Wessac 2013

image_pdf

24 mei 2013

Inleider

We zijn hier vanavond bijeen om het Wessac feest, als het ware, te vieren. En ik ben voor u voor deze avond enerzijds de inleider van het gebeuren en anderzijds ook een beetje de begeleider van wat er allemaal gaat plaatshebben. Het is deze bijeenkomst van zeer bijzondere aard. Jullie hebben in de weken voorafgaand een opdracht gekregen om u rustig voor te bereiden op deze avond. De bedoeling daarvan is dat u deze avond wordt opgenomen in een Kracht, een zeer uitzonderlijke Kracht die zich op dit ogenblik aan het opbouwen is.
Het is geleden van het jaar 1972 dat hier, in deze regio, op dezelfde wijze voor een groep werd gewerkt en dat op de wijze die deze avond zal toegepast worden deze groep, als het ware, ook deel werd van deze Krachten en de mogelijkheden die deze met zich brengen. U zult begrijpen dat de leden van die groep, die toen aanwezig waren, het merendeel reeds aan de zijde van de geest vertoeven. Daarom is het ook, naar de toekomst toe, opportuun van dit opnieuw, nu de mogelijkheid zich voordoet, te bevestigen zodat een groot aantal van de aanwezigen van deze avond de mogelijkheid zullen hebben om in de komende tijd niet alleen gaven die sluimerend aanwezig in hen zijn te ontwikkelen maar ook voor hun omgeving een rustbaken op spiritueel, geestelijk gebied te zijn.
Ik weet dat u de gewoonte hebt van tijdens een Wessac viering bij voorbeeld zaken in te laten stralen. Dit is deze avond niet aan de orde omdat het u zelf bent die zult ingestraald worden, om het zo uit te drukken. En naargelang uw voorbereiding en de intentie en de inzet waarmee u dit hebt volbracht, zal de Kracht zich in u kunnen manifesteren en zul je deel kunnen zijn van dit gebeuren.
Het is als inleider mijn taak er u ook van op de hoogte te brengen dat u een tweede spreker krijgt die u vooral zal wijzen op de mogelijkheden die in en rondom u aanwezig zijn. Deze spreker is in mijn ogen een grootmeester aan onze zijde. En waarschijnlijk zal, bijna zonder overgang, de celebrant kunnen overnemen om u laten deel te zijn van de krachtwerkingen in de Andesvallei, die op het ogenblik zich aan het voltrekken zijn. Vervolgens zal ik waarschijnlijk nog even moeten terugkomen om de avond te besluiten en om het trillingsniveau, niet alleen voor het medium maar voor de meeste van u, tot een aanvaardbaar peil te laten terugkomen.
U ziet, we staan voor, in uw ogen misschien, toch een zeer zware avond maar een avond die voor ieder van de aanwezigen hier bepalend zal zijn voor de toekomst. We staan voor grote veranderingen en wanneer u even, samen met mij, u concentreert op het Wessac gebeuren, dan zullen er waarschijnlijk al onder u bepaalde waarnemingen hebben kunnen aanvoelen, hebben kunnen vaststellen. Wanneer ik het op het ogenblik beschouw, dan moet ik vaststellen dat de kleur die de hoofdrol speelt op dit ogenblik en die waarschijnlijk bepalend zal zijn voor het ganse gebeuren en voor hetgeen dat eruit volgt, is rood. Als ik het juister kan omschrijven, dan zou ik zeggen: in stoffelijke termen gezien, is het ongeveer koperrood met daar rond een redelijk vale gele kleur. Om in de metalen te blijven, zou ik zeggen: een beetje messingachtig. Dat deint uit. We kunnen ons dus best indenken dat de veranderingen die zo dikwijls zijn naar voor gebracht in uw leringen, zich op dit ogenblik aan het bevestigen zijn. Dat vooral de aarde hierin zijn taak zal volvoeren en dat, als we nader bekijken, samen met de sturende krachten van het water, van de lucht, het vuur, de aarde, gestuurd door de ether. Dat is zo het beeld dat zich rond het altaar opbouwt en dat, langzaam maar zeker, zich duidelijker en duidelijker zal vormen. Dit is voor ons geen verrassing, dit is voor ons alleen een bevestiging van wat komende was en wat eigenlijk, uit de aard der zaak, onvermijdelijk is. Het is daarom ook dat we naar jullie toe al bepaalde hints hebben gegeven tot opbouw van bepaalde nieuwe interesses zoals dat u reeds een aanzet hebt gegeven tot wat u noemt ‘uw werkgroep aarde’. Dit alles zal in de komende tijd de hoofdrol gaan spelen. Want de veranderingen zijn volop bezig en zijn niet meer te stoppen, zeker wanneer we zien wat op het ogenblik in de Andesvallei aan het plaatsgrijpen is. En voor ik u verlaat, kan ik nog zeggen dat er een samenwerking is van bijna alle mogelijke groeperingen die het goed bedoelen met de aarde, met de mensheid, met de mogelijke evolutie hier in dit deel van, sta mij toe te zeggen, het heelal.
Ik ga nu heel rustig mij terugtrekken en u doorgeven aan wat in mijn ogen een zeer hoge entiteit is, een entiteit die al heel ver staat in het Licht. Het is nog niet de celebrant, die komt later. Maar als ik de vrijheid mag hebben, dan zou ik zeggen: waarde broeders en zusters, luister heel goed naar wat hij u brengt want hetgeen hij u duidelijk wilt maken, zal voor u mogelijks een heel degelijk werkinstrument zijn naar de toekomst toe. Hij spreekt misschien wel een beetje de oude taal maar dat komt omdat hij al zolang niet meer op deze aarde heeft verbleven.
Ik wens jullie nog een zeer lichtende, krachtrijke avond toe. Tot later.

Tweede spreker

Beminde mensen, men heeft mij voorgesteld om u vanavond bepaalde zaken trachten duidelijk te maken. Maar, ik wil daar direct aan toevoegen dat ik enkel en alleen maar u zaken kan duidelijk maken die reeds in u leven, die reeds in u aanwezig zijn, die reeds tot uw kennis behoren. Maar u bent op het ogenblik gebonden aan de stof. U bent op het ogenblik eigenlijk op een bepaald pad vastgelegd. En u denkt dat dit pad eigenlijk niet kan onderbroken worden, dat er moeilijk kan van afgeweken worden. Want u leeft in een maatschappij waar alles toch zo rationeel moet zijn, waar alles toch zo verklaarbaar moet zijn. En daardoor, beminde mensen, ontsnappen er veel zaken aan uw beeld. Daardoor ziet u soms niet wat er mogelijk is, wat er aan krachten en, sta mij toe te zeggen met een oud woord, aan wonderen in uw leven aanwezig is. Want u bent moderne mensen en moderne mensen geloven niet meer in wonderen. Neen, zij geloven in de ratio. Een wonder is in uw ogen hoop en al ‘toeval’. Maar wanneer u in deze tijd, in de tijd die voor u ligt, deze enkel via de ratio wilt benaderen, dan zult u, tot uw ontzetting misschien, moeten vaststellen dat deze ratio u zeer dikwijls in de kou zal laten staan; dat u, zelfs zonder dat u het wilt, toch geconfronteerd wordt met ‘toevalligheden’, want zo zal u het dan wel omschrijven, die eigenlijk teveel voorkomen en onverklaarbaar voor u worden. En ofwel, beminde mensen, gaat u geloven in de Krachten rondom u, gaat u geloven, als ik het in mijn oude terminologieën mag zeggen, in de God die ons helpt, die ons bijstaat, gaat u geloven in de wonderen die mogelijk zijn.
Oh, en ik weet het, velen onder u zullen zeer snel zeggen: “ach, hij wil ons braaf terug op de knietjes omdat we zouden geloven in wat hij zegt”. Niets is minder waar, lieve mensen, niets is minder waar. Maar hetgeen dat ik op een avond als deze voor jullie wil duidelijk maken, is dat er in ieder van u meer aanwezig is dan dat je voor uzelf tot op heden hebt aanvaard. Dat uw leven tot hiertoe voor ieder van u met wonderen is geplaveid. Ach, u ziet ze soms niet maar toch is het zo. Ieder van u kan wel een moment bedenken dat hij of zij geconfronteerd werd met iets of iemand dat uw ganse leven op dat ogenblik een andere wending gaf.
“Ach, toeval was dat.” U kwam die man of die vrouw tegen of u was op die plaats en plots gebeurde dat. Als je er niet geweest was of als je die niet tegen was gekomen, ja, dan was het niet gebeurd, dat is waar. Maar je was wel juist op die plaats en je kwam wel juist die persoon tegen. Dat, beminde mensen, is het wonder: dat de samenloop van vele zaken die in uw overzicht of kennis niet is gepland, toch plaatsgrijpt. Dat juist door dat gebeuren uw leven wijzigt, u andere mogelijkheden krijgt. En sommige toevalligheden, zoals u ze omschrijft, want het woord ‘wonder’, dat is van vroeger, dat is van bijgelovige mensen, die waren misschien op het eerste zicht of aanvoelen negatief. U was soms, bij wijze van spreken, gekrenkt omdat dit op uw weg voorkwam. Maar wat blijkt, o wonder? Dat na verloop van tijd juist doordat het daar mis ging, je nu verder kan. Dat doordat het daar fout is gelopen, je nu een meer en een beter en misschien een lichtend bestaan hebt.
Ach, u hebt er niet bij stilgestaan, zo min als u er bij stilstaat dat u over krachten beschikt die, bij wijze van spreken, de wereld kunnen veranderen. U staat er niet bij stil dat er een God is. Ach ja, het woord is in deze tijd niet meer aan de orde. Men spreekt liever van een Universele Kracht of een andere benaming. Van mij mag dit gerust. Maar in de tijd dat ik op uw planeet vertoefde, dan was het nog een ‘God’. Wij geloofden in een Kracht. En omdat we de Kracht niet konden definiëren, benoemden we ze God. En juist doordat we dat deden, konden we met de Kracht werken, konden we anderen helpen, konden we, zoals het grote voorbeeld van de christelijke wereld, wonderen laten gebeuren.
Want nu is het in dat u elk wonder analyseren en gaat trachten aan te tonen dat het wonder eigenlijk geen wonder was maar dat het door die en die en die factor, die ‘toevallig’ samenkwamen, een wonder vormde. Maar maakt dat iets uit? Zelfs al zou je kunnen aantonen dat uw wonder, door allerlei factoren samen te brengen, een wonder is, maakt het iets uit? Nee. Want het is het resultaat dat telt. En als ik dan even verder mag gaan, dan is diegene die het is gaan analyseren, meestal zo te werk gegaan dat hij in zijn analyse de stukken zo aanpaste dat ze in het plaatje pasten. Want de verklaring dat hij kan uitleggen wat het wonder is, is voor hem belangrijker dan het besef wat er eigenlijk gebeurd is. Met als gevolg natuurlijk dat, wanneer men in zijn rationeel denken hetzelfde gaat herhalen, het wonder niet meer plaatsgrijpt en dat men eigenlijk er dan, zoals men zei in mijn tijd, voor piet snot staat.
Waar ik, lieve mensen, op een avond als deze met jullie naartoe wil, is dat je even uw aanwezige en overal bestaande mentaliteit van: alles is nu rationeel; wij westerlingen, wij weten hoe alles in mekaar zit; dat u even, zeker op een avond als deze, van dat beeld afstapt. Dat u even voor uzelf gelovig wordt. Ach, niet religieus, ’t Gaat hem hier niet over religie, over kerken. Maar dat u gelooft in uzelf, dat u gelooft in de Krachten die aanwezig zijn, dat u gelooft, of u het nu God noemt, of u gelooft in de Bron of u noemt het Vader, of u noemt het het Oneindige Licht. Ach, dit maakt het niet uit. Wat van belang is, is dat je durft geloven, dat je durft geloven dat je in staat bent een wonder te laten gebeuren, dat je in staat bent door de Kracht van het Licht of de Kracht van de Vader of door de God in u, dat je daardoor de mogelijkheden hebt om juist te handelen, om met deze Kracht wonderen te laten voltrekken. Want je zal het in de toekomst dikwijls van node hebben. Het wonder dat deze avond zich gaat voltrekken, is het wonder dat de Krachten van het Licht, die zich nu opbouwen en manifesteren in de Andesvallei, waar alle, ik durf bijna zeggen, alle hoge Lichtende Geesten die nog met de aarde begaan zijn, samen komen, dat deze Kracht die daar aanwezig is, u kan opnemen, als het ware, u volledig kan opnemen, elk partikel van uw lichaam kan door zinderen, als het ware, zodat u geladen bent met de nieuwe inzichten, met de mogelijkheden die daar door de hoogste lichtende entiteiten, de, ik zou bijna zeggen, bestuurders van deze planeet gerealiseerd worden. Is dat geen wonder, dat u daar deel van kunt zijn? Is dat geen wonder, dat u, ondanks alles, deelachtig bent en de mogelijkheid verkrijgt om dit door te geven, om ermee te werken, om, naar de toekomst toe, wanneer de aarde zich herschikt, wanneer de kosmos vele zaken wijzigt, met deze Krachten het juiste te kunnen doen? Met deze Energieën uw medemens te kunnen bijstaan, met deze Lichtkrachten, uw eigen, tot op heden misschien onontwikkelde, capaciteiten tot ontplooiing kunt brengen. Dat u voor uzelf, meer en meer, ontdekt wat uw eigen weg is, uw eigen kunde.
Dat, beminde mensen, is het grote wonder van vanavond. Dat is hetgeen waar u zich gedurende weken en weken nu op voorbereid hebt en waarvan u deel gaat zijn. En misschien is dan het wonder ook voor u dat u dit kan uitdragen, dat elk van u op zijn eigenste wijze ermee verder kan gaan, en niet alleen in de stof. Het is niet iets dat je tijdelijk tot u neemt. Nee, het is iets dat u tekent voor de rest van uw bestaan. Het is als het ware een kenmerk dat maakt dat u, met deze Krachten in harmonie zijnde, uw eigen ontwikkeling, uw eigen bewustwording verrijkt en zo een meerwaarde wordt voor de aarde en zijn bewoners.
Dat is hetgeen dat ik u vanavond zo graag duidelijk wou maken. Dat is hetgeen waar ik u als mens en geest deel van wil laten zijn zodat, wanneer zo dadelijk de celebrant u deze Krachten zal overdragen, om het zo te zeggen, en misschien is dit zelfs niet de juiste term, ik zou zeggen: u deel maakt van het Geheel, één maakt met het Geheel, dat in u, in de kern van uw wezen, dat uw ziel, als het ware, oplicht, dat het Licht, als het ware, uitstraalt vanuit de zielskern die u in u draagt.
En dan, lieve mensen, dan zal u zien dat, ondanks alle vernieuwing, ondanks alles dat het de moeite waard is om dit te doorleven, dat het de moeite waard is om ermee te werken omdat u dan, als het ware, de uitdragers zijt van wat ik met mijn woorden zou zeggen: de oneindige liefde van God voor de mens, de oneindige liefde die mogelijk maakt dat de mens de vrijheid heeft van op zijn eigenste wijze zijn weg te gaan, de vrijheid heeft van het wonder te aanvaarden, de vrijheid heeft van te geloven of niet. En dat op zich alleen is al het grootste wonder dat u zich kan voorstellen.
Ik hoop dat u allen hier aanwezig, wanneer u vanavond huiswaarts keert, huiswaarts kunt keren met een nieuw geloof in uzelf, een geloof in de Kracht die in u is, een geloof dat God u steeds bijstaat, u steeds ondersteunt maar dat het enkel en alleen aan u is om het wonder te doen geschieden, dat het enkel en alleen aan u is om te handelen. En als je dat geloof in u hebt en daarmee de toekomst aanvat, dan kan je ervan op aan, dan beteken je voor aarde en kosmos een enorme meerwaarde.
Beminde mensen, hier ga ik het rustig bij laten. Ik trek mij terug. Mag ik u vragen van, misschien is het lastig maar, voor uzelf nu de stilte te bewaren, en dit is niet alleen voor uzelf van belang maar ook voor uw medium zodat we de overgang naar de celebrant, die waarschijnlijk binnen enkele ogenblikken overneemt, op de meest juiste wijze kunnen laten verlopen.
Ik wens jullie nog veel Kracht en Licht op jullie weg naar bewustwording.

Celebrant

We zijn hier vertegenwoordigd, Krachten van het Licht. We zijn hier samen, ontelbaren, om het wonder van de samenwerking mee te maken.
Eén zijn wij met de Vader. Eén zijn wij met zijn Woord. Want doordat Hij het Woord gedacht heeft, is het Woord kunnen ontstaan en eens dat het Woord gesproken was, was het wonder voltrokken. Toen is het ontstaan.
En van toen zijn alle Krachten aanwezig. Eén punt waarin alles is bevestigd. Eén woord voor de mensheid om het duidelijk te maken. Heden, verleden, toekomst. Alles is één. Eén Kracht. Eén Harmonie. Samen ben je de Kracht. Samen ben je de Eenheid, de Harmonie. Het Licht dat ons begeleidt. Het Licht dat alles bundelt. Het Licht dat ons de weg toont naar de Kracht van de Vader. Het Licht dat de Bron doet vloeien zodat wij ons kunnen laven aan deze Bron. Zodat de Kracht van de Vader via de Bron ons laadt, ons inzicht geeft, het ons mogelijk maakt van voor onszelf te beseffen dat de Kracht in ons wezen aanwezig is. Dat elke cel van de stof deel is van dat ene punt. Deel is van dat ene Woord dat ooit gesproken is, waardoor de kosmos zijn vorm heeft gekregen. Daar zijn wij nu één mee.
De Kracht die hier is opgebouwd is de Kracht die we allen samen, geest en stof, waarnemen. De Kracht die zich open plooit op het altaar van het Wessac gebeuren. De Kracht die bepalend is voor alle mogelijkheden, voor alle evoluties in de toekomst. Deze Kracht, gestuurd door de Vader Hemzelf, om ons te helpen, om ons de mogelijkheid te geven om op de meest juiste wijze onze weg, die we zelf gecreëerd en gezocht hebben, te gaan. Deze Kracht is bevestigd. Dat het Licht u moge doordringen. Dat het Licht u omschrijndt. Dat het Licht steeds weer alles wat op uw weg voorkomt begeleidt en ondersteunt en zo de Harmonie bevestigen dat niet alleen de Kracht rondom u is maar dat u zelf de Kracht weze; dat deze Kracht, alles, uw gehele wezen doordringt, vast ankert.
En zo zal het Licht van de Wessac uw ziel verlichten. Zo zal het Licht van de Wessac uw geest doen stralen. Zo zal het Licht van de Wessac uw stof vernieuwen en alles in één grote harmonie laten functioneren.
Ach, woorden schieten hier te kort. Daarom bevestig ik deze Krachten in de stilte van de kosmos
De overdracht is voltrokken. Het wonder is geschied. De mogelijkheden zijn in u neergelegd. De uitwerking, de handeling ligt in u. De Vader is met u maar u draagt de taak tot handelen. U draagt de taak tot het volvoeren van hetgeen in u is vastgelegd. Ieder op zijn eigenste wijze. Ieder volgens zijn eigen kracht. Ieder in harmonie met het geheel. Want u staat nooit alleen. U bent deel van deze Kracht. En wat er ook gebeurt, wanneer u als stof of geest zich wendt tot de Kracht, is de Kracht daar en werkt ze en voltrekt zich telkens opnieuw het wonder zodat u vanuit deze Kracht, vanuit deze Harmonie steeds verder kan. Stof of geest het maakt niet uit. Het is de weg die u gaat, de weg van uw bestaan, de weg naar de Bron, de weg naar het Punt van vertrek, de weg naar het Woord dat ooit gesproken is. Alle Krachten zijn bevestigd. De Harmonie is bevestigd en het Licht zij met u. De Vader is deel van u.

Afsluiting

Zo. Beste broeders en zusters, hier ben ik weer even. Nu is de taak deze avond, zo goed voor het medium als voor uzelf, af te ronden. Op het ogenblik is de Kracht van de Wessac zich over deze aarde aan het verspreiden. U bent er deel van en samen met u zeer veel andere groepen die op dezelfde wijze aan het werk zijn.
Dankzij de voorbereiding die u gemaakt hebt, hebt u deze misschien nogal speciale celebratie kunnen ondergaan. Het zijn niet zo zeer de woorden die hier gesproken zijn die belangrijk waren maar, zoals u hebt aangevoeld, is het wel de Kracht die is opgewekt en uitgestraald die het voornaamste is geweest van wat de celebrant heeft naar voor gebracht. Deze Krachten ontplooien zich nu verder.
We mogen, als we dus zien wat op het ogenblik aan kleurinvloeden plaatsgrijpt, verwachten dat in de komende weken en maanden de uitwerking van deze krachtopbouw en celebratie zeer sterk zal zijn, wereldwijd. De aanloop ertoe heeft reeds geleid tot allerlei fenomenen. Maar als ik het vanuit mijn beperkte mogelijke visie bekijk, zullen in de toekomst aardig wat andere fenomenen zich gaan voordoen. En daarin ligt juist jullie taak van op de meest juiste wijze daarop te reageren, daar waar noodzakelijk is ook hulp te bieden en vooral niet te vergeten dat u allen één groep vormt. Eén groep die op ieder van de groep, om het zo uit te drukken, onder alle omstandigheden moet kunnen terugvallen. U bent individuen, dat is zeer duidelijk, en een groot aantal van u vindt zijn eigenheid nogal belangrijk. Daar is niets op tegen. Maar gezien hetgeen wat nu heeft plaats gevonden en hetgeen wat voor u ligt, is het belangrijk te beseffen dat het geheel, de groep, het ganse geestelijke ontwikkelingsgebied, om het zo uit te drukken, belangrijker is dan het individu en dat binnen dat geheel elk individu verantwoordelijk is ook voor de ander. Dit is misschien voor de stofmens soms niet evident en soms moeilijk te aanvaarden. En toch is het zo.
U kunt niet op een avond als deze deel zijn van dit gebeuren, één krachtig veld vormen en dan enkele uren later zeggen: “nu ga ik mijn eigen weg en de rest moet maar zijn plan trekken.” U kan dat natuurlijk altijd en u hebt ook dat recht. Dat ontkennen wij niet. Maar dan moet u er wel rekening mee houden dat u op dat ogenblik, wanneer u dit zo zou stellen, zich in conflict stelt met de Krachten waarvan u deel wou zijn. En dit is niet erg geraadzaam. Geestelijk zie je dat veel duidelijker. Stoffelijk is dit soms lastig omdat je door de beperking van de stof soms zaken niet kan inschatten, zaken over het hoofd ziet en deze dan pas later waarneemt en meemaakt.
Daarom, lieve broeders en zusters, wil ik als slot de nadruk leggen op de eenheid onder jullie. Zorg dat de eenheid en de harmonie tussen jullie steeds weer de bovenhand haalt. Laat de kleine stoffelijke menselijkheden voor wat ze zijn. Als mens weet je dat je niet perfect bent. En als mens weet je dat er dikwijls zaken zijn die u storen bij de ander omdat je vindt dat dit of dat toch anders zou moeten of dat de ene zo zou moeten zijn en de ander zo. Het is van het grootste belang dat u dat achterwege kunt laten. Dat u zich niet stoort, om het zo uit te drukken, of de ene een hoed op heeft en de andere schoenen aan heeft. Maakt niet uit. Tracht uw medemens te nemen zoals hij of zij is. En tracht, waar het nodig is, zonder dat de vraag moet gesteld worden, uw broeder of zuster bij te staan. Ja, dit klinkt misschien in sommige oren raar als ik zeg: “zonder dat de vraag moet gesteld worden”. Maar u bent een groep, u allen zoekt verdere geestelijke ontwikkeling, allen trachten deel te zijn van dezelfde Harmonie. Allen voelen aan dat de Kracht in zich is. Daarom moet het ook mogelijk zijn van hulp te geven en moet het ook mogelijk zijn van hulp te ontvangen zonder dat daar veel woorden rond vuil gemaakt worden. En wanneer je dit in een kleine groep als deze kunt realiseren, dan kunnen we stellen dat je zeer veel hebt bereikt. Dat je als groep in de veranderingen een rustpunt bent. Dat je als groep voor alles wat rondom de groep gebeurt een brandpunt van Licht en Harmonie kan zijn. Maar je kan dit maar als groep realiseren wanneer je werkelijk er durft zijn voor elkaar, wanneer je elkaar ziet als evenwaardig. En dit is in de huidige maatschappij soms niet evident. Omdat uw huidige maatschappij zich vergaapt aan alle uiterlijkheden die er niet toe doen.
Want besef goed, lieve broeders en zusters, besef heel goed, wanneer u terug naar onze zijde komt, dat u van al die uiterlijkheden niets meeneemt. Wanneer u terug aan onze zijde komt en met ons verder wil werken, dan begint u bij ons geestelijk met hetgeen wat u hebt geleerd in de stof. Maar al de rest van wat u nu als mens bekijkt als zijnde ‘dit is mijn bezit, dit is het mijne, daar moet iedereen afblijven’ en zo verder, dat laat u achter. Niets van dat heeft eigenlijk waarde. Maar hetgeen wat u wel meebrengt is het woord van hulp dat u aan uw medemens hebt gegeven. Misschien de vriendelijke glimlach bij iemand die het moeilijk had of het luisterende oor. Dat zijn zaken die meegaan, die een meerwaarde hebben.
Het geven van, bij wijze van spreken, van een miljoen euro aan een ontwikkelingsland, dat neemt u niet mee. Want degene die dat doet, heeft daar andere gedachten achter. Maar wanneer uw gebuur het moeilijk heeft en u geeft hem een schouderklopje en een vriendelijk woord, dat is meer waard als dat miljoen euro dat u voor dat ontwikkelingsland zogezegd geeft.
Het zijn misschien harde woorden in uw oren maar toch is het de realiteit. U leeft in een maatschappij die zich baseert op materie en steeds meer materie en die op het punt is gekomen dat dit aan zijn einde komt. Ach, u moet zich daar niet te veel bij voorstellen. Het zal u weinig deren wanneer u na een avond als deze het besef in u draagt dat u één bent, niet alleen met de Krachten van de Vader maar ook met uw aarde, met de kosmos. Akkoord, die behoren ook tot de Krachten van de Vader. Maar u bent nog wel steeds in de stof en daardoor kunt u deze zaken ook op een eigenste wijze doorleven. En wanneer u dit kan doen in een volle harmonie, wanneer u beseft wat u aan mogelijkheden in u draagt en wanneer u deze toepast binnen de groep maar ook wanneer er buiten de groep u zaken gevraagd worden, dan kan u zeggen, dan bent u een ware vertegenwoordiger van het Licht. Dan bent u een ware leermeester voor de rest van de mensheid en kunt u uw broeders en zusters, zelfs zonder dat het gevraagd is, dikwijls een beetje Licht en Harmonie schenken.
Zo, mijn lieve broeders en zuster, ik hoop dat u mijn kleine bijdrage niet teveel als zijnde ziet van: “ach, wat vertelt hij weer allemaal?”, maar dat u ook na vanavond daar nog eens verder over nadenkt en vooral dat u het tracht in de praktijk om te zetten. En dan kunnen we zeggen dat een avond als deze werkelijk een feestavond is. En dan kunnen we zeggen dat het Wessac feest voor ieder van u een meerwaarde heeft; stoffelijk, laat het voor wat het is, maar een meerwaarde die u geestelijk verder helpt, een meerwaarde die de mogelijkheid creëert om in de stof u geestelijk verder te ontplooien en zoals mijn eerbiedwaardige broeder in het vorige deel zei: “dan ben je in staat van de wonderen te herkennen en van daaruit verder te leven.
Lieve broeders, zusters, ik ga nu het medium vrij geven. Ik wens jullie nog heel veel Harmonie en Licht op jullie pad. En ik zou zeggen: doe het nu de eerste uren zeer rustig aan. Vermijd alle discussies. En voor diegenen die nog zich op de weg gaan begeven, rijdt rustig, u hebt tijd. U kunt beter een beetje langer onderweg zijn dan dat u helemaal niet zou aankomen. Want u mag niet vergeten, over gans de wereld nu zijn de werkingen bezig. Alle zaken worden op dit ogenblik geactiveerd. Dus let op. U hebt nu de mogelijkheid. U hebt de Kracht. U hebt de Harmonie. Gebruik Ze zoals nodig is op de meest harmonische wijze.
Dat de Kracht van de Vader u steeds mag begeleiden.

image_pdf