werelden van de geest en die in jezelf ervaren. Het is onzin, hysterie, suggestie. Vergeet het maar. Maar wanneer het werkt, wanneer er werkelijk iets mee kan gebeuren, is het dan redelijk van het opzij te schuiven, van ja, dat past niet in ons redelijk menselijk denken? Of zouden we juist moeten zeggen: Waar de mensheid met alle redelijke en wetenschappelijke benadering zover in de put is geraakt dat ze haar enige hoop op vrede schijnt te stellen in de wapens die een wereld kunnen vernietigen, wordt het dan geen tijd dat we wat anders proberen? Laten we die niet rationele krachten gebruiken. Laten we die emotionele werkingen in onszelf projecteren naar de wereld en naar de kosmos.

Laten we de krachten opnemen zoals ze zich voor ons kenbaar maken en ze omvormen totdat mens en geest harmonischer, positiever gaan reageren.

‘t Is maar een vraag. Ik zeg niet dat u het moet doen, helemaal niet. Wie ben ik om te zeggen wat u moet doen? Wat u moet doen, moet u zelf weten. Ik wijs alleen maar op een mogelijkheid, een weg.

En laten we nu nog een stap verder gaan. Is het reëel, gewoon menselijk gezien reëel, om aan te nemen dat als je maar hard genoeg roept: God, de aartsengelen of de mannetjes uit de ruimteschepen wel zullen komen om uw knoeiboel op te ruimen? Is het redelijk om aan te nemen dat anderen in orde maken wat u zelf kennelijk niet aandurft? Ik dacht dat het tamelijk onredelijk was, psychologisch verklaarbaar, maar niet rationeel. Als je die opmerking accepteert als juist dan vloeit eruit voort: Niemand kan iets voor mij doen wanneer ik niet zelf iets doe. Er zal mij geen kracht gegeven worden indien ik niet eerst probeer om zelf kracht te zijn en met kracht te werken. Er zal mij geen harmonie gegeven worden wanneer ik niet eerst mijn eigen tegenstrijdigheden tijdelijk tot rust weet te brengen en een beetje harmonie ervaar. Ik zal geen genezing kunnen brengen tenzij ik mijzelf zover kan vergeten dat alleen de juiste lichamelijke harmonie, de juiste impulsen voor mij belangrijk zijn. Dan kan ik ze overdragen, dan kan ik veel bereiken. Maar dat betekent dat je je hele leven daarop moet instellen. Men haalt in de wereld de schouders nogal eens op voor allerhande mensen die alternatief zijn. En nu vind ik ook dat alternativiteit ergens zijn grenzen heeft omdat het in veel gevallen alleen maar een behoefte is zich af te zetten tegen dat wat succesvol bestaat. Maar wanneer deze wereld in haar huidige structuur langzaam maar zeker verzandt in onmacht, geweldsdreiging en verambtelijking en er is een andere mogelijkheid, dan zou ik die toch gebruiken als ik u was. Waar of niet? Ik wil niemand overdonderen hoor. Wat dat betreft, als je probeert iemand te overdonderen, dan ben je al bezig te bewijzen dat je van je eigen gelijk niet overtuigd bent. Ik ben ervan overtuigd dat wat ik zeg juist is.

Ik stel dit: Wanneer u uw eigen leven richt op harmonie zonder u daarbij eerst af te vragen wat de spelregels zijn, wanneer je die harmonie in jezelf beleeft, in jezelf, dat is heel belangrijk, en vanuit jezelf in je wereld probeert waar te maken en met anderen te delen, dan heb je een kracht geschapen die ergens de deadlocks van deze tijd kan doorbreken.

Ik zeg: Wanneer u werken wilt met geestelijke krachten, moet u niet zeggen ik kan het niet of ik kan het wel. Stel je gewoon datgene voor wat je geestelijk tot stand wilt brengen. Hou je daarmee bezig en laat met je hele wil die kracht gaan naar een doel. U zult tot uw verbazing zien dat je heel veel kunt doen. Zeker, wanneer een aantal mensen harmonisch samenwerken is het beter, dan kun je meer tot stand brengen. Maar je kunt het alleen ook. Bewijs uzelf dat u over enige gave beschikt die je dan verder wilt omschrijven. B/ Probeer op grond van dit bewijs zodanig zeker te zijn van uw mogelijkheden dat u deze normaal en zonder ritueel of plechtigheden normaal in uw dagelijks leven kunt gebruiken. C/ Pas uw wijze van leven en denken aan, aan deze mogelijkheden en de resultaten die u ervan hebt gezien. Alleen op deze wijze kunt u tot een grotere innerlijke eenheid komen, kunt u zich bewuster worden van uzelf en uw wereld en daardoor uw mogelijkheden en vermogens vergroten terwijl u gelijktijdig het evenwicht en de mogelijkheid tot vernieuwing van uw eigen wereld bevordert.

Vrienden, ik geloof niet dat het zinvol is om hier veel langer op door te gaan: Verder geen commentaar? Dan spreek ik de hoop uit dat ik althans enigen van u zover heb gebracht dat ze proberen. Bewijs uzelf dat u meer hebt, kunt, meer harmoniemogelijkheden bezit dan u had gedacht en als u dat doet dan ben ik ervan overtuigd dat we steeds verder gaan in onze actie om deze wereld van zichzelf te redden door haar van uiterlijkheden te ontdoen en terug te brengen tot haar eigen innerlijkheid en waarden. En als er ook maar een heel klein stapje in die richting is gezet dan is mijn pogen en werken meer dan beloond en wanneer u zelf die pogingen waagt, dan zullen wij proberen u te helpen, geloof dat maar. Maar zit niet te wachten tot wij u komen helpen want dan komt u tot niets. We wachten namelijk tot u zelf bezig bent voordat wij wat doen.

image_pdf