Wisselwerking mens – aarde

image_pdf

03 juli 2012

Vanavond zou ik graag met jullie wat verder ingaan op de wisselwerkingen die u als stofmens hebt ten opzichte van de aarde waarop u leeft, omdat dit naar mijn bescheiden mening in de toekomst voor velen toch van belang zal zijn. Het kunnen lezen als het ware van de signalen die de aarde geeft. Het kunnen erkennen wat er gaande is, is een belangrijke factor om in een tijd van snelle verandering u niet te laten verrassen.
In de laatste les die u gekregen hebt, hebben wij u al zaken bijgebracht hoe u voor uw eigen gezondheid en ook naar de medemens toe via de compenserende werkingen in de kosmos allerlei resultaten kan behalen. Maar u begrijpt wel dat er buiten dat nog veel meer zaken zijn die een zeer sterke, richtende en bepalende invloed hebben op het stoffelijk voertuig.
Om te beginnen moeten we eigenlijk bij onszelf terug gaan naar de jeugd. De jeugd is eigenlijk voor ieder van u bepalend geweest hoe u zich verder in uw stoffelijk bestaan ontwikkelt, wat u als ervaringen kan opdoen enzoverder. Sommigen denken wel eens dat u uzelf kan veranderen. Maar neem het van mij aan, beminde vrienden, uzelf veranderen is een illusie. Uw geest heeft een voertuig gezocht, gevonden en heeft voordat hij dit in bezit nam, toch voor de leden van de groep hier, ik zeg niet dat dat voor iedere stofmens zo is, eigenlijk uitgezocht welke eigenschappen daarin aanwezig zijn die het meest doeltreffende zijn voor hetgeen uw geest zocht tot ervaring. En dan krijgen we in de eerste plaats dat er gekeken wordt naar een omgeving. Ach, het heeft  weinig te maken of dat u nu een welgestelde omgeving hebt of een armoedige omgeving of een moderne of een hippie omgeving, daar gaat het niet om.
Waar het om gaat is wat er als denkwaarden aanwezig zijn. U kan een gezin treffen bijvoorbeeld dat heel welstellend is, maar waar geen geestelijke waarden in terug te vinden zijn. Een heel welstellend, laat ons zeggen primitief gezin, dat gaat de geest niet interessant vinden of toch niet de geest die al een zekere evolutie heeft doorstaan. Die gaat zoeken naar waarden en die dit kan vinden, en dit is misschien voor jullie ook weer verbazingwekkend, in vormen van redelijk fundamentalistisch denken. Oh, het moet daarom niet direct geestelijk denken fundamentalistisch zijn of religieus, is beter uitgedrukt. Het kan ook op allerlei andere wijzen zijn.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een keuze maakt voor een boerengezin, waarin dus deze ouders zeer sterk gebonden zijn aan de bodem en daar volledig in verankerd zijn. Nu kunt u denken: ja maar, het maakt heus geen verschil of dat u nu verankerd bent en met uw volledig wezen denkt en handelt volgens de aarde of u krijgt een ouderpaar dat zeer religieus denkt en op die wijze ook een zelfde weg gaat. De mens die denkt dan, dat is totaal, maar totaal verschillend. Maar in wezen is dat niet, in wezen is dat juist gelijk.
Zoals u bijvoorbeeld in uw moderne tijd nu kijkt naar politiek. Jullie splitst alles op in wat jullie noemt links of rechts. En dan gaan jullie zeggen degene die links denkt, is totaal anders dan degene die rechts denkt. Ook hier wordt een fout gemaakt. Want degene die links denkt, denkt in wezen juist hetzelfde als degene die rechts denkt. Hij is even fundamentalistisch overtuigd dat zijn links beter is dan zijn rechts. En diegene van rechts denkt juist hetzelfde ten opzichte van links. En zo kun je opmerken dat voor de stofmens blijkbaar enorme verschillen, voor de geest eigenlijk deze verschillen niet aanwezig zijn. Maar in wezen het gelijklopend is, hetzelfde is.
Waarom geef ik u zo een inleiding? Wel om de simpele reden dat vanuit die kennis u zich beter kan richten naar de werkingen en de wisselwerkingen die u hebt met de aarde. De inzichten die u daarin hebt, de mogelijkheden die u daaruit krijgt. Als u beseft dat al die voor de stof zo verschillende en soms tegengestelde zaken, in wezen, in de bron, in de grond van de zaak niet zo zijn. Dan gaat het ook voor u in de toekomst gemakkelijker maken wanneer er zaken gebeuren, van ze de juiste plaats te geven in uw leven en in uw handelen.
Tot op heden zijn jullie allemaal nog veel te veel gebonden aan alles wat vanuit uw ontwikkeling u heeft gemaakt. En zoals ik in het begin gezegd heb, uw karakter verandert niet. Dat hoeft ook niet. Want elk voertuig heeft daarin perfect de mogelijkheden die het moet hebben. En het is niet omdat u vandaag zaken die u vroeger als zijnde zwart zag en die u nu wit ziet, dat u als persoon, als karakter gewijzigd bent. Neen. U bent enkel een stap verder gekomen in het inzicht en krijgt zo meer mogelijkheden.
Als ieder van u even terugkijkt wat hij dacht, wat jullie dachten toen je 10 jaar was, hoe je de wereld bekeek, wat uw dromen waren en u komt dan naar vandaag. Hoe u vandaag leeft, wat vandaag in u als droom of als wens aanwezig is en u gaat dit bekijken zoals ik het hier naar voor heb gebracht, zult u opmerken dat daar weinig of geen verschil in zit. Oh, de verpakkingen, ja, die zijn anders. Maar de essentie blijft gelijk.
Wanneer u bepaalde gevoeligheden hebt, die had u ook al als kind. Maar door de tijd kunnen we zeggen dat bij sommigen dit een beetje naar de achtergrond is geduwd en bij anderen iets naar voor is gekomen. Maar uiteindelijk zie je dat in de loop van de jaren hetgeen wat aan de basis ligt er toch uitkomt. De ene persoon zal er 20 jaar over doen, de andere misschien 40 jaar.
In de stof voor jullie is dat veel tijd, maar in uw bestaan is dat een knippering van uw oogleden. En dat is juist het mooie. Uw ganse leven gaat zich steeds weer trachten te oriënteren naar de mogelijkheden die van in het begin aanwezig zijn en die voor de geest hun uitwerking, hun volvoering moeten krijgen gedurende dit deel, dit stoffelijke deeltje van het bestaan.
Het is misschien in het eerste opzicht een beetje ingewikkeld, maar in wezen is het dat niet. In wezen komt het erop neer dat in u alle mogelijkheden aanwezig zijn om in harmonie te leven en te werken met uw omgeving, met uw aarde. En dan spreek ik mij niet direct uit ten opzichte van van alle mensen. Want dat is een illusie. Er bestaan zoveel verschillende wegen dat je er niet van kan uitgaan dat in één menselijk bestaan het mogelijk is van al deze verschillende wegen te ervaren, te plaatsen, te kennen enzoverder. En dit is ook voor niets nodig.
U hebt na dit bestaan nog mogelijkheden genoeg om andere wegen te verkennen. Maar hoe juister en hoe voller de doorleving van dit bestaan voor u is, hoe minder noodzakelijk het zal zijn voor uw geest, van dit nogmaals onder andere condities te herhalen. Want wat blijkt? Dat de meeste andere condities in de kern gelijklopend zijn. Dit is natuurlijk voor de stofmens moeilijk plaatsbaar. En daar zou ik ook mijn hersenen niet over breken.
Hetgeen wat voor jullie van belang is, is dat jullie uw ontwikkeling die je gezocht hebt kunt afwerken, kunt volvoeren. En één van de bijzondere punten daaraan is: dat u zich redelijk moet kunnen vrijmaken van alles wat u tot op heden door de maatschappij waarin u leeft, hebt geleerd, de normen, de voorschriften, noem maar op. Deze zijn allemaal voor de maatschappij – en u hebt ze zelf gezocht – te laten functioneren, of dat dit nou juist of niet juist functioneert, maakt niet uit, maar voor het geheel te laten functioneren ergens stoffelijk noodzakelijk. Maar u moet beseffen dat deze zaken een enorme beperking inhouden als u ze niet doorziet.
Zo kunnen we vaststellen, vanuit de geest, dat de mens nogal eens de neiging heeft van een overwaardering te geven aan alles wat materie aangaat. Men vindt het belangrijk dat men op een bepaalde wijze woont, zich kan verplaatsen, leeft enzoverder. Men vergeet dat doordat men zich daaraan aanpast en naar plooit, een van de essentiële zaken van het mens-zijn vergeet. Namelijk een mens is niet geschikt om gedurende lange tijd steeds op dezelfde plaats en onder dezelfde condities te leven. Oh, ik weet het, in uw maatschappij is dit niet meer simpel.
Hetzelfde is, een mens is niet geschikt om gebonden te zijn aan allerlei materie. Laat staan dat hij deze materie belangrijk gaat vinden. Dat men zijn tijd en energie vooral daar naartoe gaat richten om deze materie in stand te houden. Ik weet het, uw maatschappij draait daarop. Uw ganse systemen draaien daarop. Men heeft dat met de paplepel aan de mensen van uw maatschappij bijgebracht. Maar wanneer u nu rondom u kijkt, dan ziet u dat dit niet functioneert. Dat dit steeds meer mensen in moeilijkheden brengt. Dat dit steeds meer mensen ongelukkig maakt. En als eindafrekening de meerderheid van de mensen ziek maakt, ongeneeslijk zelfs, met alle gevolgen van dien.
En waarom stel ik dit zo? Wel omdat u in de toekomst er rekening mee zult moeten houden dat wanneer u magisch wilt kunnen werken, wanneer u wilt kunnen werken met de krachten van de kosmos en de krachten van de aarde, dat u al deze zogezegd belangrijke zaken moet regelmatig aan de kant kunnen schuiven. Ik heb niet gezegd dat u als clochard onder de bruggen van Parijs moet gaan leven. Daar gaat het niet over. Maar het gaat er over dat u voor uzelf gaat nadenken hoe u het beste in harmonie kan zijn met de aarde, met de natuur, met de kosmos.
En dan moet ik teruggaan naar de basissen van de mens. En sta mij toe: de dierlijke basissen. Want de mens is uiteindelijk, neem mij niet kwalijk de uitdrukking, als mens louter een kuddedier. En wanneer we gaan bekijken wat een kudde doet, dan is er wat betreft de plaats waar de kudde zich ophoudt, één groot opvallend gegeven. Dat is: dat een kudde zich steeds van het ene punt naar het andere gaat begeven. Dat zij nooit lang op dezelfde plaats blijft. En dan kunt u zeggen, ja, maar voor een kudde is dat noodzakelijk voor het voedsel enzoverder. Heel juist.
Maar er speelt nog iets anders. Iets veel belangrijker dan alleen maar het voedsel waarom een kudde trekt, waarom bijvoorbeeld trekvogels naar hun zomerbestemming of hun winterverblijf vliegen enzoverder, namelijk de uitstraling van de aarde zelf. U bent als mens het aanvoelen meestal reeds lang vergeten. Wanneer u zich daarvoor open gaat stellen, zult u langzaam na enkele weken of maanden kunnen aanvoelen de verschillen van invloed die de aarde heeft van plaats tot plaats. En dat is juist wat voor een kudde belangrijk was. Dat is juist wat de kudde de kracht gaf ondanks alles, zelfs wanneer er voedseltekort was, zelfs wanneer er teveel predatoren waren, toch te overleven. Omdat zij hun instinct volgden en steeds trokken naar de plaatsen die op dat ogenblik voor hen de sterkste lading hadden zodat zij de sterkste dieren steeds weer konden laten overleven.
En nu hoor ik u al zeggen: Ja, maar wij mensen, wij zijn geen kuddedieren meer. Pardon! Hebt u al eens bekeken wat het laatste weekends gebeurd is. Allemaal in hun autootjes naar het zuiden, of allemaal in het vliegtuigje naar het zuiden. Hoe zou u dat verschijnsel noemen? Kuddetoerisme? Goed. Alleen, alleen is er een groot verschil met de dieren. Zij zijn verstandiger wat dat betreft. Oei, ik wil niet op zere tenen trappen! Maar de dieren volgen hetgeen wat de aarde hen aangeeft. De mens loopt achter zijn begeerte, achter zijn illusie. Daarom vliegt hij naar het zuiden, rijdt hij naar het zuiden. Niet omdat hij daar aanvoelt dat die of die kracht daar beter is. Neen. Want zij nu eerlijk, beminde vrienden, 98 % van al die toeristen die zo als kudde rond de wereld trekken hebben geen enkel besef meer van de waarde van de aarde.
Maar dat is iets wat we binnen een groep als deze terug naar voor willen brengen, die basisbeginselen. Want als u magisch wilt werken, dan moet u begrijpen hoe alles in elkaar zit. Niet zoals men dit realistisch wil inkaderen, maar wel hoe je het kunt aanvoelen, hoe je het kan waarnemen en hoe je ermee kan omgaan.
En heus, ik zeg hier niet dat je vandaag uw huis moet buitengooien om met paard en kar de wereld rond te trekken. Degene die dat graag doet, doet het. Maakt niet uit. Maar wat ik wel naar voor wil brengen is het volgende: dat u om te beginnen minder belang gaat hechten aan de plaats waar u permanent verblijft en dat u regelmatig de moeite doet om u te begeven in de natuur en trachten u één te voelen met de krachten van de natuur. En als het enigszins mogelijk is, verplaats u over redelijke afstand. Alleen heb ik er een bedenking bij. Uw wijze van verplaatsing tegenwoordig is niet zo gezond.
Nu gaat u misschien weer even grinniken en zeggen: de geest heeft het goed te vertellen. Maar wanneer ik terugdenk aan mijn laatste bestaan op aarde, dan verplaatsten wij ons met paard en kar. En wanneer wij ergens naartoe trokken – en ik heb in mijn leven heel veel gereisd om den broden – dan hadden wij de mogelijkheid om alles heel rustig op te nemen, om alles heel rustig wat de natuur rondom ons gaf waar te nemen. Wij vlogen niet tegen hoge snelheid van punt A naar punt B. Wij deden daar soms jaren over. Maar het grote voordeel was, dat ons stoffelijk voertuig, ons lichaam, heel veel krachten en energieën kon opnemen, die ertoe bijdroegen dat ondanks wij geen medische faciliteiten hadden, toch een zeer goede gezondheid overhielden. Ook hadden we de mogelijkheid om in contact te komen met de krachten die in de aarde aanwezig waren. Want wanneer je als reiziger slaapt onder uw kar, dan ben je één met die aarde. En dat deden we nogal dikwijls als het mogelijk was. Wanneer het niet mogelijk was sliepen we in de wagen zelf, maar dat was minder aangenaam. Als we enigszins konden sliepen we steeds onder of naast de wagen.
Nu heb ik niet gezegd dat u met paard en kar de wereld moet gaan rondtrekken en hetzelfde doen. Want ik denk, in deze moderne maatschappij is dit heel moeilijk haalbaar of u moet ergens in de nog niet ontwikkelde gebieden u gaan verplaatsen. Maar waar ik met jullie naartoe wil is, dat je beseft wanneer u zich ergens naartoe verplaatst en u bent daar, dat u op zijn minst tracht aan te voelen wat de aarde u daar te vertellen heeft. Dat u op zijn minst u verwijdert van de massa, dat u de natuur ingaat en dat u tracht daar ook de harmonieën en de waarden waar te nemen.
Het zijn die zaken, die gevoeligheden, die emotionele zaken die naar de toekomst toe voor ieder van u belangrijker en belangrijker gaan worden. Ik zou bijna zeggen per dag een uur. Waarom? Omdat juist het aanvoelen van de aarde en de krachten die ermee gepaard gaan u steeds opnieuw de mogelijkheid zal geven om op deze krachten en met deze krachten, niet alleen juist te reageren, maar ook samen te werken. En zo kan u echt magisch gaan handelen. Dan gaat u langzaam maar zeker kunnen aanvoelen wat voor u belangrijk is. Dan gaat u kunnen aanvoelen dat u ergens naartoe moet. Dan gaat u kunnen aanvoelen dat men u ergens nodig heeft. Dan gaat u kunnen aanvoelen: als ik dit kruid neem, dan kan ik hiermee iets bereiken of als ik deze boom omarm, dan heb ik de krachten en de energieën om door te geven voor het doel waar ik mee bezig ben. Of wanneer ik dit gesteente tot mij neem, kan ik daar die krachten uithalen.
Want daar gaat het eigenlijk om. Jullie aangeboren intuïties verder ontwikkelen. Jullie laten beseffen dat er op deze planeet niets, maar ook niets zomaar aanwezig is. Dat voor de ene een bepaald mineraal enorme kracht kan inhouden die je kan doorgeven, waar je mee kan werken. Dat voor de andere, bepaalde bomen, bepaalde planten de mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen. En weer anderen misschien de kracht van water of vuur of noemt maar op.
En dat moet je terug kunnen vinden in de toekomst. Maar om dat allemaal terug te kunnen vinden – en we gaan jullie daarin helpen door langzaam maar zeker voor iedereen op te bouwen wat voor hem de meeste en de sterkste wisselwerkingen geeft – maar om daartoe te komen is het van belang dat u langzaam maar zeker de materiële zaken minder belang gaat geven. Oh, en ik weet het, voor degene die nog heel jong is, is het misschien gemakkelijker dan voor degene die al wat meerdere jaren hier rondlopen. Want ja, wij hebben dat toch opgebouwd! Het is toch iets dat ons leven heeft bepaald! Ja, dat is juist. En het is niet slecht. Maar je moet opletten dat jij de meester blijft ervan en niet het omgekeerde. Dat hetgeen wat u hebt opgebouwd u niet gaat overtroeven, niet uw meester gaat worden.
Want kijk eens rondom u. Hoe velen zijn er niet slaaf van hun eigen materie? Slaaf van hun woonhuis. Slaaf van hun auto. Slaaf van hun noodzakelijke reizen per jaar. Slaaf van hun kleding die per seizoen anders moet zijn. U kunt evengoed met dezelfde kleding meer jaren doen. Ach ja, dat staat niet want uw economie heeft u duidelijk gemaakt dat per zes maanden de mode toch anders is en wanneer u vandaag met een punthoed loopt, moet u morgen met een bolhoed lopen. Al goed, als u zich daar allemaal druk over maakt, dan gaat het natuurlijk niet. Dan verliest u uw energieën in die massa en dan gaat u mee in de chaos die zich steeds duidelijker manifesteert, dag na dag. En wacht maar tot de volksverhuizing van 2012 voorbij is. Dan gaat u andere verhuizingen opmerken. En dat zijn allemaal dingen die je kan voorkomen door terug te gaan naar de essentie. U bent mens, u bent hier op deze aarde om in harmonie met deze aarde te leven, aan te voelen wat deze aarde wilt.
Wanneer u rondom u kijkt, heb je toch al opgemerkt dat u weersituaties de laatste tijd aardig verschuiven. Degene die daarvoor openstaat kan aanvoelen waar de aarde naartoe wilt. De aarde wil haar krachten opnieuw op een evenwichtige juiste manier kunnen verdelen. En dit gaat niet meer zoals de mens met de aarde gewerkt of gedaan heeft de laatste 100 jaar. Er zijn, ik zal het zo vergelijken, dat is misschien zeer duidelijk voor jullie, de grote miljoenensteden zijn de kankerplaatsen van het aardse lichaam. Alleen is de aarde slimmer dan de mens. De aarde gaat de kanker niet bestrijden zoals de mens het bestrijdt. De aarde gaat gewoon ervoor zorgen dat de mogelijkheden, die misbruikt zijn door de mens, verdwijnen. Dat er andere mogelijkheden ontstaan, maar die kent de mens niet, die erkent de mens niet, hij ontkent ze zelf want het past niet in zijn eigendunk. Met als gevolg dat u gaat opmerken – en dit gaat over maar een paar kleine eeuwen gaan – dat alles, maar ook alles opgekuist geraakt. En dan zie je terug de kracht van deze planeet. Maar dat kunnen jullie aan onze zijde wel meemaken. Daar moet jullie zich nu nog niet teveel zorgen over maken.
Wat van belang is, is dat u in uw leven nu zoveel mogelijk kunt werken met de mogelijkheden die aanwezig zijn. Beseffen dat bijvoorbeeld het niet direct noodzakelijk is wanneer je u niet goed voelt van zeer zware medicijnen te nemen, die in uw lichaam eigenlijk dikwijls meer nadelige gevolgen nalaten dan oplossingen, maar dat u bijvoorbeeld door een plant te nemen die u aanvoelt die voor u de genezing inhoudt, deze vast te houden in uw aura en met uw gedachte een overdracht te maken. Oh ja, het is nog fijner dan homeopathie, bij wijze van spreken, maar wel werkzaam. Maar de meeste mensen kennen dit niet meer of lachen erom. Ach, wie gelooft daarin? Wij geloven in de mooi verpakte pilletjes die we duur betalen, waarvan we weten dat ongeveer 38 % misschien juist werkt; en dan spreek ik niet over de bijwerking en voor de rest is het de illusie van het nemen van die scheikunde. En dan wanneer je ziet hoe dikwijls de schade groter is dan de genezing, dan moet je daar toch even bij stilstaan. Er is een spreuk in de Nederlandse taal die zegt: Als u ziek bent groeit het kruid voor uw voordeur. En dat is zo. Vroeger was het 100% zo.
Wanneer er ergens een disharmonie was onder de mensen, een epidemie of eender wat, dan zag je plots wanneer je er oog voor had, dat in de velden kruiden groeiden die er anders meestal niet waren. En meestal waren zij er met grote hoeveelheden. Degenen die de aarde verstonden – en dat waren in vele gevallen meestal de simpelste – die plukten dat en gebruikten dat. Zelfs nu nog zou je kunnen zeggen, dat wanneer je uw gevoel openzet, je de mogelijkheid hebt wanneer er zich een ziektepatroon voordoet en u begeeft zich in de natuur, dat u instinctief gaat naar het kruid dat voor u het meest geschikt is. Velen onder u zullen dat niet meer durven. Nochtans is het eigen aan het menselijk lichaam.
Weet u dat in delen van de wereld waar er oorlog is, waar er hongersnood is, vele kinderen, kleine kinderen, overleven omdat zij zonder er bij stil te staan de juiste bessen plukken, de juiste bladeren eten enzoverder. Waar de anderen verhongeren, overleven zij. En waarom overleven zij? Omdat zij nog onbesmet zijn met alle mogelijke theorieën en dat zij gewoon hun oerinstinct, dat de mens heeft, volgen en zo de juiste kruiden, de juiste vruchten, de juiste bladeren, de juiste bloemen plukken en consumeren. En dit geldt zo goed bijvoorbeeld in Afrika, waar dit fenomeen zich al jaren voordoet, als op dit ogenblik in Zuid-Amerika en bepaalde delen van zuidoost Azië, zelfs in China. Maar in China ligt dat iets anders.
Wat ik duidelijk wil maken is dat er in de mens enorm veel kennis aanwezig is, latent aanwezig is, die door uw opvoeding al van kleins af aan onderdrukt is. Al deze zaken, beminde vrienden, zullen we in de komende weken met jullie langzaam maar zeker trachten naar boven te brengen. Langzaam maar zeker zulke we jullie druppel na druppel bijgeven dat u gaat aanvoelen, gaat inzien, wat uw mogelijkheden zijn. En ja, voor de buitenwereld kan dit misschien raar zijn. En laten wij het gewoon houden, dat we de magische kennis die overal aanwezig is, gewoon terug trachten naar boven te brengen, zodat u ermee kunt werken. En dit is geen hocus pocus. Dit is gewoon het in harmonie zijn met de krachten die rondom u zijn.

Zo, ik denk dat ik u al een aardig pak stof tot nadenken heb gegeven. Stof tot nadenken die u moet aanzetten om in de komende weken toch eens te overdenken waar u uw leven kunt wijzigen. Waar u zaken, die u tot op heden heel belangrijk hebt gevonden, kunt gaan afbouwen. En hoe meer u erin slaagt van al de zaken die u tot op heden heel belangrijk hebt gevonden af te bouwen, hoe betere resultaten u in de toekomst zult hebben. Hoe sterker de aarde voor u zal werken, om het zo te zeggen. Want door te kunnen loslaten wat op het ogenblik eigenlijk door de aarde beschouwd wordt als zijnde een vervuiling, een verzieking, door dat te kunnen loslaten en er minder en minder belang aan te geven, ga je vanuit uzelf – en u zult misschien in het begin niet direct beseffen – maar vanuit uzelf een signaal geven naar de aarde, naar de kosmos toe, wat voor u werkelijk belangrijk is, wat voor u de harmonie in het leven inhoudt. En dan krijgt u dat heel spontaan de natuur daarop zal reageren. En dan kan ik even terugkomen wat u vorige les geleerd hebt: de wet van compensatie treedt op. En ik kan het misschien nog ietsje technischer gaan zeggen: In sommige gevallen zult u opmerken dat de fysieke wet van communicerende vaten zich gaat voordoen. Want u gaat meer en meer zaken ontdekken die u kan gebruiken en die u een groter evenwicht geven. Zaken die u ook qua inzicht verder brengen. U gaat langzaam maar zeker ook meer aan kunnen voelen wat uw geest u wil doorgeven. Want ook dat behoort tot die verandering. We hebben dat al meermaals naar voor gebracht en ik wil daar nu vanavond nog eens het accent op leggen. Uw geest gaat steeds meer, als u zo werkt, u kunnen helpen, u inspireren om het juiste te doen en doordat uw geest meer mogelijkheden krijgt, krijgt u ook rondom u algemeen van ons een betere inspiratie door, kunnen wij ook veel gemakkelijker jullie als het ware helpen en sturen. En zo zou u moeten komen dat u op enkele maanden tijd gewoon in gedachten kunt een wisselwerking maken tussen de geestelijke wereld en uw stoffelijk voertuig. En dan hebt u een aardige werkmogelijkheid. Dan hebt u ook toegang tot veel meer kennis, veel meer inzicht in velerlei zaken.

Zo mijn beminde vrienden, hier ga ik het bij laten voor vandaag. Het is misschien een beetje theoretisch geweest, maar het is een theorie waar je zeer goed moet over nadenken. Ik raad jullie aan van ze te analyseren en ieder voor zich het zijne er uit te halen en ermee aan de slag te gaan. Er zullen waarschijnlijk bij velen vragen naar voor komen. Er zullen ook gevoelens ontstaan van ‘neen’, omdat wij goed genoeg beseffen: veranderen van gewoontepatronen roept voor velen in deze tijd nogal angstgevoelens op. Forceer niets. Is niet nodig. Maar overdenk het geheel. Ieder zal individueel zijn ontwikkeling verder kunnen gaan. Maar dan moet u wel durven open te staan om in het geheel een oplossing te ervaren. Zo kun je zeggen dat u een van de krachtigste wegen bewandeld tot ontplooiing van jullie eigen bewustzijn.

Zo en hiermee ga ik het laten voor vanavond. Denk er rustig over na. Ik wens jullie nog zeer veel licht in jullie studie van hetgeen gebracht is. Dank u voor jullie aandacht.

Vragen.

Zo voor mij is de taak weggelegd van jullie vragen voor vanavond te beantwoorden. Mag ik verzoeken: de eerste vraag alstublieft.

  • In het eerste gedeelte werd meermaals over magisch werken gesproken. Is het de bedoeling dat deze groep vooral een magische ontwikkeling gaat?

Magie is eigenlijk een deel van het bestaan. En omdat heel veel wetmatigheden op aarde door de mens nog niet kunnen erkend worden als zijnde vaste zaken, wordt dat nogal eens graag als magie omschreven.
Het grote nadeel van deze maatschappij is dat zij zich vooral heeft blind gestaard op een wetenschap die eigenlijk ook maar gebaseerd is op bepaalde illusiebeelden. En men zal onder meer – ik denk binnen enkele maanden zelfs – kunnen vaststellen dat u de tot hiertoe volledig gekende fysica op een foute basis berust. Men is op het ogenblik, zover wij kunnen nagaan, bezig met vast te stellen dat hetgeen wat men gedurende de laatste 50 jaar heeft gedacht en vastgelegd totaal fout is. U zult dit wel in de pers waarschijnlijk binnenkort kunnen opmerken.
Dus wanneer we spreken over magie, ja, magie is een andere uitdrukking voor de kennis en de mogelijkheden die de aarde, de kosmos voor mens en geest in petto heeft, zonder dat u dit direct allemaal in stoffelijke regeltjes, volgens wetenschappelijke noemers kunt gieten. En dan zeg ik: Ja, uw groep zal serieus magisch gaan werken. En u zult zien, met resultaat

  • Er is in vorige zitting gesteld van het bewust uittreden te beperken naar 1 à 2 maal per week. Nu in mijn contemplatie merk ik dat ik deze techniek hierin verwerk. Hierdoor kom ik aan meerdere malen, dus iedere dag, moet ik hiermee uitkijken?

Ach, zolang dat dit harmonisch gebeurt en u steeds weer nieuwe leringen bijbrengt is er weinig aan de hand. Alleen wil ik hier opmerkzaam zijn dat het niet telkens een volwaardige uittreding is. Het is niet omdat het lichaam in een rusttoestand overgaat dat de geest, die op dat moment wel degelijk zaken aan het lichaam leert en wisselwerkingen, op stap gaat.
U moet het zo zien: de geest gaat niet elke dag op stap. Hij heeft werk genoeg om de harmonie en de wisselwerking tussen het lichaam vlot te laten verlopen. Maar voor het stoffelijke voertuig kan dit de idee wekken dat de geest wanneer hij zaken bekijkt, ervaart, dat hij uitgetreden is. Maar dat is niet zo. Een uittreding gaat veel dieper. Dat wil zeggen: uw lichaam gaat 100% in een soort rusttoestand en de geest, op dat moment, gaat werkelijk in onze sferen gaan lering opdoen of bepaalde zaken volvoeren. Er blijft dan wel een verbinding met het stoffelijk lichaam; wat jullie zouden kunnen zeggen als een soort gouden of zilveren koord.
Het houdt in dat deze zaken kunnen voor de stof de idee hebben van enkele seconden tot heel veel uren. In wezen maakt dit voor de geest eigenlijk niets uit, omdat tijd voor ons niet bestaat. Maar voor de stof moet er een interpretatie zijn.
Dus ik zou zeggen: Wanneer u via contemplatie zulk een gevoel ervaart dat u uitgetreden bent, maak u daar geen zorgen over. Het beste is dat telkens weer na de contemplatie u er een goed gevoelen aan overhoudt en wat misschien nog meer interessant is, is wanneer u door de contemplatie telkens meer en nieuwe antwoorden krijgt op de door u doorgemaakte vragen of probleemstellingen. En dan kan u zeggen, dan worden deze contemplatieve gebeurtenissen zeer waardevol voor uw lichaam maar ook voor uw geest.

  • Wat Hildegard Von Bingen bracht aangaande het werken met mineralen, planten, dierlijke elementen en aderlatingen, in welke mate is dit voor de huidige mens nog van toepassing?

Zij was wat dat betreft een heel grote mystica en ik kan u zeggen dat de theorieën zeker in deze tijd even waardevol zijn. Wat ik wel er aan wil toevoegen is dat u niet zomaar de praktijk van die periode in deze periode kan overbrengen. En dan zou ik zeggen: hou rekening met de huidige kennis die u hebt van planten, van mineralen enzoverder. U beseft ook dat aderlatingen al lang achterhaald zijn. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat zij onder alle omstandigheden onjuist waren, maar laat ons toe te zeggen dat zo een 95 % van de omstandigheden ze er mee geholpen hebben dat de mens die de aderlating kreeg van zijn ziekte vanaf was en zich kon vermeien aan onze zijde. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, moet je dat niet gaan uittesten.
Anderzijds wat zij via haar mystieke belevingen, via haar teksten, zelfs via haar geestelijke gezang, aan de mensheid heeft gegeven, zal altijd waardevol blijven. Maar je moet het blijven zien in de context van de tijd waarin ze leefde. En ik kan u zeggen dat zij, ondanks het feit dat zij vanuit een redelijk fundamentalistisch christelijk denken, zaken heeft ervaren, deze zeer waardevol qua inwijding zijn geweest. En dat zelfs heden ten dage, wanneer u zich instelt op hetgeen wat zij aan gedachtegoed heeft nagelaten, je aardig wat wijsheden en krachten er kunt uithalen. Ik durf te stellen dat zij een van de grote christelijke ingewijden was van de vroegere tijd. En dat zij qua waarde voor de mensheid op eenzelfde niveau mag geplaatst worden als bijvoorbeeld een Franciscus van Assisi enzoverder.

  • Ik moet mijn krachtplaats verlaten. Moet ik daar nog een ritueel doen om iets af te bouwen en welke tips heeft u bij ingebruikname van een andere krachtplaats?

Kijk als u nu een goede krachtplaats hebt opgebouwd, dan is een van de basisprincipes dat u daar een kring rondgetrokken hebt. Wanneer u deze kring opent, dan kunt u zo deze krachtplaats opheffen.
En een kring openen, als je het magische wilt doen, is het simpelste, u neemt ofwel een zwaard, als u dat hebt en hebt u dat niet mag dat eventueel een tak van een hazelaar zijn of van een beuk, kan ook al, eventueel zelfs een magische dolk, als u dat hebt. Maakt niet uit. En u opent het door tegendraads van uw wijzers van het uurwerk drie cirkels te trekken.
Als je het definitief wilt opheffen: u trekt drie cirkels en na de derde cirkel maakt u een kleine opening, u tekent als het ware een poort. En dan gaat u, gewoon u doet het praktisch, door die poort met al hetgeen wat van die krachtplaats voor u heilig is. En dan als u daar door bent, sluit u terug die poort. U moet geen cirkel meer trekken. Maar u sluit terug die poort, als het ware. Dat is puur magie, maar het werkt perfect voor de mens.
En dan kunt u eender waar dat u een nieuwe plaats wilt openen en u voelt ergens aan van kijk, hier is het goed, dan herhaalt u het maar in richting van de wijzers van de klok en u opent weer een poort en u brengt door die poort al uw gerief binnen. Bent u binnen dan sluit u deze poort.  Op het ogenblik dat u dan in de kring bent en poort is gesloten, raad ik u aan van eventueel, als u dit ter beschikking hebt, wierook te branden. Wierook, onder andere bijvoorbeeld sandelhout, om dus de kring als het ware vast te leggen. U kan dan als dit voor u belangrijk is ook op de gesloten kring eventueel gedurende enkele uren witte kaarsjes laten branden, zodat er een bevestiging is. Dit is allemaal puur magisch, maar het zal werken. De kwestie is dat u zich daar dan terug goed in thuis voelt. U kunt dan – als u de plaats geïnstalleerd hebt – gewoon de poort terug openen en door de poort als het ware de plaats te verlaten nadat u ze achter u terug gesloten hebt; ceremonieel als het ware.  En dan gaat u heel gemakkelijk terug alle krachten die u in de eerste krachtplaats had in de nieuwe krachtplaats terug waarnemen en bezitten. Dan moet u niet alles opnieuw terug installeren. Dit zijn pure magische handelingen, maar die het nog altijd perfect doen. Duidelijk?

  • Bij het uitvoeren van mijn oefening heb ik volgende ervaring: eerst een werking ter hoogte van mijn voorhoofdchakra. Met een idee alsof ik op een paard zit en hoog vlieg om later samen te zitten met een man in het wit met een lange baard. Dan kom ik in het niets. Enkel is de werking van mijn voorhoofdchakra minder, maar wel een enorm gevoel in de  plexus solaris. Ik voel de kleur geel – bruin, wel warme kleuren. Dit is geen negatief gevoel. ’s Avonds zit er een egel aan mijn deur. Hoe moet ik dit interpreteren?

Dat je moet voorzichtig zijn en niet met blote voeten buiten stapt. Maar goed. Nu aangaande de vraag wanneer u zich op Pegasus bevindt dan kunt u natuurlijk hoog vliegen. En ik kan hier het volgende aan verbinden  – en dit is voor de vraagsteller toch wel zeer interessant denk ik – de ganse ervaring is gebaseerd op inwijding die ooit heeft plaatsgevonden in wat men zou zeggen de Peloponnesos nu. Daar is vele levens terug een ervaringswereld opgedaan en zijn er effectief contacten gelegd die door de tijd heen zijn blijven bestaan. Het beeld dat naar voor wordt gebracht van dus de wijze leraar, om het zo te zeggen, is het zoeken van u naar de nieuwe waarden. En effectief deze kunnen via een zeer ontspannen meditatieve houding en het laten binnenkomen van de inspiratie ervaren worden.
Ik denk dat dit een zeer positief duidelijk signaal is voor u dat je moet werken aan uw meditatieve mogelijkheden, meditatieve inspiratieve mogelijkheden. De symboliek die u erbij brengt van de egel,  duidt er alleen op dat u op dit moment als mens moet opletten dat u zich niet teveel laat prikken. En ik denk dat de vraagsteller dit zeer goed begrijpt.
Karakterieel zit je met een nogal overreactie wanneer er iets niet is volgens de denkpatronen die vast geankerd nog altijd in uw stoffelijk voertuig zitten. Echter laat dat zo en dan zal je zien dat de egel voor u degene is die niet prikt, maar opruimt wat niet op de weg moet aanwezig zijn. Want uiteindelijk is een egel het symbool van een opruimer van zeer vele insecten als het ware. En ik denk dat deze symboliek zoals ze naar voor gebracht is voor de vraagstelster zeer, zeer duidelijk is.

  • Bij het ontwaken heb ik soms het gevoel alsof ik de hele nacht zwaar heb gewerkt. Nochtans ben ik wel fris en vol energie. Hoe moet ik dit opvatten?

Dit is een vraag die voor velen van u aan de orde is. Want velen van u zijn zeer intensief met hetgeen wat u hier krijgt tijdens hun slaap bezig. Er is voor ieder van u een ontwikkeling gaande die een sterkere wisselwerking tussen uw hersenen, uw plexus solaris en uw geest maakt.
U moet het volgende beseffen: wanneer u slaapt en onbewust bent u met het gebrachte bezig, dan ontstaat er een energieverloop tussen de plexus solaris en uw derde oog of uw voorhoofdchakra. Die binding en wisselwerking van energiestromen geeft de mogelijkheid, let wel op! via uw plexus solaris, dat uw eigen geest u aardig wat emotionele waarden toegeeft.  Niet via uw derde oog, maar via uw plexus solaris.
Dit houdt in, dat ondanks dat uw hersenen op een laag niveau staan, want u slaapt, uw buikzenuwcentrum ontzettend actief is en zeer veel waarden opneemt. Wanneer dus de ochtend nadert en u ontwaakt, dan kunnen we zeggen dat de geest deze wisselwerking van energiestromen gewoon terug tot zijn normale niveau brengt. Het gevolg is dat u uitgerust wakker wordt, want het uitrusten gebeurt in de hersenen die op ‘low’ staan, om het zo te zeggen, en dat u doordat via uw plexus solaris, uw buikzenuwchakra, heel veel emotie is gepasseerd, u goed gaat voelen.  Dit is een heel lange verklaring, maar een heel exacte. Zo.  En dit geldt voor iedereen en niet alleen voor de vragensteller. Het geldt voor iedereen.

  • Dat waren de vragen broeder.

Oh, ik kom er nog goed vanaf vanavond. Ik hoop dat ik degene die de vragen naar voor hebben gebracht toch een beetje heb kunnen helpen en dat de anderen daar ook nog een beetje aan gehad hebben.

Zo, dan verwacht u van mij dat ik samen met jullie een meditatie opbouw. En dat kunnen we doen en wil ik even inspelen op die laatste vraag. Oh, wees gerust, ik ga jullie niet inslaap wiegen. Maar er is wel iets anders en we kunnen dat misschien vanavond toch even uit experimenteren. En als je dat hier gezamenlijk kunt, dan is dat iets dat u ook, wanneer u alleen bent, misschien kunt gaan gebruiken.
Kijk, wanneer u met de energieën die zich verplaatsen tussen uw plexus solaris en uw derde oog heel bewust gaat trachten aan te voelen, te stimuleren, dan kunnen we via uw derde oog bijvoorbeeld een wisselwerking laten ontstaan met energieën die aanwezig zijn in de natuur rondom ons heen.  Uw derde oog kan je als het ware dan openen, richten, laat ons zeggen op voorbeeld een eikenboom en daar een wisselwerking mee aangaan.
U kunt dit in de praktijk bijvoorbeeld individueel toepassen door in een bos te gaan en u ten opzichte van een eikenboom of een beukenboom, mag ook nog een berk zijn, of een kastanjeboom, dit te doen. Maar je kunt dit ook, zoals wij het nu vanavond gaan doen, door het visualiseren ervan en in het midden brengen van de groep, van dus zo een natuurwonder.

Meditatie: De levensboom.

Dan vraag ik alleen maar ontspan jullie nu allemaal en volg mijn praten maar. Ik begeleid u en de ervaring kun je zo ondergaan.
We zitten hier samen in een mooie kring. We zitten hier met allemaal lieve mensen die eenzelfde doel voor ogen hebben: hun eigen geestelijke ontwikkeling verder te laten lopen, verder te ontwikkelen en steeds meer inzicht te verkrijgen in hoe de kosmos en alles in elkaar zit.
Ik ga nu gewoon via een kleine magische procedure een kring trekken rond jullie. Deze cirkel sluit zich. Deze cirkel is een cirkel van licht die ons allen gaat beschermen en die ervoor gaat zorgen dat wij een eenheid kunnen vormen, zonder gestoord te worden door elementen van buiten de cirkel. De cirkels zijn nu gesloten. Binnen deze cirkel ontvangen wij nu het goudgeel licht en deze vult als het ware de cirkel.
Vervolgens bekleden we de buitenwand van de cirkel met mooie blauw licht.  Ach, wanneer u er erg op hebt, dan zult u zien dan de kleurspelingen bijna een soort regenboog vormen en ook als het ware een prachtige koepel, lichtend, fonkelend geheel en dan plaatsen we binnen dit geheel, binnen onze kring, binnen dit goudgele licht, binnen de koepel met de prachtige azuurblauwe uitstraling een prachtige zuil van groen licht.
Een zuil van groen licht die een symboliek opbouwt van een levensboom. Een levensboom die je zou kunnen vergelijken met de in de natuur voorkomende eik. En deze levensboom die wortelt beneden in deze cirkel, is in harmonie, in kracht met de aarde. Want onder ons nu zien we dat dat prachtige groene licht als het ware voor ons een bodem vormt van kracht, lichtende kracht. En zo zien we deze boom des levens als een zuil naar boven gaan. Een zuil die zich opent in een prachtige kruin. Een kruin die aanduidt: de vele wegen tot ontwikkeling, tot bewustwording die aanwezig zijn. En in die kruin zien we hoe allerlei leven aanwezig is. U kunt zich één maken met een bepaalde tak, een bepaalde weg, u kunt zich één maken met bepaald leven dat zich nestelt in deze kruin, u kunt gaan naar de top van de boom om te zien hoe krachtig de uitstraling is. Maar alles is binnen de koepel van dit prachtige azuurblauwe licht.
De krachten van deze kleuren, de krachten van deze stralen, zijn in harmonie met elkaar en wij zijn in harmonie met alles wat we zien en waarnemen. Dit vormt de kracht van de aarde, dit vormt de kracht van de kosmos rond ons heen, want alles is mooi afgeschermd door het licht en binnen deze vernieuwing, binnen deze prachtige levensboom, kan ieder van u zijn antwoord vinden. Kan ieder van u de kracht opnemen die nodig is, maar ook kan je de kracht gebruiken om door te geven aan ieder die deze kracht nodig kan hebben. U kan deze harmonische toestand als het ware in de kern van uw wezen verankeren en deze meedragen en uitdragen naar al degenen die dit nodig hebben.
En zie hoe alle leven rond deze levensboom langzaam maar zeker zijn weg vindt. Zie hoe je gekoppeld bent aan deze levensboom via uw derde oog. Want uw derde oog is het oog dat dit allemaal opbouwt. Is het oog dat dit allemaal waarneemt en is ook het oog dat deze krachten, deze energieën verankert in uw kern van uw wezen, in de ziel van uw bestaan.
Laat rustig deze krachten inwerken. Wees rustig één met deze krachten en besef dat je steeds weer met deze krachten de aarde kan bijstaan, dat je steeds weer met deze krachten de kinderen van de aarde kan bijstaan, dat je met deze krachten werktuigen hebt gekregen waar je in de komende tijd met aan de slag kunt.
En als we dan dit beeld in ons hebben opgenomen, dan gaan we rustig dit beeld loslaten. We gaan rustig terug tot ons zelf komen, rustig tot de kring die we vormen. We zien hoe de krachten van het licht rondom ons heen zich oplossen in de kosmos. We zien hoe wijzelf volledig vervuld zijn van deze lichtkrachten.  Hoe wij zelf licht zijn geworden.
Dan is nu het ogenblik daar dat we de cirkel terug gewoon openen. Maar let wel, u hebt de kracht gekregen, u hebt de lading in u, blijf er één mee. Gebruik ze. Werk ermee zodat deze samenwerking van dit moment een stempel kan zijn op de vernieuwing die de aarde aan het opbouwen is.
In de naam open ik nu, in naam van de krachten van de aarde, de cirkel. Terug open ik hem door hem op te heffen. Ik hef hem driemaal op, zoals ik hem driemaal opgebouwd heb en door deze magische bewerking is nu de kracht verzegeld in ieder van u en kan je met deze kracht deze avond verder instappen, kan je met deze kracht de komende dagen betekenisvol zijn voor alles wat op aarde leeft. Voor alles wat op aarde bestaat.

Zo, lieve mensen, dat was mijn kleine magische bijdrage aan deze avond. Een meditatie die misschien iets anders was dan dat je gewoon was. Maar ik zie het zo, men is jullie van alle denkbeelden aan het bijbrengen. Men is jullie aan het prikkelen om één te worden en harmonisch te zijn met de aarde. Maar één van de wegen daartoe is, zoals ook in de vraagstelling naar voor is gekomen, het magische handelen.
En u ziet, het kleine voorbeeld dat ik jullie gegeven heb nu van magisch handelen, is niet hocus pocus, maar is iets dat werkelijk een mooie uitwerking en een mooie inwerking heeft op jullie. En het is ook een handeling die je zelf kan herhalen, zelf kan uitvoeren. En zo zie je maar dat je, via een kleine meditatie, uzelf al dadelijk kan bijsturen, bijleren, verder ontwikkelen. Dat u voor deze kleine meditatie nieuwe openingen voor u creëert. Dat deze kleine meditatie voor ieder van u een prikkel is geweest om uw eigen gaven sterker te laten ontwikkelen en te gaan gebruiken. En daar wens ik ieder van u veel succes mee. En werkelijk, lieve mensen, ik blijf dit aandachtig volgen, ik blijf jullie steunen. Eén gedachte aan ons is voldoende om onze steun te ervaren. Ik wens jullie veel succes met jullie studie en dat het licht jullie steeds mag begeleiden.

image_pdf