Wessac 2018

29 mei 2018

Eerste spreker

Ik ga eerst even uitleggen hoe de avond zal verlopen. Ik ben de eerste spreker. Na mij komt een broeder, die u een beetje meer uitleg zal geven over alle veranderingen, die op het ogenblik gaande zijn met betrekking tot het Wessac-gebeuren, om vervolgens te komen tot de celebrant. En na de celebrant zal ik terugkomen om de avond af te ronden. U moet weten dat we vanavond een zeer speciale sfeer opbouwen om ieder van u in de mogelijkheid te stellen om deel te zijn aan de krachten, die op het ogenblik vanuit het brandpunt van het Wessac-vallei-gebeuren – ergens, zonder het nader te bepalen, op het Zuid-Amerikaanse continent –om deze krachten, die vandaag gans de aarde beroeren en ook door vele groepen zoals deze worden gecontacteerd en meegewerkt.

Voor degenen voor wie dit een beetje vreemd is of er niet teveel van weten: het Wessac-gebeuren is dus een samenkomst van de geestelijke leiding van de aarde; de geestelijke leiding, die er eigenlijk voor instaat hoe de ontwikkeling van de mensheid verder kan verlopen. Dit is in het kort gezegd. Maar we zitten vanavond wel op een heel speciaal breekpunt, nl. het is voor de eerste maal dat deze bijeenkomst volledig onder het Aquariuskosmisch gebeuren valt. Dat wil zeggen dat er geestelijk maar ook stoffelijk aardig wat wijzigingen plaatsgrijpen. We kunnen zeggen dat op het ogenblik de grote broederschappen vervloeien tot één grote kracht.

Vorige jaren hebben we al een intense samenwerking gezien. We hebben gezien hoe de Witte Broederschap, het Verborgen Priesterrijk en alle anderen aan één zeel trokken om zo goed mogelijk de nieuwe heerser zich te laten ontplooien over deze aarde. Maar nu zijn we zo ver dat er werkelijk een samenvloeien is en dat we niet meer spreken over die of die broederschap maar dat we, zoals we hier enkele maanden geleden naar voor hebben gebracht, eigenlijk kunnen spreken over de ‘Verwanten van Aquarius’.

De ‘Verwanten van Aquarius’ houdt in dat er een volledig vrije samenwerking is tussen de vele broederschappen en dat wie het meest capabel is, gewoon de leiding op zich neemt in de materie, die op dat moment belangrijk is. Maar er is geen leiding als dusdanig. Want verandert er iets, dan zal een ander capabel broeder dit overnemen. Dit volledig in de geest van Aquarius, die een vrijheid inhoudt van handelen en denken, die tot op heden op deze aarde eigenlijk ongekend is.En niet alleen een vrijheid maar die ook qua technisch inzicht, qua veranderingen een volledig nieuwe era voor de mensheid opent. Aquarius zal ervoor zorgen dat de oude wereld, zoals de ouderen onder u gekend hebben, op zeer korte tijd zal omgepoold worden naar een wereld, die op dit ogenblik zelfs in uw wildste fantasieën nog niet denkbaar is. Toch zal dit zich op zeer korte tijd voltrekken.

Daarom is een avond als deze zo belangrijk. Want hier is een samenspel gaande tussen de kosmische krachten, de geestelijke leiding en dan, wat je zou kunnen zeggen, de stoffelijkheid, die erdoor beïnvloed en gestuurd wordt. We kunnen zeggen dat we in de laatste dagen, zelfs de laatste weken, enorme veranderingen doormaken. Wanneer je stoffelijk rondom u kijkt, dan zie je dat er nogal veel chaos is; maar dat is altijd bij vernieuwing en bij verandering. Daar moet u niet teveel op ingaan. Laat dit maar gewoon gebeuren. Je kunt nu eenmaal geen, als ik het in stoffelijke termen mag zeggen, eierkoek bakken zonder schelpen te breken. En dat is wat op het ogenblik vooral aan het gebeuren is. Maar het eindresultaat, waarvan we spreken, dat zal voor de mensheid wel degelijk de moeite waard zijn. Het zal nog wel enkele eeuwen duren eer Aquarius zich ten volle ontplooid heeft in deze regio van het Melkwegstelsel maar ontsnappen zul je er niet aan, dat is een onmogelijkheid. En dan zijn er zeer veel nieuwe mogelijkheden; mogelijkheden ook voor de mens, die zoekende is,vernieuwing ten allen kante, inzicht in het bestaan, waarvan u zich op het ogenblik nog geen beeld kunt vormen.

U krijgt na de tweede spreker vanavond een celebrant, die u gaat meevoeren naar het gebeuren van de Wessac zelf. Hier zou ik al graag enkele zaken willen aanmerken: wat de celebrant doet, zal voor de meesten waarschijnlijk onbegrijpbaar zijn maar het is niet de bedoeling – in tegenstelling tot wat we altijd naar voor brengen, dat je zelfstandig over alles moet nadenken, uw eigen mening moet vormen – is het bij deze ceremonie niet de bedoeling dat je uw ratio laat werken, integendeel. Ik zou u de raad geven om, wanneer de celebrant er is, gewoon uw ogen te sluiten en u te laten meedrijven op de sfeer, die hij meebrengt en die hij opbouwt. Het zal vooral het gevoel zijn, dat u tijdens deze ceremonie ondergaat, dat u verder zal helpen.

U moet er rekening mee houden dat de invloed van het Wessac-gebeuren op uw fysieke conditie zeer sterk zal zijn. U kunt ervan op aan dat er bij ieder van de aanwezigen zaken in het fysieke lichaam in harmonie zullen gebracht worden zodat je u na het gebeuren aardig wat beter kunt voelen. Let echter wel op: voor de meesten weten we dat dit gebeuren een invloed geeft van verrukking, een idee van ‘ik kan veel meer aan nu’. Dit is mooi meegenomen maar let wel op: u wordt uit uw gewone trillingsverhouding gebracht; u komt in een hogere trillingsverhouding maar langzaam maar zeker in de komende 48 uur komt u terug tot uw gewone verhoudingen. Wat in uw lichaam gebeurd is, de harmonieën die opgebouwd zijn, deze zullen blijven bestaan en u verder helpen. Maar wat vooral belangrijk is, is dat u in het komende etmaal u rustig houdt, u niet teveel opboeit, niet begint te denken: ik ga even de wereld veranderen. Want dit is ook de bedoeling niet. De bedoeling is dat ieder van u uit het Wessac-gebeuren zoveel mogelijk mee krijgt zodat u op uw weg naar bewustzijn gemakkelijker verder kunt komen, er meer kunt uit puren dan dat tot op heden mogelijk was.

Ik ga het hier rustig bij laten. Ik ga het medium doorgeven aan de tweede spreker.

Mag ik u wel vragen om tijdens de doorgeefactie rustig te zijn en zo weinig mogelijk geluid te maken want alle geluiden zijn voor het medium zeer storend. Wat voor u een kuchje is, betekent voor het medium een donderslag. Hou daar ook rekening mee bij de overgang naar de celebrant want dan is dit nog veel zwaarder. Wanneer u werkelijk even moet kuchen of uw luchtwegen proper maken, doe dit dan vòòr een overgang maar niet tijdens; en dat alleen om geen schade te veroorzaken aan uw medium. Want we komen nu in een verhoogd sfeerniveau waardoor alles voor het stoffelijk voertuig zwaarder wordt. Dus, als ik vragen mag, gelieve daarmee rekening te houden.

Dan ben ik nu zo vrij plaats te geven aan de tweede spreker van vanavond. Tot straks.

Tweede spreker

Gegroet, lieve broeders en zusters.

Aan mij om langzaam maar zeker u voor te bereiden op de ontvangst van de celebrant. Daarom zou graag even met u een onderhoud willen hebben over wat er nu eigenlijk komende is in de nieuwe periode, die je Aquarius noemt. Aquarius is een bronfiguur en daarmee bedoel ik dat de oude gedachten naar het goddelijke, het monotheïstische denken onder Aquarius niet meer kan standhouden. Aquarius is, wat dat betreft, een vrijdenker, een niet gebonden denker. En voor degenen, die afbeeldingen van Aquarius kennen, zullen die afbeeldingen dikwijls zien als een figuur, die een kruik vast heeft. Dit beeld is zeer toepasselijk voor de werkelijkheid. In zoverre dat Aquarius de figuur is, die de bron symboliseert van het bestaan. We zullen langzaamaan opmerken dat het religieus denken, het godsdienstig denken, stilaan verschrompelt tot iets wat een randverschijnsel is. Maar dat de mens onder Aquarius vooral gaat spreken over zijn bron, de bron waaruit alles ontstaat, de kosmische bron, de mystieke bron. En dan kunnen we de afbeelding van Aquarius zien als zijnde een kruik waaruit het water vloeit. Het water dat zuiverend optreedt; het water dat helend optreedt; het water dat vruchtbaarheid brengt voor de planeet; maar ook de bron waaruit alles voortkomt. Zo kun je de toekomst benaderen. Zo kun je Aquarius bekijken.

Dankzij deze vrijheid ga je ook opmerken dat vele oude fundamenten langzaam maar zeker afbrokkelen. Zo zul je onder Aquarius opmerken dat wat nu voor de maatschappij nog fundamenteel is en wetenschap wordt genoemd, zal veranderen van wetenschap, die uitdrukking, naar het weten. Maar het weten houdt dan wel in dat er ook rekening wordt gehouden met wat nu verworpen wordt, met hetgeen waarvan men zegt dat het bijgeloof is. Het weten onder Aquarius zal een harmonie zijn tussen, wat we zouden kunnen zeggen nu met de oude termen van het Vissentijdperk, de occulte kennis en het nieuwe technologische. Want Aquarius is een techneut, om het zo te zeggen. Je zou het hem misschien niet direct, als je hem op afbeeldingen ziet, nageven maar toch is in deze kosmische kracht vooral alles wat techniek aangaat, aan de orde. Maar niet de techniek zoals u die heden ten dage ziet, de nieuwe vorm, het verdergaan. Het zal de mogelijkheid geven om een combinatie te maken tussen wat nu nog voor de mens ondenkbaar is: het combineren van geestelijke ervaringen met technische mogelijkheden. We staan niet meer op de vooravond maar we zijn bij de geboorte van de nieuwe tijd. De geboorte, die plaats heeft gehad en die zich nu in volle ontwikkeling aan het ontplooien is.

Daarbij komt, mijn geliefde broeders en zusters, dat op het ogenblik er incarnatiegolven bezig zijn van entiteiten, die dit volledig in zich dragen; entiteiten, die elkaar reeds door de eeuwen heen kennen, ervaringen opgedaan hebben op vele terreinen en in dezelfde sfeer een ontwikkeling doormaken. Dit maakt dat op korte termijn, op minder dan een kwart eeuw, vele denkpistes, die nu ondenkbaar zijn, plots zullen opduiken. Denkpistes, die ervoor zullen zorgen dat er totale vernieuwing kan plaatsgrijpen.

Ach, ik weet het, velen onder u die de zaken volgen, vonden dat de laatste tijd er nogal veel chaos was, dat er nogal veel negatieve zaken aan de orde waren. En daarin heb je gelijk als je het alleen stoffelijk en menselijk bekijkt. Maar we kunnen zeggen dat op enkele generaties tijd de ganse kosmische tendens van Aquarius zich op deze aarde zal genesteld hebben en dat het oude, zoals de meesten onder u nog gekend hebben, zal verdwenen zijn. En zoals jullie voorgangers in de jaren ‘70 – ’80 de veranderingen, die nu al plaats hebben gegrepen, niet konden begrijpen of inschatten, zo zitten we nu op een nog veel crucialer punt. En het wordt ook niet van u gevraagd om dit allemaal zomaar te begrijpen, zomaar te aanvaarden. Wij weten ook aan onze zijde dat daar aardig wat moeilijkheden voor de huidige mens in aanwezig zijn. Maar, er is één belangrijk punt, dat ik graag naar voor zou brengen en dat is het volgende: wat er ook plaatsgrijpt rondom u, laat het gewoon gebeuren. Ga niet in strijd. Want in strijd gaan, is meegesleurd worden in de afbraak van de oude restanten van het vorige tijdperk.

Op het ogenblik is de beste houding de volgende: wat u voor uzelf als goed en juist ervaart, volg dat, ga ervoor. Maar, begin het niet voorop te zetten; begin geen strijd om uw gelijk. Laat gewoon de ander, als die iets anders wenst, doen wat hij of zij wenst. Ga jij gewoon voor wat jij als juist aanvoelt. Tracht niet – en dit klinkt misschien zeer raar – het goede te bevorderen want door dat te doen, creëert u in deze overgangsperiode meestal een strijd, die uiteindelijk in uw nadeel uitdraait. Doe gewoon uw ding, maar niet meer. Tracht dit goed bij te houden. Tracht niet tegen iedereen te zeggen: “Ja maar, kijk eens, dat is toch veel beter, we moeten dit doen.” Nee, je kunt het zelf doen en zelf de weg gaan zonder dat je tracht een ander daarvan te overtuigen om dat ook te doen. Laat staan dat je zou proberen de ander te verplichten te denken en te handelen zoals jij denkt en handelt.

Het is misschien moeilijk voor de ouderen onder u om dit te vatten omdat ‘wij toch het beste willen’. Ja, maar het beste in deze overgangstijd kan verkeerd uitdraaien en kan de oorzaak zijn van zeer veel miserie. Ach, laat het rustig bezinken. Het is maar een raad, die ik u geef, die bruikbaar is.

Verder komen we in een periode – voor wie iets van kosmische kleuren of kosmische tendensen kent – een periode waar 3 kleuren een zeer belangrijke rol gaan spelen, nl. de kosmische kleur blauw, de kosmische kleur violet en de kosmische kleur zilver. Wanneer we dit gegeven wat nader bekijken, dan moeten we tot de conclusie komen dat zeer veel wat spiritualiteit, mystiek aangaat en occult denken, zich gaat manifesteren op allerlei mogelijke manieren, getriggerd door de golven van dit licht. Maar ik kan er dadelijk bij stellen, omdat ik ook zicht heb op wat op het ogenblik in de Wessac-vallei plaatsgrijpt, dat alles getriggerd wordt door wat we voor de stofmens zouden kunnen zeggen: een helder licht.

Wat betekent dat? Dat betekent dat vele zaken nu gewoon duidelijk worden; dat, waar men vroeger zei: dit zijn geschriften, die enkel door ingewijden mogen te zien zijn of te lezen zijn, dat al deze zaken gewoon openbaar worden. Dat de geheimen van de magie voor ieder, die er aanleg voor heeft, ophaalbaar zijn. Dat vele zaken, die versleuteld zijn tot op heden, gewoon ter beschikking komen. En dit, mijn geliefde broeders en zusters, heeft alles te maken met de nieuwe kosmische tendensen. Het oude geheimzinnige, dat we nogal dikwijls zagen bij de vorige heersers, verdwijnt. We hebben – sommigen onder u weten dat – halverwege vorige eeuw de grote verhuis gehad uit de Wessac-vallei naar de wouden en de kloven van Zuid-Amerika waar alle geheimen zogezegd bewaard werden, geestelijke geschriften enz. Ik ga hier niet vanavond dat ganse verhaal vertellen, maar kort gezegd: waar nu het Wessac-gebeuren is, zijn veel van deze zaken nog aanwezig.

Op het huidige ogenblik is het al zo – en dit verbaast sommigen misschien – dat deze zaken al verspreid worden. Ach, het is ook niet voor niets dat we aan deze groep gevraagd hebben om al wat ooit hier door ons gebracht is in het Nederlandse taalgebied, om dat openbaar te maken, vrij te maken zodat iedereen daar toegang tot heeft en het kan bestuderen. Want veel van die zaken, die wij gedurende toch, tot op heden, een 75 jaar in dit gebied hebben gebracht, veel van deze zaken, wanneer je een beetje dieper kijkt, een beetje beter leest, bevatten wel degelijk sleutels, waarheden, die – en dat durven we genoeg toegeven – in de vorige eeuw nog niet volledig naar boven konden komen omdat we nog teveel met de oude heerser af te rekenen hadden en nog teveel in de overgangsfase zaten. Maar nu, op dit moment, kunnen we zeggen dat deze overgang volledig voltooid is. Wat nu nog gebeurt en wat voor de meesten in de stof natuurlijk lastig is, is wat nog aankleeft van het oude. Maar dat aankleven zwakt gewoon af naarmate de nieuwe incarnaties er zijn, dat schuift weg want het heeft geen basis meer. De gedachtewerelden, die nu nog vechten om hun recht, om hun bestaan, deze verdwijnen langzaam maar zeker in het moeras van de vergetelheid. En we durven gerust vanuit onze zijde zeggen dat tussen dit en een kleine eeuw, enkele generaties, de mensheid totaal anders zal functioneren; dat de problemen, die nu aan de orde zijn, helemaal voorbij zullen zijn. Intussen zal moeder aarde zich natuurlijk even wat opkuisen, maar dat weten we allemaal; dat zijn nu eenmaal de perikelen van het nieuwe.

Ik krijg zojuist de melding dat de celebrant langzaam maar zeker gaat overnemen.

Ik heb nog even tijd maar ik moet jullie wel vragen dat u, wanneer de celebrant aanwezig is, zo rustig mogelijk bent en, ik zou zelfs zeggen: laat u gewoon meedrijven met wat deze broeder, die rechtstreeks tot u spreekt vanuit Zuid-Amerika – om het in de stof te zeggen – die u rechtstreeks verbindt met de krachten, die op dat moment daar zich manifesteren, laat u gewoon meedrijven; dat is het beste wat ik u als raad kan geven. Sluit uw ogen, voel u één met het geheel; ik zou zelfs zeggen: voor ieder van u hier aanwezig, voel u één met deze groep. Vergeet even uw individualiteit, vergeet even wie u bent, welke uw achtergrond is en ga gewoon mee in de sfeer, die voor u hier doorgegeven wordt. Tracht alle rationele denkpatronen even te laten rusten. U kunt het niet rationeel bevatten; u zou er alleen maar hoofdpijn van krijgen, en dat willen we u besparen. Laat u gewoon meegaan. En wanneer de celebrant zijn taak volbracht heeft, laat het rustig, laat alles heel stil zijn, heel rustig zijn. En zoals u gehoord hebt van de inleider, zal deze het dan overnemen om te zorgen dat alles verder rustig kan verlopen.

Ik heb nog even tijd. U moet er rekening mee houden dat in de toekomst op mensen zoals jullie, de groep die hier deze opleiding gehad heeft, dat daar meer en meer zal gevraagd worden: kunt u ons helpen, kunt u ons uitleggen enz. Dit is iets wat, niet alleen voor deze groep maar voor vele groepen over de ganse aarde, aan de orde is. Dit is eigenlijk het eindresultaat van een overgangsopleiding, die je meegemaakt hebt maar die voor velen een ankerpunt kan zijn om de nieuwe sferen, die zich gaan manifesteren, aan te kunnen; om de nieuwe denkbeelden te kunnen plaatsen. Want het is natuurlijk niet evident voor velen, die dit allemaal niet direct kennen en weten, om in deze veranderende tijden dit te verwerken. Daarom zijn mensen zoals jullie zo belangrijk, omdat jullie de basis zijn van de vernieuwing, die nu plaatsgrijpt. En omdat jullie voor velen een ankerpunt zijn van waaruit ze terug kunnen vertrekken en van waaruit ze de vernieuwing, als het ware, kunnen doormaken.

Zo, mijn geliefde broeders en zusters, ik verlaat jullie. Mag ik volledige rust en stilte vragen en ik wens jullie veel licht nu toe, veel kracht en dat u in harmonie mag zijn met het gebeuren, dat u in harmonie mag zijn met de celebrant, die zo dadelijk zal doorkomen.

Celebrant

De kracht van het Licht is aanwezig. Wij zijn allen ontsproten uit de Bron van de eeuwigheid. Wij allen zijn kinderen van deze Bron. En het is de taak van de kinderen om zich te ontwikkelen. En in hun ontwikkeling de vernieuwing te ervaren, die in deze tijd op deze planeet zich voltrekt.

Er is een tijd geweest dat de mens dacht dat de zon de goddelijke kracht was. Er is een tijd geweest dat de mens zocht naar vele goden, naar vele krachten. Er is een tijd geweest dat de mens zichzelf tot God verhief. En we leven nu in een tijd, waarvan het grote deel van de mensheid denkt dat zij het summum zijn van het bestaan, niet beseffende dat ze minder zijn dan een zandkorrel in het kosmische geheel.

Nu alle krachten samenkomen, worden wij allen deel van deze kosmische, heldere lichtkracht. Het is als het ware of alles, wat in dit zonnestelsel aanwezig is, één wordt met deze energie, deze kracht. De kracht, die ik het liefst zou omschrijven als de Bronkracht.

Op dit moment is er een regenboog van kleuren op het altaar van de Wessac aanwezig. Het is een explosie van kleur. Alles wat u zich maar kunt indenken, is in deze explosie aanwezig. En dit gaat rond deze planeet. Deze krachten vestigen zich waar zij de harmonie kunnen realiseren.

Na deze explosie van kracht zien we hoe vanuit het heldere licht het mooie blauwe licht zich manifesteert en als een mist door het dal gaat. Het blauwe licht dat inzicht brengt.

Vervolgens zien we hoe het violette licht zich manifesteert. Hoe dit over de wouden heen zich verspreidt als een nevel van schittering, van vernieuwing.

Tenslotte zien we hoe het zilverkleurig licht vanuit het heldere licht naar voor komt en zorgt voor de evenwichten, die noodzakelijk zijn, zorgt voor het stoffelijke evenwicht, zorgt dat de stof kan aanvaarden wat de geest hier vanavond naar voor brengt.

En dan zie je hoe op het altaar een fontein van helder licht zich openbaart. Het is als het ware of de Bron spuit in volle kracht het Licht over deze aarde en geeft helderheid, geeft inzicht naar alles wat ermee in harmonie wenst te zijn.

Laat deze krachten, die zich nu manifesteren, gewoon rustig op u inwerken. Laat deze krachten, bij wijze van spreken, in uw stoffelijk voertuig zich nestelen. Laat deze krachten uw aura reinigen. Laat deze krachten uw chakra’s inkleuren, zodat uw geestelijk zijn verfrist wordt op dit moment met deze gegeven kracht vanuit de Oerbron van het bestaan.

Laat ons allen één zijn, geest en stof. Laat ons allen één zijn in alle sferen en alle krachten. Laat ons één zijn in de vernieuwing, die de kosmos nu doormaakt. Laat ons deze eenheid, deze harmonie, deze vernieuwing aanvaarden als de vernieuwde mogelijkheden tot ruimere bewustwording, tot krachtiger inzicht, zodat we in de stof of in de geest onze weg, die we te gaan hebben, op de meest juiste wijze kunnen gaan.

Dat we onze weg, die we moeten gaan, kunnen gaan zonder teveel afwijkingen, omdat we vanuit de Bron aanvoelen wat voor ons het meest zuivere is, wat voor ons het meest harmonische is, het meest evenwichtige in de belangrijkheid van de vernieuwing. Dat we kunnen achterlaten dat we alles moeten bekijken volgens goed of kwaad, volgens licht of duister. Dat we dit achter kunnen laten, dat we kunnen gaan voor hetgeen wat voor ons juist aanvoelt, juist is, zonder gestoord te worden, maar wel in samenwerking, in harmonie met al diegenen, die vanuit deze Bronkracht dezelfde taak op zich nemen.

En het is een taak, waarde broeders en zusters, het is een taak. De taak van de vernieuwing, de taak van het Licht door te geven aan ieder die zoekende is naar het Licht.

In naam van de broederschap, die u hier ‘Verwanten van Aquarius’ noemt, bevestig ik deze lichtkrachten, bevestig ik deze harmonie.

Wees ervan overtuigd dat wanneer u met deze krachten, die nu in u neergelegd zijn, aan de slag gaat, wij er voor u zijn. Dat één gedachte aan ons voldoende is om u bij te staan, wanneer u zelf het heft in handen neemt. Want wij kunnen u maar helpen wanneer uzelf eerst aan de slag gaat. Bent u bezig, dan zijn wij daar en is elke gedachte aan ons een gedachte, die voor u kracht en harmonie bijbrengt, die voor u inzicht en inspiratie geeft om in deze vernieuwde tijd op een juiste wijze uw weg te kunnen gaan.

Dit is bevestigd in naam van de hoogste Bronkrachten, die op het ogenblik in hun volle ontplooiing in de Wessac-vallei hun taak op deze aarde aanvatten.

Afsluiting

 Zo, mijn geliefde mensen, hier ben ik dan terug om deze avond af te ronden. Voor de anciens onder u: u zult u wel opgemerkt hebben dat deze Wessac, en vooral de celebratie, van een totaal andere grootorde waren dan u tot op heden gewoon was.

U hebt opgemerkt dat er geen godennamen zijn gebruikt. U hebt opgemerkt dat er geen magische formules naar voor zijn gebracht. Dit is, wat ik zou durven zeggen, de vernieuwing, de openheid, die vanuit het Aquarius-denken, vanuit deze nieuwe kosmische heerser op deze aarde zich aan het vestigen is. Ondanks alle tegenwerkingen, die op het ogenblik plaatsgrijpen om te voorkomen dat de mens vrij gaat denken, zul je in de komende tijd opmerken dat, langzaam maar zeker, de vrije gedachte en ook het weten, zoals hier naar voor is gebracht, steeds meer op de voorgrond gaat komen.

U zult opmerken dat overal samenwerkingen ontstaan, die buiten het normale maatschappelijke vallen. Mens en geest gaan samenwerken onder de nieuwe condities. Wat natuurlijk voor de oude structuren niet aanvaardbaar is. Want wanneer een maatschappij gaat functioneren op samenwerking, zonder dat er alle mogelijke regeltjes op voorhand moeten gesteld worden, maar dat de samenwerking volledig vrij is en uit een voelen komt van: oké, jij bent daar goed in, doe het; ik ben daar goed in, ik doe dat; samen bereiken we iets. Daar kan de huidige maatschappij niet tegenop want zij wil alles onder controle houden. Zij wil, zoals in het verleden, dat ze voor alles een goedkeuringsbriefje af kan leveren. Dit is het oude, lieve vrienden, dit is het oude. En dat oude zal langzaamaan uit elkaar vallen. Langzaam maar zeker zal, met de krachten van de kosmos nu, de mens en zeker de nieuwe generaties, die eraan komen, niet gevraagd worden: Welk diploma hebt u gehaald en van welke universiteit? Maar zal gevraagd worden: Wat kent u, wat kan u? U beweert dat, dan doet u het maar.

En zo zal er een totale vernieuwing kunnen ontstaan. Een vernieuwing, die op enkele eeuwen tijd de Aquariusperiode vastlegt en waarvan we dan nu al weten dat, zoals vroeger reeds gesteld is in stoffelijke termen, de gouden eeuwen aanbreken. Niet dat deze zullen blijven bestaan. Niets blijft bestaan, want de aarde is altijd een evolutie. En ook voor de geest moet er een evolutie aanwezig zijn.

Maar voorlopig, en voor ieder van u, is dit het vooruitzicht, de toekomst. En in die toekomst zitten veel mogelijkheden. Alleen, en daar moet ik de broeder, die in het tweede gedeelte sprak, bijtreden: het is van uiterst belang dat u niet in verweer gaat. Daar wil ik nogmaals de nadruk opleggen. Omdat, naar de toekomst toe, elk verweer op uzelf zal terug neerkomen. Doe het niet! U kunt zaken bekijken, u kunt ermee akkoord zijn of niet, maar laat het. Ga niet mee in hetgeen wat opgeroepen wordt. En dit is voor vele zaken zo.

U zult opmerken in de komende maanden, zelfs jaren, dat men meer en meer probeert van iedereen voor een bepaalde kar te spannen. Maar die karren lopen vast in de modder, om het zo te zeggen. Doe er niet aan mee! Doe niet mee aan alle mogelijke acties, want al deze zaken zijn er om het oude af te breken. Hoe meer je strijdt tegen iets: we strijden tegen ziekte, creëert ziekte. We strijden tegen hongersnood, u creëert hongersnood. We strijden tegen luchtvervuiling, u creëert een luchtvervuiling, die nooit gezien is. Al deze zaken, al deze acties leiden ertoe dat de aarde zich kan vernieuwen, in die zin dat het dikwijls niet voor de mens aangenaam zal zijn.

Wanneer u plots opmerkt dat door uw acties voor zuivere lucht, de lucht zuiver is, waardoor de mens verbrandingen krijgt, dan ga je niet content zijn. Dat, wanneer een actie tegen weet ik welke ziekte ook ineens enorme infecties veroorzaakt dankzij deze acties, dan ga je ook niet dankbaar zijn. Dit zijn voorbeelden die je zult opmerken in de toekomst. Vele zaken gaan zich manifesteren vanuit de verkeerde gedachtebeelden, die de mens creëert.

En ik denk niet dat ik moet uitleggen dat gedachtebeelden van de mens astrale figuren veroorzaken. En deze figuren hebben wij nodig om het oude op te ruimen. Maar dat wil zeggen dat, wanneer u gaat strijden tegen iets en wanneer er duizenden mensen aan acties deelnemen, zij zonder het te beseffen prachtige, krachtige astrale wezens creëren, die de boel kunnen opruimen. En dan kunt u zeggen: Ja, maar dat was de bedoeling niet. Daarom dat we u verwittigen: Ga er niet in mee, bekijk het vanop afstand, lach misschien even en ga uw eigen gang.

Als er iemand is die uw hulp vraagt, als er iemand is die een vermoeden heeft dat de zaken niet kloppen, dan bent u daar om te helpen. Dan bent u daar om een inzicht te geven. Zeker na al de jaren cursus, die u gekregen hebt, moet u in staat zijn om steeds weer opnieuw de juiste antwoorden te kunnen formuleren, om steeds weer opnieuw de juiste harmonie naar voor te brengen.

Zo, mijn lieve mensen, ik heb gebruik gemaakt van de korte uitleg, die ik u nog gegeven heb, om het medium terug een beetje in zijn eigen trillingsverhouding te brengen. Voor ik het medium vrijgeef, wil ik toch nog opmerken, vergeet het a.u.b. niet: ieder van de aanwezigen hier heeft een verhoogde trilling op het ogenblik dan dat uw lichaam normaal gewoon is. Hou daar rekening mee! Hou daar rekening mee als u huiswaarts keert, zeker wanneer u nog voertuigen of zo gaat besturen, dat u zeer geactiveerd kunt zijn. Doe het rustig aan, neem uw tijd! Laat u niet opjagen als u geconfronteerd wordt op de terugweg huiswaarts door agressiviteit, wat best mogelijk is op dit moment; laat het aan u voorbijgaan. Denk maar: ach, sukkelaar, je weet niet dat je de speelbal bent van hetgeen wat gebeurt. Ga er niet in mee! Want op het ogenblik, en daar moet je wel rekening mee houden, en het is niet alleen die volle maan, maar het is wel de krachtontplooiing en het Licht, dat nu zich onder partikels over deze aarde verspreidt, die zeer vele zaken triggeren.

U zult ten andere opmerken in de komende  uren en dagen – en als u goed rondom u kijkt, zult u er niet van verbaasd staan dan – dat er van alle zaken gebeuren, die niet meer kloppen. Zaken, waarvan u zegt: Hoe is het mogelijk? Maar het gebeurt.

Mensen, die op het ogenblik met kwade bedoelingen rondlopen, hebben de neiging deze kwade bedoeling zeer snel uit te voeren omdat zij getriggerd worden door deze lichtpartikels. En zo gaat het op alles.

Waar technische foutjes zitten, zullen plots mankementen zich voordoen, op alle terreinen. Of dit nu over een voertuig gaat, of dit nu over een centrale gaat, het maakt niet uit. Alles wordt op het ogenblik getriggerd door dit Lichtspel op een wijze die u zich niet kan voorstellen. Hou daar rekening mee!

Als je dit allemaal weet en er rekening mee houdt, dan komt u gerust de komende tijd door zonder teveel kleerscheuren. Als je dit niet doet, dan zult u met een regelmaat ergens opbotsen en ja, dan moet u aan onze zijde niet klagen dat u hoofdpijn hebt. U was verwittigd. Hou er rekening mee! Hou er rekening mee dat u in een tijd leeft nu dat u uw bewustzijnsweg prachtig kunt gaan. Dat u als stofmens nu prachtige ervaringen kan opdoen. En u hoeft heus niet direct naar onze zijde te komen, u hebt nog tijd genoeg.

Zo, en met deze raad wens ik de avond af te sluiten. Wanneer ik het medium heb vrijgegeven, lieve mensen, dan zou ik zeggen: laat in deze zaal het stil blijven, het rustig zijn. Als u iets wenst te zeggen, als u iets wenst te doen, dan verlaat u rustig de zaal en dan kunt u dat buiten de zaal rustig bespreken en uitvoeren. Waarom zeg ik dat? Omdat deze plaats eerstens vanavond is voorbereid voor het gebeuren en dat de sfeer, die hier aanwezig is, nog zeer sterk – hoe moet ik het voor u stoffelijk uitdrukken? – de sfeer is zeer dicht. En dat is goed zolang u er allemaal in aanwezig bent, maar dit is geen sfeer om in te beginnen praten, om in te beginnen over koetjes en kalfjes te praten, dat doet u best buiten deze ruimte. En dan kunt u alles rustig van u laten afvloeien en dan zal de kracht van de avond op de meest juiste wijze in uw cellen de harmonie van uw lichaam in stand houden. Zo, dat was nog een kleine bijgifte.

Ik wens jullie allemaal een prettige huisgang en veel harmonie en licht in de komende tijd.