Zomerzonnewende 2015

21 juni 2015

Voorganger

 Zo, aan mij om u te begeleiden naar het ceremoniële gedeelte van deze avond.

Wij zijn hier tezamen om, wat jullie noemen, de zomerzonnewende te vieren. En dit gaan we vanavond niet alleen doen. We hebben voor deze kleine groep voorzien dat er zo nog een honderdtal entiteiten hier aanwezig zijn. Gelukkig hebben wij geen volume zoals jullie, want anders was deze ruimte een beetje te klein. Maar gezien dat wij energie zijn, gaat dit wel.

Dus u kunt u voorstellen, wij hebben een heel mooie kring en we gaan proberen van vanuit onze kant ieder van u zo goed mogelijk te ondersteunen. We gaan ook proberen van ieder van u zo goed mogelijk te inspireren.

Ik weet dat jullie in deze groepen nogal erop staan van uw eigen gedachten te hebben, uw eigen ideeën, maar voor deze avond vraag ik jullie van: stap eens even af van die gewoonte en i.p.v. met uw stoffelijke hersenen deze avond mee te maken, probeer even uw gevoel te laten spreken. Luister naar uw gevoel en vooral ga met uw gevoelens niet in discussie, maar laat het gewoon zich openplooien. U zal zien dat binnen het lichtende kader dat we hier nu opbouwen, dat deze gevoelens hun weg vrijelijk zullen vinden. En u zult ook opmerken dat er een zeer sterke samenvloeiing gaat zijn. Er gaat een eenheid ontstaan tussen u en ons die de mogelijkheid biedt om u allen tezamen, als het ware, de beleving van de Krachten die nu deze aarde bereiken te laten doorleven, te laten waarnemen en doorleven.

Dit houdt in dat u in eerste instantie in uw gedachtewereld, zonder dat u daar besef van hebt of bij stil gaat staan, een verfrissing gaat ervaren, dat u zeker in de komende tijd, dagen en weken, tot de ontdekking gaat komen dat u nieuwe ideeën hebt en dat u ook zaken anders gaat bekijken. Verder, voor sommigen zeer interessant, dat u plots kennis hebt van oplossingen waar u al lang achter zocht of kennis hebt van nieuwe zaken waar u van dacht dat u er niet in thuis waart. Dit komt niet alleen doordat we hier met zoveel samen zijn, maar dit komt omdat wij een opbouw maken die veel verder gaat dan alleen de groep die hier is, samen.

U moet rekening houden dat we in een samenkomst als deze, op een tijd als deze, een link leggen met vele anderen die dezelfde weg, dezelfde gedachtewijze, och, soms anders verpakt, maar dat maakt niet uit, volgen. Daardoor kan het best zijn dat u gevoelens en gedachten opvangt van, laat ons zeggen, een broeder of een zuster in China, of dat u zaken ontvangt vanuit Zuid-Amerika, of uit Afrika, maakt niet uit.

Vanavond zijn we hier samen en vormen we voor de aarde, waar de zonnewende toch zeer belangrijk voor is, één geheel. En in dat geheel worden veel nieuwe zaken geboren. Nieuwe zaken die dus voor u als stofmens in de toekomst handigheden zullen zijn, mogelijkheden zullen inhouden. U krijgt zo dadelijk de celebrant. Deze zal door hetgeen wat hij doet, wat hij creëert, uw wereld waarin u leeft wijzigen in positieve zin, in lichtende zin. U moet geen angst hebben om mee te gaan. U hebt allen al ervaring genoeg kunnen opdoen gedurende de lesperiodes die u hebt doorgemaakt. Het magisch gebeuren mag voor jullie niet iets zijn dat verrassend is. Maar het moet iets zijn dat voor jullie gewoon aanvaardbaar is. Het moet iets zijn dat behoort tot uw dagdagelijks gegeven.

Ik merk op dat er al aardig wat wisselwerkingen aan gang zijn, dat is een zeer goed gegeven.

Een nog laatste toevoeging alvorens ik het medium ga doorgeven naar de celebrant: wat de celebrant naar voor gaat brengen, voor zover ik het kan inschatten, zal soms voor jullie onsamenhangend zijn, omdat u dit wanneer u het stoffelijk bekijkt, moeilijk kan plaatsen. Maar u moet het magisch bezien en dan kan je ervan overtuigd zijn dat het wel degelijk een samenhang heeft en wel degelijk een zin heeft. Nogmaals, benader het vanuit uw gevoelen, niet vanuit rationeel denken, want dan bouwt u voor zichzelf een muur op die jij alleen maar kan terug afbreken. Dit zou zonde zijn op een avond als deze.

De celebrant zelf is iemand die met deze zaken heel goed thuis is. Iemand waarvan ik durf stellen dat hij in de hogere regionen van het Licht zich bevindt en alleen door zijn aanwezigheid voor ieder van u een meerwaarde betekent. Ik zou zelfs durven zeggen: voor ieder van u een soort zuivering betekent, waardoor dat je plots zaken in uw eigen leven duidelijker gaat kunnen begrijpen, gaat kunnen vaststellen.

Het is ook iemand die, en dit geldt voor alle aanwezigen, de disharmonieën die in een lichaam aanwezig zijn, en of dit nu psychisch of fysiek is, maakt niet uit, door zijn aanwezigheid als het ware naar een harmonie brengt. Het gevolg zal zijn dat de meesten onder u zich ook fysiek en geestelijk na deze avond beter gaan voelen, zonder dat het uitgesproken moet worden. De harmonie zal in uzelf door hetgeen wat dat de celebrant doet, hoger zijn geworden waardoor dat vele zaken waar u mee kampt, plots minder zwaarwegend gaan zijn en voor sommigen misschien zelfs volledig een oplossing of een kering vinden.

Zo, het is nu tijd om de celebrant te laten komen. Ik vraag jullie van heel rustig te zijn. Stel u gewoon open, verwacht niets, maar stel u gewoon open. Het kan zijn dat ik na de celebrant nog even terugkom. Het zal ervan afhangen wat de mogelijkheden zijn die het medium nog heeft aan reserve. Maar verwacht niets, stel u gewoon open, stel uw gevoel open en wees één met allen die hier aanwezig zijn. Dat het Licht jullie tot het laatste mag begeleiden.

Celebrant

Beminde broeders en zusters, we zijn hier allen samengekomen om deel te zijn van de Krachten van de Kosmos die voor ons op dit moment door het Goddelijke aangeboden worden. Besef dat u allen onafscheidbaar deel bent van het Goddelijke. U bent onafscheidbaar deel van de Schepping, de Kosmos. Maar dit is voor u niet in beelden te vatten. Daarom zeg ik u: het Licht is uw metgezel en vanuit het Licht gaan we nu werken.

Het Licht dat deze aarde zo nodig heeft. Het Licht dat de mensheid zo nodig heeft. Want wanneer we rondom ons kijken, dan zien we de mensheid die verloren is gelopen. Dan zien we een mensheid die alleen nog aan zichzelf denkt. We zien een mensheid die egoïstisch is. Maar gelukkig, in tegenstelling tot de Bijbelverhalen, gelukkig zijn er nog mensen die anders zijn ingesteld. In de bijbel vond de gezant van God geen rechtvaardigen meer.

Gelukkig behoren wij niet tot die bijbel en vinden wij nog wel rechtvaardigen, vinden wij nog wel mensen en entiteiten die het goed menen met deze aarde, die het goed menen met de mensheid, die het goed menen met alles wat op deze planeet aanwezig is.

En daarom is onze inzet op een avond als deze waardevol. Daarom kunnen we op een avond als deze met de magische Krachten die aanwezig zijn, ertoe komen dat we keerpunten creëren, ertoe komen dat we herstelpunten voor deze planeet opbouwen, ertoe komen dat we vernieuwde gedachten rond de aarde laten gaan.

Mijn beminde broeders en zusters, vergeet even wie u bent. Wees even één met mij. Oh, u kunt het. U moet heus niet denken: ik ben niet zover geëvolueerd. U moet u heus niet als kleine mens voorstellen. Het Licht is er voor iedereen.

Aanvaard het Licht dat ik u schenk in de naam van Adonai: de naam die alle Krachten omvat.

Adonai: de oerklank, het begin van alles, de basis van het Licht.

Adonai: één met deze trilling, één met deze Kracht maakt jullie tot de vernieuwers, maakt jullie tot de zendelingen van de nieuwe tijd, vertegenwoordigers van het Licht die steeds weer omgeven door het Licht, met de Kracht van het Licht kunnen werken. Deze Krachten hier aanwezig worden bevestigd.

Adonai, de Kracht van het Licht.

Tetagrammaton, de ondersteuner van het Licht.

Eloachim, de uitwerper van het Licht.

Jehova, waar alles in aanwezig is.

Joere, omkadert het geheel.

Ach, het zijn maar klanken, maar klanken die doordringen tot de kern van uw wezen.

Rota, laat dit tot u doordringen, neem het in u op zodat u daar de Kracht en de Harmonie uit ontvangt en één wordt in dit geheel.

Jaura, bevestig wat hier gebeurt, maak ons allen één, maak dat wij samen de Kracht van het Licht uitdragen in eenheid, in harmonie, over leven en dood, in ons bestaan steeds verder kunnen. Kracht is hier aanwezig. Kracht. Eenheid. En dat in deze Kracht en deze eenheid de voorgekenden in de stof helpers zoals Michaël, Ariël, Ezechiël, Azraël u bijstaan en dat Gabriël u steeds de boodschap mag geven die u nodig hebt om in het Licht verder te gaan.

Deze Krachten zijn bevestigd in de naam van Hem door wie ik gezonden ben. In de naam van Hem die u liefheeft, liefheeft in alles wat dat er gebeurt. In de naam van Hem wier naam wij als het ware niet uitspreken, omdat we niet zover zijn om het volle Licht daarvan te kunnen dragen. Maar we zijn er wel deel van. En doordat we deel zijn, kunnen we als de kinderen van het Licht optreden en zo onze taak die wij reeds lang, in een lang verleden, op ons genomen hebben en door vele levens heen steeds gedragen hebben, ook nu in deze cruciale periode, in deze periode van vernieuwing, uitdragen en deze in volle kracht laten werken.

En zo zijn wij één, één met deze Krachten. Beseffen wij terug waarom wij hier op aarde zijn. Beseffen wij terug wat de Vader ons als taak heeft gegeven en die wij vrijelijk hebben aanvaard. Maar soms door het vele dat al is geweest, hebben wij er geen erg meer op en is het goed dat we op een avond als deze, tijdens een zonnewende, die het ons mogelijk maakt magische eenwording te ervaren, terug tot deze gedachte te komen. Dat we beseffen wie we zijn. Dat we terug inzicht hebben in onze taken en dat we terug, met het Licht en met onze begeleiders, onze weg verder kunnen gaan, onze taak te volvoeren.

Dit zij bevestigd in de naam van Adonaï, de Heerser van de wereld, de Heerser van het Licht, de Heerser van de kosmos.

De Krachten die u hebt, de Krachten die in u aanwezig zijn, zullen het u mogelijk maken om van deze zonnewende een lichtend punt te maken. Om van deze zonnewende het lichtend vertrek te maken van de vernieuwing, niet alleen stoffelijk, maar ook geestelijk, zodat u gedragen door het Licht, de werkelijkheid aanschouwend, er kan zijn om de anderen die zoekende zijn het Licht te laten erkennen en mee te nemen op uw weg van bewustwording.

Afsluiting

Zo lieve vrienden, ik kom nog even terug om het lichaam van het medium even de tijd te geven om een paar evenwichten te herstellen. Maar ook voor jullie hier is het nu van belang dat u hetgeen wat u hebt aangevoeld, dat u hebt waargenomen, rustig in u te verwerken. Neem uw tijd ervoor. Ieder op zich en op zijn eigenste manier heeft hier een ervaring doorgemaakt. U mag gerust deze ervaringen onderling uitwisselen achteraf. Maar het gaat er niet om: wie heeft nou de juiste of de beste ervaring? Neen, want voor ieder van jullie, lieve vrienden, is de ervaring uniek. Is de ervaring aangepast aan uw persoonlijkheid.

Dus, je kunt het niet vergelijken. Je kunt alleen maar vaststellen: voor mij is het zo geweest. En voor uw broeder of zuster is het op een andere wijze geweest. Geen wijze is meer of minder waard. Elke doorleving die u nu hebt meegemaakt, is voor ieder individueel uiterst waardevol. En het is vanuit deze ervaring dat u nu verder kan. U kan met hetgeen wat u hier is gegeven, verder. Het is een Kracht. Een Kracht die niet alleen voor u psychologisch zaken naar een evenwicht trekt, maar ook lichamelijk u in evenwicht brengt zodat zo goed de geest als het lichaam, of het nu jong of oud is, terug een vorm van harmonie ervaart waardoor het zijn weg die het gezocht heeft bij de incarnatie, op een juistere wijze kan verder gaan. En dit is voor ieder van u individueel. Geen mens is gelijk aan de ander. Maar toch vormen we samen één geheel. Toch vormen wij samen de Kracht. Toch vormen wij samen het Licht dat hier vanavond bevestigd is en waarmee we nu in de volgende tijd kunnen werken en kunnen betekenis hebben voor de vernieuwing van de aarde.

En zo zullen we, in tegenstelling tot van wat er allemaal rondom ons gebeurt, niet degene zijn die de chaos uitdragen, maar degene zijn die de vernieuwing uitdraagt. Degene zijn die aan de medemens hoop kan geven. Die aan de medemens Licht kan bieden. Die aan de medemens Kracht en Harmonie kan bieden. En op deze wijze de vernieuwing mogelijk te laten voltrekken. En zo ook uw leven en uw bewustwording waardevol maken.

Ach, het is een mooie avond. Een avond waarin, deel zijnde van het Licht, we voor onszelf reeds de vernieuwing kunnen aanvoelen. Een avond waarin we oude ankerpunten die we al lang kwijt willen, kunnen achterlaten. Een avond waarin we kunnen afscheid nemen, zonder tranen of zonder problemen, van zaken die ons te lang hebben bezwaard, van zaken die ons te lang hebben beperkt. Dit alles is nu mogelijk. De keuze is aan u. Volg uw gevoel, zoals ik reeds gezegd heb vóór de celebrant. Want het gevoel is nu de wisselwerking tussen uw geestelijke begeleiders, het Licht en de Kracht van de Kosmos. En van daaruit werkende kunt u bij, wijze van spreken, enkel en alleen maar het juiste doen. Enkel en alleen het Licht laten stralen, om het zo te zeggen.

Zo mijn lieve vrienden, ik ga nu proberen het medium vrij te laten. Zoals u gevraagd is, blijf allen nog een tijdje rustig zitten. Laat deze Krachten rustig inwerken zodat elke cel van uw lichaam kan genieten van deze Harmonie, van deze Kracht, van dit Licht. En dan kunt u daarna rustig met een gevoel van gelukzaligheid, als het ware, een gevoel dat u deel bent van het Licht, dat u deel bent van deze Kosmos, van dit Goddelijke, de kern als het ware van uw wezen, uw ziel als het ware, om het zo uit te drukken, met een voldoening, een gevoel van eenheid, van harmonie, een gevoel dat u voor uzelf uw eigen wereld hebt kunnen verbeteren, huiswaarts keren. En wat kan er nu beter zijn dan dat u in de kern van uw wezen, in uw hart, u goed voelt en dit uitstraalt naar de wereld toe.

Lieve vrienden, ik hoop jullie nog te kunnen ontmoeten in de volgende lessen en ik wens jullie nu echt het gevoel van het Licht, het gevoel van de Harmonie, het gevoel van de eenheid met de Schepping, dat deze u mag dragen in de komende dagen.