Wisselwerkingen tussen de geest en de mens

image_pdf

17 augustus 2007

We hebben vorige keer (Mogelijkheden van de mens – 03 augustus 2007) duidelijk gemaakt, wat er gebeurt wanneer een stoffelijk lichaam ophoudt met functioneren en wanneer uw geest gewoon in het bestaan verder gaat. Na natuurlijk een periode van een heroriëntatie gaat de geest eigenlijk terug de weg die hij al aan het bewandelen was; vele malen reeds voordat hij in deze stof geleefd heeft. Deze weg is de denkwereld van de geest, deze is bepalend voor hetgeen hij doormaakt en meemaakt. Dat wil zeggen, welk beeld ook in hem opkomt, hij dit beeld doorleeft, hij ziet dit als werkelijkheid. Dit is natuurlijk iets wat u als mens moeilijk kunt voorstellen, als u nu denkt: ik ben in Normandië, dat u dan reëel in Normandië bent. Dat is het essentiële verschil met ons. Wanneer wij in de toestand dat wij verkeren, eigenlijk de energievorm die wij zijn, ons een beeld vormen van iets, dan is dit zo. Dit houdt natuurlijk in dat in onze wereld, in onze sferen, er voor de mens ontelbare, u kunt daar geen getal opzetten, werelden bestaan.

Want elke geest die dus een beeld vormt, is een nieuwe wereld. Dat houdt ook in dat uw wereld eigenlijk voor de geest maar een schijnwereld is. Hij bestaat in de stof voor u en voor de geest is het af en toe eens een gezellige leerschool, alhoewel ik toch liever andere leerscholen doormaak dan op de aarde, maar wanneer dat u het in zijn globaliteit bekijkt is dit ook maar voor ons een voorbijgaande droom. Waar wil ik met dit naar toe? Heel simpel. Doordat wij waar maken voor onszelf wat er in ons opborrelt, hebben wij ook, soms ongewild, soms gewild, een zeer sterke invloed op hetgeen wat in uw wereld kan gebeuren. Vooral wanneer dat u dit gaat bekijken in uw denkwereld. Als energie en als enkeling, als individu, kunnen we er niet voor zorgen dat er in hetgeen wat rondom u leeft iets wijzigt. Daar zijn wij, nog dicht bij de stof zijnde entiteiten, niet krachtig genoeg voor. Maar wat we wel kunnen is, door de beelden die we opwekken uw gedachten beïnvloeden. U beelden toezenden die uw gedachten in een bepaalde richting gaan oriënteren of kleuren. Dan spreek ik hier altijd nog over de individuele geest. De geest die nog gebonden is met de aarde of toch tenminste met uw zonnestelsel.

Dat gebonden zijn, daar wil ik een beetje uitleg bij geven, het wil niet meer zeggen dat de beeldvorming van de geest nog niet verder reikt dan dit deel van de kosmos. Hoe verder de ontwikkeling van bewustzijn in het Licht van de geest gaat, hoe verder hij afstand kan nemen van dit deel van de kosmos, hoe meer overzicht hij krijgt, en hoe minder de aarde een cruciale rol in zijn beeldvorming zal spelen. Maar dan krijgt u ook dat er dus minder invloed naar deze aarde zal toevloeien. Maar laat ons blijven bij de entiteiten, bij de geesten die dicht bij de aardse sferen bewegen; dan kunt wel degelijk beïnvloedingen ondergaan, als mens. En deze kunnen van tweeërlei aard zijn. Wanneer de geest lichtend is, zal deze enkel en alleen u proberen positieve, lichtende ideeën en gedachten bij te brengen. Het zal waarschijnlijk enkel en alleen maar gebeuren op het moment dat u er zelf om vraagt.

Maar er is een andere pool. De pool van het duister. Daar zal men wel proberen van u te beïnvloeden. Daar zal men wel proberen van u in bepaalde richtingen te doen handelen. Juist omdat zij vanuit hun ingesteldheid trachten het duister te vergroten. Een misschien duidelijk voorbeeld zou ik u kunnen geven wanneer ik u zeg: op deze aarde, op het ogenblik is veel oorlog, en die oorlog brengt veel haat mee. Vooral wanneer dat we gaan kijken naar de moslimstaten. Nu zou u denken dat degenen die daar moordaanslagen plegen dat deze, wanneer deze na hun daad aan onze zijde komen, inzien dat zij fout hebben gedaan. Sommige wel, maar tot onze grote spijt zien we dat een grote meerderheid zich volledig afsluit en zich bewust zijnde van de ellende die zij gecreëerd hebben, hun haat nog voelen groeien. Daar tegenover zijn de slachtoffers die in vele gevallen op een zelfde niveau acteren, en ook in dit duister verteerd worden door haat.

En dan ontstaat er iets heel raars. Zo goed de dader als het slachtoffer gaan met elkaar hand in hand gaan, om hun haat naar de wereld toe nog te versterken. Waardoor er nog meer ellende komt, nog meer agressie. Want zij vinden enkel nog maar voor zichzelf, in dit duister, in deze haat, een bevestiging van hun individuele waarde die ze zich geven, met alle gevolgen van dien. Waarom vertel ik u dit voorbeeld? Omdat u, als u daar over gaat nadenken, zult begrijpen dat zulke zaken voor de aarde zeer schadelijk zijn. En dit blijft maar escaleren. Het wordt ook gestimuleerd. Het wordt gestimuleerd vanuit de geest die vast zit in het duister, maar het wordt ook gestimuleerd door de mens zelf die op zijn eigen macht en zijn eigen begeerte ook teert en daardoor tracht door nog meer ellende te creëren zijn eigen superioriteit te bewijzen ten opzichte van degene die hij wilt onderdrukken.

Ik wil hier maar duidelijk mee maken hoe beïnvloedbaar een mens is. Door hetgeen wat er gebeurt, hoe hij kan gesleurd worden in een duistere spiraal, waar hij zeer moeilijk uit verwijderd kan worden. Misschien begrijpt u zo nu beter waarom deze waanzin die de aarde op het ogenblik treft, steeds erger wordt en nog erger gaat worden. Want dit is zeker de eerste tijd nog niet gedaan, omdat er andere krachten op de aarde dit stimuleren. Ook hier weer krijgt u beïnvloedingen van buiten af van gelijklopende velden. Maar gelijklopende velden die eigenlijk ook een bron van duisternis hebben. Een bron die alleen maar tracht zijn eigen voortbestaan te bestendigen op de miserie, de chaos en het kwaad voor de mensheid.

Gelukkig hebben we daar tegenover de geest die tracht het Licht te brengen; die tracht van voor de mens een waardig leven te creëren met mogelijkheden tot bewustwording. Maar gezien velen onder u niet beseffen waarom zij eigenlijk op deze aarde gekomen zijn; velen onder u zitten vast in een religieus denken en kunnen zich daar niet uit bevrijden; en zijn zo moeilijk bereikbaar voor lichtende ideeën, voor positieve invloeden. Zij worden meestal verworpen omdat zij niet beantwoorden aan het beeld van de begeerlijkheid die de mens voor zichzelf wenst en eist. Niet beseffende dat, dat beeld meestal ingegeven is door duistere krachten die er alle belang bij hebben dat de evolutie hier op deze wereld niet verloopt in een positieve zin.

Nochtans kunnen wij stellen dat dit alles in de totale context van de evolutie van dit deel van de kosmos van voorbijgaande aard is. We kunnen stellen dat, ondanks het feit dat u dit aanvoelt als zeer zwaar en zeer erg, dit maar een zeer klein onderdeel is van het ganse gebeuren. Dat we dankzij de mogelijkheid van beeldvorming die wij hebben langzaam maar zeker een nieuwe sfeer, een nieuwe gedachtegolf zullen kunnen overbrengen op de mensheid.

U kunt deze periode een beetje vergelijken met de periode van 2000 jaar geleden, toen een figuur als Christus op de aarde rondwandelde. Wanneer we verder gaan kunnen we nog wat duizenden jaren terug gaan en dan zien we eenzelfde periode voor Atlantis. Wanneer we naar de essentie gaan dan zult u zien dat de beïnvloeding van dit mensenras en  de ontwikkeling van dit mensenras, enkele miljoenen jaren geleden, toch zijn oorsprong vindt vanuit andere delen van de kosmos. Dit mensenras is voor de geest een experimenteel gebeuren geweest, dat fase na fase heeft ontwikkeld en waarvan we nu kunnen zeggen, dat wanneer deze fase is afgerond waar we nu in zitten. Wanneer we de krachten van de nieuwe heerser kunnen laten werken, dat we dan zullen beschikken over voertuigen, over mensen, die meer beantwoorden aan de zoektocht die de geest doet naar ervaring. Want dat mogen we toch niet uit het oog verliezen, dat het menselijke voertuig een gereedschap voor de geest is om ervaringen te kunnen opdoen die we, wanneer we niet over een stoflichaam beschikken, moeilijk kunnen ervaren. Daarom kan u er ook zeker van zijn dat de evolutie van het Licht uiteindelijk het evenwicht hier zal maken, dat uiteindelijk op deze aarde, er een veel nauwere samenwerking zal komen tussen de geest en de mens, en de geest die in de stof is.

Op het ogenblik werkt u, met een medium. Wij voorzien, tussen 150 en 200 jaar dat dit een normaal gebeuren zal zijn voor de meeste van de dan levende mensen. Dat men gewoon in zijn dagdagelijkse leven een uitwisseling heeft tussen de stoffelijke wereld en de geestelijke wereld. Ik weet wel, op dit moment zijn er al wat mensen die dit kunnen en die dit voor zichzelf zeker hanteren. Maar de meeste mensen worden dan nog bekeken als zijnde een beetje buiten de maatschappij, en door de meerderheid misschien wel als een beetje niet goed in hun bovenkamer. Nochtans zullen we opmerken dat in de komende generaties steeds meer, beginnende bij de kinderen, een wisselwerking tussen hun geestelijke vrienden en hun stoffelijke vrienden als normaal gaan beschouwen. Wanneer op dit ogenblik een kind dit doet, dan hebben de meeste ouders nog steeds de neiging van te zeggen: hou op, stop met fantaseren. Maar het fenomeen zal meer en meer voorkomen. Meer en meer zult u opmerken dat ook de volwassenen die vanuit die kinderen zijn voort gekomen, dit blijven doen. En zo kunnen we stellen dat de wisselwerkingen en de mogelijkheden op deze wereld groter worden. Dat u langzaam maar zeker, wanneer er problemen zich voordoen, wanneer er zaken gesteld worden, deze getoetst worden aan de andere werelden. En wanneer zij deze toetsing doorstaan kunnen aanvaard worden. Anders zal men veel gemakkelijker zeggen: hier gaan we niet in mee, dit is niet wat volgens mijn aanvoelen en volgens mijn inspiratie het juiste is. Zo zal u opmerken dat langzaam maar zeker steeds meer mensen het positieve, het lichtende in dit deel van de kosmos naar voor gaan schuiven, en daar naar gaan leven.

Dit zal natuurlijk inhouden dat vele waarden die nu zo belangrijk zijn zeer snel gaan ontwaarden. Dat voor de doorsnee-mens het belangrijk gaat zijn van: wat kunt u brengen? Wat kunt u aanbieden, dan wel wat is uw materiële bezit?

Want materieel bezit gaat in de komende jaren zeer sterk achteruit gaan. Het zal er  op aan komen wat in u leeft, om deze zaken te overwinnen. Zoals op het ogenblik velen er aan denken van aan onze zijde te komen, omdat zij fortuinen verloren zijn de laatste weken. Wanneer u aan onze zijde zou zijn en u zou de gedachtebeelden lezen van al degenen die aan de wereld de idee geschonken hebben van : wij zijn machtig, want wij bezitten kapitalen, wat er werkelijk in hun gedachten omgaat, welke angsten zij doormaken, welke onzekerheden, en welke plannen. Dit wordt gestimuleerd door hun confraters in het duister. Door degenen die een leven gehad hebben die aan onze zijde zijn gekomen en hebben geweigerd te erkennen dat een doodskleed geen zakken heeft. Hebben moeten vaststellen dat een leven alleen maar voor de materie hen verder af heeft gebracht dan wat zij ooit hebben kunnen inschatten. Ook hier weer zitten we met het probleem dat deze geesten zich meestal inkapselen, weigeren van te aanvaarden dat zij als het ware naakt voor de waarheid staan. Ook zij proberen nu de anderen te stimuleren verkeerde daden te stellen om zo weer hun eigen gelijk trachten bevestigd te zien. Zo ziet u maar hoe de mens die denkt dat hij onafhankelijk denkt aan alle kanten beïnvloed wordt om zaken te doen die eigenlijk voor hem dikwijls niet al te gunstig zijn. Maar die in het kader van zijn begeerteleven en het gedachtebeeld dat hij heeft over zich zelf, zeer goed passen. Waar het duister, spijtig genoeg, in deze periode een zeer sterke aanzet heeft.

Maar de essentie die ik u wil brengen is heel simpel. Stel u gewoon open voor het Licht. Tracht aan te voelen wat voor u de juiste weg is. Stel u open voor al wat lichtend is, wat positief is. Zelfs wanneer u aanvoelt dat dit niet past in het geheel van de maatschappij waarin u zich beweegt. Wanneer u zich goed voelt, wanneer u zich lichtend voelt, en vanuit die gedachtewereld in harmonie bent met onze zijde, dan kunt u er van op aan dat u krachtig genoeg bent om alles wat er plaats grijpt in uw omgeving op de juiste wijze te benaderen en te verwerken. Dat wat er ook plaats grijpt, dat u steeds verder kunt gaan in het Licht, en naar degenen die vragende zijn de juiste zaken, de juiste gedachten, de juiste beelden toe te spelen. Dan zult u geen beïnvloeding van het duister in u binnen halen. Dan kunt u werkelijk met al degenen aan onze zijde die het goed met u menen, verder werken. Dan zal ook de dood voor u niet een drama zijn, maar een gewone overgang, een gewone wisseling van sfeer. Dan is de dood voor u niet het einde, maar een nieuw begin. Zoals u zou kunnen zeggen: ik heb een bepaalde studie afgesloten, ik begin nu aan iets anders. Wanneer u een jaar hebt afgesloten, dan bent u ook niet droevig, dan feest u op het nieuwe jaar.

Wees daarom ook niet droevig wanneer iemand van uw medemensen u verlaat en naar onze zijde komt. Want wanneer u droevig bent, dan gaat u in vele gevallen een blokkering veroorzaken, een tegenwerking in de overgang van degene die naar onze zijde wilt komen. Wanneer u echter beseft dat een overgang in vele gevallen een noodzaak is, omdat het lichaam niet meer geschikt is om te functioneren voor de geest die er in aanwezig is, wanneer u dan op dat ogenblik  enkel de goede zaken die u kent van degene die overgaat, in ogenschouw neemt, dan zult u opmerken dat ondanks de menselijke droefenis die in u zal opwellen, u een gevoel zult ervaren van dit is het juiste, dit is het goede. Dan zult u ook veel gemakkelijker zelf kunnen vaststellen, dat de geest die verder gaat het goed maakt. Dat de geest die een nieuwe tocht aanvangt helemaal geen spijt heeft van het gebeuren, maar juist de meerwaarde ervaart. Hij heeft de kennis en de ervaring opgedaan van in de stof te hebben verbleven, kan nu weer zijn weg in de geest en zijn evolutie in de bewustwording verder zetten. Wanneer u daar dan positief tegenover staat dan is het ook mogelijk dat deze geest, wanneer hij zijn evenwicht aan onze zijde heeft hervonden, voor u ook een hulp blijft. Voor u een licht blijft waar u op kunt vertrouwen, waar u, wanneer u in positieve gedachten verzonken bent, lichtende inspiratie van kunt krijgen. Die zelfs, wanneer er al een band bestond, voor de stof, u in dit leven, in dit stoffelijke leven, kan helpen het juiste te ervaren, het juiste door te maken, wat zeer belangrijk is. Wanneer u dan zelf naar onze zijde komt dan kunt u er van op aan dat u daar uw zielsverwanten terug vindt. Dat u samen de weg in het Licht kunt verder gaan. Dat ziet u ook aan de uitwisseling die u dan kunt doen, hoe verschillend de ervaring in de stof ook is geweest, maar deze ervaringen zijn uitwisselbaar, waardoor dat u dan voor ieder weer een lichtende meerwaarde kunt betekenen. En zo op uw eigenste wijze dan weer naar de stoffelijke wereld toe een juiste beïnvloeding, een juiste gedachtegolf kunt toezenden. Zo kunt u zeggen is de cirkel rond. Zo kan u zeggen, dat het stoffelijke leven een meerwaarde betekent voor ieder mens. Tegelijkertijd ook een meerwaarde voor iedere geest die nog dicht staat bij de stoffelijke wereld.

  • Soms als ik een boom groet en er tegen praat is het alsof hij mij een antwoord geeft op vragen die in mij aanwezig zijn. Komen die reacties van de groepsgeest of van mijn eigen geest of van een andere entiteit?

Het kan tweeërlei zijn. Het kan uw eigen geest zijn die, dankzij deze houding, u tracht te laten aanvoelen de betekenis die u hebt ten opzichte van de natuur, dat u beseft dat u als mens deel bent van die natuur. Waardoor dat u, wanneer u spreekt tot de natuur, de natuur erkent als zijnde een levend geheel, een bevoertuigd gedeelte van de kosmos. Het kan ook zijn, dat het de groepsgeest van de boomsoort is die bepaalde beelden in u doet opwellen. Een groepsgeest praat niet, maar kan wel door de gevoelens die hij kan produceren, zelfs wanneer u over bomen praat, kan een groepsgeest u een beeld bezorgen waardoor dat u dit antwoord krijgt. Uiteindelijk, kan het effectief zijn dat er entiteiten op dat ogenblik met u in harmonie zijnde en u ook trachten bewust te maken dat u geboren bent om deel te zijn van de natuur. Deze ervaringen in de stof vast te leggen om zo uw eigen geest de mogelijkheid te geven een rijker ervaringsbeeld in zich op te nemen en daarmee verder te werken. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Ik geef u wel de raad van in meditatie u daar voor open te stellen, dan zult u voor uzelf daarop duidelijke antwoorden krijgen. Antwoorden waar u dan verder mee uw eigen geestelijke ontwikkeling kunt verder zetten.

  • Bij oorlogshandelingen zegt u dat beide partijen bij overgang soms zeer haatdragend zijn, kan u dit nader verklaren?

Wanneer u haat, en u gaat over, en u koestert deze haat, u durft deze niet los laten omdat u uzelf dan moet erkennen, en degene die u gedood hebt, haat ook en wil dit ook niet loslaten, dan bent u in harmonie met deze haat; vormt u één geheel, vormt u één kracht in het negatieve.  Daardoor krijgt u dat degenen die in leven elkaar haten en zich uitroeien, zoals ‘t nu gebeurt in deze oorlogsgebieden, dat deze na de dood even sterk gebonden blijven door deze haat. Waardoor zij trachten degenen die nog levend zijn gezamenlijk, en dan maakt het niet uit of dat u behoort heeft tot hun kamp of het andere, tot diezelfde haat en diezelfde chaos te drijven. Uiteindelijk, creëren deze wezens zulke demonische werelden, dat zij, wanneer ze er niet in slagen toch maar een beetje het Licht te erkennen, zich dikwijls vastzetten voor zeer lange periodes. In sommige gevallen kan het zelfs naar een uitdoving van hun eigen geest gaan. Dit is het allerergste wat voor een geest kan plaatsgrijpen. Maar ook hier komt het gewoon omdat zij zo verzonken zijn in haat, dat dit niet alleen uit dit ene leven komt. U moet niet denken dat degenen die op het ogenblik de haat op de wereld hoog houden, dat die geboren zijn in het Licht. De meeste van deze zelfmoordenaars en moordenaars, hebben al een redelijk lange carrière in de stof van geweld, moord en haat achter de rug. Ze zijn meestal gevlucht vanuit dat duister naar een nieuwe haatsfeer in de stof, omdat zij zich in de geest zagen vernietigd worden, maar kunnen de cirkel niet breken. Het zou ons te ver leiden om een analyse te maken van dit duister. Maar dit is toch op dit moment een cruciaal gegeven in uw wereldgebeuren. Daarom moet ik het wel aanhalen, want anders zou u de zaken in een verkeerd daglicht kunnen zien. Maar goed, laat ons niet te veel met het duister bezig zijn, dit brengt ons nergens. Laat ons met het Licht bezig zijn. Dan kunnen we de juiste handelingen en de juiste houding aannemen ten opzichte van alles wat rondom ons gebeurt, hoe erg het soms ook mag zijn.

  • Broeder, als iemand door de eeuwen heen eigenlijk met haat en in het duister doorgaat, wordt er gezegd, dat in het ergste geval het kan zijn, als hij het Licht niet wil erkennen, dat die geest ‘uitdooft’. Wil dat dan zeggen dat er niets meer is?

Ja, zoals de broeder in het eerste deel dit gebracht heeft, dit zijn uitzonderlijke gebeurtenissen in de kosmos, maar dit kan behoren tot de werkelijkheid. Dat dus door het duister uiteindelijk een volledige zelfvernietiging plaatsgrijpt. Dat is, in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Men zal trachten dit te vermijden, maar ik zou mij daar niet teveel zorgen over maken of teveel aandacht aan besteden, want daar hebt u helemaal niets aan. U kunt veel beter u met het Licht bezig houden, en zien hoe ver u in het Licht geraakt, want daar hebt u wél iets aan.

U moet rekening houden, zelfs in de kosmos zoals zij nu bestaat, zal er altijd een uitdijning zijn. Maar, als mens ben je daar te beperkt voor om dit te kunnen plaatsen, en aan onze zijde zijn we ook bij lange na niet ver genoeg om dit in de juiste context af te schilderen. Dus laat ons beter over andere zaken gaan die ons verder kunnen brengen dan hetgeen wat toch eigenlijk niet onze wereld is.

  •  Het duister, is dat het helemaal afwezig zijn van het Licht?

Duister is het afwezig zijn van Licht.

  • En tegelijkertijd kan Licht niet kenbaar zijn zonder duister, en duister is dus herkenbaar aan het feit dat het Licht daar niet is. Is dat te beschouwen als twee krachten, waarvan wij de Lichtkant zoeken?

Het zijn twee krachten, maar in wezen is het een eenheid. Maar, en dit geldt zo goed voor onze zijde, als voor de mens in de stof, we zijn niet zover in ontwikkeling dat wij juist kunnen bepalen hoe deze zaken in elkaar zitten en functioneren. Want dit is de kern van de Godheid, of de Kracht die de kosmos doet bestaan. Het duister kan niet zonder het Licht, en het Licht zou niet bestaan zonder het duister. Dat is juist. Maar dit leidt ons af van hetgeen wat wij hier bespreken. We zouden kunnen spreken over deze evenwichten. Maar nu gaat het vooral om de beïnvloeding op de mens in de werelden waar de mens mee contact heeft. En dan zien we dat de geest die een menselijk voertuig achter heeft gelaten en die in het duister zit, zich volledig afsluit van ook maar enig Licht. Omdat, dat is toch de kern, wanneer hij het Licht wilt erkennen, zich geconfronteerd ziet met zichzelf. Met zijn eigen daden, die hij niet wil erkennen. Waardoor dat hij zich afsluit van alle hulp, van alle Licht. Wat niet wil zeggen dat dit Licht er niet is. Degene die zich inkapselt in het duister, is in wezen rond dit duister omgeven met Licht. Alleen, wilt dit individu, deze geest, zich niet naar dit Licht wenden. Om zo te voorkomen dat hij zichzelf ziet zoals hij in wezen is.

Maar ik begrijp u best met uw gedachtebeeld dat het één niet zonder het ander kan en dat dit in de kosmos als een noodzakelijk evenwicht is.  Alleen is het probleem hier dat wij zo goed aan uw zijde als in de sferen niet bij machte zijn het ganse plaatje van de schepping te zien of te kennen. Zo goed dat de mier die hier in de tuin rond kruipt, niet kan beseffen, waarom dat het licht en donker wordt. Of waarom er dag en nacht is. Die mier heeft daar ook gedachten over, maar kent geen zon, kent geen zonlicht. Kent alleen maar, op een bepaald ogenblik is er licht, op een ander ogenblik is er duisternis.  Zo zijn wij ook. Wij in de geest, u in de stof, zijn zoals deze kleine mier ten opzichte van dit grote geheel.

We kunnen enkel en alleen maar hopen, dat we, door alle ervaringen die we opdoen, u in de stof, wij in de geest, dat we langzaam maar zeker verder kunnen ontwikkelen in dit Licht, steeds hoger op gaan, zodat we meer en meer kunnen begrijpen en meer en meer een overzicht kunnen hebben van hoe de kosmos werkelijk in elkaar zit, hoe hij werkelijk functioneert. Want voor u, die leeft op een planeet, en die planeet behoort tot een zonnestelsel, en wetenschappelijk hebt u daar al van alles rond gebouwd. U ziet sterren, u ziet melkwegstelsels, u ziet zwarte gaten in de stof. Wanneer u dan aan onze zijde komt, u over andere dimensies kunt beschikken, ziet u een totaal ander plaatje. Dan bestaat die afstand van miljoenen lichtjaren niet. Dan is de snelheid van het licht die voor u het maximum is dat zou kunnen bestaan, helemaal peanuts. Dan veranderen al die waarden. Dan is die zon niet de grote lichtbrenger, dan bestaan er andere dimensies die totaal andere zaken naar voor schuiven. Dan ziet u die aarde niet meer als dat planeetje dat in dat stelsel draait en keert en tracht te overleven. Maar dan ziet u die aarde als een denkend wezen, dat weer deel is van een veel groter geheel van denkende wezens, behoort tot een bepaalde groepsgedachte.

Als besluit: tracht vandaag te leven zo goed mogelijk. Stel u open voor het Licht. Als u mediteert, doe het steeds in de positiviteit. Goudgeel Licht is op het ogenblik het meest aanvaardbare voor u als mens. Het zal u het sterkst begeleiden en beschermen tegen alle invloeden die rondom u zijn, om zo de juiste houding en de juiste werkwijze in de stof te kunnen vinden. Dan gaat u, ondanks alles,  toch een positieve lichtende tijd tegemoet, waarin het Licht de hoofdrol zal spelen.

Ik hoop dat ik voor de meeste onder u bepaalde denkpatronen in werking heb gesteld en misschien de aanzet heb gegeven om zelf te proberen u open te stellen voor de lichtende beïnvloedingen die u kunt ontvangen wanneer u dit zelf wilt en toelaat. Want niets is gemakkelijker, dan u open te stellen en trachten waar te nemen, niet alleen wat uw eigen geest u te vertellen heeft, maar ook wat de broeders rondom u voor u kunnen betekenen. Dat zij u kunnen inspireren en helpen, om van uw leven een waardevol leven in de stof te maken, zodat, wanneer u naar onze zijde komt, u met een zeer grote meerwaarde aankomt. Tot grote vreugde ook aan onze zijde.

image_pdf