Wessac – Komende krachten

image_pdf

uit de cursus ‘zelfprojectie’ 1984-1985

U weet waarschijnlijk dat wij op het ogenblik de uitstorting van krach­ten enigszins kunnen overzien en weten wat er ongeveer gaande is. Wij willen u toch een klein beetje voorlichten. Ik zou het liefst hebben gezegd: Dit wordt een jaar om nooit te vergeten. Dat wordt het misschien wel, maar niet zoals u dat gehoopt zou hebben.

De verwarringen, die wij het afgelopen jaar hebben geconstateerd zijn kennelijk nog behoorlijk aanwezig. Opvallend is een aantal nogal schicht­achtige witte lijnen die mijns inziens aangeven dat hier of daar de bliksem wel eens zou kunnen inslaan; al is het alleen maar dat er waarheden bekend worden die men zorgvuldig verborgen heeft gehouden of misschien zelfs niet heeft geweten:

Ik neem aan dat wij in de komende periode (met voorbehoud natuur­lijk, want de algemene duiding is er nog niet) geconfronteerd zullen worden met een aantal wonderbaarlijke ontdekkingen, onthullingen en daar­naast heel waarschijnlijk met conflicten.

Als ik de conflicten bezie dan valt mij op dat hierbij o.a. aller­lei krachten betrokken zijn van mystieke kleuren: blauw en ook groen heeft hier en daar onder te lijden. Ik denk, dat het hier vooral gaat om ideologische eventueel religieuze zaken die een grote rol blijken te spelen. Daarbij heb ik het gevoel omdat daar een bepaalde lelijke ader donkerrood bij is, dat we in heel veel landen zullen worden geconfron­teerd met opstandigheden welke die van het afgelopen jaar nog aanmer­kelijk zullen overtreffen.

Ik vermoed dat er wat omwentelingen komen. Ik voorzie die dus niet alleen in Europa, maar ik meen dat ook de Ver. Staten daarbij be­trokken zullen zijn. Daarnaast zullen er opzienbare veranderingen plaats­vinden in het Midden-Oosten, vermoedelijk op korte termijn: Wat heeft dat allemaal te betekenen?

Aan de ene kant zie je invloeden van zelfs het gouden lichts of­schoon dat pas sterker wordt wanneer we een maand of vier verder zijn; dus energie. Wat is dit voor een tweeledigheid?

Ik heb het gevoel dat alles een beetje verdeeld en tegenstrijdig is. Mensen hebben allerlei theorieën aangehangen. Die theorieën worden op korte termijn gelogenstraft. Mensen hebben allerlei opvattingen om­trent hun positie en hun rechten en kunnen die niet waarmaken. Dat geldt aan alle kanten. Er zijn internationale verwikkelingen die waarschijnlijk zullen leiden o.a. tot een verandering van houding van een deel van Europa.

Daarnaast komt er vermoedelijk een andere situatie tussen enkele grootmachten. Ik vermoed dat China in het komende jaar wat sterker op de voorgrond gaat treden, veel meer naar buiten toe gaat werken. Misschien heeft u, voordat u het weet in Nederland al een Chinese VVV of iets dergelijks. Dat is helemaal niet zo gek, u bent zelf ook rare Chinezen.

Ongelukken zitten er ook aardig in. Opvallend is een aantal aan­wijzingen voor storingen op aarde. Dat doet mij weer denken aan een toe­name van een vulkanische cyclus eventueel gepaard gaande met seismi­sche bevingen en wat dies meer zij. Een ding lijkt mij wat moeilijk. Als ik probeer het vanuit Nederland te bezien dan heb ik het gevoel dat Nederland ook bij iets dergelijks betrokken zal worden. En dan kun je zeggen dat het donderen is: Maar aan de andere kant zou je dan toch willen zeggen: In Nederland lijkt mij een aardbeving of een zeebeving onwaarschijnlijk. Ik voorzie dat het komende jaar o.m. een tamelijk hevi­ge vloedgolf te zien geeft. Ik zie daarvan geen bijzondere gevolgen.

Dan lijkt het mij toe, dat er enkele grote schandalen losbreken die te maken hebben met de industrie en met het milieu. Hoe dat precies zal verlopen, ik kan het u weer niet zeggen. Ik moet alleen afgaan op hetgeen ik in stralingen meen te hebben gezien.

Interessant is daarnaast dat ik wederom een toename heb gezien van die invloeden waarvan wij menen te weten dat ze inwijdingen kunnen bren­gen. Het ziet ernaar uit dat een aantal mensen zich van geestelijke waar­den op een geheel nieuwe wijze bewust gaat worden. Dat zou erg interes­sant kunnen zijn, omdat je eigen mogelijkheden op aarde daardoor misschien worden uitgebreid en daarnaast, dat is toch ook erg belangrijk, een aan­tal mensen zal leren beter met geestelijke krachten te werken en daarmee om te gaan.

De wetenschap schijnt eveneens voor nogal wat omwentelingen te staan. Ik vermoed dat het voornamelijk betrekking zal hebben op de orthodoxie in bepaalde takken van wetenschap.

De economie wordt, denk ik niet veel beter. Als je met zo’n warri­ge boel te maken hebt, kun je er wel zeker van zijn dat alleen degenen die in troebel water vissen nog wat vangen.

Zo’n beeld, ik geef het maar oppervlakkig weer, want wij hebben de details nog niet ontleed, plus een aantal vlammende verschijnselen die daar ook nog bij te pas komen, doet mij toch wel denken: Mensen, jul­lie gaan weer een heel eigenaardig jaar tegemoet.

Het zal een jaar zijn waarin de tegenstellingen bijzonder scherp tot uiting komen, maar waarbij die tegenstellingen tussen de mensen bijzonder sterk tot uiting komen op zeer bepaalde ogenblikken. Wat de gevolgen daarvan zijn, weet je nooit. Wat je in de krant daarover zult lezen, zal in ieder geval niet waar zijn.

Moet een mens of een, geest die zich daarmee bezighoudt nu denken: nu heb ik het spoorboekje voor het komende jaar? Ik geloof het niet. Ik ben ervan overtuigd dat elk mens zoveel wilsvrijheid heeft dat hij in staat is om zelf te manoeuvreren. Hij kan dus invloeden die anders misschien nadelig zouden zijn, gebruiken om daarmee iets extra’s te be­reiken. Als hij gunstige invloeden op een verkeerde manier benadert worden ze voor hem nadelig.

Ik meen dat er een zekere wilsvrijheid bestaat. Niet een absolute, dat is ondenkbaar. Maar als je door je eigen instelling vele dingen tot stand kunt brengen als je door op de juiste momenten te reageren voor jezelf de zaak kunt verbeteren misschien ook nog voor anderen onheil kunt voorkomen, dan lijkt mij dat toch wel erg attractief:

Ik ben ervan overtuigd dat wij in staat zullen zijn u tijdig waar­schuwingen te geven, wanneer dergelijke kritieke punten zullen optreden. Voor zover ik de broederschappen (vooral de Orde) heb bekeken, neem ik ook aan dat ze gebruik zullen maken van die mogelijkheid.

Dan kan ik nog zeggen; U zult in het komende jaar erg afhankelijk zijn van allerlei aanwijzingen. Die kunnen voor sommigen ook intuïtief optreden. U zult aanvoelen dat dingen anders lopen dan u verwachtte. Houd daar rekening mee.

Laat u niet opjagen door anderen, want de tegenstellingen komen juist voort uit eenzijdigheid. Probeer altijd beide kanten te beschouwen. Bepaal uw standpunt nimmer blijvend maar opportunistisch, zodat u die zijde steunt die op dit ogenblik de beste resultaten belooft zonder u te binden aan deze groepering voor langere tijd.

Ik zou verder vanuit mijn standpunt denken dat heel veel mensen in deze tijd toch ook wel de kans krijgen tot extra bewustwording. Niet al­leen op grond van de invloeden die ik heb gezien, maar omdat er een ze­kere tendens is.

Er is een zekere verzwakking geweest van inwijdingstendensen in het afgelopen jaar. Die is meer specifiek gericht geweest op enkelingen. Ik neem aan dat we dat voortzetten in dit jaar. Daarnaast krijgen we weer een sterkere invloed die heel veel mensen, die potentieel al bepaalde mo­gelijkheden bezitten, activeert. Wat dat precies inhoudt, kun je nooit zeggen. Ik denk bv. aan mensen, die zich opeens van paranormale gaven bewust worden. Mensen, die plotseling beseffen dat zij filosofisch anders zijn ingesteld dan de wereld en die daarop willen doorgaan.

Ik denk ook dat er heel wat grenzen zullen sneuvelen. Dan bedoel ik heus niet de grenzen tussen staten, want die zijn belangrijk voor be­lastingheffing e.d. die blijven dus nog wel even. Ik denk aan grenzen die enige tijd geleden zijn opgericht tussen kerkelijke groeperingen, tussen sekten e.d. De neiging tot afgeslotenheid van de gemeenschap lijkt mij in de komende periode aanmerkelijk te verminderen.

Ik heb mijzelf ook de vraag gesteld: wat belooft de toekomst? En dan denk ik niet alleen in de termijn van een jaar op grond van wat we in het afgelopen jaar hebben gezien en dit jaar weer kunnen consta­teren. Ik kom tot de conclusie dat er een ommekeer gaande is.

Ik denk bv. dat mediamiek werk in de komende jaren aanmerkelijk minder belangrijk wordt. Niet omdat het mediumschap op zichzelf minder waardevol is, maar doodgewoon omdat het minder kan beantwoorden aan de behoeften die er ogenblikkelijk zijn.

Er is sprake van een toenemende behoefte aan een persoonlijke be­nadering, een persoonlijke begeleiding en een persoonlijke bewustwording. Deze kan volgens mij alleen ontstaan in een band met bv. een geleide­geest of een innerlijke verbondenheid met hoge krachten. Ik heb zo het gevoel dat deze dingen gaan overheersen en dat ze waarschijnlijk voor de komende 20 jaar toch vooral op dit terrein de ontwikkeling zullen bepa­len. Wat er precies uit de heersende invloeden voor de toekomst te we­ten is, dat is een beetje moeilijk.

Wij weten dat er op het ogenblik op de zon een paar grote uitbar­stingen op komst zijn. Die zullen ook op aarde worden geconstateerd. De gevolgen daarvan zijn stralingsgolven die dus ook op de aarde in­vloed hebben en ook invloed kunnen hebben op het aardmagnetische veld en daarnaast natuurlijk ook op de mensen. Of die dingen positief zijn? Ja dat ligt voor een groot gedeelte aan de mensen zelf.

Als je een dergelijke invloed ondergaat en je kunt een beetje aan­voelen wat het is, dan kun je er altijd nog wel wat mee doen. Al maak je er voorlopig maar een lappendeken van gedachten en daden van. Als het maar harmonisch is, dan is dat best. Maar als je daaraan wordt onderworpen, terwijl je niet weet wat er aan de hand is, dan is dat toch wel of iemand je een klap op je hoofd geeft.

Mag ik eerlijk zijn? Er zijn een hele hoop koppen op aarde die ik het toch wel een beetje gun. Er zijn er ook een hele hoop van wie ik denk: ach lieve mensen, ik hoop dat jullie op het juiste ogenblik een eindje teruggaan, dan komt de klap neer en die bevestigt dingen voor je die je nodig hebt. Jijzelf komt er redelijk zonder pijn van af, hoogstens een beetje schrik. Dat lijkt mij erg belangrijk.

Dat er natuurlijk mensen zijn die, al zouden zij het weten, nog niet opzijgaan, dat is ook een feit. Zij verdienen dan eigenlijk twee klappen. Maar ik vraag mij af, of die er zullen komen. Tot mijn spijt denk ik dat het bij een ontzettende klap blijft.

Een einde van de wereld is voorlopig nog niet in zicht. Maar dat heb ik al eens meer verteld. Het is alleen maar dat u het weet, want er zullen weer dergelijke geruchten in omloop komen. De enorme atoomoorlog breekt ook dit jaar niet uit: Dat er daarnaast nog het een en ander aan moeilijkheden op komst is, dat weten we allemaal, dat is niets nieuws.

Als ik u vertel dat er gekke dingen zullen gebeuren in Afrika, dan kunt u tegen uzelf zeggen: Dat heb ik altijd al gedacht. Als ik u vertel dat er in Zuid-Amerika een paar gekke dingen gebeuren, dan zegt u: Dat heb ik al in de krant gelezen. De kranten vertellen ook een hoop dingen die niet waar zijn, maar soms krijgen ze wel gelijk. Wat dat betreft lijken ze op ons. Dus dat zijn zaken daar behoef je je niet zoveel van aan te trekken.

Dat er gekke dingen zullen gebeuren in Canada is interessanter omdat dat een land is waarvan je aanneemt, daar gebeurt eigenlijk niet zoveel. Het gebeurt wel maar je hoort er weinig over.

Dat het er in de Ver. Staten een beetje gek toegaat, heb ik al gezegd, maar voor u Europeanen maakt het niet zoveel uit denk ik. Het zal alleen een hele slag zijn voor heel veel mensen die dachten: Amerika is nog altijd de beste en de sterkste staat ter wereld.

Wat de ruimte-oorlog en dergelijke betreft, daar moet u ook voor­lopig maar niet aan denken. Degenen die menen dat dat binnenkort wer­kelijkheid wordt, zien ze nu al vliegen terwijl ze nog niet eens van de grond zijn. Dus gewoon geen redenen om je druk over te maken.

Wat mij eigenaardig voorkomt, dat is een aantal politieke geschillen die o.a. binnen de EEG een rol gaan spelen. Daar zijn namelijk la­tente conflicten enigszins tot uiting gekomen in de laatste tijd die veel dieper zitten. Het is zelfs mogelijk dat daardoor een uiteenval­len of een splitsing van deze organisaties ten gevolge zal hebben. De aanloop daartoe zou zelfs nog in dit jaar kunnen plaatsvinden.

Wat ik verder vraagwaardig vind, is de wijze waarop men wordt ge­manoeuvreerd binnen bepaalde militaire verbonden. En dan bedoel ik heus niet alleen aan de westelijke kant. Ik krijg het gevoel dat ook hierin de komende tijd de samenhang teloorgaat. De neiging om elkaar te steunen en te helpen wordt langzamerhand vervangen door een gekift over wie nu het recht heeft en wie niet. U weet; als twee honden vech­ten om een been. Dan kan het misschien solidariteit zijn of de burger ­economie, maar iemand loopt natuurlijk met de botten heen, dat is begrij­pelijk. Maar zolang het uw botten niet zijn; waar zult u zich zorgen over maken.

De situatie is dus eigenlijk wel verwarrend. Wij wilden u echter deze eerste reacties niet onthouden omdat u daar nu eenmaal een beetje aan gewend bent en er ook wel een beetje recht op heeft.

Ik wil nu overgaan tot iets anders, Wij hebben namelijk in de laat­ste tijd nogal te maken gehad met allerlei geestelijke entiteiten die zich op lagere niveaus aan het manifesteren zijn.

Als je in Zomerland loopt en je komt Jezus tegen dan is dat een wonder. Nou, dat is gebeurd. Als je ziet dat iemand als Mohammed van plan is, om eigenlijk zelf op aarde te gaan ingrijpen omdat er bepaalde dingen gebeuren die hij eenvoudig niet meer kan uitstaan dan vraag je je toch wel af: waar moet dat naartoe?

Zullen hoge entiteiten zich direct op aarde gaan manifesteren of zullen zij ingrijpen? Het is leuk dat zij zich op het ogenblik intens met uw wereld en ook met bepaalde lagere lichtsferen gaan bezighouden. Ik krijg altijd weer de indruk dat de hoge ooms het onder elkaar wel schikken. Zij weten het ook erg goed, maar dan moeten wij het wel doen. Maar nu krijg ik het gevoel dat wij het kennelijk niet goed doen en dat zij daarom zelf de hand aan de ploeg gaan slaan. Ik ben benieuwd wat ze klaarspelen Dit is niet denigrerend bedoeld, maar ik zou dat wel eens willen zien.

Er zijn op het ogenblik van de hogeren niet alleen van die bekende figuren. Er zijn ook veel ouderen bij. Er zijn ingewijden bij van de vroege periode van de picten. Er zijn profeten bij uit India van meer dan 10000 jaar geleden. Die entiteiten zijn allemaal op het ogenblik kennelijk aan­stalten aan het maken om iets te gaan doen.

Nu is de moeilijkheid dat je niet naar zo’n entiteit kunt toe stap­pen en zeggen; Ik ben de reporter van de O.D.V. zou u mij even kunnen vertellen wat u gaat uitvoeren? Daarom blijft het nog een beetje verbor­gen. Maar als dergelijke krachten op aarde gaan ingrijpen, dan kunnen wij dat alleen thuisbrengen in de gloed van gouden lichten in die enkele net als een schicht optredende witte straal. Dan moet ik aannemen dat er nogal wat geestelijke veranderingen zullen gebeuren. Wat dat pre­cies inhoudt, weet ik niet. Misschien komt er een echte heilige in Ro­me in plaats van een paus, dat kan ook zijn. Of misschien vinden ze eindelijk de mogelijkheid om een werkelijk genie tot staatsman te maken en dan nog te laten doen wat hij nodig vindt ook. Dat zou denkbaar zijn.

Een gevoel dat ik heb en dat ik niet helemaal kan verklaren, is dat men gaat proberen om dit zich binden en gelijktijdig zich veront­schuldigen door aanhankelijkheid aan bepaalde regels en boeken, onge­daan te maken.

Er zijn zoveel mensen die zeggen; Ik moet dit wel doen want het staat in de bijbel, het staat in openbaringen die Josef Smith (van de Mormonenkerk) heeft meegebracht, het staat in de Koran of in de lessen van deze of gene leraar. Het godsdienstige fanatisme, het eenzijdige fanatisme, is voor een groot gedeelte het afschuiven van eigen verant­woordelijkheid op hetzij papieren regels, hetzij op het vermeende gezag van andere personen. Ik vind dat erg opvallend.

Neem bv. een rechter in Duitsland. die een oordeel spreekt in naam van het volk. Ook als het hele volk het erover eens is dat zijn oordeel  in naam van het volk een aanfluiting is. U wordt hier nog steeds gearresteerd in haam van de koningin. Net of de koningin er belang bij heeft dat u in uw vieze nek wordt gepakt. Dat gaat zo overal.

Er zijn nu eenmaal samenhangende regels gegroeid die kennelijk on­gezond zijn geworden. Mensen doen de dingen niet meer omdat ze beseffen dat ze goed of noodzakelijk zijn, maar gewoon omdat er ergens geschreven staat dat het zo hoort. Vroeger was dat ook zo. In mijn tijd had je da­mes die thee dronken met de pink omhoog. Dat hadden ze uit een boek van Amy Groskamp ter Have gehaald. Dat hoorde er zo bij, dat was ele­gant. Al deze dingen zijn natuurlijk belachelijk als je het goed bekijkt. Het gaat er niet om dat je het kopje goed vasthoudt maar dat je de thee naar binnen krijgt zonder je mond te branden en zonder te morsen.

Ik denk dat dat in vele opzicht politiek economisch en religieus ook waar is. Dat het er helemaal niet om gaat hoe je de dingen doet, maar om de vraag of je ze goed doet. En dat je dan niet kunt zeggen: Het is verkeerd gegaan, maar je hebt het gedaan zoals het hoort.

Als die hoge ooms in de geest dat klaarspelen, ik heb geen pet meer, maar anders…… chapeau: Want wie kan dat eigenlijk nog in deze tijd? Kijk eens naar uzelf. Hangt u ook niet aan allerlei schrifte­lijke verklaringen? Zoekt u het ook niet, als het niet anders kan in de bijbel, in het Evangelie of in een of ander filosofisch geschrift? En zegt u dan niet tegen uzelf: Nu ja, als het daar staat, dan kunnen ze mij toch geen verwijten maken als het verkeerd is gegaan.

Als deze hoge krachten bereid zijn om zo dicht bij de mensen te gaan werken en kennelijk van plan zijn om daarin enorme energieën te steken, dan moet het wel hoogst noodzakelijk zijn. Dat zijn nu geen ver­anderingen die je kunt aflezen uit een uitstraling en uit de verschil­lende invloeden die op de aarde afkomen. Dat is iets dat staat boven ons bereik. Wij kunnen wel zeggen: Dat zal waarschijnlijk daarmee samen­hangen, maar dat is niet duidelijk.

Zou het voor u misschien ook belangrijk zijn om alvast eens te gaan nadenken over de vraag in hoeverre een mens zijn persoonlijke verantwoor­delijkheden mag afschuiven op het gezag, de wet, de bijbel of wat anders? Voor deze tijd zal het erg belangrijk worden als iedereen zelf zijn ver­antwoordelijkheid weet te aanvaarden en weet te dragen.

Je zult altijd nog wel problemen hebben. Natuurlijk, wie op aarde is, heeft over het algemeen al een aantal herhalingsoefeningen achter de rug; dat is je zoveelste incarnatie. Daarvoor behoef je je niet op de borst te slaan, want hoe meer incarnaties je achter de rug hebt, hoe stommer je kennelijk bent geweest. Dan kun je tegen jezelf zeggen: Ik heb nog wel achtergronden die ergens wringen of fout zijn, maar als ik begin om nu mijn verantwoordelijkheid te aanvaarden, dan is het toch heel waar­schijnlijk dat ik juist daardoor ga begrijpen wat mijn verleden voor mij is geweest. Dat zou dan erg belangrijk zijn.

Mensen die eindelijk zover komen dat ze niet alleen zeggen: Ik ben verantwoordelijk. Het is niemands schuld als ik meedoe aan iets dat fout is. Wat zou het niet een verbetering zijn, als de mensen daar­door ook zouden gaan beseffen: niemand heeft mij iets te vertellen dat zonder mijn wil en zonder mijn volledige innerlijke en verstandelijke bevestiging dwingend voor mij is.

Dit is geen anarchie. Ik predik geen anarchie. Helemaal niet. Ik predik eigenlijk de terugkeer, naar het gezonde verstand, naar het gezonde mens-zijn, naar het gezonde maatschappelijke bestaan.

Ik neem aan, dat dat gaat gebeuren. Hoe? Ik weet het niet, maar dat het komt, ik zou daarop kunnen gokken met een zekerheid van 99 op 100. Jammer genoeg zijn er geen bookmakers bij ons bij wie je een inzet kunt plaatsen anders zou ik dat nog doen ook.

Voor u zou het een blijde tijding moeten zijn. U zult een aantal van uw zekerheden of pseudo zekerheden moeten verliezen in de komende pe­riode. Dat zal waarschijnlijk niet alleen in dit jaar zijn, maar ook in een aantal jaren daarna. U zult daarvoor in de plaats krijgen een beter begrip van uzelf en een juistere samenwerking tussen wat u uiterlijk bent en probeert te zijn en wat u innerlijk bent.

Ik denk, dat door die ervaringen er bovendien een grotere zelf­kennis onvermijdelijk wordt. Dat vind ik ook een enorm winstpunt. Want als u weet hoeveel zelfbedrog wij moeten wegwerken voordat iemand in een lichtende sfeer een beetje kan leven, dan zou u zich werkelijk kapot schrikken. Als u tenminste geen geest is, want een geest is al kapot. U moet heel goed begrijpen: een dode leeft. Maar een dode die leeft, kun je niet doden; die kun je alleen terugsturen naar het le­ven. Dat is dan geestelijk gezien een beperkte dood.

Als u mij vraagt wat ik denk over de fenomenen van deze tijd, dan kan ik u alleen zeggen Koninginnedag was heel aardig. Prinsjesdag wordt onstuimig. Het pauselijke bezoek zou door vele pauzetekens om­geven moeten zijn. Met andere woorden: heel veel mensen zouden er beter aan doen hun mond even dicht te houden, inclusief bepaalde hoog­waardigheidsbekleders.

Als u zich afvraagt of de zomervakantie goed wordt? Ik denk dat degenen die de laatste 10 dagen van juni hebben gekozen er wel het best aan toe zijn, want dan zou er wel eens een kleine hitte­golf kunnen komen. Augustus is leuker. Je hebt het niet zo warm en je kunt zo nu en dan in de regen afkoelen, ofschoon het natuurlijk zoals overal zo nu en dan donderen is. Maar als je je daarvan geen bliksem aantrekt dan gaat het je ook goed.

Ach mensen, werkelijk het leven ziet er voor jullie niet zo gek uit. Natuurlijk, de wereld zal je niet geven wat je wilt hebben in de komende tijd. U moet niet denken dat er alleen maar mooie dingen gebeuren. Er zullen ook een hoop ellendige dingen gebeuren. U moet zich wel rea­liseren:

De mensheid is op het ogenblik slag na slag wijzer aan het worden. Dat kan haast niet anders. Als de mensen wijzer worden, dan laten ze zich waarschijnlijk minder bedotten. Als zij zich minder laten bedotten, dan is er minder behoefte aan een dotje om de menigte zoet te houden. En dat betekent weer dat eindelijk eens de waarheid kan worden gezegd en kan worden beseft.

Ik heb maar een voorlopige interpretatie gegeven van de verschijnselen op de Wessac bijeenkomst. U kunt dat begrijpen. Als de geestelijke geleerde koppen er 3 maanden over doen om erachter te komen wat het allemaal betekent, dan moet je al blij zijn dat ze klaar zijn met hun analyse voordat ze de volgende keer weer plaatsheeft. In het ambtelijke bestaan misschien. Ambtenaren gaan ook over. Sommigen worden zelfs zalig. Maar er zijn ook heel veel mensen die het zalig vinden dat ze weggaan. Ik heb niets tegen ambtenaren. Nooit tegen de mens maar wel tegen de instelling en de daaruit voortvloeiende mentaliteit.

Ik heb u een klein beeld willen geven van toekomstige ontwikkelingen, stromingen en krachten. Voor verdere informatie moet u wachten tot de officiële mededelingen loskomen.

Wessac.

Wanneer gedachten uitgaan en als een enorme lens de krachten van de kosmos op velerlei aard in brandpunt brengen, dan is er op het altaar van de mensheid een ogenblik een manifestatie van alle krachten die heersen. Dan zoeken wij diep in onszelf naar betekenissen en begrijpen ze soms niet. Dan beleven wij een toekomst en zien of niet wat haar werkelijke gestalte is.

Bijna dromend putten wij uit de krachten die naar ons toestromen. Vergetend wie en waar wij zijn, drijven wij een ogenblik op een warreling van kleur. Dan worden wij ons ervan bewust: wat wij zijn is maar een deel van een geheel. Onze wereld is maar een nietig en klein deel in een oneindig spel van krachten, ontwikkelingen en mogelijkheden.

Dan zijn wij dankbaar dat ergens uit die stralenbundel zich een besef openbaart verdergaand dan wij kunnen omvamen, dieper doordringend dan wij zelf kunnen penetreren. Een kracht die ons als een Christus misschien de verbondenheid duidelijk maakt. Een kracht die ons als een Boeddha de weg toont naar een werkelijk zijn waarin de daad verzonken is in de volmaaktheid van het zijn.

En dan in stilte beleven wij de belangrijkheid van het zijn, de onbelangrijkheid van de eenling en gelijktijdig het ontwaken van het werkelijke ik als deel van het onbegrepen geheel der schepping.

Dat betekent voor mij Wessac.

De paus.

Wat is de Paus? Een Paus die eens minister was, al beet hij als minister snel in het gras. Of een man die graag zingt, ook wel goed acteert en als hoogheiligheid de mensheid dan beleert hoe zij moet zijn zoals hijzelf dat ziet.

Is dat de Paus die u bedoelt? Of is hij het soms niet?

Maar kan er een kracht op aarde zijn die in zijn wijsheid en besef waarlijk een God vertegenwoordigt en toch geen wonder doet en toch geen zier beseft en zich in alle nederigheid op zijn balkon verheft en spreekt; al roept men Papa dan en niet meer Duce, Duce.

Neen, ondanks het heilige snoetje zeg ik: Voor mij bestaat geen Paus. Voor mij bestaat een werkelijkheid. Dat is een hoge, lichtende kracht die allen voorgeleidt die ook aanvaarden dat zij is en met die kracht ook gaan.

Voor mij is het voorwaar ook geen gemis als hoogwaardigheidsbekleders niet meer tussen de mens en het licht van de Schepper blijven staan.

‘s Werelds glorie en ‘s werelds macht: ze worden uitgedrukt in plechtigheden. Maar wil men verder in de waarheid treden, dan zijn die reizen toch mislukt.

De Paus knielt neer wanneer hij aankomt en kust de grond. Het zou beter zijn, als hij het na het afscheid deed en zo de menigte de boodschap zond: Ik heb het mijne wel gedaan maar God vergeve mij, ik deed wat ik aan mijn rang ben verplicht.

En vindt u soms het werkelijke licht, vergeef mij. Nu sta ik op, want ik moet verder gaan.

De mensheid moet aan de middeleeuwen ontgroeien. Dat kan ze nooit doen, als ze in emotionele eerbied zich verenigt volgens de symbolen van een tijd die voorbij is.

image_pdf