Wisselwerkingen tussen de verschillende voertuigen van de mens

image_pdf

18 januari 2011

Vanavond gaan we trachten u een beeld bij te brengen van de wisselwerkingen, die uw verschillende lichamen hebben naar uw stoffelijk voertuig toe en de mogelijkheden, die dat inhoudt om met dat stoffelijk voertuig allerlei ervaringen waar te nemen en op te doen. Het is misschien een nogal ingewikkelde materie maar tracht toch zo aandachtig mogelijk te volgen. Want jullie wensen meer en meer kennis te hebben van hoe de kosmos in elkaar zit. We hebben afgesproken dat we de onderwerpen eigenlijk ‘occulte wetenschap’ zouden noemen. Wel, dit, wat we vanavond u gaan brengen, behoort tot de zuivere graad van deze gedachtewerelden.

Je moet u het volgende voorstellen: u leeft in de stof als stofmens. Maar u leeft in wezen niet echt. Het ganse stoffelijke bestaan is een illusie. Het werkelijke bestaan is in wezen wat uw geest doorleeft, ervaart. Dat zou je met stoffelijke termen ‘de realiteit’ kunnen noemen. Nu zullen de meeste onder u denken: “Daar kan ik het eigenlijk moeilijk mee eens zijn want ik zit in de stof en die illusie, die brengt mij soms nogal in de problemen.” Dat klopt. Maar toch is het voor uw totale wezen steeds een heel korte leerschool die op illusies is gebaseerd. Want het merendeel dat je in de stof waarneemt, beleeft, is niet echt. En als je een goed occultist wilt zijn, zul je deze stelling langzaam maar zeker voor uzelf eigen moeten kunnen maken. Want, waar gaat het over? Het stoffelijk voertuig is maar één van de werktuigen, die uw persoonlijkheid bezit. Dat wil zeggen dat dat stoffelijke voertuig beïnvloed wordt door zeer vele andere voertuigen, die je bezit, maar ook door de wisselwerking met invloeden die op al die verschillende voertuigen inwerken. En ik ga u echt geen universitaire cursus geven vanavond over alle verschillende soorten voertuigen, die uw persoonlijkheid bezit, maar ik ga het in drie grote fasen verdelen waardoor u, ondanks dat het maar in drie delen weergegeven wordt, toch een algemeen werkingsbeeld kunt krijgen waar u aan onderhevig bent.

Om te beginnen, u kent allemaal, daar vertel ik niets nieuws mee, uw aura. Diegenen die een beetje deskundig zijn, weten dat uw aura eigenlijk uit drie facetten bestaat: een puur stoffelijk stralingsgedeelte, dat heel kort tegen het lichaam zit, enkele centimeters; dan het mentale gedeelte en dan het geestelijke gedeelte. Nu, wat op een avond als deze voor ons van belang is, is dat mentale gedeelte. Want dat mentale gedeelte heeft een wisselwerking met alle beelden maar ook alle astrale beelden die enerzijds veroorzaakt worden door uw stoffelijk voertuig en anderzijds beelden die van buitenaf op u afkomen. Daardoor kan je zeggen dat uw kennis en uw ervaringswereld meestal gebaseerd zijn op invloeden die je niet direct, stoffelijk dan bedoel ik, registreert of waarneemt, maar die wel oorzaak zijn dat je bepaalde handelingen volvoert, dat je bepaalde denkpatronen uitvoert.

Als ik het simpel kan zeggen: kijk, beïnvloeding in uw maatschappij is enorm. Ga zelf eens na hoe dikwijls u bepaalde zaken denkt, die juist zijn, waarvan u overtuigd bent dat het klopt en die in wezen helemaal niet correct zijn of helemaal niet kloppen. Maar juist door uw eigen beeld, dat je van uzelf hebt opgebouwd en de beelden die van buitenaf komen, krijg je een nieuw beeld; niet uw beeld, maar een beeld van deze mentale en astrale werelden. En dit houdt voor velen van jullie redelijk grote gevaren in, en ik ga dit met een kort voorbeeld duidelijk stellen: door bepaalde ideeën, die bij u binnenkomen, hebt u het gevoel dat u bijvoorbeeld de mindere bent t.o.v. persoon X. Want persoon X heeft, volgens wat jij ervaren hebt of aangevoeld hebt, een meerwaarde t.o.v. uzelf.
Om te beginnen, zitten we hier al fout. Niemand, maar ook niemand, is meer of minder dan een ander. Maar laten we dit even terzijde. Het probleem stelt zich dat je van uzelf via uw mentale lichaam een astrale figuratie hebt gemaakt, een figuratie waarin veel eigenschappen van u bewegen. Iedere mens doet dat. Ieder mens heeft zo’n beeldvorming van zichzelf. Die beeldvorming van uzelf gaat ook buiten uzelf, leeft een bepaald eigen leven. Dat leven wordt aangevuld met andere astrale beelden, die rondom u aanwezig zijn en waar uitwisselingen ontstaan. Dit kan vanuit alle hoeken komen. Maar daardoor creëer je voor uzelf een beeld dat helemaal niet meer overeenkomt met het echte beeld van uw persoonlijkheid. Dus in dit geval hebt u een beeld t.o.v. persoon X dat minderwaardig is.

Wat is het gevolg? Het gevolg is dat u, wanneer u met persoon X, en alles wat ermee te maken heeft, in contact komt, u fout gaat handelen. Stel dat u het idee hebt dat persoon X heel sterk is om mensen te helpen en u probeert mensen te helpen, dan gaat u gewoon fouten maken, kracht te kort komen omdat u zich spiegelt aan diegene waarvan u denkt dat die meer waarde heeft, meer kan dan u. Het gevolg is dat u, in de stof, helemaal niet tot de prestaties komt waartoe je zou kunnen komen en dat u ook in uw denkwereld afwijkingen gaat vertonen. U gaat niet meer kunnen realiseren waar het voertuig eigenlijk voor geschikt was juist omdat u een verkeerde indruk hebt van persoon X.

Want wat blijkt nu als we even verder kijken? Dat het beeld dat jij hebt van die persoon X helemaal niet overeenkomt met wat jij denkt. Die persoon X is kwalitatief, om het zo te zeggen, niet beter dan jij, misschien zelfs nog minder, in verhouding van kennis en mogelijkheden, dan jij. Maar door de valse beeldvorming, de verkeerde illusie, hebt u dat via uw astraal en dan uw mentale uitstraling aanvaard. Het gevolg voor u is dat u in uw incarnatie minder gaat kunnen realiseren dan dat de geest had voorzien dat mogelijk zou zijn.

Dit is een heel compact voorbeeld. Maar je kunt dit in uw leven vele malen herhalen. En vele mensen komen in hun stoffelijk leven niet zo ver of vinden dat zij pechvogels zijn omdat zij juist in die beelden geloven, er waarde aan hechten en niet de echte reële beelden van zichzelf durven erkennen. De illusie is hier uw meester met alle gevolgen van dien. Daarin kunnen we zeggen dat een ander aspect ook een grote rol speelt; een rol waarvan we kunnen zeggen dat een stofmens t.o. v. de kosmos en zijn andere lichamen nogal eens een ‘winst en verliesspel’ speelt; een ‘winst en verliesspel’, d.w.z. dat de stofmens denkt in: dat is een meerwaarde voor mij, dat is minder, en anderzijds koppelt hij daar soms, in zijn ideeën, verplichtingen aan; verplichtingen die hij dan gaat omschrijven als karmisch, onontkoombaar en zo verder.

Wanneer ik nu even andere woorden gebruik en wanneer ik nu eens zeg dat uw ‘winst-verlies’ eigenlijk begeerte-angst is, dan zal er misschien al hier en daar een belletje gaan luiden. Het stoffelijk voertuig kent enorme begeerten, drijft dikwijls door deze begeerten; maar daar tegenover staat, in veel gevallen, ook een angst met alle gevolgen van dien. Koppel daar dan de zogenaamde of de ideële verplichtingen aan vast en u ziet dat ook hier weer vele zaken niet meer kloppen in deze puzzel, integendeel. Want veel zaken in de stof, via al deze beïnvloedingen, geven u, bij wijze van spreken, een schuldgevoel. U vindt het spijtig of u hebt berouw omdat u in uw leven dat of dat hebt gedaan. Toen u het deed, was u ervan overtuigd dat het juist was, dat het klopte. Achteraf, door alle mogelijke beïnvloedingen, stelt u vast dat het niet juist was; dat u volgens het idee, die u nu hebt, verkeerd hebt gehandeld. Velen gaan dan spijt hebben van hun daden; velen gaan berouw hebben en zo verder, wanneer het wat religieus is. Hier moet ik de nadruk leggen op het feit: heb nooit spijt van iets dat je gedaan hebt; heb nooit berouw over iets dat je gedaan hebt. Ook dat is iets dat misschien bij sommigen nogal tegen hun stoffelijke borst zal stuiten. Nochtans, in de algemene persoonlijkheid is dit van groot belang. Wees ervan overtuigd dat je in het ganse geheel alleen dàt kunt doen wat volgens jou in de mogelijkheden van u aanwezig is. Al het andere is maatschappelijke beeldvorming maar heeft niets, maar ook niets, te maken met uw eigen persoonlijkheid en persoonlijkheidsontwikkeling of bewustzijnsgang, integendeel. Dit klinkt misschien, in een maatschappij die op het ogenblik nogal door de inquisitie van de moderne politiek gedreven wordt, of de moderne media, ik zal het zo zeggen, eigenaardig. Nochtans is dit zeer correct. Alle zaken waar u op het ogenblik over struikelt, op welk terrein ook, maken voor u niet dat u van iets spijt mag hebben of berouw gaat hebben. Want dan zit u op het verkeerde spoor. Als u daar verder over nadenkt, zult u begrijpen dat in de kosmos het niet mogelijk is dat zaken zich voltrekken die in de stof gezien worden als zijnde ‘verkeerd’ of ‘niet kunnen’. Maar ook hier weer moet ik zeggen: u leeft in illusie wat de stof aangaat.

Verder, besef dat u juist door een correcter ingesteldheid, door het kunnen aanvaarden dat u evenwaardig bent aan alles wat, qua invloeden, rondom u is, creëert u de mogelijkheid en hebt u de mogelijkheid om met krachten te werken die onbeperkt zijn; hebt u de mogelijkheid om zaken uit te voeren, te realiseren die, volgens de stoffelijke denkwereld, niet haalbaar zijn. Toch, wanneer u zich zo opstelt, wanneer u rekening houdt met de andere lichamen die u mee sturen, hebt u vele andere mogelijkheden.
Dit wat betreft het nog meest wisselwerkende voertuig t.o.v. uw stof in uw totale persoonlijkheid.

Dan zou ik een kleine stap verder willen gaan en ik zou willen komen tot het puur geestelijke deel. Ach, in dat geestelijke deel, daar zitten ook verschillende niveaus en verschillende lichamen en zo verder. Maar dat ga ik u allemaal besparen omdat het voor u in de stof niet praktisch is. U bekijkt het beter als één geheel. En dan moet u beseffen dat dat geestelijke lichaam gestuurd wordt, beïnvloed wordt, deel is van wat we kunnen omschrijven als een kleur, een straal. Ik tracht het met menselijke termen uit te drukken want u begrijpt: de geest is, naar de stof toe uitgedrukt misschien, een energievorm en wat de geest eigenlijk allemaal in zich opneemt en verwerkt, is in uw stoffelijke beperktheid soms moeilijk te plaatsen. Daarom, tracht u voor te stellen dat ieder van de aanwezigen hier behoort tot een bepaalde kleur, een bepaalde straal. Je zou als het ware kunnen zeggen, vroeger sprak men: “Je wordt beïnvloed door bepaalde goden.” In het christelijke milieu werd dat dan: door engelen of door heiligen, het kind moet een naam hebben. Maar voor iemand die met occulte wetmatigheden wil leren omgaan, is het toch interessant van de meest correcte terminologieën te gebruiken. En dit zijn geen engelen, heiligen of goden maar we kunnen zeggen: kosmische straling, kleurenstraling, om het duidelijk te maken. Omdat kleur voor de stof ook iets is dat zeer persoonlijk is maar toch kan opgeroepen worden. Ieder van u heeft zo zijn eigen kleur.

Nu is het voor de mens zeer interessant te ontdekken welke zijn kleur, zijn straal is. Waarom? Omdat, wanneer je dit weet, dit aanvoelt, je daardoor de beste wisselwerking kunt doen ontstaan, gewoon via contemplatie, meditatieve technieken en zo verder. Dat is even voor later. Want stel: u bent u niet bewust van uw kleur, dat is een groot deel van de levende bevolking op deze aarde, dan kan het zijn dat u bijvoorbeeld als kleur geel hebt. Maar u wordt beïnvloed op het ogenblik, laat ons zeggen, door rood. Dat wil zeggen dat rood de overhand kan gaan nemen op uw persoonlijkheid, een invloed gaat uitoefenen die eigenlijk niet gekoppeld is aan uw persoonlijkheid. Dat wil zeggen dat voor uzelf er wel mogelijkheden zijn, maar u kunt ze niet gebruiken omdat u niet op die straal thuishoort. Op het ogenblik dat u beseft, of kent, welke uw straal is, dan kunt u zich daarop instellen waardoor de kracht van de andere straal mindert en waardoor u zelf in een veel beter harmonisch evenwicht blijft. Wanneer u naar de wereld rondom u kijkt, en u hebt vroeger dikwijls al gehoord: er is zo’n invloed en er is zo’n invloed, dan ziet u hoe de mensen daardoor dikwijls gestuurd worden, geleid worden. Ook hier weer is het zo dat het van belang is voor uzelf dat u uw eigen kleur, uw eigen straal te allen tijde kunt handhaven, de kracht van die kleur in u kunt behouden. Want het zijn juist de eigenschappen van die kleur die, via uw geest, uw stoffelijk leven ook bepaalde richtingen, bepaalde directies kunnen geven. Niet dat de geest in staat is om de stof, als het ware, te verplichten, dat is weer iets anders. Maar wel kan de geest nog steeds, via zijn harmonieën, een invloed uitoefenen op dat stoffelijk gebeuren en zo grotere evenwichten, grotere mogelijkheden creëren. Ook is het zo dat, wanneer u occult wilt werken – en sommigen onder u zullen misschien graag nog wat magische procedures gaan toepassen – is het van belang dat u weet tot welke straal u behoort. Want elke straal kent zijn typische terminologieën. Wanneer je dan als stofmens andere ‘werelden’ wilt beïnvloeden, betreden, in werken, is het noodzakelijk dat u deze linken kunt leggen, dat u deze krachten kunt aanspreken, ervaren, en dat er een mogelijkheid is dat er een wisselwerking tussen de geest en de stof ontstaat. Ook hier weer, en dit is ook niet te vergeten, komen er invloeden van alle kanten. Want dat geestelijk lichaam kent vele poorten, mogelijkheden, en via elke poort of mogelijkheid zijn er invloeden. Deze kunnen, wanneer zij in hetzelfde patroon passen, u verder helpen in uw bewustzijnsontwikkeling. Maar er zijn er ook veel die u niet verder gaan helpen, maar die toch, gezien het ganse samenstel van de kosmos, wel degelijk ook een impact hebben. En daar moet u dan wel de juiste handelingen mee kunnen doen om te voorkomen dat uw eigen geest op een bepaald ogenblik in de verdrukking zou raken en het idee zou hebben, of zou krijgen, dat andere zaken zouden overnemen. Dit is niet wenselijk. Dus, het werkt langs alle kanten, zo goed van richting stof-geest als richting geest-stof.

En nu gaat u zich direct de vraag stellen: “Maar, welke is mijn kleur? Welke is mijn straal?” Ieder die hier aanwezig is, weet onbewust al wat zijn of haar kleur  of straal is. En ik kan erbij zeggen, broeders en zusters, geen kleur of straal is beter dan de andere. De straal waaronder uw geest werkt, leeft, is zijn blauwdruk in de kosmos en die is altijd deel van het groter geheel, dus correct. De meeste onder u zullen ook al vroeger ervaren hebben, zelfs al van kinds af, welke voorkeur voor welke kleur zij hebben. Bekijk uw eigen leven, kijk eens na welke kleuren een grote rol spelen. En dan komt u zeer snel tot bepaalde vaststellingen. Het is mij niet toegelaten hier aan iedereen te gaan vertellen, want dat is de gedachte die ik hier aflees: zeg nu eens welke kleur voor mij geschikt is. Het is belangrijk dat u zelf probeert, via bijvoorbeeld te contempleren, de juiste kleurgevoeligheid te bepalen. U kunt dan daarna via meditatief proces dit volledig uitdiepen. Dus u hebt wel het een en ander voor de boeg. Kijk, wanneer u met de krachten van de kosmos wilt werken, is het noodzakelijk dat u vele zaken zelf vaststelt, zelf vastlegt en, niet te vergeten, er zelf in gelooft.

Kijk, vanuit onze zijde kunnen wij jullie veel vertellen, kunnen jullie alles aanreiken maar daar ben je niets mee. Daar zit geen ervaring achter. Het is zoals je aan een kind zou uitleggen hoe het moet fietsen. Zolang het kind niet op de fiets stapt en de pedalen begint rond te draaien en tracht te fietsen, zal het niet weten wat fietsen is, hoe goed de uitleg ook mag wezen. Tussen de theorie en de praktijk zit de ervaringswereld en die is, ook voor hetgeen waar we met jullie naartoe gaan, van groot belang. Dus, het is misschien duidelijk dat dit ook een taak is die je in de komende weken tot u moet nemen, dat u duidelijke beeldvormingen maakt en dat u duidelijk gaat ontdekken hoe uw eigen geestelijk deel t.o.v. uw stoffelijk leven zich gedraagt, beïnvloedt en zo verder.

En dan kom ik tot de derde wereld of tot uw derde deel van uw persoonlijkheid namelijk de kern van de persoonlijkheid. U mag dat in deze contreien omschrijven als ‘de ziel’. Het is de Oerkracht, het is de Bron. En om het jullie gemakkelijk te maken, omschrijven we deze als de ‘Sfeer van Wit Licht’. De Sfeer van Wit Licht houdt alles in, houdt uw totale ervaringswereld in. Dus dit wil zeggen: van het moment van het ontstaan tot het huidige momentum. Maar het houdt ook in, als u zich daarop instelt, dat u geen gekende mogelijkheden er zult in vinden. De witte sfeer is een kracht, een kracht waar alles in besloten ligt. Wanneer u vanuit uw persoonlijkheid u instelt op deze witte sfeer, is voor u alles mogelijk, hebt u alle krachten, alle kennis, alles wat in het bestaan, de kosmos, noem maar op, hoe u het wilt omschrijven, aanwezig is. U moet trachten het te bezien dat u in die witte sfeer een onuitwisbaar deel van het geheel bent. U moet trachten uzelf te zien als zijnde deel hebbende met alle mogelijke facetten maar toch volledig opgenomen in deze kracht.

Kijk, ik ga het met een stoffelijk voorbeeld u trachten duidelijk te maken. Iedereen van u heeft al ooit een groot symfonieorkest zien spelen of is er naar gaan luisteren. Wanneer u dat geheel ziet, al die muzikanten die tezelfdertijd spelen, dan krijg je één mooi geheel. Alles past, zogezegd, als een puzzel in elkaar. Maar wanneer u bijvoorbeeld uw oor zou spitsen op een fluitist in dat orkest, dan zou u misschien een dissonante toon horen door die fluit; een toon die, als je er enkel naar luistert, eigenlijk niet in dat geheel past. Maar wanneer u luistert naar het geheel, dan is juist die dissonante toon daar een onderdeel van en maakt juist het ganse muziekgebeuren prachtig, subliem.
Begrijp je het voorbeeld? Begrijp je wat ik jullie wil aanbrengen?
Het ganse symfonieorkest, het spelende orkest is de kracht en daarin is elk deel afzonderlijk zichzelf. Maar toch vormt het één geheel. En juist doordat je, vanuit uzelf uw taak vervult, creëer je in dat geheel de prachtige klanken van het muziekstuk.

Ach, het voorbeeld kan herhaald worden op vele andere gebieden. Maar waar ik hiermee wil naartoe gaan, is het volgende: in uw leven als stofmens heb je eigenlijk alle mogelijkheden. Het hangt enkel en alleen van uzelf af of u daarvoor open staat, ja dan neen. Volg uw eigen intuïtie, uw eigen aanvoelen. Hou geen rekening met wat de wereld rondom u zegt, bepaalt, voorstelt, maar volg datgene dat u in u triggert. Handel ernaar als onderdeel van het groter geheel, u bewust zijnde dat je alle kracht, die u u zelfs stoffelijk kunt voorstellen, u eigen kunt maken. Als u dat besef laat doordringen, dan gaat u steeds de meest juiste, de meest harmonische keuzes kunnen maken. Wat u ook wilt bereiken, met welke krachten u ook wilt omgaan, wanneer u beseft dat alles één geheel is, denk aan de Witte Sfeer, alles is één geheel waartoe u behoort. Besef dat u daarin niets fout kan doen, hoe cru dit ook klinkt. Alles is erin vervat. U kunt het uzelf moeilijk maken; u kunt uzelf in bepaalde zaken afremmen en zo verder, dat weet ik allemaal wel, maar in wezen komt het erop neer dat alle mogelijkheden steeds aanwezig zijn en dat het vanuit uzelf, vanuit de Bron, zeg: de Sfeer van het Witte Licht, via uw kleurstraal, via uw mentaal-astraal gedeelte, uw stoffelijke voertuig enorm veel mogelijkheden en kansen heeft. U kunt zelfs zo, u beseft het misschien nog niet, maar uw eigen voertuig onderhouden. Daarmee wil ik zeggen dat u het voertuig op maximaal rendement kunt laten functioneren. U kunt zo alle mogelijke ziekten in de hand houden. U kunt zo ook alle mogelijke zenuwproblemen, gedachteproblemen in de hand houden. U hebt via deze weg en via deze denkbeelden uw eigen stoffelijke voertuig voor het merendeel zelf in de hand. Maar het is, zoals ik daar juist reeds tegen jullie gezegd heb: wij kunnen jullie uitleggen hoe je met een fiets rijdt, maar ook voor dit moet je op het zadel gaan zitten en beginnen trappen. U kunt wel weten dat u uw lichaam volledig kunt controleren maar wanneer u het niet oefent, wanneer u het niet doet, dan zal het u spijtig genoeg niet lukken. En zo is het met alles. Wanneer u niet probeert deze astrale beelden, die u van uzelf gemaakt hebt, positief te oriënteren, en te stoppen met beelden van uzelf negatief te projecteren, dan komt u er ook niet. Op het ogenblik dat u een beeldvorming van uzelf in positieve zin opbouwt, dan gaat u zien dat de ‘winst- en verliesrekening’ in evenwicht zijn.

Nu, wanneer we rondom ons kijken, zien we dat de stofmens zich omkapselt dikwijls met ideeën van hoe het leven in de stof moet zijn. Zolang dat niemand anders stoort, ach, wat maakt het uit. Maar hoe dikwijls is het niet dat bepaalde gedachten zich ontwikkelen tot bepaalde neurosen, tot bepaalde fobieën, gewoon omdat men dit steeds weer opnieuw voor zichzelf herhaald heeft. Denk bijvoorbeeld aan mensen die het idee hebben dat ze, vanaf het ogenblik dat ze iets aangeraakt hebben, hun handen moeten wassen want anders zijn ze besmet. Dit is een voorbeeld. Maar je kunt dit voor ieder van u met vele andere zaken invullen. De negatieve ideeën die je tot een werkelijk leven in uw mentale lichaam, via astrale beelden hebt gecreëerd.

Wanneer je met occulte krachten wilt gaan werken, dan is één van de eerste zaken die je zeker moet gaan doen, deze beeldvormingen, deze gedrevenheden in het negatieve ontmantelen, beginnen met zaken los te laten. En dit kan je doen door uzelf bepaalde verplichtingen op te leggen; bij voorbeeld door tegen uzelf te zeggen: “Ik begin dagelijks, dit of dat moment, te mediteren over zaken die ik wens te wijzigen. Je kunt zelfs in zulk proces bepaalde beelden opbouwen, bepaalde illusiebeelden, waarin je deze negatieve aspecten legt en als afsluiting dit beeld voor uzelf ontmantelt. Dat laatste is een noodzaak. U mag het beeld geen eigen astraal bestaan gaan toekennen. Want anders kunt u wel het idee hebben dat u een bepaalde gewoonte, die voor u niet interessant was, zogezegd verpakt hebt maar je hebt ze gewoon in een ander beeld gestoken waardoor ze via een andere weg u terug even erg blijft beïnvloeden.

Kort samengevat zou ik voor vanavond jullie willen vragen: denk goed na over wat hier is gezegd. Tracht het voor u, zo goed en zo kwaad als je het aan kan, te visualiseren. Tracht, ik zou bijna zeggen, een lijst aan te leggen van al wat je eigenlijk aan uzelf wenst te wijzigen omdat je u er niet goed bij voelt. En dan kun je dat via de u getoonde weg laten wegvloeien. Verder ga je op onderzoek naar uw straal en tracht je voor uzelf tegen de volgende samenkomst uitgemaakt te hebben wat uw straal is en welke eigenschappen van die straal voor u het meest belangrijk zijn, u het meest geven, bijdragen aan uw wisselwerking tussen uw stoffelijk voertuig en uw geest.

En tenslotte, tracht de eenheid met de Witte Sfeer of de Sfeer van het Witte Licht langzaam maar zeker in u te ervaren. Dit is ook iets dat voor ieder van u zeer individueel zal zijn. Maar het besef van deel te zijn van het geheel en van daaruit alle mogelijkheden te kunnen aanspreken, zal ervoor zorgen dat ook de andere delen voor u gemakkelijker aanspreekbaar en werkbaar zijn.

Zo, broeders en zusters, ik weet dat dit geen gemakkelijke stof is die ik u vanavond als eerste les heb gebracht. Er zal gewerkt moeten worden. Vooral: er zal over nagedacht moeten worden. Er zal moeten gehandeld worden. Ik heb voor jullie een weg uitgezet. Ik heb jullie trachten duidelijk te maken dat het leven, dat je leeft, een illusie is. Als occultist, als magiër of wat je er ook wilt mee doen, behoor je dit te beseffen. Je kan er nog over nadenken, je kan erover mediteren, je kan er onderling gedachten over uitwisselen, dat is allemaal heel mooi, heel verrijkend, maar de basis blijft: het stoffelijke leven is de illusie. De geest is de realiteit. De geest is ook wat verder gaat, wat blijft bestaan. De stof is maar een werktuig, een tijdelijk werktuig, heel tijdelijk, dat de geest mogelijkheden schenkt om in de totaliteit van het hier omschreven Witte Licht, of Sfeer van het Witte Licht, zijn weg in bewustwording te gaan.

En hier wens ik het bij te laten. Ik wens jullie nog heel veel uren nadenken over het gebrachte, heel veel inzicht en dan kunnen we binnen 14 dagen verdergaan met jullie ontwikkeling.

Dank u voor uw intense aandacht. Goedenavond.

Vragen.

  • Wat is het verschil tussen contemplatie en meditatie?

Wel, contemplatie gaat uit dat je bij voorbeeld iets beschouwt langs alle kanten. Meditatie, dan zie je hoe iets kan verlopen. Ik stel het volgende als voorbeeld, dan is het misschien duidelijker.
U kunt contempleren over een mooie roos. U kunt dus de opbouw van die roos gaan bekijken, de stengel, bloemblaadjes enz.
Wanneer u mediteert over een roos, kunt u de weg die de roos volgt helemaal bekijken. Bv. de roos ontwikkelt zich, groeit, wordt afgeknipt, komt in een vaas, mensen zien hoe mooi de roos is, ze ruiken er aan enz. U kunt bijvoorbeeld evengoed mediteren, sta mij toe te zeggen, over de Beatles. Lach maar, het is een mogelijkheid. Je moet niet altijd over Christus en het kruis mediteren, u kunt over de Beatles mediteren. U kunt moeilijker contempleren over de Beatles omdat u ze moeilijk uit elkaar kunt halen. Dat zou u nog eventueel met een kruis kunnen. Begrijpt u het verschil?
Contemplatie is: nagaan hoe iets eigenlijk in elkaar zit. Daarover nadenken. U kunt ook een filosofisch onderwerp in contemplatie nemen.
Meditatie is dan weer hoe iets verder loopt, wat er gebeurt, hoe het functioneert enzovoort. Maar eigenlijk, beminde mensen, waar komt het op neer? Het komt er op neer dat u tot een rust komt en dat u in die rust uw geest als het ware zich laat openplooien. En of dat u dat nu via contemplatie bereikt, via meditatie of via een andere vorm van overdenken, het is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is dat u bereikt wat u aanvoelt dat voor u het meest juiste is en wanneer ik, ach, de zaken zo bekijk: in mijn tijd hadden wij de gewoonte waarvan men zegde: we brevieren. Dat was het aan een stuk doorlezen van geestelijke teksten. Je las die teksten maar in wezen las je ze niet meer en was je al lang met uw gedachten bij welk diner uw meid aan het prepareren was terwijl u al brevierend naar de pastorie liep. Je kunt ook zeggen dat dit een vorm van meditatie was. Want wanneer je dan aan uw woning kwam, dan was je rustig en ontspannen en kon je zo veel meer genieten van de lekkere maaltijd die stond te wachten. Je ziet maar, je kunt alles op een bepaalde manier aanpakken. De kwestie is dat u er een resultaat uithaalt.

  • Broeder, ergens zit ik in de war met het voorbeeld dat gegeven is in het eerste gedeelte over een harmonie vormen. Het is te zeggen, men heeft daar gesproken over een orkest dat samen speelt en dat bijvoorbeeld een fluitist, als die alleen zou spelen, een dissonantie kan betekenen in dat geheel maar dat het tezamen toch één geheel vormt. Ofwel heb ik het verkeerd begrepen, ofwel heb ik iets gemist.

U vertaalt verkeerd. De broeder heeft tegen jullie gezegd: wanneer je alleen luistert naar de fluitist binnen dat orkest, niet wanneer die fluitist alleen speelt. Die fluitist bespeelt zijn fluit terwijl alle andere instrumenten ook spelen. Dan heeft hij gezegd: die fluitist is een dissonantie in dat orkest. Dat wil zeggen dat hetgeen wat hij speelt, niet gelijklopend is met de andere instrumenten; en toch maakt dat dat juist die muziek zo prachtig overkomt, is juist die dissonantie nodig om dat geheel weer te geven. Dat is gezegd. Maar als u zegt dat die fluitist alleen speelt, dan valt dat orkest weg. Dan heeft dat voorbeeld geen waarde.

  • Het is eigenlijk niet de bedoeling dat je het naar de enkeling terugtrekt, het voorbeeld?

Neen, er is duidelijk gesteld dat de fluitist in, met het orkest speelt. U bent deel van de ganse kosmos. U kunt niet alleen zijn in die kosmos, het is onmogelijk, u bent deel daarvan. En u doet uw ding daarbinnen en dat ding kan op zich, ten opzichte van de anderen die u bekijken, een dissonantie zijn. Maar dat is het in werkelijkheid niet want alles past als één geheel in elkaar.

Ach, mensen kunnen het toch ingewikkeld maken. Er is niets ingewikkelds aan. Dat was in mijn tijd ook zo. Mensen vonden alles dikwijls zo ingewikkeld. Ik had altijd maar één advies: ga naar de eenvoud. Iets wat je simpel kan doen, doe het simpel, al de rest is maar ballast. Goed, sorry, dat was even mijn idee hoor.

  • Als ik het vroeger heb begrepen dan zouden wit en zwart als dusdanig geen kleuren zijn. Dus daar moet niemand in zoeken naar stralen……

Wit en zwart zijn, wat de stralen aangaat, geen kleuren. In de kosmos heb je de Witte Sfeer en de Zwarte Sfeer, om even voort te gaan op hetgeen wat onze broeder in het eerste gedeelte zo mooi gedoctoreerd heeft. Ja, je mag hem dat niet kwalijk nemen dat het nogal ingewikkeld was, maar het is een oude gewoonte van hem van de zaken nogal zo naar voor te brengen. Maar u hebt wit, of beter gezegd, ik zeg liever: licht en duister. Het is gemakkelijker en die sferen zijn evenwaardig aan elkaar en vormen het geheel van de schepping, daar kunnen we niet buiten. Maar hetgeen wat naar voor is gebracht, dat eigen voor jullie is: de kleuren, die hebben niets te maken met het licht of dit duister.
Zwart als dusdanig is geen optie. Wit als dusdanig of licht is ook geen optie. Dat zijn de sferen. En jullie behoren, of dat je het nu graag hebt of niet, allemaal tot die lichtende sfeer en dat is de weg die je aan het gaan bent. De optie van het duister, of het zwarte is niet aan de orde. Dan was je ook niet hier op deze wereld terecht gekomen. Maar goed, we gaan het maar niet te ingewikkeld maken.
Wanneer jullie zoeken naar welke kleur jullie ligt, ga gewoon eens na wat je liefst in uw omgeving ziet, dan zul je heel snel waarnemen welke kleur de jouwe is en er zijn zoveel mogelijkheden.

Ik kan mij best voorstellen dat je aan de hand van wat hier naar voor is gebracht, dit allemaal nog eens goed wil beluisteren. Maar, ach mijn beminde vrienden, vergeet één ding niet: u leeft op deze aarde. U moet op deze aarde zorgen dat uw leven toch een beetje aangenaam is. En ik weet het wel, u zoekt toch allerlei geestelijke wegen en u zoekt naar bewustwording enz. Ach, in mijn tijd heb ik dat ook gedaan en ik heb getracht ook vanaf de kansel mensen van alles mee te geven en te doen. Maar in wezen ben ik tot het besluit moeten komen dat je dat in werkelijkheid niet kunt. Je kunt enkel maar een voorbeeld zijn en ieder moet eigenlijk op zijn eigenste wijze dit invullen; en natuurlijk, het is heel boeiend om heel zware filosofieën op te bouwen. Het is ook boeiend van alle mogelijke praktische proeven te doen en toch zou ik vanuit mijn ervaring er toch nog het volgende willen aan toevoegen: hou het simpel, vertrek vanuit de eenvoud, volg vanuit die eenvoud hetgeen wat je aanvoelt dat volgens u juist is, goed is. En dan kan ik met de broeder van het eerste gedeelte akkoord gaan, dat hij zegt: spijt hebben over iets, heeft geen zin, berouw hebben over iets, heeft ook geen zin. Op het ogenblik dat je vanuit de kern van uw wezen volgt wat voor jou juist is, dan zit je op een spoor waar vele mogelijkheden zijn en gebruik dan die mogelijkheden. Stel u open voor de inspiratie, als het ware. Misschien niet direct de inspiratie van een heel hoog ingewijde geest want die inspiratie zal waarschijnlijk voor u niet volgbaar zijn. Maar hou het simpel. Als je aanvoelt dat je een vriendelijk woord tegen iemand moet zeggen: zeg een vriendelijk woord. Als je aanvoelt dat je iemand kunt helpen door een schouderklopje te geven: geef een schouderklopje. En als iemand lijdende is en je voelt aan: wanneer ik met mijn hand, bij wijze van spreken, door de aura wrijf zal hij genezen, doe het dan. Maak er geen ingewikkelde procedure van. Doe gewoon wat er in u opkomt, wat je aanvoelt als zijnde: dit zal het zijn. En dan zul je zien, dan ga je heel veel zaken voor uzelf kunnen realiseren. Kijk, tracht niet de wereldverbeteraar te zijn, dat kun je toch niet. De wereld verbeteren, kun je alleen door uw eigen wereld te verbeteren, door uw eigen leven te verbeteren. Daardoor verbeter je de wereld. Laat je niet meeslepen door alles wat er gebeurt, ga ook niet mee in alle mogelijke gedachtegangen van chaos en ondergang en weet ik veel. Kijk rondom u en zie hoe via suggestie de massa beïnvloed wordt, gemanipuleerd wordt. Hoe mensen denken dat ze vechten voor vrijheid en zichzelf nog meer in een gevangenis zetten. Kijk rondom u en u zal het overal opmerken, u zal het overal zien. Ga daar niet in mee. Leef uw eigen leven volgens hetgeen wat u aanvoelt dat juist is en dan gaat u zien, dan gaat al de rest wel aan u voorbij en dan gaat u erin slagen van de juiste krachten op het juiste ogenblik waar te nemen, te kunnen bewerken, meewerken en zo verder. Ach, weet u, in de korte tijd dat u hier op aarde rondloopt, moet u het niet zo ingewikkeld maken. Dat heeft geen zin. Uw geest is geïncarneerd om lering op te doen, dat is u misschien al duizend keer gezegd. Maar wat is lering? Lering is in feite emotie. Emotie is belangrijker dan alle mogelijk redeneringen en alle ratio’s die je maar kunt samenbrengen. Een geest gaat duizend keren meer uit een emotie halen van iemand die je geholpen hebt, waardoor je u goed voelt dan bijvoorbeeld van een ganse studie over medische gronden die je jarenlang gedaan hebt, om dan tegen iemand te kunnen zeggen: neem dit flesje of dit pilletje. Dat is nonsens. Degene die emotioneel iemand gewoon geholpen heeft, gaat geestelijk veel verder komen dan degene die daar jaren in gestoken heeft. Je moet begrijpen dat een menselijk voertuig altijd de neiging heeft van zich te positioneren als zijnde belangrijk, als zijnde beter en hoger dan het andere. Dat is een illusie. En daar ben ik het met broeder Elsmeyer eens, dat hij zegt: gans uw stoffelijk bestaan is illusie, dit klopt. U hebt de illusie van: ik ken dit of ik ken dat. Maar wanneer er ook maar in de kosmos een hele kleine verschuiving is, valt gans het beeld dat u hebt in duigen en dat gebeurt meer dan u denkt. Het ganse probleem voor het stoffelijke voertuig is dat het niet kan inschatten op lange termijn. Een stoffelijk voertuig schat altijd zeer kort in, enkele jaren, een mensenleven. Maar een mensenleven, mijn beminde vrienden, is nog niet één seconde van uw bestaan. Waar maakt u zich druk over?
En dan kom ik tot het simpele: hou het simpel, tracht vanuit de eenvoud zoveel mogelijk voor u zelf goed te doen. Maak u niet druk om stoffelijke zaken. Maak u niet druk of u een grote bankrekening hebt. Maak u niet druk of alles wel heel mooi netjes is. Maak u niet druk of dat u wel dit of dat kunt gaan doen. Wanneer u terug naar onze zijde komt, dan zult u misschien daar eens om lachen en denken: hoe is het mogelijk dat ik toch zo gevangen zat in die illusiewereld. Waarom heb ik mij daar niet vroeger uit kunnen bevrijden?

Maar goed, het is nu eenmaal een weg die je gekozen hebt en waarvan je het beste moet maken; en volgens mij maak je het beste met het op een manier te doen die voor jou steeds goed aanvoelt. En wat je ook in je leven doet, heb geen spijt van hetgeen je gedaan hebt maar neem uw eigen verantwoordelijkheid voor alles wat je doet. Niet omdat een ander het u aanraadt, niet omdat je beïnvloed wordt door een ander, maar gewoon omdat jij vindt dat dit correct is. Ach, ik weet dat dit nogal vloeken is in deze maatschappij. Maar in feite zeg ik hier maar de woorden van mijn grote voorganger Jezus, die ik altijd zo bewonderd heb. Niet wat de mensheid en de kerk ervan gemaakt heeft. Want de kerk heeft hem eigenlijk verguisd en vernietigd, heeft er een clown van gemaakt. De werkelijke persoonlijkheid was degene die gewoonweg deed wat hij voelde, handelde in de eenheid. En zoals in het eerste deel gezegd is, hij erkende de Sfeer van het Witte Licht en werkte vanuit deze kracht en zo kon hij voor ieder de betekenis geven die in deze aanwezig was.
Ach, neem mij niet kwalijk, ik stond weer even op mijn preekstoel. Maar ik denk dat nu het ogenblik gekomen is, als u het goed vindt, dat we even mediteren.

Meditatie: De kracht van het Witte Licht.

Ik zou zeggen, mijn beminde vrienden, laat ons even in gedachte teruggaan naar een persoonlijkheid die mijn laatste levens toch sterk getekend heeft: Jezus van Nazareth, zoals hij genoemd wordt. Een figuur die eigenlijk in uw wereld totaal vertekend is geworden. Hij was een zeer eenvoudige persoonlijkheid. Hij voelde zich één met de ganse schepping en vanuit die eenheid handelde Hij. Hij heeft zich nooit de zoon van God gevoeld. Hij heeft ook nooit gezegd dat hij God was. Wat Hij wel gedaan heeft, is naar voor gebracht dat iedereen deel was van dezelfde Vader, dat iedereen vanuit de kracht van die Vader de mogelijkheden had, die Hij had en Hij gaf het door. Hij gaf de anderen het voorbeeld van hoe zij het konden doen zonder dat Hij hen verplichtte van het zo te doen. Hij verwierp niemand, integendeel, Hij was er voor iedereen, welke status of welke afkomst deze ook had. Ieder die Hem hulp vroeg, kreeg de hulp zonder beperking, zonder restrictie. Wie of wat hij of zij ook was, Hij was het voorbeeld van de mens die echt leeft om het Licht op aarde uit te dragen. En wanneer ik dat voorbeeld zo bekijk, dit klinkt misschien oneerbiedig, maar dan vraag ik mij dikwijls af: waarom heb ik dit niet gekund? Waarom heb ik getwijfeld? Waarom heb ik niet gehandeld zoals Hij handelde? En dan moet ik toegeven: mijn geloof was niet sterk genoeg. Ik dacht dat mijn geloof sterk genoeg was, maar het was het niet. Ik had van alle symbolen nodig, van alle tekenen nodig van waardigheid om mezelf daarin bevestigd te zien. Zonder die uiterlijkheden voelde ik mij naakt. Nu besef ik hoe dat dit mijn leven heeft beperkt, getekend. Hoe ik heb moeten leren, wanneer ik dat leven losliet, dat de werkelijkheid totaal anders was dan de illusie die ik in mij droeg als zijnde vertegenwoordiger van God, vertegenwoordiger van de instellingen van God. Ik ben tot het besef moeten komen dat geen mens de vertegenwoordiger van God kan zijn en geen enkele instelling een vertegenwoordiging of een uiting van God kan zijn. Want, beminde vrienden, we zijn allemaal onafscheidelijk deel van God, deel van de Vader, deel van die Kracht. Alles is in die Kracht omsloten: heden, verleden, toekomst. Alles zit er in en wanneer we dat kunnen aanvaarden, wanneer we dat Licht in ons toelaten, dan vullen wij ons met dezelfde Kracht zoals mijn grote voorbeeld Jezus dit deed. Hij was ervan overtuigd, van die Kracht. Hij was overtuigd van dat Licht. Hij kon zich daar volledig in laten opgaan. Ach, ik heb het geluk mogen proeven van Hem te treffen wanneer ik mijn klederen had afgelegd, wanneer ik mijn stoffelijke illusie had achtergelaten. De harmonie, de eenheid, de Kracht die deze geest uitstraalde, was voor mij als het ware het openbloeien van alle Licht. En met de simpele gedachten die Hij aan mij gaf, voelde ik mij geladen, voelde ik mij één zoals jullie nu een eenheid vormen, een kracht vormen. Eén met de Bron, één met alles wat bestaat. Want, mijn beminde vrienden, wij zijn één, wij zijn allemaal één groot geheel, één deel, onafscheidelijk van elkaar. Ach, en ik weet wel, zoals in de tijd dat ik hier nog op aarde rondliep, dat mijn parochianen zich dikwijls niet zo één voelden. Zij maakten dikwijls ruzie. Het was een boerentijd en boeren konden dikwijls mekaar niet luchten en dan moest ik soms daar een beetje de rechter spelen. Ik heb steeds geprobeerd van, zoals het spreekwoord zegt: de kerk in het midden te houden. En meestal lukte dat wel. En wanneer ik wat keikoppen had, dan zegde ik tegen hen dat ze echte schaapskoppen waren en las hen de levieten. Maar op deze wijze kreeg ik ze toch milder. En juist door deze mildheid kon ik toch verkrijgen dat ze uiteindelijk elkaar aanvaardden. En wat zag je dan? Dat zelfs in zo’n kleine gemeenschap, wanneer men, al was het maar omdat de herder het gezegd had, zij zich aanvaardden, dat het zich sloot, dat er krachten waren, dat er mogelijkheden waren die anders aan allen voorbij gingen.
En zo ook is het in een groep als deze. U zit hier nu gezamenlijk maar u bent één, u bent met elkaar verbonden. U hebt misschien, zonder dat u het beseft, een eenheid gecreëerd, een kracht gecreëerd die door iedereen vloeit, die bij iedereen een eenheid is, een stroming is, die niet meer te stoppen is. En al uw verschillen, mijn beminde vrienden, die smelten weg als sneeuw voor de zon, omdat je samen in deze kracht zit, deze lichtende kracht, deze Sfeer van Licht, zoals mijn broeder het jullie heeft aangeleerd. Deze Sfeer van Licht, daarin ben je één, je bent als het ware het symfonieorkest nu waar ieder zijn instrument bespeelt, hoe dan ook. En misschien denkt ieder van zichzelf: ach, mijn instrument is onbelangrijk. Maar neen, elk instrument heeft zijn eigen waarde en dankzij die waarde, hoe klein of hoe groot zij ook is, dankzij die waarde klinken de goddelijke klanken. Klanken die omhoog gaan, klanken die zich uiten, die eenheid vormen, die kracht vormen. Want dat is deze groep, een symfonie van klanken en wanneer je van ieder van deze groep kunt aanvaarden dat zij of hij deel is van dat melodieus orkest, van deze prachtige goddelijke klanken, dit samenvloeien, beminde vrienden, dan zijn jullie samen in staat om elk wonder te voltrekken, dan zijn jullie samen in staat om werkelijk jullie gaven, die je allemaal hebt, tot ontplooiing te laten komen. Want we zijn nu samen verbonden in deze gedachtemeditatie. Maar ieder van u is een pareltje op zich. Ieder van de aanwezigen hier is een schittering op zich, ieder van u heeft zijn eigen krachten, heeft zijn eigen gaven. Ze zijn in u aanwezig. Ze behoren niet tot de stof, ze behoren niet tot de illusie, ze behoren tot de geestelijke realiteit. Leef deze gave, gebruik deze gave, laat anderen meedelen. En dan zal je zien, dan zal de weg die je wenst te gaan, waarvoor je hier samenkomt een ware mooie ontplooiing zijn op geestelijk gebied. Dan zal de titel, die ze u zo mooi opgespeld hebben: ‘groep van occulte wetenschappen’ nog weinig occult zijn maar zeer  reëel, zal de kracht van het Witte Licht de groep tot een schittering maken in het geheel van het bestaan. Zoals je een prachtige diamant ziet schitteren in zijn omgeving, zo kunnen jullie, ieder uitende hetgeen wat in hem of haar leeft samenbrengende, komen tot deze schittering, tot deze harmonie, tot deze eenheid. En zo straal je dat uit, geef je dat door aan allen die met u dit kunnen beleven. Zo word je als mijn voorbeeld de uitdrager van het Witte Licht.
Beminde vrienden, dat wens ik jullie allen, uitdragers te zijn van dat Witte Licht. En zo ga je zien, wordt uw illusie van uw stoffelijk leven een schittering van realiteit op geestelijk niveau en verhoog je in uzelf alle waarden van lichtende krachten die u zich maar kan voorstellen.

Zo, dit was maar een uiting van hetgeen in mij leeft en hetgeen ik voel. Ik hoop dat ik er in geslaagd ben u deze avond er deel van te maken. En ik hoop dat de boodschap die ik erin heb trachten te leggen, in deze simpele meditatie, in deze simpele woorden, u in de kern van uw wezen, in uw ziel hebben beroerd, zodat u in de komende tijd voor de ander, voor uw medemens, voor uw verwante een steun en toeverlaat kan zijn.

image_pdf