Werkingen binnen een geestelijke geïnspireerde groep

image_pdf

Geestelijke groeigroep – 18 januari 1994

Hou er rekening mee dat u, op het ogenblik, zit in een periode waarin u uw eigen positieve uitstraling moet gebruiken om u te verweren tegen alles wat op u aan komt stormen en wat heel vaak toch zeer negatieve klanken heeft.

Wat uw persoonlijk lot betreft, we hebben het u al eerder gezegd, er is nu niet direct veel mogelijkheid om iedereen persoonlijk te beschermen en bij te staan, maar beroept u zich zo goed u kunt op de hogere geestelijke waarden.

In de oude leringen heeft men u wel eens gezegd, u hebt een voorkeurskleur, stel u die zo licht en lichtend mogelijk voor, baad u zelf daarin en zend dan – en dat is dan nieuw voor u misschien – uw noodzaken, noden, ed. daarin uit. Spreek ze gewoon voor u zelf, al is het maar in gedachten, uit. U zult ontdekken dat u hierdoor een toevloed van kracht krijgt en energie en dat er vele mogelijkheden zijn om uw toestand enigszins te verbeteren.

Wanneer wij leven in een wereld van chaos, als ik het wat dichterlijk mag uitdrukken, waarbij de luchtgeesten bezig zijn het kwaad te verdrijven door het voortdurend met stormen voor zich heen te jagen, dan moeten wij, onder alle omstandigheden, onze geestelijke waarde in stand houden. Dat geldt voor u op aarde veel meer dan voor ons in de geest, voor ons is het vanzelfsprekend. U zult daarbij vaak dingen moeten aanvaarden of tolereren, die u misschien liever anders gezien zoudt hebben. Maar vraag u af, wat is de zin van de groep, wat is de betekenis van deze kern. Het is in de eerste plaats mentaliteit, m.a.w. een wijze van denken die u zich langzaam maar zeker hebt eigen gemaakt. Het is belangrijk dat u van uit een innerlijke zekerheid functioneert; die zekerheid zetelt in u zelf en in uw verbonden zijn met bepaalde lichtende waarden en sferen. In de tweede plaats, bent u – tot op zekere hoogte – onderling afhankelijk. Sommigen van u zijn in staat om dingen te doen, uit te stralen, voort te brengen, enz., terwijl anderen weer hun eigen specialiteit, als ik het zo eens noemen mag, bezitten.

Realiseer u wat u het beste kunt, in samenhang met de groep, in samenhang met haar werkzaamheden, in samenhang vooral ook met de geestelijke waarden, die toch uw groep op aarde vertegenwoordigt. Probeer te komen tot een samenwerking waarbij ieder – naar beste vermogen – lasten draagt, en hier bedoel ik niet alleen maar financiële lasten of zo, die zijn uiteindelijk in de toekomst waarschijnlijk bijkomstig, het gaat hier veeleer om de lasten van uitstraling, maar ook van het genezen van anderen, het juist scheppen van een zekere gedachtesfeer, die anderen mee kan beïnvloeden, en het is duidelijk in een wereld als deze dat de uitstraling daarin een soort zekerheid en blijmoedigheid moet brengen die niet aanwezig is in de wereld rond u, althans niet in sterke mate

Verder is het zeer belangrijk dat uw groep onderlinge betrokkenheid uitstraalt. Onderlinge betrokkenheid, dat wil nu niet zeggen dat er allerhande banden geknoopt moeten worden, dat is onzin, maar het betekent gewoon dat u gezamenlijk geïnteresseerd bent in elkaar, dat u ook in meditaties voelt dat u met de groep verbonden bent, dat u zich zelf beschouwt als vertegenwoordiger (ster) van deze groep.

In een tijd als deze verliezen vele oude regels en wetten meer en meer hun belangrijkheid, hun zeggingschap, maar wij hebben regels nodig. Deze regels moeten wij ons zelf dan stellen, wij moeten onze eigen orde bepalen. U hebt lessen genoeg gehad om te weten wat voor u de meest juiste wijze van werken, leven, etc. is. Wanneer u zegt, ja, het medium gaat afbouwen, en wat moet daar dan voor in de plaats komen, dan is het antwoord eenvoudig = U ZELF ! Zeker, u zult nog wel enige tijd die contacten kunnen hebben, maar is het noodzakelijk dat we hier samenkomen om de kracht te beleven, om de werkelijkheid te vinden ? U kunt het zelf ook, u kunt zelf krachten oproepen, sterk en lichtend, u kunt gebruik maken van magische, pseudo-magische, suggestieve, autosuggestieve methoden, precies zoals u belieft, er is geen vaste procedure, buiten één, dat de groep een onderling contact heeft en in stand weet te houden. Op welke wijze men dat menselijk wil uitdrukken is wederom uw zaak, maar men moet zich met elkaar verbonden weten. Er moet geen sprake zijn van o, maar dit is beter en dat is slechter, er moet gewoon een aanvaarden zijn van de groep als geheel en deze groep in zich en van uit zich zelf, moet een stralende kracht zijn, die heel veel dingen mogelijk maakt, zelfs als het nodig is, wat minder water op een bepaalde plaats, zelfs indien dat nodig is, rust in chaos. En dan bent u onderling verspreid, natuurlijk, maar de groep is een geheel en waar één van u is, is de kracht van de groep. Beroep u steeds weer op deze kracht, werk van uit deze kracht, leg u zelf taken op, zo u wilt, leg anderen geen taken op. Probeer eerder zelf datgene te volbrengen wat noodzakelijk is. Doe dit materieel, doe dit geestelijk. Gebruik de u ingelegde kracht, en u hebt meer kracht ontvangen dan u zich kennelijk realiseert, gebruik die kracht om de wereld rond u een rustpunt te geven. Dat is datgene wat op het ogenblik het meest belangrijke is voor alle groepen van deze aard die, over de wereld verspreid, op het ogenblik actief zijn.

Het is niet een kwestie van o, wij zijn een gezellig groepje en wij doen dit gezellig samen – die gezelligheid zij u gegund – maar er moet meer zijn dan gezelligheid, er moet kracht zijn, kracht van de geest, er moet verbondenheid zijn, maar dan ook de verbondenheid van de geest vooral, er moet sprake zijn van een diep innerlijk weten dat de kracht steeds met u is.

Wanneer u zo werkt zult u met verbazing ontdekken dat de structuur van de groep zich misschien, wanneer een medium niet meer aanwezig is, lichtelijk wijzigt. U zult ook, met enige verbazing constateren dat sommigen van u plotseling geïnspireerd raken. U zult ontdekken dat u zelf, als deel van de groep, soms ook de stem van de groep kunt zijn. Een groep als deze ontleent haar belangrijkheid niet aan haar talrijkheid of aan haar macht of bezitsmogelijkheden, zij ontleent haar belangrijkheid aan een innerlijke plichtsvervulling, want door deel te blijven van de groep, hebt u ook de plicht op u genomen de waarden van deze groep met u te dragen en rond u uit te stralen. Genezingen die tot stand gebracht kunnen worden zijn daarvan een facet, ze zijn niet het geheel en ze zijn zelfs niet het doel. Het gaat er om licht te zijn, ook wanneer de duisternis toeslaat, het gaat er om om deel te zijn van een goddelijke vrede, ook wanneer de hel rond u schijnt los te breken, het gaat er om dat u anderen in staat stelt even tot rust te komen in een wereld waarin rust schijnbaar niet mogelijk is, het gaat er om dat u te midden van alle natuurgeweld en alle schandalen en oorlogshandelingen, want er komen er ook nog een paar, rustig blijft, dat u uitstraalt de vrede die daardoor in anderen kan herontstaan. Het is een innerlijke taak. Het is een taak waarbij ieder moet werken met de krachten, die hij of zij meent als belangrijk te zien, maar het meest belangrijke is dat de groep in stand blijft. Valt de groep uiteen dan zult u vermoedelijk ook met verbazing moeten constateren dat er ineens iets in uw leven wegvalt en dat de hiaten gevuld worden door allerhande onaangenaamheden en strijdbaarheden, die zijn er ook nu, maar nu kunnen ze voor een groot gedeelte gedomineerd worden door de harmonie van de groep. Is de groep er niet, is de harmonie weg, dan bent u net als alle anderen een speelbal geworden van tendensen rond u. Nu kunt u daar boven staan.

Wanneer u dat dus alles even samenvat, dan zult u begrijpen dat de samenkomsten met een medium, hoe goed dit ook moge zijn, uiteindelijk maar een enkele en enigszins uiterlijke factor zijn, een verwoording van zaken die u grotendeels in u zelf reeds weet en beseft. En dan moet u niet zeggen hoe gaat het dan verder met de groep, dan moet u zich afvragen hoe gaat het verder met mij, als deel van de groep, wat ben ik, wat kan ik zijn. En velen van u hebben hun eigen talenten, hun eigen mogelijkheden, voeg die samen en u zult sterk zijn, breek de banden af en zie wat het u oplevert, en als u wilt kunt u nog terugkeren, maar dan duurt het weer een tijd voor dat diezelfde eenheid en geestelijke kracht en verbondenheid met de lichtende krachten, weer volledig is opgebouwd. Het is geen tijd om te denken, nou ja we zien wel.

Wanneer u nadenkt, gewoon nadenkt even, realiseer u dan eens hoe sedert 1991, in een steeds sneller tempo, allerhande gebeurtenissen rond u zich voltrekken, hoe de natuur in oproer is, maar gelijktijdig ook de mensheid verdeeld en in oproer, realiseer u in hoeverre het egoïsme, dat op dit ogenblik de gehele wereld schijnt te domineren, schuld is aan de problemen die in die wereld bestaan, en zie hoe het ene probleem zich op het andere stapelt. Misschien dat u dan begrijpt dat, wanneer dit jaar ten einde is en 1995 aanbreekt, de huidige situatie niet meer houdbaar is. En dan hebben we geen behoefte aan leiders in de zin van het woord Ik zal u de weg tonen, die tijd is voorbij, dan is er behoefte aan mensen die zeggen, hier is rust, hier is hulp, hier is genezing, hier is een nieuwe hoop, hier is een begin voor een vernieuwing. Als u zich dat realiseert, en terug denkende, zult u me toch, wat er gebeurd is tot nu toe betreft, gelijk moeten geven, ook wanneer u rekening houdt met hetgeen er door ons is gezegd – het is vastgelegd, u kunt het nagaan – ,dan zult u begrijpen waarom deze groepen enerzijds zo belangrijk voor ons zijn, voor ons in de geest, maar u zult ook begrijpen waarom de stoffelijke leiding van dergelijke groepen langzaam maar zeker haar betekenis aan het verliezen is, omdat de geestelijke krachten, de geestelijke waarden en de geestelijke inhoud, de verbondenheid, de enige macht zijn die in een chaotische wereld dat rustpunt kunnen scheppen. Dat is niet afhankelijk van een geest die, met de beste bedoelingen, door een medium, zullen we zeggen lichtelijk versleten maar toch nog bruikbaar, allerhande mooie woorden naar u toe slingert. De kracht is in u, het licht is in u, de verwezenlijking van de vernieuwing ligt in u. Als mensen moet u uw eigen wegen gaan, als mensen dient u te zoeken naar de voor u juiste weg, de voor u juiste uiting, ongetwijfeld, maar uw geestelijke eenheid is belangrijker dan dit alles.

Wanneer het goed gaat, en in toenemende mate de vrede op aarde weer herontstaat, dan zal er in toenemende mate sprake zijn van samenwerking tussen mensen, tussen volkeren, maar daarvoor moet er nog heel veel gebeuren. En dat is uw werkelijke betekenis, uw werkelijke taak in deze periode, het andere is bijkomstig. Wanneer u alleen aan de uiterlijkheden hangt, wanneer u denkt dat alleen een persoonlijkheid uit de geest of anderzinds uit de stof, als degene die bepaalt wat u gaat doen van belang is, dan hebt u het mis, dan faalt u al ten dele. U maakt zelf uit wat uw weg is, maar ontken niet de eenheid van en met de groep. Op deze wijze zult u allen in staat zijn om zeer veel bij te dragen aan de toekomst.

Ik probeer u alleen de feiten te laten zien. U staat niet alleen, u bent deel van een groter geheel, van een grotere werking. Ieder van u moet zijn eigen weg zoeken en, als ik u een raad mag geven, ga innerlijk te werk, laat u niet door nieuwe fenomenen, leermeesters ed. overbluffen, maar zoek diep in u zelf naar de waarheid. Als u die waarheid vindt, dan zult u daardoor in staat zijn ook uw belangstelling juister te richten, u zult daardoor juister aanvoelen wat werkelijk belangrijk is. En vergeet een ding niet, wat u aanvoelt als belangrijk, is dit voor u, als het voortkomt uit een lichtmeditatie, dan betekent dat voor u dat de lichtende krachten juist in deze richting, in dit opzicht, met u zijn.

Het licht dat is is eeuwig, het kan niet gedoofd worden, de kracht die daar uit voortvloeit is bijna onmetelijk en door ieder kan deze ontvangen worden, in de mate waarin hij bereid is deze op te vangen.

Denk met mij aan licht

Denk aan de kracht

Denk aan de eenheid van licht en kracht

Zie nu in u zelf en erken het licht en de kracht, zoals ze in u bestaat

Zeg niet, dit moet anders zijn, zeg dit is mijn betekenis in de wereld, dit is mijn betekenis in het licht en de sferen van licht, dit is mijn vermogen, dat ik deel met allen,want ik ben wel een persoonlijkheid, maar deze is het middelpunt van kracht, niet het middelpunt van behoefte.

Denk goed na. Dit licht in u, deze kracht in u, zijn de werkelijke betekenis van de groep. Wie denkt aan zich zelf, aan zijn eigen belangen, kan daardoor de groep schaden. Wie van anderen eist kan daardoor de belangen van de groep schaden. Werkelijke saamhorigheid, werkelijke samenwerking, door deze kracht, door dit licht, door die werkelijkheid, waaruit dit alles is ontstaan en waardoor dit alles in stand wordt gehouden, uit die werkelijkheid, dient de eenheid van de groep te zijn en bevestigd te zijn.

Lange tijd heeft de ODV leringen gegeven en in het onderbewustzijn bepaalde begrippen en zelfs soms bepaalde gevoelens weten te verankeren, dat was voorbereidend werk. Wanneer uw straling sterk genoeg is resoneert dit bij de anderen, die ergens een kiem hiervan in zich hebben, uw uitstraling is als een vruchtbare regen, die overal nieuw leven, nieuwe planten, op laat komen.

Ja ik weet, het klinkt onzinnig, cultusgepraat, maar het is wel een werkelijkheid en of het een werkelijkheid is, kunt u bij innerlijk onderzoek, innerlijk zoeken naar het licht, naar de kracht, wel degelijk ervaren. En wat meer is, wanneer u leert ermee te werken, niet voor eigen belang, niet alleen in het kader van iets wat u stoffelijk belangrijk vindt, maar gewoon, leert er mee te werken omdat wij allen, geest en stof, in deze vernieuwing de vernietiging van mensheid en menselijkheid moeten voorkomen. Zo en niet anders, dient uw verbondenheid met de groep te zijn. Zo en niet anders, kunt u datgene uitdrukken wat in u door velen en vele verschillende onderrichtingen, is vastgelegd. Leer te zien wat innerlijk juist is, leer te zien hoe dit het best geuit kan worden, leer te zien waar tekorten zijn en leer te zien waar de middelen bestaan om die op te heffen, dan denk ik niet in geld, bv. ziekte, leer aan te voelen welke middelen hier de juiste zijn. Mensen met psychische problemen, mensen die radeloos zijn, probeer aan te voelen wat de sleutel is, waardoor deze dingen kenbaar worden en kunnen worden opgelost. Nogmaals, u hebt geen leiding of leider nodig, tenzij u zelf er een voor u zelf verkiest, in dat geval is zo iemand voor u verantwoordelijk en daarom bent u dan ook gehoorzaamheid verschuldigd. Maar dit is een vrije keuze, ook binnen de groep, begrijp dat goed, niemand zegt dat u het alleen moet doen, maar als u een meester kiest, bent u aan die meester gehoorzaamheid, een gedisciplineerd volgen van diens richtlijnen verschuldigd. Als u uw innerlijke kracht ziet en een andere weg kiest, dan bent u voor u zelf verantwoordelijk, maar de verantwoordelijkheid kunt u dragen door de kracht die in u schuilt en het licht, de kennis ook die u is gegeven, en die voor een deel in uw onbewuste is verankerd, zodat wanneer zij noodzakelijk is, deze kennis ter beschikking is.

Dan wil ik dit toch langzaam gaan afsluiten.

Onthoudt ook nog dit. Er zijn in vele zittingen nu in deze groep, sublimaal bepaalde impulsen in u vastgelegd, er zijn sublimaal bepaalde antwoorden a.h.w. op toekomstige gebeurtenissen in u geschreven. U hebt veel meer inhoud dan u denkt, in u schuilt veel meer kracht en macht dan u denkt. Realiseer u dat u een bagage meekrijgt, die u zeer ten stade komt bij elke wijziging van omstandigheden, elke verandering in uw mogelijkheden en bestaan. Realiseer u ook dat inwijdingen en instralingen tezamen voor u iets hebben opgebouwd, waardoor uw contact met geestelijke kracht en geestelijk licht, eenvoudiger en beter zijn geworden dan ze voor een ander kunnen zijn. Maar alweer, daar moet je daaraan toevoegen, de middelen zijn u gegeven, het werken met die middelen is uw verantwoordelijkheid.

En dan ten laatste, ik kan begrijpen dat u de behoefte hebt iemand aan te wijzen als stem van de groep, geen bezwaar, maar de stem van de geestelijke kracht en waarde kan uit eenieder voortkomen. Wanneer twee stemmen elkaar bestrijden, bewijst dit dat de kracht niet aanwezig is, althans niet juist is gericht of gebruikt. Zoek naar een zo groot mogelijke eenheid innerlijk en, waar nodig, materieel. Het is de eenheid van alle krachten van licht, van de werkelijke broederschap, van het verborgen rijk, de krachten van al die groepen, groeperingen , die anders benaamd worden overal, maar die een werkelijkheid zijn in de geestelijke wereld, moeten een spoor banen door een hel van mogelijkheden naar een hemel van rust. De groepen helpen ons daarbij ten zeerste op aarde. Waarvan u deel wilt zijn, dat moet u zelf uitmaken. De tijd is voorbij dat we iemand de last van het geheel op de schouders mogen leggen, de tijd is voorbij dat u anderen aansprakelijk zoudt mogen stellen voor slagen of falen binnen de groep of naar buiten toe.

Dat is de boodschap van deze avond in feite, maar daarnaast is iets anders. Ik probeer u duidelijk te maken dat dit dingen zijn waarvoor u in wezen noch mij, noch de krachten die ik hanteer, nodig hebt. Het is een voorbeeld van datgene wat in zelf sluimert als mogelijkheid.

Uit de de door mij geuite kracht van de kosmische liefde,

Uit de goddelijke wil die ook in en door mij spreekt,

Uit de machten die ook in mij bestaan, zoals in u allen,

en verenigt zijn met de werkelijke lichtkrachten van alle tijden en alle werelden,

Zeg ik tot u, wees bewust van licht, beleef licht, uit licht

Breng tot werkelijkheid de kracht die ons gegeven is

en onderga voor een ogenblik de kracht die in u berust

Leef voor een ogenblik in u zelve het licht dat u reeds behoort

en waartoe u gebonden zijt door uw eigen wil en streven

Moge de eeuwige kracht van licht en werkelijkheid met u zijn door alle tijden,

de verbinding van eeuwigheid met tijd

van voltooiing tot begin, van begin tot voltooiing,

de glorieuze openbaring van de vernieuwde kracht, die op aarde wordt uitgestort

en de vernieuwing brengt van mensheid en wereld.

Zo zij het !

Dat is alles. Wij danken u voor alles wat u gedaan hebt en betekend hebt. Wij prijzen u voor uw voornemen deze betekenis en kracht en mogelijkheid te handhaven. Wij bidden u om, diep in u zelf, één met ons, de lichtende krachten te helpen bij deze hergeboorte van de mensheid.

 

 

 

 

 

image_pdf