Zieners en dromers

image_pdf

uit de cursus ‘voorspellingen‘ (hoofdstuk 5 ) – februari 1980

Zieners en dromers

Als u probeert om u een voorstelling te maken van alles wat er gaat komen in de toekomst, dan zult u heel waarschijnlijk in die dagdromen een aantal elementen invullen die werkelijkheid worden. Dat beseft u zelf wel niet en u gaat er meestal aan voorbij. Maar het menselijk onderbewustzijn is namelijk in staat om een groot aantal signalen samen te voegen en daardoor een beeld van de grootste mogelijkheid te ontwerpen.

Die mogelijkheid zou u in u kunnen uitwerken. U zou a.h.w. tijdloos kunnen worden en een aantal elementen van de toekomst zonder meer kunnen waarnemen. De doorsnee mens echter kan dat niet zo gemakkelijk omdat hij voor zichzelf de binding met de tijd veel te sterk aanvoelt.

Stel nu eens dat u die binding met de tijd op de een of andere manier kunt opheffen. Bijvoorbeeld door te stellen dat het niet uw beeld is dat er in u ontstaat, maar een beeld van God. Dan voelt u zich profeet. Dat wil zeggen dat u die onderbewuste tendensen allemaal zonder meer volgt, dat u op grond daarvan een afstemming bereikt waardoor u zeer veel van de signalen die er o.m. astraal aanwezig zijn eveneens afleest. Het resultaat is dan een visioen dat inderdaad hand en voet heeft, iets wat werkelijkheid kan worden. Op een soortgelijke wijze zien we vaak dat dromers mensen zijn die oplossingen vinden voor problemen.

Ik weet niet of u het verhaal nog kent van Gideon. Gideon was een held, want met heel weinig manschappen versloeg bij het hele leger van de Midianieten. Deze man zat daar heel ernstig over na te denken. En omdat hij niet wist hoe hij het moest klaarspelen begon hij tot God te bidden. Hij verplaatste dus zijn bewustzijn in een toestand waarin alle mogelijkheden plotseling aanvaardbaar werden. Zijn eindconclusie was: we moeten alarm voorkomen, we moeten paniek veroorzaken. Dat heeft hij toen gedaan, na een selectie van zijn mannen. Hij keek daarbij naar de mensen die het meest praktisch waren, die niet heel omslachtig iets in de hand namen om te drinken, maar gewoon uit de hand dronken. Toen heeft hij gezegd: de fakkels in kruiken zetten en zodra ze bij de vijand kwamen die kruiken kapot slaan. Dat gaf dan een daverende herrie. Daarbij moesten ze hard schreeuwen. Dat alles is toen gelukt.

Een dagdromer kan op soortgelijke wijze de problemen van de toekomst voor zichzelf ontwarren, maar hij moet wel afstand doen van eigen kritiek op zijn denkbeelden. En dat is iets waar de meeste mensen moeite mee hebben. Trouwens datzelfde zien we ook bij de werkelijke droom.

Als u droomt, dan zult u vaak bezig zijn met zaken die uzelf betreffen in de toekomst of die uw positie in het nabije verleden en in het heden bepalen. Daarnaast zult u in vele gevallen allerlei dingen aanvoelen waarover u helemaal nog niet heeft nagedacht, want in de droom functioneert ook het onderbewustzijn. Dan kan die afstemming ontstaan.

Dat de mens in de droom de zaak in symbolen vertaalt dat hebben we wel eens meer verteld. Deze symbolen kunnen wel degelijk een tijdsbetekenis hebben. De grote kunst is dan alleen om dat eruit te halen. Maar zodra je uitgaat van het feit ik heb het gedroomd, begin je al te kritiseren; je begint te verklaren. Daardoor zal het werkelijke element van voorspellende mogelijkheden aanmerkelijk minder worden. Voorbeeld:

U droomt dat u in een tram zit. U rijdt in de richting van Scheveningen. U ziet een enorme rode gloed boven de Noordzee hangen. Dat is een leuke droom. Maar toevallig hebt u een film gezien van de uitbarsting van de Etna die avond. U hebt moeilijkheden gehad met de tram; u vergat uw kaartje af te stempelen. En dus zegt u tot uzelf: dat heb ik samengevoegd tot die droom. Maar is dat waar?

Als je nu de zaak heel objectief bekijkt zonder de aanleiding te bezien, dan zeg je: tram (voertuig) rijdt richting de zee, dus van het onbestemde, het onbeheersbare. Rode gloed, dat kan een ramp zijn, dat kan een enorme uitbarsting van de zon zijn, het kunnen bommen zijn, het kan van alles zijn. Wat zeg ik tegen mijzelf? Ik ben op weg naar een onbestemde toekomst. In die onbestemde toekomst zijn explosies niet te vermijden. En als je dan met die kennis kijkt naar alles wat je weet van de wereld, dan ziet het er even anders uit. Dan kun je dat heel vaak vertalen.

Er zijn zieners die op hun eigen manier te werk gaan. Het meest bekende voorbeeld is het boek Openbaring. Als je in dat boek gaat kijken dan struikel je gewoon over allerlei symbolen die helemaal niets meer te maken hebben met het christendom. Integendeel, er zijn symbolen bij die terug reiken tot Ninivé en Babylon. Er zijn een aantal symbolen bij die zuiver Egyptisch zijn, andere zijn weer Grieks. Hoe komt dat allemaal bij elkaar?

Je komt dan tot de conclusie dat de ziener in zijn visioen zijn eigen verwachtingen etaleert. Dat doet iedereen, maar daarbij heeft hij een groot aantal zaken geconstateerd.

Als je bv. zegt: de hemelen braken open. Wat betekent dat? Dat betekent in de termen van de tijd van de schrijver dat hij doordrong tot een ander rijk, tot een andere bestaansvorm. Wat hij zegt heeft maar zeer indirect te maken met de stoffelijke ontwikkelingen.

Dan begint hij met allerlei symbolen: een leeuw met een mensengezicht (de sfinx). De adelaar die we ook in Ninivé vinden. De stier of de os ook met een mensengezicht o.a. de wachters van de muren van Babylon. Zo kunnen we een tijdje doorgaan. Dat kunnen we er allemaal uitvissen. Maar wat heeft hij met die symbolen willen zeggen?

Hij heeft daarmee willen zeggen dat er kennelijk een verandering gaat komen waardoor de verhouding tussen het dierlijke en het geestelijke element tussen de mensen verandert. Dus helemaal geen einde van de wereld. Dat heeft niets met het einde van de wereld te maken. Het heeft te maken met de mensheid.

Er is in de mensheid een enorme verandering gaande. Daar had hij gelijk in, niet in het einde van de wereld. Onwillekeurig denk je aan de strijd tussen goed en kwaad, de opstand van de legers bij Sebilon of de slag bij Armageddon. Hoe komt hij daar allemaal aan? Als je je realiseert dat het termen zijn die in bepaalde joodse geschriften al een tijd voorkwamen, dat het stilstaan van de zon overigens ook iets is wat over een veldslag van Josua wordt verteld, dan ga je denken die man spreekt weer in symbolen.

De strijd tussen goed en kwaad. Goed en kwaad zijn altijd met elkaar in strijd vanuit menselijk standpunt. Maar waarom dan het opstaan van de geraamten? Het verleden wordt wakker. De invloeden van het verleden zullen beslissend zijn wanneer de beslissing over de toekomst valt. Dat is vandaag de dag nog net zoals toen.

Een ziener zal geneigd zijn, juist omdat hij alles toeschrijft aan een ander, aan God of aan een geestelijke helper, geleider, demon of aan wat je maar wilt, om alles in symbolen uit te drukken, maar niet te zoeken naar de verklaring van het symbool op zichzelf. Dat is natuurlijk een grote fout. Want als u droomt dan zijn uw droomsymbolen wel degelijk uw eigen symbolen.

Als u net een vliegreis achter de rug heeft of van plan bent een vliegreis te gaan maken, dan droomt u waarschijnlijk dat u in een vliegtuig zit. Maar wat betekent dat? Het betekent precies hetzelfde als u droomt dat u in een auto zit, een autobus, een trein of een tram. Het is een voertuig. Niet belangrijk is de vorm van het voertuig, maar wel datgene wat dat voertuig u doet beleven. Wordt uw vliegtuig gekaapt of gaat uw tram ineens een heel andere richting uit, dan heeft u tot uzelf gezegd dat zeer zeker in uw leven op betrekkelijk korte termijn waarschijnlijk een grote verandering zal plaatsvinden. Datgene wat u tot nu toe als vanzelfsprekend heeft aangenomen telt niet meer. U gaat een andere kant uit. Als u dat eenmaal heeft begrepen, dan is het helemaal niet zo moeilijk om dus ook op grond van een droom of van een visioen dergelijke voorspellingen te doen.

Er zijn daar een paar regels voor die ik u eerst even zal voorleggen.

Als u droomt of dagdroomt, dan moet u begrijpen dat de structuur van de scène uit uzelf voortkomt. De figuren en de gebeurtenissen die u ziet zijn dingen die in u leven. De samenhang ervan echter wordt niet meer geheel door uw eigen denken en willen bepaald. Er is een andere kracht die het gebeuren regelt. Dientengevolge is het gebeuren en de volgorde waarin de dingen plaatsvinden het belangrijkst. Die volgorde zo goed mogelijk erkennen en vastleggen is belangrijk als u uit een dagdroom of droom verdere voorspellingen of erkenningen wilt gewinnen.

Alles wat ik toeschrijf aan krachten buiten mij komt toch door mij. Alles wat behoort tot mijn denkwereld kan ik als zodanig uitschakelen als bepalende vorm. Maar wederom de samenhang van het gebeuren komt niet geheel uit mij voort. Het is de samenhang waarop ik moet letten.

Hier volgen enkele simpele begrippen waarmee je veel kunt doen. Elke vorm van voertuig wijst op uw lichaam en uw omgeving. Alle vormen van vijandschap geven innerlijke strijdigheid aan; dus niet vijandschap buiten maar verdeeldheid in uzelf. Alle grote veranderingen die zeer plotseling plaatsvinden duiden meestal een vijandige invloed van buitenaf aan. De kleur, als u een kleur kent of anders het gevoel van somberheid, blijdschap of iets dergelijks bepaalt niet wat wezenlijk gebeurt. Het is dus niet zo, als ik droom dat ik naar het duister ga, dan wordt mijn leven duisterder. De kans is heel groot dat u in tegenstellingen denkt. Wanneer u naar een duisterder omgeving gaat dan betekent dat in 9 van de 10 gevallen dat u in nieuwe onverwachte situaties komt te verkeren. Het is een verandering.

Een plotselinge verandering van richting heeft dezelfde betekenis. De zeer abrupte veranderingen van beeld (bv. u loopt door een kamer, u doet de deur open en u staat plotseling in een moeras met alligators, ik neem maar iets wat de meeste van u niet gedroomd zullen hebben), dan wordt hier duidelijk gemaakt dat er direct naast al datgene wat u gewoon en gebruikelijk vindt en waaraan u gewend bent een andere wereld ligt. Er ligt een ander aantal mogelijkheden vlak voor de hand. In dit geval alligators. Alligators: gevaarlijk in de gedachten van de meeste mensen. Er schuilen onbekende gevaren en mogelijkheden vlak naast in de uw bekende wereld. En als u ook maar een ogenblik van het pad van de gewoonte afwijkt zullen deze zich plotseling en onverwacht openbaren.

Dit zijn maar een paar dingen. Je kunt hiervan een lijst maken die zo dik is als een boek. Deze aanduidingen zijn uit de aard der zaak algemeen, want ieder moet het voor zichzelf kunnen toepassen. De een droomt van een kus en droomt van de liefde. De ander droomt van een kus en die droomt van een afscheid. Dat ligt ook een beetje aan uzelf.

U hebt uw eigen symbolen. Zeker als u te maken heeft met dromen bent u geneigd u dat nog wel te herinneren. Maar als u een visioen ziet (dus een aantal beelden die zich geheel onttrekken aan redelijkheid en aan elke verklaringsmogelijkheid), dan bent u geneigd te zeggen: het is de geest of God die mij dit geeft, dus mag ik hieraan niets veranderen. Daar ligt nu de grote fout.

Een visioen is altijd voorwaardelijk. Dat moet u goed onthouden. Een visioen zegt nooit: zo is het en niet anders. Ze zegt: zo, tenzij dat….., omdat elk visioen is gebouwd op evenwichten. Zeker als dat geestelijke krachten en evenwichten zijn zult u daardoor, de ervaring wijst dat steeds weer uit, beleven in tegenstellingen. Als die tegenstellingen uit God zijn, dan zijn het nog altijd tegenstellingen die in u bestaan.

U bent zelf een mens. Als mens zoek je naar een voortdurend evenwicht tussen je geestelijke werkelijkheid en je stoffelijke mogelijkheid. Dat doet zelfs de meest bewuste. Dientengevolge zal dit element in elk visioen een hoofdrol spelen. Daardoor kan een visioen nooit een onveranderlijke reeks gebeurtenissen voorspellen, maar ze kan slechts een afweging betekenen van verschillende mogelijkheden onder verschillende condities.

Dan zijn er mensen die zeggen: hoe weet ik nu of het een visioen is? Ik kan u daarin ook wel een beetje op weg helpen.

In de eerste plaats: een visioen is iets wat je overvalt. Er is dus geen voorafgaand indommelen of nadenken over de dingen. Het is er opeens.

In de tweede plaats: een visioen geeft over het algemeen zeer scherpe en felle indrukken en zeer sterke vormassociaties. Van enige vaagheid is praktisch nooit sprake.

In de derde plaats: een visioen zal meer dan een droom gewoonlijk een achtergrond hebben. Een visioen heeft een commentator op de achtergrond, een droom niet. Als u iets droomt en u hoort een stem die het u verklaart, dan moet u het behandelen alsof het een visionaire beleving zou zijn.

Wat is dan een droom? Een droom is eigenlijk alles. Bij een droom is het mogelijk dat je een uittreding eveneens als een droom vertaalt. Maar voor ons doel, nl. het doen van voorspellingen, is het niet belangrijk hoe ik aan de gegevens kom door een uittreding, via het onderbewustzijn of misschien via het ingrijpen van krachten buiten mij. Belangrijk is alleen dat ik leer de inhouden te zien.

Het zien van die inhouden betekent ook het respecteren van de volgorde daarvan. Heel veel mensen vergeten dat. Zij denken: ik sta beslag te maken, dan zit ik de taart te eten en dan pas zet ik de koek in de oven. Dat moet anders zijn. Dat herinner ik mij verkeerd. Neen, u herinnert het zich goed. Het beslag dat u in de oven zet is niet hetzelfde dat u gemaakt heeft. Dat wil zeggen, dat u een bekroonde poging door een volgende poging laat volgen. En als u nu weet waarmee u bezig bent, dan kunt u op grond daarvan zeggen: mits ik hiermee gewetensvol doorga, zal het in de eerste plaats een succesvol resultaat hebben en in de tweede plaats zal hierdoor de noodzaak ontstaan voor mij om soortgelijke proeven of ontwikkelingen ook verder tot stand te brengen. U kunt dus niet zeggen: ik ben ervan af als ik ben geslaagd. Zo duidelijk is dat.

In de meeste dromen, zeker de dromen die enige betekenis hebben voor ons als voorspellende dromen, is de samenhang weg. Het is heel belangrijk dat u leert om niet de volgorde naar menselijke logica te corrigeren. Als de film achterstevoren loopt, dan loopt ze achterste voren. Daar heeft u verder niets mee te maken. Voor de duiding is dan het einde uw beginpunt, uw heden. Het logische begin van de hele verwikkeling is dan een eindresultaat. Alleen op die manier kunt u leren interpreteren. Zodra u de gegevens door elkaar gooit krijgt u een soort kruiswoordpuzzel van mogelijkheden waar niemand meer uitkomt.

De uittredingsdroom heeft de eigenschap dat ze u confronteert met. bv. mensen die op aarde niet meer bestaan. Deze mensen echter kunnen niet beantwoorden aan logische of stoffelijke normen. Het is heel goed dat u zich ook dat realiseert. Ik geef maar weer een voorbeeld.

U gaat praten met uw overgrootvader. Deze zit daar als een heel oude heer. Maar daarnaast zit hij als een man in de kracht van zijn leven en daarnaast zit hij ook nog als een heel vervelend jongetje. In zo een droom accepteert u dat. In de uittredingsdroom heeft dit wel degelijk een betekenis. In deze droom is de aanwezigheid van drie fasen van die persoonlijkheid een aanduiding dat drie verschillende invloeden van die persoonlijkheid een rol gaan spelen in uw leven. Door hetgeen de persoon in kwestie zegt kan worden bepaald wie dominant is: het jongetje, de oude heer, of de middenmaat en daarbij ook nog – en dat is misschien wel heel interessant – welke overheersende invloed in de nabije toekomst kan worden verwacht. De andere kunnen dan later als invloed optreden.

Hebben we te maken met dromen of uittredingen die zich herhalen en waarin steeds weer dezelfde elementen een rol spelen (dus niet dezelfde beelden). Het ene ogenblik zit je op de fiets, het volgende ogenblik in de auto en dan droom je weer dat je in een vliegtuig of op een boot zit. Het zijn allemaal voertuigen. Je kunt dan stellen:

Een zich herhalende droom zal minstens één veranderend element kennen. Dit ene element is niet een verandering van scène maar van volgorde. Soms kunt u dat zien aan de manier waarop bv. onbestuurbaarheid van een voertuig tot stand komt. In het eerste geval heeft u een stuur in handen, maar het functioneert niet. In het tweede geval bevindt u zich in een bergstroom en wordt u opeens meegesleurd tegen wil en dank door een stroomversnelling. Dan is daar verschil in. Het betekent in de eerste droom: ik ben nu de macht kwijt over hetgeen er voertuiglijk gebeurt. In de tweede droom wordt het gepreciseerd. Namelijk, door omstandigheden van buitenaf raak ik mijn beheersing kwijt.

Dan vragen wij ons af of er misschien bekende symbolen of getalsaan­duidingen zijn voorgekomen. Bijvoorbeeld: als u in een auto zit en 3 palen voorbij ziet snellen die u net mist en daarna 3 rotsen in de stroom moet ontwijken, dan kunt u met zekerheid zeggen: hier speelt de factor 3 zo een grote rol dat ze de werkelijkheid reëel omschrijven en de ontwikkelingen daarin duidelijk maken.

Voor de dromer geldt dat hij dit over het algemeen alleen in ver­band kan brengen met zichzelf. Een ziener kan bv. het lot van een volk overzien. De dromer overziet hoogstens de ontwikkelingen en gebeurtenissen in zijn eigen omgeving betreffende zijn gezin of degenen met wie hij veel te maken heeft. Op die manier wordt dus ook de droom en het visioen belangrijk voor de voorspelling.

De eenvoudigste methode kent u allen wel. Als u regelmatig droomt, maar u vergeet het elke keer weer, probeer het met een paar woorden vast te leggen. Neem een bloknoot of een recordertje en probeer het met een paar woorden na te vertellen. Het lijkt allemaal wel erg druk en je komt er zo gauw niet toe. Maar als je werkelijk ernst wilt maken daarmee, dan heb je dit nodig. Want achter de droom, achter het visioen, achter zeer veel dagdromen schuilt wel degelijk wat je de kosmische wind zou kunnen noemen.

Er is nu eenmaal een kosmische gerichtheid van ontwikkelingen waar­aan iedereen en alles tot de aarde en de zon toe onderworpen is. Het aanvoelen daarvan is voor de mens bijna instinctief. In de moderne tijd zal hij heel veel daarvan terzijde schuiven, omdat hij zich beroept op logica, redelijkheid en mogelijkheid. In het verleden zette men dit eerder om in visioenen die men verkondigde en profetieën die men uitbraakte. Het verschil is verder nihil.

De invloed is de kosmische tendens. Elke kosmische tendens betekent een verandering in alle dingen; niet alleen in u, maar in alles. Als er staat dat er een invloed komt op aarde waardoor de mensen enorm strijd­vaardig worden, dan zijn het niet alleen de mensen. Dan zullen we hetzelf­de gedrag zien bij alle dieren, zelfs bij de meest vreedzame. Dan zullen we zelfs zien dat planten op de een of andere manier u eerder te pakken heb­ben met hun stekels dan anders. U dit realiseren en even het onzinnige van een dergelijke stelling terzijde zetten is nodig, want de kosmische wind bevat invloeden van zuiver geestelijke en misschien zelfs bovengeestelijke geaardheid. Hij bevat daarnaast stoffelijk-kosmische invloeden. Ten laatste en zeker niet ten leste bevat hij ook altijd invloeden uit het gemeenschap­pelijke bewustzijn van de mensheid. Het is de samenvoeging van deze vier invloeden waardoor een richtingbepa­ling mogelijk wordt. Juist omdat het allemaal invloeden zijn die we niet kun­nen interpreteren dan alleen vanuit en voor onszelf is het zo belangrijk dat wij proberen de tendens te pakken te krijgen. De uitbeelding ervan is onze specifieke reactie op de dingen.

Als u soms (het gebeurt niet bij veel mensen) in kleuren en kleursymbolen pleegt te dromen, dan kunt u er rekening mee houden dat uw persoonlijke vertaling van een kosmische invloed een be­paalde kleur een rol doet spelen in uw droom. Een voorbeeld:

Iemand droomt dat hij in een enorme groene weide staat. Nu heeft hij dat al eens gedroomd en prompt gebeuren er allerlei ongelukken. Nu droomt hij weer dat hij in een groene kamer staat en weer gebeuren er ongelukken bui­ten. Als hij voor de derde keer over groen droomt, dan zal hij er wel zeker van kunnen zijn dat er buiten hem allerlei verwarringen gaan optreden. Maar die verwarringen plegen juist op te treden wanneer er een z.g. kos­mische rood invloed gaande is. Dan kunnen we zeggen:

De groen-droom is een aankondiging van een zich ontwikkelende rood­fase vanuit het gehele kosmische bestel. Het is dus een kwestie van een beetje toetsen voor jezelf. Niet zeggen: ik heb gedroomd van het gouden licht en dat betekent dat God vlakbij was. Dat kan zijn, ik hoop het voor u. Maar als u nu de droom heeft van het gouden licht en opeens blijkt iedereen in uw omgeving vindingrijker te zijn, dan moet u niet zeggen: God werkt mee. Dan moet u zeggen: ik heb hier een blauw invloed geconstateerd waardoor de mensen ineens veel redelijker gaan reageren. Of misschien een violet invloed waardoor iedereen ineens op mystieke wijze allerlei dingen gaat constateren.

Leer uw kleursymbolen in de droom vergelijken met de gebeurtenissen die kort daarop rond u plaatsvinden. Door de juiste associaties te maken heeft u een soort spoorboekje van kosmische tendensen waaraan u zich vaag tevoren kunt aanpassen aan de waarschijnlijkheden van morgen.

Dan zijn er nog andere dingen die kunnen meespelen. Mensen dromen soms van getallen. Ik weet niet of u dat ook niet heeft gehad. Er was iemand die droomde voortdurend van 13. Hij zei: nu krijg ik een ongeluk Dat was helemaal niet waar, want hij kocht een lot met het eindgetal 13 en won daarmee de hoofdprijs. Toen zei hij: nu is 13 voor mij een geluksgetal. Dat was ook niet waar. Hij droomde weer van 13. Toen huurde hij een huis met huisnummer 13 en dat stortte in. Waarmee ik wil zeggen: getalsdromen op zichzelf kunnen u heel weinig vertellen. Ook niet dat u in de loterij zult winnen of iets dergelijks. Het is mogelijk, maar niet waarschijnlijk.

Een getal geeft wel een bepaalde resonantiewaarde aan. Die resonan­tiewaarde herleiden we dan tot de bekende eerste 12 getallen, zoals die in bepaalde kabbalistische vormen worden geïnterpreteerd. Dan zal het ge­tal 13 in beide gevallen 4. betekend hebben. Met andere woorden: er zijn elementale of stoffelijke veranderingen voor u in petto; ze zijn denkbaar. De aard ervan is niet bepaald.

Stel nu dat daarna een droom zou komen met het getal 7, dan zou je bijna zeker weten dat het een gelukkige ontwikkeling zou zijn. Zou het een getal 6 zijn of een getal 2, dan zouden we moeten aannemen dat de ontwikkeling minder aangenaam is en op zijn minst genomen een probleem inhoudt.

De betekenis van die getallen heb ik u al eens gegeven. Ik kan er dus heel kort mee zijn.

Het getal 1 geeft aan dat er geen keuze is in dit verband.

Het getal 2 geeft aan dat er tweestrijd bestaat en dat er dus een keuze ge­maakt zal moeten worden. Die keuze is heel erg belangrijk.

Het getal 3 geeft aan dat werkelijke beslissingen niet door uzelf maar door anderen genomen worden.

Het getal 4 geeft aan dat u te maken zult hebben met zuiver stoffelijke zaken.

De betekenis van al deze voorgaande getallen kan verder worden gedefinieerd, indien er een tweede getal achter komt. Dit getal zal dan geheel los moeten staan. Dus niet ik heb 178 = 8 en 8. U moet 178 herleiden en dan komt u tot het getal 7. Dan is de vraag: zijn er verder nog getallen aanwezig?

Het getal 5 geeft aan dat emoties een rol gaan spelen, meestal negatieve.

Het getal 6 betekent problemen, maar nu problemen waarbij ook mensen betrok­ken zijn. Zeer vaak wordt u beïnvloed door twee partijen die u tot een keuze dwingen die u zelf nog niet gemaakt heeft.

Het getal 7 geeft altijd aan herontdekking van waarden. Dat kunnen stoffelijke of innerlijke waarden zijn. Het kan betekenen dat u bv. het sieraad dat u verloren heeft zult terugvinden. Het kan ook betekenen dat u plotseling in­nerlijk een nieuwe fase betreedt.

Het getal 8 geeft altijd aan dat een balans wordt bereikt. Wanneer 8 een rol speelt, moeten we zeggen: hier is de mens evenwichtig en zullen geestelijke en stoffelijke belangen naast elkaar en afgewogen tegen elkaar optreden.

Het getal 9 geeft altijd aan dat wij worden geconfronteerd met in ons leven­de krachten. Dat kan zijn een confrontatie met God. Het kan ook zijn een plot­selinge schok van uw geheugen waardoor u zich opeens bewust wordt waarom bepaalde dingen zo gaan. Het zou zelfs kunnen zijn dat u opeens een nieuwe fase van geloven of denken en streven binnengaat.

Het getal 10 betekent dat:

  1. u niet in staat bent zelf beslissingen te ne­men.
  2. dat deze beslissingen worden genomen op grond van een in u lang bestaand denken of verlangen.

Het getal 11 geeft aan dat de samenwerking met een ander voor u de enige mogelijkheid is om problemen op te lossen of iets te bereiken.

Het getal 12 geeft aan dat hogere krachten zullen ingrijpen in het gebeu­ren, zodat u geen redelijk overzicht kunt hebben van eventuele verdere ont­wikkelingen.

Ik heb het opzettelijk gehouden in de trend van de voorspellende droom, dan kunt u daaruit zelf meer conclusies trekken. De herleiding van de ge­tallen weet u ook: alle tezamen één getal vormende cijfers worden bij elkaar opgeteld totdat de eindsom ten hoogste 12 bedraagt. U blijft maar doortel­len totdat u aan de 12 komt of lager natuurlijk. Als we meer cijfers achtereenvolgens krijgen, dat is wel eens mogelijk, dan moeten we ons realiseren dat dit niet alleen maar in cijfers wordt uitgedrukt. U droomt heus niet van een grote 3 en een tijdje later van een grote 5. ­Maar het kan zijn dat u in uw droom in gesprek bent met 3 personen. Dat is het getal 3. U loopt over een trap en u moet 5 treden op. Een volgende keer gooit een kind u 5 sneeuwballen naar het hoofd. Dat is het getal 5. Het wonderlijke is, als de getallen werkelijk betekenis hebben dan blijft het je bij. Je weet precies hoeveel treden je hebt gelopen of hoeveel ballen je naar je hoofd hebt gekregen of hoeveel poorten je bent door­gegaan. Dus getallen die onmiddellijk aaneensluitend optreden zijn één getal. Als daar een afwijkende fase tussen ligt, moeten ze als twee ver­schillende getallen worden behandeld en kunnen dan worden beschouwd als t.a.v. elkaar bepalend.

Het eerste getal waarvan u droomt kunt u altijd beschouwen als de basis. Dit is de werkelijke situatie. De andere getallen geven dan aan welk de meest waarschijnlijke ontwikkeling van die situatie is en kunnen u daardoor helpen eventueel raad te zoeken bij anderen of het juist niet te doen.

Stel, uw grondgetal is 6, daarop volgt het getal 1. Dan moet u zeg­gen: dit moet ik werkelijk in mijn eentje doen. Ik kan dat niet door de raad van anderen verbeteren of oplossen. Hier zijn het alleen de omstandig­heden. Zou het volgende getal 2 zijn, dan hebben we te maken met een strijdigheid. Als ik daar adviezen ga vragen, dan zouden daar wel eens wat moeilijkheden van kunnen komen. Maar stel nu, dat er het getal 9 komt. Dat betekent dat ik in mijzelf om raad mag vragen, maar ook dat ik het buiten mij mag doen. Hier is de raad die van buitenaf komt a.h.w. een orakel. Denkt u nu niet dat het een nieuw systeem is. De Romeinen hebben het al gebruikt. U ziet dus dat u met dromen heel wat meer kunt doen dan er gewoon­lijk mee gedaan wordt.

Er zijn heel mooie droomboekjes. Daarin staat bv.: een ruiker bloemen: u moet oppassen, want in elke ruiker kan een slang verborgen zijn. De vol­gende dag komt er een heer met bloemen naar u toe en dan denkt u er het no­dige van. Dat is natuurlijk onzin. Droomboekjes zijn over het algemeen psy­chologische verklaringen. De verklaring kan alleen gevonden worden op grond van uw eigen wezen.

Laten we nog even teruggaan naar de getallen in grote lijn.

U kent allen dat mooie verhaal van het Dier met het getal 666. Dat kun je allemaal herleiden. Als je het herleidt, dan kom je tot 18 en dat is 9. 9 is hogepriesterlijk, dat is treden voor God. Maar dat krijg ik ook als ik 3 negens heb, dan kom ik ook aan hetzelfde getal. Met andere woorden dit getal op zichzelf heeft weinig betekenis. Maar wat is de betekenis van de 9 als zodanig? Het ingrijpen van een hogere macht, ja. Maar wat doet die hogere macht? Welke getallen komen er verder bij voor? Dan weten we pas waar we aan toe zijn.

Ik geef u dit voorbeeld, omdat heel veel mensen dan onmiddellijk be­ginnen uit te rekenen wiens naamgetal dan 666 zou zijn. Er lopen een hoop beesten op deze wereld rond. U zou er allicht een kunnen treffen met de naam 666. Dat heeft weinig zin.

Altijd als dit het basisgetal is, zal het volgende getal bepalen wat er werkelijk mee aan de hand is. En als het zoals het geval is wordt voorafgegaan door een aantal andere basisgetallen, dan moeten we nog veel verstandiger zijn en zeggen: die voorgaande getallen maken duidelijk wat er werkelijk aan de hand is. Het getal 666 geeft dan aan: een van bovenaf of van buitenaf komende zeer sterke invloed waardoor al het voorgaande een betekenis krijgt. Ik weet niet of er onder u een aankomende Johannes of Johanna van Patmos zit. Die moet u er dan maar even bijhalen.

Nog eens de ziener. Zieners zijn eigenaardige wezens. Een ziener is zelden iemand die evenwichtig is en ook heel zelden iemand die charmant is. Dat is te begrijpen. De ziener is iemand die in zich voortdurend een andere werkelijkheid voelt zonder in staat te zijn die te interprete­ren in de zin van zijn eigen wereld.

De ziener is in strijd met zichzelf. Dat geldt ook voor mediums, voor helderzienden e.d. Die mensen kunnen naar buiten toe erg aardig lijken, maar ze zijn het in wezen niet. U kunt altijd zeggen als u met dergelijke mensen te maken heeft: zij zijn anders dan ze zich voordoen. Dat is dan misschien niet zo leuk voor die mensen, maar het is een feit. Alleen door innerlijke strijdigheid kan een visioen gaan domineren, kan een relatie met de geest werkelijk optreden.

Het zijn altijd mensen die tegen zichzelf verdeeld zijn. Dus omdat een ziener tegen zichzelf verdeeld is heeft hij de neiging zijn eigen ge­lijk te bewijzen door zijn visioenen. Denk maar eens aan Jona. Hij was alles­behalve blij toen zijn voorzegging niet uitkwam, want hij had een bepaalde oplossing daarvan gewenst. Datzelfde kan voorkomen bij visionaire politi­ci die de wereld zien ontwikkelen in de richting van bv. de perfecte in­dustriestaat waarin alle mensen gelukkig zijn, zonder zich te realiseren dat mensen nooit gelukkig zijn. De staat van de mens is namelijk het voort­durend streven naar geluk zonder het ooit blijvend te bereiken. Realiseer u dat.

Een voorspelling van het einde van de wereld betekent helemaal niet dat het einde van de wereld komt. Het betekent dat er een verandering mogelijk is; en wel dat die verandering twee kanten kan uitgaan. Welke kant, dat weet u niet en dat weet ook de voorspeller niet. Hij kiest voor het destructieve om zijn afschuw tegen de wereld en misschien tegen een deel van zichzelf daarmee uitdrukking te verschaffen.

Zieners op meer wetenschappelijke basis bestaan ook. Wij hebben tegen­woordig mensen die zich bezighouden met de ontwikkelingen in de massa­psychologie, met de ontwikkelingen van de oorlog, met de ontwikkelingen van de economie. Ook bij deze mensen moet u eens goed opletten. Er zijn er onder hen die inderdaad zeer geïnspireerd zijn. Maar alweer, hun inspira­tie geeft nooit een eenzijdige, duidelijke oplossing; er is altijd een tegen­deel. Als u met die profeten veel te maken heeft, dan kunt u zelfs aflei­den wat er werkelijk gaat gebeuren. Bijvoorbeeld als een zeker iemand steeds roept dat het beter zal gaan en het wordt steeds slechter, hoop dan maar dat hij roept dat het slechter wordt, want dan gaat het ongetwijfeld beter. Het is gewoon kijken naar de­gene die als ziener optreedt.

Een ieder die zich bezighoudt met voorspellingen, of dat nu een pre­sident van de Nederlandse Bank is, een medium, een Paus of de een of ande­re monnik, om tot dit voorspellende werk te komen moet er een mate van onevenwichtigheid aanwezig zijn. Die onevenwichtigheid zal zich altijd uiten in de werkelijke persoonlijkheid die in de eerste plaats van het normale ge­drag pleegt af te wijken en in de tweede plaats een voorkeur heeft voor een bepaalde soort interpretatie. Misschien helpt u dit als u binnenkort weer allerlei ontledingen krijgt van de economische situatie, de werkgelegenheid e.d. Kijk eens wat die heren in het verleden hebben gezegd, hoe het toen is gegaan en u weet wat nu de werkelijke betekenis van hun interpretatie is.

Ik meen, dat ik daarmee dit onderwerp mag besluiten.

  • Wat betekent het getal 100?

Het getal 100 herleid betekent de 1 tegenover 2 keer het onbestemde. Dit betekent in de droom dat u bezig bent met een ontwikkeling waarop u zelf totaal geen invloed kunt uitoefenen en waarbij minstens twee kosmische factoren bepalend zijn voor al uw eigen mogelijkheden. Het is dus net zo als in de politiek. Iemand heeft zich ontwikkeld tot een persoonlijk­heid. Je zet er meer nullen achter en hij wordt steeds gewichtiger. Het is zo dat elke nul aangeeft dat er een nieuwe, onbekende en in wezen waarschijnlijk kosmische invloed mede optreedt.

Vorm van magische waarnemingen en voorspellingen.

Nu is het meest magische aan waarnemingen en voorspellingen vooral dat niemand er achter kan komen hoe het in elkaar zit. Bovendien is het een kwestie van begrippen die je op de juiste manier vervangt door andere.

Als je een pendelaar hebt, dan is dat normalerwijze iemand die ver buiten zijn woonplaats pleegt te arbeiden of althans doet alsof. Maar een pendelaar is ook iemand die werkt met een gewichtje aan een draadje en op grond daarvan allerlei uitspraken en voorspellingen kan doen. Het is een soort wichelroedeloper die het meer slap heeft gezocht. Nu zult u zeggen wat heeft dit te maken met magie?

Het magische element is heel eenvoudig. Elk mens heeft een eigen uitstraling. Door de interactie tussen eigen uitstralingen en andere uit­stralingen kunnen effecten optreden die o.m. vertaald kunnen worden in slingeringen, uitslag van een gevorkte stok of andere plotseling optredende verschijnselen. Het aardige ervan is dat het altijd de persoon zelf is die het effect tot stand brengt en dat hij het meestal niet beseft.

Nu kan de uitslag heel erg goed zijn. Je kunt op die manier waarnemingen doen t.a.v. het verleden en ook van de toekomst, als je maar weet welke vragen je moet stellen. Ik geloof dat dit een van de punten is waaraan men in de magie wel eens voorbij gaat. Men denkt namelijk als ik iets wil weten dan zal die geest, die kracht, die profeet of die tove­naar het wel zeggen. Maar als u aan de tovenaar vraagt: wat voor weer zal het morgen zijn? Dan zal hij waarschijnlijk antwoorden: regen. Als u echter aan die tovenaar vraagt: wat zal er morgen zijn? Dan zegt hij: dag en nacht. En dat is letterlijk waar.

De meeste mensen begrijpen dat niet helemaal. Zij zeggen: als ik een bepaalde intentie heb met een vraag, dan moet die intentie beantwoord worden. Dat is niet waar. Op het ogenblik namelijk dat u de vraag formu­leert, denkt u in de termen van de woordbetekenis. Het is op de termen van de woordbetekenis dat er wordt gereageerd. U kunt aan God vragen: zal ik ooit zalig worden? Dan is de vraag: wat verstaat God onder zaligheid? Het antwoord is voor u in ieder geval nooit bepalend.

Nu hebben de magiërs en de tovenaars natuurlijk allerlei methoden ont­wikkeld om het een beetje indrukwekkender te maken. Een van de meest ge­liefde ervan is het water met de druppel inkt, het koperen bekken met wa­ter, de kristallen bol en nog zo een paar dingen. Hierin kun je namelijk aan anderen visioenen laten zien. Maar welk visioen kan een ander zien? Alleen het visioen dat in hem zelf bestaat of dat door zijn eigen relatie, krachtens uitstraling, met iets anders in de toekomst, in het verleden of in het heden voor hem tijdelijk als een hallucinatie zichtbaar wordt. Nu moet je dat natuurlijk aankleden. Vooral als je te maken hebt met iemand die zelf in de kristallen bol kijkt en dus aan een bepaalde vorm van magie pleegt te doen, dan moet dat even plechtig gemaakt worden.

Ik weet niet of u het wel eens heeft gezien. Ze zitten eerst een paar keer de handen te wassen om de bol heen, dan zitten ze te staren en eindelijk zeggen ze: ja, er gebeurt iets. Er komt iemand om de zaak schoon te maken. Dan gaan ze verder. Nu zie ik dit en zie ik dat. Wat ze zien zijn de dingen die ze aflezen van de anderen. Als je het met magie wilt proberen kun je het eigenlijk veel eenvoudiger doen.

Iemand die een beetje weet wat magie betekent heeft geleerd: op het ogenblik dat ik in staat ben mijzelf, dus ook mijn eigen straling, volledig af te stemmen op een bepaalde ontwikkeling of gebeurtenis waar en wanneer dan ook, kan ik daardoor uit het gemeenschappelijk bewustzijn, plus uit alle geestelijk bewustzijn om mij heen die invloeden krijgen welke ik in mij kan vertalen als een beeld van die gebeurtenis. Maar het is nooit voor honderd procent. Dat komt omdat iedereen geneigd is aan alles iets van zichzelf mee te geven. Dat is een onvermijdelijke kwestie.

Ik vind het bv. heel begrijpelijk dat als de heer Van Agt op een ten­toonstelling van vrachtvervoer e.d. spreekt, hij dan begint te praten over zijn fiets, dat is het enige wat de man goed kan. Zo zal een waarnemer of ziener die aldoor bezig is met toverijen, zalfjes e.d. ongetwijfeld probe­ren elk beeld dat hij ziet in de zalf te werken en een drankje te brouwen dat overal goed voor zou zijn. Dat is geen fout, maar dat heeft niets te maken met de voorspelling.

Nu neem ik aan dat u niet al teveel aan magie doet. Er zijn er een paar bij die proberen het zo nu en dan. Het lukt ook niet altijd.

Wat is de magie als u aan voorspellingen en waarnemingen wilt begin­nen die buiten uw omgeving of die elders bestaan?

Elke mens heeft een geestelijk en een astraal waarnemingsvermogen. ­Dan heeft hij nog stoffelijke hersens en zelfs die gebruikt hij soms. Een geestelijk waarnemingsvermogen kan alleen worden gestimuleerd als wij volledig onze stoffelijke waarnemingsvermogens uitschakelen. Een astraal waarnemingsvermogen kan worden ingeschakeld terwijl wij op een laag pitje nog normaal blijven waarnemen en zelfs normaal blijven functio­neren. Men spreekt dan over wat wordt uitgestraald als een dubbel. Dat is het eigenlijk niet helemaal, maar het is een verlengstuk van je per­soonlijkheid. Het is mogelijk om dan de indrukken die het verlengstuk van je persoonlijkheid opdoet te mengen in de ervaringen die je op dit ogenblik normaal stoffelijk hebt.

U bent thuis. U wilt weten hoe het gaat op een camping waar u iets heeft staan. Stel u nu voor dat u op die camping bent. Denk er zeer sterk aan. Probeer a.h.w. te ruiken hoe het daar ruikt. U kunt ook naar de kleu­ren kijken en wat er allemaal klinkt. U zult merken dat u plotseling een beeld krijgt dat afwijkt van uw herinnering. Die afwijkingen zijn reëel, die bestaan op dat ogenblik. U hebt dan een waarneming gedaan zonder buiten bewustzijn te raken in uw eigen huis van feiten die elders bestaan.

Nu moet u wel altijd een aanknopingspunt hebben. Als u geen enkele voorstelling heeft van een bepaalde plaats zal het heel moeilijk zijn u daarop te richten. Naarmate u een juistere voorstelling heeft van een be­paalde plaats, is het gemakkelijker om deze op de vooromschreven wijze te betreden, daar waarnemingen te doen en gelijktijdig te blijven doorpraten met de mensen in uw omgeving. De conversatie zal dan zijn als ma met pa praat terwijl hij de krant leest. U zult dus maar heel lauw reageren op het­geen de omgeving belangrijk vindt. Maar u kunt die waarneming dan wel doen.

Gaat het om een geestelijke waarneming, dan hebben we het voordeel dat we ook in de tijd kunnen wandelen. In de astrale projectie kun je alleen zelf elders op de wereld waarnemen. Maar wanneer ik geestelijk ga werken is het mogelijk om mij ook nog een tijdstip voor te houden, dus een punt in de tijd. Het is dan mogelijk om dat punt in de tijd te beleven.

Hiervoor is het noodzakelijk dat u volledig ontspannen bent, dat u lichamelijk alle ervaringen voor zover mogelijk heeft uitgeschakeld en he­lemaal geconcentreerd bent op het punt in de tijd en op het feit of de persoon waarvoor u de waarneming wilt doen. Lukt u dat, dan zult u met verbazing ontdekken dat u in staat bent een aantal dagen in de toekomst te kijken en een aantal jaren in het verleden.

U zult zich afvragen waarom? Dat is heel eenvoudig. De toekomst is voor u maar betrekkelijk gefixeerd, het verleden is absoluut gefixeerd. De gemiddelde termijn dat u op deze manier zuiver en volledig in de toe­komst kunt zien bedraagt, afhankelijk van de persoon die het doet, tussen de 3 en 15 dagen, meer niet. Zodra het gaat om grotere afstanden is het niet meer mogelijk het juiste tijdstip te bepalen. U kunt dus wel een gebeurtenis zien die in de geest al bestaat en die later op aarde werkelijkheid wordt, maar u weet niet hoever weg ze ligt.

Wilt u nu gebruik maken van hulp, dan is het de vraag of u iemand kent in de geest. Dat mag gerust uw overleden vader, moeder, oom, tante enz. zijn. U concentreert u dan eerst op die persoon. Probeer nooit een persoon op te roepen. Dat kan alleen via bepaal­de magische procedures en zelfs dan is het resultaat vraagwaardig. Wanneer u denkt aan die persoon komt er een ogenblik dat u het gevoel heeft van een aanwezigheid. Op dat moment, en niet eerder,  stelt u de waarneming in de toekomst bv. die u wilt doen. Omschrijf die zo nauw­keurig mogelijk en ontspan u dan zo volledig mogelijk. Er ontstaat dan een droom die wordt geleid. Dit heeft het voordeel dat de geest u toch iets beter kan helpen om het juiste punt in de tijd te treffen en dat onder omstandigheden, maar niet altijd, ongeveer het tijdsverloop tussen die waar­neming en uw huidige stoffelijke punt kan worden weergegeven. Alleen geef ik u wel een raad. U moet nooit zeggen: ik heb tante Roos gevraagd naar de gebeurtenissen over 3 maanden om op grond daarvan te spe­culeren. U kunt daarmee misschien succes hebben, maar als u het een of ander vertelt, dan bent u waarschijnlijk in het gekkenhuis voordat u uw winst kunt opeisen.

Realiseer u dat magisch denken heel iets anders is dan koketteren met magie naar buiten toe. Wat u bent en wat u wilt kunt u zelf wel waarmaken. Maar wanneer u dat buiten het redelijke om naar buiten etaleert, dan schept u een grote discrepantie tussen het beeld van uw persoonlijkheid in de we­reld en de werkelijkheid van uw mogelijkheden. Dit houdt in dat de wereld u zal belemmeren in de verdere ontwikkeling. Dat moet u gewoon niet naar vo­ren halen.

Als u bezig bent met magie en u heeft nu toevallig geen kristallen bol, u heeft ook geen andere parafernalia bij de hand, dan raad ik u het volgende aan: het is een heel eenvoudig trucje.

Ga nu eens zo zitten dat u over de tafel hangt. Steun dan het hoofd zo in de handen dat bij de aanzet van de oren twee vingers kunnen drukken op de hoofdader die zich daar bevindt. Oefen daar druk uit terwijl u pro­beert de voorstelling op te bouwen. Als u dat op de juiste manier doet dan krijgt u, vooral als u de ogen sluit, het gevoel of er langzamerhand een grijsblauw vlak opdoemt. Het kan ook een andere kleur zijn, maar daar moet u dan niet opletten. Stel u daarop in alsof het een bioscoopdoek zou zijn. Kijk daarnaar terwijl u denkt aan wat u wilt waarnemen. U zult merken dat u met die methode heel wat waarnemingen kunt doen en zeker zuiver stoffelijke waarnemingen op hetzelfde ogenblik zonder moei­te kunt doen.

Als u u daar verder in traint, dan zult u merken dat u in die houding een ogenblik bent uitgeschakeld – u verliest ook alle tijdsbesef – en dat u dan scènes kunt zien die geestelijk worden waargenomen en die kunnen dan in de tijd op andere momenten liggen dan in het heden. Eenvoudig genoeg. U hoeft het alleen maar te proberen. Altijd geldt: het punt waarop u wilt­ waarnemen goed omschrijven en ofwel het tijdstip dan wel de ontwikkeling die u wilt waarnemen eveneens goed omschrijven. Doe dat voordat u de druk begint uit te oefenen.

Dan geef ik u nog een raad. Als u rampen ziet in de toekomst moet u nooit aan een ander vertellen dat ze komen. U kunt iemand een hint geven, maar u moet hem nooit vertellen dat er een ongeluk op komst is. Daardoor stemt u die ander af op de meest negatieve aspecten die er in dat ongeluk voor die persoon aanwezig zijn. En dat is gewoon niet wenselijk. U kent die mensen wel. Ze komen bij u. U voelt zich prettig. Maar dan kijken ze u zo meewarig aan en zeggen: wat trekt dat ene ooglid, is er iets met u? U hebt dat wel gemerkt en gedacht er zit een vuiltje in. Ik zal het even weghalen. En dan zeggen ze verder: u ziet ook een beetje geel, bent u wel gezond? Ik garandeer u, voordat u dat gezelschap kwijt bent, al duurt het ook maar 10 minuten, u voelt zich beroerd. Datzelfde gebeurt als u de mensen gaat vertellen dat er een enorme ramp gaat gebeuren. Bijvoorbeeld, dat half Rotterdam onder water komt te staan of dat het Parlement uit elkaar wordt gebombardeerd. Als u zegt: er komt verwarring, houd daar rekening mee, dan is dat best. Maar als u het te nadrukkelijk doet, dan gaat een ander daar angstdromen van krijgen. Dat wil niet alleen zeggen dat uw waarschuwingen niets meer uithalen, maar bovendien dat u die ander in een situatie manoeuvreert waar hij zichzelf moeilijk kan uit redden. Nooit negatieve dingen aan een ander doorgeven. Ook al ziet u ze. Als u denkt: ik moet ze toch waarschuwen, doe het dan op een voorzichtige manier. Bijvoorbeeld, als u denkt Jansen moet met de trein mee, maar de trein waarmee hij moet gaan, zal verongelukken. Dan loopt u naar hem toe en begint u een heel verhaal: mijnheer Jansen, moet u eens horen over uw hond. Houd dat 10 minuten vol, dan heeft hij de trein gemist en u hebt de man zijn leven gered. Als u zegt: in die trein zult u omkomen, dan zegt hij: het is mogelijk, maar ik geloof het niet. En als hij het dan later in de geest als waarheid beseft, dan zit zijn vrouw die het gehoord heeft te zeggen: als hij nu maar geluisterd had. Dat moet u voorkomen.

Ik heb nog een paar korte omschrijvingen voor u die u misschien kunt gebruiken.

Alle magie is niets anders dan een weten dat niet algemeen bekend is en dat zich baseert op wetten die als zodanig nog niet erkend zijn.

Een kristallen bol of andere daarvoor gebruikte voorwerpen vor­men niet op zichzelf een magisch werktuig. Ze zijn alleen een brandpunt voor de belangstelling, terwijl het magische proces zich in de persoon zelf voltrekt.

Een mens kan voorzien, maar hij kan niet beïnvloeden. Dientenge­volge is het verstandig om datgene wat je voorziet in je eigen gedrag in te calculeren, ook tegenover anderen, maar om niet luidruchtig te verkondigen wat er naar je meent zal gaan gebeuren.

Het heeft weinig zin om geesten op te roepen. De geesten die je oproept zijn namelijk nooit degenen die je wilt hebben. Wat dat betreft is het net of je een bepaalde ambtenaar op het stadhuis te spreken wilt krijgen kort nadat de koffie is rondgebracht. Richt u dus op het beeld van een entiteit. Op het ogenblik dat deze entiteit zich op u concentreert, dus reageert, krijgt u een antwoord dat in de uitstraling dermate overtuigend is dat u dan weet dat er een harmonisch contact is gemaakt. Probeer nooit met minder harmoni­sche contacten in de toekomst, in het verleden of in de sferen be­levingen door te maken. Dat is altijd nadelig.

Neem alle voorspellingen van anderen aan als een middel om uw eigen aanvoelen en innerlijk weten te controleren. Op het ogenblik dat u een ander onvoorwaardelijk gelooft maakt u het uzelf onmogelijk om de waarheid, zoals ze voor u bestaat, te achterhalen.

Hiermede heb ik naar ik meen een kleine bijdrage geleverd aan uw bewustwording, vermaak en onderricht op deze avond.

Ziel.

Een wonderlijk woord: ziel. Een kanon heeft een ziel, maar de ziel van een kanon is niets. Een mens heeft een ziel. Die ziel is datgene wat zich verbergt als een schijnbaar niets in de geest en in de stof. Soms zie je een mens en is dit een arme ziel. Dan heb je het echter niet over het feit dat hij een ziel heeft, maar over het feit dat hij zielig is.

Als we dus denken over ziel, dat hebben we het in wezen over iets waarvan we niet weten hoe het bestaat en hoe het is. Het is een niet-aanwezigheid op ons eigen niveau, die gelijktijdig bepalend is voor onze functiemogelijkheid op dit niveau. Wat dat betreft lijken wij dus een beetje op een kanon. Niet dat ik zeg, dat u het bent natuurlijk.

Als ik probeer de ziel een ogenblik te beschouwen, dan zou ik stellen: de bron van de kracht waaruit wij leven en werken moeten wij niet proberen te omschrijven. Dit ligt buiten onze middelen en mogelijkheden. Wij kunnen door onze geest voortdurend op harmonie af te stemmen echter een zo groot mogelijke kracht verkrijgen uit deze voor ons niet kenbare krachtbron. Door deze kracht dan te gebruiken om steeds bewuster te leven en vanuit ons wezen en denken juister te handelen zullen wij die ervaringen bereiken waardoor misschien eens in de geest voor ons het wezen van de ziel meer kenbaar en aanvaardbaar wordt.

image_pdf