Wessac 2012

image_pdf

6 mei 2012

Inleider.

U bent hier samen gekomen om, samen met ons, het Wessac-gebeuren te vieren. U weet allemaal dat dit een zeer oude traditie is die door de tijd heen steeds weer door de hoogst ingewijden wordt volvoerd. Dit om voor de mensheid een helpende en een leidinggevende richting te zijn. Deze maal kunnen we spreken dat dit gebeuren een andere wending zal nemen dan dat we tot heden gewoon zijn geweest.
De meesten hier aanwezig zijn lid van spirituele groepen en zijn, min of meer, reeds op de hoogte van hetgeen op het ogenblik in de Andes plaatsgrijpt. In tegenstelling tot de andere bijeenkomsten, waar men samen met de krachten van het Licht een richtingaangevende weg bepaalt voor de komende tijd, kunnen we nu stellen dat we dit jaar een kosmische periode definitief sluiten en alzo de nieuwe heerser ten volle, in zijn volle ontplooiing kunnen laten verdergaan. Dit gebeurt met wat voor de mens niet zichtbaar of mogelijk zichtbaar is: de krachten van het pure, heldere Licht. Zoals de mens niet in de zon kan kijken, is het voor hem ook onmogelijk om dit Licht te aanschouwen. Maar hij kan het wel ervaren. En dat zal ook in deze samenkomst door ons naar u toe geprobeerd worden u zo goed mogelijk te laten ervaren.

Na mij komen er nog enkele sprekers die, langzaam maar zeker, ieder van u mee zullen nemen naar een hoger trillingsniveau, om het in stoffelijke termen uit te drukken, om u zo voor te bereiden op hetgeen wat wij omschrijven als zijnde ‘de celebratie’. Of misschien duidelijker omschreven: de bevestiging van de krachten in het brandpunt van de Wessac. Zonder dat u het misschien direct beseft, zit u op dit ogenblik op een breekpunt in de tijd. Het is niet zo dat de geschiedenisboeken over deze dag zullen schrijven. Want de grootste veranderingen gebeuren steeds in stilte. De grootste veranderingen gebeuren via heel kleine wijzigingen. En dit zal zich heden voltrekken: een wijziging die het lot van de mensheid voor de komende paar duizenden jaar zal bepalen. Een mensheid die binnen twee à drie generaties totaal anders zal functioneren, anders zal voorkomen dan wat u nu als normaal en gekend aanvaardt.

Dit is hetgeen wat zich op het ogenblik aan het voltrekken is. Dit zijn de nieuwe krachten, althans toch voor de mensheid, die dit deel van de kosmos overspoelen. De oude waarden zijn afgesloten. De nieuwe waarden gaan zich uiten. En het is positief dat u daar deel aan kunt hebben. De veranderingen die u rondom u waarneemt: stoor er u niet aan. Laat gebeuren wat gebeurt maar besef in uzelf dat uw taak ligt in de harmonie met het nieuwe. Hou u niet bezig meer met hetgeen dat was, maar vind in uzelf de kracht van de vernieuwing en kies resoluut voor het nieuwe. De tijd van de oude goden is voorbij. De tijd dat men als mens zich tot de goden diende te richten, is afgesloten. De tijd van het besef dat de Kracht in uzelf leeft, de tijd van het besef dat wij allen deel zijn van deze ene Kracht, is nu bevestigd. Deze Kracht beseffende maakt het voor ieder van u mogelijk zijn gang, spiritueel, in de stof naar hogere bewustzijnsvormen te volvoeren, te gaan. Ieder van u kan op dit ogenblik met de Krachten die rondom hem of haar aanwezig zijn, de juiste keuzes maken. Ieder van u die zichzelf durft zien zoals hij of zij is, kan op de juiste weg de juiste richting inslaan. En zo kan je de vernieuwing uitdragen. Zo kan je betekenis hebben voor niet alleen de medemens, maar de ganse aarde. Zo kan het bewustzijn versmelten met de grote kosmische gedachten die op het ogenblik in dit deel van de kosmos tot uiting komen.

Beminde mensen, dit was de inleiding. Het was mij een genoegen dit voor jullie te kunnen waarmaken. Ik geef nu het medium door.

Tweede spreker.

Zo, ook van mijnentwege: welkom. Lieve broeders en zusters, mag ik jullie vragen van jullie allemaal zo ontspannen mogelijk te zetten. U gaat binnen enkele stonden deel zijn aan de celebratie die uitgevoerd wordt door de hoogst ingewijden die u zich kunt voorstellen. Ik hoef hier geen namen aan te brengen. Ieder mag dit voor zich invullen. Dat is van weinig belang. Wat van belang is, is dat u nu gaat trachten u één te voelen, niet alleen met de stoffelijke aanwezigen, maar ook met al uw geestelijke broeders en zusters die bij deze krachtsopbouw en krachtsbevestiging betrokken zijn. In tegenstelling tot wat u gewoon bent, is het niet mogelijk om een instraling uit te voeren. Wanneer we dit zouden doen met de Krachten die nu ontplooid worden, dan zou dit tot vernietiging kunnen leiden, omdat je deze Krachten onmogelijk als mens of als geest in directe lijn kan aanschouwen. Echter, treur niet. De Kracht die zich open plooit, is zo groot dat elke cel van uw wezen in de stof en al de materie die ermee verbonden is, doorstraald wordt, om het in stoffelijke termen te zeggen. Beter uitgelegd is dat deze Krachten zich, erkennende aan al wat in harmonie met hen is, verankeren zodat er niet alleen een wisselwerking ontstaat tussen wat jullie je zielekern noemen, het fijnstoffelijke en het stoffelijke. Het ‘één worden met’ en ‘het één zijn met’ via uw gevoeligheid, uw emotie, zal ertoe bijdragen dat u na de bevestiging, ieder voor zich, zal kunnen waarnemen dat er zaken zijn gewijzigd. De Krachten zijn zo groot dat voor ieder deelnemer aan deze gebeurtenis, geest zijnde of stofmens zijnde, doet niet ter zake, er een markering, om het zo uit te drukken, en een wijziging plaatsgrijpt die het mogelijk maakt om, naar de toekomst toe, steeds krachtiger en harmonischer te handelen, een steeds sterker wordende individualiteit in harmonie met de nieuwe Krachten te ontwikkelen. En het is heel simpel: door gewoon te aanvaarden, hebt u deze mogelijkheden, bent u er deel van. Er moeten geen moeilijke proeven afgelegd worden, enkel en alleen de openstelling voor dit Licht, voor deze Kracht.

Verder wil ik daar nog aan toevoegen dat u, nadat we deze bijeenkomst hebben afgerond, u best een periode van toch een 30-tal tot 60-tal minuten omzichtig te werk gaat. U zult opmerken dat uw lichaam misschien niet juist reageert op wat u wenst te doen of denkt. Dit is heel logisch. Door de trilling hier die we, langzaam maar zeker, aan het verhogen zijn, krijgt uw lichaam een verhouding die het niet gewoon is. Dit houdt geen schadelijkheid in, wees gerust. Het is alleen een meerwaarde. Maar voor de stof is dit niet direct verwerkbaar. Dat wil zeggen dat deze Krachten, om alles wat u in de stof gewoon bent van te laten functioneren, even terug tijd nodig hebben om die wisselwerkingen op een normaal niveau te brengen. Daarom is het geraadzaam van rustig de tijd te nemen, u niet direct te werpen in de drukke dagdagelijkse handelingen, die de meeste van jullie toch zo genegen zijn.

Hetgeen ik nog als afsluiting aan mijn deel van deze samenkomst kan toevoegen, is: wees blij, wees verheugd dat deze nieuwe kosmische tendensen zich bevestigen. Wat uw positie als mens ook is op deze aarde, u hebt hierdoor een meerwaarde. Het besef van geraakt te zijn door deze vernieuwing maakt het mogelijk, naar de toekomst toe, alles anders te bekijken, alles anders te benaderen. En door deze mogelijkheid kunt u steeds weer opnieuw de meest juiste beslissingen in uw leven nemen zodat uw weg, die u in de stof gaat, hoe lang of hoe kort hij ook nog moge zijn, met elke stap waardevoller is. Dit wou ik jullie nog meegeven.

Nu geef ik u over aan de inleider van de celebrant. Hou er rekening mee, misschien zal hij dit ook nog wel naar voor brengen, dat er plots kan afgebroken worden, wanneer het nodig is.

Ik wens jullie de Kracht en het Licht aan jullie zijde, steeds en sterker en lichtender, toe.

Inleider van de celebrant.

Zo, welkom. Aan mij de taak om de laatste loodjes klaar te leggen, zodat u zo dadelijk in contact kan gebracht worden met de celebrant en zijn helpers, die het Wessac-gebeuren van deze maal bevestigen. Hou er rekening mee dat de kans zeer groot is dat er in de bevestiging veel onbegrijpbare zaken gezegd worden. Als ik jullie een nederige raad mag geven: volg de celebratie met gesloten ogen. Tracht geen stoffelijke waarnemingen te doen, maar tracht via uw emotie, uw gevoel mee te gaan met hetgeen u hoort, met hetgeen u waarneemt.

Veel zal veranderen. Alles wordt naar een eenheid gebracht. Oude waarden staan niet tegenover elkaar meer. Zo zal er een eenheid zijn tussen licht en duister; zo zal er een eenheid zijn tussen oorlog en vrede; zo zal er eenheid zijn tussen overvloed en tekort. Want besef wel: al deze zaken zijn door de mens zelf ontwikkeld. Maar zij zijn in de kosmos niet aanwezig. De mens heeft voor zichzelf goden en demonen gecreëerd. De mens heeft zichzelf een onfeilbaarheid toegeëigend. Maar al deze zaken behoren niet tot de kosmos, behoren niet tot de Bron. Dit zijn gedachten, dit zijn standpunten die tot het verleden behoren. Het nieuwe brengt u een eenheid. Besef dat uw gedachten degene zijn die maken hoe u zich voelt. Dat uw gedachten diegene zijn die bepalen wat er rondom u gebeurt. Wanneer u zich een vijand voorstelt, dan bestaat deze enkel in uw gedachten. Want wanneer u in harmonie bent met het geheel, dan bestaat deze vijand voor u niet. Wanneer u denkt: “ik heb tekort”, bestaat dat in uw gedachten. Want wanneer u in harmonie bent met de kosmos, kan er geen tekort zijn, dan is altijd alles aanwezig. En dat is de nieuwe lijn waar we nu, langzaam maar zeker, in zitten, waar geen weg terug is. Dat is de spiegel die u zich kan voorhouden. En wanneer u in de spiegel durft kijken, dan zult u nog, zeker in de beginfase, vele illusies zien. Maar besef dat het uw illusies zijn. Besef dat, wanneer je dit niet aanvaardt, je verder kan. Besef dat de toekomst alleen maar volwaardig mogelijk is wanneer u, ten opzichte van het Al-bestaande, dit alles kan liefhebben, met dit alles in harmonie kan zijn.

Vroeger sprak men: ”heb uw naaste lief”. Nu zeggen we: “heb alles lief”. Dit is veel meer dan de idee van: “ik moet de ander helpen”. De wereld waarin u leeft, is uw wereld en door deze wereld lief te hebben, kunt u verder. Door elke beperking wordt u geremd. Maar de beperking komt niet van de ander. De beperking komt vanuit uzelf.

Beseffende dat de aarde uw drager is, uw voedster is, dat de aarde u de mogelijkheid geeft om hier uw leerscholen te doorlopen, is het ook vanuit uw standpunt niet meer dan normaal dat u de aarde liefhebt, met alles wat op deze aarde aanwezig is. De aarde is niet de vuilbak van de mensheid. De aarde is niet de planeet die je zo maar kan misbruiken. De aarde is de planeet die u alles geeft wanneer u ze liefheeft, wanneer u ermee in harmonie bent.

Wij beseffen zeer goed dat dit op korte tijd een zeer sterke wijziging in uw houding en in uw gedachten ten opzichte van de aarde zal zijn. Maar vergeet niet dat de aarde reageert op wat in het gedachtebeeld van de mensheid aanwezig is. En gezien we nu deze gedachtebeelden gaan extra gepoleerd zien in het Licht dat zich heeft opgebouwd, dan mag u er zeker van zijn dat deze aarde, al lang bezig zijnde zich te herstellen, in dit Licht zich nog sterker zal manifesteren. En diegene die dan deze aarde liefheeft, met deze aarde in harmonie is, zal op deze veranderingen juist kunnen anticiperen, zal juist door deze veranderingen een meerwaarde kunnen ontdekken en zal steeds op de juiste plaats, op de juiste moment kunnen handelen, in harmonie met de aarde.

En het is niet alleen de aarde die in deze periode vele zaken terug zal herstellen. Uw ganse zonnestelsel herschikt zich. De zon geeft meer krachten, de andere planeten meer invloeden. Dit alles zal ook leiden tot nieuwere verhoudingen in uw stelsel en in het ganse melkwegstelsel dat u gekend is en dat als dusdanig uw thuisbasis van incarnatie is. U hebt de eerste stappen gezet. De kracht van het Licht, behorende tot de nieuwe heerser, behorende tot de Bron van het bestaan, is zich aan het voltrekken.

Ik moet het medium nu overlaten aan de celebrant.

Celebrant.

Het Woord is gesproken. En het Woord was Klank. Deze Klank zinderde door de kosmos. En het Licht manifesteerde zich.

In de naam van de Bron, waaruit de Klank ontsproten is, waaruit het Woord gesproken is, waaruit het Licht zijn weg begon, in de naam van de Re, in de naam van Osiris, Isis, Enai, al dezen die aan de bron van het Woord en de Klank de kleur gaven, de mogelijkheid tot bewustwording tot ontplooiing te creëren, zij waren de dragers van het Licht uit de Bron. En nu manifesteert het Licht zich in zijn volle kracht. Zij hebben zich teruggetrokken, zij hebben hun taak voltooid. Nu is het aan het Licht zelf om overal, in ieder deel van deze kosmos het inzicht te laten openbloeien dat de Kracht van de Bron in u aanwezig is.

Kracht is uw deel, Licht is uw werkinstrument. Deze Krachten zijn door de Bron bevestigd. De Bron die gedragen wordt door de nieuwe kosmische heerser, die voor een lange periode de mogelijkheden zal bieden aan ieder, die ervoor open staat, het Licht te ervaren, de weg te gaan die de kracht van het Licht voor ieder voorzien heeft.

Luister eerst naar het Woord dat in u opborrelt, voel de Klanken die in u aanwezig zijn en ervaar zo uw deelgenootschap van dit Licht. Een Licht dat in zijn felheid en zijn helderheid toch mild is voor al het bestaande. Want ieder kan hierin via de kosmische klanken zijn eigen kleurengamma vinden, zijn eigen lichtende kleurengamma, zodat je via deze poorten verder kunt gaan en steeds sterker en sterker opgenomen worden in dit Licht. Want uiteindelijk is aller het eindpunt wat hier bevestigd wordt: het Licht van de Bron dat al het bestaande, heden, verleden en toekomst in zich gaat dragen.

Kracht, Kracht en nogmaals Kracht. Laat deze Klanken, laat deze Woorden, laat deze Zindering uw deel zijn. Dit zij bevestigd in ons aller naam; dit zij bevestigd in de naam van de Christos; dit zij bevestigd in de naam van de Boeddha, dit zij bevestigd in de naam van Brahma; dit zij bevestigd in de naam van Atman; dit zij bevestigd door alle deelnemers hier aanwezig. Laat deze Kracht uw deel zijn.

Afsluiter.

Zo, mijn beminde broeders en zusters, dit was dan de bevestiging van dit gebeuren. U hebt opgemerkt dat het wel enigszins anders was dan u gewoon bent. U hebt ook opgemerkt dat ze de oude goden hebben bedankt voor hetgeen zij, in dit deel van de kosmos toch, hebben kunnen realiseren. Maar het is, zoals je misschien aangevoeld en begrepen hebt: de toekomst ligt in de Kracht van de Bron in uw eigen wezen. De tijd van goden buiten u is voorbij. De tijd is aangebroken van het besef dat u als geest en mens onafscheidelijk deel bent van de Bron. En wij hebben vermeden van deze Bron met het oude woord ‘God’ te omschrijven omdat een mens te gemakkelijk dan terug een beeldvorming gaat maken. De tijd van een belonende of straffende god is definitief voorbij. Dit behoort tot het rijk der illusies van enkelen nog die dit zullen willen vasthouden, tegen beter weten in, en zichzelf zo blokkeren in hun eigen ontwikkeling. Het besef van deel te zijn van de Bron maakt het mogelijk het Licht steeds als werkinstrument in u te dragen, maakt het mogelijk te luisteren naar de Klanken van de kosmos, maakt het voor u mogelijk als mens uw eigen eigenschappen, kwaliteiten steeds sterker te ontwikkelen in harmonie met de wereld rondom u.

We gaan, langzaam maar zeker, naar een tijd waar het van belang is wat er in u leeft, welke eigenschappen u tot ontwikkeling kunt brengen ten voordele van uw medemens, ten voordele van de aarde. De tijd dat alles in economische termen werd vertaald, zal langzaam maar zeker, vervangen worden door een tijd dat alles vertaald wordt in: welke meerwaarde kan je hebben voor uw medemens, voor de aarde, en niet alleen voor de stof maar ook voor de geest. Want vergeet niet: uw doorgang hier in de stof is maar tijdelijk, is maar in uw bestaan telkens weer een fractie, een fractie waarin uw geest bepaalde lering wenst op te doen.

Velen van de aanwezigen hier zullen de mogelijkheid hebben in de komende jaren om te reïncarneren in de volwaardige Aquariusperiode. Uw geest, die nu mee deelgenomen heeft, zal dan ook weer het besef in zich dragen van de waardes die hier aanwezig waren. En zo zie je dat een bijeenkomst zoals deze, ver over tijd en ruimte heen, voor uzelf, voor uw individualiteit een enorme meerwaarde meedraagt. Want je kan ervan op aan dat in de komende periode, langzaam maar zeker, meer en meer bewuste incarnaties op deze planeet zich zullen voltrekken, zodat alle waarden die hier door het Licht bevestigd zijn zich duidelijker en mooier kunnen volvoeren.

Want we staan, ondanks de verandering, ondanks het verdwijnen van het oude, voor een zeer mooie en ik zal het misschien in menselijke termen uitdrukken: gouden tijd. Een gouden tijd die, zeker voor de zoektocht die elk van u geestelijk doet, een enorme meerwaarde inhoudt.

Zo, mijn beminde broeders, zusters, ik ga nu rustig het medium vrijgeven. Vanuit onze zijde willen wij onze appreciatie uitspreken en onze dank voor uw medewerking. En wij hopen dat vanaf heden door de Krachten die nu door ieder van u zijn gegaan, er een veel sterkere inspiratieve wisselwerking mag openbloeien tussen jullie stoffelijke voertuigen enerzijds, jullie geestelijke sturing en onze broeders en zusters, zodat we ieder van u een meerwaarde kunnen meegeven, zodat we ieder van u steeds weer opnieuw wanneer het nodig is, kunnen bijstaan. Want dat is toch iets dat je niet uit het oog moet verliezen: wanneer je ons nodig hebt, is één gedachte voldoende om bijstand te krijgen. Want het is niet omdat u in de stof leeft dat er geen wisselwerking zou mogelijk zijn tussen de geestelijke wereld en de stoffelijke. Die zal er in de toekomst sterker zijn als ooit tevoren. Let op de tekenen en u zult zien: u kunt daar aardig wat steun en hulp uit verkrijgen. Denk niet dat wij ons belast voelen door uw vragen, integendeel. Wij hebben ook ooit in deze stof geleefd.

Ik wens jullie nog veel Licht op jullie pad.

image_pdf