Wessac 2006

image_pdf

25 mei 2006

Inleiding.

We zijn samengekomen om een kleine evaluatie te maken van hetgeen er heeft plaats gevonden tijdens het Wessac-gebeuren. En hoe we best kunnen omgaan met hetgeen komen gaat.

Eerst is er een inleiding. Dan krijgt u een spreker die verbonden is met redelijk hoge entiteiten en die u een juist beeld zal trachten te geven hoe alles verder gaat evolueren. Dan zal er een derde spreker zijn die zal afronden met een meditatie.

Wij kennen het begrip “tijd” niet en om dat te vertalen naar u toe is niet altijd evident. We hebben opgemerkt dat de groepen die samengekomen zijn redelijk goed werk hebben geleverd, zelfs zo’n goed werk dat er bepaalde ombuigingen voor deze streek zijn kunnen gebeuren. Daarom staan wij ervoor dat deze groepswerkingen verder gaan En dat degenen die daar mee bezig zijn en die aanvoelen: Dit is een mogelijkheid van werken, dat we die zullen trachten te stimuleren zo sterk we kunnen om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen.

De tijd van puur theoretische lering te krijgen is voorbij. Het zal voor iedereen, die spirituele ontwikkeling wil en wil meekunnen met de veranderingen, meer praktisch moeten gaan. De praktijk zal op de eerste plaats komen, zeker in de komende jaren en voor de mensen die hier zitten, hun leven. Want we spreken over veranderingen die niet over tientallen jaren gaan maar over eeuwen.

Daarom was het boeiend vanuit onze zijde de groepen bezig te zien en te zien hoe iedereen aansluiting kreeg, hoe bruggen werden geslagen. Waar andere jaren dit praktisch niet is voorgekomen hebben we nu kunnen opmerken dat dankzij de aanpak, en dat was niet alleen voor de groepen die we hier kennen, we hebben dit wereldwijd kunnen organiseren en er is wereldwijd een verschuiving geweest zodat we op dit moment weer nieuwe mogelijkheden hebben, dat er verschillende nieuwe brandpunten zijn en dat we van daaruit waarschijnlijk de evolutie kunnen in de hand houden.

We hebben gezien dat er verschillende onder u bv. zeer mediamiek zijn aangelegd. We hebben opgemerkt dat we verschillenden hebben kunnen zeer sterk inspireren. U mag ervan overtuigd zijn dat we naar de toekomst toe dit zullen trachten nog te verbeteren. Zodat we meer mensen krijgen die ter beschikking kunnen staan van anderen en die een wisselwerking kunnen maken tussen onze wereld en uw wereld. Wij hebben al gezegd dat de scheidingslijn tussen de stofwereld en de wereld van de geest in deze periode zeer dun is. Het is duizenden jaren geleden dat de mogelijkheden er waren om zo vlot en gemakkelijk inspiratief contact te leggen.

Dankzij deze kosmische situatie en waar wij van gebruik zullen maken in samenwerking met degenen die daarvoor open staan hebben we dan de mogelijkheid om ons werkgebied nog verder uit te breiden.

Voor de huidige bestaande groepen hebben we voorzien dat zij – zeker de eerste periode, en dan denk ik aan een periode van enkele jaren – om antwoord te kunnen krijgen op hun vragen en om, in sommige gevallen misschien ook de nodige richtlijnen te kunnen ontvangen, dat we overgaan tot een maandelijks bijeenkomen waar de resultaten kunnen geëvalueerd worden en waar ook praktische hints van onze zijde kunnen doorgegeven worden. Het is niet de bedoeling van onze zijde van terug over te stappen op pure lering. Het is de bedoeling van u te begeleiden. Lering heb je de laatste jaren genoeg gehad.

Aan leerstof is alles aanwezig. Je kan veel opzoeken, nagaan, maar waar het accent op ligt is vooral dat de praktijk gaat toegepast worden. En aan de hand van wat ik heb kunnen opvangen dat dit, naar de toekomst toe voor velen zal zijn want veranderingen staan voor de deur. Het spijt me dat ik u vanavond geen vragen kan laten stellen. Maar er kunnen afspraken gemaakt worden om maandelijks samen te komen en vragen te stellen.

Tweede spreker.

Mijn beminde broeders en zusters.

Er is mij gevraagd een overschouw te doen van hetgeen de laatste Wessac voor de mensheid betekent. Het is een beetje een Wessac geweest die op vele terreinen is afgeweken van de vieringen die de andere jaren hebben plaats gevonden, in die mate dat we kunnen spreken dat we voor het eerst een volledige samenwerking hebben gekregen tussen alle groepen in de geest die het Licht trachten te bevorderen op deze aarde. Het is de eerste maal dat alle spirituele groepen, zelfs groepen van voor de u gekende tijd, van voor uw tijdrekening en zelfs van voor dat u weet dat de aarde bestond, miljoenen jaren terug en over volkeren die bestaan hebben, waar deze aarde geen weet meer van heeft, of althans de huidige mensheid.

Al deze lichtende of lichtzoekende, licht-verspreidende entiteiten hebben voor het eerst gezien de omstandigheden, allemaal meegewerkt aan dit gebeuren. De reden hiervan was heel simpel: We staan voor zeer grote verschuivingen op deze aarde. Wanneer je, voor degenen die dus zich hebben ingesteld op de Wessac hebben aangevoeld welke sfeer er was en voor degenen die een beetje helderziend waren, heldervoelend zullen waargenomen hebben dat er vanuit de kosmos een enorme golf van groen licht op deze aarde is gekomen, heeft deze aarde omwikkeld. Dit groene licht is de kracht die ervoor gaat zorgen dat de aarde terug haar rechten krijgt, dat er op aarde terug natuurlijke evenwichten ontstaan want, zoals je weet, uw planeet is zwaar ziek.

De mens heeft gedacht dat hij heer en meester was van de natuur, heeft zeer veel zaken in onevenwicht gebracht waardoor we, ofwel staan voor een totale afbouw van wat de natuurlijke evenwichten zijn en dan wordt de aarde voor de mensheid onleefbaar, of we staan voor – en daar hebben we hard aan gewerkt en getracht dit te realiseren – een hernieuwd, heropgebouwd natuurlijk evenwicht.

Wanneer we met al onze mogelijkheden hier hebben aan gewerkt, houdt dit wel in dat al op dit eigenste moment in de natuur wijzigingen plaats vinden. Op dit eigenste ogenblik zijn er al verschuivingen in bepaalde natuurwetten. Deze krachten zullen zich in de komende maanden en jaren steeds verder voortzetten. Zij zullen ervoor zorgen dat tussen dit en een kleine halve eeuw heel veel fysica-wetten die op het ogenblik als vaststaand en onveranderlijk door de mens gekend zijn zullen vervallen zijn en waarvan aangetoond zal worden door de natuur hoe dom de wetenschap is geweest om te denken dat zij alles konden doorgronden.

Dit gaat op alle niveaus van de natuur plaatsvinden. Dit wil zeggen dat dit niet alleen voor het plantenrijk zo zal zijn, voor het dierenrijk maar ook voor de mensheid. Dat er zeer grote verschuivingen in mogelijke aanpassing van de mensheid aan zijn omgeving zullen plaatsvinden. Dit zal spijtig genoeg voor sommigen gepaard gaan met vermindering van, wat je zou kunnen noemen: het menselijke ras. Maar dit is – gezien de overbevolking die nu de enorme onevenwichten op deze aarde veroorzaakt – een normaal gevolg van hetgeen op dit ogenblik plaatsvindt.

Gezien dat je, zo ver zou moeten zijn in je denkwereld dat je kunt aanvaarden dat uw stoffelijke leven maar een korte doorgang is op de weg van uw bestaan, is het in deze dus voor uzelf eigenlijk onbelangrijk wat er zoal over de ganse wereld gebeurt.

Hetgeen voor u belangrijk is in deze wisselwerking is dat u terug de basisprincipes van de mensheid vindt. Dat wil vooral zeggen dat u in eerste instantie leeft voor de ander, tracht een zo groot mogelijke harmonie, een zo groot mogelijk evenwicht met uw medemens te behouden. Daarom ook dat wij vanuit onze zijde er zo op gestaan hebben om zelfstandig te gaan werken, gewoon naar onze boodschap luisteren en zeggen: “De geest heeft het weer eens goed gezegd” en terug naar de orde van de dag gaan, kan niet meer.

Want er is een tweede aspect dat bij het Wessac-gebeuren duidelijk naar voor is gekomen. We hebben gezien dat de kosmische invloed die de aarde gaat ondersteunen en zuiveren, begeleid is geworden door een zeer sterk wit Licht. U zou u kunnen voorstellen dat dit witte Licht het groene licht volledig heeft omkapseld en daardoor krijg je het verschijnsel dat op aarde alles veel sneller duidelijk gaat worden.

U gaat opmerken – en dit geldt voor iedereen en overal – dat oorzaak en gevolg nog veel sneller op elkaar gaan komen dan het ooit geweest is. De tijd van: “Ik doe vandaag iets dat een ander schaadt en misschien is er binnen 50 jaar een reactie”, is voorbij. Wanneer je vandaag iets doet dat een ander schaadt kan het best zijn dat je, in mensentijd gesproken, binnen de dag, binnen een etmaal een reactie hebt die voor u onverwachtbaar is en nog minder verwerkbaar.

Mag ik u opmerkzaam zijn dat, sinds het Wessac-gebeuren bv. wanneer je even naar uw politici kijkt, wereldwijd, maar ook in uw eigen land, dat wanneer zij vandaag u een leugen vertellen, dat zij morgen al een reactie hebben. En in politiek is dat meestal met nog en sterkere leugen er bovenop. Maar het grappige van de zaak is dat de partijen die zo elkaar beliegen naar de bevolking toe op een minimum van tijd in hun hemd staan.

Dit fenomeen zal zich gaan voordoen op alle terreinen, ook op religieus terrein. Je zal opmerken dat de grote gevestigde religies zeer snel met zichzelf in confrontatie komen. Je zult opmerken dat, of we nu spreken over kardinalen, een paus of over imams of mollahs of over de Dalai Lama, dat al dezen met zichzelf zullen verstrikt geraken. En dat al deze leiders uiteindelijk in een eenzaamheid zullen komen omdat hetgeen zij naar voor brengen sneller doorprikt wordt, waardoor ook de grote massa door heeft hoe zij eigenlijk gemanipuleerd werden of hoe men nog tracht zijn eigen macht vol te houden. We zullen dit zien gebeuren ook in de economie. Wie vandaag denkt dat hij veel bezit, kan morgen tot de ontdekking komen dat het illusie is. Wie vandaag zogezegd de zekerheid heeft, kan ontdekken dat die zekerheid nooit bestaan heeft.

Dit alles wordt op dit ogenblik zeer sterk geactiveerd. Want doordat dit witte Licht in zijn volle kracht zich gaat ontplooien, gaan heel veel zaken die tot hiertoe met de mantel der liefde verborgen bleven duidelijk worden.

Samen met de veranderingen in uw leefmilieu zal het in de komende tijd voor heel veel illusies onhoudbaar worden ze te laten bestaan. Het gevolg daarin gaat zijn dat, in de eerste jaren de chaos gaat toenemen, onevenwichten gaan toenemen en je zal zien,  men zal trachten op allerlei manieren de oude macht te bestendigen. Telkens weer zal dit met een sisser aflopen, zal het zichzelf sneller corrigeren dan men het kan opbouwen. En het is juist in deze verandering dat mensen zoals jullie hier, nodig zijn. Het is juist in deze verandering dat verwacht wordt dat jullie de handen in elkaar slaan en samen met jullie onderlegdheden, met jullie kennis trachten in jullie eigen omgeving telkens weer opnieuw een rustpunt te vormen. En vanuit dat rustpunt ervoor te zorgen dat de medemens die zoekende is, geholpen kan worden.

Geen mens is in staat alleen deze veranderingen door te maken. Zij zijn te ingrijpend. Je kunt alleen door te beseffen van samenwerking, door te beseffen dat harmonie het codewoord is voor de toekomst, dat door de handen in mekaar te slaan je verder kunt en ervoor kan zorgen dat de grootste verschuivingen u niet te veel hinder meebrengen.

Ik ga u besparen om te zeggen wat de aarde allemaal gaat doen. Het algemene beeld dat ik u kan geven is dat we zullen zien dat de krachten van de elementalen gaan samenwerken op een wijze soms die de mensheid nog niet heeft gezien.

Op het ogenblik dat u kunt aanvaarden wat er gebeurt en niet in verweer gaat, maar gewoon u door rust omringt, u gewoon kunt plaatsen in de kracht van het Licht dan zullen deze zaken aan u voorbijgaan. Op het ogenblik dat u gaat proberen er tegen in te gaan, er tegen te strijden zult u meegesleurd worden in de afbraak. Verzet u niet tegen wat gebeurt. Blijf rustig in uzelf, wees één met de krachten die u beseft en u zal zien, u zult op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig zijn.

Let vooral op en dit is een raad die ik aan iedereen hier aanwezig, kan meegeven, dat u in de komende tijd u niet laat meeslepen door uw eigen begeerte. Want dit is een verknechting die je dan ondergaat en die zeer moeilijk te onderbreken zal zijn. Omdat van op het ogenblik dat uw eigen begeerte u gaat dirigeren, je opgenomen wordt in de krachten die voor de afbraak zorgen en inspelen op alles wat de begeerte in de mens, de drift in de mens, de emotie naar bezit in de mens versterkt.

We zullen zien dat bv. in de toekomst, de nabije toekomst, nieuwe ziekten opduiken, dat er bepaalde epidemieën gaan plaats hebben. Deze kunnen u niet raken als u in harmonie blijft. Vanop het ogenblik dat u meegaat met de algemene angst, op het ogenblik dat u meegaat met hetgeen wat de machthebbers u trachten te doen doen, bent u raakbaar. Op het ogenblik dat u in het Licht staat, dat u tracht in harmonie met uw broeders en zusters te functioneren, zullen ook deze zaken aan u voorbijgaan.

En dan kun je zeggen dat we in een zeer boeiende tijd zullen komen te staan, te leven. Een tijd die, wanneer je tussen dit en enkele jaren een overschouw zou nemen, uw wereld totaal zal veranderd hebben. Wanneer je kijkt naar de laatste 50 jaar dan zie je dat er al een grote verschuiving in de wereld is geweest. Maar deze is redelijk langzaam gegaan. Wat nu tot ontplooiing gaat komen, zal in een veel sneller effect gebeuren. Het is een tijd waarin de mens mogelijkheden heeft. De meeste mensen zullen de tijd als negatief ervaren omdat aan hun wenselijkheden niet wordt voldaan. Maar degene die openstaat voor de verandering, degene die kan aanvaarden dat de aarde terug haar evenwichten herstelt, dat de ontwikkeling op de aarde belangrijker is dan eigen profijt, deze zal leven in een zeer boeiende en zeer verrijkende tijd, waarin het voor uw eigen geest, voor uw eigen bewustwording een enorme versnelling kan betekenen.

De mens die nu tracht te werken in het Licht, in de harmonie samen met zijn broeder en zuster kan in dit ene mensenleven meer resultaat boeken dan in 10, 20 voorbije levens. En dat is, beminde broeders en zusters, belangrijk dat u dit beseft. U krijgt de mogelijkheid, u bezit de mogelijkheid om van dit leven een leven te maken waarin je meer mogelijkheden hebt dan dat er de laatste 8000 jaar op deze aarde aanwezig is geweest. Maar zoals altijd, u hebt de volledige vrijheid, de keuze ligt volledig bij uzelf. Niemand kan in deze tijd u zeggen welke keuzes u moet maken. Deze keuzes vertrekken vanuit uzelf. Keer in uzelf en tracht aan te voelen wat er in u leeft. Luister naar uw innerlijke stem en heb de moed om wat je dan hoort, wat je voelt, wat je waarneemt te volgen. Dat is belangrijk. En niet wat een ander u tracht op te leggen. Het is belangrijk dat u uw eigen weg volgt, uw eigen aanvoelen gaat.

En dan is deze tijd wonderlijk. Want op het ogenblik dat u de eerste stap zet, zullen allerlei krachten zich daaraan aansluiten, zal je in harmonie zijn, niet alleen met de entiteiten die dezelfde weg gaan maar zul je ook in harmonie zijn met vele kosmische krachten die je als mens niet kent, maar die toch op u inwerken.

Daardoor ontwikkel je de mogelijkheid om in dit stoffelijk leven de juiste handelingen te volvoeren. Het is een tijd waarin voor degene die het Licht tracht uit te dragen alle privileges aanwezig zijn. Het is de tijd dat wanneer je vanuit een gevoel van eenheid, vanuit het besef dat we allen die leven op deze planeet van dezelfde Vader afkomstig zijn, van dezelfde kracht, we vanuit de eenheid met deze kracht alles maar dan ook alles kunnen bereiken.

Het is de tijd waarin, om het in menselijke termen te zeggen, de witte magie aan kracht wint. Het is de tijd waarin alle evenwichten die het Licht versterken zich tot ontplooiing brengen. En zo kun je ervan op aan dat dankzij de grote veranderingen die op deze aarde en niet alleen op deze aarde maar in dit ganse zonnestelsel plaats vinden u vanaf heden kunnen we zeggen, vele nieuwe mogelijkheden, vele nieuwe toekomstontwikkelingen in uw bezit krijgt. Gebruik ze dan ook op een wijze dat je voor deze aarde een steun bent. Wees dit ook voor uw medemens. Want besef dat de oude spreuk: waar één mens ziek is, de ganse mensheid ziek is, steeds gangbaar is, wanneer je weigert te erkennen dat je helpen kunt.

Zo, mijn beminde broeders en zusters, dit is ongeveer het plaatje dat ik u vanavond wou brengen. De meesten onder u, wanneer zij zich op het Wessac-gebeuren hadden ingesteld, hebben deze gevoelens reeds doorgekregen. Wanneer ik de optelsom maak van hetgeen ik hier gebracht heb dan moet ik stellen dat het uiteindelijk resultaat voor degenen die ervoor gaan zeer positief zal zijn.

Belangrijk is dat u, wat er ook gebeure rondom u, u zich er niet in laat betrekken, dat u steeds vanuit uw eigen aanvoelen van juistheid, zelfs wanneer dit naar de buitenwereld toe niet juist zou blijken, dat je toch hetgeen wat jij aanvoelt als juist blijft volvoeren. Ga af op hetgeen wat in u leeft. Veel zaken zullen u aangebracht worden die ogenschijnlijk in eerste instantie voor u positief zijn. Maar wanneer u aanvoelt: Dit is het niet, laat het aan u voorbijgaan. Dat is belangrijk.

Tracht dagelijks, al is het maar enkele minuten u terug te trekken en u in te stellen op het Licht, op de Vader, op de oerkracht welke naam u er ook aan wil geven. Maar dat u zich dagelijks even kunt realiseren dat u deel bent, onafscheidelijk deel van de Vader, u  zich even ermee in harmonie stelt, is belangrijk. En wanneer het enigszins mogelijk is, tracht met een regelmaat u in de natuur te begeven. Tracht met een regelmaat u één te voelen met de aarde, want er is een eenheid tussen jou, de aarde waarop u uw voeten zet, de planten die er groeien, de dieren die erop leven.

En dan, om af te ronden, ga steeds uit van het eenvoudigste. Zoek steeds de simpelste oplossing van elk probleem dat zich aandient. Ga terug naar de eenvoud en dit geldt op alle gebieden. Ga naar de eenvoud wat uw voeding aangaat. Ga naar het eenvoudigste wat de technische middelen aangaat. Zoek, wanneer er ziekte is het eenvoudigste medicijn, de eenvoudigste therapie want u zal opmerken dat al de ingewikkelde en o zo belangrijke zaken niet meer zullen voldoen. Dat dikwijls het geneesmiddel naast uw deur groeit. Dat dikwijls technisch gezien de mogelijkheid reeds naast u ligt. Maar dat u deze oplossing meestal over het hoofd hebt gezien omdat ze te simpel en te eenvoudig is. Nochtans zal de toekomst uitmaken dat op alle gebieden het simpelste antwoord, het simpelste middel, de eenvoudigste samenstelling in deze, de juiste zal zijn.

Ik geef jullie de raad, hetgeen we vanavond hier gebracht hebben rustig te overdenken, terug te beluisteren en dan zult u zien dat er zeer veel positieve mogelijkheden hier voor u aangeboden zijn. Concentreer u daarop. Werk daarmee en u zult een zeer boeiende, geestelijk verrijkende tijd tegemoet gaan.

Besluit.

U hebt zojuist één van de hogere entiteiten gehoord, iemand die mee gestaan heeft aan de voet van het altaar tijdens het Wessac-gebeuren. Hij heeft getracht weer te geven wat er zoal aan het gebeuren is. Wat mij is opgevallen dat wij, naar de toekomst toe, zullen zien dat het belangrijk wordt dat je als mens terug de natuur als uw vriend gaat beschouwen. Ik heb getracht te overschouwen wat er in de natuur gaat wijzigen en dan is het boeiende dat we een fenomeen zien dat die krachten die in die natuur aanwezig zijn zich plots op een bijna magische manier gaan wijzigen, gaan gedragen.

Het komt misschien ook wel omdat we voor de eerste maal terug een harmonie hebben opgebouwd met die oude magiërs die nog voor de gekende periode van Atlantis, het rijk van Mu, hier op deze aarde toch duizenden jaren bestaan hebben. Vele oude krachten die de aarde in zich droeg, worden terug geactiveerd. We gaan misschien naar de toekomst toe eigenaardige fenomenen zien. Maar voor degenen die zich daarmee in harmonie kunnen stellen, kan dit zeer boeiend worden. Ook zullen we zien dat oude gebruiken terug komen- ik bedoel niet wat jullie onder oud zien, de meesten denken: enkele duizenden jaren geleden de druïden, dat waren natuurmagiërs, maar het gaat veel verder. Deze zaken zullen allemaal wel een rol spelen, maar er zullen veel nieuwe elementen opduiken. En hoe meer dat je daarmee in harmonie kunt zijn, hoe meer je als stofmens u terug in die natuur kunt begeven, hoe meer resultaten u eruit kunt halen.

We zullen bv. opmerken dat – en ik spreek vanuit mijn standpunt van wat ik gezien heb – bepaalde, wat tot hiertoe voor de mens als voedsel heeft betekend, groepen van planten, ineens voor de mens toxisch worden. We zullen zien dat bepaalde zaken die tot heden voor de mens schadelijk waren plots voor de mens een degelijke werking hebben, een positieve werking.

Er gaan verschuivingen plaats vinden op alle terreinen en dat is zo boeiend. We gaan zien dat, waar de mens erin geslaagd is van de oude wouden te vernietigen plots een ontwikkeling zal ontplooien, dat bv. er een krachtige toename gaat zijn van alles wat bv. te maken heeft met korstmossen enz. We gaan totaal andere vegetaties zien ontstaan waar de mens in eerste instantie geen blijf mee weet. Maar dat zal het nieuwe kleed worden waar de aarde zich zal mee omkleden. We zullen veranderingen zien in water, tot grote paniek soms van de mensen. En een zeer interessant gegeven is dat op sommige plaatsen ook er wijzigingen in bepaalde olieachtige stoffen zal gebeuren. Je kunt het niet zo gek bedenken of er is kans dat er hier of daar een verschuiving ontstaat. Natuurlijk hangt het er van af hoe dat je daar als mens op reageert. Wanneer je daarmee kunt omgaan en wanneer je gaat zien: Wat is hier voor de mens bruikbaar, positief, hoe kan ik hier de harmonie verder bevorderen, dan zal die natuur u beschermen. Maar wanneer u er tegenin tracht te gaan, dan mag je een terugslag verwachten. Want eenmaal wetten verschuiven en natuurwetten veranderen, is het niet direct evident om  daar de juiste tegenmaatregelen tegenover te zetten. Want als mens redeneer je met de oude waarden en die hebben geen vat meer.

Dat is een beetje het beeld dat ik gezien heb terwijl ik daar bij de Wessac aanwezig was en stond te observeren. Langs de andere kant heb ik ook heel mooie zaken gezien. Ik heb gezien hoe overal op de wereld mensen elkaar vinden. Ik heb opgemerkt hoe, naar de toekomst toe, er redelijk hoge lichtende entiteiten zich terug met de stof gaan bezighouden. We zien dat een totaal nieuwe spirituele ontwikkeling in de komende tijd over deze aarde gaat spoelen. En, ach, wat is een mensenleven, het is zo kort. En wanneer we zien dat tussen dit en enkele jaren nieuwe incarnaties plaats vinden en dat er nieuwe krachten daardoor kunnen ontwikkelen, dan kunnen we wel zeggen: De aarde heeft een toekomst.

En zoals ik het vanuit mijn plaatsje – ik behoorde helemaal niet tot de groep van de vorige spreker – kon bezien, dan zie ik dat het uiteindelijk voor de aarde een zeer positief resultaat geeft. En dat dit alles uiteindelijk voor de mensheid die deze aarde nog steeds gebruikt als leerschool, een vooruitgang betekent. Ondanks het feit dat de aantallen zullen verminderen. Maar ook dat is gunstig want zo krijgt ieder meer ademruimte. De vrijheid van gedachte neemt toe en als ik het in zijn totaliteit beschouw, dan had ik het beeld dat we binnen een kleine 200, 250 jaar een aarde hebben die werkelijk voor de mensheid een ideale incarnatieplaats is. Als ik het zo zie, kan ik zeggen: Ja, daar kan de mensheid terug openbloeien en daar gaat de mens terug zijn echte ware gedaante kunnen ontplooien. Op dit moment staan we aan het begin. De mensheid die nu leeft kan zeggen: Wij zijn  de pioniers van de nieuwe tijd, van de nieuwe mogelijkheden.

En misschien is het wel zo dat de heerser die op het ogenblik dit deel van de kosmos onder zich heeft en die jullie zo mooi Aquarius noemen, misschien is hij soms een beetje ruw, maar uiteindelijk is dankzij zijn beweeglijkheid de mogelijkheid daarom hetgeen wat verstard is, om hetgeen wat niet maar thuishoort op deze aarde te vervangen, te vernieuwen. En dat is toch het belangrijkste. Dat deze planeet, en dit is niet alleen voor jullie mensen in de stof, maar ook voor ons geesten die nog steeds interesse hebben om hier lering op te doen, dat deze aarde, deze planeet verder kan blijven functioneren voor nog zeer lange tijd.

Meditatie: Moeder Aarde en Vader Zon

We gaan trachten te vergeten wie we zijn, trachten al onze problemen, alles wat ons gemoed bezwaard los te laten. Laat het wegvloeien.

Stel u even voor dat we hier samen een koepel opbouwen van Licht. Laat ons ons hier even volledig omsluiten met Licht.

Zie hoe voor, achter, naast u, onder u, één groot lichtveld is waar ieder van u in opgenomen is, één kracht, één groot wit Licht. Voel u gewoon één met deze kracht. Vergeet even dat u man of vrouw bent, jong of oud maar wees één met deze kracht. Voel u dan in harmonie met de aarde, met de Moeder die u draagt. Voel u in harmonie met de uitstraling van de aarde. Luister naar wat de aarde u te zeggen heeft. Luister naar de liefde die de aarde u geeft want zij voedt u, zij zorgt ervoor dat je kunt ademen, zij zorgt ervoor dat je kracht tot u kunt nemen. Voel u één met de aarde.

En terwijl u deze eenheid ervaart, voel hoe vanuit de kosmos het licht van de maan u mee omkadert. Voel hoe voor u de harmonie tussen de maan en de aarde ervoor zorgt dat uw kracht vergroot, dat uw mogelijkheden vergroten.

Zie hoe die eenheid tussen Moeder aarde en haar dochter Luna voor u betekent dat u krachtiger kunt zijn. En wanneer we dan uiteindelijk de stralen, de warmte, het licht van de zon laten doordringen, laten één worden met deze koepel van Licht die ons omringt, dan zijn we opgenomen in het geheel van krachten die de goden, door de tijd heen aan de mensheid hebben geschonken.

Want de Vader zon geeft ons het gouden licht. Vader zon geeft ons de levenskracht. Vader zon zorgt ervoor dat alles verder kan ontwikkelen en bestaan. Dankzij dit Licht, dit gouden licht is het leven en de ontwikkeling in harmonie met de beide kinderen mogelijk.

Voel deze krachten, wees één met deze krachten, voel hoe zij doordringen in elke cel van uw lichaam. Voel hoe zij alles in harmonie brengen. Voel hoe elk onevenwicht zich oplost. Voel hoe alles vernieuwt doordat je één bent met deze kracht.

Besef dat deze kracht, de kracht van de Vader is. Besef dat deze kracht universeel is en dat we steeds op deze kracht kunnen beroep doen. Besef dat wanneer wij deze harmonie oproepen, wij steeds deel kunnen zijn van dit wonder waar de Vader ons deel van maakt. Besef ook dat deze kracht kan gedeeld worden met de volledige schepping. Besef dat je deze kracht kunt delen met al degenen die zoekende zijn naar het Licht, die zoekende zijn naar de waarheid, die zoekende zijn naar de harmonie in het bestaan. Besef dat u met deze kracht nooit alleen op de wereld zijt. Besef dat je met deze kracht steeds beschermd zijt, steeds gesteund zijt. Want deze kracht gaat verder dan alleen maar de stof. Deze kracht gaat door uw hersenen. Deze kracht is de bron van het bestaan. Deze kracht is de eenheid in Al wat ooit is en zal zijn en geweest is. Besef dat deze kracht waar je nu deel van bent steeds is op alle niveaus. Dat dankzij deze kracht je de mogelijkheid hebt alles te weerstaan. Dat dankzij deze kracht je de mogelijkheid hebt één te zijn met het Licht, één te zijn met het nieuwe dat uw Moeder aarde laat ontluiken. Deze kracht is voor u eten en drinken. Deze kracht is voor u energie en rust. Deze kracht is voor u alles wat ook maar in de stof voor u denkbaar is, dat in harmonie is tussen de aarde, haar dochter en haar vader.

En terwijl u nu één bent met deze kracht, laat ze uitgaan over deze aarde. Schenk ze aan de medemens, vrijelijk zonder enige verplichting. Zie hoe het Licht van de Vader zich om de aarde wentelt. Zie hoe de blauwe flikkering van de dochter mede alles omkleedt en zie hoe dan de aarde zelf oplicht en aan ieder van haar kinderen geeft wat nodig is wanneer zij dit wensen, de volle vrijheid blijft behouden, niets of niemand wordt verplicht. Maar in deze vrijheid kan het nieuwe zich ontwikkelen. In deze vrijheid kan de stem van de Vader doorklinken zodat dit deel van de schepping terug zijn evenwichten, zijn harmonieën hervindt en terug als een parel kan schitteren in dit grote heelal.

Laat ons dan bewust deze eenheid in ons vastleggen. Laat ons deze eenheid de komende dagen uitstralen, doorgeven, beseffende dat wij op deze wijze het Licht op de aarde steeds sterker laten schijnen.

image_pdf