Wessac 2009

image_pdf

 mei 2009

Inleider.

Welkom op deze bijeenkomst. Zoals u weet, zijn wij hier samen gekomen om gezamenlijk met, ik kan toch zeggen, vele, vele anderen het Wessac gebeuren op deze aarde mee te maken. Ik denk dat ieder die hier aanwezig is wel ongeveer op de hoogte is van wat dit gebeuren betekent. Het is sinds jaar en dag een terugkomend gegeven dat de grote geestelijke raad, die toch een beetje het toezicht houdt op het gebeuren op de aarde, dan samenkomt en dat er dan plannen worden gesmeed of gemaakt voor wat in de komende periode kan en zal plaatsgrijpen. De mensen die de bijeenkomst van vorig jaar hebben meegemaakt, hebben kunnen ervaren dat wat toen naar voor werd gebracht, voor het grootste deel, voor het overgrote deel is voltrokken, maar dat dit ook maar de aanzet is geweest voor de grote veranderingen die nu langzaam maar zeker op gang komen. U weet ook dat op het ogenblik ik maar een spreker ben die de weg aan het voorbereiden is voor de celebrant die waarschijnlijk tussen dit en een 30-tal minuten, 45 minuten, naargelang de mogelijkheid en de opbouw die we hier hebben, u in verbinding zal stellen met het werkelijke gebeuren: de kracht zal opwekken en jullie a.h.w. zal meenemen in deze toch zeer sterke gebeurtenis.

Ik moet u wel vragen dat wanneer de celebrant doorkomt, dat u de uiterste stilte bewaart, dat u gewoon meegaat met wat hij naar voor brengt. Ik veronderstel dat er niet iemand is die zich zal terughouden. Wanneer de celebrant zijn taak volbracht heeft, dan moet ik erop aandringen dat u ook de rust en de stilte blijft behouden. Dit is niet alleen voor jullie belangrijk, maar het is ook belangrijk voor het medium omdat we langzaam maar zeker terug naar zijn eigen trillingsverhouding moeten krijgen.

Het is niet zeker dat na de celebrant er nog iemand van ons doorkomt, maar we staan er wel op dat de rust minstens 10 à 15 minuten blijft behouden. Dus alstublieft, lieve mensen, begin niet onmiddellijk een gesprek, maar laat alles rustig uitdeinen.

Wanneer de periode van 10 à 15 minuten voorbij is, verlaat dan rustig deze kamer en dan kan u eventueel in een andere plaats verder converseren of praten over het gebeuren. De avond zal niet anders zijn dan u van een Wessac gewoon bent. Alleen, door de grote verschuivingen en veranderingen moeten we er rekening mee houden dat de krachten die nu geactiveerd worden, de krachten ook die vanuit de kosmos a.h.w. op de werktafel samenkomen, een enorme prikkel en stimulans zullen geven. De tegenstelling met vroeger is dat we verwachten dat het Licht dat dit jaar vooral de hoofdrol zal spelen, van deze aard is dat het alles maar ook alles zeer sterk activeert.

We zien dit jaar waarschijnlijk geen zachte kleuren, en daar moeten we rekening mee houden. Daarom ook mijn bede naar jullie om, ondanks het feit dat u zich misschien na de uitwerking van de taak van de celebrant zeer actief zal voelen, gesterkt zal voelen, om het rustig te houden. Want het is niet alleen dat door deze ceremonie krachten geactiveerd worden die u ervaart als positief, dat u die daarom in uw wereld, in uw gedachtepatroon als positief kan hanteren. Ik wil jullie opmerkzaam maken dat in de eerste plaats gestreefd wordt naar een harmonie in de kosmos. In de eerste plaats dat alles een evenwicht heeft en zich kan voltrekken binnen dit evenwicht. Maar u weet zo goed als ik, want u bent allemaal toch al een tijd met het spirituele bezig, dat dit niet betekent dat alleen maar wat u als positief kent en ervaart, geactiveerd wordt. Daar staan ook andere krachten tegenover. Krachten die in de kosmos ervaren worden als positief, maar die voor u als mensheid, als bewoners van deze aarde misschien minder aangenaam kunnen over komen.

Wanneer ik zo een kleine voorschouw doe van wat de laatste dagen is samengekomen van invloeden, dan zou ik er het beeld kunnen op plakken dat er een evenwicht is ontstaan en een samenwerking in de wereld bijvoorbeeld van de elementalen. Deze samenwerking gaat vooral de natuurlijke aard van de aarde ten goede komen. Maar wanneer ik jullie dan zeg dat we bijvoorbeeld, en dit heb ik persoonlijk al kunnen vaststellen, een samenspel krijgen tussen enerzijds de elementaalkrachten van de aarde en de elementaalkrachten van het water, dat deze zich voor uw planeet zullen inzetten, en dat aan de andere zijde het evenwicht wordt gemaakt door de elementaalkrachten van de lucht en de elementaalkrachten van het vuur, dan begrijpt u best dat er in de toekomst, en waarschijnlijk in de zeer nabije toekomst, op aarde van alles zal gebeuren dat u als mensheid moeilijk kan zien als: dit is nu positief. Nochtans is dit voor het ganse geheel en het verloop van de veranderingen zeer positief. Sommige zaken waarvan een soort blauwdruk in de kosmos al aanwezig is, voorzien grote wijzigingen in de natuur zoals u die kent.

Maar u kent uw geschiedenis van de aarde toch een klein beetje en u weet dat wanneer er grote wijzigingen in de natuur optreden, dat dit volgens bepaalde wetmatigheden gaat, en dat die wetmatigheden meestal niet overeenkomen met wat u als mens graag zou hebben. Dat er veranderingen komen, daar mag u gerust van zijn. En zo goed dat u bij de Wessac van het vorige jaar niet hebt kunnen inschatten dat uw ganse wereldbeeld een jaar later er totaal anders zou uitzien – want u hebt allemaal, ieder voor zichzelf, zaken meegemaakt en doorgemaakt die u helemaal niet had verwacht, die u helemaal niet had kunnen incalculeren.

Zo krijgen we nu op andere terreinen verschuivingen. Ook deze kan u niet voorzien, deze kan u niet incalculeren. En daarom is het van belang dat u op een avond als deze gewoon tracht deze krachten te ondergaan, gewoon deel te hebben eraan zonder dat u daar bepaalde begeerten, ideeën tegenover stelt. Wanneer u zich er gewoon voor openstelt, dan kan u de zaken gewoon mee doorleven zonder dat u daar teveel schade uit opdoet, omdat u de instelling hebt van de harmonie die er is, te aanvaarden.

Er is een ander punt dat ik hierbij zeker wil aanstippen. Veel mensen hebben nogal de neiging in de toekomst te leven en in de toekomst een beeldvorming op te bouwen van hoe zij eigenlijk denken dat de zaken zullen verlopen. Ook dat zien we telkens weer elk jaar opnieuw: na het Wessacgebeuren zijn er heel velen die een invulling maken van wat zij denken dat gaat komen. Ik moet jullie dit ten stelligste afraden. Eerstens omdat wanneer u, zeker met wat we verwachten, dit dit jaar zou doen, u zich bindt aan krachten die voor de mens redelijk beangstigend zijn. En er is nu niets dat minder wenselijk is dan dat u als mens zich lieert aan angst. Tracht gewoon alles wat voor u angst betekent terzijde te laten. Leef gewoon met de mogelijkheden die u op het moment hebt. Begin niet te overdenken wat er zelfs binnen 1 jaar zou kunnen zijn, want u zou veel te snel meegesleurd worden in allerlei verhalen die eerstens zich dan niet zullen voltrekken zoals u denkt, maar zij zullen u vervolgens wel veel angst en onzekerheid schenken met als gevolg dat u voorbijgaat aan de mogelijkheden die er voor u aanwezig zijn en meegesleurd worden in iets waar u als geestelijk zoekende beter kan uit wegblijven.

We komen in een tijd waar niets zal zijn wat lijkt te zijn. Herinner u dit, hou deze uitspraak heel goed in uw gedachten. Niets is zoals het lijkt te zijn. Dit zal niet alleen in uw maatschappij zo zijn, maar ook voor uzelf, vertaal het naar wat u ook wil, u zal in de komende periode opmerken dat het steeds weer juist aan u ontsnapt en anders is dan dat het voor u leek te zijn. Wanneer u nu in de komende tijd gewoon rekening houdt met deze kleine tips, dan zal het leven u veel waardevoller lijken, zal u ook op het juiste moment de juiste reactie hebben en zal u niet meegaan in het massagebeuren, in de vormen van massabegoocheling. In sommige gevallen kunnen we zelfs spreken van vormen van massahysterie, die zich zeker zullen voordoen.

En een laatste punt vooraleer ik het medium doorgeef aan de volgende spreker: Wees van uw eigen kracht overtuigd. Ieder van u heeft voldoende kracht, voldoende mogelijkheden om in deze woelige veranderende tijden goed als mens te kunnen leven. En hiermee bedoel ik: niet wat de maatschappij ziet als goed, want dat is materieel, maar hiermee bedoel ik gewoon dat u als mens evenwichtig, gelukkig kan leven en er zo voor zorgen dat u, in harmonie met uw eigen geest zijnde, van uw leven de juiste weg maakt en dat u de juiste keuzes voltrekt, zodat wanneer u na verloop van tijd terug naar onze zijde komt, u een waardevol stoffelijk bestaan hebt gehad, en dat u niet, menselijk uitgedrukt, met lege handen bij ons toekomt. Want dat is toch op dit moment in veel gevallen voor de westerse mens een feit. En ook in deze periode kan het niet genoeg benadrukt worden: u leeft op deze aarde om ervaring op te doen. U leeft niet op deze aarde om, zoals de maatschappij u tracht voor te spiegelen, alle gadgets en alle comfort, of weet ik veel hoe ik het moet benoemen, te moeten hebben. Want hoe meer u met deze zaken bezig bent, hoe minder u de kans geeft aan uw eigen geest om de juiste ervaringen op te doen, en dat is dan wel spijtig.

Ik trek me nu rustig terug. Ik dank u dat u mij aangehoord hebt. U krijgt nu een tweede broeder die het pad zal effenen voor de celebrant. Houd er rekening mee dat wanneer de celebrant door komt, dat de spreker op dat moment zich plots terugtrekt. Beschouw dit niet als een onbeleefdheid, maar alleen als een technische noodzaak om de evenwichten en de harmonieën, ook voor het medium, zo goed mogelijk in stand te houden. Ik wens jullie nog een lichtende avond toe.

Tweede spreker.

Het is mij een waar genoegen nog eens te mogen door komen in deze gebieden. Ach, wat is het weer al lang geleden. En als ik zo zie, zoveel is er bij jullie niet gewijzigd. Jullie zien er nog allemaal even deftig uit, even lief, dat doe mij wel genoegen.

In de tijd dat ik hier op aarde rondliep, had ik wel een beetje de gewoonte de mensen voor te houden hoe zij het best leefden. Intussen heb ik die gewoonte moeten herzien, natuurlijk. Eens u aan onze zijde bent, dan beseft u dat dit eigenlijk niet de juiste weg is. Maar goed. Daarmee wil niet gezegd zijn dat ik vanavond niet zal proberen jullie een beetje te helpen, wat de komende tijd aangaat, zonder eigenlijk in het beleren van vroeger te hervallen. Zoals mijn vriend, die zojuist gesproken heeft, jullie al heeft duidelijk gemaakt: tracht aan te voelen, tracht te beseffen dat u als mens niet op anderen moet rekenen, niet op instanties moet rekenen, maar dat u op uzelf moet kunnen rekenen. Alles is in jullie aanwezig, want ieder mens, groot of klein, is deel van de Bron, deel van de Vader, deel van God, zou ik in mijn tijd gezegd hebben. En misschien nog harder gezegd hebben: deel van de Christos. Maar ik weet, dit is niet meer zo aan de orde van de dag. Alles verandert. Voor sommige groepen zouden we al moeten zeggen: deel van Allah. Maar goed, maakt niet uit, welke naam er gegeven wordt aan de Bron.

Maar waar ik het met jullie wil over hebben, is dat de Bron in jullie aanwezig is. Dat jullie niet zouden bestaan zonder dat alles in jullie aanwezig is. En in een veranderlijke tijd als deze is het van belang dit besef, dit aanvoelen voor u steeds opnieuw waar te maken, steeds opnieuw te beseffen: ‘Ik kan het zelf wel, ik ga er voor. Ik wacht niet tot men van hierboven of van beneden, zoals u wilt, mij een helpende hand aanreikt. Nee, ik vat de koe bij de horens en ik handel. En ik handel in zekerheid, zonder angst.’ Want u leeft op het ogenblik in een maatschappij die, in tegenstelling tot deze die enkele honderden jaren geleden aan de orde was, geen vaste waarden meer heeft, geen zekerheden meer heeft.

Wanneer ik 100 jaar geleden tegen mijn mensen zei: U moet het zo of zo doen, dan was dat een zekerheid, dan deed men dat zo. En jaren later was dat nog zo. Als u vandaag denkt: ‘Ik beschik over alle mogelijkheden, want ik heb elektriciteit, ik heb water – en wat heb je daar nog? – ik heb brandstof, en noem maar op, dan kan het ’s anderendaags zijn dat u dat helemaal niet meer hebt. Dat om een of andere reden buiten u deze zaken wegvallen. En dan staat u daar. Maar wanneer u op uzelf vertrouwt, wanneer u beseft dat u alle mogelijkheden in uzelf draagt, dan mogen die stoffelijke waarden wegvallen, u bent niet raakbaar. U kan gewoon verder gaan. En weet u wat het eigenaardige dan is? Dat u zal opmerken dat de wereld rondom u zich naar u toe zal keren en dat dit, die wereld, zich zo zal aanpassen dat u uw mogelijkheden kan realiseren.

Want vergeet niet, de ganse kosmos is één groot harmonisch energieveld. En wanneer u in die kosmos een juiste puls geeft, dan zetten daar alle andere impulsen op aan die op diezelfde lijn zitten, waardoor u, zonder dat u erom vraagt, alle mogelijke medewerking hebt in het bereiken van uw doel. Maar dat houdt wel in, mijn beminde vrienden, dat u er zelf aan werkt, dat u er zelf in gelooft. Want wanneer u gaat zitten wachten of wanneer u, nog erger, angst hebt: ‘Ik zal tekort hebben’, angst hebt: ‘Dit gaat mij niet lukken’, ach, dan kan ik u met een zekerheid zeggen dat het niet zal lukken, dan u tekort zal hebben. En dit is nu juist wat ik jullie niet toewens.

Leef vandaag, en leef vandaag met de mogelijkheden die u hebt. Gebruik de mogelijkheden. Besef al wat u hebt, en deel het met de anderen. Het is beter op te sommen wat u bezit, dan op te sommen wat u niet bezit. Maar het besef van wat u bezit, is voldoende om dit met degenen die uw hulp vragen, dit te delen.

Ik heb vernomen dat de meesten van jullie die hier aanwezig zijn, een soort werkgroepje vormen. Dat is een heel mooie zaak. Maar hebben jullie er al eens bij stilgestaan wat de ander in dat groepje voor u betekent en wat u voor de ander kan betekenen? Hebben jullie er al eens bij stilgestaan elkaar vrijblijvend een hand te reiken? Hebben jullie er al eens bij stilgestaan of jullie elkaar kunnen ondersteunen, kunnen helpen, één geheel vormen? Ach, men heeft mij verteld dat jullie heel goed samen kunnen mediteren, dat is prachtig, en dat u daardoor heel mooie resultaten bereikt. Maar buiten die enkele ogenblikken dat u samen bent, in hoeverre bent u er voor elkaar? U zou daar eens moeten bij stilstaan. En misschien ontdekt u dan dat u toch nog veel meer kan, meer mogelijkheden hebt dan dat u tot hiertoe hebt toegepast. Want wanneer ieder van deze groep vanuit zijn eigen kern, vanuit zijn eigen besef van kracht, deze krachten bundelt met de ander, dan krijgt u werkelijk een kracht, een lichtende kracht die een baken is voor vele anderen. En dan kan zo’n klein groepje als dit echt een balans zijn die een verandering in de omgeving doet slagen, of niet.

Besef, beminde vrienden, welke krachten er in u omgaan. Besef welke mogelijkheden u hebt. Dat ik op een avond als deze – ach, en ik verval misschien een beetje in mijn oude gepreek, neem mij niet kwalijk – dit zo sterk naar voor wil schuiven, is omdat ondanks het feit ik over geen stoffelijk lichaam meer beschik, nog steeds de mens als mens heel liefheb. En tracht, dan wel vanuit onze zijde, zoveel mogelijk te inspireren, zodat u als mens een leven kan leiden dat een ware bewustzijnsverruiming voor u inhoudt.

En dit is in deze tijd, wanneer ik het zo bezie wat er allemaal op aarde plaatsgrijpt, soms niet evident. Maar met de komende veranderingen, met de wijzigingen die overal al rond zich grijpen, durf ik toch stellen dat ook jullie de kans krijgen om geestelijk sprongen te maken, geestelijk verder te komen dan eerst verwacht was. Alleen, moet u het zelf doen. De tijd van: ‘De ander heeft het gezegd’, is voorbij. Het wordt de tijd van: ‘Wat voel ik hier, wat voel ik in mijn binnenste, hoe voel ik het aan?’ En: ‘Daar ga ik voor.’ En laat dan de anderen maar zeggen wat ze willen. Ga voor wat u zelf voelt als zijnde: dat is mijn weg. En ga die weg, vrienden, zonder enige angst. En reik ieder de hand die samen met u op dezelfde wijze de weg wil gaan.

En nog een laatste puntje voor ik jullie verlaat: Gedenk dat op aarde er vele mogelijke wegen zijn. D.w.z. dat de weg die u gaat, die u aanvoelt als zijnde voor u de juiste, dat dit niet voor een ander ook zo moet zijn. Maak niet de fout van uw weg op te leggen aan een ander. Maar wanneer een ander u vraagt om mee te gaan, reik de hand en laat hem meegaan. De anderen die een andere weg kiezen, geef hen de mogelijkheid die weg te gaan. Hou u ver van alle commentaar. Want besef dat de kosmos één harmonie is, maar die harmonie kent vele vormen, veel meer dan u als stofmens kan bevatten. En wanneer u uw weg gaat, zonder dat u zich stoort aan een ander zijn weg, dan bent u in de harmonie, en dan zal u vanuit de kosmos alle kracht, alle harmonie, alles wat nodig is om uw leven te volvoeren, ontvangen. En dat is veel meer, beminde vrienden, dan wat een materiële maatschappij waar u in leeft, u kan geven.

Ik zou zeggen, laat dit allemaal rustig bezinken, u kan daar rustig met elkaar over praten, en rustig gaan voor wat u aanvoelt als uw kracht, uw Bron, uw verbinding met de Vader.

Ik ga mij langzaam maar zeker terugtrekken. Het was mij nog een genoegen om even bij jullie te kunnen vertoeven.

Celebrant.

Allen zijn wij hier verenigd in de kracht van de kosmos. Dat het Licht met ons één moge zijn! Vader, Gij die ons gezonden hebt, maak deze krachten waar. In de naam van Adonaï, dat het Licht zich hier bevestigt in al zijn uitingen. Dat de kracht van de goden zich hier volvoert. Nederig aanvaarden wij de evolutie die geschreven staat in de hand van de Vader. Nederig aanvaarden wij dat het Licht verduidelijkt op de tafel van de Waarheid. Laat ons één zijn met deze krachten. Laat ons één voelen met de Bron waaruit wij zijn ontsproten, één voelen met de krachten van het universum, één voelen met de Goden die voor ons hier aanwezig zijn. Want, ach, wat zijn wij, geest of stofmens, in deze grote schepping: enkel en alleen maar kleine stofjes die door de warrelende energie meegedragen worden om uiteindelijk ergens hun taak te volvoeren waarvoor zij zijn ontstaan.

Laat ons dan trachten één te zijn, deel te zijn met het Licht. Laat ons trachten het Licht zelf een meerwaarde te geven door ons weg te cijferen in deze kracht, één te worden met deze kracht. En laat zo deze energieën vloeien. Wij allen hier tezamen vormen één keten, één grote keten. Een keten gesmeed tussen de geest en de stof. Eén keten, gesmeed op deze aarde in dit zonnestelsel, maar uitreikende veel verder dan iemand van ons ooit kan beseffen. Want de grootsheid van deze kosmos die hier vandaag voor ons is samengebald a.h.w. in één kracht, in één energie, is voor ons, kleine mens, kleine geest, onmogelijk volledig te vatten. Maar dit neemt niet weg dat we er deel van zijn en dat onze opdracht luidt: Werk ermee, want u hebt de kracht, u hebt de energie, u hebt de eenheid gekregen van die Bron. En die Bron vertrouwt u, want ze weet dat ze het zelf is, dus vertrouw ook op haar. Zo kan de kracht zich volledig door u voltrekken. Zo wordt u één blok. Zo wordt u het alchemistische proces dat de stof omzet in de geest, en de geest omzet in stof, om zo samen te leren, te evolueren, te komen tot het punt van waaruit we vertrokken zijn en waar we allen terug heengaan. Te komen tot dat besef, het besef dat alles één is, dat niets verloren gaat, dat alles blijft bestaan in zijn totale evolutie.

Want die kosmos is een kracht, een enorme kracht. Wees één met deze kracht. Stel u open, voel hoe het Licht deel van u neemt, voel hoe u deel bent van het Licht, voel hoe elke cel van u als mens, hoe elke trilling van u als geest één is met dit Licht, met deze kracht. Dit Licht dat in de komende maanden, in de komende jaren uw werktuig zal zijn. Dit Licht dat uw metgezel zal zijn. Dit Licht dat u steeds opnieuw weer u het pad zal laten gaan dat uw weg is in deze oneindige kosmos om terug te kunnen komen tot die Bron van waaruit we vertrokken zijn. Die Bron, waar we geen beeld van kunnen vormen, maar waar we wel van weten dat zij het is waaruit wij zijn ontstaan.

In de naam van de kracht der goden die hier aanwezig is, in de naam van Adonaï, God der goden, in de naam van Tetagrammaton, in de naam van Eloachim, in de naam van alle goden, alle krachten, of hoe we ze ook kunnen benoemen, maar ook in de naam van de Christos, die toch op deze aarde zijn stempel heeft gedrukt, in de naam van de Boeddha, die toch op deze aarde een idee heeft nagelaten dat anders is dan wat de gewone mens verwacht, in naam, vrienden, van allen, geest en stoffelijke wezens die wensen dat het Licht zijn taak kan voltooien, bevestig ik hier voor jullie en voor allen die aanwezig zijn en gebonden aan ons zijn, samen met ons zijn in de kracht: draag deze kracht in u mede, deel deze kracht en besef dat deze kracht u in de komende tijd uw leidsnoer zal zijn.

Dit zij bevestigd in de naam van de Vader die mij hiertoe gerechtigd heeft. Dit zij bevestigd door het Licht zelf, het Licht dat u nooit verlaten zal.

U bent verbonden op dit moment via deze Lichtende krachten met de offerplaats, met het altaar van de Wessac. Zie gewoon nu voor u het altaar waar we allen rond staan. Voel u één, niet alleen met mij maar met alle anderen die aan dit altaar op het ogenblik staan. Zie hoe de Lichtzuil zich manifesteert op het altaar. En tracht nu voor uzelf de kleurenspeling van het Licht waar te nemen. Nu is het het moment dat u, ieder voor zich, kan zien, kan voelen, kan ervaren wat er op het altaar van de Wessac plaatsgrijpt. Ieder op zijn eigenste wijze kan dit nu waarnemen. Neem het in u op. Het is a.h.w. de blauwdruk van uw eigen toekomst. Kijk naar het altaar, zie naar de kracht en zie uw eigen blauwdruk erin. Dan zal u opmerken welke krachten er voor u zijn weggelegd, zal u opmerken hoe u deel bent aan deze grote kosmische kracht. Zal u opmerken welke de weg is die nu voor u geopenbaard wordt. Ga mee, ga mee in dit geheel. Laat dit Licht u opnemen. Zoals u ervaart, de vele anderen rondom u dezelfde ervaring meemaken. Dit Licht raakt uw ziel, dit Licht ankert zich nu vast. En zo wordt u de uitdragers van het nieuwe door één te zijn met deze kracht, ieder voor zich, door één te zijn met deze kracht, behoort u, bent u de vernieuwer, bent u degene die in de woelige tijd die komt, de juiste richting kan tonen. Door één te zijn met deze kracht, wordt u de Christos, de ware Christos. Door één te zijn met deze kracht, bent u verbonden met de universele liefde van de kosmos en wordt u daardoor gedragen. Aanvaard deze taak zoals die in uw blauwdruk geschreven staat, en u hebt de kans om van uw leven een leerschool te maken als nooit tevoren geweest is. Want zoals de meesten gezien hebben in de blauwdruk, staan we voor de grote veranderingen, de grote verschuivingen. En is het dan niet heerlijk om deel te kunnen zijn op een positieve wijze van deze vernieuwing? Kunnen we de goden dan niet dankbaar zijn voor de mogelijkheden die ze ons nu scheppen, die ze ons geven? Want wanneer u uw blauwdruk bekijkt, dan kan u zien dat u a.h.w. het zaad bent van het nieuwe. Dan kan u zien dat wanneer u uw taken volbrengt, u de wereld a.h.w. wijzigt in de richting die nodig is. Als u uw blauwdruk bekijkt, kan niets u angstig maken. Wanneer u uw blauwdruk bekijkt, kan u alleen vanuit de Goddelijke zekerheid leven en werken, dat altijd alles er zal zijn wat nodig is om uw blauwdruk, die nu op het altaar van de Wessac geschreven staat, te volbrengen.

Deze krachten zijn bevestigd. Kom nu rustig terug tot uzelf. Het beeld is in u vastgelegd. Dit lost u nooit meer. Dit draagt u mee in de eeuwigheid, want het is het beeld van de eeuwigheid.

Afsluiter.

Beminde broeders en zusters, eventjes kom ik nog terug. U hebt opgemerkt dat de krachtsopbouw van de celebrant wel enigszins anders is geweest dan de vorige jaren. Dit wil niet zeggen dat hij minder krachtig of minder ingrijpend is geweest. Ik meen zelfs te mogen vaststellen dat, ik heb opgemerkt bij sommigen onder u zeer emotioneel en ingrijpend is geweest, en ik durf bijna stellen dat vanuit onze zijde wij hebben vastgesteld dat bij enkelen van u er iets definitiefs is gewijzigd, in goede zin.

U zal de komende etmalen waarschijnlijk nog wel verschillende reacties van deze gebeurtenis in uw lichaam waarnemen. Aanvaard het gewoon en verzet er u niet tegen. U bent meegenomen naar een, toch voor de stof, redelijk hoog trillingsniveau, en dat laat zijn sporen na in uw cellen. D.w.z. dat fysiek gezien jullie lichaam hier sterker uit komt. Maar dit wil niet zeggen dat u dat moet gaan opgebruiken. Doe gewoon uw ding verder zoals u gewoon bent, maar met de zekerheid en met de geruststelling dat u de weg hebt aangereikt gekregen, de weg die voor jullie het meest geschikt is. En mijn uitdrukking voor jullie is eigenlijk niet 100% correct, ik moet zeggen: de weg die voor ù het meest geschikt is. Omdat deze avond, ondanks het feit dat we hier samen in een groep zitten, deze avond voor iedereen zeer individueel is geweest, en voor iedereen een volledig eigen beeld zal nalaten. U zal opmerken wanneer u over deze avond met de deelnemers spreekt, dat ieder daar toch een klein beetje een ander gevoel bij heeft en dat het voor ieder toch weer iets anders is geweest. Dus, wanneer u straks met elkaar praat, kan u wel uw ervaringen naar voor brengen, maar onthoud u ervan om te denken: het was zo of het was zo. U hebt het heel individueel elk ervaren op uw eigenste wijze.

Beminde broeders en zusters, hiermee sluit ik deze avond af, maar ik wil toch nogmaals vanuit onze zijde, niet alleen naar het medium maar ook naar jullie toe, onze dank en onze liefde voor jullie betuigen. Want wat u vanavond hier samen gedaan hebt, betekent enorm veel. Niet alleen voor de mensheid, maar ook voor onze zijde. Laat ons hopen dat u het Licht dat u nu ervaren hebt, op uw weg kan behouden zodat we, ieder van ons, er het beste resultaat kunnen uit halen.

image_pdf