De werking van de geest in de stoffelijke wereld van vandaag

image_pdf

21 mei 1968

Ja, de werking van de geest in de stoffelijke wereld van vandaag. Dat kun je natuurlijk op een hele hoop verschillende manieren opvatten. Ik zal proberen om het op twee manieren duidelijk te maken.

In de eerste plaats, het directe werken vanuit de sferen naar uw wereld toe. In de tweede plaats de menselijke geest zoals zij ook bij het gebeuren van heden betrokken is. De geest in zichzelf leeft in, zoals u weet en wat men noemt, de verschillende sferen of werelden, in feite in verschillende bewustzijnstoestanden. Elke zogenaamde hogere sfeer omvat dus alle waarden van de lagere sferen die daaraan voorafgingen. Iemand die een groot overzicht heeft en bij een hogere sfeer behoort, heeft dus ook een beter overzicht over de gebeurtenissen op aarde, de werkelijke ontwikkelingen en de punten die waarlijk van belang zijn. U moet niet vergeten dat die punten vaak sterk zullen verschillen van hetgeen een mens belangrijk acht of een geest die dicht bij deze wereld staat. Van uw standpunt uit kunnen het kleinigheden zijn, maar per slot van rekening, door een enkele vergissing wordt soms een uitvinding gedaan die de hele wereld omverwerpt. De uitvinding van het buskruit was een vergissing. Zij heeft echter een einde gemaakt aan de riddertijd, aan de ommuurde kastelen en daarvoor in de plaats de toenemende heerschappij van de burger en zijn vorst tot stand gebracht. Dergelijke details worden uit de aard der zaak dus gezien en ook benaderd.

Maar nu kan de geest nooit de vrije wil van de mens, althans wanneer het een goede geest is, schaden of beperken of zelfs opheffen. Je moet er dus rekening mee houden dat je op aarde  moet ingrijpen, dat je bij dit ingrijpen de vrije wil van de mens niet moogt beletten, dat je hem niet mag belemmeren en je moet dan ook nog proberen om die schijnbaar onbelangrijke details, die een zeer grote omwenteling ten gevolge kunnen hebben, zodanig af te remmen of te stimuleren dat ze op het juiste ogenblik in het wereldgebeuren in verschijning treden.

Deze activiteiten, zoals u zult begrijpen, houden zich zowel bezig met technische zaken, sociale ontwikkelingen als religieus besef, innerlijke erkenning van de mens, filosofie en wat er verder bij kan horen. Daaronder hebben wij dus te maken met geesten die wat minder overzicht hebben en die in de eerste plaats meestal proberen om een zekere harmonie, een zekere eenheid onder de mensheid te creëren. Daarbij kunnen ze natuurlijk niet uitgaan van de menselijke stellingen en wetten en standpunten.

In de eerste plaats zijn deze voor de geest vaak onbegrijpelijk dwaas, (ik hoop niet dat u dat als een kritiek wilt zien) In de tweede plaats zal men daar dus als entiteit in de sferen heel vaak een andere opvatting over hebben. Men zal de dingen ook dan op een andere manier belangrijk achten en deze dingen brengen dus weer een inwerking meestal op groepen. Vanuit deze sfeer wordt heel vaak inspiratief gewerkt en krijgen wij te maken met ontwikkeling van filosofieën die direct of indirect te maken hebben met de menselijke zeden, daarnaast ook met menselijk Gods begrip en de ontwikkeling van bepaalde eigenschappen in de mens.

Onder deze groepering vinden we de sferen die zeer dicht bij de aarde plegen te staan en daar vaak nog persoonlijke bindingen hebben. Deze interesseren zich natuurlijk wel voor het geheel, maar voor hen is het toch vaak belangrijker om te zorgen dat iemand met wie ze zich verbonden voelen op de juiste wijze kan overgaan, dan dat het voor hem van belang is om te zorgen dat in een land de gang van zaken juist zal zijn. Deze sterk persoonlijke elementen kunnen dus voor de gewone mens vaak veel frappanter zijn dan die andere inwerkingen. Toch moet u niet vergeten dat zij in de totaliteit meestal niet veel betekenen.

Dan wil ik verder aanstippen dat in wat men noemt het duister, dus eveneens een groep bestaat die zich op een of ander manier met de aarde verwant voelt of die daaraan zelfs door eigen begrippenwereld gebonden is. Deze entiteiten interesseren zich helemaal niet voor het wel en wee van de wereld maar zoeken daarin alleen een zelfbevestiging en vaak een ontsnapping aan hun eigen moeilijkheden. Daaronder liggen dan nog enkele sferen die op het ogenblik op aarde weinig of geen invloed hebben en dan krijgen we te maken met wat we werkelijk de zwarte of demonische wereld kunnen noemen. Entiteiten die het tegenwicht moeten vormen voor alle gericht streven. Ze zijn in feite het anarchistisch principe waardoor op aarde voortdurend die strijd mogelijk wordt welke de mens toch tot hogere bereikingen voert.

Het zal u duidelijk zijn dat deze beïnvloeding in zijn geheel nooit geheel willekeurig plaats kan vinden, er zal altijd een zekere leiding moeten zijn en we kennen dan ook verschillende geestelijke groepen die werkelijk wel samenwerken. Soms zijn dat kleinere groepen. Ik denk bv. aan de “Orde der Verdraagzamen” die een heel behoorlijk aantal entiteiten en een heel behoorlijk aantal mensen in de stof telt, maar die toch eigenlijk maar onbelangrijk is. Er zijn er een hele hoop over de hele wereld. De groepen brengen over het algemeen vormend werk, d.w.z. dat ze de mensen willen leren denken of beseffen in een bepaalde richting. Boven deze groepen vinden wij echter een paar omvattende organisaties. Je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk de Witte Broederschap in de eerste plaats wel en deze grote organisatie heeft dus ten doel de inwijding van de mens, dus bewustwording. Haar totale gerichtheid, bedoeling, werkzaamheden hebben eigenlijk niets te maken met wat de mens op aarde geluk of welvaart noemt, maar met het bewustzijn dat die mens kan bereiken door bepaalde ervaringen. Zij zullen ingrijpen waar dit mogelijk is en vooral in de elementen kan dus dergelijke broederschap soms heel veel dingen doen.

Er is nog een andere lichtende groep. Deze groep stelt zich dus de ontwikkeling van de aarde en de wereld voor, niet alleen in geestelijke zin maar ook het scheppen van de juiste vorm, scheppen van het juiste besef, het aanpassen van de aardse condities aan de beste bewustwordingsomstandigheden. Hier is dus een werking van meer stoffelijke aard die toch wel degelijk via een zeer grote en machtige geestelijke groep plaats vindt. Soms noemt men deze groep wel eens het leger of de schaar van de Heer der wereld, geheel juist is deze betiteling niet.

De derde groep is een duistere groep. Zij stelt zich ten doel in de mens dus datgene wat werkelijk belangrijk is, het samengaan van geest en stof te onderbreken en probeert de mens ofwel alleen geestelijk dan wel alleen materieel en lichamelijk te richten. Haar bedoelingen zijn uit de aard der zaak geen bewustwording maar beheersing. Deze groep is betrekkelijk zwak tegenover beide anderen, maar vindt helaas bij de mensen veel gemakkelijker gehoor zodat haar onmiddellijke inwerkingen vaak sterk kenbaar zijn, maar haar uiteindelijke resultaten ver achterblijven bij hetgeen bv. de Witte Broederschap doet.

Dit is algemeen gezegd dus wat de geest op aarde doet. Nu begrijpt u wel dat u daarmee niet klaar bent. Grote geestelijke organisaties en groepen zijn allemaal heel aardig, maar de mens zelf heeft een geest. De mens is een geest die aan de stof is gebonden. Nu heeft een mens dus eigenlijk een persoonlijkheid die verder gaat dan de materie gaan kan. Ofschoon het stoffelijk lichaam het resultaat is van de keuze van de geest en zij in dat lichaam wel degelijk invloed heeft, is toch de werkelijke persoonlijkheid van de geest meestal maar voor een betrekkelijk klein deel in de stof helemaal geprojecteerd, al het andere blijft dus geestelijk bestaan.

De concentratie van de geest op de materie is over het algemeen zeer groot. Het totale ego leeft dus wel zeer nadrukkelijk en intens met het stoffelijk ego maar kan over verdere gaven en mogelijkheden beschikken. Het resultaat is dat iemand die in de materie leeft en een zeker geestelijk bewustzijn bereikt, zonder dat hij dit verstandelijk kan overleggen of kan weergeven, vaak een geestelijke kracht uitstraalt. Dat hij met die geestelijke kracht bepaalde dingen tot stand brengt, als een sfeerverandering om een vb. te geven, een beïnvloeding van denken of gedrag van anderen. Dit is natuurlijk een invloed die we niet over het hoofd mogen zien. Het aantal werkelijk bewusten onder mensen die een dergelijke invloed kunnen uitoefenen zonder dat ze daarbij dus in trance moeten vallen of uit moeten treden zal ongeveer 1 per 500.000 zijn. Een betrekkelijk groot aantal dus. Het aantal volledig bewusten die beheerst met alle krachten vanuit de geest en lichamelijk dit wetende en begrijpende kunnen werken zijn veel zeldzamer en komen voor 1 op de 10.000.000; deze zijn meestal, de adepten of half ingewijden die zoeken naar een taakvervulling op aarde en hun beweegredenen zijn geheel of grotendeels geestelijk.

Nu zult u zien dat hier een zekere overeenkomst is. We hebben te maken met degenen die alleen met zichzelf bezig zijn, het onontwikkeld geestelijk ego volledig verdiept in de stof en haast onbewust soms iets van zichzelf openbarende. Daarnaast hebben we te maken met het ego dat zich van de geest bewust is, maar zich verstandelijk niet kan uitdrukken. Het menselijk ik dus waarbij het totaal ego via gevoelswaarden en allerhande niet eens begrepen dingen toch in die materie reeds direct tot uiting gaat komen. Dan diegenen die dat wel bewust kunnen doen, die er iets van afweten maar het niet beheersen en ten laatste degenen die het helemaal beheersen.

Het zal u duidelijk zijn dat juist degenen die geestelijk geheel bewust zijn ook bewust zullen samenwerken met groepen uit de geest. Zij vormen een soort stoffelijke voorhoede en zijn, omdat ze mens zijn, vaak in staat dingen te doen, omdat ze nu eenmaal de vrije wil van een individu niet geheel mogen aantasten, vanuit zich niet tot stand zou kunnen brengen. De halfbewusten, de halfadepten zullen over het algemeen geestelijke gaven en krachten gebruiken onder de mensen, ze weten soms zelf niet precies waarom en hoe, ze zijn soms heel vaak eigenlijk boos op zichzelf dat ze daar zoveel aan doen, maar ze kunnen niet anders. Zij brengen geestelijke krachten over in de materiële wereld. En dan krijgen we dus de nog minder bewusten, ja die zullen toch ook wel iets van hun eigen geest eigenlijk ontdekken. En daarmede heb ik ook dit tweede gedeelte in een redelijk overzicht samengevoegd.

Nu zult u begrijpen dat een onderwerp eigenlijk ook nog vraagt om een beschrijving van de manieren waarop een geest een bepaalde persoon kan beïnvloeden. De eenvoudigste methode is natuurlijk de directe inspiratieve beïnvloeding, en wat de duisterlingen betreft de beslagname waarbij we dus eenvoudig het eigen ik tijdelijk verdringen. Een oversluiering, een werken met een trance medium is over het algemeen in het duister een overrompeling van de meer bewuste ten aanzien van de minder bewuste. Vanuit het licht is het meestal een samenwerking tussen de bewuste geest en de gevoelsmatig maar niet verstandelijk bewuste mens. Hiermee krijg je dus de meest directe fenomenen, op deze wijze kan de geest ook bepaalde krachten verkrijgen waarmee ze soms stoffelijke demonstraties zou kunnen geven. Dit is allemaal heel aardig en het kan voor werken als het onze zelfs heel belangrijk zijn, maar in feite is het aantal mogelijkheden beperkt. Je hebt veel meer mogelijkheden langs de weg van inspiratie. Hierbij is het niet noodzakelijk om een mens te overschaduwen of met een overeenkomst a.h.w. die persoonlijkheid uit te schakelen, maar kun je de mens door met hem harmonisch te zijn, doen beseffen wat in hem leeft en zelfs datgene wat in hem leeft een zekere samenhang verschaffen waardoor het geheel voor de mens nieuw is. Een uitbreiding dus van het bewust besefte. En we kunnen die uitbreiding dan ook weer gebruiken om deze naar anderen te doen uitspreken of projecteren, te kunnen dat gebruiken om bepaalde handelingen te stimuleren of af te remmen. Deze beïnvloeding is dus eenvoudiger en gelijktijdig ook meer geliefd.

Een belangrijker maar gelijktijdig ook veel moeilijker manipulatie is die van een groepsbewustzijn. Een aantal mensen die samen zijn en tot op zekere hoogte harmonisch zijn, zij het door streven, geloof, doelstelling wat dan ook, dan kun je zeggen ze hebben een gemeenschappelijk bewustzijn dat wel niet door ieder afzonderlijk wordt beseft, maar dat een uitwisseling van gegevens tussen allen eigenlijk mogelijk maakt. Wanneer je nu als geest dit bewustzijn kunt beïnvloeden, kun je dus in de hele groep bepaalde realisaties mogelijk maken. Hier gaat het altijd om een vorm van onderricht nl. de mens bewust te maken van mogelijkheden, noodzaken of zelfs wel van zijn eigen gebreken en fouten.

Dan kun je dus grotere groepen nemen, landen bv. en hierbij kun je door harmonisch met hen te reageren en het gehele bewustzijn te beïnvloeden een actie van de groep tot stand brengen. De actie van deze groep kan dan gericht zijn tegen andere groepen, de duistere kracht grijpt hierbij naar geweld. Wij grijpen over het algemeen eerder naar overtuiging en vooral ook naar een juist handelen: op die manier kun je staatkundige veranderingen tot stand brengen. Je kunt bepaalde vernieuwingen in een geloof tot stand brengen enz. Dan bestaan er nog de mogelijkheden om de mensheid in zeer grote delen per continent of voor een paar volkeren gelijktijdig te stimuleren en te beïnvloeden en hierdoor is het mogelijk de sociale ontwikkeling, de geloofsontwikkeling en zelfs enigszins de materiële praktijken te richten in overeenstemming met erkende behoeften voor later.

Dan blijft nog een mogelijkheid. Wij weten dat er kosmische krachten zijn. Een kosmische kracht is niet iets wat u bepaalt. Dat moet u goed begrijpen. U blijft uzelf, maar wanneer u onder een natriumdamplamp heenloopt en u kijkt naar de kleur van uw gezicht dan ziet het er anders uit, gaat u vervolgens langs een kwikdamplamp dan ziet u er weer anders uit. En op deze wijze kan men met kleurenlicht dus het uiterlijk veranderen. Wanneer een kosmische kracht komt dan vergelijken wij deze vaak met een kleur omdat zij a.h.w. alles een ander uiterlijk geeft. De mens staat emotioneel anders, zijn reageren en zelfs zijn denken wijzigt zich vaak enigszins. Door harmonisch te zijn met een kosmische kracht is het mogelijk bepaalde ontwikkelingen over de gehele wereld versneld te doen plaatsvinden. Gelijktijdig is het vaak door gebruik van deze krachten mogelijk om de mens zonder dat zijn vrije wil daardoor werkelijk wordt aangetast te brengen tot een adempauze tot een bezinning waardoor vaak volgens de geest fatale ontwikkelingen op de aarde ongedaan kunnen worden gemaakt, of althans van veel kleinere orde kunnen zijn, dan anders het geval zal moeten zijn.

Kijk eens. U hebt hier dus een opsomming van de manieren waarop de geest kan inwerken via dat gemeenschappelijk bewustzijn. Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden, maar om ze allen uit te putten dat zou me te ver voeren. Je kunt bv. mensen instinctief prikkelen, je kunt een spelletje spelen met het eigen uitstralingsveld van de mens, met een aura, en dan krijgen we bv. automatisch schrift, kruis en bord e.d., middelen van uitdrukking die over het algemeen onbetrouwbaar zijn. Menselijk denken, speelt daar nu eenmaal ergens een rol met de menselijke persoonlijkheid, maar die aan de andere kant dan toch de geest vaak de kans geven om bepaalde dingen eens eventjes duidelijker te maken.

Er bestaan mogelijkheden om te werken met verschijningen. Je kunt dus een zekere materialisatie plaats doen vinden. Ze zijn er op het ogenblik o.m. mee bezig in de Arabische landen en ik hoop dat dit zal worden voortgezet en dat wij hierdoor dus in staat zullen zijn om een zekere rust te scheppen. Maar goed dat is dus in feite een vorm van materialisatie of suggestieve projectie.

Dan moet u zich natuurlijk realiseren, dat je als geest ook kennis kunt nemen van bijna alles. De meeste menselijke gedachten zijn voor de geest af te lezen. De geest kan dus eigenlijk meer weten wanneer ze zich de moeite getroost om waar te nemen, dan de mensen zelf. Want ze ziet alle geheime beweegredenen, ze ziet de achtergronden van het gebeuren die de mens zelf nooit leert kennen voor het te laat is. Ze kijkt in de kaart a.h.w. van alle spelers aan de tafel en weet hoe de partij dus ongeveer moet verlopen. Hierdoor beschikt ze over een zeker prognostisch vermogen en kan ze vaak rekening, houden met gebeurtenissen die op aarde nog niet eens vermoed worden.

U ziet de mogelijkheden zijn legio. Inderdaad ontelbaar. Vanaf de eenvoudige geest die probeert iemand die hem dierbaar is geweest te helpen, een boodschap te geven misschien nog, ten aanzien van vroegere stoffelijke belangen tot de zeer hoge geest die tracht alle geesten die stoffelijk werkzaam zijn, deel te doen hebben aan een hogere harmonie, zij allen werken ook op uw wereld in. Denk niet dat uw wereld de enige is er zijn veel meer werelden die door wetende wezens worden bewoond, niet allemaal beter dan de mensheid ook niet allemaal slechter. Er zijn geestelijke krachten die misschien een halve sterrennevel of een hele sterrennevel kunnen beheersen, ook deze spelen een rol.

Dan ten laatste de invloed van de zgn. elementalen. Elementalen zijn geen geesten in de zin waarin wij het woord tot nog toe hebben gebruikt. Zij kunnen soms een persoonlijkheid hebben maar zullen niet in de materie geleefd hebben, of nog niet in de materie geleefd hebben. De beste omschrijving is een bewustzijnskern gebonden aan een natuurlijk verschijnsel of oud element lucht, vuur, water, aarde. Deze entiteiten zijn ook gevoelig voor menselijk denken. Zij kunnen op dit menselijk denken reageren maar doen dit over het algemeen zeer traag en betrekkelijk eenzijdig. De hoogste onder hen zijn de luchtgeesten die dus zeer snel soms kunnen reageren, binnen enkele dagen reeds op een uitbarsting van laat ons zeggen volkswoede, of van plotseling vroom besef. De vuurgeesten, aardgeesten, watergeesten zijn meestal trager. De watergeest wacht soms een jaar voordat hij eindelijk beslist heeft dat die uitstraling toch niet prettig is. De vuurgeest eveneens, alleen de vuurgeest reageert snel en plotseling, de watergeest is niet alleen in het begin van de reactie, in zijn beginnen van een actie maar ook in het volbrengen daarvan meestal traag. Deze elementalen reageren dus op de uitstraling van de menselijke gedachten, zij kunnen reageren op geestelijke uitstralingen mits deze tot hen worden gericht, in het bijzonder worden gericht en dan bij voorkeur vanuit de sfeer van levenskracht vanuit het astrale terrein. Niet aangestipt in dit betoog heb ik de bezielende krachten van planeten e.d. omdat deze wel voor de totale ontwikkeling natuurlijk een zekere aansprakelijkheid hebben maar mijns inziens niet kunnen worden beschouwd als onmiddellijk beïnvloedende geesten ten aanzien van de mensheid.

De gedachten uitstralingen van de mens gedurende enige tijd, kunnen een op zichzelf plaatsvindend verschijnsel zodanig intensifiëren dat het hierdoor zelfs het karakter van een ramp kan krijgen.

Voor u lijkt het misschien onbelangrijk ons spreken hier. U zult zeggen zo’n klein groepje wat doet dat? Dat kan voor ons een beginpunt zijn van een harmonie die we feitelijk kunnen gebruiken. Een paar mensen komen bij elkaar op hun eigen manier en dan zeg je: ach wat geeft dat, is dat nou belangrijk. Maar die paar mensen kunnen ergens een punt zijn waaruit een bepaalde werking in materie kan worden uitgestraald. En dan gaat het ons niet om die lieve mensen natuurlijk. We vinden het prettig vooral als ze bewust met ons proberen samen te werken en dan zullen we alles doen wat we kunnen om ze te helpen. Maar het gaat om wat wij bereiken, wij zoeken een harmonie te vinden waarin het totaal van de mensheid door alle tijden als een eenheid kan leven en ervaren het grotere, het kosmische kennen en ook zover dit dan nog noodzakelijk zou zijn of verplicht zou zijn op aarde uitdrukken wat waar is. In tijden van omwenteling, tijden die u op het ogenblik beleeft, u weet het allemaal het is een beetje een vreemde tijd, hier gebeurt dit en daar gebeurt dat, waar is het ooit gebeurt dat studenten een heel land stillegden, dat ze een gouvernement lieten struikelen en die dingen meer, waar is dat ooit vertoond, maar het is er. En zo zien we dat overal elders.

De jeugd meet zich een heel nieuwe moraal en leefwijze aan. Sociale groepen komen met denkbeelden aan die helemaal niet meer passen bij wat de wereld tot nog toe gekend heeft. Dat is een tijd waarin gevormd kan worden. En wij vormen niet door af te breken maar door te bouwen. Wij proberen uit al die kleine dingen die op zichzelf zo vreemd en onredelijk schijnen dat ene naar voren te brengen dat wel belangrijk is en dat samen te voegen totdat het een geheel wordt waarin de mensheid weer een nieuwe weg kan vinden, een nieuwe weg tot God, maar ook tot het menszijn.

En naast al die dingen die wij trachten op uw wereld te doen op het ogenblik geloof me, zinken alle andere kleine taakjes in het niet. Natuurlijk bij de overgang aanwezig zijn, iemand afhalen dat hoort er allemaal bij. Maar zorgen dat de mensheid een nieuwe geestelijke fase kan binnengaan, ervoor zorgen dat Aquarius niet een negatieve periode van egoïsme wordt maar een wereldomvattende ontwikkeling, een nieuw besef in een gemeenschapsdenken waarin dat “ik” denken dan eens een keer een beetje minder telt, dat is belangrijk. Dan denkt u waarschijnlijk: wat maakt hij zich druk daarover. U hebt gelijk. Maar dat doen we ook en niet alleen wanneer we spreken. Wanneer u zich afvraagt wat de geest doet op deze wereld: wij proberen een eenheid met u te bereiken die God insluit en niet uitsluit. Wij zoeken een begrip te verkrijgen voor uw wereld en vanuit uw wereld, waardoor wij samen kunnen werken, waardoor de geest die in de wereld geconcentreerd is op het stoffelijk leven meer en meer ook deel kan worden van de geestelijke macht en de geestelijke kracht die leeft.

Dat hoeft u natuurlijk niet allemaal te geloven, u moet er maar eens over nadenken. Maar zelfs wanneer u zeer sceptisch bent ten aanzien van deze dingen en zegt: ik wil het dan weleens een keer zien, let eens op de vreemde dingen die gebeuren in deze dagen, misschien dat het u te denken geeft. En wanneer u vindt dat het toch te denken geeft, probeer dan uw eigen positiviteit eens niet te beperken tot wat jezelf bent en doet alleen, probeer eens ook het grotere geheel te zien en alle positieve waarden die je harmonisch kunt herkennen daarin te bevestigen en te versterken vanuit je eigen wezen.

image_pdf