Winterzonnewende 2011

image_pdf

20 december 2011

Inleider

Zo, we zijn hier tezamen om deel te nemen aan de zonnewende, de winterequinox, midwinter. Dit jaar kunnen we stellen dat het er wel redelijk speciaal aan toe zal gaan. Ik ben voor jullie op dit moment de inleider en ga jullie even kort schetsen wat u vanavond kan verwachten. In tegenstelling tot wat u gewoon bent, gaat na de inleiding overgegaan worden tot een midwintermeditatie. Deze meditatie is de aanloop voor de krachtsopbouw om mogelijk te maken dat je een spreker ontvangt vanavond die niet aan de aarde gebonden is, die ook geen stoffelijke, aardse ervaring heeft, maar die wel vanuit een andere wereld bepaalde ideeën kan overbrengen naar de aarde aangaande hetgeen, naar de toekomst toe, met deze planeet en met de mensheid daarop, staat te gebeuren.
U moet er rekening mee houden dat we moeten werken met tussenkanalen, in die zin dat degene die tot u het woord richt, dit niet rechtstreeks kan doen om de simpele reden dat de taal niet aanwezig is. Dat wil zeggen dat de ganse communicatie gebeurt via gedachtebeelden. Daarom hebben wij ook voorzien dat na de krachtsopbouw er entiteiten aanwezig zijn die deze gedachtegolven omzetten naar voor u bruikbare taal. U moet er wel rekening mee houden dat het niet alleen het gesproken woord is dat vanavond hier van belang is, ik durf zelfs stellen dat het gesproken woord van ondergeschikt belang is ten opzichte van de gevoelsgolf die u zal overspoelen. Een gevoelsgolf die voor u heel wat zaken kan losmaken en er kan voor zorgen, wanneer u er goed voor open staat, dat u in de toekomst gemakkelijker kunt aanvaarden wat de aarde in petto heeft.
Wanneer we vanuit onze zijde gewoon observeren, dan moeten we vaststellen dat, wanneer de zonnewende is voltrokken, waarschijnlijk op korte tijd de aarde zich enkele malen zal manifesteren. Dit echter is maar een aanloop op een begin van hetgeen wat we zouden kunnen bekijken als zijnde de volledige heroriëntatie die de aarde op het ogenblik aan het uitvoeren is. U heeft natuurlijk als mens op aarde het voordeel dat u hier maar korte tijd aanwezig bent en dat de denkwereld van uw planeet in tijd niet gelijklopend is met uw tijdsaanvoelen.
Daardoor is het ook niet mogelijk om juist te stellen wat er op welk moment in de menselijke tijd zal plaatsgrijpen. Maar dat de aarde een nieuwe richting is uitgegaan, daar mag je van zeker zijn. Dat de aarde langzaam maar zeker in de komende periode, in wisselwerking met de andere planeten, veel zal gaan opruimen, daar mag je ook zeker van zijn. En daarom is een avond zoals deze voor jullie niet alleen interessant, maar kan ook de aanzet zijn om te komen tot een beter aanvoelen, een betere wisselwerking tussen u, als individu, en de aarde.
U mag niet vergeten dat vroeger de mensheid rekening hield met wat vanuit de aanvoelkracht, die sommigen bezaten, naar voor werd gebracht. Zo zijn vele volkeren in het verleden kunnen gevrijwaard blijven van catastrofen. Nu echter is de mensheid zo ver geëvolueerd dat zij geen aandacht meer geeft aan deze wisselwerkingen, maar nog meer geloof hecht aan wat technische zaken weergeven. Het gevolg is dat de mensheid steeds te laat komt. U kunt misschien wel technisch zaken detecteren, maar u kunt niet vaststellen, technisch, wat de aarde juist zal doen. En op het ogenblik dat de aarde zich schudt, ja, dan is de catastrofe er, maar dan is het te laat. In tegenstelling tot degenen die het aanvoelen, zij kunnen wel op de juiste wijze reageren vóór de zaken plaatsgrijpen. Ook zij kunnen, en dat mogen wij toch niet onderschatten, wanneer dit in groep gebeurt en wanneer dit gekoppeld wordt over vele groepen, dikwijls bepaalde bewegingen, bepaalde spanningen van de aarde zelf verleggen en tot uitbraak laten komen op minder storende plaatsen dan wanneer dit niet in bepaalde banen wordt geleid.
Daarom ook is deze avond voor jullie van belang om zelf individueel dit gevoelen in de kern van uw wezen vast te leggen. Zo kan ieder van u in de loop van de tijd, via dit proces, het kleine gebied rond zich in een bepaalde rustsfeer laten ontwikkelen. En wanneer dit dan met velen gekoppeld wordt, dan krijg je dat je toch, op het ogenblik dat het noodzakelijk is, op een juiste wijze kunt reageren. Niet dat de mens in staat is te voorkomen wat de vernieuwing van de aarde inhoudt. Dit is voor de mens onmogelijk. Maar wanneer de mens in zijn aanvoelen in harmonie is met de planeet, wanneer de mens beseft dat de planeet evenzeer bezield, bevoertuigd is als u zelf, dan heb je veel meer kans op een resultaat dat voor u eerder een positief gevolg zal zijn dan een negatief of vernietigend gevolg. Dit wil niet zeggen dat voor u niets wijzigt. Zoals de werking van de aarde die in opbouw is, nu in planning is, kunnen we stellen dat in deze eeuw, nog voor zij verlopen zal zijn, de aarde niet meer zal zijn zoals ze vandaag de dag nog voor jullie kenbaar is. Hiermee zeggen we niet dat de aarde zal verdwijnen of vernietigen, nog minder dat de mensheid volledig zou verdwijnen, zeker niet. Trek geen verkeerde besluiten uit hetgeen wat hier gezegd wordt.
Maar wat er wel zal zijn, is dat vele zaken in een totaal ander perspectief zullen benaderd worden. Weinigen onder u zullen dit jaar opgemerkt hebben dat er wetenschappelijk een zeer belangrijke doorbraak is gebeurd, ik zeg wetenschappelijk, op aarde. Men heeft namelijk kunnen vaststellen dat hetgeen wat u als heilig aanvaardde, nl. de snelheid van het licht, eigenlijk niet deze ultieme grens is die men altijd heeft gedacht dat zij was. Oh wij weten: men heeft dit onmiddellijk uit andere hoeken van de wetenschap gaan ontkennen. De grootste drijfveer voor de ontkenning was vooral de afgunst, omdat anderen het hadden kunnen vaststellen. Maar dit doet niets ter zake. Het punt is dat door deze vaststelling,  verschillende wetenschappers en hun entourage anders zijn gaan denken, anders de aarde zijn gaan benaderen. Het valt niet op, er wordt weinig over gecommuniceerd, maar toch is het een belangrijke aanzet voor de loop van de gebeurtenissen in de komende jaren. Langzaam maar zeker zal je steeds meer de discussie zien ontstaan dat er meer moet zijn dan alleen maar hetgeen wat wij in de stof kunnen vaststellen als mens.
Daarom is het voor vanavond ook voor jullie zo interessant dat u een contact krijgt met een gedachtewereld die, volgens uw fysieke wetten die u aanhoudt, onmogelijk deze aarde zou kunnen bereiken gezien de afstand die moet overbrugd worden. Maar afstand is iets en tijd is iets dat tot uw stoffelijke wereld en uw beperkt denken behoort. Maar zoals jullie weten: in de kosmos is dit niet zo aan de orde en spelen er andere wetten en regels waardoor het wel mogelijk is dat u vanavond deze gedachten, deze ideeën voorgeschoteld krijgt.
Ik moet nu langzaam maar zeker mij terugtrekken. U krijgt de tweede spreker. Die gaat samen met jullie de meditatie en de krachtsopbouw doen. Mag ik jullie vragen van heel intens mee te werken, zo één mogelijk te voelen met het gebeuren, maar vooral op de moment dat naar voor wordt gebracht dat de spreker gaat doorkomen of beter gezegd dat men de gedachtebeelden gaat laten doorkomen, dat u zich daar eerstens in alle rust en stilte voor open stelt, dat u er rekening mee houdt dat u zo weinig mogelijk beweegt en geluid maakt, omdat elke geluidsinductie van uwe zijde storend kan zijn in het juist overbrengen van deze beelden. Gezien er hier meerderen aanwezig zijn die sterk telepathisch zijn aangelegd, zal het voor dezen ook zo zijn dat zij meer beelden zullen ontvangen dan woorden. Blokkeer niet hetgeen binnen komt. Laat dit gewoon zijn werking doen en u zal er het meeste effect uit halen. Wees niet angstig dat er verkeerde krachten of zaken zouden kunnen binnen sluipen. De ganse opbouw en het ganse geheel is zeer mooi begeleid en afgeschermd en zit volledig in het Licht.
En voor dat ik het medium doorgeef, nog één kleine zaak: dat we enkele uren voor de zonne-eclips deze samenkomst hebben, is bedoeld om na onze samenkomst en de krachtsopbouw de volgende 24 à 48 uur door jullie een gedragenheid van Licht te laten uitgaan waardoor je op het ogenblik dat, zoals we in de magie zeggen, de zon even stil staat en terugkeert, je de volle kracht van deze overgang in uzelf kunt ontvangen en deze in de komende tijd met u meedragen en zo een grotere en sterkere wisselwerking te verkrijgen tussen u en de aarde, tussen u en, ik zal het misschien beeldig uitdrukken, de gedachtewerelden van uw planeet waardoor u veel gemakkelijker kunt aanvaarden hetgeen wat komende gaat, ondanks het feit dat dit misschien menselijk gezien u zeer sterk zal raken. Ik geef nu over aan mijn broeder.

Tweede spreker

Beminde vrienden, welkom op deze gezegende avond. U hebt allemaal, bij het betreden van deze plaats, een takje groen gekregen. U hebt zich misschien afgevraagd: waarom? De bedoeling is dat u dit takje groen nu als symbool van uw planeet, als symbool van de vruchtbaarheid van de aarde, als symbool van de vernieuwing van de aarde beschouwt. Dit takje is de verbindingsmogelijkheid tussen jou en de natuur, tussen jou en hetgeen wat dieper liggend is in deze planeet. Ik raad jullie dan ook aan, wanneer deze avond is afgesloten en u huiswaarts keert, dit kleine takje ergens te bewaren waar je er steeds bij kunt. Dit kleine takje te zien als de sleutel tot harmonie met uw planeet.
Mag ik dan vragen dat ieder van u zich nu verbonden voelt met de ander hier aanwezig. Indien er zijn onder u die de noodzaak voelen van elkaar een hand te geven, niets let u dit te doen. Maar het beeld van eenheid dat je allen verbonden zijt met elkaar, is nu op dit ogenblik het voornaamste.
Laat elk denkbeeld gewoon wegvloeien en concentreer u gewoon op uw planeet, op de aarde. Stel u de aarde voor zoals u ze het liefste waarneemt. Voor sommigen zal dit zijn: de wouden, voor anderen het hooggebergte, voor weer anderen de zeeën, meren, grasvlakten, ieder op zich heeft zo zijn eigenste beeld van wat de aarde is. Zelfs een moestuintje kan aan de orde zijn. Zelfs uw planten op uw terras, op uw balkon, kan voor u de aarde betekenen. Tracht u daar in terug te vinden. Tracht u één te voelen met deze krachten.
En hier vormen we dan de eenheid en zoals het past op een zonnewende stellen we dit ganse beeld onder het Licht van de Kracht van de zon. Dit prachtig goudgele licht omkadert ons en, zoals in de oudheid de zon aanschouwd werd als de goddelijke kracht, kunnen we voor onszelf nu zeggen, kijk: deze zon vertegenwoordigt voor ons de goddelijke kracht. En hier bouwen we de eenheid van uit onze goddelijke kern, onze zielenkern, onze eenheid met de kosmos die ieder in zich draagt en met dit beeld; dit prachtige Licht dat ons allen hier omkadert, is de levenskracht, de levensvitaliteit die het ons mogelijk maakt hier op deze aarde te existeren.
Het is dit Licht, dat ons omkadert, dat in wisselwerking ons de mogelijkheden geeft als stofmens in de aura van de aarde ervaring op te doen. Het is deze Lichtkracht, die in wisselwerking met aura van de aarde, de vernieuwing inhoudt. Wees één met deze Kracht. Zie deze Kracht als zijnde de vernieuwing. Zie deze Kracht als zijnde de mogelijkheid om met uw moeder, de aarde, in harmonie de vernieuwing door te maken, één te zijn met hetgeen wat zij u gul kan schenken, als je er maar voor open staat, als je er maar gevolg wilt aan geven. Eén zijn met deze Kracht, één zijn met de zon, de aarde en alle planeten die u beïnvloeden. Want het is niet enkel de zonnekracht die bepalend is voor de vernieuwing, maar tevens ook alle krachten en energieën die komen vanuit het melkwegstelsel en zelfs verder dan u denken kunt, bepalen mee hoe de toekomst van de aarde en van dit zonnestelsel zal zijn. En een toekomst heeft het. Misschien niet de toekomst die u dacht. Misschien wel de toekomst die u reeds aanvoelt.
Deze krachten bundelen zich en maken dat de mogelijkheden zich hernieuwen, dat er niets verloren gaat, dat er een nieuwe era ontstaat. Wees één met deze Lichtkracht. Wees één met deze kosmische energie. Laat u drijven in deze energiesfeer zodat u mee de beelden kan ontvangen die u nu gaan geschonken worden. Vanuit deze sfeer geef ik nu het woord door aan onze broeders die voor u de boodschap gaan omzetten.

Krachtsopbouw

Gezegend bewoners van de aarde. Wij, die deze planeet reeds oneindig lange tijd observeren, wij, die steeds hebben geprobeerd om deze planeet een zo juist mogelijke omkadering te verschaffen, wij moeten nu, om deze aarde te ondersteunen, mede werken, ingrijpen zodat de verandering zich kan op de meest kosmisch juiste wijze voltrekken.
De mensheid, de aardbewoner is te ver afgeschoven van zijn werkelijk doel. Het doel was de geestelijke ontplooiing, de geestelijke bewustwording. De vaststelling is dat voor het merendeel de stoffelijke hebzucht de leidraad is. Door deze foute benadering van uw planeet is het noodzakelijk geworden dat zij zich herschikt. Dat grote groepen deze aarde tijdig verlaten, zodat de mogelijkheden van de aarde gevrijwaard blijven. Het ganse verloop dat wij voor de aarde voorzien, zal zich zeer snel, binnen enkele honderden jaren, voltrokken hebben. Voor de aarde is dit ontzettend snel.
Voor de mensheid zit de mogelijkheid er in, wanneer zij beseft dat de geestelijke ontwikkeling de ware reden van het stoffelijk bestaan is, de harmonie met de verandering op te bouwen. Dit is de enige mogelijkheid om deze verandering op een leerzame en vooruitgaande wijze door te komen. Al het bestaande verdwijnt. Al het bestaande verandert, vernieuwt. Daar ook zit de bewustwordingsweg voor de mens, voor de geest die de mens bevoertuigt.
Los het oude, volg niet meer de sporen van het verleden want zij lopen dood. Zij eindigen aan de ravijn. Volg uw aanvoelen. Luister nog meer als tevoren naar wat uw planeet, uw moeder aarde, u zegt. Luister naar de signalen. Kijk naar de tekens. Niet enkel van de aarde maar ook van de kracht van de andere planeten. En wanneer je daar u voor openstelt, wanneer je bewust daar mee leert werken, dan zal de verandering en de vernieuwing voor u waardevol zijn. Dan zullen alle stoffelijke problemen in het niet verzinken ten opzichte van de rijkdom die je er geestelijk uit haalt.
Bij ons is het normaal dat wij voor elkaar opkomen. Ook dit zou voor de mens normaal moeten zijn, maar dit is niet meer aanwezig. Daarom willen wij u vragen, als leden van spirituele groepen: wees er voor elkaar. Jullie bent jullie verwanten. Jullie dragen voor elkaar de verantwoordelijkheid. U bent niet verantwoordelijk voor iets wat ver van u gebeurt. U bent verantwoordelijk voor uw medebroeder en -zuster naast u. Ieder die op dit moment deze boodschap op zijn eigenste wijze ontvangt, is verantwoordelijk voor de andere die deze boodschap mee ontvangt. Verantwoordelijkheid voor de ander, verantwoordelijkheid voor uw planeet, dat is de weg van de toekomst.
De verantwoordelijkheid voor uw planeet houdt in: niet dat u ten strijde trekt, maar dat u zorgt voor hetgeen u van de planeet hebt gekregen, waar u mag leven, wat u kan gebruiken. Voor sommigen zijn dit de plantjes op het balkon, voor de anderen is dit een tuin en voor de volgende zal dat een weiland zijn. Denk niet: ik moet gaan strijden voor het behoud van de wouden ver van mij. Dit is zinloos, strijden voor iets waar u geen vat op hebt. Maar wanneer u de mogelijkheid hebt om, in harmonie met de aarde, al is uw tuintje nog zo klein, dit te verzorgen, daar de mogelijkheden te geven, dan is uw kracht sterker dan de grootste actie die gevoerd kan worden voor het behoud van bomen.
Begrijp dat je uw aarde maar kan helpen wanneer u dit vanuit uzelf rondom u laat voltrekken. Niet met grote idealen en grote strijdigheden. Want de mensheid gaat ten onder aan al diegenen die gaan strijden voor de vrede; voor ‘het behoud van’ vernietigt men de natuur.
Wij zien dat op dit ogenblik op deze aarde vele ideeën worden verspreid die onder een dekmantel van wetenschappelijke studies enz. gewoon een bedrog is om macht vast te leggen. Wij zien en stellen vast dat grote golven van verkeerde gedachtebeelden dagelijks rond deze aarde gaan. Al deze valselijke, voor de mensheid, gedachtesferen zullen, kosmisch gezien, tot explosie komen, om het zo te zeggen. Zij zullen mee de oorzaak zijn dat de aarde op krachtige wijze zich zal hernieuwen. Daarom vrienden, aardbewoners of hoe ik dit moet definiëren, laat u niet meeslepen in deze stormen van gedachtebeelden. Ga niet mee in de strijd van deze sferen, maar ga in uzelf, vindt de harmonie in uzelf en deel ze met uw geestelijke broeders en zusters; en zo zal je een dam van Licht, van Kracht, van Harmonie opbouwen die de vernieuwing in zich kan dragen en voor ieder van u, niet alleen in aardse termen gezegd, een inwijding kan betekenen maar geestelijk gesproken een enorme bewustzijnsverruiming zal inhouden.
Wees er voor elkaar, steun elkaar, werk samen. Niet omdat het nodig is, maar omdat je aanvoelt dat je allen evenwaardig deel bent van de kosmos of, zoals men op aarde dat heel graag uitdrukt, van de Vader of de Bron. Dit is een aardse uitdrukking waar wij, in onze contreien, reeds lang aan voorbij zijn gegaan, maar die we toch kunnen begrijpen en die voor u een zeer mooie houvast voor de nieuwe ontwikkelingen kan beduiden.
Dit is hetgeen wat wij u deze avond nogmaals brengen. Wij hebben deze boodschap, en u kunt dit nagaan, 60 jaar geleden nog eens op deze aarde laten klinken. En tot onze grote spijt hebben we moeten vaststellen dat men dat mooie woorden vond en het is daarbij gebleven. En de jaren die daarop volgden, hebt u kunnen vaststellen dat het met de aarde steeds verder en met de mensheid steeds verder in een richting ging die steeds meer voor de meesten en voor de aarde onaanvaardbaar werd. Nu zijn we het breekpunt voorbij. Er is geen weg terug meer. Of u aanvaardt de vernieuwing die de aarde u brengt, of u verzet er zich tegen en gaat mee in de chaos en in de vernietiging. Maar gelukkig zien we dat er overal lichtpunten zijn van mensen die het niet meer aanvaarden. Ach, het is niet de massa, maar het is voldoende om, gesteund door velerlei krachten, de opvang van de vernieuwing op deze aarde voor mens en natuur, om dit onderscheid nog eens aan te halen, mogelijk te maken.
Want in wezen is er geen verschil tussen wat u noemt “natuur” en “mens”. De mens is een deel van die natuur. Maar de gedachte is al zo verwrongen dat hij zich nog moeilijk een deel daarvan kan voelen. En zolang hij blijft de idee hebben dat dat stoffelijk wezen meer waard is dan, bij wijze van spreken, de boom in uw tuin, zal de disharmonie des te groter zijn. Op het ogenblik dat je als mens kunt aanvaarden dat u een gelijk deel bent van de natuur met dezelfde rechten en dezelfde plichten, dezelfde verantwoordelijkheden, dan kunt u terug op de nieuwe aarde leven en bewuster worden. Want de mens die denkt dat de boom voor hem in de weg staat, is een dwaas. Deze vergeet dat de boom even belangrijk is om te kunnen leven op deze planeet als de mens die er rond loopt. En zo is het ook met de zandkorrel, met de druppel water, zelfs met het vuur. Dat besef in u laten ontwikkelen en u één te voelen daarmee is de kracht die je dan ontdekt om in deze vernieuwing ook uw juiste handelingen in harmonie met uw verwanten te kunnen volvoeren.
Vanuit onze zijde zenden wij u inzicht en kracht, geleid door het Licht, zodat u in de komende tijd steeds weer opnieuw juist kan handelen. En graag willen wij onze diepste dank betuigen aan jullie geestelijke broeders die dit contact voor jullie hebben mogelijk gemaakt, zodat je nu ook het besef hebt dat je niet alleen in deze kosmos aanwezig bent.
Wij verbreken nu het contact.

Afsluiter

Lieve vrienden, dit was een boodschap, laat ons zeggen, vanuit de kosmos. Een boodschap speciaal voor deze midwinter, die aan de basis ligt van alle aardse wijzigingen die in de komende tijd, waarschijnlijk in een zeer snel tempo, elkaar gaan opvolgen.
Midwinter is steeds voor degenen, die het Licht zoeken, een feest geweest. Een feest omdat het Licht zich steeds terug hernieuwt, manifesteert. Het is een feest van de aarde geweest. Het is een gebeurtenis die miljoenen jaren dat de mens deze planeet bevolkt, steeds weer opnieuw is gevierd. Wanneer we de geschiedenis bekijken, dan zien we dat vele religies steeds geprobeerd hebben dit over te nemen met alle mogelijke zaken van dien. Ondanks dat is steeds weer door groepen mensen de zonnewende gevierd geworden. Is men steeds, soms onder gevaar voor eigen leven, samen gekomen om aan deze krachten deel te nemen, te denken, mee om te gaan.
Na zo veel tijd kunnen we zeggen dat, van op het moment deze zonne-eclips voorbij is, de aarde niet meer zal zijn zoals tevoren. Daarmee bedoelen we dat atmosferisch aardig wat verhoudingen wijzigen met allerlei gevolgen naar de gezondheidsevolutie van de mens op aarde. Tezelfdertijd kunnen we stellen dat er zo’n grote spanningen aan het ontstaan zijn die op korte tijd zich waarschijnlijk zullen ontplooien met weer als gevolg dat dit voor de mens ingrijpend zal zijn.
U hier in deze contreien maakt zich druk om uw economie, om uw goed leven dat u bezit. U gaat strijden voor het behoud van een leven van verzorging van het geboortemoment tot het graf. Als wij, broeders die toch jullie reeds lang begeleiden en alle mogelijke kennis doorgeven, mogen stellen dan geven wij u daar het advies van: distantieer u volledig van wat in uw maatschappij in de komende tijd gaat plaatsgrijpen. Ga niet mee om te roepen, te eisen dat uw rechten gevrijwaard worden. Want al deze zaken die nu in planning liggen, zijn gestuurd door krachten van de chaos, niet door de ideeën die men u tracht bij te brengen en nog minder met de achtergrond van u behulpzaam te zijn. Wat er ook plaatsgrijpt, kijk er naar, haal uw schouders op en ga uw eigen weg. Dit is een gouden raad die wij jullie geven voor de komende jaren, niet de komende weken, maar de komende jaren.
De wereld die u gekend hebt is voorbij. De waarden waar u uw ganse leven aan verankerd hebt en waarvan u dacht dat zij een zekerheid waren, bestaan niet meer. Alleen bestaan er nog illusies die door leiders, die eigenlijk niet eens een geestelijke waarde hebben, neem mij niet kwalijk deze zware uitdrukking, naar voor worden gebracht. Na deze zonnewende zult u opmerken dat deze woorden zich zeer snel zullen voltrekken. Zoals de broeder u de boodschap uit de kosmos gegeven heeft, naar voor heeft gebracht: volg hetgeen in u als waarde aanwezig is en wees één met jullie broeders en zusters. Voel de eenheid en werk van daar uit.
Meer dan ooit willen wij het accent leggen voor alle groepen dat de samenwerking en het respect voor elkaar en voor elkaars gevoeligheden en voor elkaars ideeën het draagvlak moet zijn voor de toekomst. Hou u niet bezig met hetgeen wat u vindt dat eigenlijk toch niet strookt. Hou u enkel bezig met hetgeen waarvan u aanvoelt dat voor jou de meeste, krachtigste harmonie is, wat voor jou het juiste is. Tracht u steeds omringd te voelen door het Licht. Aanvaard dat anderen anders denken, maar voor uzelf hebt u het recht van uw eigen gedachten, uw eigen aanvoelen te volgen. En tenslotte, vermijdt alle strijd. Want het is de strijd die zorgt voor de afbraak. En er zijn er meer dan genoeg die meewerken aan die afbraak, dat u er zich heus geen zorgen over hoeft te maken.
Zo, lieve vrienden, ik ga nu heel rustig afsluiten. Mag ik jullie vragen van het moment dat het medium is vrijgegeven voor u zelf nog tenminste een dertigtal minuutjes de rust te handhaven. U bent beroerd, allemaal, door een Kracht die u niet kent. Een Kracht die voor uw lichaam, en meer bepaald voor uw eigen energieniveau, onbekend was. Deze Kracht is een zeer positief gegeven, maar uw lichaam heeft nog even de tijd nodig om tot zijn eigen getalsterkte, zijn eigen ritme, of hoe het u wilt zeggen, te komen. Dit zal voor de meesten onder u ongeveer nog een klein half uur duren. In deze periode neemt u best rust. U mag rustig met elkaar praten, u mag iets drinken, u mag iets eten, dit maakt niet uit. Maar wat u niet mag doen, is dadelijk hier opstaan en bijvoorbeeld in uw auto stappen. Uw reacties zijn niet in evenwicht. U zou op dat moment zijn zoals iemand die teveel alcohol heeft genuttigd, ongecoördineerde reacties hebben. En dit is in uw wereld, zoals u nu u verplaatst, niet geraadzaam. Dus hou alsjeblieft rekening met dit kleine advies dat wij u geven.
En voor af te sluiten wil ik jullie nog één vraag stellen: morgen keert het ganse geheel. Neem allemaal de moeite om in de loop van de avond morgen even aan dit moment terug te denken. Neem dan even uw takje groen dat u meeneemt in handen en voel u terug in wisselwerking met de aarde en de zon. U kunt dit in een meditatieve vorm doen, u mag dit doen zoals u dit het beste ervaart. Dan zal u zien en ervaren dat u wel degelijk deze Krachten in u hebt en dat u, naar de toekomst toe, daar aardig wat mee kunt realiseren.
Wanneer u bijvoorbeeld in de komende maanden u energieloos zou voelen, of misschien een beetje ziek zou voelen, neem het takje groen en roep terug het gevoelen op dat u nu hebt doorgemaakt en u zal zien, de kracht en de energie zal zich sterker en duidelijker manifesteren waardoor u zich, in tegenstelling tot anderen, veel sneller terug op het juiste spoor zult kunnen vinden. Dit is een kleine tip die we jullie nog wilden geven.
Lieve vrienden, broeders, zusters, ik wens jullie nog veel Licht, veel inzicht en veel harmonie op deze midwinter. Dat deze midwinter voor jullie een aanzet mag zijn tot inwijding en bewustwording. Dat het Licht steeds bij u uw gezel mag zijn.

image_pdf