Wessac 1966

image_pdf

17 mei 1966

Het Wessacfeest heeft niet plaats gevonden op de oorspronkelijke plek, maar aan de andere kant van de wereld. De bijeenkomst zelf verliep betrekkelijk normaal. Er was echter een zeer sterke uitdrukking van kracht merkbaar die bovendien de eigenaardigheid vertoonde, dat na de zeer scherpe straal van wit licht, een secondaire straal van meer gouden kleur zich langere tijd heeft kenbaar gemaakt. Wij hebben verder vastgesteld dat grote persoonlijkheden, waarschijnlijk van een grootorde van een sterrengeest misschien, of een geest van een planeet, zich aan de bovenkant van dit licht nog kenbaar manifesteerde. Ik wil trachten deze waarnemingen kort te ontleden in termen van ontwikkelingen en gebeurtenissen op aarde.

Een sterke uitstorting van kracht betekent ook een sterke toename van de activiteit van de Witte Broederschap en alle daarmee gelieerde groeperingen. Het rechtlijnige werk (het witte licht) zal daarnaast echter vergezeld moeten gaan van een tweede verschijnsel dat hoofdzakelijk milderend, helpend van invloed zal zijn. Wij kunnen verwachten dat vanuit de geest en ook in de materie, aan de doorsnee mens veel meer steun en hulp verleend zal worden dan in de afgelopen tijd mogelijk is gebleken. Het zich manifesteren van grote figuren, doet verwachten dat er een en ander op bijzonder wijze en misschien ook t.a.v. de meer kosmische verhoudingen (de relatie bv. van de aarde tot de planeten van dit zonnestelsel) actueel zal worden. Voor dit laatste zijn er enige aanwijzingen. Is het u bekend dat de laatste tijd boven de staat Michigan zeer vaak vliegende schotels werden gemeld en dat het geheim is uitgelekt dat tenminste enkelen daarvan niet uit de ruimte stammen, maar een totaal nieuw prototype van Amerikaanse makelij heten te zijn? Voor enige tijd is er een neergestort in de buurt van Arizona. Deze is ze goed mogelijk nagebouwd en na vele experimenten is men erin geslaagd een dergelijk voertuig, zij het zeer provisorisch, te ontwerpen en daarmee ook te vliegen. Daarnaast heeft men een aantal gewijzigde prototypen gemaakt, waarvan er thans drie in omloop zijn, twee andere zijn als uiteindelijk te gevaarlijk afgekeurd. Zodat we kunnen aannemen dat hiermee ook een beperkte mate van ruimtevaart voor de V.S. toegankelijk zal worden.

Ook in Rusland zien wij soortgelijke tekenen. Het is zeer waarschijnlijk dat voor de afloop van dit jaar vanuit Rusland een betrekkelijk grote ruimtecapsule wordt gelanceerd (+15 ton wegend waarmede een zestal kosmonauten naar de maan zullen trekken en deze zullen observeren. Van een landing op de maan zal waarschijnlijk nog geen sprake zijn. Ik denk dat hierdoor de verhouding tussen de aarde en andere planeten en mogelijk andere entiteiten in de ruimte op de voorgrond is gekomen en dat dit de eerste aanleiding is geweest tot het zich manifesteren van deze grote figuren.

Wij mogen natuurlijk niet aannemen dat in dit jaar alles gunstig verloopt. Wij kunnen ook vaststellen dat een zeer grote aanval wordt gedaan (dit is kosmisch verklaarbaar omdat onevenwichtigheden in de wereld voornamelijk daaruit voorkomen) op de markt “illusies” van de laatste tijd; omdat u dat nu eenmaal graag verdoezelt zal u dat waarschijnlijk niet ze scherp kenbaar worden.

Als we nu een geestelijke invloed zetten achter het huidig wereldlijk beeld, dan begrijpen wij dat hier sprake moet zijn van een veel scherper aanpakken van de mensheid vanuit de geest, dan tot nog toe. Het is steeds weer geduld dat de mensen met zelfmisleiding, met suggestie, met misleiding van anderen, een foutief wereldbeeld opbouwden en daarop hun sociale en economische eisen en maatregelen baseerden. Dit zal binnenkort niet meer mogelijk zijn. De geest zal ervoor moeten zorgen dat de klappen daar vallen waar ze het meeste goed doen. Dat kan alleen wanneer er geselecteerd wordt. Aanvallen op bepaalde gebieden van de economie, van de productie, maar ook van de menselijke stabiliteit kunnen in praktisch alle landen worden verwacht. Om tegemoet te komen aan de geestelijke behoeften die ontstaan, zal in de plaats van de economische stabiliteit een geestelijke stabiliteit moeten worden geschapen. Deze kan niet alleen op zuiver geestelijk terrein worden gehandhaafd, ze moet getransporteerd worden naar het materiële. Van hieruit moet uiteindelijk de vernieuwing van menselijke mogelijkheden en inzichten ontstaan. Hierdoor zal de geestelijke kracht bij velen toenemen. Dat is na een periode van stilstand voor velen misschien verrassend want het komt plotseling. Op grond hiervan kan ik bv. reeds zeggen dat, komende vanuit geestelijke aspecten, ondersteund door voornoemde stoffelijke ontwikkelingen, de tijd voor de meeste mensen erg moeilijk en onaangenaam zal zijn. Niet dat je speciaal kunt zeggen: dit of dat is niet in orde, maar het wil eenvoudig niet. Gelijktijdig zien wij op de onverwachtste ogenblikken prestaties die buiten het normale liggen. In deze periode moet verwacht worden, dat met geestelijke genezing grote resultaten worden bereikt, dat wijsbegeerte filosofie opeens nieuwe openbaringen geven; kortom dat er langzaam, zeker en onophoudelijk, een beeld wordt gebouwd van geestelijke kracht en achtergrond die stabieler en betrouwbaarder is dan het materiële.

In de grote raad zijn er natuurlijk nog vele besluiten te nemen die op het ogenblik nog niet volledig doorgesproken zijn, plannen die nog niet afgerond zijn, waarover ik moet zwijgen. De tendens om inwijdingen te voltrekken is in het afgelopen jaar zwakker gebleken dan wij dachten. De meeste inwijdingen hebben bij “primitieve” volkeren plaats gehad. Toch zal ook dit scheppen van geestelijk licht, het scheppen van de juiste geesteshouding, dit jaar wel zeer belangrijk zijn. Omdat ook hier het secondaire, het gouden licht van de uitstraling mee moet spreken, neem ik aan dat voor velen het aanvaarden en het beleven van inwijdingskrachten gemakkelijker zal worden gemaakt dan in de afgelopen jaren. Wij mogen dan ook verwachten aan een toeneming van manifestaties vanuit een andere wereld en wel in gelijke mate, parallel a.h.w. met de toenemende onrust bij de volkeren. Ofschoon uw eigen land, gezien vanuit de kosmische tendensen, daarbij niet zo buitengewoon sterk betrokken schijnt te zijn, moet toch worden aangenomen dat deze verschijnselen, die geestelijk bevorderd worden, ook hier zeer scherp naar voren treden, scherpe stellingname van verschillende zijden zullen veroorzaken en vele nieuwe ontdekkingen zullen brengen in kleinere kringen.

Hier heb ik een klein beeld gegeven van wat dit vaststellen ondermeer kan betekenen. Ik kan vervolgen en zeggen dat bepaalde technische ontwikkelingen onvermijdelijk zijn, dat bv. radioactieve neerslag bepaalde gevaren bracht zodat bv. de gemiddelde radioactiviteit van melk zich sedert 1956 vervijf- tot vertienvoudigd heeft. Ik kan ook vermelden dat een groot gevaar ontstaat doordat gebruik wordt gemaakt van zogenaamde particuliere atoominstallaties (voor proefnemingen en voor het opwekken van goedkope elektriciteit) die een groot gedeelte van hun gassen in de atmosfeer lozen. In vele gevallen vergroten deze de radioactiviteit in de hogere lagen van de atmosfeer aanmerkelijk. De processen zijn helaas van zodanige aard, dat ik u niet onmiddellijk op kenbare verschijnselen daarvan kan wijzen. Ik kan slechts opmerken, dat bodem en bodemwater door dit toenemen van de radioactiviteit eveneens worden getroffen, dat als gevolg hiervan bepaalde roetafscheidingen en gassen voor de mens gevaarlijker worden dan ze voorheen waren, en dat hierdoor, vooral in de lagere diersoorten en enkele plantsoorten, -mutaties voorkomen. In de pers zult u hierover weinig vernemen. Het gebruik van radiumgeneratoren wordt niet alleen strategisch doch ook voor het potentiaal van de volkeren zeer belangrijk geacht. Derhalve moeten wij er rekening mee houden dat wat hierover gepubliceerd wordt onjuist, verkeerd voorgesteld of zelfs vervalst zal zijn. Maar ook dit kan in de komende jaren een rol gaan spelen

Ik meen dat de verschijnselen kenbaarder zullen worden. Dit zal o.m. ten gevolge hebben dat bepaalde remmingen en psychische mogelijkheden bij de mensen kunnen worden aangetast en dat het aantal mensen, die niet voor hun daden verantwoordelijk kunnen worden gesteld, onrustbarend zal gaan toenemen. Dat klinkt alles zeer pessimistisch maar het is nodig, want wanneer er eenmaal kenbare, verschijnselen optreden is het onmogelijk om de mensen te vertellen dat het ongevaarlijk is. Wanneer het eenmaal bekend is met welke middelen en voertuigen men zich in het heelal wil gaan bewegen, heeft men geen reden meer om de mensen sprookjes te vertellen dienaangaande. In dit opzicht kunnen wij van het Witte licht aannemen dat het de waarheid sneller en feller zal doen onthullen dan in voorgaande jaren. Het einde van 1966 en ‘t begin van 1967 brengen daardoor heel wat veranderingen, omwentelingen, opstanden, veranderingen van denkbeelden en dergelijke. Ziet u dit alleen als verstoring van uw eigen rust dan gaat u niet direct een prettige tijd tegemoet. Indien u echter kunt aanvaarden, dat alles wat in de afgelopen jaren slapende is geweest nu kan ontwaken en dat dit ontwaken zinvol en nuttig kan zijn. Wanneer u bereid bent zelfstandig en met enige zelfdiscipline deel te nemen aan deze werkingen en invloeden kan ik u verzekeren dat het komende jaar voor u een goed jaar zal zijn.

De Raad heeft een aantal beslissingen in overweging welke o.m. te maken hebben met het voortleven van bepaalde staatslieden, het geven van bepaalde ontdekkingen aan de mensheid en het veroorzaken van natuurverschijnselen. Of en in welke vorm deze besluiten uiteindelijk zullen worden geformuleerd en uitgevoerd, kan nu nog niet zeker worden gezegd. Toch neem ik aan dat, ook wat de natuurverschijnselen betreft, reeds in dit jaar enkele verrassingen ons wachten. Deze zullen waarschijnlijk vulkanische werking aardbevingen en vermoedelijk het ontstaan van enige eilanden in de Stille Oceaan in de buurt van Hawaï Eilanden en de Sandwicheilanden. Verder stormen en onweer, perioden van zeer felle hitte, die worden afgewisseld met perioden van ongewoon sterke koude en neerslag. Deze dingen kunnen wij wel overzien, maar niet bepalen waar het zwaartepunt zal liggen.

Deze enkele “afgelezen” punten geef ik alleen ter illustratie. Wat de mens in deze dagen te weinig begrijpt is dat er een directe verbinding bestaat tussen de mensheid en de Hogere Kracht, noem het God. U moet begrijpen dat de te verwachten actie uit de Goddelijke Kracht niet alleen een richten van de mensheid is, maar vooral het scheppen van een mogelijkheid voor de mensheid. De grenzen van het menselijk zijn, wijzigen zich langzaamaan; daardoor worden de eisen van het menselijk bestaan anders. Hierbij groeit de wereldziel en de mensheid als geheel, naar een nieuw vlak van bestaan, naar een grotere rijpheid en naar een hogere erkenning van geestelijke waarden en Goddelijke machten. Maar dit kan niet gebeuren in een algemeenheid, in vereniging; dit kan alleen geschieden bijna anarchie, vanuit het ik. Elke mens heeft nu eenmaal een eigen taak, een eigen verantwoordelijkheid, of hij die aanvaardt of niet. Wanneer hij faalt in het stoffelijk bestaan, blijft de last voortgaan in het geestelijk bestaan en wordt opnieuw stoffelijk geopenbaard. Maar de mens die deze krachten gaat aanvaarden en beseffen zal harmonisch worden met meer werelden.

Mens-zijn betekent niet een bepaald vlak betreden. Men kan dit beter voorstellen als een lijn die loopt tussen meerdere vlakken. Een mens beweegt zich op de grens van stof en geest; hij beweegt zich tussen kennis en erkenning; hij leeft tussen dier en God; zo zijn er meerdere vlakken aan te geven, de mens balanceert. Het is een balansact die veel moeilijkheden met zich brengt, omdat de mens de neiging heeft zich naar één van de vlakken en nimmer naar beide gelijkelijk te oriënteren; gevolg: onevenwichtigheid en stilstand. Een mens die begrijpt waar hij staat echter, zal in staat zijn die krachten van geestelijke erkenning over te brengen naar zijn materiële wereld. Hij zal zijn materiële ervaring als een kracht kunnen overbrengen naar zijn geestelijke wereld. Willen wij dus als mens beantwoorden aan de eisen die ons worden gesteld, dan kunnen wij dit niet, zeker niet in de komende tijd, baseren op wat wij zullen krijgen, op wat ons gegeven wordt, gezegd of opgedragen wordt. Wij moeten komen tot een vrijwillige persoonlijke discipline, welke gegrondvest is op onze persoonlijke erkenning van de Goddelijke wil en kracht. Wij moeten komen tot een aanvaarding van de feiten, zoals zij zijn, maar gelijktijdig tot een in onszelf samenvoegen van deze materiële feiten en de geestelijke waarden, tot wij daaruit iets nieuws kunnen scheppen. Het is de taak van de mens, om in deze tijd het leven te verrijken. Daar waar hij aan eigen actie, aan discipline, aan besef tekortschiet staat hijzelf stil, maar beïnvloedt hij de werelden negatief; hij brengt nl. ook daarin de ontwikkelingen tot stilstand; dit betekent gelijktijdig een niet meer kunnen reageren volgens de werkelijkheid, volgens werkelijk bestaande mogelijkheden, waarden en krachten.

Ook dit zal in de komende tijd m.i. wel heel scherp op de voorgrond treden. Nu is een schijnbare stilstand vaak aanvaardbaar omdat je een lange voorbereiding kunt nodig hebben (soms zelfs een onverwacht lange voorbereiding) vooraleer tot een zeker handelen over te gaan, vooraleer een zekere kracht kenbaar te maken enz. Maar dan is er nog steeds actie, die zich dan evenwel op een voor de mens dan niet kenbaar niveau beweegt. Wanneer er geen actie is, ook niet in de mens, is ondergang haast onvermijdelijk. Deze zal naar u begrijpt, niet alleen een materiële of geestelijke zijn. Dat u eens zult sterven staat vast; dat u uit dit sterven voortleeft, zoals u bent met al uw gebreken en hoedanigheden staat eveneens vast. Ik bedoel dus niet een dood in die zin, maar een isolement. Het isolement van veel mensen is nu bijzonder groot geworden omdat zij zich proberen te houden aan zogenaamd reële waarden. Maar wat is dan een werkelijke waarde? Wanneer een mens A zegt en hij ontdekt dat A niet juist is, dan zou hij A moeten ontkennen, en opnieuw beginnen. De mens zegt doorgaans: ik ben begonnen, laat mij nu verdergaan op deze wijze; het resultaat is dat hij steeds meer waarden als werkelijk aanneemt, terwijl ze niet bestaan. Een vb. wanneer men in de geneeskunde meent dat men de kwalen a.h.w. mechanisch, biologisch zonder meer kan genezen, vergeet men dat de menselijke ziel van veel groter belang is. Dit komt doordat de zintuigen van de mens de wereld niet ziet zoals zij is, maar in zich een beeld vormt dat door hemzelf wordt bepaald. Wanneer wij deze moeilijkheid begrijpen (dat de mens dus niet in een concrete wereld leeft, maar in een eigen zeer persoonlijke interpretatie van die wereld en van de werkelijkheid) daardoor kan hij alleen vanuit het geestelijk element een juister benadering krijgen. De medicijnen zullen dus steeds meer plaats moeten gaan maken voor een geestelijke behandeling, waarbij ik niet alleen denk aan psychologie of psychiatrie maar zelfs aan andere geestelijke waarden zoals hypnose suggestie paranormale geneeswijzen e.d. Ik geef dit als een voorbeeld, want velen onder u hebben volledig verkeerde voorstellingen van waarden. Zij zullen bv. denken: een kerk staat er altijd, ik kan altijd gaan bidden maar Melanie is jarig, daar moet ik nu naartoe. Men gaat dus de familiale band na, wat op zichzelf goed is, maar men doet dit ten koste van andere, belangrijkere waarden en dat is verkeerd. Men maakt daardoor de waarde van het familiaal bezoek negatief. Niet alleen voor de anderen is er in deze handelwijze een negatieve invloed maar ook voor zichzelf zal men daardoor negatief werken, omdat men in versterkte mate de geestelijke kracht van het gebed, of wat het ook mag zijn, gaat ontberen.

Dit alles samenvattend wil ik enkele eenvoudige regels geven.

  1. Wat innerlijk als waar en juist erkend wordt, moet bepalend zijn voor het gehele leven. Het moet prioriteit genieten boven alle, secondaire verschijnselen.
  2. Moraal, moraliteit, zedelijkheid, geloof, wetserkenning, kunnen nimmer afhankelijk worden gesteld van buiten het ik bestaande waarden. Slechts indien zij uit het eigen ik voortkomen en een bevestiging zijn van eigen beleven, hebben zij betekenis. De mens moet zoeken naar zijn eigen innerlijke waarden en daarbij de band met de geest (Goddelijke kracht en waarden uit de geest) zo sterk mogelijk voortzetten.
  3. De mens kan nimmer iets of iemand verantwoordelijk stellen voor wat hem overkomt; hij draagt in alles, tegenover zichzelf, verantwoordelijkheid, hij kan geen enkele eigen tekortkoming aan anderen wijten. Hij kan zich evenmin op de resultaten van anderen beroepen om eigen tekortkomingen teniet te doen. In deze tijd zal een zuiver persoonlijk werken en streven belangrijk zijn; daarom zal dus vanuit jezelf, jezelf regerende, een nieuwe methode van denken en werken ontwikkeld worden.
  4. In verband met de Witte Broederschap: Daar de krachten van de Witte Broeders feller en acuter dan in de afgelopen jaren tot uiting zullen komen, moeten wij aannemen dat zeer grote veranderingen in de materie, bijna zonder onderbreking zullen geschieden. De mens die zich daarin juist wil oriënteren, zal zich op de geestelijke kracht moeten richten, zal vanuit de geestelijke waarden moeten werken, alzo voor zichzelf een evenwicht tussen geestelijk besef en stoffelijke wereld handhavend ook dan wanneer schijnbaar alles zijn samenhang en ordening verliest.

Dit laatste is van groter belang dan u waarschijnlijk meent, want de mens die in zich het juiste evenwicht schept, kan meer bereiken. Dit is niet het opgaan in de dingen rond je: het vergt een zekere onverschilligheid voor de wereld rond je, met een erkenning van eigen taak t.a.v. die wereld. Wanneer dit innerlijk besef vanuit een zekere onverschilligheid tot uiting komt, zullen de resultaten groter zijn, zullen zij voor u en ook voor anderen, overtuigender zijn, dan bij een opgaan in anderen mogelijk is.

Geestelijke kracht, geestelijke straling.

Geestelijke kracht kan voor de mens worden omschreven als een innerlijk besef waaruit een zekerheid voortkomt, waardoor krachten in de materie kunnen worden geschapen, erkend en uitgestraald. Het licht zelf is voor ons de geestelijke krachtbron die mogelijkheden op aarde schept. Beseffen wij verder dat dit licht tot ons komt in een aantal zogenaamde differente stralen of kleuren, dan zullen wij beseffen dat de mens zelf voor een groot deel bepaald zal worden door zijn eigen achtergrond, zijn eigen geneigdheid. Deze geneigdheid is tweeledig. Vooreerst is daar de geestelijke achtergrond, noemt u het mijnen ‘t wege karma of ontwikkeling. Ten tweede is daar de stoffelijke harmonie, stoffelijke neigingen en eigenschappen. Wanneer geest en lichaam afgestemd zijn op dezelfde straal (wat dus niet noodzakelijkerwijze altijd het geval is) kunnen wij zeggen dat een straal die gelijk in aan de eigene (bv. eerste straal) de eigen activiteit en eigen bereikingmogelijkheid bijzonder versterkt in de tijd dat deze straal actief is.

Wanneer u lichamelijk en geestelijk bv. op het blauwe licht bent ingesteld, zal het optreden van het blauwe licht voor u betekenen, dat u en geestelijk en materieel over meer energie beschikt dan anders. U zult ongewoon grote prestaties volbrengen, uw intuïties en uw reageren op de wereld en de mensen zullen zuiverder zijn. Dit geldt voor elke straal. Het is evenwel mogelijk, dat de stralen verschillend zijn. Nemen wij bv. aan dat de geest op blauw is ingesteld, de materie echter op rood, dan zal bij het optreden van het blauw licht de stoffelijke mogelijkheid afnemen.

Het geestelijk element zal dan domineren maar de stoffelijke mogelijkheden en bereikingen zullen dan teruglopen. Is er echter sprake van rood licht dan worden de stoffelijke mogelijkheden en bereikingen aanmerkelijk versterkt waarbij stoffelijke werkzaamheden vruchtbaarder worden, maar je bezit geen geestelijke achtergrond. Dan kunt u t.a.v. die stralen wel zeggen dat elke mens tijden heeft waarin hij goed geestelijk kan werken, tijden waarin hij goed materieel kan werken en tijden waarin hij geestelijk zowel als materieel eigenlijk heel weinig presteert. Is er een tijd van geestelijke klaarheid dan is het zeer belangrijk in deze periode ook plannen erkenningen en denkwijzen bijeen te brengen, die uiteraard niet onmiddellijk verwezenlijkt kunnen worden; men maakt plannen voor de toekomst en wacht op de materiële mogelijkheden om ze materieel te verwezenlijken. Op deze wijze kan er toch een harmonie tussen geest en stof worden bereikt.

Bij die stralen en werkingen kunt u nog iets anders opmerken. Wij kennen bij de zogenaamde vierde straal wit licht, een alomvattend licht. Dit licht stimuleert alle tendensen gelijktijdig. Zijn wij op dat moment geestelijk verdeeld (dus geest de ene kleur en stof een andere) dan zullen de innerlijke conflicten in die periode sterk oplaaien. Ontdekken wij dit, dan is het zaaks om en materieel en geestelijk onze eigen activiteit te beperken, dan in het voor ons de tijd om ons te ontspannen. Stemt een onzer kleuren overeen met de optredende, dan is er sprake van een grote bevordering van onze eigen tendensen en de mogelijkheid om ze te uiten. Maar ook anderen, die in een andere straal die eenheid stof-geest bezitten, zullen actief zijn. In dergelijke periode zullen wij moeten opletten dat wij niet al onze beschikbare kracht en energie gebruiken voor het bestrijden van anderen. In die periode moet men elk conflict vermijden, de eigen plannen, zonder anderen daarmee te kwetsen of in gevaar te brengen, zo goed en ze snel mogelijk volvoeren.

Dit nu is voor u bruikbaar wanneer u het optreden van de verschillende kleuren kent. In de periode die juist voorbij is hebben rood en geel licht een rol gespeeld. Vele moeilijkheden en conflicten van de afgelopen tijd, veel buitensporigheden ook zijn daaraan te wijten. De werking van de rode tendens gaat nog enige tijd door. En daarna optredende blauwe tendens veroorzaakt meer bezinning. Dan zal verstandelijk redeneren en inspiratief werken steeds sterker optreden; de verwarring neemt iets af. Daarna treedt een ogenblik het gele licht weerom sterk op. Voor velen zal dan zeer veel vrede ontstaan, vele mogelijkheden tot plezier voorkomen, terwijl ook eigen zaken wat beter gaan; bovendien zal men ook innerlijk meer tot stand kunnen brengen. De daarna optredende tendens brengt blauw en rood samen, grote conflicten veroorzakend en in velen innerlijke strijd en verdeeldheid.

Er is sprake van onrustbarende ontwikkelingen. Wie zich dan door uiterlijkheden laat misleiden zal waarschijnlijk geestelijk zeer grote slagen moeten verwerken en misschien lange tijd niet tot een bewust geestelijk denken, reageren en werken in staat zijn. Men hoede zich daarvoor. De periode dat gaat tot mei geeft een toename van conflicten in de wereld maar daarnaast zeer gelukkig, een samenwerking van het blauwe en het gouden licht, waardoor innerlijke bewustwording, nieuwe ontdekkingen, het uiten van innerlijk besef en kracht op aarde voor de mens eenvoudiger wordt. Wie in deze tijd positief denkt kan zeer veel tot stand brengen.

Met dit korte overzicht, dat de komende perioden, in zover ze voor u belangrijk zijn, in haar hoofdtendensen doorloopt, meen ik het voorgaande meer betekenis te hebben gegeven.

U vraagt zich nu misschien af, of het voor u mogelijk is uw eigen kleur te weten. Vaak is dit betrekkelijk eenvoudig. U heeft nl. kleurpreferentie. U ziet een bepaalde kleur bijzonder graag: wat daarin voorkomt, vindt u mooier dan de andere. Dit is een aanduiding van stoffelijke reactie. Daarnaast heeft u in uzelf vaak het gevoel alsof een kleur verbonden is met dingen die uw gevoelens beroeren: godsdienstige gevoelens, emotionele belevingen. Deze kleur kan beschouwd worden als een, zij het niet volledig juiste, weergave van de geestelijke kleur en instelling. Als u deze beide waarden hanteert, kunt u in verband met het voorgaande u richten naar de kosmische tendensen en daarmede iets bereiken.

image_pdf