Wessac 2011

17/05/2011

Eerste spreker

Welkom, lieve mensen, op deze toch belangrijke avond. Voor diegenen die dit voor de eerste maal meemaken, ga ik een heel korte inleiding geven om duidelijk te maken met wat u in contact gaat komen. Ik ben de inleider van de avond. Ik bereid een beetje de weg voor, voor de broeders die na mij aan het woord komen, alsook de celebrant die deze avond jullie gaat deel laten hebben aan het Wessac-gebeuren.
De Wessac is een gebeuren dat op aarde reeds duizenden en duizenden jaren plaatsgrijpt. Het is ontstaan door een samenkomst van de hoogste geestelijke leiding van de aarde in de geest en in samenwerking met diegenen die op aarde ook steeds de geestelijke richtingen aangaven.
Op het ogenblik is het zo dat we, wat deze samenkomst aangaat, een samenwerking hebben tussen alle geestelijke krachten die de aarde beïnvloeden – dit is niet altijd zo geweest maar op dit ogenblik is dit wel zo – en vanuit de aarde, vanuit het mens-zijn, de op het ogenblik op aarde aanwezige geestelijke leiders. Ik wil hier wel, voor diegenen die dit niet gewoon zijn, op attenderen dat dit niets te maken heeft met religieuze leiders. Dat is iets totaal anders. Men heeft altijd getracht bij dit gebeuren de wereld zo te sturen, de mensheid zo te helpen, dat de aarde voor de geest en de mens een interessante plaats was om lering op te doen, om bewustzijnsverruiming op te doen. Dit is lange tijd heel goed gelukt.
Maar nu zitten we op dit moment op een vernieuwingsfase. Je zou kunnen zeggen dat, wat de aarde aangaat, er een soort herhaling steeds plaatsvindt om de zoveel jaar omdat het menselijk voertuig, dat door de geest gebruikt wordt, steeds na verloop van tijd, sta mij toe om het een beetje oneerbiedig te zeggen, bepaalde afwijkingen gaat vertonen waardoor het nogal eigenzinnige trekjes krijgt en waardoor het voor de aarde, en ook voor de geest soms, moeilijk wordt om hetgeen wat de bedoeling is, namelijk de bewustzijnsverruiming en de geestelijke ontwikkeling, rond te maken.
Wanneer ik even terug schouw, dan kan ik zeggen dat reeds van in de jaren 1960, ‘70, ‘80, de mensheid, jaar na jaar, op de hoogte is gebracht van de vernieuwingen die gingen plaatsgrijpen. Nu zijn we zo ver dat we de mens niet meer moeten waarschuwen of attenderen op het feit: er komt verandering. De verandering is bezig. De verandering is in uitvoering. En we kunnen zeggen dat dit al gedurende enkele jaren steeds meer en steeds sterker is geworden.
Nu zijn we echter op het punt gekomen dat ook de aarde, en dat mag je toch niet uit het oog verliezen, dat uw planeet ook een denkend wezen is. De meesten houden daar geen rekening mee en zien de aarde als dode materie. Maar dat is een grove vergissing. De aarde is wel degelijk een zeer gevoelig denkend wezen, zoals in feite uw ganse stelsel dit is. En door hetgeen wat de laatste decennia is gebeurd, is deze gevoeligheid nog aangescherpt. Door de nieuwe kosmische tendensen die steeds sterker uw zonnestelsel treffen, krijgen we dat het buikgevoel van de aarde zich stelt dat zij zich moet reinigen. Dat zij zich moet vernieuwen. Ja, dit klinkt misschien in vele oren raar maar wanneer je gewoon op dit moment even rondom u kijkt, dan denk ik wel dat je kunt volgen wat dat buikgevoel van de aarde inhoudt. De natuurkrachten zijn op het ogenblik heel wispelturig. En nu zitten we middenin in het Wessac-gebeuren.
Want u hebt misschien de idee dat de Wessac eigenlijk een kort moment is, maar dit is ook niet zo. Het gebeuren van de Wessac is een opbouw waar men reeds verschillende weken aan bezig is en waar men de laatste dagen dus een concentratie heeft gebracht. Voor diegenen die nieuw zijn en die niet zouden weten waar dat plaatsgrijpt, dit gebeurt wel degelijk op de aarde zelf, en op dit moment gebeurt dit in de zuidelijke Andes. Ergens in deze bergketen bevindt zich een gemeenschap die reeds vele jaren deze zaken daar opbouwt, deze krachten daar stuurt. Oh ik weet, het is vroeger in de Himalaya geweest, maar door omstandigheden is dit gewijzigd. Nu, op dit moment kunnen we zeggen dat buiten de, en dan kan ik toch spreken van duizenden entiteiten die daar gezamenlijk werken, ook op dit moment enkele honderdtallen stofmensen mede deelnemen aan deze werking.
En wat houdt deze werking in? Deze werking houdt in dat de Grootmeesters van het Licht, voorgaan in de ceremonie, die een vastleggen is van de kosmische straling, de kosmische lichtkracht, die de aarde bereikt en deze tracht te sturen om voor de mensheid op aarde een zo juist mogelijke invloed, een zo juist mogelijke en zo sterk mogelijke werking te krijgen. Er wordt echter geen rekening gehouden met de mens als individu. Dit is ook onmogelijk. Er wordt enkel rekening gehouden met de mensheid in zijn geheel. Dat wilt zeggen dat er natuurlijk hier en daar een paar scherpe kantjes kunnen zijn die soms minder aangenaam zijn.
Gezien de enorme wijzigingen die op het ogenblik plaatsgrijpen, en dit is niet alleen op uw planeet de aarde, maar in uw ganse kosmische stelsel, trachten deze celebranten de krachten zo te verdelen dat overal op deze aarde brandpunten zijn waar deze lichtkrachten zich kunnen verankeren en vandaar uit een invloed hebben op de leefgemeenschap. Daarom, en dat weten de meeste onder u, hebben zich vanaf de jaren ‘50 overal ter wereld groepen ontwikkeld en groepjes, het moeten dikwijls niet veel mensen zijn, die met deze lichtkrachten werkten, die ook vanuit onze zijde opleiding kregen, gestimuleerd werden enzoverder.
Je begrijpt, als ik spreek van de jaren ‘50 tot nu, dat dit al over meerdere generaties gaat. En dan kunnen we zeggen dat we er in geslaagd zijn in grote delen van de wereld toch krachtige punten neer te zetten die op dit moment voor de aarde als dusdanig van levensbelang zijn. Zij zijn de brandpunten die ervoor zullen zorgen dat de vernieuwing, de verandering, zich kan voltrekken. Deze punten zou je als het ware kunnen bekijken, om het u een beetje duidelijker te maken, als zijnde bepaalde virussen die de aarde laat ontplooien waardoor dat je plots een heel ander beeld krijgt. Waardoor het mogelijk is van het oude, het vastgeroeste, het niet meer werkzame voor de mens noch voor de geest, kan opgegeven worden. U moet niet denken dat dit alles zal veranderen in één maal of één klap. U moet niet denken dat de aarde vergaat. Verre van. Maar het zijn juist deze kleine groepen die wel de verandering zullen veroorzaken.
U kunt het misschien vergelijken, je hebt een lichaam en dat lichaam is heel sterk tot op de moment dat er bijvoorbeeld een mazelenvirus in komt. Een heel klein nietig elementje dat op een minimum van tijd dat ganse lichaam onderuit haalt. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel past het lichaam zich aan en komt het vernieuwd en versterkt uit deze ingreep. Ofwel gaat dit kleine virus ervoor zorgen dat het lichaam ten onder gaat wanneer het zich niet wilt aanpassen.
Zo kun je de werking ook bekijken van het Licht op dit moment. Nu, ik kan jullie daarin heel gerust stellen. Uw aarde gaat hoegenaamd niet ten onder. Maar wat wel wijzigt, is al hetgeen u kent. Daar staan we niet meer voor. Dit is bezig. U zult steeds meer kunnen opmerken dat, naar de toekomst toe, en dit zelfs op korte termijn, ook hetgeen wat u dacht dat onveranderlijk en safe was, plots niet meer is. Zaken waarop u uw leven zou verwed hebben dat onveranderlijk is, verdwijnen plots. En plots komen er nieuwe mogelijkheden.
Het is op dat ogenblik voor de mens nuttig, belangrijk, van flexibel te zijn, zien welke mogelijkheden er aangeboden worden en daar gebruik van te maken in een zo positief mogelijke vorm. En niemand, maar ook niemand, maar ook niets in de ganse natuur, zal aan deze verandering kunnen ontsnappen. U bent nu eenmaal deel van deze aarde, misschien dat u daar ook even over kunt nadenken, en door deel-zijn van deze aarde wordt u automatisch beïnvloed door de werkingen.
Anderzijds zien we, door de groepen die gedurende vele tientallen jaren opgeleid zijn en nog opgeleid worden, dat er voor velen nieuwe en krachtige mogelijkheden bestaan. Het grote verschil met het verleden zal zijn dat vooral samenwerking de harmonie tussen de mens van cruciaal belang is. De tijd van alleen te gaan, daar kun je van zeggen, behoort tot het verleden. Samenwerken, samen beseffen dat je vanuit dezelfde kracht ontsproten bent en dat je samen resultaten kunt behalen, is eigenlijk het devies van de nieuwe tijd die zich volop open plooit.
Er is nog één kleine praktische mededeling die ik u voor deze avond moet meegeven. De instralingen op het altaar van het Wessac-gebeuren, zijn dit jaar van zulke grootorde dat het onmogelijk is deze rechtstreeks aan de mens te binden. Hier zijn we verplicht van met intermediairen te werken. Zelfs de celebrant die vanavond u zal deel maken van het gebeuren, zal via verschillende entiteiten maar eerst tot u spreken en de wijding van de avond uitvoeren.

Wat gaat er namelijk gebeuren? Voor zover men mij heeft medegedeeld, om u ervan op de hoogte te brengen, het volgende: u mag een voorwerp in uw hand nemen, dit vasthouden tijdens de celebratie. Omdat de Kracht die gaat opgewekt worden een Kracht is die door uw eigen celsysteem zal opgenomen worden. Dit gaat een beetje anders gaan dan dat u gewoon bent. Juist door hetgeen wat gebeurt, kan u volledig in deze energievelden opgenomen worden en wordt deze lichtende Kracht in uw lichaam vastgelegd. Ik wil daar dadelijk aan toevoegen: als er mensen zouden zijn die dit niet wensen, dan stelt u er zich gewoon niet op in. En dan zegt u gewoon: ik wens er geen deel aan te hebben. Dan gaat de Kracht aan u voorbij. Maar ik denk niet dat dit voor u deze avond van toepassing is gezien dat ieder, die naar hier is gekomen, wel degelijk deel wilt zijn van deze lichtende Krachten. Dan gaat u op het moment dat deze Krachten door uw lichaam gaan, het best het voorwerp in de hand houden waar u mee ontvangt. Dat wil zeggen, voor diegene die normaal rechtshandig werkt, houdt het voorwerp in de linker hand. Diegenen die normaal linkshandig zijn, die kunnen het voorwerp in de rechterhand houden. Zo krijg je dat de Kracht die uw lichaam inneemt, zich op het ogenblik van de doorstroming in het voorwerp ook kan vastankeren. En dan krijgt u een externe lading die bruikbaar is voor al wat dat lichtend werk aangaat. Dat wil zeggen, als er onder u zijn die bijvoorbeeld mensen willen helpen, psychologisch, fysiek, noem maar op, kan je via dit geladen beeld of voorwerp Kracht overdragen. Zelf kan je het ook gebruiken wanneer je achteraf bijvoorbeeld wilt mediteren, contempleren enzoverder. De kracht van het geladen voorwerp zal normaal blijven functioneren als u regelmatig er mee werkt. Dit wil zeggen, minstens één maal per 7 dagen. Dan is deze Kracht praktisch permanent aanwezig. Indien u door omstandigheden dit niet zou doen, is dit geen ramp, maar kun je er van op aan dat de Kracht langzaam maar zeker in de kosmos wegvloeit. De lading die uzelf opneemt, die uzelf meekrijgt, kan ook redelijk lang in uw lichaam zeer krachtig doorwerken wanneer u zich, en daar moet ik u toch op attenderen, wanneer u zich steeds positief instelt. Dat wil zeggen dat, wat er op uw weg ook plaatsgrijpt, u dit niet gaat in negatieve zin benaderen maar steeds in positieve zin. Dat wil zelfs zeggen, wanneer u bij wijze van spreken fysiek zou aangevallen worden, dat u niet fysiek terug uithaalt, maar dat u dus u terugtrekt. Dit is misschien in uw maatschappij niet zo evident, maar toch is dit de beste weg die je in de komende tijd voor alles wat er gebeurt, kunt gaan.
Want de krachten van het Licht zullen zich zeer sterk openplooien, maar u verstaat: de kosmos is in evenwicht. Daar tegenover staat een andere werkelijkheid. En wanneer u daar ambieert, gaat u als mens heel gemakkelijk in dat web, dat niet aan te raden is, maar dat toch, laat ons zeggen, het duister omvat, gevangen worden. En dat is nu eenmaal niet de richting of de weg die u wenst te gaan.
Zo lieve mensen, men verwittigt mij dat de tweede spreker aanwezig is. Ik hoop dat ik iedereen zo een beetje heb kunnen verder helpen. Een beetje gerust stellen als het ware. En ik geef nu het medium door aan de broeder die u weer een beetje verder gaat helpen in het gebeuren. Ik dank jullie voor jullie intense aandacht en wens jullie nog een zeer waardevolle, lichtende avond toe.

Tweede spreker

Het is mijn taak vanavond jullie langzaam maar zeker voor te bereiden op de komst van de celebrant. Wij hebben vanavond de eer, als ik het zo mag uitdrukken, van voor deze groep een celebrant te krijgen die kan omschreven worden als een van de Grootmeesters van het Licht op deze aarde. Het is iemand die héél lang geleden ook nog onder de mensen heeft vertoefd maar in tussentijd hiërarchisch in de geest zo een evolutie heeft gekend dat hij op het ogenblik mede sturing geeft aan alles wat dat er op deze aarde aan evolutie plaatsgrijpt. Het is iemand die, wanneer ik het nog in stoffelijk menselijke termen mag uitdrukken, in ieder die leeft de Vader erkent. Het is iemand die alles tracht in deze eenheid, in deze kracht, waar te nemen en daar als het ware mee te handelen. Het is een figuur die, om het zo uit te drukken, wanneer hij nog een stoffelijk leven zou bezitten, dit zou opofferen aan de mensheid om de mensheid en vooral de geest de mogelijkheid te geven om de bewustwordingsweg vlotter te kunnen gaan.
Wanneer we nu hier tezamen zijn en beseffen dat we door zo iemand geliefd worden, en wanneer ik dit uitspreek, dan beroert dit mijzelf. Want deze Grootmeester van het Licht heeft jullie lief. Meer dan dat je als mens kunt beseffen. En hij heeft zich voor deze avond geëngageerd om de Kracht van het Wessac-gebeuren zo over te dragen dat u als mens er beter uitkomt, er sterker uitkomt en dat u ermee, qua geestelijke ontwikkeling, qua spirituele ontwikkeling, vooruit komt.
De kracht van het Licht waar je deel van gaat zijn, zal in ieder van u zijn sporen nalaten. Hou er rekening mee, mijn beminde broeders en zusters, dat u in de komende uren, dagen zelfs weken, veranderingen zult vaststellen in uw doen en laten, niet alleen in uw denken, maar ook in uw fysiek functioneren. Maak er gebruik van. Werk er mee. En tracht hetgeen wat u in de komende dagen als inspiratie aanvoelt, om te zetten in voor u praktische handelingen. Hou er rekening mee dat u plots iets kunt aanvoelen. Iets dat u zegt van: stopt hier, ga niet verder. Of een drang bijvoorbeeld die zegt van: doe dit of doe dat. Als ik u de raad mag geven: volg dit. U zult misschien op dat moment niet direct kunnen vaststellen waarom. Doet ook niet op dat ogenblik ter zake. Maar je kan er van op aan dat, door hetgeen wat in u opwelt als gevoel, en misschien onder u zullen er zijn die bepaalde woorden horen, anderen onder u misschien bepaalde beelden zien, deze zijn allen ingecalculeerd in de lichtwerking. Hou er rekening mee. Doe het. Volg het. Werk het uit. Wanneer je het gevoel krijgt: ik moet iemand contacteren, contacteer deze persoon. Want dit betekent dat hij u nodig zal hebben. Zeg niet: het kan wachten.
U gaat opmerken dat, en dit is al bezig, veel zaken zich plots gaan voordoen. Niet alleen in uw eigen leefwereld, maar in alles wat rondom u is. Grote verschuivingen gebeuren. Grote veranderingen gebeuren. Maar alles waar u niet rechtstreeks bij betrokken bent, laat het aan u voorbij gaan. Mengt u er niet in. Ik zou bijna zelfs zeggen: vorm er u geen oordeel over. Alles is op het ogenblik aan het gisten, om het zo uit te drukken. Uw moeder aarde heeft op het ogenblik een buikgevoel dat zij schoon schip moet maken met vele dingen. Daar hebt u geen impact op. Dus wat er ook gebeurt, laat het gebeuren. Bekijk het van op afstand. Wanneer er iets aan uw zijde gebeurt en u kunt helpen, kun je dat doen. Maar u kunt heus niet helpen op duizend kilometer afstand. En gezien de bewegingen die bezig zijn, zul je rondom u genoeg werk hebben en mogelijkheden hebben om een helpende hand te reiken, sneller dan u denkt. Daarom ook is het motto, of vele kennen dat van onder Aquarius en zo verder, want de meeste onder jullie hebben er aardig al wat over gelezen en gehoord: samenwerking, harmonie. En vooral, sta mij toe er aan toe te voegen: ‘vrede in uzelf te voelen’.
Maar ‘vrede in uzelf voelen’, mijn beminde broeders en zusters, is niet het gevoel van gelukzaligheid. Dat is geen vrede. Maar ‘vrede in uzelf voelen’ betekent: kunnen aanvaarden wat er rondom u gebeurt en daar niet in verzet gaan. Als je kunt aanvaarden wat er rondom u gebeurt, dan kun je mee in die lichtwerking. Dan kun je mee in de positieve stroming, die op dit moment rond deze aarde gaat. Tezelfdertijd, want dat is het evenwicht van de kosmos, heb je de andere zijde van de medaille. En die is voor de mens natuurlijk niet zo interessant. Je gaat opmerken dat zaken waarvan u vindt, die soms genetisch zelfs in u vastliggen, dat zij moeilijk aanvaardbaar of beheersbaar zijn, dat deze in de komende tijd zich in extremen gaan uiten. Het is al bezig en het zal nog versterken. Ook hier, let op als je dat aanvoelt, welk begeertepatroon er ook in u opwelt, tracht het te verleggen naar iets positief, naar een lichtende positieve handeling. Daardoor bescherm je jezelf. Daardoor zorg je dat je in de verandering steeds in de juiste richting gaat.
En dan kom ik terug op samenwerking. Bezie elkaar als broeders en zusters. Bezie elkaar niet als concurrenten of rivalen. Oh, ik weet het, uw maatschappij is opgedeeld in allerlei rangen en standen, kastjes, noem maar op. Het begint al bij het familietje, mannetje-vrouwtje-kindje enzoverder. Maar tracht daar uit te stijgen, tracht daar boven uit te komen. Dat wil zeggen: vorm een eenheid. Degenen van u, die hier aanwezig zijn, die in groepswerking doen, hebben al bepaalde ervaringen daarmee. Maar het geldt voor iedereen. En je zal opmerken, zeker in deze versnelde periode van evolutie, dat juist door het feit dat je dat doet, dat er steeds nieuwe mogelijkheden voor u openen.
Door hetgeen wat je vanavond gaat nog meemaken, kan ik ook stellen dat de meeste van de aanwezigen hier ook na de celebratie een hogere gevoeligheid zullen waarnemen voor onze wereld, voor onze zijde. Het is op het ogenblik zo dat, wat jullie als stofmens omschrijven: nevelsferen, Laag-Zomerlandsferen, enzoverder, dat daar op dit moment een ontzettend aantal geesten in aanwezig is. Dit heeft te maken met de evolutie die bezig is. Vele van deze entiteiten wensen de aarde niet los te laten. Met als gevolg dat er een zeer sterke drang naar communicatie met de geest van de mens is. Ook hier kunnen we u de raad geven van: stel u lichtend op zodat u voorkomt dat u ingepakt wordt door entiteiten die eigenlijk bijna uitsluitend op zichzelf zijn gericht. Wanneer u zich lichtend opstelt, dan krijgt u de mogelijkheid om ook hier weer voor u positieve elementen op te doen, informatie te krijgen, en mogelijkheden te ontdekken. Dit alles, mijn beminde broeders en zusters, is op het ogenblik bezig. Het is niet iets dat, laat ons zeggen over x aantal uren begint. Neen. Het is reeds bezig. De verschuivingen zijn gaande. De trein is op snelheid, zou ik zo zeggen. Hou daar rekening mee. En wanneer iemand uw hulp vraagt, biedt u hulp. Doe wat je kan. Zeg niet: ja maar, ik moet eerst dit of dat. Wanneer je met deze instelling vanavond huiswaarts keert, dan zal je opmerken dat de grote verschuivingen en veranderingen die bezig zijn, voor u ook positief lichtend zullen zijn.
En dat was hetgeen wat ik u vanavond wou meegeven. De mogelijkheden die u hebt na vanavond zijn eigenlijk groter dan tevoren. Ik kan hier als slot, want ik sta voor de wisseling met de voorbereider van de celebrant, ik kan als slot eigenlijk voor jullie zeggen: de wereld zal na vanavond niet meer zijn zoals u hem gekend hebt. Maar dit geldt voor ieder levend wezen op deze planeet. Het is bezig. En je kunt daar zeer positief aan meewerken en voor uw medebroeders en -zusters heel waardevol zijn. En dat is wat ik hoop dat ik bij jullie hier vanavond, in de kern van jullie wereld, al heb kunnen triggeren. Het zal de celebrant zijn die het zaad vastlegt, om het zo te zeggen.
Beminde broeders en zusters, ik geef u door. Ik wens jullie nog een zeer lichtende, inspiratieve avond toe.

Voorganger

Ik moet op dit moment het lichaam van het medium voorbereiden voor de doorgave van hetgeen de celebrant jullie deze avond van het Wessac-gebeuren wil scheppen. Mag ik jullie verzoeken van bij de wisseling en tijdens de aanwezigheid van de celebrant zo stil mogelijk te zijn, zo rustig mogelijk? Ik geef jullie ook de raad van: sluit de ogen en ontspan jullie. Wat de celebrant zal doen, zal zeggen, is misschien naar menselijke maatstaven niet te begrijpen of niet te volgen. Daar hoeft u zich niet druk om te maken. Onderga gewoon hetgeen wat gebracht wordt. Het is vooral ‘voelen’, ‘opnemen’; het zijn niet de woorden of de tekst die telt, maar het is de Kracht die overgedragen wordt.
We zijn hier op het ogenblik met een groot aantal entiteiten bezig van een koepeling over jullie te maken, zodat we kunnen transformeren binnen dat geheel, zodat ieder evenveel evenwichtig deelgenoot gaat zijn van de overdracht. U gaat vanavond van onze zijde zeker geen voorspellingen krijgen. U gaat ook niet als dusdanig van ons beeldvorming krijgen. Maar dit wil niet zeggen dat u individueel, wanneer u in contact komt met het energieveld, geen beelden kunt vormen. Maar deze zijn dan strikt persoonlijk. Het kan best zijn dat er onder u zullen zijn die aanvoelen hoe de geestelijke kracht zich openbaart. Anderen zullen misschien aanvoelen waar het naartoe gaat. Maar, het is niet vanuit onze kant dat wij u deze beelden opleggen. Dit heeft louter en alleen te maken met uw eigen gevoeligheid, met uw eigen eigenschappen van uw lichaam.
De krachtwerking en de celebratie op het altaar van de Wessac is op dit moment reeds voltrokken, wanneer we het in tijdsmoment nemen voor u. Maar dit speelt geen rol. Hetgeen wat een rol speelt is: u open stellen, uw wil tot ‘deel zijn van’. Daarom, veeg even al uw gedachten, al uw verlangens uit. Dompel u gewoon onder in wat doorgaat en dan gaat u opmerken, dan gaat u werkelijk volledig opgenomen zijn in het gebeuren. Ik moet jullie nu laten.

Celebrant

Deel zijn wij van alle Krachten. Deel zijn wij van het Kosmische Licht dat ieder van ons beroert. Deel zijn wij van de Scheppende Kracht, Adonaï, de Schepper, logos van het bestaan. Ajo, choom, chaam, chaam, chaam. Goddelijke Kracht is in ons aanwezig. Vrede, vrede, vrede. Deel zijn wij, Krachten van het gouden Licht, bevestigd door de lichtende voorgangers. Atos, Kracht en Meester. Bevestig dit voor allen. Deel zijnde van deze Kracht, opgenomen in deze Kracht, worden wij één.
In de naam van Ihsea vormen wij een keten van licht. In de naam van Michaël zijn wij de voorgangers in de strijd van het Licht. Gabriël, ondersteunt de boodschap. Grootmeester van het Licht, sterk ons. Dat het Licht ons werk moge bijstaan en duidelijk maken. Wij zijn de Kracht, onafscheidelijk deel van de Bron, onafscheidelijk deel van de Schepper. Wij zijn de vernieuwing. Wij zijn de voorgangers, de uitdragers van het nieuwe. Wij zijn de werkers van de planeet. Wij zijn de vertegenwoordigers van de Kracht.
Deze Kracht, hier aanwezig, zij bevestigd in de naam van Eloachim. Deze Kracht in de mens is bevestigd in de naam van Tetagrammaton. Deze naam is bestuurder, beheerder voor de mens van vernieuwing. Kracht, Licht schittert op het altaar van de vernieuwing. Wij allen zijn één want wij zijn allen elkaars verantwoordelijke. Niemand onder de mens kan zeggen dat hij niet verantwoordelijk is voor de ander. Want wij zijn één. Eén vanuit de Vader, één vanuit de Kracht, vanuit de Bron.
En het is niet omdat de ene druppel uit de Bron zuiver is en de ander wat aarde meedraagt, dat ze niet elkaars gelijke zijn en dat zij niet voor elkaar zorg moeten dragen. Want de stroom kan niet ontstaan wanneer zij niet samenvloeien. De stroom kan niet ontwikkelen wanneer ze niet een eenheid vormen. Dat is de Kracht die hier vanavond aanwezig is. Ieder van u is de druppel die samenvloeit met de ander en zo de Kracht vormt, een Lichtrivier vormt die, vertrekkende van op het altaar van het Wessac-gebeuren, zich over de ganse wereld als een oceaan van Licht, van Kracht, van vernieuwing manifesteert. De lente van de nieuwe tijd baart zich nu. U bent de deelgenoten van de toekomst van deze aarde en deze Kracht.
In de naam van de Allerhoogste, die wij omschrijven als Adonaï, bevestig ik dit, bevestig ik dit met de Kracht die mij gegeven is, deel ik mezelf met u zonder beperking, zonder restrictie. Deze Kracht zij bevestigd. Vrede, vrede, vrede. Eenheid, eenheid, eenheid. Harmonie, harmonie, harmonie. Dit alles is bevestigd. Iaum, aum, iaum. Het Licht is uw deelgenoot.

Afsluiting

Beminde vrienden, ik neem even het medium over om deze avond af te ronden. We hebben, zoals u hebt opgemerkt, geprobeerd via woorden u te beroeren met de Kracht die is vrijgekomen en hier opgebouwd om u deze deel te laten zijn, deze aan u te schenken. Gebruik nu rustig, in de tijd die komt en de jaren dat u hier nog op deze aarde als mens bent, hetgeen u aangevoeld hebt. De woorden, ach, dat waren maar woorden. Daar hoeft u zich geen drukte om te maken. Maar wat u gevoeld hebt in de kern van uw wezen, het één worden met het gebeuren, uw ziel die als het ware in het Licht heeft gebaad, dat is hetgeen wat dat deze avond, deze bijeenkomst, zo waardevol heeft gemaakt.
En als ik jullie een kleine raad mag geven, wanneer u zo dadelijk huiswaarts keert: laat alles wat u ervaren hebt, even bezinken. Ieder van u heeft het op zijn eigenste wijze ervaren en doorleefd. Begint niet, beminde vrienden, te vergelijken. Het is niet nodig en dat kan je in wezen ook niet. Want hoe kun je nu in woorden een gevoel uitdrukken van zulke grootorde? Daar schieten woorden tekort en daar doe je afbreuk aan, aan hetgeen dat in u als het ware is vastgelegd. Maar uit u liefdevol naar elkaar. Wees vanaf nu elkaars verwanten. Handel er naar. En zo zal je veel beter ook een wisselwerking kunnen krijgen tussen het gevoelen dat u hebt doorgemaakt en het gevoelen dat uw naaste heeft doorgemaakt. En zo zult u als het ware communicerende vaten creëren waartoe het gebeuren van deze avond voor u nog versterkt, veredelt, in schittering toeneemt.
En voor degenen die nog ver huiswaarts moeten keren: let op, doe het rustig aan. Alles op het ogenblik is geactiveerd, oh, en niet alleen bij u. Ook bij degenen die zelf geen kennis hebben van dit gebeuren is alles geactiveerd. U zult het in de komende tijd langs alle kanten kunnen opmerken. Maar wat de sprekers hier vanavond u hebben trachten duidelijk te maken: handel er naar en zo gaat u voorkomen dat u betrokken wordt in niet aangename situaties. Zo kunt u voorkomen dat u deel bent van zaken waar u geen deel aan wenst te hebben. Tracht vanaf nu u steeds één te voelen met de Krachten waarvan u nu deel bent. Het zou bijna een automatisme moeten worden, zoals vele handelingen van de mens, dat je wanneer je met iets geconfronteerd wordt, u direct richt op deze Kracht, u direct deel voelt in deze Kracht. En in het begin is dit misschien een beetje opletten. Maar als je dit voor uzelf waar maakt, dan staat er u een zeer positief, lichtend leven te wachten waar u, en dat is toch belangrijk voor de mens, waarde hebt voor de medemens en op deze wijze uw eigen weg van bewustzijn in dit leven kan vergroten, verruimen, waardevoller maken. En dat, beminde vrienden, dàt is het enige, maar ook het enige, wat je meeneemt wanneer je tenslotte naar onze zijde komt. Al de rest laat je toch achter en heeft in uw totale bestaan geen waarde. Wanneer je dat kunt vasthouden, deze gedachte, dan kan ik zeggen dat voor ieder van u er een zeer waardevolle, lichtende weg wacht. En die wens ik jullie allen vanuit de grond van mijn wezen.
Beminde vrienden, de tijd is gekomen om nu afscheid te nemen. Ik wens jullie nu veel Licht, veel Kracht in de komende tijd en dat u allen als een eenheid mag functioneren.