Wie was Jezus Christus?

19 december 2003

Zoals gewoonlijk moet ik u melden dat wij, sprekers van deze groep niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat u zelf moet nadenken over wat op een avond als deze gebracht wordt.
Mag ik vragen welk onderwerp u voorzien had?

Het onderwerp voor vanavond is: Wie was Jezus Christus?

Wie was Jezus Christus? Wanneer we deze figuur gaan bekijken, moeten we eigenlijk gaan beginnen met de naam op te splitsen. U hebt enerzijds de historische figuur Jezus, de mens die onder de mensen heeft geleefd, en anderzijds hebt u de Christos, het geestelijke, het spirituele dat is gebracht. Het is toch belangrijk dat u dit even overdenkt.

De figuur Jezus is als mens een historische figuur die als mens over redelijke gaven beschikte. Maar op het ogenblik dat hij zich gaat ontwikkelen en voortdoen als de Christos, dan kunnen we zeggen dat van de mens Jezus er een overgang is naar de magiër, de esotericus, de hoog-bewuste persoon die met het brengen van zijn, in een nieuwe verpakking, esoterische leer eigenlijk het beginpunt is van een totaal nieuwe denkwereld op deze aarde. Het is niet voor niets dat hij op een bepaald moment gezegd heeft dat al wat voor hem was, voorbij was en dat wat hij bracht, het nieuwe was. Wat hij bracht, was voor zijn tijd zo revolutionair dat het gewoon voor de doorsnee mens van toen bijna niet haalbaar was. U mag niet vergeten dat bij het begin van jullie huidige jaartelling het merendeel van de mensheid geloofde in een godenwereld buiten zichzelf. Men kon zich niet voorstellen dat er een God zou zijn die u in uzelf zou moeten zoeken. Men kon zich niet voorstellen dat u deel bent van die Godheid. Dat is eigenlijk de ganse basis van de nieuwe filosofie die deze Jezus Christus op de wereld bracht. Maar wanneer we nu even deze nieuwe filosofie – en dat is toch naar mijn mening het belangrijkste – in ogenschouw nemen, dan moet ik tot mijn grote spijt vaststellen dat na 2000 jaar christendom er van het origineel weinig of niets is overgebleven.

Kijk, wanneer u ziet hoe uw maatschappij een christelijke religie heeft opgebouwd, een christendom heeft uitgebouwd, dan is dit ver van alles wat Jezus Christus gepredikt heeft en aan de mensheid heeft nagelaten. Eén van de basissen van zijn filosofie was dat u het zelf moest doen. Jezus heeft nooit een organisatie opgericht, laat staan dat hij ooit de bedoeling heeft gehad om een wereldreligie te stichten. De ganse basis van jullie huidige christendom is gebaseerd op Paulus, of Saul. Paulus heeft gewoon de oude waarden gemengd met flarden van wat hij uit overlevering heeft opgenomen en heeft zo een religie doen ontstaan. Mag ik u erop attent maken dat wat betreft de eerste geschriften over de figuur Jezus – en dan spreek ik niet over de Christus, maar over de figuur Jezus, daterend ongeveer 60 à 70 jaar na zijn dood. De eerste evangeliën, zoals u ze kent, zijn 300 jaar tot 350 jaar na zijn dood geschreven. Zij zijn ook niet neergeschreven, zoals de meeste onder jullie denken, dat dit door één persoon telkens zou geweest zijn. Deze geschriften zijn een samenvoeging van vele overleveringen die door verschillende christenen in die tijd zijn samengebracht en dan onder één naam zijn uitgegeven. Komt daar nog eens bij dat al deze geschriften vertaald zijn, in vele gevallen vanuit de oude talen zoals het Hebreeuws naar Latijn, Grieks en dan verder naar Europese talen. In elke vertaling zijn er enorme fouten geslopen omdat de vertalers te weinig op de hoogte waren van wat in de oorspronkelijke tekst stond, de betekenis was. Zij begrepen het niet of zij konden het gewoonweg niet juist interpreteren. Het resultaat is uiteindelijk dat de geschriften die door de kerk – en als ik mij niet vergis bij het concilie van Trente – als de enige ware woorden van God zijn aanvaard, reeds een enorme vervorming weergaven van wat ooit heeft plaatsgehad. Dit, mijn beste broeders en zusters, is toch belangrijk te beseffen dat wat u vandaag over deze figuur leest of weet, nog niet een tiende waarheid bevat van het echte verhaal van Jezus christus.

Wanneer we dan zien dat de katholieke kerk gedurende eeuwen alles, maar ook alles, heeft trachten te vernietigen wat ook maar een andere kijk had dan welke zij wilden op deze figuur, dan kunt u wel denken dat u heden ten dage over heel weinig juiste informatie over Jezus beschikt. Want Jezus was niet dat brave heilige mannetje zoals hij in de evangeliën wordt opgevoerd. Jezus was in de eerste plaats in zijn tijd een profeet en een revolutionair denker. In de huidige tijd zou men zo iemand zeer snel trachten ook de mond te snoeren.

Hij was bv. de figuur die geen onrecht verdroeg. Daardoor is hij vele malen in conflict gekomen met de joodse godsdienst. Daarbij kwam dat hij in zuiverheid een Essener was, dus iemand die de wet volgens een bepaalde filosofische interpretatie volgde. Die waren al bij bv. de farizeeën en andere joodse broederschappen niet al te best aangeschreven. Nu komt daar bij dat Jezus niet in de eerste plaats Essener was, maar wel mens. En daarmee bedoel ik dat door zijn opvoeding hij onderwijs had genoten, eerst een groot deel in Egypte waar hij kennis heeft gemaakt met de filosofie van Osiris waarvan hij eigenlijk veel in de leer die hij bracht, heeft opgenomen. Hij heeft daar ook reeds op zeer jeugdige leeftijd een zware magische en esoterische inwijdingsweg gekregen. Van daaruit is hij verder getrokken. In de 30 jaar van zijn leven – het is niet helemaal juist 30 jaar, maar kom – in die periode is hij tot ver in India doorgedrongen en heeft ook daar heel veel geleerd, heeft daar inwijdingswegen gevolgd, heeft daar opleidingen gekregen tot op het hoogste niveau. Zo krijgt u een figuur die wanneer hij als jonge kerel terugkomt in zijn land van oorsprong en hij gaat, zoals het elke jood betaamt, naar de synagoge om, zoals het in die tijd zeker omdat hij uit het geslacht van de koningen stamde, zich daar moest voorstellen en moest aantonen welke waarden hij in zich droeg volgens het joodse geloof, maar wanneer deze jonge kerel zijn ideeën over God, over hoe de mensen met elkaar moesten omgaan, dat het belangrijker was dat je elkaar liefhad, dat het belangrijker was dat je de God in uzelf ontdekte, dan kwam het tot enorme confrontaties met al deze oude schriftgeleerden. Want zij aanvaardden niet dat een jonge kerel hen op de fouten wees in hun denken. Wanneer hij niet tot het Huis van David had behoord, was hij stante pede veroordeeld geworden en waarschijnlijk ook verbannen. Maar zij konden dit niet omdat ze volgens hun eigen regels respect moesten hebben voor deze afstammeling. Dus hebben ze hem gewoon de toegang geweigerd tot de synagoge, tot de tempel omdat hij zogezegd een ketterse leer verspreidde. U moet goed begrijpen dat wanneer iemand in die tijd het aandurfde om te verklaren dat het belangrijker was uw naaste te helpen dan de wet te volgen, dat dit voor een volk dat zo archaïsch dacht en ingesteld was, de grootste zonde was die je kon uiten.

We zien dan verder dat de figuur Jezus zich eerst nog gedurende een langere tijd rustig houdt. Het mooie verhaal dat hij tafels of stoelen ging maken bij zijn vader in de schrijnwerkerij, dat mag u wel vergeten. De figuur Jezus zelf is gewoon steeds verder getrokken. Dat hij handen aan zijn lijf had, was een feit. En dat hij niet bang was om voor zijn kost te werken, is ook zo. Tot op het ogenblik dat hij met zijn neef, Johannes, in contact komt die in hem de verlichte persoonlijkheid ziet. Ook dit is weer niet zoals u het vindt in de overleveringen, dat er direct zou gezegd zijn: ‘Hier herken ik mijn meester enz.’. In wezen is Jezus lange tijd bij Johannes geweest, heeft zijn leer aangehoord, is met hem vele malen ook in discussie gegaan. Uiteindelijk heeft Johannes in hem de meerdere erkend. En dat was op een heel simpele basis omdat Johannes nog steeds vastzat in het oude Hebreeuwse denken waar Jezus hem in de discussies die gevoerd zijn, toe bracht om de zaken open te trekken, breder te zien.

Uiteindelijk, na een leven van inwijdingen, studie, dat Jezus op een bepaald moment heeft aangevoeld dat zijn tijd gekomen was om naar buiten te treden. Dit is gebeurd nadat hij zich eerst heeft teruggetrokken in eenzaamheid. Dit moet u ook bekijken als één van de zeer belangrijke aspecten uit zijn leven. De vastenperiode die hij doorgemaakt heeft in de woestijn, was een confrontatie van de mens en de geest. Daar heeft hij voor zichzelf kunnen ervaren dat hij, met de kennis die hij had opgedaan gedurende de jaren in zijn leven – en niet alleen de theoretische kennis maar ook de praktische magische kennis, want in die tijd was iemand die de opleidingen doorlopen had zoals Jezus, een heel groot magiër – al die zaken zijn tijdens deze vastenperiode in erbarmelijke omstandigheden, want vergeet niet dat het in een woestijn overdag heel heet kan worden en ’s nachts vriest het, hij heeft dit allemaal over zich heen laten gaan. Hij is met zijn eigen ziel in confrontatie gegaan, heeft dit allemaal doorleefd en is dan als een herboren figuur in de maatschappij terug gekomen. Het is eerst dan dat hij de mensen erop gewezen heeft wat de nieuwe mogelijkheden inhielden die hij naar de wereld toe bracht. Al ras kreeg hij dan volgelingen. Volgelingen die enerzijds, zeker in de beginperiode, het idee hadden dat hij degene was die ervoor zou zorgen dat zij bevrijd werden van de bezetters. Zij hoopten dat met wat hij predikte, ze een voldoende grote eenheid in het verdeelde volk zouden kunnen krijgen om zich zo van de Romeinen te verlossen. Want vergeet niet, het joodse volk was in die periode enorm verdeeld, bestond uit zeer vele groepen en sekten en in vele gevallen stonden zij elkaar naar het leven. Daarbinnen had je dan bewegingen die trachtten deze verschillen te overbruggen. In de eerste plaats zagen veel volgelingen van Jezus hem als de bevrijder, een soort messias, zoals in het Oude Testament voorspeld wordt. Jezus zelf heeft dit altijd tegengesproken. Hij heeft nooit aan wie ook maar enigszins de indruk gegeven dat hij het volk materieel wou bevrijden. Maar de meesten verstonden deze boodschap spiritueel niet en daardoor verspreidde zich al heel rap het idee dat de Messias was opgestaan en het volk zou bevrijden van de bezetter.

Wanneer we dan de enkele jaren dat de figuur Christus optrad, bekijken, dan zien we dat hij zich omringt door verschillende groepen. Een eerste kleine groep bestond uit 3 leerlingen. Dit waren de intimi waar hij de meeste inwijdingen aan gegeven heeft. Vervolgens was er een tweede groep, een groep van 7. Dan kregen we, wat in de evangeliën beschreven staat als de 12, en vervolgens had men nog groepen van 36 en dan de grote groepen van enkele honderden volgelingen.

Naargelang de situatie en de omstandigheden was Jezus vergezeld door één van die kleine groepen. Op bepaalde momenten heeft hij ook deze groepen uitgezonden om zijn boodschap over te brengen. En dan krijgt u het gekende verhaal dat zij terug naar hem komen met de klacht: “Heer, er zijn anderen die in uw naam wonderen doen.” Zij waren daarover ten zeerste ontgoocheld omdat zij allen ergens gedacht hadden een exclusiviteit te bezitten en vanuit die exclusiviteit een soort macht over het volk te krijgen. Zij worden dan ook direct door hem terecht gewezen met de opmerking dat ze blij moesten zijn dat anderen in zijn naam wonderen deden. Want dat deze dan wel begrepen hadden waar het om ging. En tezelfdertijd kregen ze onder hun voeten door de mededeling dat zij hun ogen moesten openen en niet zo kleingeestig moesten zijn.

We zien dan langzaam maar zeker hoe hij zijn leer steeds verder verspreidt. We zien hoe hij de mens duidelijk maakt dat het belangrijk is eerst geestelijk gezond te zijn om vervolgens fysiek te kunnen genezen. Want let wel op, u zult als u goed de geschiedenis van Christus bestudeert, Jezus Christus nooit iedereen zien genezen. Hij zal enkel degenen genezen waar een harmonie tussen de zieke en hem bestaat. Een harmonie, dit wil zeggen: een erkenning van het geestelijke. Daarom krijgt u de uitdrukking, verkeerdelijk weliswaar: “Vriend, zondig niet meer; en ga nu naar huis.” Christus heeft nooit het woord ‘zonde’ gebruikt. Voor hem bestond geen zonde. Voor hem bestond enkel een disharmonie met uzelf en uw God. En hij heeft telkens wanneer hij iemand genas, gezegd: “Kijk, mijn vriend, wees niet meer in disharmonie met uw Schepper en met uzelf. Als u de harmonie in u behoudt, zal de genezing blijven.” Dit is natuurlijk door de kerken anders vertaald, want op zulke wijze wanneer u de mens voor zijn eigen daden verantwoordelijk stelt, kunt u geen macht handhaven, dat is onmogelijk. Toch is dit de basis van het christendom: Wees verantwoordelijk voor uzelf, voor al uw daden. Wanneer we dan verder kijken, dan zien we nog fenomenale zaken gebeuren. We zien een Christus die zegt: “U hebt niet het recht iemand te veroordelen”. Dat is heel belangrijk. Ook dit is men vergeten. Kijk wat de kerken ervan gemaakt hebben. Zij hebben zelfs zich het privilege toegeëigend om zonden te vergeven van anderen en oordelen uit te spreken. Dit is in de zuivere leer van Jezus Christus nooit ten berde gebracht. hij heeft ook nooit iemand voor wat hij of zij deed, veroordeeld. Hij zou integendeel de mens die het moeilijk had, verdedigd hebben. Wanneer hij op een bepaald ogenblik bij een voornaam burger aan tafel lag, kwam een vrouw van lichte zeden binnen, viel voor hem neer, begon hem te balsemen, althans de voeten, begon zijn voeten te kussen enz. De voorname burger was verontwaardigd en zei tegen Jezus: “Hoe kun je dulden dat deze vrouw dit doet?” Waarop hij het antwoord kreeg: “Waarde vriend, wanneer jij aan uw evennaaste zou geven wat deze vrouw geeft, dan zou je hier niet met – en dan kwam een ganse reeks van beperkingen die die man gesteld had van voedsel, van drank enz. omdat hij wel Jezus wou ontvangen, maar langs de andere kant mocht het niet te weelderig zijn, mocht het hem niet teveel kosten. Dan zegt hij: “Kijk, deze vrouw bezit enkel een beetje balsem, bezit enkel de mogelijkheid om een kus te geven en met haar haar mijn voeten te drogen. Zij geeft meer en volledig dan al wat jij hier in beperkte mate aan rijkdom op de tafel wil brengen.” Ik tracht dit zo duidelijk mogelijk te vertalen, maar dit is de juiste context. De vrouw van lichte zeden gaf wat ze had en gebruikte de gave die ze had 100% in de harmonie met de Christos. Waar de ander veel achterhield in de hoop door het weinige dat hij gaf van zijn veelheid, nog veel meer te kunnen binnen halen.

En zo zien we door de ganse loop van dat openbaar leven dat Christus steeds de maatschappij op zijn plaats zet, want ze was even ziek toen als uw maatschappij nu. De mens dacht enkel en alleen aan zichzelf. Wat met de ander gebeurde, interesseerde hen weinig of niets, zolang zij het maar goed hadden, zolang zij maar konden doen wat zij wilden. En ik denk, wanneer ik jullie maatschappij bezie, dat er na 2000 jaar christendom niet veel is gewijzigd. In deze maatschappij veroordeelt men nog steeds de ander. In deze maatschappij tracht men nog steeds het laken naar zich toe te halen. Wanneer we dan even verder kijken, dan zien we hoe de figuur Jezus steeds meer zijn leerlingen ook tracht in te wijden en hen duidelijk maakt dat zij, wanneer hij er niet meer zal zijn, zijn boodschap op deze zuivere wijze moeten uitdragen.

We zien dan al snel spanningen ontstaan tussen de leerlingen zelf omdat zij in vele gevallen, buiten de 3 die het dichtst bij hem waren, het meestal niet konden plaatsen en vonden dat hun meester soms wel een beetje overdreef. Het is ook daardoor dat zeer veel zaken totaal, maar ook totaal, verkeerd zijn overgeleverd.

En wanneer we dan zien dat bv. op het einde van zijn openbaar leven een figuur zoals Judas denkt dat door het volk uit te kopen, want dat is wat er gebeurd is, en zo Jezus trachten  tot revolutionair leider te kronen, om zo na zijn intocht in Jeruzalem de macht te kunnen grijpen. Hoe deze brave man de zaken verkeerd interpreteerde doordat Jezus tegen hem zei dat hij hem ging verraden, dit te aanzien als de bevestiging dat Jezus akkoord ging met wat hij deed. Want heus, het is niet zo dat die figuur, die leerling, een crimineel zou geweest zijn. De ganse handeling van deze persoon lag in de toenmalige denkpistes van de joden. Judas zag zich al als minister van Financiën. En neem gerust van mij aan dat hij de kas zuiver zou bestuurd hebben. Want in de jaren die deze man zorgde voor de geldelijke zaken rond Jezus, was hij 100% eerlijk en oprecht. Het uitkopen van de bevolking van Jeruzalem om Jezus toe te wuiven, heeft hij van zijn persoonlijk kapitaal betaald en niet van het geld dat de groep bezat om te overleven. De uitbetaling van de 30 zilverlingen was een schijn om de revolutie te ondersteunen. 30 zilverlingen was voor Judas niet meer in waarde dan 10 euro voor de doorsneemens hier, daarvoor heeft hij het hoegenaamd niet gedaan, maar hij had nooit begrepen wat de boodschap van zijn meester inhield. Hij zag enkel en alleen  het verdrijven van de bezetter en zelf de macht in handen nemen, om dan, en dat mag erbij gezegd worden, wel volgens de gedachten van zijn meester het land te besturen. En wanneer we dan zien dat het niet loopt zoals hij denkt, want nadat hij Jezus in de hof van olijven begroet had, en dit is heus niet zoals jullie een ‘judaskus’ interpreteren, maar het was omdat hij naar zijn meester stapte in de volle overtuiging dat wanneer hij hem zag en hem groette, deze de revolutie zou beginnen. En in eerste instantie dacht hij dat hij gewonnen had omdat effectief de toen verheerlijkte Christus op dat moment even zijn kracht toonde waardoor allen ten gronde vielen. Dit is authentiek. Waarop hij dadelijk stelt dat dit helemaal niet de bedoeling was om politiek iets te wijzigen, dat dat zijn boodschap niet was. Dat heeft op dat moment voor zijn leerling de dood betekend. Deze kon het niet aan te zien dat zijn meester zich liet meevoeren, dat zijn meester zich liet vernederen en zeker niet dat hij ter dood zou zijn gebracht. Op dat moment stortte zijn wereld in en dit heeft geleid tot het benemen van zijn eigen leven.

Hiermee wil ik u maar duidelijk maken dat de geschiedenis anders schrijft en anders spreekt dan de werkelijkheid die plaats heeft gehad. Wanneer we zien dat op het ogenblik er een kerk bestaat uit het feit dat men ervan uitgaat dat Jezus de uitspraak zou gedaan hebben: “Petrus, gij zijt steenrots en hierop zal ik mijn kerk bouwen”, dan is dit ook één van de verdraaiingen van de macht. Op een bepaald moment heeft Jezus effectief tegen Petrus gezegd dat hij steenrots was, maar dit was een terechtwijzing omdat de man nogal redelijk koppig van aard was. En op de koppigheid die die man in zich droeg, daarop heeft Jezus geïnsinueerd: “Als je zo blijft, dan ga je daaraan ten onder.” Wanneer u dan de juiste vertalingen uit het Aramees zou nagaan, dan zult u zien dat er geen kerk gebouwd wordt, maar dat er een grafsteen gelegd wordt. Om maar te zeggen hoe zaken in uw wereld totaal verkeerd gehoord  en gedacht worden. En zo, mijn beste broeders en zusters, zou ik nog uren kunnen verder gaan met telkens weer juist te stellen wat er in die ongeveer 35 jaar dat het totale leven van Christus geduurd heeft, heeft plaatsgehad. Dan zou u opmerken dat de leer die hij bracht, niet zoveel verschilde, een modernere versie was van het geloof dat Osiris op de wereld heeft gebracht. Dat het ook niet zo veel verschilde van de filosofieën die toen reeds de basis vormden voor het hindoeïsme. Het denken en de kern van de zaak was: Het veelgodendom is voorbij. De mens moet leren beseffen dat hij deel is, onafscheidelijk deel van het geheel. Hij moet beseffen dat het bestaan eeuwig is. Dat het leven niet enkel in de stof voorkomt, maar dat de stof maar een heel tijdelijk deeltje is van de weg die ieder van ons gaat doorheen de kosmos. Dit zijn de basisprincipes van het christelijk geloof. Ook heeft Christus  duidelijk gesteld dat een mens nooit sterft. Dit is ook weer anders vertaald, vertaald naar het feit dat de mens die sterft, naar de hemel gaat en bij het laatste oordeel zou herrijzen. Deze uitspraken zijn nooit door hem gedaan. Wat hij wel heeft gezegd, is dat de mens die de God in zich vindt, nooit sterven zal omdat dit gewoon de basis is van het bestaan.

Langzaam maar zeker zien we dat deze theorieën, deze filosofieën die 2000 jaar geleden op deze aarde zijn gebracht, nu met de nieuwe periode die aangebroken is, terug in hun ware aard naar boven komen.

En wees ervan overtuigd, tussen dit en een kleine 50 à 100 jaar zal wat ik hier deze avond verteld heb, voor het grootste deel van de dan op aarde levende mensen gewoon kenbaar zijn. Dan zullen de huidige grote kerken gewoon verschrompeld zijn tot kleine nietige sekten waar nog weinig mensen rekening mee houden. Die alleen nog maar volgelingen kunnen ronselen bij mensen die labiel zijn en die hoe dan ook een strakke leiding nodig hebben omdat zij anders voor zichzelf onbestaand zijn. Maar voor de ganse aarde en voor het merendeel van de mensen op aarde zal de juiste inhoud van wat door deze grote ingewijde gebracht is, kenbaar zijn. En dit zal niet enkel gelden voor het christendom. Ditzelfde zul je in versnelde mate opmerken voor de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme. Alle grote filosofieën zullen in de komende jaren steeds meer hun verwrongen, misvormde filosofie verliezen en de ware filosofie zal terug naar boven komen, waar we dan zullen opmerken dat er praktisch geen verschillen zijn tussen deze grote filosofieën. Dit is toch voor deze kerstdagen een belangrijke boodschap, dacht ik. Te beseffen dat we op de vooravond staan van grote nieuwe denkpistes waardoor de mens zich kan bevrijden van de ketenen die hij nu meestal in zijn geest meesleurt. Waardoor de mens zich kan bevrijden van de angst die hij heeft voor alle mogelijke ingebeelde straffen die eventueel na dit leven zouden kunnen volgen. Want neem gerust van mij aan, broeders en zusters, dat wanneer u aan mijn zijde komt en wanneer u zoekende bent naar het licht, u hoegenaamd niet in een duistere hel terecht komt. Ik denk dat, zoals we vanuit onze zijde kunnen waarnemen, voor velen de hel hier op deze wereld is en dat dikwijls de overgang naar onze zijde een bevrijding betekent van vele beperkingen en lasten die door een geketende geest kunnen worden ondergaan.

Ik hoop dat ik met het gebrachte vanavond u aan het denken heb gezet, dat dit voor velen van u het begin kan zijn van een zoektocht naar de waarheid. Want de meesten onder u hebben in dit leven reeds veel onwaarheden moeten slikken omdat zij leven in een maatschappij die meer belang hecht aan macht en geld dan aan harmonie en naastenliefde. En wanneer u rondom u kijkt in deze tijd, dan ziet u overal mensen die zich met elkaar bevechten, ziet u overal regels en wetten die maken dat een leven dat leerzaam en waardevol kan zijn, doordat men zich gebonden voelt aan deze regels en wetten, wordt tot de ware hel. En dan hoop ik, beste broeders en zusters, dat ik hier jullie een klein vonkje heb gegeven in deze kersttijd. Een vonkje dat u doet nadenken, nadenken over waarmee u bezig bent. En dat u misschien dan tracht een beetje licht in u te vinden, God in u te vinden, de harmonie in u te vinden. En vanuit deze harmonie dan even de wereld anders te beschouwen. Misschien moeten we even ‘het kerstekind’ worden, zoals gezegd wordt in deze streken. Dat onschuldig kind, de vertegenwoordiger van het nieuwe, het Licht, de Kracht. Misschien is het belangrijk dat we even de ster van Bethlehem in ons hart laten schijnen en vanuit die Kracht, vanuit dat Licht onze wereld benaderen. En dan kunt u misschien in deze dagen een beetje betekenis hebben voor uw medemens. En dan kunt u misschien, i.p.v. geconcentreerd te zijn op wat deze maatschappij van dit oorspronkelijke, belangrijke feit gemaakt heeft: consumptiegedrag. Dan kunt u misschien terug naar de bron gaan en even uw evennaaste, die niemand meer of minder is dan degene die effectief naast u is – ach, niet degene die in Afrika woont of in Azië of in Amerika, maar de mens waarmee u dagelijks moet samen leven. De mens die deel uitmaakt van uw leefomgeving, dat is uw ware naaste – misschien even daar een beetje licht toe dragen, een vriendelijk woord. En wanneer ieder van ons dit doet, dan kunnen we er van op aan dat we een keten creëren van allemaal kleine lichtjes die uiteindelijk bij dit kerstgebeuren één grote lichtbundel rond deze aarde kunnen vormen. Want kosmisch is alles aanwezig om dit mogelijk te maken. Alleen moet de mens bereid zijn om even van zijn eigen waan af te stappen en zich één te voelen met het geschapene.

Zo, mijn broeders en zusters, als jullie aangaande wat ik jullie gebracht heb deze avond nog vragen willen stellen, mag u dit nu doen.

  • Broeder, er schijnt een evangelie van Thomas te bestaan dat blijkbaar veel authentieker zou zijn en dat destijds, nog niet zo lang geleden, herontdekt is en door het Vaticaan ook volledig zou verworpen zijn. Is dit correct?

Er bestaan nog enkele authentieke geschriften. De meeste geschriften zijn terug te vinden in de Afrikaanse koptische kerken. Daar zijn nog geschriften bewaard gebleven. Het is in deze geschriften dat u bv. terugvindt hoe Jezus leefde. Het is in deze geschriften bv. dat zijn huwelijk beschreven is, het nakomelingschap enz. U kunt begrijpen dat een kerk dit niet kan aanvaarden en dus alles zal doen om dit te vernietigen zoals ze reeds met vele andere geschriften gedaan heeft. Ook in dit geschrift dat u aanhaalt, wordt zeer duidelijk gesteld dat Jezus niet degene is die de mens van zijn zonden verlost. Daar wordt duidelijk naar voor gebracht dat Jezus stelt dat de mens in zichzelf tot zijn God moet komen en zo zijn harmonie moet vinden. Dit is alles in tegenstelling met wat de pausen en de kardinalen in de Middeleeuwen hebben veranderd aan de overleveringen en zo de huidige teksten hebben gecreëerd. U kunt verstaan dat men op dit moment er helemaal niet mee gediend is dat deze zaken zouden opduiken. Nu kan ik u wel het volgende zeggen, dat via vele andere wegen in de komende tientallen jaren steeds meer oude geschriften aangaande al deze zaken naar voor gaan komen. Maar dit zal niet alleen gelden voor het christendom. Dit zal ook en vooral gelden voor de islam. Daar zullen ook vele originele uitspraken van Mohamed ontdekt worden. Ook hier zal men degenen die zij naar voor schuiven, trachten te doden, te verketteren. Men zal over velen trachten de doodstraf uit te spreken. Maar ondanks alle krampachtige reacties van deze oude machthebbers die hun macht langs alle kanten willen bezegeld zien, zullen deze zaken niet verborgen kunnen blijven. U leeft nu eenmaal reeds in Aquarius, en deze heerser duldt het niet. De vorige heerser liet het nog toe. Nu kan het niet meer. En hierdoor zult u opmerken dat via vele kanten steeds nieuwe zaken naar voor komen waardoor het steeds duidelijker wordt hoe de laatste 2000 jaar de geschiedenis van de mensheid één grote vervalsing is geweest, enkel en alleen om de macht te handhaven, de macht over zijn medemens. Ik hoop dat dit voldoende is.

  • Broeder, kunt u iets zeggen over de waarde van de Nag Hamadigeschriften?

Tot mijn grote spijt niet, nee. Ik zou het kunnen navragen om u een correct antwoord te geven, maar ik denk dat dit op een avond als deze ons te ver zou leiden.

  • Broeder, dit brengt mij wel direct bij de vraag waarom de heerser van het Vissentijdperk dat wel toeliet alsof er een soort van macht moest bestaan om een evolutieproces bij mensen te sturen, maar in dit geval niet in de juiste richting. Het is mij niet duidelijk waarom het in Aquarius wel mogelijk is en in het Vissentijdperk niet. Waarom kan deze heerser het wel toelaten en de andere in veel mindere mate?

Waarom kan een kind dat naar het 1e leerjaar gaat, geen hogere wiskunde begrijpen? Dat is het antwoord. Het Vissentijdperk heeft een incarnatiegolf gekend van zeer velen die voor het eerst of de eerste malen trachtten als mens bewustzijn op te doen. Voor deze incarnaties was dit een weg, een mogelijkheid. Wanneer we nu komen in een nieuwe heerser, zult u opmerken dat weer andere entiteiten deze aarde zullen bevolken en een mogelijkheid en een weg zullen vinden. U kunt gerust stellen dat de komende honderden jaren de wereldbevolking zeer eerst snel en sterk zal afnemen, maar dat de aarde waardevol zal blijven als leerschool voor de geest. Elke periode, elke kosmische tendens heeft zijn eigen kenmerken. Zo ook de 2000 jaar Vissen die u achter de rug hebt. En binnen die tendensen, binnen die trillingen zoeken de geesten die daarmee in harmonie zijn, te incarneren. Zo goed dat u zult opmerken dat in Aquarius ook weer bepaalde anderen zich daarin zullen kunnen ontwikkelen en hun weg in bewustzijn verderzetten.
En vergeet niet dat zelfs een periode zoals die van de Vissen voor vele entiteiten een zeer rijke ervaring is geweest. Denk niet dat al de mensen die uitgemoord zijn omdat zij anders dachten dan de machthebbers, dat zij verloren levens hadden. U huivert misschien wanneer u denkt van op een brandstapel te sterven of in een kerker onder martelingen om te komen, maar ook dit is voor een geest soms belangrijk geweest om bepaalde zaken te ervaren en om verder zijn weg te kunnen gaan. Want uiteindelijk, de tijd dat u hier op de wereld in de stof rondloopt, is zoals het kind dat naar school gaat. Na de school komt de vakantie en kan het kind met het geleerde verder. En na een rusttijd zal het dan weer zoeken naar een hoger studiejaar om zich verder te ontwikkelen. Daarom is het niet abnormaal dat een tijdperk iets toelaat of totaal anders is. Het past gewoon in de totaliteit van de kosmos. En als u daarbij dan nog bekijkt dat veel van die zaken voor de geest bijna gelijktijdig gebeuren – misschien is dit voor u verwarrend, maar toch is het zo – dan zult u misschien beter kunnen begrijpen waarom hij de ene maal kiest om geboren te worden in een ellendige toestand en de andere maal in een sfeer van verdraagzaamheid. Ik hoop dat ik voor u duidelijk genoeg ben geweest.

  • Broeder, u zegt dat Jezus een vrouw en kinderen had. Welke reden kan de kerk gehad hebben om hem af te schilderen als iemand die celibatair leefde en ook zijn priesters verplicht tot het celibaat?

Wanneer de kerk dit niet had gedaan, had zij nooit haar macht kunnen behouden. De priesters van de kerk mochten gedurende eeuwen doen en laten wat ze wilden, alles werd door de mantel der liefde van de kerk bedekt. Maar wanneer men had toegelaten dat de priester zogezegd gehuwd zou geweest zijn, wat in 90% van de gevallen wel degelijk zo was want zij leefden gewoon samen met hun huishoudster, dan zou de kerk een erkenning hebben gegeven aan de waarde van de vrouw. Dit kon niet. U mag niet vergeten dat het honderden jaren geduurd heeft vooraleer uw kerk erkende dat de vrouw een ziel had. In de beginjaren van de kerk was de vrouw voor deze heren evenwaardig aan een huisdier, bezat zij geen ziel. Neem mij niet kwalijk, maar dit kunt u in de geschriften terugvinden wanneer u wat opzoekwerk wilt doen. Anderzijds, wanneer u de Hebreeuwse geschiedenis zou kennen, de Esseense geschiedenis, dan moet u begrijpen dat een figuur als Jezus nooit, maar ook nooit, enig woord tot de bevolking had kunnen richten wanneer hij niet gehuwd was. Want bij de joden was dit essentieel. Geen enkel profeet, geen enkel priester mocht maar enig ambt uitoefenen wanneer hij niet gehuwd was.

Wanneer Jezus zou rond getrokken hebben als ongehuwde, zou men hem verworpen hebben. Dit kon gewoon in die tijd niet. Maar wanneer u het mij vraagt, het is gewoon een kwestie van macht geweest, macht over de anderen. Vergeet niet dat de kerk alles gedaan heeft in uw contreien hier om de vrouw weg te cijferen. Want de oude godsdiensten, die hier heersten, daar was de vrouw gelijk aan de man. Wanneer u denkt aan de oude druïden, zij vereerden de vrouw, zij vereerden deze op vele dagen. En kijk dan uw eigen katholieke geschiedenis na, wat ziet u dan? Dat de kerk deze feesten die ze heidens vond, vervangen heeft door Maria-feesten. Denk maar aan het feest van 15 augustus, en zo zijn er nog vele andere. Denk maar, hier in uw eigen contreien aan de vele lievevrouwbeeldjes langs de wegen. Dit slaat terug op de oude verering van de vrouwelijke goden die men kende bij de druïden. Dit slaat terug op maanverering enz. Men heeft het allemaal vervangen door de heilige maagd. Mag ik u opmerken dat zelfs in de bijbel Jezus geen enkel oordeel over een vrouw uitspreekt, integendeel. De overspelige vrouw veroordeelt hij hoegenaamd niet. En hij heeft er nooit tegen gezegd: “Vrouw, ga heen en zondig niet meer.” Hij heeft wel tegen de vrouw gezegd: “Vrouw, let op met wie u omgaat. Zorg in de eerste plaats dat je in harmonie bent.” Mag ik u opmerken dat na de verrijzenis van Jezus, wanneer hij met zijn verheerlijkt lichaam zich toonde, dit eerst was aan de vrouw. Jezus heeft nooit of nooit het celibaat ingesteld, heeft ook nooit de vrouw verworpen. Integendeel.

Maar wat het huwelijk van Jezus aangaat, of wat het samenleven van Jezus met anderen aangaat, neem mij niet kwalijk, ik vind dat dit tot het privésfeer van deze persoon behoort. En ik heb het nu enkel naar voor geschoven om u het bewijs te leveren dat de figuur Jezus nooit zijn taak had kunnen volbrengen wanneer er geen vrouwen bij betrokken waren geweest. Ik hoop dat ik hier voor u een voldoende duidelijk antwoord heb gegeven en dat ik u niet teveel gechoqueerd heb. Indien dit zou zijn, gelieve mijn verontschuldigingen te aanvaarden. Dit geldt voor ieder van de aanwezigen.

  • Broeder, kunt u iets zeggen over de figuur Jezus, hoe de relatie was tijdens zijn openbaar leven met zijn ouders en met zijn naaste relatieven?

U moet het volgende in acht nemen: de relatie naar zijn ouders was in wezen niet aanwezig. Niet dat hij deze mensen niet graag zag. Hij had daar zeer veel respect en ontzag voor, maar ook de herkomst van Jezus is niet zoals het in het evangelie beschreven staat. Maria was een tempelmaagd. En zoals u niet weet of wel weet, de meisjes van een bepaalde stand waren verplicht om gedurende vele maanden tempeldienst uit te voeren. Tempeldienst was in Jeruzalem gewoon dat deze jonge dames ter beschikking stonden van de priester. U zou het prostitutie noemen, maar dit werd zeker zo niet bekeken. Op het ogenblik dat deze meisjes zwanger waren of werden, werd voor hen een man gekozen die met hen huwde volgens de ritus en het kind dan mee opvoedde. Zo is het ook met Maria gebeurd. Zo is het ten andere ook met Anna gebeurd. Dus, de vader zogezegd, of de voedstervader van Jezus, was gewoon een figuur ook uit een bepaalde klasse van de maatschappij. Want u mag toch de figuur Jozef vergelijken met iemand die in uw maatschappij het als kleine ondernemer gemaakt heeft, die dus een goede welstand bezat. Alleen het feit dat zij bij de geboorte nog een stal zijn toegewezen gekregen, betekent dat zij over een zekere rijkdom en welvaart beschikten. Want in de periode dat Jezus geboren werd, moesten de meeste mensen en ook veel zwangere vrouwen die die nacht ook bevielen, gewoon buiten op het land slapen en overnachten. Het feit dat zij nog in een grot onderdak hebben gevonden – want het is wel degelijk een grot geweest en niet een stal, maar bon, dat is de geschiedenis – dat zij daar plaats kregen en dat Maria daar is kunnen bevallen, is dankzij het feit dat Jozef van heel welgestelden huize was. Ook het feit dat Jozef met Maria en de kleine Jezus is kunnen ontsnappen aan de moordpartij van Herodes, was omdat hij op de hoogte werd gebracht door mede-Esseners die tot dezelfde klasse behoorden. In uw evangelie staat dit allemaal mooi beschreven als engelen’ enz., maar in wezen moet u teruggaan in de geschiedenis en zien hoe die maatschappij toen functioneerde. Het is wel even anders geweest dan u meestal weet. Ik hoop dat ik u daarmee verder heb geholpen.

  • Broeder, u zegt dat wanneer Jezus verrezen was, hij verscheen aan de vrouwen. U bedoelt daarmee dat hij aan hen verscheen met zijn materieel lichaam, met zijn stoffelijk lichaam?

Kijk, het zou hier op een avond als deze ons te ver leiden om uit te leggen wat er juist gebeurde. Het materiële lichaam van Jezus is gewoon bij zijn heropstanding, als ik het in jullie taal moet uitdrukken in woorden, eigenlijk gedematerialiseerd. Het lichaam dat herrezen is, was geen lichaam maar was gewoon een trilling die zo sterk was dat je als mens een beweging kon waarnemen. Je zag op dat ogenblik een figuur, dit was Jezus. Als hij zegt tegen Maria Magdalena: “Raak mij nog niet aan want ik ben nog niet volledig ingegaan”, bedoelde hij toen dat hij nog niet volledig de controle had over dit astrale, fijnstoffelijke voertuig. Dit beeld dat Jezus toen heeft opgebouwd, heeft niets meer te maken met het stoffelijke lichaam van toen. Doordat hij zich zo heeft gemanifesteerd, hield dit in dat het stoffelijke lichaam volledig gedematerialiseerd was waardoor wanneer men later, naar de graftombe is gegaan, men enkel en alleen nog restanten heeft teruggevonden van de doeken waarin hij gewikkeld was. Maar van het lichaam zelf heeft men op dat ogenblik geen sporen meer kunnen vinden. Dat is wat gebeurd is. Gezien de vrouwen hem, zoals gebruikelijk was wanneer iemand van voorname origine gestorven was, en ik wil hier toch de nadruk op leggen dat het nog altijd ging om het feit dat hij een zoon van het Huis David was. En dit had niets te maken met het feit dat men zei dat hij de Messias was of de brenger van een filosofie. Voor de joden is Jezus nooit zo erkend geworden. Voor de joden was Jezus enkel een van de vele tientallen profeten die in die tijd door het land zwierven. En, ik wil er dadelijk aan toevoegen want dat is toch belangrijk, even grote wonderen deden. Maar het was normaal dat bij zo’n figuur na de dood deze verzorgd werd door de vrouwen. Het was een taak van de vrouwen. En o.a. Maria Magdalena met haar speciale relatie t.o.v. Jezus, had daar initiatief genomen, samen met twee andere dames. Zij hebben zich teruggetrokken en Maria is in emotionele toestand op hem toe gestapt waardoor hij haar moest ‘afblokken’ om te voorkomen dat zij het pas gevormde veld eigenlijk zou beschadigen. Dit is de meer technische uitleg van de verrijzenis. Ik hoop dat u dit kunt volgen, maar om dit voor de stofmens in een duidelijk beeld te brengen, is zeer moeilijk omdat we hier spreken over energieën die u eigenlijk niet kent en niet kunt detecteren.

Als er geen vragen meer zijn, dan ga ik de avond afsluiten. U verwacht van mij een meditatie als slot van deze avond. Wel, mijn beste broeders en zusters, laat ons dan even denken aan wat er 2000 jaar geleden op deze aarde gebeurde.

Meditatie: De ware boodschap van Kerstmis

Stel u even voor: U bevindt zich in een koude nacht. De woestijn heeft een heldere lucht. De temperatuur daalt en daalt. Waar u in de dag gezweet hebt bij 30° C à 35° C, daalt de temperatuur nu langzaam maar zeker naar -2° C, -5° C, -10° C. De sterren staan te flikkeren aan de hemel. En dan ziet u daar als een komeet verschijnende een heel heldere ster. Een prachtige ster. Een ster met een lichtdraad achter zich, die oneindig de kosmos in trekt. En u ziet deze ster beginnen flikkeren. De straling wordt sterker en sterker. En dan ineens is het als een vuurwerk, de ster explodeert precies. Langs alle kanten ziet u licht flikkeren, helle kleuren, goudgeel, blauw, purper, indigo, oranje, groen, rood. Het is alsof deze koude nacht open barst in licht, in vuur, in energie. En wanneer u naar boven kijkt, dan ziet u één lichtkoepel. En plots hoort u dan een pas geboren kind schreien, dat zijn eerste kreten op deze wereld laat horen. En het is alsof de aarde begint te jubelen. Het is alsof gans de kosmos verheugd is omdat er een nieuw kind is geboren. Een kind dat voor deze wereld verandering zal betekenen. Een kind dat voor miljoenen mensen in de komende duizenden jaren pijn, verdriet, ellende en dood zal brengen. Een kind dat tezelfdertijd voor deze wereld de hoop zal betekenen dat de mens zal inzien dat hij hier op deze wereld slechts tijdelijk een leerschool ondergaat. Een leerschool die hem of haar moet brengen tot het besef dat alles rondom de mens deel is van hem of haar, onafscheidelijk.

En dat het belangrijk is te beseffen dat het beter is één woord van liefde te spreken tot een ander dan keizerrijken op te bouwen. Dat het beter is één mens die hulp nodig heeft, te helpen dan u aan een wet te houden die koel en doods is, maar die verbiedt, volgens de heersers, te helpen. Dat kind, dat in die koude nacht, ijskoude nacht onder de regen van licht geboren is, dat kind dat het symbool is voor de ganse mensheid dat liefde het wapen is dat alles overwint wanneer u maar dit durft te gebruiken. Dat u even uw eigen ego kunt vergeten, dat u even deel bent van dit prachtig geheel.

En dan beseft u dat dit kleine kind de bron van licht is, de bron van licht waarmee u in harmonie kunt zijn, dat u kunt koesteren. Dan beseft u dat wanneer u zich eenzaam voelt, u maar gewoon eraan te denken hebt en uw eenzaamheid is voorbij. Dat wanneer u zich gevangen voelt, dat u het kind in u opneemt en dat u bevrijd bent. Wanneer u honger hebt, dat u gewoon door de liefde van het kind gevoed wordt. En zo kunnen we verder gaan, beseffende dat dit kind voor ons het grote voorbeeld is van hoe het zou kunnen zijn in deze wereld. Het kind dat met zijn leven ons getoond heeft dat wanneer u beseft dat de Vader in u leeft, dat u de Vader oneindig liefhebt, dat u dan iedereen, de ganse schepping mee, oneindig liefhebt.

En dat is de ware boodschap van kerstmis, de ware boodschap die dit kleine kind op de wereld heeft gebracht. Besef dat in ieder van u dit kleine kind leeft. Besef dat in ieder van u dit kleine kind de Oerkracht, God, het Begin en Einde, het Alles betekent. Dat dit kleine kind voor u ervoor kan zorgen of uw leven het leven waard is geweest, of u met dit leven een stap vooruit bent gekomen. Of dat, wanneer u dit kind hebt uitgesloten, uzelf voor langere tijd hebt geblokkeerd. Dit is de waarheid van kerstmis: dat ieder mens in zich alle liefde draagt, dat ieder mens in zich het Goddelijke licht van die fonkelende ster die zich heeft gemanifesteerd op het ogenblik van de geboorte van dit Goddelijke kind.

En wanneer wij beseffen dat wij daar deel van zijn, dan beseffen we ook dat wij allen, maar ook allen, deze Goddelijke kracht in ons dragen. En dan worden wij juist zoals dit kind, de vertegenwoordigers van de Vader. De Vader die niet ver in de hemel zit, maar de Vader waar wij deel van zijn, onafscheidelijk deel, en die wij moment na moment, minuut na minuut, uur na uur, dag na dag steeds weer kunnen uitdragen, steeds weer kunnen doorleven. En zo niet enkel ons eigen bestaan maar het bestaan van allen rondom ons waardevol te maken, het licht van deze Goddelijke ster te schenken.

Zo, mijn beste broeders en zusters, ik hoop dat ik jullie even iets van dit Goddelijke heb kunnen laten proeven. En ik hoop dat u in de komende dagen, wanneer u aan uw feestdis zit, even terugdenkt aan wat ik u hier gebracht heb. En misschien is het dan mogelijk dat kerstmis niet alleen voor u een eetpartij is, een drinkgelag, maar dat kerstmis voor u de geboorte van een groot mens – en voor diegenen onder u die het liever zien in de oude filosofie: de terugkeer van het licht, dat dit voor jullie inhoudt dat het licht niet van buitenaf komt, maar dat u beseft dat u het in uw hart draagt. En dat u in deze dagen het even uitstraalt naar uw medemens. En als ik dat met een avond als deze bereikt heb, dan heb ik heel veel bereikt. Want het komt er niet op aan of u juist weet wie Jezus juist geweest is. Het komt erop aan  dat u leert het licht dat hij op aarde gebracht heeft, ook in uzelf te erkennen en uit te dragen.

Ik wens u nog vreugdevolle maar vooral lichtende dagen toe en dat kerstmis en ook de terugkeer van het licht op aarde voor u moge betekenen dat uw ziel straalt, dat uw lichaam straalt zodat de wereld rondom u het licht moge erkennen.