Winterzonnewende 2006

image_pdf

21 december 2006

Voorganger.

Sta mij toe dat ik aan het begin van deze toch wel bijzondere samenkomst jullie welkom heet in naam van alle broeders die hier samen met mij aanwezig zijn en die zullen trachten deze avond in goede banen te leiden.

Het is aan mij om u in te leiden in hetgeen wat gaat gebeuren. U gaat verschillende sprekers krijgen. Deze sprekers zullen u trachten duidelijk te maken wat er eigenlijk op dit ogenblik gaande is. Dan zullen we een korte pauze inlassen. Maar mag ik jullie vriendelijk verzoeken tijdens deze pauze het heel rustig te houden, niet te gaan consumeren, u kunt eventueel een luchtje scheppen maar we zouden graag hebben dat de sfeer behouden blijft die we nu aan het opbouwen zijn.

En de reden waarom is de volgende: we geven even in deze pauze het medium rust omdat we na de pauze zullen aankomen op het punt dat, in gewone menselijke termen gezegd, de kosmos een open poort heeft naar de aarde toe, in die zin dat in uw zonnestelsel een heel eigenaardig fenomeen plaatsgrijpt. Dit zal volgens de tijd die hier gangbaar is, ongeveer rond 10.30 u liggen. Tegen die tijd zal het medium overgenomen worden door iemand aan onze zijde die een zeer, hoe moet ik zeggen, doorwinterde magiër is geweest op aarde en die ook deze kennis aan onze zijde verder uitwerkt, kennis die uitgewerkt wordt door hem volgens de nieuwste kosmische tendensen die in dit tijdperk aan de orde komen.

Dit wil zeggen dat we, om dit te kunnen laten gebeuren, eerstens een heel grote eensgezindheid onder jullie nodig hebben, een heel sterke harmonie. Want u begrijpt dat de krachten die in deze korte tijdspanne de aarde kunnen bereiken, op een juiste manier moeten behandeld worden om zo op de aarde zelf de meest juiste impact te krijgen. Ik denk niet dat iemand, als ik het in een voorbeeld mag gieten, bv. er zou aan denken van wanneer u een vlammenwerper hebt, de vlam van deze vlammenwerper met zijn handen tegen te houden. Zo kun je dit bekijken.

Er komt een enorme kracht op ons af en deze wordt gestuurd en geleid door iemand die de kennis heeft om met dit vuur, met deze kracht om te gaan. U zult daar deel van zijn en dit zal voor ieder van de aanwezigen hier, zo goed u, stoffelijke mensen, als de geest, uw broeders in de geest, een zeer ingrijpend gebeuren zijn. Dit geeft u de mogelijkheid in de komende tijd samen met de terugkeer van het licht u juister te profileren en te werken aan de nieuwe mogelijkheden die ontstaan. Dit zal ervoor zorgen dat bij de stofmens de juiste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Bij sommigen zal dit misschien zelfs inhouden dat ziekten die op het ogenblik in het lichaam aanwezig zijn, zullen verdwijnen, dat het lichaam zich kan herstellen. Bij anderen zal dat misschien oorzaak zijn dat zij plots zaken helderder zullen begrijpen, doorzicht zullen krijgen enzoverder. Misschien weer anderen ontwikkelen nieuwe gaven. Dit alles is mogelijk op het ogenblik dat je erin slaagt deze avond in harmonie door te maken. En wanneer dan onze broeder die deze procedure voor u zal geleid hebben, terug aan zijn normale taak begint, dan zal waarschijnlijk nog één van ons even de zaak overnemen om het lichaam van het medium terug een beetje op evenwicht te brengen.

Mag ik u dan ook verzoeken om wanneer het geheel is afgerond deze zaal te verlaten in alle rust. Dit wil zeggen, lieve vrienden, dat u niet in deze ruimte begint te praten maar dat u de ruimte in stilte verlaat en dat u ook deze sfeer die hier is, langzaam maar zeker terug tot zijn normale volume, tot zijn normale trilling laat komen.

Je mag niet vergeten dat de belangrijkheid hier in ligt dat we op het punt staan dat de twee grote krachten van de kosmos, die u als mens bekijkt als licht en duister, op dit moment zich tegenover elkaar in evenwicht zetten en dat voor de mens, die voor het licht gaat, dit een balanceringspunt is. Wanneer er ook maar enig onevenwicht wordt gecreëerd, dan dreigt er heel gemakkelijk een enorme terugslag door hetgeen wat u duister noemt en dat willen wij op een avond als deze niet alleen voor onszelf maar zeker voor jullie, die al zulk een grote inspanning hebben gedaan om dit mee te maken, voorkomen.

Ik hoop dat wat ik hier nu gezegd heb voor iedereen duidelijk en aanvaardbaar is. Tweede puntje dat ik ook nog wil aansnijden, vooral voor de leden van de gesloten groep die hier regelmatig samenkomt: hetgeen men u als opdracht heeft gegeven om te mediteren en het beeld dat men gevraagd heeft dat je zou opbouwen, dat zal in de tweede periode van de avond kunnen meegegeven worden in de magische procedure. Toch wil ik even nog heel duidelijk zeggen: zoals men u het heeft aangebracht en aangeleerd, moet het uitgevoerd worden. Dit wil zeggen: enkel vanuit een positieve invalshoek. Bijvoorbeeld, stel van: ik wens dat iemand niet ziek is, is al fout. Laat dit duidelijk zijn. Je kunt enkel zeggen: gezondheid is troef, om het zo uit te drukken. Maar nooit, stel: ik wil niet dat die ziekte of dit of dat gebeurt. Want elke negatieve uitspraak in gedachte zal hier ook weer ertoe leiden dat je in het andere evenwicht, namelijk het negatieve evenwicht zit en dit moet vermeden worden. Nu, we gaan er wel van uit dat jullie toch al genoeg geoefend hebben om dit vanavond op een correcte wijze te kunnen uitvoeren.

En nu, goede vrienden, ga ik het medium doorgeven aan de eerste spreker. Het is een entiteit die al heel lang bezig is met de verhoudingen van licht en duister op deze wereld, die daar een zeer scherpe kijk op heeft en die u vanavond zal trachten een beetje, in uw beeldvorming naar de wereld toe, bij te sturen zodat u kunt komen tot een juistere visie van hetgeen wat rondom u tot heden is gebeurd en wat na vanavond waarschijnlijk in evolutie komt. Mag ik u vragen van uiterste stilte te bewaren. Mag ik u ook verzoeken van aan geen enkele spreker vanavond iets te willen vragen. Het is zo dat, en daarmee sluit ik dit eerste stukje af, wij terwijl ze spreken, de sfeer versterken; dat wij hier de atmosfeer als het ware verdichten.

Door een vraag te willen stellen, zou u een afleiding kunnen creëren bij uw broeders en zusters hier aanwezig waardoor er een stoorfunctie in deze dichting zou ontstaan. Dit moet ook vermeden worden. Het is misschien voor jullie een eigenaardige avond omdat het misschien ook voor de eerste keer is dat je werkelijk hier met zuiver witte magie gaat geconfronteerd worden. Je bent tot hiertoe waarschijnlijk steeds met de meditatieve vorm van de krachtverwerking in contact geweest. Vanavond ga je met een meer praktische en sterker ingrijpende vorm van magie in contact komen. Daarom moeten we, zolang we hier samen zijn, toch deze kleine spelregels zeer strikt eerbiedigen.

Ik dank jullie op voorhand al voor jullie bereidwillige medewerking en geef nu graag het woord over aan mijn broeder.

Tweede spreker.

Er is een tijd geweest dat op deze aarde er enkel duister was. De aarde was omringd door een wolkenveld waar geen licht door kon dringen. Langzaam maar zeker hebben we een evolutie in de kosmos gekend waardoor dit wolkenveld, dat deze aarde omringde, werd opengebroken en dat de jonge zon haar stralen op deze planeet kon laten vallen. En zo is langzaam maar zeker in deze contreien van uw melkwegstelsel deze vruchtbare aarde ontstaan. Maar het was niet evident dat het licht deze planeet eigenlijk innam. En van bij het begin, van het ontstaan van deze planeet totdat de eerste levensvormen ontstonden, was deze planeet eigenlijk een deel van de schepping dat u zou bekijken als het duister.

Maar alles is evenwicht. Dus ook door andere verschuivingen in de kosmos ontstond hier op deze planeet het licht. Van dat ogenblik af krijgen we de evolutie, eerst de dierlijke vormen. Er is heel veel strijd geweest tussen de verschillende invloeden om uiteindelijk tot een vorm te kunnen komen zoals u weet dat het huidige menselijke ras is. Dit is een paar maal op deze planeet verdwenen en terug gekomen. Uiteindelijk, en daar begint wat voor jullie interessant wordt, zien we het menselijke ras dat in Atlantis leefde.

Daar hebben jullie nog vage herinneringen aan. Tijdens die eerste menselijke ontplooiing van de huidige mensheid zien we dat het licht voor deze aarde het evenwicht vindt en gedurende enkele duizenden jaren dat Atlantis toch heeft bestaan, zien we dat er evenwichten zijn. Maar de evolutie van het menselijke ras hield dan op bepaalde ogenblikken in dat er mutaties ontstonden die veroorzaakten dat bepaalde gevoelens bij de mens veranderden. En we kregen dus een menselijk ras dat eigenlijk een zeer sterk ik-begeertepatroon ging ontwikkelen. De zoektocht naar macht en overheersing was begonnen.

En u kent allemaal de verhalen van de witte en de zwarte magie die zich ontwikkelden in Atlantis. U kent waarschijnlijk allemaal het wegtrekken van de witte broeders. U kent de ramp die de vernietiging heeft ingeluid enz. Dan zien we de andere rijken ontstaan. En in dit nieuwe gevormde mensenras dat zeer sterk op zichzelf is gericht, zien we dat er steeds weer witte raven bij zijn. We zien dat redelijk hoge entiteiten trachten te incarneren in het menselijke ras om bij te sturen. We krijgen in een eerste situatie een Osiris die door de mens als God achteraf wordt bezien maar op het ogenblik dat hij leefde eigenlijk maar iemand was die een nieuwe leer bracht. Maar ook dit werd niet erkend en al heel snel ging men over tot het vervalsen van hetgeen wat oorspronkelijk door deze hogere entiteiten op de wereld werd gebracht.

En zo kunnen we het plaatje verder trekken. Je hebt bij alle volkeren en culturen leermeesters gehad. Voor jullie hier in deze contreien is dan de belangrijkste geweest diegene die u Jezus noemde. Ook hij heeft voor zijn tijd vernieuwing gebracht, getracht het menselijke ras door de nieuwe ideeën te verheffen boven zijn eigen ik-begeerte. Maar om het menselijk uit te drukken: Jezus had de aarde nog niet verlaten of zijn opvolgers hebben de kerken gesticht, hebben de leer verkracht en al heel rap verviel men terug in de oude patronen.

Ik vertel dit om u duidelijk te maken dat tot heden toe eigenlijk zeer weinig veranderd is wat de mensheid aangaat; alleen heeft het duister een steeds sterkere impact gekregen. En nu staan we ofwel voor het punt dat het duister de volledige macht overneemt en dat houdt dan in dat de huidige planeet zichzelf voor deze mensheid zou opheffen; maar dat kan de bedoeling niet zijn.

Daar tegenover staat de kracht van het licht. En waar de kracht van het licht zich kan manifesteren, daar gaat het duister zich terugtrekken of erkent het licht en het wordt omgezet. Maar ook hier kan niet anders dan evenwicht zijn. Dus zullen we steeds moeten in evenwicht functioneren. Maar om te begrijpen waar de evenwichten liggen, moet je ook begrijpen hoe dit is opgebouwd. Uw huidige maatschappij heeft in de laatste honderden jaren zeer veel zogezegd lichtende zaken naar voor gebracht die spijtig genoeg het gemaskeerde duister zijn. U staat er misschien niet bij stil maar bijvoorbeeld zeer veel van uw wetenschap is demonie en wordt door het duister geactiveerd.

Neem bijvoorbeeld de kennis van de atoomenergie. Er zijn twee wegen te bewandelen. De weg die u op heden bewandelt en die oorzaak is dat uw voedselketen besmet geraakt, dat kankers uitbreken op aarde te allen kante, dat de aarde, wanneer men deze energie verder blijft gebruiken, binnen enkele jaren onbewoonbaar wordt. Of je gebruikt de andere kant van het atoom, wat je zou kunnen noemen wanneer er specialisten aanwezig zijn, de fusie; dan heb je iets dat voor de wereld opbouwend is, dat geen schade aanricht en dat u zoveel energie kan bezorgen dat u overal alles, bij wijze van spreken in uw huidige context, gratis aan energie hebt. Alleen is deze kennis al meer dan 80 jaar, ja mensen 80 jaar, aanwezig op deze aarde maar is altijd door de machthebbers verworpen en heeft men erop gestaan van liever met vernietiging te werken.

Het is maar een klein voorbeeld. Maar zo kun je voor uw wereld zeer veel zaken doortrekken. Kijk gewoon naar uw priesters of uw imams of noem maar op. Zij prediken eigenlijk oorlog, zij prediken dood. En de mens die niet nadenkt, volgt hen.

Kijk naar uw grote wereldleiders. Wat zij naar voor schuiven, is dood en vernieling alleen om hun eigen macht bevestigd te zien. Zelfs uw eigen grote geestelijke wereldleiders op dit ogenblik behoren tot de wereld van de demonie. Of dacht u dat in enig geestelijk centrum, of het nu een paus of een imam of een ayatollah of noem maar op is, dat deze behoren tot het licht? Vrienden, dit is de ene kant van de balans. Dit beheerst op het ogenblik uw wereld.

Ach, dikwijls loopt het heel mooi gekleed en spreekt het mooie woorden maar enkel gericht op de eigen macht, de eigen visie. En dan krijg je de andere kant. De kant die nu langzaam maar zeker zich gaat ontwikkelen, eerstens gestuurd vanuit de geest omdat we nu voor het eerst weer sinds duizend jaar de mogelijkheid hebben van nieuwe gedachtevormen te laten doorbreken. Het is ongeveer vanaf het jaar 1000 geleden dat er eigenlijk nog vernieuwing is geweest in de menselijke filosofieën maar deze vernieuwingen zijn zeer snel door de structuren van macht, die toen bestonden, vernietigd, soms op de meest barbaarse wijze.

Nu zien we dat waar tot op heden zeer veel redelijk duistere geesten de aarde hebben bevolkt, zeer veel incarnaties zijn geweest vanuit het duister omdat, zeker wat het westen aanging, wat Afrika aanging, het heel boeiend was om in eerstens de begeertedemonie te incarneren anderzijds in de gewelddemonie. Nu hebben we een verschuiving gezien naar Azië waar we zien dat deze krachten zich vooral in het Indische ras, in het Chinese ras zich voltrekken.

Maar goed dit is gebeurd. Dit is de ene kant van de medaille, de basis van de afbraak. Nu staan we voor een golf die zich langzaam maar zeker zal gaan opbouwen van entiteiten die reeds deze aarde bevolkt hebben, die gevochten reeds hebben, om het zo in uw termen uit te drukken, om nieuwe ideeën, het licht op deze aarde te brengen. Langzaam maar zeker zullen zij in de komende honderden jaren trachten hier vele zaken over te nemen. Met als gevolg dat we zouden kunnen stellen dat tussen heden en een kleine 250 jaar de nieuwe wereldleer, zoals zij in de jaren 70 en 80 op deze aarde is gebracht, tot zijn volle ontplooiing kan komen; dat de volledig nieuwe filosofieën deze aarde bevolken en dat de evenwichten zijn gevonden tussen de twee machten.

Het is een noodzaak dat deze evenwichten ontstaan. Wanneer deze evenwichten niet kunnen doorbreken, dan zul je opmerken dat er op deze aarde een zeer versnelde afbouw zal zijn van mogelijkheden. En daarom is het zo belangrijk dat wij hier samen zijn, daarom is het zo noodzakelijk dat er een harmonische band is, een band die erkent dat het licht belangrijk is en dat het evenwicht in deze maatschappij noodzakelijk is.

U zult opmerken: we staan voor grote rampen. Er gaan nog vele catastrofes plaatsgrijpen. Maar dit kan niet anders omdat nu eenmaal op dit ogenblik al gedurende tientallen jaren er een onevenwicht is, onevenwicht naar het duister toe omdat het merendeel van de mensen enkel leeft voor zichzelf, zich zo geprogrammeerd heeft dat hij alles zal doen om zichzelf vooruit te helpen al kost dat vele anderen elke mogelijkheid of elke vorm van geluk te erkennen.

Maar vanavond hebben we de mogelijkheid, dankzij de enorme kracht die vrijkomt op het ogenblik dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon zo is dat we de corridor hebben die deze kosmische lichtende krachten terug doorlaat. Je zou dit moment, dat enkele minuten eigenlijk duurt, kunnen bekijken als het moment dat miljoenen jaren geleden gebeurde toen de eerste zonnestralen door het wolkendek van deze duistere aarde braken. Deze krachten, nieuw geformuleerd onder andere heersers, dat is waar, bereiken nu uw planeet. Deze kracht zal in ieder die in harmonie is met het licht een energie ontplooien die voor deze lieden de mogelijkheid geeft om duidelijker alle zaken te zien, om bij wijze van spreken, achter de schermen te zien wat er gebeurt of wanneer men iets hoort, op dezelfde moment te weten wat de ware bedoeling is en niet in het beeld te stappen dat men u wilt meegeven.

Het is ook aan u om misschien als kleine zaadjes te beginnen langzaam maar zeker deze harmonieën rondom u uit te dragen, te weigeren mee te spelen, mee te doen met hetgeen wat deze op zichzelf gerichte maatschappij eigenlijk van ieder eist. Distantieer u er zoveel mogelijk van en ga voor hetgeen jij aanvoelt in de kern van uw wezen van: dit is juist, dit is de weg die ik ga, wat het ook kost, ik ga hem. En dan zul je opmerken dat je de kracht van de kosmos in u draagt en dat je de weg die je kiest ten volle kunt gaan, ondanks wat de wereld schijnt tegen u te beweren of te stellen.

Op het ogenblik dat u met de kracht die vanavond in u neergelegd gaat worden, uw taak vervult die u aanvoelt dat uw taak is, en enkel uzelf kunt aanvoelen wat uw taak is, geen priester, geen bisschop, geen minister kan tegen u zeggen wat u moet doen. Enkel in uzelf leeft de kennis van wat uw weg is die u te gaan hebt om uw eigen bewustzijn te ontwikkelen, om zelf u hoger op te werken, om het zo uit te drukken, binnen deze harmonie, binnen dit licht.

En dan komt u misschien tot wat ooit geweest is: de witte priesters van Atlantis die ook deze weg zijn gegaan, vanuit zichzelf aanvoelend, alles achterlatend maar gaan voor hetgeen wat in hen leefde. Dan ben je misschien zoals ooit tempeliers geweest zijn in deze streken. Mensen die voelden wat hun doel was, niet de mooie verhaaltjes die erover verteld worden, maar die gingen voor de essentie waarvan zij geloofden, waarin zijn geloofden, tot het uiterste. En zo heb je steeds weer groepen van mensen of eenlingen gevonden die vanuit die innerlijke gedrevenheid kwamen tot de werkelijke ontplooiing in het licht en zo voor hen de weg vonden die zij moesten gaan en een baken waren voor diegenen die er ook voor openstonden.

Maar mijd in deze tijd al diegenen die u komen vertellen hoe hoog ingewijd zij zijn, mijd al diegenen die u komen vertellen dat zij meester zijn. Want gedenk: de meesters van het licht zul je enkel herkennen aan hun daden. Geen meester van het licht, geen ingewijde van het licht zal ooit stellen: ik ben de meester of ik ben de ingewijde. Je moet doen wat ik zeg. Integendeel, deze hoge krachten zullen u helpen zonder dat het u opvalt. Deze ingewijden zullen u het licht aanreiken zonder er iets voor terug te vragen of zonder enige pretentie daarrond naar voor te brengen.

En al diegenen die op dit ogenblik op deze wereld rondlopen met grote termen van: ik ben ingewijd tot de 720e graad, of ik ben meester in dit of dat, zij behoren tot het rijk van de demonie. En daar vallen er zeer velen onder. Want je leeft in een tijd dat je omgeven bent door mensen die erop uit zijn van steeds meer belangrijke titels van heiligheid zich toe te meten en daardoor u trachten te maken tot hun slaaf. Maar de ware ingewijde, de ware meester, verheft u en zal voor u uw knecht zijn zonder dat jij dit ziet of beseft. Maar op het ogenblik dat je dan een stap hebt verder kunnen zetten, dat je gegroeid bent in uw harmonische kennis van het licht, dan eerst zul je opmerken wie of wat u heeft hulp gegeven.

Ik zie dat langzaam maar zeker hier in ons midden de sfeer aan het verdichten is naar het niveau dat we wensen te bereiken. Mijn tijd van mij terug te trekken en het medium even rust te geven is langzaam gekomen.

Mag ik vragen van, wat mijn voorganger hier heeft gevraagd, u daaraan te houden; van de rust en de stilte in deze ruimte te bewaren. En dan kunnen we, wanneer alles een beetje zich voltrekt zoals we het voorzien, binnen enkele stonden beginnen aan het één worden met de nieuwe krachten die deze aarde bereiken. En je gaat zien dat de voorganger die dan komt, een entiteit, zoals men u al heeft gezegd, geschoold in witte magie, zal werken op de nieuwe wijze die deel gaat zijn van de nieuwe kosmische tendens.

Deze wijze zal ook voor jullie in de toekomst bruikbaar zijn want de oude magie, van welke oorsprong ook, zal langzaam maar zeker opgaan in de vernieuwing en de sleutels van het nieuwe zullen alles overnemen waardoor er een grotere harmonie met het licht kan ontstaan. En het zal misschien voor jullie een beetje raar overkomen maar stoor er u niet aan. Tracht gewoon te voelen, tracht gewoon te ondergaan en dan zult u de nieuwe krachten niet alleen in uw stoffelijk voertuig maar vooral ook via uw geestelijke bevoertuiging kunnen in u opnemen.

Dat het licht steeds voor de rest van uw dagen dat ge hier nog op deze aarde rondloopt, uw leidsman, uw steun mag wezen. Nog een lichtende avond.

Deel 2.

Ik ben even aan het nagaan, voorbereiden voor onze broeder Ignathon die zo dadelijk doorkomt en deze magische procedure met jullie zal uitvoeren.

Onze dank voor uw bereidwillige medewerking en we kunnen jullie verzekeren dat wij alles in het werk stellen om een zo goed mogelijk effect te bereiken voor ieder individu dat hier aanwezig is. U bent tot niets verplicht, dat weet u. Moesten er mensen zijn die op het laatste moment niet wensen deel te nemen, dan denk je gewoon aan iets anders, al is het maar gewoon dat u zegt: ik ga in mijn tuin kijken of ik ga aan iets anders denken, dan sluit u zich gewoon uit het geheel af. Maar ik denk niet dat dit vanavond hier voor iemand van de aanwezigen het geval zal zijn. Zoals we kunnen hier een beetje overschouwen, zien we dat de bereidheid tot medewerking enorm groot is en dat we hier reeds een zeer sterke verdichting hebben.

Ik voel aan dat ik het medium kan doorgeven. Nog een kleine opmerking: wanneer u nog behoefte heeft om even uw keel te schrapen of uw neus te kuisen of eender wat, doe het dan nu zodat er geen storend effect meer is eens dat onze broeder hier aanwezig is. Na het werk van onze broeder zal ik nog even, of iemand van ons, overnemen om het medium de kans te geven terug tot het normale niveau te komen. En dan kan de avond gesloten worden. Er is voorzien, voor zover ik het begrepen heb, dat er na deze avond als afsluiting voor jullie een warme drank aanwezig zal zijn. Ik kan jullie zeggen van: maak daar gebruik van omdat dit ook een symbool is, gegeven is, dat er een eenheid tussen jullie is. Alle kleine details in dit gebeuren helpen.

Broeder Ignathon

Dat het licht van de Vader ons vanavond hier begeleide.

Beminde lieden hier aanwezig, u bent voorbereid op hetgeen wat wij hier samen deze avond gaan laten voltrekken. Tracht gewoon aan te voelen, tracht gewoon mee te volgen zonder enig verzet. Dit is belangrijk. Het is belangrijk dat wij hier vanavond één keten zijn, één keten die ook groter is dan alleen maar jullie hier aanwezig. Buiten jullie ben ik op het ogenblik ook aanwezig op een paar andere plaatsen waar op ditzelfde moment hetzelfde gebeuren zich voltrekt.

Laat even uw stoffelijk voertuig rusten. Adem rustig in en uit zodat je voldoende zuurstof in dit voertuig krijgt omdat je op deze wijze veel gemakkelijker kunt doordringen tot uw eigen geest, en dat is nu juist waar het om gaat deze avond. Stel u nu voor: we worden langzaam maar zeker verbonden met de krachten van het licht. Ik open voor u op dit ogenblik de poorten van de kosmos, om het stoffelijk uit te drukken. Ervaar hoe u deel wordt met het licht. Ervaar hoe u één bent met de kosmos. Stel u voor, zo ver uw gedachten dragen kunnen, een zuil van licht vertrekkende vanuit de voor u levensader die u zon noemt in deze streken. Dat krachtige licht stroomt nu hier in ons midden.

Zie hoe alles om u heen baadt in het licht, het goudgele licht dat deze zon u schenkt. En zie hoe het evenwicht zich voltrekt, zie hoe buiten deze zuil van goudgeel licht er duisternis heerst. Zie hoe rondom u het duister aanwezig is maar hoe wij hier allen tezamen in dit licht aanwezig zijn. En zie dan hoe dat licht dat nu in volle kracht binnenstroomt, uitstroomt, zodat het evenwicht gevonden wordt tussen het licht waar wij deel van zijn, het licht dat wij nu zelf zijn, de kosmische kracht die in ons is en de andere kracht die niet ons deel is maar waar wij niet te buiten kunnen omdat we nu eenmaal deel zijn van de Vader en deel zijn van Zijn schepping en Zijn schepping in harmonie is. Al begrijpen wij misschien niet wat deze harmonie inhoudt en zijn wij voor onszelf het deelgebied dat wij licht noemen maar dat licht zijn wij en dankzij dat licht zijn wij één met die grote kracht.

Maar wij sluiten de rest niet uit. Wij laten het licht overvloeien zodat het zich steeds verder kan uitbreiden, zodat de kracht steeds verder kan gaan. Zodat de evenwichten steeds groter worden. Zie hoe de poorten open zijn, zie hoe de krachten vloeien, voel, voel, voel en ervaar hoe u één zijt met deze nieuwe energie die nu op de aarde neerstrijkt. Zie hoe uw kracht één wordt met alle punten die nu op aarde in beweging zijn. Vergeet even waar u bent en voel u één met al uw broeders en zusters, met alle wezens die deze kracht erkennen en die deze kracht willen delen met ieder die dit licht wilt aannemen.

De poorten zijn open en zij blijven open. Zie het beeld. Zie de stroom. Zie hoe de kracht van het vuur over deze aarde gaat. Want de kracht van het vuur is het licht. Zie hoe het vuur omzet. Zie hoe dit alles vernieuwt, hoe dankzij de kracht van het vuur de omzettingen gebeuren. En zie hoe wij op dit ogenblik, als het ware, één grote massa zijn waarin hetgeen wat kan vernieuwd worden dankzij dit licht, dit vurige licht, de kracht die de zon ons geeft, omzetten naar het nieuwe, het goede leven. Zie hoe in de golven van de omzetting het nieuwe ontstaat, hoe de kracht zich daarin vervult.

En heus, de tijd is voorbij dat we namen moeten gaan uitspreken, de tijd is voorbij dat we goden moeten aanroepen. Want de nieuwe tijd zegt: wanneer we de kracht willen omzetten, wanneer we één willen zijn met deze kracht, dan moeten we vertrekken vanuit onze eigen ingesteldheid. Van ons eigen aanvoelen. Van onze eigen energie.

En dankzij de eenheid die we hier nu gecreëerd hebben, is deze energie verzevenvoudigd. En dat veelvoud van zeven wordt nogmaals verveelvoudigd met zeven tot in het oneindige. Want we zijn één in dit geheel. En dankzij deze eenheid die we nu aanvoelen, dankzij deze krachten, dankzij het inzicht dat we nu hebben, kunnen we deze kracht uitdragen, kunnen we deze kracht doorgeven, kunnen we voor de medemens, voor alle leven op deze planeet, de krachtgever zijn van het nieuwe, van het lichtende; kunnen we werkelijk diegene zijn die er toe bijdraagt dat de aarde terug een lichtende planeet wordt waar uw broeders in de geest naartoe zullen verlangen om erop te leven, om nieuwe ervaringen op te doen, om zo hun weg in het bestaan der eeuwigheid verder te kunnen zetten.

Deze krachten zijn nu aanwezig. Deze krachten zijn hier in ons midden, hier en op alle plaatsen waar ik nu aanwezig ben en deze zelfde procedure uitvoer. Deze kracht wordt geketend als het ware tot één groot geheel, tot één grote keten die rond de ganse aarde geldt en die de aarde verbindt met haar bron van energie, haar bron van licht, de zon, die ooit in de oude procedures is gezien als de god van het leven.

Maar vergeet niet: deze zon en deze aarde zijn een eenheid. Noch de zon noch de aarde kunnen zonder elkaar, noch de zon kan zonder de andere planeten, zo goed als de aarde niet kan zonder haar eigen planeet, de maan. Want alles is aan elkaar verbonden, vrienden. Alles is één geheel en dat geheel op dit ogenblik stroomt, de energieën vloeien, de deuren zijn geopend, de poorten staan open, de kracht is u geschonken. U bent er deel van. En zolang u nu, voor uzelf, deze evenwichten ziet, deze evenwichten bewaart, dan zult u, wat er ook nu op deze planeet zich voltrekt, steeds weer op de juiste plaats op het juiste moment zijn, de juiste handeling, de juiste daad kunnen doen ondanks wat het duister ervan denkt, ondanks wat de demon u tracht voor te spiegelen, ondanks al dat zal dit licht, dat hier vanavond onder ons is bevestigd, zijn en deze kracht zal u dragen, niet alleen voor de rest van uw stoffelijke dagen maar ook voor de rest van uw bestaan.

Want wij bevestigen hier een kracht van licht, een kracht die een deel van de Vader is maar dankzij deze bevestiging worden wij één met de Vader en zijn wij één kracht met het nieuwe, zijn wij deel, onafscheidelijk van deze kracht die ons ooit heeft gecreëerd en waar wij ooit – wanneer, er is niemand van ons die dit kan beseffen – terug zullen in opgaan. Maar intussen kunnen wij de uitdrager zijn van de kennis die we kunnen lenen, gebruiken, mogen gebruiken van diegene die ons hier dit allemaal heeft mogelijk gemaakt.

En als ik terug denk aan de oude tijd, dan zou ik nu de zon aangeroepen hebben, maar nu zeg ik ook: deze zon is de Vader, is er een deel van, zo goed dat wij er een deel van zijn. En er zijn tijden geweest dat ik dacht dat de Vader iemand was die boven mij nog aanwezig was, maar nu besef ik en weet ik dat de Vader niet boven mij is, niet onder mij is, maar in mij is. Dat de Vader in alles is wat er bestaat en de kracht is, de harmonie en het evenwicht dat je kunt ervaren. En dat, lieden van het licht, is hetgeen wat ons bezielt, is hetgeen wat ons steunt, is hetgeen wat ons voortdrijft.

De meeste onder u hebben reeds op deze aarde vele malen verkeerd. En de meeste onder u hier aanwezig hebben vele ervaringen opgedaan en weer zijn we samen gekomen, weer zitten we hier samen in een groep. Maar het grote verschil tussen onze voorgaande levens en dit is dat nu het besef in ons aanwezig is dat het vanuit ons moet gaan en dat wij niet meer meester en volgeling spelen of meester en leraar, of meester en leerling, noem maar op. Zoals het duizenden vormen heeft gekend gedurende ons bestaan, is nu het besef daar dat wij elkaars gelijken zijn en dat we vanuit die gelijkheid samen de kracht vormen.

En besef dan vrienden, besef dan dat deze binding, deze kracht, hetgeen is wat u het leven, het leven waard maakt. Dat dit de leerschool is die u verder brengt dan dat u ooit had kunnen dromen. Want nu de poorten van de kosmos open staan, kunt u de weg gaan in het licht. En of je deze weg nu gaat via de stof of via de geest, dit maakt heus geen verschil. Want uiteindelijk, zoals we hier te samen zijn, ach, zijn we misschien binnen enkele jaren allemaal tezamen aan mijn zijde en kunnen we daar dan weer verder werken. En dan misschien weer een ganse periode verder zitten we misschien weer ergens anders in de stof en steeds zullen we weer de erkentenis hebben van deze kracht, die nu geopend is, de poort die nu geopend is, waardoor het licht maar ook de wetenschap, om het zo uit te drukken, de kennis die de nieuwe heerser die u Aquarius noemt, binnenbrengt. Ach, wat is een naam. De naam is niet van belang maar de kracht en de energie en de kennis die eruit voortkomt, is van belang. Niets zal nog zijn zoals het is geweest, vrienden. Alles verandert.

Hou de kracht in u. Vertrek vanuit deze kracht en laat diegenen die trachten het duister, het demonische te aanbidden, laat hen doen, ga er niet in mee. Zend uw kracht uit, weiger ze, ga eraan voorbij, stoor er u niet aan. Maar laat niet toe dat het duister een impact zou hebben op uw licht. Heb geen angst. Laat alles achter wat angst of onzekerheid is. Wees zeker van uzelf dat de kracht in u leeft en dat je vanuit die kracht kunt werken, dat je vanuit deze kracht steeds alles kunt ervaren. Je zult zien dat dankzij de eenheid die we hier nu hebben, de aaneengeslotenheid die hier is, het evenwicht tussen licht en duister, de Vader is in ons, dat wij vanuit dit de toekomst in licht zullen beleven ondanks alles wat rondom ons zal gebeuren.

Want er zal veel gaan gebeuren. De aarde gaat dit licht gebruiken om zich te hernieuwen. De aarde gaat dit licht gebruiken om alles te herstellen zodat we tussen dit en, in stoffelijke tijd gezegd, enkele honderden jaren een nieuwe planeet zullen kennen. Een planeet waar het goed op zal zijn om terug te incarneren. Een planeet waar het menselijke leven echt kan geleefd worden en niet, zoals het nu is, een surrogaat van wat het zou moeten zijn. Dat is hier vanavond vastgelegd. Dat is hier vanavond bevestigd. In ieder van u. En ieder van u kan nu dit licht uitdragen, kan met dit licht werken. Ieder van u bezit nu de kracht want ieder van u is gelinkt via het openen van de poorten aan de kracht van de kosmos die de Vader voor u heeft mogelijk gemaakt. En bij de ene zal deze kracht zich uitten op deze wijze, bij de ander op gene wijze. Maar gebruik ze op de wijze die in u tot uiting komt en dan zal je zien dat deze avond voor u een keerpunt in uw bestaan is, een keerpunt waar geen weg meer terug is eens dat je de weg van het licht gekozen hebt. Dan ben je ook voor deze schepping een bron waar vele anderen, die nog niet zo ver zijn geëvolueerd, zich aan kunnen laven.

Afsluiting.

Zo vrienden, dit was het. U bent, dankzij onze broeder Ignathon, deel geweest, of u bent deel, ik moet het zo in uw taal uitdrukken, van de opening naar het licht, zoals hij het uitdrukte, de opening van de poorten of de opening van de deuren van de kosmos. Het is een beeldspraak natuurlijk. Maar zoals bij de meeste dat ik hier opgemerkt heb, want ik heb het wel een beetje vanuit onze zijde ook gevolgd, heb je duidelijk de ervaring gevoeld en gezien, hoe het licht hier binnenstroomde, hoe hij op een bepaald ogenblik dit licht omzette in het vuur, dat het oude naar het nieuwe bracht. Een enorme krachtontplooiing waarvan ik zelf, vanuit onze zijde zeg, hebben we nog maar weinig zo gezien. Onze broeder is wat dat betreft iemand die werkelijk door zijn jaren ervaring op deze gebieden, spelende met woorden, spelende met uw gedachtebeelden, voor u een nieuwe wereld kan opbouwen en kan creëren.

Nu is het juist deze wereld die hier vanavond is gecreëerd en opgebouwd dankzij het doorgangsmoment dat de kosmos ons heeft gegeven, dat je vanaf nu uit uzelf moet gaan handelen. Dit wil zeggen, en ik wil dat ook nog eens naar voor brengen en benadrukken: ga uit van wat er in u leeft, wat je voelt wat je moet doen. Laat u niet door anderen zeggen wat juist is. Volg hetgeen wat u als lichtend in uzelf erkent. Dit is belangrijk. Want ik kan hier als afsluiting aan toevoegen: voor jullie is het licht geopenbaard. Maar voor het grootste deel van de mensheid gaat dit chaos betekenen. Voor het grootste deel van de mensheid gaat dit strijd betekenen. En men zal trachten u te overtuigen van het tegendeel. Men zal u trachten in de komende tijd te overtuigen dat u verkeerd bent en dat zij juist zijn.

Ga in uzelf, ga in deze kracht van het licht, en ga uw weg zoals jij het aanvoelt. En diegene die het licht niet wilt erkennen, laat deze gewoon gaan. Laat die vrij. Tracht niemand te overtuigen dat de weg van het licht, die u volgt, de juiste is. Want zo creëer je strijd en deze strijd moet je vermijden. Ga gewoon uw gang, leef zoals je aanvoelt dat de juiste weg is, de juiste kracht is en dan zult u zien dat al diegenen die met vuur u willen overtuigen dat zij gelijk hebben, ofwel zich volledig uit uw zicht terugtrekken ofwel waarschijnlijk trachten zichzelf te redden dankzij de kennis die u hebt. Maar nogmaals, ga niet in strijd. Het grote gelijk, geef dat maar aan de ander. Maar wees in uw eigen kern, in uw eigen kracht overtuigd van wat u doen moet. En bewandel deze weg van het licht, deze weg van evenwicht zonder afwijking, zonder onzekerheid maar in de overtuiging dat je zo deel bent aan de vernieuwing die de nieuwe tijd en ook de nieuwe filosofie nu op deze aarde brengt.

Nu is de tijd gekomen dat wij vanuit onze zijde het medium gaan vrijgeven maar het is niet omdat we het medium vrijgeven, goede vrienden, dat we niet meer bij jullie zijn. Wees ervan overtuigd dat wij, allen die hier aan deze avond hebben deelgenomen, bij jullie zijn. Dat één gedachte naar ons toe onder welke vorm die je die ook formuleert, want dit is nogal individueel, wij aan uw zijde zijn en trachten te helpen.

Tracht gewoon de komende tijd te luisteren naar wat u opvangt via uw eigen geest. En zo zul je langzaam maar zeker veel gemakkelijker ook aanvoelen wat juist is, zul je de juiste beelden, de juiste woorden vinden, en zul je ook de wisselwerking veel gemakkelijker ondergaan tussen enerzijds uw geest en onze zijde en de wisselwerking tussen uw geest en uw stoffelijk denken. Waardoor u veel juister en accurater zult kunnen handelen in deze nogal veranderende wereld waarin u op dit ogenblik zich bevindt. De grens tussen de geest en de stof is nog nooit zo klein geweest; er is bijna geen scheiding, alleen is het van belang dat je als stofmens durft te luisteren, durft te ondergaan wat wij vanuit het licht en de harmonie met u willen inspireren, bespreken, bewerken.

Volg hetgeen wat u aanvoelt in de kern van uw wezen als juist en u zult zien, het leven dat u hebt in de stof zal leerzaam zijn en voor de geest de moeite waard om te doorleven.

Sta mij toe u op deze midwinter alle licht en harmonie toe te wensen zodat uw weg het lichtende mag wezen. Behoud uw harmonie en u zult nog heel rijke ervaringen kunnen opdoen. Het gaat jullie goed.

image_pdf