Winterzonnewende 2009

image_pdf

21 december 2009

De verandering, de vernieuwing.

Ik heet jullie allen welkom op deze bijeenkomst waar we vooral aandacht gaan hebben voor de krachten die vrijkomen tijdens de kering van het licht.

Een avond als deze is voor de aarde een zeer speciaal moment, het is een moment van overdenking, een moment van stilstand en opnieuw in beweging gaan. Het is een moment waar oude zaken worden afgesloten en waar nieuwe evoluties van start kunnen gaan.

De avond zal er als volgt uitzien, ik ben op het ogenblik maar de simpele inleider, u krijgt na mij een broeder van een iets hogere orde, die de inleiding voor de celebrant van de avond zal maken. Het kan zijn om het niveau van de groep terug een beetje te normaliseren na de celebratie dat ik nog een klein slot van de avond naar voor zal brengen. Maar dat zal allemaal een beetje afhangen van hoe alles kan verlopen en hoe vlot alles in elkaar kan passen. Want u mag niet vergeten op dit ogenblik bent u niet de enigste groep die geleid en gestuurd wordt, maar u bent een van de vele groepen die op het ogenblik allemaal in dezelfde richting denken en werken. En gelukkig maar voor de aarde, want dankzij deze groepen, dankzij dit gebeuren kunnen heel veel zaken afgerond worden en kan de vernieuwing sterk doorgezet worden.

U weet zo goed als ik dat in de kosmos er geen goed of geen kwaad als dusdanig bestaat, zoals u dat als mens ervaart. Wanneer u, zoals nu, door het weer moet en een beetje gehinderd wordt door de kuren van de aarde dan vindt u dat nogal erg, het kon ook anders. Maar vergeet niet dat dankzij dit soort weder u in de komende maanden niet zult vergiftigd worden door de toxines die jullie zelf in de atmosfeer hebben gebracht. Overal zijn evenwichten en juist door dat je nu een beetje geplaagd wordt door het element water, moet je niet denken dat dit schadelijk of nadelig is, integendeel. Wanneer je het hele plaatje bekijkt zul je opmerken dat juist door dit gebeuren er heel veel vermeden is, anders had je bijvoorbeeld een enorme luchtvervuiling gekregen die veel erger zou zijn dan de problematiek die je nu met de sneeuw en het ijs meemaakt. Niet dat die problematiek volledig zal verdwijnen, maar het zal nog binnen de aanvaardbare lijnen blijven.

Ach, ik weet u bent niet gekomen op deze avond om dit te aanhoren, maar het is even mijn taak om u te onderhouden tot ik het woord aan de volgende spreker kan geven en wat kan ik beter doen dan inspelen op uw dagdagelijkse geplogenheden. U hebt het allemaal heel druk de laatste tijd met alles en u vergeet daar soms wel eens bij waarom dat je hier eigenlijk op deze planeet rondloopt. Zeker wanneer je heel kort voor allerlei feestelijkheden staat en daarom is het goed dat we op een avond als deze samen zijn, dat we ons even bezinnen op onze werkelijke taak, het werkelijke doel waarom dat u als geest hier op aarde geïncarneerd bent in een menselijk voertuig en dat is toch niet veel anders dan wat de mens normaal denkt dat zijn doel op aarde is. Wat voor jullie van belang is, is de ervaring die je kunt opdoen, niet de ervaring van macht, positie, geld.

Nee, de ervaring van menselijkheid, wat kun je betekenen voor de wereld, wat kun je werkelijk betekenen voor deze aarde? En dat is niet uitdrukbaar, noch in geld, noch in macht. Wanneer we dat een beetje nader bekijken, kan ik enkel maar zeggen: “Kijk naar uzelf, neem zelf het heft in handen” en dan gaat u opmerken dat uw wereld, en ik zet het accent hier op ‘uw wereld’, veranderd.

Vele mensen zijn er nog altijd van overtuigd dat zij de wereld kunnen veranderen, maar eerst moeten de anderen beginnen. Zij vergeten dat de wereld waar zij in leven, enkel de wereld is die zij kennen. Dat wil zeggen dat wanneer u van deze wereld weggaat dat de wereld niet meer bestaat voor u, maar de wereld op zich gaat gewoon verder, er verandert niets. Kijk, deze aarde draait al miljoenen jaren mee in dit zonnestelsel, heeft zoveel miljarden mensen hier op aarde gekend. Ze zijn erop gekomen en ze zijn er weer afgegaan, maar deze planeet draait gewoon verder, gaat gewoon verder haar gang in de kosmos en werkt haar taak af. Want ja vrienden, de aarde heeft een taak te vervullen in dit geheel en daarmee ben je beter af als je voor uzelf uw wereld veranderd, dat je voor uzelf nadenkt en kijkt wat kan ik het beste, wat zijn mijn mogelijkheden en van daaruit vertrekkende uw positie bepaalt op deze aarde en vervolgens kijkende hoe past dat in deze maatschappij. Hoe soepel kan ik zijn om in deze maatschappij te realiseren wat ik eigenlijk wens te realiseren en niet wat verwacht de maatschappij van mij dat ik in deze context van deze maatschappij, met al zijn voorschriftjes en regelementjes, zou uitvoeren?

Veel zaken worden vanavond afgesloten. U gaat dat opmerken, er gaan hier of daar in uw maatschappij nog wat lijken uit de kast komen, niets ergs, niets van aantrekken. U gaat ook opmerken dat nieuwe zaken hun ingang gaan vinden, zaken waarvan u nu nog geen weet hebt, maar die toch op dit moment al een redelijke vorm hebben en die dankzij de nieuwe evoluties naar voor zullen komen. Het gevolg gaat zijn dat u in het komende jaar u weer zult moeten aanpassen en u niet zo zeer direct aanpassen zoals het vorige jaar nogal op de wat jullie financiële- of geldmarkten noemen, maar nu ga je weer op andere terreinen geconfronteerd worden, dat uw zekerheden plots weer weg zijn en dat je de zaken weer opnieuw moet benaderen.

Wanneer je weet dat je alles in uzelf aanwezig hebt, wanneer je weet dat je op deze aarde, in deze wereld leeft volgens de mogelijkheden die in u aanwezig zijn en wanneer dat je deze dan gaat gebruiken, dan zul je opmerken dat het allemaal wel weer meevalt. Kijk, wanneer u de financiële crisis bekijkt die je de laatste periode gehad hebt en dan kunt u denken: “ja, dat is nu toch wel erg, al die mensen die hun geld kwijt zijn”, maar weet u, lieve mensen, wanneer u naar onze zijde komt dan neemt u uw geld ook niet mee, integendeel.

Maar wat u wel meebrengt naar onze zijde is de ervaring die je opgedaan hebt, de betekenis die je gehad hebt voor de wereld en voor de medemens, dat is uw werkelijke kapitaal, dat is hetgeen waar het in uw leven om gaat. Dat is de waarde die blijft bestaan in tegenstelling tot alle andere ideeën die je hebt tot alle andere zogezegde gecreëerde behoeften. Het is hier al meermaals vanuit onze zijde gezegd, wanneer uw mantel versleten is, doet u hem weg, dan vraagt u zich ook niet af wat ermee gebeurt. Uw geest gaat heus niet achteraf vragen wanneer u uw lichaam verlaten hebt, wat er met dat lichaam gebeurt. Neem het mij niet kwalijk dat ik het zeg, maar uw geest interesseert zich daar niet meer in. Uitzonderingen daargelaten van geesten die natuurlijk primitief zijn en nog heel sterk aan stof gebonden zijn en zo verder, maar daar heb ik het nu niet over.

Ik wens hier met jullie te praten op een redelijk gelijk niveau, dat wil zeggen dat jullie best beseffen dat wanneer jullie naar onze kant komen dat er andere waarden gangbaar zijn dan hetgeen wat u in het dagdagelijkse leven meemaakt.

Ik wil nu ook niet zeggen dat je niet mag leven als mens onder de mensen, verre van. Vanuit onze zijde hebben we hoegenaamd er geen probleem mee wanneer je het als mens goed hebt, wanneer je je in deze koude kunt verwarmen, wanneer je voedsel hebt, daar hebben wij hoegenaamd geen probleem mee. Waar we meer problemen mee hebben, is dat we een maatschappij hebben die denkt dat het hun goed recht is om dit allemaal te bezitten. Dat het de maatschappij is die op het ogenblik dat de natuur zich even laat voelen, protesteert dat het toch niet kan dat de natuur dit doet, want men kan zijn afspraken niet nakomen, want men staat in de file, en zo verder. Wees blij dat u bij wijze van spreken in een warme auto in de file kunt staan en dat u niet zoals sommige anderen dun gekleed door de kou moet ploeteren om uw doel te bereiken. Vergeet niet hoe bevoordeelt u bent t.o.v. vele anderen op deze aarde. En als u dat beseft en u kunt daar op de juiste wijze mee omgaan, zonder u aan al deze zaken gebonden te voelen, dan kunt u ook in deze maatschappij aardig wat vooruitgang boeken op het gebied van bewustzijnsverruiming en dat is toch niet onbelangrijk.

Lieve broeders en zusters, ik krijg een boodschap door dat de voorbereider van de celebrant op dit ogenblik de zaak kan overnemen. Zoals ik u al gezegd heb, u zult mij misschien nog na de celebratie terugkrijgen, het hangt er een beetje vanaf. Moest het niet zijn, dan wens ik jullie nog een geestelijk rijke avond toe en dat u na vanavond toch weer een stukje verder op jullie weg van geestelijke bewustwording gekomen bent.

Dat het licht jullie deze avond sterker dan ooit mag vergezellen.

Voorbereider celebratie.

Aan mij om jullie in de juiste stemming te brengen, zodat de celebrant zo dadelijk hier met een krachtige werking een bevestiging kan maken van de lichtkracht voor de komende periode en dat u allen vanavond, om het mooi uit te drukken, met licht geladen huiswaarts kunt keren.

Degene die zo dadelijk de ceremonie zal leiden, is iemand die we kunnen plaatsen in de hogere geestelijke leiding van de aarde en niet alleen van de aarde maar ook van vele gebieden daarbuiten. Dit zijn entiteiten die zeer bekommerd zijn met de evolutie die jullie stelsel doormaakt en zij wensen niet meer dan dat de mogelijkheden tot bewustwording op deze planeet nog voor zeer lange tijd in stand blijft. Want ondanks het feit dat de aarde een planeet is die, excuseer me voor de uitdrukken, toch voor de vele beginners in de evolutie interessant is, is het een planeet die moeilijk gemist kan worden in het totale concept van de kosmos. Daarom zal men er ook alles aan doen om deze planeet voor toekomstige incarnaties veilig te stellen. Die veiligstelling gebeurt meestal door redelijk sterke ingrepen in de structuren die op het ogenblik in deze maatschappij aanwezig zijn. Met deze maatschappij bedoel ik de hele mensenmaatschappij. Men heeft er de laatste 10-tallen jaren voor gezorgd dat er geen nieuw wereldomvattend conflict is uitgebroken, men tracht dit op het ogenblik ook te vermijden, ondanks alle evolutie die er is en ondanks alles wat in de komende jaren waarschijnlijk nog zal plaatsgrijpen.

Want u weet zo goed als ik, we zitten in een zeer sterke omwenteling en we gaan langzaam maar zeker – en vanuit onze zijde kunnen we dat al met een grote zekerheid stellen – naar een heel nieuwe maar spiritueel rijke periode voor deze aarde. Maar dit kan zich maar vormen en volledig tot ontplooiing komen wanneer heel veel oude waarden, die ondanks al de veranderingen toch tracht zich in stand te houden, dat deze gewoon verdwijnen.

Zoals u weet, een geboorte gaat altijd met geboorteweeën gepaard, we kunnen stellen dat de geboorte van de nieuwe tijd redelijk veel geboorteweeën in zich draagt omdat we nog steeds moeten afrekenen met vele oude systemen, oude denkwijzen, machten, die zich niet zo gemakkelijk aan kant laten schuiven. Iets wat gedurende een paar duizend jaar is opgebouwd, daarvan begrijp je wel dat je dat niet in een paar dagen afbouwt. We zijn nu toch met de laatste generaties bezig die nog onder invloed van de oude heerser hebben geleefd. Wanneer we kijken naar de nieuwe generaties, dan kunnen we toch zeggen dat deze zeer hoopvol zijn, dan bedoel ik niet direct de nieuwe generaties in de over-luxe maatschappij, maar ik bedoel meer de nieuwe denkgeneraties in de werelden waarvan u zou zeggen: “Nou daar wil ik echt nu niet leven, met al die moordpartijen, met die hongersnood, met die ziektes, dat is nu toch niet het leven dat ik voor mij zie.”

En toch, beminde broeders en zusters, komt de vernieuwing van daar, komt de vernieuwing juist van deze generaties die opgroeien in deze werelden. Want vergeet niet een geest die incarneert zoekt een ervaringswereld en nu zijn deze ervaringswerelden in dit deel van uw wereld waarvan u zegt: “Daar zou ik niet graag wonen”, juist de krachtigste bronnen om de vernieuwing door te voeren.

Misschien kan ik u even nog een kleine hint geven. De meesten onder u zullen wel al de teksten gelezen hebben, gehoord hebben of vernomen hebben, van de nieuwe wereldleer, van de wereldleraar, van wereldmeester, en zo verder. Mag ik u vragen: “Waar hebben deze mensen hun boodschap gebracht? Juist ja, in de gebieden waar nu de ergste terreur heerst, in de gebieden waar nu grote tekorten zijn bij de gewone man. Juist daar is de boodschap gebracht en het is juist daar dat deze boodschap zich zal ontwikkelen en van daaruit kan zij zich verspreiden over de wereld. Wanneer deze boodschap hier was gebracht dan hadden jullie het gelezen en daarna hadden jullie gezegd, zoals je nu gedaan hebt: “Ja, het is mooi, ja, we kunnen ons daarin vinden” en voor de rest gaan we terug over naar de orde van de dag. Maar dit is niet zo in landen waar je ’s morgens niet weet of je ’s avonds nog zult leven, of waar je ’s morgens niet weet wat je gaat eten, of dat je gaat kunnen drinken in de loop van de dag, en dan zijn juist deze woorden goud waard. Dan is juist hetgeen dat daar gebracht is, die vernieuwing, een houvast waar dat mensen mee verder kunnen, waardoor dat ze zich kunnen afzetten tegen het godsdienstfanatisme dat daar heerst, tegen het politieke fanatisme dat daar aanwezig is. En degenen onder u die nog een tijdje op deze planeet zullen rondlopen, zullen binnen enkele jaren terugdenken aan hetgeen wat we vanavond hier gezegd hebben.

Maar langzaam maar zeker zal vanuit die chaos en zowel degene die in Azië heerst, als in Afrika, als in Zuid-Amerika, vanuit die drie punten zal het nieuwe zich ontwikkelen, zal de nieuwe maatschappij opstaan en zich openplooien. Ja, en dat zal dan misschien voor de nu zogezegde ontwikkelde wereld pijn doen, want ze gaan ineens geconfronteerd worden met een maatschappij die eigenlijk totaal anders gaat redeneren, een maatschappij die geen bijeenkomsten nodig heeft zoals in Kopenhagen. Nee, een maatschappij die bestaat uit mensen die zeggen we nemen de schop ter hand en we werken en die niet eerst hele dure vergaderingen gaan beleggen om dan te zeggen: “Nee, we doen voort zoals het vroeger was”.

Vergeet niet, u denkt op het ogenblik, u natuurlijk niet maar uw leiders, dat het allemaal zo wel verder loopt en dat het allemaal nog niet zo erg is en effectief dat ‘de aarde wel verder zal draaien’. Alleen zal de aarde het op een wijze doen dat degenen die nu denken dat ze het voor het zeggen hebben het echt niet leuk gaan vinden. Maar goed, elke vernieuwing heeft zijn weer, om het zo te zeggen, en ook deze.

Daar werken jullie nu vanavond aan mee, jullie werken mee aan de mogelijkheid dat de lichtkrachten op deze wereld de vernieuwing van denken, van inzicht, bij de mens laten voltrekken. Juist door het feit dat u ermee geconfronteerd wordt, door het feit dat u eraan denkt, dat u er mee bezig bent, wordt u opgenomen in dat grote krachtige geheel van die geboorte, van die nieuwe wereld, van die nieuwe filosofieën, van die nieuwe mogelijkheden, en bent u bij de grondleggers van de verandering die Aquarius in zich draagt. Wanneer u dan misschien, laat ons zeggen binnen 200 à 300 jaren, nog eens op aarde wilt incarneren dan zult u de mogelijkheid hebben om in dat nieuwe weer een nieuwe weg te vinden, een verdere ontplooiing van uw eigen geestelijk welzijn. Misschien herinnert u zich dan of voelt u aan: ja, ooit heb ik hier nog aan mee gewerkt en nu ben ik hier terug om de zaak te vervolmaken, om zaken voor mij af te ronden, om het weer door te geven aan nieuwe generaties van entiteiten die deze aarde ook beschouwen als een mogelijk studiecentrum voor verdere geestelijke ontwikkeling.

Zo ziet u maar, beminde vrienden, hoe zelfs ogenschijnlijk de meest negatieve evolutie zeer positief voor u kan zijn, hoe ogenschijnlijk wat u denkt als mens ‘dit kan toch niet of dit mag toch niet’ juist voor u de springplank is naar nieuwe ontwikkeling, verder doordringen qua bewustzijn, qua evolutie, als krachtige lichtende entiteit in deze kosmische evolutie.

Men kondigt mij hier aan dat de celebrant op dit ogenblik aanwezig is, neem mij niet kwalijk dat ik hier mijn kort discours afsluit. Houd het heel stil en rustig en luister gewoon naar hetgeen de celebrant zegt. Woorden zijn hier minder belangrijk dan de klank en het samenspel van de klanken en de gebaren die gaan komen.

Ik wens jullie nog een geestelijk verrijkende avond toe.

Celebrant.

In de naam van de Vader, de Al-kracht, smeek ik u zend ons uw Licht, bevestig de kracht, maak ons één. Open uw poorten zodat het Licht uit kan stralen.

In de naam van Adonaï beveel ik u, smeek ik u, bevestig het Licht.

In de naam van Tetagrammaton, heerser van de wereld, bevestig de krachten die zich op dit ogenblik manifesteren.

Eloachim, heerser van de kosmos, meester van de Heren der Werelden, omschrijf uw kracht, leg uw kracht neder in deze groep zodat de kracht uit kan gaan, verbonden kan worden met alle anderen die op dit ogenblik samen met ons verbonden zijn, op dit moment dat het licht van de kosmos stil staat, op het moment dat de poorten geopend zijn, dat alle energieën gebundeld over ons heen komen.

Dat we één zijn met de krachten van het Licht, dat we deze krachten van het Licht rondom ons heen laten stralen, zodat al wat duister is ofwel ons licht aanvaardt ofwel zich verwijdert.

Eloachim, Tetagrammaton, god der goden Adonaï, bevestig dit voor ieder die hier aanwezig is en die niet aanwezig is maar op dit moment samen met ons in gedachten verenigd is.

Dat deze kracht zich neerlegt in alle symbolen van het Licht. Dan deze kracht zich bevestigd in de harten en de zielen van al degenen die het Licht liefhebben.

Meester der Sferen, gij die hier aanwezig zijt, Heren der Werelden jullie die dit sturen, die één bent met ons, neem ons in uw energie en laat ons deel zijn van uw energie en van uw kracht, zodat wij uw boodschap van licht, uw boodschap van vrede, uw boodschap van liefde, kunnen doorgeven, kunnen uitdragen in deze maatschappij, in deze wereld.

Bescherm ons tegen alle krachten die dit niet wensen, scherm ons af tegen alles wat niet met ons in harmonie is en maak dat de symbolen die hier aanwezig zijn steeds weer opnieuw het licht reflecteren. Steeds weer opnieuw de liefde aanwakkeren, steeds weer opnieuw de vrede, de ware vrede, de ware harmonie, de ware eenheid, onder de mens weergeven, zodat allen die hier aanwezig zijn en gezamenlijk met ons in gedachten zijn, uw boodschap als priester kunnen uitdragen als het ware woord. Niet als de machtstitel, maar als degene die de liefde in zich draagt, die de liefde doorgeeft, zodat de kracht zich steeds vermenigvuldigd. Want gedenk de woorden van een van onze voorgangers: “Waar een of meer personen in mijn naam verenigd zijn daar ben ik in hun midden”. Dat waren de woorden van de Christos, die nog steeds aanwezig is, die zich vernieuwd heeft als het ware, maar nog steeds onder ons is. Vergeet niet, waar men nog maar denkt aan deze kracht is men één met deze kracht en kan men ze uitdragen, is men beschermd tegen alles wat deze harmonie zou kunnen aantasten.

Dat deze krachten bevestigd zijn.

De Vader is in ons midden, Hij heeft mij de opdracht te geven het in woorden om te zetten. Besef dat dankzij het Licht dat zich hier manifesteert en openbaart, dat je als het ware gezuiverd bent, vernieuwd bent om de vernieuwing en de harmonie uit te dragen.

Dat in de komende dagen, weken en maanden de kracht van het Licht uw toeverlaat is, dat de kracht van het Licht als het ware uw wandelstok is waarmee u door de wereld gaat.

Dit zij bevestigd door de Al-kracht die mij dit opgedragen heeft.
Dit zij bevestigd binnen het hele kader van de kosmos.
Dit zij bevestigd zo goed boven als beneden.
Dit zij bevestigd in de naam van Jezus Christos.
Dit zij bevestigd in de naam van Siddhartha Boeddha.
Dit zij bevestigd in alle heilige namen die ook maar denkbaar zijn op deze aarde.
De kracht zij in u.
De kracht zij met u.

Bevestig het voor uzelf en maak het waar, en je zal zien dan zal de kracht, het Licht, u de mogelijkheden bieden om waarlijk een lichtzuil te zijn voor al de zoekenden in dit duistere moment.

Dit zij bevestigd.

Afsluiting van de avond.

Ik kom nog even terug om het voor het medium een beetje af te zwakken.

U hebt gemerkt hoe krachtig deze instraling is geweest. Het is niet zo zeer de kracht van de stem, maar wel hetgeen wat naar voor is gebracht. Ik kan u verzekeren dat alle entiteiten die hier samen met u, en dit zijn er toch verschillende honderden op dit moment alleen voor dit groepje, dit hebben meegemaakt dat dit een enorme opbouw is geweest.

U zult het kunnen vergelijken met dat hier boven deze kern van deze kring een lichtzuil is opgerezen die ver buiten de dampkring van de aarde is gegaan en in de kosmos zich heeft omgezet. Het is voor jullie heel moeilijk in te schatten, maar ik kan jullie zeggen dat de uitwerking van hetgeen wat wij hier nu samen hebben meegemaakt, zich over een enorme grote oppervlakte uitstrekt. Ik kan u gerust zeggen dat we hier over duizenden vierkante kilometers spreken.

We zijn op het zelfde moment geconnecteerd geweest met vele andere groepen die dit, ongeveer tegelijkertijd als u, meemaakten. Want dit is misschien in uw oren raar klinkend, maar de celebrant heeft, terwijl hij hier sprak, dit zelfde gesprek gevoerd op een 35-tal verschillende plaatsen tegelijkertijd, ook ongeveer in tijd. Dit is misschien voor u een van de mooiste feiten of raadsel, maar voor een entiteit van die hoge orde is dat niet moeilijk. Tijd en ruimte bestaan als dusdanig voor deze broeders niet meer en zij kunnen zich zeer gemakkelijk tegelijkertijd op verschillende plaatsen manifesteren en dezelfde boodschap brengen. O ja, en die boodschap is dan in de aangepaste taal.

Dus u bent op het ogenblik verbonden zelfs, zonder dat u het beseft, met vele anderen. Daarom vraag ik u ook om de gevoelens die in u zijn opgewekt gewoon rustig te laten ontwikkelen en ook wanneer ik zo dadelijk het medium vrijgeeft, om het hier rustig te houden.

U kunt nog rustig de zaken met elkaar bespreken, gewoon tegen elkaar vertellen hoe je het aanvoelt is zeer veel waard, want ieder van u heeft dit ervaren op zijn eigenste wijze. Vooral omdat het zo krachtdadig was, heeft het nogal wat mensen diep in hun ziel aangegrepen.

Ik zou ook nog willen zeggen, de komende dagen met al het gebeuren rond Kerstmis en de jaarwisseling, tracht het een beetje rustig te houden. Ga niet te veel mee met de gewoontepatronen. Oh, ik wil niet zeggen dat je op die feestdagen niet een beetje feestelijk mag zijn en dit een beetje mag vieren, daar gaat het niet over.

Maar wat ik wel naar voor wil brengen is, houd het een beetje in een rustige kring. Ga niet, of verspreid u niet, onder massa’s, maar houd het liever een beetje intiemer. De reden is heel simpel: omdat hoe groter de massa is, hoe groter het aantal mensen dat samenkomt en in een bepaald gedachtepatroon zit, hoe meer dat je te verliezen hebt. Dat is nu juist de bedoeling niet, de bedoeling is dat hetgeen wat je hier vanavond gekregen hebt, kunt doorgeven aan anderen. Maar dat kan je niet wanneer je in grote massa’s bent, daar word je overspoeld.

Dat kan je wel wanneer je dit van persoon tot persoon doet of wanneer dit in kleine groepjes is. En ik denk dat het voor de mens toch evengoed mogelijk is om een aangename tijd door te brengen met enkele vrienden en kennissen, dan wel u te laten opgaan in een mensenmassa die gedreven worden door andere waarden dan degene die u eigenlijk heilig zijn.

Dit was maar een heel kleine toevoeging mijnerzijds, u doet er natuurlijk mee wat u wilt. Maar denk er gewoon eens over na en u zal zien dat er nog wel een paar waardevolle hints voor jullie inzitten.

Ik denk dat mijn taak nu, voor vanavond, aan het einde is gekomen, ik ga rustig het medium vrijgeven.

Sta mij nog toe u voor de rest nog zeer aangename dagen toe te wensen waarin vooral het Licht, de harmonie en de liefde de hoofdrol mogen spelen op uw gezegende weg.

image_pdf