Zomerzonnewende 2013

image_pdf

21 juni 2013

Zo, we zijn hier omdat we vanavond, samen eigenlijk, onze aandacht willen richten op hetgeen wat nu buiten ons aan het gebeuren is, namelijk de kering van het licht. Het is een speciale avond omdat deze avond, en dat weten de meeste onder u wel, er een speciaal moment aanwezig is dat er een zeer sterke wisselwerking kan plaatsgrijpen tussen de stof en het geestelijke. Omdat, zoals we dit misschien een beetje overdreven uitdrukken, door de stilstand van de zon ten opzichte van de aarde de poorten van de kosmos zich tijdelijk openen waardoor we de mogelijkheid hebben om daarin onze gedachten te brengen, onze verlangens te leggen, als het ware, en zo een zuiverder beeld krijgen ten opzichte van onszelf, onze toekomst en de toekomst van deze aarde.
Deze gebeurtenis is zo oud als de planeet zelf en in deze contreien werd dit duizenden jaren geleden zeer sterk gevierd. Niet alleen omdat dit te maken had met de mogelijkheden van een voorspoedige oogst maar ook dikwijls omdat op dat moment vele zaken konden voorzien worden. Men kon inschattingen maken van wat er in de komende maanden zou plaatsvinden. Ook voor jullie bestaan zo’n mogelijkheden. Alleen moet je je ervoor open zetten. En ik heb voor jullie vanavond eigenlijk heuglijk nieuws. Eerstens zal ik mij binnen een korte tijd terugtrekken om het woord te geven aan iemand die, laat ons zeggen, een zeer eminent voorganger is van het Verborgen Priesterrijk, iemand die ongeveer, als ik het in jullie tijd mag uitdrukken, een drieduizendtal jaren, iets langer, hier op aarde heeft geleefd, een figuur was die je kan vergelijken met hetgeen wat jullie de figuur Jezus Christus noemen. Hij was het niet, hoor maar hij was ook zo’n figuur en hij heeft ook heel waardevolle leringen gebracht voor de mensen die toen leefden op aarde. Deze figuur op het ogenblik heeft een zeer belangrijke leidende functie wat betreft de evolutie die deze planeet nu gaat doormaken. En daarom vonden wij het zeer interessant om deze avond, en gezien hij dit zelf ook wou, aan het woord te laten. Dus, u mag het mij niet kwalijk nemen als ik mij dadelijk terugtrek en het woord doorgeef.
En zoals u al hebt kunnen opmerken: de aarde is in beweging. Het gaat langzaam maar, langzaam maar zeker, komen de veranderingen. U ziet dat de natuur de spelregels niet meer volgt, dat zaken totaal verkeerd uitpakken. Dit is de toekomst, alles verandert. U zult ten opzichte van geen enkel systeem in de toekomst nog zekerheid hebben. En dan moogt u kijken wat u wilt, alles gaat met de verandering mee die de aarde op het ogenblik aan het uitvoeren is. En daarom is een avond als deze ook van groot belang. We zullen straks samen mediteren. Een meditatie die gericht is op een harmonie tussen u en de planeet, niet onbelangrijk. Want doordat u, via een avond als deze, via de openingen die er zijn op een avond als deze, u mee één kunt maken met de gedachte van de aarde – want ja, vrienden, de aarde is een levend wezen, de aarde denkt, niet zoals u denkt, nee, maar er is een denkpatroon – en van op het ogenblik dat u met dit denkpatroon in harmonie kan zijn, kan u meehelpen de veranderingen te laten ontwikkelen, er voor zorgen dat waar de veranderingen anders zonder onderscheid van iets over alles heen lopen, bij wijze van spreken, dankzij uw inzet deze op een meer gemodereerde manier toch tot uiting komen maar dankzij u toch minder, ik zou bijna zeggen, scherp. En dit kan het verschil maken voor velen tussen leven of dood, tussen nog iets hebben of niets meer hebben. Dat moet u beseffen in de toekomst. Want het is een vernieuwing en in een vernieuwing verandert alles. U kan zich niet voorstellen hoe de aarde binnen 20 jaar gaat zijn. De jongeren onder u die hier misschien nog 20, 40, 50 jaar rondlopen, zullen zich de woorden van deze avond  kunnen herinneren omdat zij dan zullen opmerken dat hetgeen vanavond hier is gebracht meer dan juist is. U hebt denkbeelden, u hebt ideeën hoe de verandering gaat gaan maar geen van die denkbeelden, geen van die ideeën is correct. Waarom? Omdat u de nieuwe zaken die komen, de nieuwe impulsen die gaan gebruikt worden, ongekend voor u zijn.
Als u mij toestaat, zal ik even de literaire toer opgaan: de meeste onder u zullen wel het boek ‘1984’ gelezen hebben, het boek waarin de schrijver beschrijft hoe het alziende oog ieder mens controleert, bij wijze van spreken, en hoe het er in 1984 er aan toe zou zijn gegaan. We zijn nu al aardig wat jaren verder. De schrijver van dat boek heeft nooit kunnen vermoeden dat zijn grootste droom, zijn grootste illusie, die hij had, hoe het zou worden, dat hij, toen hij het boek geschreven had, door veel mensen werd bekeken als: “dit is niet mogelijk, dat is pure fictie”, dat we vandaag de dag daar al zeer ver aan voorbij zijn. Dat hetgeen hij in zijn boek beschreef, al honderdvoudig erger is. Niemand had dit voorzien. Toch is het zo.
Op het ogenblik hebt u nog maar één enkele vrijheid in uw leven, dat is uw gedachten. En al de rest is al ingeperkt, daar zijt u al beperkt. Al de rest wordt gevolgd, al de rest weet men. Of het nu is de som die op uw bankrekening staat, of het nu is uw voorkeur voor welke kleding of uw voorkeur voor welke politieke inspiratie of geestelijke zaken, men weet het en men volgt het. En dit wordt nog erger. Maar stoor u daar niet aan want het heeft geen belang. Wat belang heeft het dat een instelling weet of u graag een grijs pak draagt of een wit pak? Dat heeft geen belang. De instellingen maken zichzelf belangrijk door dat te gaan poneren dat zij dit weten en daardoor voelen zij zich belangrijk. Stoor u daar niet aan.
Wat van belang is, is hetgeen waarin u gelooft, hetgeen dat u denkt, wat in u omgaat, wat in u leeft. En daar kan men, gelukkig genoeg, nooit aan komen zolang u voor uzelf gaat, zolang u probeert in harmonie te zijn met de kosmos rondom u. En, oh ja, maak u geen zorgen, binnen dit en enkele decennia, is dit plaatje van wat u noemt ‘Big Brother’ voorbij gestreefd. Dan zal het weer anders zijn. Maar ook nu weer kunt u, zoals de schrijver van ‘1984’ onmogelijk voorzien wat het zal worden, dus maak u daar geen zorgen over.
Leef vandaag, doe wat je vandaag vindt dat je moet doen en doe het goed, ga er voor. En dan zal je opmerken dat alles wat rondom u gebeurt, nog niet zo erg is en in vele gevallen zelfs zeer waardevol. Dat is eigenlijk de blijde boodschap op een avond als deze.
U hebt mogelijkheden, u hebt keuzemogelijkheden, gebruik deze. Maar vooral: overschat uzelf niet. Blijf uzelf. Want dat ook is de toekomst: werken vanuit uzelf, werken vanuit de Kracht die in u bestaat en dat kun je bundelen in groep en dan ben je als groep een zeer sterk element in de verandering. Maar toch zal het steeds blijven dat het persoonlijk is. Toch zal het steeds van u persoonlijk afhangen hoever je gaat en welke mogelijkheden er voor u zijn.
Sta mij toe, vrienden, dat ik mij even terugtrek en dat ik onze gastspreker aan het woord laat. Na de gastspreker zullen wij, ik denk dat dit voor het medium het beste zal zijn, een korte pauze inlassen. Mag ik u vragen in deze pauze het zeer rustig te houden, alsjeblieft geen Perzische markt te maken hier in deze ruimte. Als u per se veel wilt praten of iets zeggen, ga dan buiten. Laat de sfeer die opgebouwd wordt in deze ruimte, aanwezig blijven zodat we dan na een korte pauze een krachtopbouw kunnen doen via een meditatie waar ieder van u zeer veel aan gaat hebben en waar ieder van u ook de mogelijkheid in krijgt om voor de komende tijd, zeker de eerste jaren, de meest juiste beslissingen te nemen tussen dit en 24 uur. Want dat is nog de korte periode dat de opening, als het ware, werkzaam is voor ieder van u.

Gastspreker

Goedenavond beminde mensen, zo mag ik het uitdrukken. Het is voor mij een heel grote eer dat ik hier vanavond jullie mag onderhouden. U weet allemaal, we staan voor een prachtige tijd, een tijd van vernieuwing, een tijd waarin de werkelijke waarden die de mens in zich draagt, in harmonie kunnen worden gebracht met de waarden die de planeet, uw planeet, de aarde, in zich draagt. Het is de tijd van vernieuwing, het is de tijd dat het oude dat zijn tijd gehad heeft, verdwijnt, dat de strenge heerser die enkele eeuwen de dienst heeft uitgemaakt, zich terugtrekt en dat we komen tot een meer open, flexibeler en harmonisch levenspatroon voor de mens, voor de natuur, voor de aarde.
Ach, u hebt de laatste eeuwen als mensheid heel veel meegemaakt. Maar spijtig genoeg is er heel veel verkeerde informatie tot u gekomen. Steeds weer heeft men geprobeerd, en men probeert het nog, ondanks alles, de mensheid in een keurslijf te gieten zodat men daarover de macht kon houden. Is het niet politiek geweest, is het religieus geweest; is het niet religieus geweest, was het zogezegd wetenschappelijk. Want zelfs dat laatste is eigenlijk een religie. Uw huidige wetenschap, wanneer ik deze beschouw, is puur religie. U gelooft in veel zaken, wetenschappelijk, zonder dat zij echt bewezen zijn. U hebt bewijzen gecreëerd maar deze bewijzen zijn zo weerlegbaar wanneer u maar even anders wilt denken dan het axioma patroon of het dogmatische patroon dat u steeds weer naar voor brengt. Daardoor is er veel mis gegaan. Wanneer ik zo terugkijk naar de tijd dat ik laatst op aarde rondliep, dan heb ik getracht van de mens de idee bij te brengen, het gevoelen bij te brengen dat de aarde de moeder is, dat je vanuit de aarde alles kan krijgen maar dat niemand het recht heeft te zeggen dat hij alleen de aarde in pacht heeft.
Wanneer ik nu naar uw maatschappij kijk, dan zie ik niets anders meer dan regeltjes en regeltjes en wetjes die maar bepalen wat je kan, wat je niet kan met de aarde, wat je mag en wat je niet mag. En deze regeltjes en wetjes, die gelden voor de doorsnee mens maar die gelden niet meer wanneer je op het hoger niveau komt, zogezegd diegenen die het voor het zeggen hebben. Die bekijken het dan weer anders. Met als gevolg dat u nu een aarde hebt die, en u mag blij zijn dat de aarde zo’n brave planeet is, die eigenlijk het, langzaam maar zeker, beu is geworden van te worden misbruikt. Want dat is hetgeen dat de laatste eeuw ontzettend is gebeurd. Er is de laatste 100 jaar meer op aarde vernietigd dan op de ganse periode dat de aarde bestaat. Nu kan u zich voorstellen dat een planeet dit niet zo aangenaam vindt, dat de planeetgeest dat nog minder aangenaam vindt en dat de geest van uw ganse zonnestelsel helemaal daar niet mee akkoord gaat.
Dus u krijgt op het ogenblik, zelfs vandaag, om het zo uit te drukken, een zeer sterke wisselwerking tussen enerzijds deze planeetgeesten, anderzijds zeer sterk tussen de zon en de aarde. Er worden van alle krachten opgebouwd om veel zaken die gedurende een eeuw de aarde hebben aangetast, ongedaan te gaan maken. Maar u begrijpt dan wel dat dit niet zo aangenaam zal zijn voor diegenen die daarvan geprofiteerd hebben. Want zij zullen opmerken dat, ondanks hun ideeën de natuur, want zo zullen zij het dan wel noemen, steeds de bovenhand haalt, en gelukkig maar. Zo kunnen we, langzaam maar zeker, terugkomen tot de echte waarden, kunnen we van deze planeet een planeet maken, terug maken, om het zo te zeggen, zoals in de tijd dat ik er nog op rondliep, een waardevolle planeet voor incarnaties, een waardevolle planeet voor uw bestaan verder te ontwikkelen, voor uw bewustzijn meer mogelijkheden te geven.
Oh, en dan heb ik niet gezegd dat u moet terugkeren naar een periode van 3000 jaar geleden, zeker niet. We blijven in de evolutie, alleen zal het in een aangepaste vorm zijn. En het is zoals met barensweeën: het komt plots op en gaat even terug, het komt terug op tot op het ogenblik dat de blijde gebeurtenis zich voltrekt. En ook voor de aarde zal deze blijde gebeurtenis zich voltrekken. Velen zullen dan al aan onze zijde zijn. Velen zullen hun beklag maken dat zij dit niet eerlijk vonden. Maar ja, ook dit hangt weer af van hoe ver uw geestelijke ontwikkeling is. Want wanneer u niet kunt begrijpen dat u niet het recht hebt misbruik te maken van hetgeen u geschonken is, ja, dan staat u nog niet ver. Dan hebt u nog zeer vele leerscholen te gaan. Maar voor de meesten zal het aanvaardbaar zijn en zullen zij zeggen: “eindelijk dat deze planeet terug haar echte waarden krijgt, dat deze planeet terug de mogelijkheden biedt die nodig zijn om in onze weg van bestaan de juiste vorm te kunnen vinden, de juiste ontwikkeling te kunnen vinden om in harmonie te zijn, niet alleen met de aarde maar met de kosmos en met de Bron die ons heeft geschapen. En daar gaat het toch allemaal om, beminde mensen. Het gaat er om dat wij onze weg kunnen gaan, onze weg van bewustwording, om terug te komen op de plaats waar we het meeste nodig zijn, de plaats waar we vertrokken zijn, de plaats in de Bron, in de volledige harmonie met de schepping.
Op een avond als deze hebben we vele mogelijkheden. Ik heb van de inleider gehoord dat u straks samen gaat mediteren. Als u zich kan voorstellen dat u gezamenlijk één kracht vormt, als u zich kan voorstellen, op een avond als deze, dat de harmonie van de aarde één is met uw gedachte en als u binnen dat beeld het positieve kan brengen dat in u leeft, dan zal u opmerken dat aardig wat door de aarde zich gaat aanpassen in u, dat u meer mogelijkheden krijgt naar de toekomst toe. Mogelijkheden om zelf verder geestelijk te evolueren. Want dat is waarom u geïncarneerd bent. Dat is hetgeen waarom u nu hier in een stoffelijk voertuig ronddartelt op deze groene planeet. En u hebt de mogelijkheden. Gebruik ze.
Gebruik de opening die er vanavond is om daarin te brengen hetgeen in u leeft. Leg uw onzekerheden daarin met de vraag van antwoord te krijgen. Maar spiegel ook en toets ook uw zekerheden om te zien of zij in harmonie zijn met het gebeuren. En wanneer u dit eerlijk en oprecht doet, dan zal u in de 24 uur die volgt, het is eigenlijk geen volle 24 uur maar dat doet er niet toe, daarin antwoorden krijgen. Wanneer u durft u open te stellen en wanneer u dan aanvaardt wat de antwoorden zijn en uw leven daar naar richt, dan bent u al in harmonie met hetgeen dat de verandering inhoudt. Dan hebt u mogelijkheden die misschien uw gebuur niet heeft omdat hij er niet voor openstaat. Maar misschien kunt u dan, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, uw gebuur een idee aan de hand doen zodat deze ook begint na te denken en misschien vanuit zijn wereld toch ook een positief steentje bij gaat dragen. En wanneer dit zich dan verder verspreidt, dan is het als het ware als een druppeltje olie: op zich is het heel klein maar het kan uitgroeien tot een enorme vlek maar dan in deze een zeer positieve. En wanneer die vlek zich dan ankert aan andere druppeltjes en vlekken, krijg je al heel rap dat er een ganse omkadering is in het vernieuwen.
En dat is, mijn beminde mensen, het belangrijkste: dat de mens beseft dat hij, in harmonie zijnde met de aarde, deel is aan de vernieuwing, deel is aan het mooie, het krachtige dat vanuit deze vernieuwing tot ontplooiing komt. En dan is een avond als deze niet een avond van strijd zoals door nogal velen wordt verteld, dan is dit het tegendeel.
Ach, ik weet, er wordt over deze avond veel fout gezegd. Velen zeggen dat de oude druïden zegden dat op deze avond de koning eik het onderspit delfde ten opzichte van de koning hulst. Maar dit is helemaal niet correct. In mijn tijd speelde dit helemaal geen rol. Er was geen strijd, in tegendeel. Wij hebben altijd de eik, zoals hij hier beschreven wordt, beschouwd als zijnde het symbool van kracht, het symbool van inzicht, van geestelijke ontplooiing. En deze was in harmonie en ondersteunde de hulst omdat de hulst voor ons het symbool was van de vruchtbaarheid, het symbool was van een rijke oogst, het symbool was van een overleven van een koude periode dankzij het voedsel dat de aarde ons schonk. En dat is een heel ander beeld dan hetgeen dat in deze dagen opgehangen wordt. En zo zijn er veel van die beelden die totaal fout zijn. En dat is iets wat wij u ook graag naar de toekomst zouden willen duidelijk maken: dat niet alles dat gekend is, dat dit steeds correct is.
Want wanneer ik naga wat er verteld wordt over uw verre voorvaderen die hier leefden en hun natuurreligie die zij beleden, dan moet ik zeggen: dit zijn echte science fiction verhalen die op weinig of niets gestoeld zijn. De meeste zaken daarin, waarin u gelooft die over ons, zijn verteld, zijn neergeschreven door degene die onze vernietiging wou, namelijk de religies die in Europa vaste voet hebben gekregen. Zij aanvaardden niet meer de harmonie die wij trachtten na te gaan. Zij aanvaardden niet dat de mens deel was van die natuur, van die aarde. Want zij vonden dat zij erboven stonden. Zij hebben hun eigen leraren verkracht, als het ware, de leren misvormd om de macht te krijgen. En ze hebben ze gekregen. Ze hebben ermee mogen omgaan. Maar nu is het eindpunt genaderd. De weg gaat niet verder. Hij is gestopt en terug komt de ware aard van de planeet naar boven. Terug zullen we de harmonie moeten erkennen met de aarde, met de natuur.
En dan mag u denken: “ach, al wat we bereikt hebben, is toch enorm”. Neem me niet kwalijk, één schuddering van de aarde en er is niets meer, om het zo uit te drukken. Tot op heden hebt u steeds weer heel kleine rimpeltjes gezien van de aarde. En één klein rimpeltje, ach, dat is een tsunami. Eén klein rimpeltje is een zware uitbarsting van vulkanen die alles lamleggen. Maar dit zijn rimpeltjes.
De ware kracht van de aarde zit hem op het moment dat zij, zoals de hond zijn pels schudt wanneer hij last heeft van een vlooitje. Als de aarde dat doet, dan trekt ze alles op evenwicht en dan mag u niet vergeten dat u als mens niet meer bent dan dat vlooitje in de pels van een hond. Maar wanneer u als mens in harmonie bent met uw planeet, dan weet u, dan voelt u, dan voorziet u wat er komt. En vanuit die harmonie kan u handelen, vanuit die harmonie kan u zorgen dat in plaats dat het voor u een negatief effect heeft, een positief effect heeft. Een positief effect dat niet past, dat weet ik, in hetgeen wat u, in uw moderne maatschappij, als mens eist en vindt dat uw recht is.
Maar neem gerust van mij aan, beminde mensen, dat u deze ideeën, langzaam maar zeker, zult moeten loslaten. Dat u deze ideeën, langzaam maar zeker, tot het verleden zult moeten laten behoren en dat u met de ideeën die toch hier ook in deze groepen naar voor zijn gebracht, zult moeten leren omgaan. Harmonie, één zijn met iets is belangrijk. Het is niet belangrijk welke uiterlijkheden een rol spelen. Het is belangrijk wat er tussen u leeft. Het is belangrijk hoe u samen één geheel vormt, hoe u er voor elkaar kan zijn, hoe u er voor de aarde kan zijn. En als u dat beseft, dan kan er jullie niets gebeuren dat jullie schade berokkent, in tegendeel. Dan vormen jullie een uitstraling van harmonie die door de planeet omarmd wordt. Dan geeft de planeet u alles wat u nodig hebt. Zo was het in mijn tijd en zo zal het nu ook zijn, aangepast aan het moment, dat is zeker.
Op het ogenblik dat u voor uzelf durft erkennen deel te zijn als mens van de natuur, durft erkennen van ermee in harmonie te kunnen zijn, dan krijgt u van deze aarde, van deze natuur, alles gedaan wat voor u goed is. Maar wanneer u, zoals de mensheid nu doet, zich erboven stelt, de pretentie naar voor brengt dat u het beter weet en beter kent, dan mag u ervan op aan dat u vele zaken niet zult kunnen voorzien en dat u meegesleurd zal worden in de verandering, tot uw grote angst en ontzetting. En dat is wat op een mooie avond als deze wij willen voorkomen. Dat is de reden waarom ik na zoveel tijd het woord tot u gericht heb.
Beminde mensen, voel u één met de aarde, voel u één met elkaar, vergeet de verschillen tussen jullie. Ieder mens heeft zijn eigenschappen. Ieder mens heeft, wat men zegt, zijn goede kanten en misschien, voor sommigen, minder goede. Maar alles heeft zijn doel. En tracht elkaar te aanvaarden zoals je bent. Als je dat kan, dan ben je goed voorbereid op alle veranderingen die plaatsgrijpen en gaan plaatsgrijpen.
Zo, beminde mensen, dit is de boodschap die ik jullie wou brengen. Het is een boodschap van hoop en het is ook een boodschap van vreugde. Want het is zoals het wachten op de geboorte van een jong leven: de hoop dat het komt en dat alles verdergaat. Het geluk dat er is bij de geboorte en dan is men rap vergeten wat er aan vooraf ging. Dat is hetgeen dat ik u wil brengen vanavond. Kijk, leef met het nieuwe, ga ervoor, wees in harmonie met de verandering, wees in harmonie met de vernieuwing. En vooral: vergeet niet dat je als mens onafscheidelijk deel bent van deze planeet en dat je als mens gebruikt wordt door uw geest om in uw bestaan verder te ontwikkelen. Wanneer je dat steeds weer beseft, steeds weer voor uzelf voorhoudt, dan zit u op het juiste spoor en dan kan er u niets mis gaan. Dan hebt u, als het ware, de feestvreugde voor de vernieuwing, voor het nieuwe leven en ook de nieuwe mogelijkheden en vreugde die er voor u in aanwezig is.
Beminde mensen, ik wens jullie nog heel veel inzicht in deze lichtende, harmonische en boeiende avond voor jullie en ik hoop dat ik jullie allen een klein stapje, of een klein inzicht heb kunnen geven. Dan is deze inspanning meer als waard geweest. Ik wens jullie veel Harmonie en Licht op jullie verdere weg.

Meditatie : Wisselwerking zon – aarde

En nu is het aan mij om jullie op toch deze bijzondere avond mee te nemen in een, ik zou het bijna menselijk durven omschrijven, gevoelsemotie die mogelijk wordt gemaakt doordat de wisselwerking tussen de zon en de aarde een maximale invloed bereikt.
Lieve broeders en zusters, maak het jullie even gemakkelijk. Zet jullie heel gemakkelijk. Laat even al uw aardse problemen terzijde. En ik zou zeggen, stel u even voor dat we gezamenlijk een mooie natuuruitstap maken. Waarom zeg ik een ‘natuuruitstap’ tegen een deze meditatie? Omdat we vanavond de mogelijkheid hebben om allen gezamenlijk bepaalde poorten door te gaan. Poorten die nu geopend zijn. Wisselwerkingen die nu tussen de krachten van de aarde, de krachten van de zon maar ook de krachten van uw satelliet de maan aanwezig zijn. Deze poorten zijn kort geopend. Dat wil zeggen dat zij morgen reeds terug gesloten zijn. Maar nu kunnen wij erdoor gaan. Nu kunnen wij voor onszelf vragen stellen. Vragen van: wat moeten wij met ons leven. Vragen van: wat kunnen wij met de mogelijkheden die in ons aanwezig zijn het best realiseren, het best uitbouwen. Het is nu aan jullie, lieve broeders, lieve zusters, deze vragen voor uzelf voor te leggen. Deze vragen mee te nemen in deze wandeling van Kracht. Want ieder van u op dit ogenblik heeft zijn vragen. Niemand van u is zonder. Maar op deze gewijde moment, als het ware, hebt u de mogelijkheid voor uzelf, zonder dat een ander daar enig commentaar op geeft, deze voor te leggen aan de Krachten die hier aanwezig zijn. U open te stellen voor de mogelijkheden die nu geestelijk zich open plooien. Ieder van u kan tussen nu en een kleine 12 uur al zijn vragen in de juiste vorm beantwoord krijgen. Het is gewoon u open te stellen. U open te stellen voor de Krachten die zich nu in volle ontplooiing aan u kunnen tonen. Het zijn Krachten van Licht. Het zijn Krachten van Harmonie. Maar zij behoren tot uw moeder, de aarde. Zij behoren, als het ware, tot uw vader, de zon. Het zijn Krachten die u kunnen leiden, die u kunnen sturen. En het is, als het ware, of uw zuster maan, om het zo te zeggen, u het gevoel kan geven van: gaat er voor. En als u dat doet, dan komt u in die eenheid, in die kruiscorrespondentie van deze Krachten. Want het is niet enkel het stoffelijke dat u daar ziet, de stoffelijke zon, de stoffelijke maan, de stoffelijke aarde, maar het is veel meer. Het is de bevoertuiging, het is de krachtige geest die overal aanwezig is. Het is de groepsgeest van uw ganse stelsel dat op een avond als deze zich mede inzet om u te helpen. Het is de groepsgeest van uw zonnestelsel. Het is de geest van de zon, van de aarde, van de maan en van alle andere planeten die op een moment als deze hun krachten bundelen en voor ieder die er voor open staat de energie schenkt, het inzicht geeft om te komen tot de keuzes die waardevol zijn. Om te komen tot de stappen te zetten die nodig zijn in deze veranderende periode. Dankzij deze krachten kan u juiste beslissingen nemen. Dankzij deze krachten krijgt u de mogelijkheid om uw leven in een richting te sturen dat de positiviteit inhoudt, dat de mogelijkheden inhoudt om niet alleen via de stof, maar ook via uw geest een zo groot mogelijke evolutie door te maken, een zo groot mogelijke inwijding, als het ware, door te maken zodat uw bewustwording verheven wordt naar de juiste plaatsen. Dit is de Kracht van een avond als deze. Dit is de Kracht die aanwezig is, die in u allen leeft. Die zich in u allen kan uitwerken omdat u de komende tijd op de meest juiste wijze kan inschatten en op de meest juiste wijze kan doorleven.
Besef dat de stof maar een tijdelijk gegeven is. Dat de stof maar een alaam is om uzelf geestelijk verder te kunnen ontplooien. Het is een mogelijkheid. Maar uw lichaam, uw stoffelijk voertuig, ach, u hebt er al zo dikwijls een gehad, is bijzaak. Het is de geest die in deze de hoofdrol speelt. Het is uw geest die hieruit de meeste vruchten kan plukken. En als hij de vruchten van het veld kan plukken, dan zal het lichaam deze ook meedragen. Dan zal het lichaam daar ook van kunnen genieten. Maar het is vooral de geest die met deze vruchten verder gaat in zijn bestaan. Want uiteindelijk, de aarde is voor u maar de drager van de mogelijkheden om verder te komen. Het is maar één van de mogelijkheden maar gelukkig bestaat ze. Want ze is voor u, voor ieder van u op dit ogenblik van ontzettend belang. Want als de aarde haar rol niet speelt, dan kunt u niet ervaren. Dan kunt u niet de emotie doormaken die nodig is om het besef geestelijk vast te leggen. En dankzij deze aarde, dankzij deze veranderingen kan u deze Kracht, deze emotie doorleven en kan u een meerwaarde aan uw geest geven zodat u in uw bestaan verder komt. En dat is het geschenk dat de aarde u geeft. Nu en in de toekomst wanneer u haar maar, bij wijze van spreken, aanvaardt zoals ze is, respecteert zoals ze is. Dan is ze uw ‘compagnon de route’, dan gaat ze met u waar u moet gaan, dan geeft ze u hetgeen waarvoor u geïncarneerd bent, hetgeen waarvoor u gezocht hebt, dit leven op deze planeet. Want de aarde is niet uw vijand. Integendeel. De aarde is uw vriend. De aarde geeft u alles wat u nodig hebt om te bestaan. Als u dat beseft, dan kan u op een avond als deze, bij wijze van spreken, één zijn met de wonderen die gebeuren. Dan kan een avond als deze voor u een inzicht geven naar de toekomst. Een inzicht geven van wat u betekent voor deze planeet. Dan kan u als een avond als deze uw beslissingen nemen naar de toekomst toe. Dan kan u van uw leven een waardevol item maken zodat uw geest zijn weg naar bewustwording in volle kracht kan doorvoeren. Dat is datgene, lieve broeders en zusters, wat op een avond als deze speelt en aanwezig is.
En u allen zijt hier in groep, u allen zijt een kracht veel groter dan u zich kunt voorstellen. U hebt misschien niet het idee dat u aan elkaar gebonden zijt. Maar op een moment als deze bent u één. U bent een keten. En deze keten, die zorgt ervoor dat bepaalde ontwikkelingen mogelijk zijn. Die zorgt ervoor dat de aarde zich kan uiten op de meest juiste wijze. En dat u toch daarin voor uzelf ook het meest waardevolle kunt halen.
Want uiteindelijk moet u zichzelf bekijken als een kleine korrel zand op een groot strand. En dan kan u zeggen: ach, wat is die korrel? Die korrel op zich is niets. Maar de totaliteit is alles. En elke korrel houdt alles in, wat er ook gebeurt. En wanneer dan de golven over deze stranden spoelen, dan verplaatst de korrel zich misschien. Maar het is juist dankzij de kracht van de korrel en het inzicht van de korrel dat alles samen één geheel kan vormen. En dat alles samen de nieuwe mogelijkheden vormt die in u aanwezig zijn en die zo de mogelijkheid geeft dat de aarde zich hernieuwt.
Want ieder van u is belangrijk. Ieder van u is onmisbaar, bij wijze van spreken. Maar het is iets dat is en niet iets waarop je u moet beroepen. Je moet er gewoon naar handelen. En als je dat doet, dan ben je één met de Kracht, dan ben je één met het Licht, dan ben je één met de natuur. Dan ben je in harmonie met de kosmos. En als je in harmonie bent met de kosmos, dan ben je één en dan ga je mee met die Kracht. En of dit nu is in de stof of in de geest, dit maakt niet uit. Je gaat met die Kracht. Je werkt met die Kracht. Je bent er voor de ander. Je bent, als het ware, het baken waar degene die zoekende is zich naar kan richten. U bent het baken van het Licht. U bent het baken van de Harmonie. En vanuit die Kracht kan u gaan. Vanuit die Kracht kan u werken. Vanuit die Kracht kan u beslissingen nemen die voor de rest van uw bestaan van belang zijn. Want oh, het gaat al lang niet meer gewoon om dit stoffelijk bestaan. Het gaat om uw geestelijk bestaan, uw totaliteit. En in die totaliteit de ontwikkeling die je doorloopt, die je verder gaat. Daar gaat het over. Dat is de Kracht. Dat is het Licht, de Harmonie waar wij allen een deel van zijn. Waar wij allen voor gaan.
Zie hoe de energieën tot u komen. Voel hoe de Krachten van de zon zich in u nestelen. Voel hoe de warmte van de aarde u in bezit neemt. Voel hoe de emotie van de maan dit alles omkadert. Deze zaken zijn uw deel. U kan er mee werken. De Kracht, het licht van de zon.
Ach vroeger, uw voorouders dachten dat de zon een goddelijk figuur was. Zij gaven er een goddelijke waarde aan. Maar zo fout waren zij niet. De zon is misschien niet de god die jullie kent. Maar de zon is wel een geest. Een zeer waardevolle geest die eigen gedachten heeft. Die eigen emoties heeft. Die verbonden is in deze ganse kosmos met al de rest. En u ziet de zon misschien niet meer als god maar ziet de zon als uw ‘compagnon de route’, zoals u de aarde, de maan en de andere planeten kunt bezien als ‘compagnon de route’. Want door hun krachten, door hun invloeden zijt u gevormd. Uw voertuig, uw stoffelijk lichaam is op een bepaald moment deze aarde binnen getreden. Op dat moment werd het beïnvloed door alles wat er rondom deze planeet aanwezig was.
Ach, het is misschien een oud geloof wanneer u gelooft in de sterren en in de planeten. Maar toch kunt u er niet onderuit. De invloeden zijn er. Elke planeet, elke ster, als het ware, heeft een invloed zoals elke mens een invloed geeft aan zijn medemens wanneer hij deze in de geburen heeft, of kent of denkt. Want wat de mens te gemakkelijk vergeet is dat al zijn gedachten velden zijn, krachtvelden zijn. En wanneer u aan uw medemens denkt, dan beïnvloedt u hem. En wanneer de medemens aan u denkt, beïnvloedt hij u. Alles is invloed. Dus blijf positief, denk niet negatief, ga niet mee in de chaos maar ga mee in het positieve. Bouw positieve gedachten op. En zeg voor uzelf: wat niet met mij mee wil zijn, wat niet positief met mij wil gaan, gaat zijn weg in volle vrijheid. Maar ik blijf bij deze positieve gedachten. Ik werk met dit Licht, met deze Kracht, met deze Harmonie. En wanneer dat je dat doet, dan ben je de pionier, de vernieuwer van deze aarde. Dan heb je in u alle mogelijkheden om de vernieuwing van de aarde mee tot een prachtig resultaat te maken. Een resultaat waar je door uw bestaan heen fier op kan zijn omdat jij mee aan de bron stond van de vernieuwing, mee aan de bron van de Krachten die mogelijk maken dat deze planeet zijn nieuw elan vindt en uitwerkt en dat het oude langzaam maar zeker verdwijnt.
Dat is de prachtige boodschap van deze avond. Dat is ook de Kracht van deze avond. De Kracht omdat op dit moment de poorten van de kosmos nog geopend zijn. Omdat u via deze weg dit alles kan bereiken.
Laat dit nu rustig allemaal bezinken. Laat dit nu rustig allemaal tot jullie doordringen. Het enige wat ik vraag, lieve broeders en zusters, is dat na, wanneer ik het medium heb vrijgegeven, dat u dit rustig laat bezinken. Dat u in alle rust en sereniteit gezamenlijk iets drinkt, is geen enkel probleem. Maar zorg ervoor dat de harmonie, de rust en het evenwicht aanwezig blijft. Dat je de eerste uren die volgen op deze samenkomst deze ketens niet verbreekt. Dat je de eerste uren die volgen nu rustig alles in zijn meest positieve benadering blijft beschouwen.
Ach ik weet, een mens is een mens en een mens heeft steeds weer een ander idee over de ander. Laat dit, lieve broeders en zusters. Bekijk enkel het positieve in u. Al de rest is van geen tel. En wanneer ieder van u het positieve blijft bekijken, dan creëer je, niet alleen voor uzelf maar voor de ganse groep en voor velen rondom u, een prachtig energetisch veld. Een Kracht die meer waard is dan u ooit kan inschatten. Wees er deel van zodat deze Kracht u dan in de komende dagen, weken en maanden kan dragen om ervoor te zorgen dat u, wat er ook gebeurt, steeds de juiste houding kunt aannemen. Dat je steeds de juiste woorden kan spreken. Dat je steeds de juiste helpende hand kan reiken. En dan lieve broeders en zusters ben je een pareltje op deze aarde. Ben je de kracht die de aarde nodig heeft om de veranderingen te laten volvoeren.
En sta mij toe dat ik dit gewoon bevestig in de naam van de Krachten van de aarde. In de naam van de Krachten van de Bron. In de naam van de Krachten van onze groepering. In de naam van het Al- bestaande zodat jullie nu geladen met deze Kracht een positieve toekomst tegemoet gaan. Dit zij bevestigd.
Zo, lieve broeders en zusters, dit was mijn kleine bijdrage voor deze heugelijke dag, voor dit heugelijke moment. Ik ga nu het medium vrijgeven. Ik vraag één ding: laat het medium alsjeblieft met rust want de spanningen die opgebouwd zijn in het lichaam, zijn groot. U kunt rustig onder elkaar met elkaar praten. Is geen probleem maar het medium moet terug op zijn eigen niveau komen. En dat vraagt even rust en tijd.

Ik dank jullie allemaal voor jullie inzet. Want u hebt mij allen verbaasd van zo sterk mee te gaan. Maar de resultaten zul je zelf in de komende tijd kunnen opmerken. Mijn dank. En misschien mag ik ook hier zeggen: de dank van de aarde omdat u zo’n luisterend oor en medewerkende geesten waart. Alles ligt nu bij jullie. Keuzes liggen bij jullie. Ieder individueel. Maar wees ervan overtuigd: wij staan aan uw zijde. En ik zou zeggen tot weder horen. Goedenavond. Dat het Licht van deze zonnewende u steeds mag bijblijven.

image_pdf