Winterzonnewende 2014

21 december 2014

Inleiding

Ik heb de taak vanavond de sfeer als het ware te prepareren die aanwezig moet zijn om zo dadelijk een van onze, ik mag toch wel zeggen, hoog ingewijde broeders door te laten komen.

U krijgt zo dadelijk, ik zal het zo omschrijven, de vertegenwoordiger van de druïden in de Witte Broederschap.

U weet allemaal, de Witte Broederschap is een geheel van vele geestelijke denkrichtingen, om het zo te zeggen, die redelijk overkoepelend voor deze aarde werkt. En in dat werkingscomité, als ik het zo mag uitdrukken, zijn ook de druïden zeer sterk vertegenwoordigd. En één van onze voorgangers, zou ik zeggen, in deze filosofie en in deze denkwereld, die dus een plaats heeft in de raad van de Witte Broederschap, zal vanavond hier voor jullie de zonnewende begeleiden.

Ik moet daar direct aan toevoegen dat u misschien niet altijd zult verstaan wat hij zegt. Woorden zijn hier onbelangrijk. Het is vooral de kracht die deze persoon opwekt en de mogelijkheden die aan deze kracht, aan deze energie voor jullie gebonden zijn, die van belang zijn.

U zijt allemaal denkers ongeveer in dezelfde richting, want anders had u zich nooit opgegeven voor het volgen van deze cursus. En het is in die denkrichting dat de broeder die doorkomt, zaken zal stimuleren, zaken zal, bij velen van u, in gang zetten. U zult daar in de loop van de komende tijd de resultaten uit ervaren. U zal kunnen opmerken dat er plots in u nieuwe gedachten ontwikkelen, dat u kennis krijgt van nieuwe mogelijkheden die in uw voertuig aanwezig zijn. Deze energieën worden door de voorganger van vanavond in gang gezet, opgewekt. Ik weet niet wat hij u zal vragen, maar als hij een vraag stelt om iets te doen, doe het dan. Alles heeft zijn betekenis.

Ik tracht op het ogenblik, hier in dit zaaltje, de kosmische energie zo af te stellen, en ik spreek nu met moderne termen, dat er invloeden mogelijk zijn die anders gewoon aan u voorbij gaan.

Ik vraag jullie gewoon: sta open, wees niet bezorgd, laat het gewoon over u over komen, laat het gewoon in u binnen komen, om het zo uit te drukken. Het zijn krachten die we niet gewoon zijn, dat is juist. Maar gezien dat we de ganse sfeer hier er voor opbouwen, is het mogelijk dat deze krachten wel degelijk een invloed hebben op u. En neem van mij aan dat deze invloed voor u zeer positief zal zijn, in die zin dat de invloeden en de krachten en de energieën die nu vrij gaan komen, dankzij de celebrant, uw leven in een andere wending kunnen brengen. Dat mogelijkheden die u tot hier toe niet onderkend hebt, ervaren hebt, plotseling aanwezig zijn. En u moet dit niet zien in het kader van alleen stoffelijke zaken. Het kan op alle niveaus en op alle terreinen gelegen zijn. Dus vorm u geen beeld maar aanvaard gewoon hetgeen wat u voelt. Aanvaard gewoon hetgeen wat op u afkomt en u zal zien, dan kunt u daarmee gewoon verder, dan kunt daar iets mee bereiken. En het kan op alle terreinen liggen.

U moet rekening houden, we bevinden ons op het ogenblik op een heel eigenaardige situatie wat de aarde aangaat. U gaat ook opmerken dat even wij de tijd laten voor wat de tijd is, omdat wij willen gaan naar het punt dat de communicatie tussen de zon en de aarde gebeurt. En deze gebeurt op het moment dat de zon voor de aarde, stoffelijk zelfs, stil staat. Maar het is niet op het eigenste moment dat u hier zijt, dit verschilt even. Het is logisch. We kunnen niet over gans de wereld, bij wijze van spreken, alles tezamen doen. Maar dit maakt niet uit omdat we de tijd, om het zo uit te drukken, even opzij zetten. We gaan werken in andere dimensies. Dimensies die voor de stof niet kenbaar zijn. Maar daar moet u zich niet mee bezighouden. Voor u heeft dit weinig belang. Maar het is doordat we zo werken dat de mogelijkheid er is om de nodige krachten op te wekken, de nodige nieuwe impulsen mee te geven die voor u, in de stof levende, van node zijn in de komende tijd.

Wanneer ik deze nacht beschouw, en ik ga terug naar de periode dat ik nog als mens op aarde rondliep, dan was dit een nacht dat we grote vuren aanstaken. Het was een nacht dat wij onze overgegane dierbaren herdachten. En het was een nacht dat wij de oude niet werkzame voertuigen verbrandden. Ik weet dat er heel veel foutieve informatie rondgaat en dat de druïden tijdens deze nacht mensenoffers brachten en zo verder. De waarheid is anders. De waarheid is niet zoals deze geschreven is door enkele Romeinse schrijvers. Zij hebben het nooit gekend en nooit geweten. Zij hebben alleen hun fantasie gebruikt en deze is dan door de tijd tot werkelijkheid gemaakt. Maar in werkelijkheid was deze avond de avond dat wij afscheid namen van de dierbaren die ons verlaten hadden het laatste jaar. En we hadden de gewoonte van deze dierbaren, niet zoals u het nu doet met verbranding in een oven, in een in hout uitgewerkt silhouet van de mens te brengen. En deze werd dan met de zonnewende aangestoken, zodat de oude voertuigen tot as vergingen en, wat belangrijk was in deze filosofie, dat deze asse de voeding zou zijn voor de aarde, voor de mogelijkheid van nieuwe ontwikkelingen en zo verder. Dus het is iets totaal anders dan wat de geschiedenisboeken weergeven. Onze cultus was niet een cultus van dood. Onze cultus was een cultus van licht en van leven. Iets totaal anders. Maar goed.

Het is ook in deze optiek dat u uw instelling moet kunnen maken. Dat u het oude, wat voorbij is, kunt loslaten. Dat u in het kader van hetgeen wat u leert, de inzichten die u krijgt, dat u als het ware door het vuur, want het vuur was in onze tijd het symbool van het licht, door het vuur, als het ware, het oude kan verteren. En dat licht, dat vuur maakt voedsel voor het nieuwe. De asse is een voedingrijke bodem. En als u dat zo kunt zien, dan kunt u veel zaken ook voor uzelf op een avond als deze achterlaten. U kunt ze, als het ware, in uw gedachten offeren aan het vuur. En de asse die er overblijft, kunt u uitstrooien als voedsel voor het nieuwe dat zich bij het opkomende licht kan ontplooien.

In wezen geef ik u hier iets van de essentie van de druïdegedachte. Een essentie die heel anders is dan in uw maatschappij gekend. Het zijn allemaal zaken, lieve vrienden, die u rustig moet laten bezinken, waar u rustig kunt over nadenken.

Ik ga zo dadelijk het medium vrijgeven en doorgeven aan mijn hooggewaardeerde broeder. Mag ik jullie vragen van, als het zo ver is, de uiterste stilte te bewaren. Als u nu nog even wilt kuchen en uw neus snuiten, kan geen kwaad. Maar eens dat ik mij terugtrek, zou ik het op prijs stellen van dus dit niet meer te doen. Enerzijds om de overgang niet te moeilijk te maken. En anderzijds ook om uw medium een beetje bescherming te geven. Want het is niet evident dat iemand van zulke grootteorde nog eens een lichaam overneemt. En voor dat lichaam is er, en daar zijn we volop aan bezig, veel aanpassing nodig.

Dus ik vraag jullie: hou het heel rustig. Ik denk niet dat ik na de komst van de celebrant nog terugkom. En daarom ga ik het u nu nog even kort vragen: wanneer de celebrant zijn taak volbracht heeft en hij geeft het medium vrij, mag ik dan vragen van de uiterste stilte te bewaren en dit toch gedurende enkele minuten. Dit is niet alleen voor het medium, maar ook voor jullie zelf. Je gaat, als het ware, opgetild worden, toch wat betreft, ik moet het technisch uitdrukken en dat is niet zo gemakkelijk, de celtrilling of hoe ik het moet omschrijven, het magnetisch veld misschien van uw cellen. En dit gaat in een niveau komen boven het normale.

Wanneer de celebrant zijn taak volbracht heeft, heeft ieder van jullie enkele minuten nodig om terug te komen tot op zijn normaal niveau. Neem die tijd. En wanneer je dan na enkele minuten rust, om het zo te zeggen, terug met uw voetjes op de aarde staat, hou er dan rekening mee, wanneer u huiswaarts keert, dat u in soort geladen toestand bent. Het is, als het ware, of een elastiek die u bent, staat op een spanning. Dus, doe alles rustig aan en vooral, vooral: laat u niet prikkelen, laat u niet irriteren door buitenstaanders. Ik weet dat sommigen onder u nog een redelijk lange reis voor de boeg hebben, doe dit rustig. Wat er ook plaatsgrijpt, laat het aan u voorbij gaan zonder u er zorgen om te maken. Besef dat u geladen bent met een energie die u in de komende tijd aardig wat kan bijbrengen en voor u aardig wat meerwaarde kan geven op geestelijk niveau, op inzicht. Uw stoffelijk voertuig zal er ook de juiste invloeden kunnen uit puren. Voor de ene zal het zo zijn, voor de andere zal het zo zijn. ‘Juiste invloeden’ wil niet zeggen wat de mens denkt dat juist is. Hou daar rekening mee. Maar als u het ondervindt, lieve vrienden, aanvaard het, verzet er u niet tegen, want dat is niet de bedoeling. En als u het aanvaardt, dan zult u zien, dan zal alles heel vlot lopen, in uw voordeel.

Zo, ik ga nu rustig het medium loslaten, het overgeven aan mijn zeer, voor mij, hoogstaande, in het licht aanwezig zijnde broeder. En ik hoop dat jullie na vanavond daar allemaal, één voor één, de vruchten van mogen plukken en dat het uw stoffelijk bestaan enerzijds verrijkt in het licht en dat u ook geestelijk daardoor verder kan komen.

Lieve vrienden, ik trek mij nu terug en ik wens jullie nog veel licht op deze langste nacht.

Celebrant

Welkom mijn geliefde broeders en zusters. Het is voor mij een waar genoegen hedenavond met u te mogen zijn. Het is lang geleden dat ik nog gebruik gemaakt heb van een stoffelijk voertuig om deel te zijn aan een zonnewende, om deel te zijn aan de krachten van het licht die zich zodanig zullen manifesteren.

We beleven op dit ogenblik de overgang tussen de nacht, het duister, naar de dag in het licht. De mens spreekt nu dat dit de langste nacht is, de kortste dag. Maar in wezen is dit maar een denkbeeld van de mens. Want wanneer de mens zou beseffen dat het licht altijd aanwezig is, dan zou hij geen behoefte hebben aan een viering zoals deze. Maar je bent mens en je moet leven als mens, waardoor je door uw beperkingen geconfronteerd wordt met de tijd. Waardoor je geconfronteerd wordt met, in uw gedachtewereld, de donkerte, de nacht, het zwarte, de duisternis enerzijds, en anderzijds de dag, het opkomende licht, het licht, de warmte van de zon. En u moet daarmee omgaan, want je hebt niet de mogelijkheid om dit voor uzelf terzijde te zetten zolang u in deze beperkte dimensies aanwezig blijft.

De aarde is uw moeder. De aarde is de kracht waaruit alles is ontstaan. De aarde is degene die u de mogelijkheid geeft om u geestelijk te ontplooien. Die de mogelijkheid geeft om een werktuig te kiezen, te gebruiken en terug achter te laten.

We zijn hier samen, verenigd in één gedachte: de viering van wat u midwinter noemt. En ik wil u volgen in deze gedachte. Ik wil deze gedachte voor u tot werkelijkheid maken. En ik wil deze gedachte voor u de bron laten zijn van de vernieuwing. De vernieuwing van het opkomende licht. De vernieuwing van de nieuwe mogelijkheden.

Het licht is hier aanwezig. We gaan zo dadelijk gezamenlijk ervaren dat er een stilstand is in de kosmische beweging tussen de aarde en de zon. We gaan het gesprek even ervaren tussen beide krachten. En ik vraag jullie: in deze ervaring, leg daarin hetgeen wat u voor uzelf, op dit ogenblik, belangrijk vindt. Een gedachte, een harmonie, een positief beeld. Het maakt niet uit wat, zolang het maar vanuit uw eigen wezen vertrekt en zolang het maar gericht is op het licht en de harmonie. En dan kunnen we dit bundelen in deze communicatie tussen de aarde en de zon. We mogen niet vergeten, en we vergeten maar al te gemakkelijk, dat ook, en het is niet minder belangrijk voor de mens, de maan mede een bevestigende rol speelt.

U zit hier gezamenlijk, stel u even voor dat u één kring vormt. Ach, blijf rustig zitten. Maar stel u voor dat u één kring vormt, dat u allen gezamenlijk in één kring zit, dat u, bij wijze van spreken, de armen op jullie schouders legt. Dat u zo een keten vormt. Stel het u gewoon voor. U moet het echt niet in de stof gaan doen. Stel u gewoon voor dat u allen hier recht staat en dat u allen bij elkaar de armen over de schouders legt, dat u één kracht vormt, één energie.

En tracht nu aan te voelen, het gesprek tussen de planeten. Tracht als deel van de aarde deel te zijn aan de communicatie van de aarde. Leg hetgeen ik daarjuist gezegd heb in die communicatie. Laat deze kracht vrij. Verbind u met de wisselwerkingen tussen de zon, de aarde. Verbind u met de wisselwerkingen tussen de zon, de maan en de aarde. Verbind u daarmee. Laat deze krachten vloeien. Het is misschien een symbolisch beeld dat de zon de grote kracht is. Maar voor de mens kan de zon betekenen: de bron van alle leven, de bron van alle inzicht, de bron van alle licht.

Vergeet even het materiële, mijn geliefde broeders en zusters, en aanvaard even dat de kracht van de zon de kracht van de Schepper is. Aanvaard dat deze kracht u doordringt. Aanvaard even dat u zich één kan voelen met de Bron waaruit u ontsproten zijt. Aanvaard deze kracht. Deze kracht die hier nu is opgebouwd. Deze kracht die hier aanwezig is. Deze kracht die deze ruimte vervult. Deze kracht die vanuit de aarde één grote energie, één grote lichtzuil is. Neem deze kracht in u op. Wees vertegenwoordigers van het licht. Zorg dat het licht nooit gedoofd wordt, dat u steeds weer opnieuw het licht naar boven laat komen. Dat u steeds weer opnieuw het licht laat stralen. Dat u steeds weer het licht als eenheid en harmonie ziet van de kosmische werkelijkheid en de kosmische krachten die hier aanwezig zijn.

Deze goddelijk kracht, deze kracht van de zon, deze kracht van de maan, deze kracht van de aarde, deze kracht van de kosmos zij bevestigd in de naam van Hem die het mogelijk maakt dat ik Hem hier vertegenwoordig. In de naam van Hem die het mogelijk maakt dat zowel mens en geest zich verder kunnen evolueren, verder bewust kunnen worden.

De eenheid is ons deel. De harmonie is ons bestaan. Samen zijn wij de kracht. Samen zijn wij de eenheid. Samen zijn wij de goddelijke vonk, hier vertegenwoordigd, hier aanwezig, hier bevestigd op het moment dat de aarde en de zon met elkaar in communicatie zijn.

Mijn geliefde broeders en zusters, u mag nu rustig het beeld van de kring loslaten. En u mag rustig u terug bevinden op de plek waar u gewoon stoffelijk aanwezig bent.

De krachten zijn bevestigd in alles wat bij u aanwezig is. Bedenk dat u door deze deelname aan deze zonnekering u deel bent van deze krachten, u deel bent van het licht, het licht dat voor ons de wegwijzer is op de weg die we gaan. We hebben nu eenmaal gekozen voor het licht. Niet dat we het duister verwerpen, we respecteren het duister. Het is een andere weg, het is niet onze weg. Het licht is onze weg. De harmonie is onze weg. De eenheid onder ons, dat is de kracht en de liefde die ons drijft.

Ik zou zeggen voor ik afscheid neem: mijn geliefde broeders en zusters, wees er voor elkaar. Wees steun voor elkaar. Want dit is hetgeen wat de toekomst inhoudt. Als u in de stof verder wilt komen met alle veranderingen die bezig zijn, met al hun noodzakelijke gebeurtenissen, is het voor een groep als deze van belang dat u er voor elkaar zijt. Dat u, wat er ook plaatsgrijpt, steeds weer een eenheid vormt. Steeds weer één harmonie. Dat u ieder aanvaardt zoals hij of zij is. Dat u de stoffelijke commentaren, die meestal overal aanwezig zijn, gewoon negeert, achter u laat. En dat u enkel en alleen de harmonie, de eenheid nastreeft vanuit het licht, de goddelijke vonk die hier zich heeft gemanifesteerd. Die hier, als het ware, op deze avond jullie heeft samengesmeed. Samengesmeed tot een ware groep, tot een ware kracht, tot een ware harmonie, tot een lichtbron in de vernieuwing die overal zich voltrekt.

Wees er voor mekaar, ondersteun mekaar en dan ben je werkelijk de ware lichtbron in de vernieuwing die volop aan het plaatsgrijpen is.

Mijn geliefde broeders en zusters, ik dank jullie dat ik bij jullie mocht zijn. Ik dank jullie dat jullie mij hebt willen aanhoren. En wanneer u ons nodig hebt, één gedachte aan ons en we zijn in uw midden. Dit is een universele wet die steeds gangbaar blijft. Wanneer de harmonie er is, is de kracht er, is de wisselwerking er en kunnen wij gezamenlijk onze weg gaan. De weg naar bewustwording. De weg naar de Bron waar wij allen naartoe aan het gaan zijn.

Ik wens jullie op deze weg alle licht, alle kracht, alle harmonie. Ik ben steeds bij jullie.