Winterzonnewende 2010

21/12/2010

Inleiding

Ik zou zeggen: welkom op deze toch een beetje bijzondere bijeenkomst; een bijeenkomst die een traditie heeft, die duizenden en duizenden jaren teruggaat en die een zeer belangrijk aspect in zich draagt namelijk dat we bij deze bijeenkomst de mogelijkheid hebben om de wereld van de mens en de geest een ogenblik dichter bij elkaar te brengen.

Vanavond gaan we als volgt te werk gaan: ik ben maar de inleider. U krijgt binnen dit en een dertigtal minuutjes, denk ik, iemand die u voor deze avond zal begeleiden in een zeer speciale meditatie; een meditatie die volledig aansluit bij hetgeen wat op het ogenblik in de kosmos aan het gebeuren is, namelijk de terugkeer van het licht.

Deze viering is een noodzaak omdat juist op dit moment dat de zon, als ik het zo mag uitdrukken, even stilstaat ten opzichte van de aarde de deuren opent voor allerlei mogelijke geestelijke inspiratie naar de mens toe. En vanavond is het dan nog extra speciaal omdat we op hetzelfde ogenblik aan de andere zijde, om het zo te zeggen, met de volle maan zitten. We hebben een wisselwerking tussen de krachten van de zon enerzijds, de enorme stimulansen van de volle maan anderzijds en daarin de wisselwerking die de aarde ontwikkelt. Al deze invloeden beïnvloeden de mens zeer sterk. U zult waarschijnlijk al opgemerkt hebben dat u de laatste dagen waarschijnlijk u een beetje meer gespannen hebt gevoeld, een beetje meer geagiteerd soms, dat u bij uzelf misschien hebt vastgesteld dat u plots zeer sterk kan reageren waar het eigenlijk niet nodig is. Sommige mensen zullen zich de laatste dagen misschien een beetje depressief gevoeld hebben. Ook: eigenlijk was het niet nodig. Er waren geen echte redenen. Maar de reden is dat de krachten, die in de atmosfeer van de aarde zijn opgebouwd, de oorzaak zijn dat uw eigen krachtveld daardoor een beetje wispelturig werd, met de gekende reacties. Wanneer je deze krachten nu op een juiste wijze weet te hanteren, dan kan je in een periode als deze zeer veel, voor uzelf, nieuwe lering, nieuwe kennis, zelfkennis opdoen. Want daar gaat het om: zelfkennis. U leeft op het ogenblik op een planeet die langzaam maar zeker zich een beetje aan het herscheppen is. Doordat zij dit doet, zul je opmerken, en zeker in de komende tijd, dat veel zaken die tot op heden voor u normaal waren, evident waren, dat deze plots zich anders gaan voordoen; dat evidentie in vele gevallen niet meer zo evident is. Wanneer we deze dagen even rondkijken, dan zie je dat de natuurkrachten de mens aardig met de neus op de feiten drukken. En dit is nog maar een aanloop voor vele vernieuwingen. Voor de mens houdt dit in dat je een grotere flexibiliteit zult moeten opbouwen. Zonder deze flexibiliteit ga je niet ver komen.

Wanneer ik nu bij voorbeeld uw situatie hier bekijk, dan zie ik dat er een groot aantal mensen op een avond als deze zich niet meer kunnen of durven verplaatsen. Want men is er niet op voorzien dat dit zo een situatie is. Wanneer ik dan even naar het verleden terug ga, en sta mij toe dat ik een sprong maak van enkele duizenden jaren, waar de mensheid toen alles, maar ook alles, ervoor zou gedaan hebben om een bijeenkomst als deze te kunnen bijwonen. Dan was er geen sprake van een paar centimeter sneeuw of een paar graden onder nul; toen lagen er in de wouden dikke pakken sneeuw en was de temperatuur aardig wat lager dan dat u hier normaal kent. Toch deed de mens alle nodige inspanningen om met zijn groep op de juiste plaats op het juiste moment een zonnewendeviering te laten voltrekken.

Natuurlijk, ik weet wel: u bent niet de mens die duizenden jaren geleden op deze aardbol rondliep, verre van. En we verwachten ook niet dat u dit zou doen. Maar ik wil dit even gewoon in beeld brengen om u duidelijk te maken dat wat tot hiertoe voor u evident was, en zeker ten opzichte van uw houding aarde-natuur-mens, dat daar in de komende tijd zeer veel zal wijzigen. En daarom is het op een avond als deze zeer interessant om een voorganger te krijgen in de meditatie, die door het bestaan heen zeer veel ervaringen heeft met de natuur – misschien dat we naar u toe kunnen zeggen: met de natuurreligie – die door vele levens heen steeds weer een boodschap heeft gebracht naar de mensheid toe dat de mens, ondanks alles, ondanks de kennis, de wetenschap van heden ook, toch een onafscheidelijk deel blijft van die aarde; en dat, wanneer de aarde reageert, wanneer de aarde veranderingen invoert, dat dit ook voor deze mens een verandering betekent en dat je daar niet onderuit kunt.

U kunt misschien wel geloven dat u met de huidige middelen uw planeet zou kunnen beheersen. Wees ervan overtuigd dat dit nooit zal lukken. Om de doodeenvoudige reden dat de aarde zelf, en dat mag je toch niet vergeten, op zich ook een levend wezen is, een levend wezen dat denkt. Misschien niet onder de vorm zoals u, als mens, denkt, dat is juist. Maar, het denkt. En van daaruit ontstaan op bepaalde ogenblikken wijzigingen. Wanneer je de werkelijke geschiedenis van de aarde zou kennen, dan zou je soms versteld staan wat er allemaal, in de tijd dat deze aarde bestaat, en dat is toch al een beetje, gebeurd is.
Nu denken de mensen dat er qua milieu van alles gebeurt dat eigenlijk vroeger niet gebeurde. Ook deze denkpiste zit niet juist. De aarde heeft altijd bewegingen gekend. De aarde heeft altijd gekend dat er periodes waren dat bepaalde levenssoorten verdwenen, dat de atmosfeer wijzigde en zo verder. Weinig van deze gegevens zijn door uw huidige wetenschap gekend. Maar het is interessant om gewoon voor uzelf te weten dat de aarde meer is dan gewoon die bodem waar u op rondloopt. Dat wanneer u tracht met deze aarde, deze planeet waaruit u voortkomt, uw stoffelijk voertuig tenminste, daarmee in evenwicht te zijn, een harmonie te voelen, dat u dan zeer veel kan bereiken, dat u voor uzelf veel leed kan besparen. Velen onder u zullen denken: “Ach, wanneer het sneeuwt, sneeuwt het; wanneer het regent, regent het en wanneer er een wervelwind passeert, dan is het zo.” Maar wanneer u gewoon als mens kunt aanvoelen wat er gebeurt, wat er plaatsgrijpt, dan zal toevallig die wervelwind aan u voorbij gaan. Dan zal die sneeuw voor u eerder een hulp dan een belasting zijn. En dan zal het water u ook rijker maken in plaats van voor u een vernietiging te betekenen. En zo kunnen we met zeer vele zaken, die in de natuur voorkomen en die eigen zijn aan deze aarde, omgaan en ontdekken dat we er meer mee kunnen bereiken dan we, op het eerste zicht, vermoed hadden. Waarom vertel ik u dat allemaal op een avond als deze? Wel, het is simpel. Wanneer u zo dadelijk samen gaat mediteren, dan zult u, wanneer u zich daar voor openstelt, kunnen aanvoelen de krachten die op het ogenblik spelen. U zult, dankzij deze opbouw van kracht, later in staat zijn voor uzelf, wanneer u dat wenst, deze terug als het ware op te roepen. U zult op het moment van de krachtsopbouw de inspiratieve wisselwerking kunnen ondergaan die op zulk moment tussen de wereld van de geest, dus mijn wereld, en uw stofwereld mogelijk is. U zult daardoor, zonder dat u het misschien van de ene moment op de andere opmerkt maar wel langzaam zult vaststellen, nieuwe ideeën tot ontwikkeling zien komen in uw eigen wereld, uw denkwereld. En in het beginstadium zal het misschien zijn dat u zegt: “Maar, waar haal ik dat idee vandaan? Vanwaar komt dit? Waarom bezie ik nu ineens de zaken zo? Ik heb zolang gedacht dat het zo was en nu voel ik aan en merk ik op dat het toch anders in elkaar zit dan ik mij had voorgesteld.” En dit zal voor ieder van u, die aan een avond als deze deelneemt, iets anders liggen. U kunt wel degelijk wat je aanvoelt met elkaar uitwisselen; dat is geen enkel probleem. Maar u zult opmerken dat zelfs onderling er zich nog grote verschillen zullen ontwikkelen. En daaraan verbonden zal je ook opmerken dat na een avond als deze bepaalde gevoeligheden, die iedereen heeft, en deze verschillen ook weer van persoon tot persoon, zich plots sterker gaan kunnen en willen manifesteren. Ook hier kan dit soms tot, voor uzelf, verbazende situaties leiden omdat u plots zaken aanvoelt, waarneemt die tot heden wel in uw stoffelijk voertuig aanwezig waren, maar latent, waar u eigenlijk nooit erg in hebt gehad. En door een avond als deze met de krachtsopbouw die hier gaat gebeuren, kunnen deze poorten voor u, als het ware, geopend worden.
Wat er uit volgt, hangt volledig van uzelf af. Vanuit onze zijde kunnen we enkel en alleen u de mogelijkheden aanreiken. Verder gaat het niet. We zijn er niet om continu uw hand vast te houden en te zeggen: “Doe nu dit of dat.” Dat zou ook verkeerd zijn. De beste leerschool, de beste ontwikkeling die je als mens op aarde kunt hebben, is wat u zelf ontdekt en ontwikkelt. Het beste dat u kunt meemaken, is leren en, zoals het spreekwoord zegt, met vallen en opstaan en steeds weer opnieuw. Het is beter om tien maal te falen en uiteindelijk een resultaat te behalen dan niets te doen omdat je schrik hebt dat je zou falen. Het is beter, over wat hier gebracht wordt, een volledig eigen mening te vormen, of u daar nu akkoord kunt mee gaan of niet, maakt niet uit, dan dat u gewoon zomaar alles overneemt wat er gezegd wordt. Het is niet omdat ik niet meer de last heb, om het zo te zeggen, van een stoffelijk voertuig dat ik als geest alles weet of alles ken. Nee, ook als geest leer ik nog dagelijks, om het in mensentijd uit te drukken want wij kennen geen tijd, bij. Maar ik heb wel één klein voordeel ten opzichte van jullie, mensen. Gedachten zijn bij ons niet afgeremd of beperkt en wanneer je als geest iets wenst te kennen, dan heb je er toegang toe. Dan heb je de mogelijkheid om alle informatie die er over aanwezig is, naar u toe te halen en te assimileren, te verwerken. Dat heeft zijn voordelen, heeft ook zijn nadelen. Dus, u moet daar niet voor zitten springen om te denken: “O, dan wil ik wel dadelijk terug geest zijn.”

Vergeet niet, lieve mensen, u hebt zelf gekozen om te incarneren en hier te zijn. Dus u hebt ook de mogelijkheden al gehad, en al meermaals, die mij nu ter beschikking staan. En daarom heb ik weer een punt aangereikt dat een avond als deze interessant is. Want juist door wat vanavond plaatsgrijpt, door de werking van de planeten vanavond, heb je een grotere openheid. Uw eigen geest, die uw lichaam stuurt, kan nu veel gemakkelijker contacten leggen, om het zo te zeggen, met zijn of haar oude kennissen. Dit klinkt misschien raar en toch is het zo. Wanneer je zo dadelijk meegaat in de meditatie, ben ik ervan overtuigd dat verschillende van diegenen, die hier aanwezig zijn, zullen ervaren of er iemand hen zachtjes iets meedeelde. Je zult, juist door de sfeer die opgebouwd wordt, de indruk krijgen dat je contacten hebt met oudgekenden aan onze zijde. En wanneer je open durft te staan voor dat gevoel, en er is eigenlijk geen reden waarom je daar niet voor open zou staan, dan gebeurt dit werkelijk op een avond als deze. En dan kun je vanavond huiswaarts keren als iemand die geestelijk serieus verrijkt is, een rijkdom die niet met geld of materie te betalen is. Want het is een rijkdom die je opdoet, die blijft. Ook wanneer je ooit terug naar onze zijde komt. Dan is de ervaring van een avond als deze, op geestelijk niveau, blijvend. Dat neem je mee. Al de rest, lieve vrienden, moet je toch achterlaten. ’t Is van weinig of geen nut.

Ik heb nog enkele minuten en dan ga ik het medium doorgeven. Degene, die u gaat begeleiden vanavond in de opbouw van de kracht in het meditatieve gedeelte, is een entiteit die, behorende tot de Witte Broederschap op een leidinggevend niveau, enorme ervaringen heeft gehad, en dit gedurende vele incarnaties, met deze materie. Misschien zal deze entiteit bepaalde woorden, bepaalde klanken naar voor brengen die u niet kent. Onderga het gewoon. Vraag u niet af: “Wat wordt er nu juist gezegd?” Woorden zijn voor dit onbelangrijk. Woorden zijn alleen maar hulpmiddelen om een sfeer op te bouwen. Het zou kunnen dat er ook bepaalde handelingen omschreven worden. Vraag u niet af: “Is dat nu een handeling die behoort tot die of die religie?” Want u zal daar geen juist antwoord voor u kunnen voor vinden omdat, wat door de voorganger gebruikt wordt, kosmisch gezien, universele handelingen en uitspraken zijn. Voor de mens is dit soms nogal lastig omdat een mens nogal graag alles in kastjes plaatst. Het moet ergens bij horen. Daarop kan ik alleen maar zeggen dat het enkel bij deze aarde behoort en bij de mogelijkheden die deze aarde u geeft. Niemand op aarde kan zeggen: “Dit is van mij.” O, ik weet, op aarde is alles zogezegd van iemand. Dit klopt natuurlijk niet. Niemand heeft in wezen recht op de aarde. Je bent er deel van. De aarde staat te uwen dienste maar je kan niet zeggen: “Dit stuk van de aarde, dit woud, deze zee, deze berg is van mij.” Ach, ik weet wel, hier kan ik soms tegen zere schenen stampen omdat de mens er van uitgaat dat alles te koop is en dat ieder kan zeggen: “Dit is het mijne.” Maar ook hier komt in de toekomst grote verandering in. Wat van de mens is, is enkel wat hij of zij gebruikt. En wanneer je daarover nadenkt, zul je moeten opmerken dat een mens maar weinig kàn bezitten.

Ach, ik weet, dit is filosofie. Want uw maatschappij, op dit ogenblik, is anders gestructureerd. Maar wanneer u even rondom u kijkt, dan moet u toch toegeven dat door het idee van bezit, ‘dit is van mij, dit stuk aarde is van mij, dit bos is van mij, die berg is van mij’, dat je daardoor de laatste eeuwen er mooi een rotzooitje van gemaakt hebt, neem mij niet kwalijk dat ik het zo uitdruk. En dan zeg ik altijd maar wanneer al diegenen, die beweren wat van hen is, dan aan onze zijde komen, ja, dan moeten zij eerst afkicken, om het zo te zeggen, van wat ze dachten dat ze recht op hadden. Dan moesten ze tot het besluit komen, voor ze verder konden, dat ze eigenlijk in dit leven toch de bal nogal eens verkeerd geslagen hebben. Want nu zijn ze dan wel aan onze kant maar al die macht, die ze dachten te bezitten, is weg. En dan staan ze daar zonder iets en dan zien ze daar iemand komen die gans zijn leven, bij wijze van spreken, geleefd heeft als God in Frankrijk, om het zo uit te drukken, zich om niets druk heeft gemaakt en die wandelt dan gewoon verder. Ik kan u wel zeggen dat dit soms tot eigenaardige situaties in de geest leidt en dat geesten dan weer wel op zoek moeten gaan naar de werkelijke waarden van het bestaan.

Ik moet hier rustig gaan afsluiten. Lieve mensen, ik vond het zeer aangenaam om de inleiding voor deze avond te geven. Ik hoop dat u daar met de komende feestdagen, die in het verschiet liggen, toch nog even over nadenkt. U moet heus niet akkoord zijn met wat ik hier gezegd heb. Wanneer u er gewoon over nadenkt, dan hebben we al heel veel bereikt en dan gaat u zien, dan gaat u, ondanks de grillen van de natuur, toch nog een prettige tijd tegemoet.
Ik geef nu het medium door. Mag ik verzoeken om uiterste stilte. Het is mogelijk dat ik nog even terugkom na de krachtsopbouw maar dat zal van de situatie afhangen.
Ik wens jullie in elk geval nog een zeer lichtende, spiritueelvolle zonnewende.

Voorganger

Beminde mensen, laat ons samen even in gedachten aan de aarde denken. Laat ons even de aarde bezien als die blauwe planeet waarop de natuur een prachtige evolutie kan doormaken. Stel u even voor: groene wouden, prachtige bergen, zuivere zeeën, heldere luchten. Maak een beeld van de aarde zoals je de aarde graag zou hebben, zou zien. Stel u een aarde voor die volledig met u in harmonie is; een aarde die, wanneer u ze zou schilderen, ze zo naar voor zou brengen. Laat dan deze aarde omringd worden door het licht van de zon. Zie hoe het zonlicht deze aarde doet schitteren als een prachtige diamant. Zie hoe alles in een prachtig zonlicht komt; hoe in uw beeld deze aarde, dankzij het goudgele licht van de zon, schittert als een gouden bol. Want de aarde, lieve mensen, is voor de geest een bol van goud. Want de aarde geeft de geest de mogelijkheid om zijn weg van bewustwording via de stof verder te ontwikkelen. En zie dan hoe deze gouden bol genomen wordt door het blauwe licht van de volle maan. Zie hoe de volle maan met haar blauwe licht deze aarde omsluit en hoe er een prachtige wisselwerking ontstaat tussen dat goudgele licht en dat blauwe licht van de maan. Voel nu hoe daar een borreling is van energie, een borreling is van kracht; hoe de velden in dit zonnestelsel uw planeet omarmen, als het ware; uw planeet de energie en de kracht geven zich te zuiveren, ervoor te zorgen dat zij de mogelijkheid blijft bieden in dit deel van de kosmos aan de mens en de geest om te leren, om te ontwikkelen. Voel hoe de krachten van deze planeten te samen zo’n sterk veld vormen dat de werelden voor u verschuiven, dat hierdoor poorten openen. Voel hoe u één bent met deze krachten. Voel hoe u deel bent met deze krachten.

Yul is oneindig oud. Yul is de naam die Gea bevestigt. Taramata, de kracht is er. Voel hoe de energie stroomt. Voel hoe de kracht wordt opgebouwd. Voel hoe je opgenomen wordt in het samenspel dat bezig is tussen deze planeten. Voel hoe het goudgele licht van de vader, Pater, u stuurt. Voel hoe deze vader omsloten wordt door de dochter Luna, Luna de kracht. Zij zijn één. Zij vormen de basis, de wisselwerking. De moeder, de aarde, neemt dit op, neemt al deze krachten op. U bent deel, onafscheidelijk, met uw lichaam, van deze aarde. U bent deel van deze krachten. Deze krachten werken door en in u. Elke cel van uw wezen is doordrongen van al deze energie. Elke cel van uw wezen draagt deze kennis, de kennis van oneindigheid, de kennis van eeuwigheid. Want dit tijdelijk stoffelijk oponthoud, ach, is in uw bestaan maar een klein detail. Uw bestaan is doordrongen van deze kosmische krachten; dezelfde krachten waaruit deze, voor u stofmens, zo grote planeten ontstaan. Uw basis is dezelfde kracht.

Fama tawa sowa, de kracht is kracht, is deel van de Kracht. Voel uw eenheid. Voel uw eenheid, de harmonie. Er is geen verschil. De Kracht is er, de Kracht is er voor iedereen. De Kracht is er steeds geweest en de Kracht zal er steeds zijn. Wees één, één met deze Kracht.

Arana aiathos, Kracht zij bevestigd. Kracht, voel de Kracht. Voel. Ga. Neem. Eén. Neem alles in u op. Laat het door u vloeien. En deel dan; deel met de ganse kosmos. Besef: ik ben één, één met dit gebeuren, met deze Kracht, met deze Oorsprong. Onafscheidelijk. Alles vloeit. Alles zij bevestigd. Voel hoe het inspiritatieve door u heen warrelt. Voel hoe de krachten van het Licht deze atmosfeer laden met nieuwe ideeën, nieuwe zienswijzen. Voel hoe alles in u borrelt om deel te zijn van deze universele kennis, deze Kracht, onbeperkt. Voel hoe de zon op dit ogenblik even stilstaat. Voel hoe de maan haar volle kracht geeft zodat alle energieën, op een juiste wijze in balans zijnde, naar ieder van u, hier en overal waar men samen is, deze Kracht kan ontvangen. Want deze Kracht gaat de aarde rond. Deze Kracht nestelt zich overal waar de harmonie aanwezig is. Deze Kracht manifesteert zich overal waar mensen zoeken naar het Licht. Deze Kracht bevestigt zich overal waar de aarde zich aan het vernieuwen is. Zie voor uzelf wat uw moeder aarde nu te zeggen heeft. Neem voor uzelf de krachten op. Dat deze Kracht in uw zielekern bevestigd is. Dat je deze Kracht de komende tijd als leidraad gebruiken kunt. Dat je deze Kracht kunt delen met de ganse wereld rondom u. Dat deze Kracht u de uitstraling geeft dat het licht, dat u nu omringt, u heeft gegeven.
Kracht.
Samen één in deze Kracht, opgenomen in deze Kracht, zij deze bevestigd.

Ga nu uit en werk ermee. Deze Kracht is u gegeven. Deel deze met al diegenen die hiermee ook in harmonie willen en kunnen zijn. Volg het Licht dat hier vanavond u heeft omkleed. Volg de weg die u de mogelijkheid geeft om voor uw moeder aarde de vernieuwer te zijn. Want daar heeft de aarde behoefte aan: kinderen die vernieuwing brengen, die mogelijkheden creëren zodat ze in de toekomende tijd terug de evenwichtige blauwe planeet kan zijn die haar volle werking en betekenis in de kosmos kan volvoeren.

Beminde mensen, mijn taak voor vanavond is volbracht. Ik heb jullie de kracht gegeven, de aanzet gegeven om van jullie leven een waardevolle, spiritueel geestelijk hoog ontwikkelde leerschool te kunnen maken. Gebruik deze kracht. Hiermee wil ik niet zeggen dat je geen mens mag zijn. Je mag mens zijn, 100 %, maar besef dat je als mens uw bestaan, uw mogelijkheden, alles te danken hebt aan die planeet, aan de aarde. En laat dat steeds in al uw handelen deze gedachte aanwezig zijn. Dan zult u opmerken dat uw moeder aarde een zeer waardige dame is, op alle gebied, en u meer kan helpen en bijstaan dan dat u ooit had kunnen dromen.

Dat het Licht, dat de uitstraling van deze aarde, u uw ganse verdere stoffelijke leven mag vergezellen en bijstaan. En dat de Kracht van de Bron u steeds mag inspireren om de juiste weg te volgen.

Dat was mijn taak voor vanavond. Sta mij toe u nog een lichtende zonnewende toe te wensen. Het gaat jullie goed.

Afsluiting

Zo, lieve mensen, hier ben ik nog even terug om deze avond voor u af te ronden en vooral ook om het medium even tijd te geven om tot zijn normale trillingsverhouding terug te komen.

U hebt vanavond iemand gehad, die u begeleid heeft in dit meditatief gebeuren, waarvan ik toch durf stellen, van een zeer hoog geestelijk niveau. En ik vond het een, voor mij, zeer speciale eer deze entiteit te mogen inleiden en deze avond daarvoor te mogen bijstaan, als het ware.
Het is niet alleen mijn verdienste maar de verdienste van zeer vele entiteiten die hier vanavond aanwezig waren. En wat mij ook is opgevallen, is dat zeer veel van u zich geestelijk hebben vrijgemaakt en hun eigen geest heel veel hebben laten opnemen. Als u het vanuit mijn kant hier had kunnen bekijken, dan zou u vastgesteld hebben dat tijdens dit meditatief gebeuren hier een fontein aanwezig is geweest van licht in alle mogelijke kleurschakeringen. En wat daar zeker zeer boeiend aan was, is dat bij verschillende van de aanwezigen hier ook lichamelijk bepaalde zaken gecorrigeerd zijn. Dat wil ik toch even naar voor brengen omdat je anders misschien niet zult begrijpen wat er plots met uw lichaam is gebeurd.

Er zijn bij verschillende hier kleine stoorvelden, als het ware, genivelleerd op een wijze die stoffelijk anders niet haalbaar was. U hebt een kracht door u gekregen die, zeker voor de komende maanden, voor ieder van u voor het stoffelijke voertuig waardevol zal blijken te zijn; die u sterkte zal geven op ogenblikken dat het noodzakelijk zal zijn. Daarom zou ik zeggen, lieve mensen, wanneer u kracht nodig hebt, dan kunt u in de toekomst gerust aan een avond als deze terugdenken, aan de sfeer die je hier hebt doorleefd. En dan ga je heel gemakkelijk terug de wisselwerkingen ondergaan van de krachten die je hier hebt ondergaan. Want je moet goed toch beseffen dat voor uw geest, en voor de geest in het algemeen, tijd noch plaats bestaan. En wanneer u dat in uw stoffelijk lichaam, in uw achterhoofd, in uw hersenen kunt vastleggen dat er andere mogelijkheden zijn dan alleen maar de stoffelijk gekende mogelijkheden maar dat je ook vanuit onze kant mogelijkheden hebt, dan heb je een pak alaam voor de toekomst waarmee je, wat er ook gebeurt, zeer veel zaken voor u in een positieve richting kunt draaien. Dat je zeer veel zaken, ook voor diegenen die u lief zijn, voor diegenen die u nauw aan het hart liggen, kunt keren in een juiste richting. Dat je de hulp kunt zijn voor diegenen die u, bij wijze van spreken, nauw aan het hart liggen. Want het is wel mooi in uw maatschappij dat er alle mogelijke zaken gedaan worden voor heel verre landen, voor miserie op duizenden kilometers van u. Maar lieve, lieve mensen, dit is niet jullie probleem. De problemen zitten meestal veel dichter bij huis. Maar door u te gaan inzetten voor veraf, hoef je de problemen in uw eigen omgeving niet direct te benaderen. En daar zit ook een addertje onder het gras. Neem gerust van ons aan dat je veel beter op dit ogenblik voor uw naaste buur kunt zorgen dan voor de man of de vrouw duizend kilometer verder die het moeilijk heeft. Er zijn veel meer mensen rondom u die uw hulp, en zeker de kracht, zoals deze vanavond is opgebouwd, kunnen gebruiken. En weet u, wanneer u dit doet, dat kleine beetje hulp rondom u, dan verandert de wereld veel meer dan wanneer u, bij wijze van spreken, 1000 euro stort op een rekening voor veraf gelegen landen.

Wanneer u hier iets doet voor een ander dan ontstaat er een kettingreactie die veel verder draagt dan dat u kunt denken. Want u verandert de wereld niet door allerlei mogelijke grootse projecten en acties, maar u verandert de wereld wanneer u zelf verandert. En u kunt dat doen na een avond als deze door gewoon te delen waaraan u deelachtig bent geweest.

Lieve mensen, denk daar gewoon nog even over na. U hebt de vrije keuze. U hoeft het niet eens te zijn met mij maar het was maar even een kleine bijgedachte die ik heb gebracht om dit stoffelijke voertuig, dat ik even heb mogen gebruiken, dat wij hebben mogen gebruiken, terug naar zijn evenwicht te brengen. Ik vind het fijn dat u mij aangehoord hebt. Ik vind het ook fijn dat ik met u vanavond dit heb kunnen meemaken en ik wens jullie nog prettige feestdagen en geniet er van. Dat mag, u bent mens; dit hoort bij het mens-zijn maar vergeet niet dat mens-zijn ook betekent een weg van bewustwording te gaan. Die weg van bewustwording houdt soms wel in om ook met uw medemens een harmonie te hebben en een helpende hand te reiken.
Lieve mensen, ik wens jullie nog veel licht, harmonie en geluk voor de komende tijd.

Print Friendly, PDF & Email